Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду N 45 (укр/рос)
Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 21.06.193545
Документ 993_134, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 30.05.1937
( Остання подія — Ратифікація, відбулась 31.01.1961. Подивитися в історії? )

              Конвенція 
про використання праці жінок на підземних
роботах у шахтах будь-якого роду
N 45 (укр/рос)

Статус Конвенції див. ( 993_348 )

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 4 червня 1935 року на свою дев'ятнадцяту сесію, постановивши ухвалити ряд пропозицій стосовно використання
праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду, що є
другим пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції, ухвалює цього двадцять першого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот тридцять п'ятого року нижченаведену Конвенцію, яка може
називатися Конвенцією 1935 року про використання праці жінок на
підземних роботах:
Стаття 1
Відповідно до мети цієї Конвенції термін "шахта" означає
будь-яке підприємство, державне або приватне, для видобутку
підземних корисних копалин.
Стаття 2
Жодна особа жіночої статі будь-якого віку не може бути
використана на підземних роботах у шахтах.
Стаття 3
Національне законодавство може вилучити з-під згаданої
заборони: a) жінок, що обіймають керівні посади і не виконують фізичної
роботи; b) жінок, зайнятих санітарним та соціальним обслуговуванням; c) жінок, які опановують курс навчання і допущені до
проходження стажу в підземних частинах шахти з метою професійної
підготовки; d) інших жінок, які повинні опускатися від часу до часу у
підземні частини шахти для виконання робіт нефізичного виду.
Стаття 4
Офіційні документи про ратифікацію цієї Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
Стаття 5
1. Ця Конвенція зв'язує тільки тих членів Міжнародної
організації праці, чиї документи про ратифікацію зареєстрував
Генеральний директор. 2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію від
двох членів Організації. 3. Надалі ця Конвенція набуває чинності щодо кожного члена
Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
Стаття 6
Як тільки зареєстровано документи про ратифікацію від двох
членів Міжнародної організації праці, Генеральний директор
Міжнародного бюро праці сповіщає про це всіх членів Міжнародної
організації праці. Він також сповіщає їх про реєстрацію всіх
документів про ратифікацію, отриманих згодом від інших членів
Організації.
Стаття 7
1. Будь-який член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може після закінчення десятирічного терміну від дня, коли вона
початково набула чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці та
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації акта про денонсацію. 2. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію і
протягом року після згаданого у попередньому параграфі
десятирічного періоду не скористається своїм правом на денонсацію,
передбаченим у цій статті, буде зв'язаний на наступний період
тривалістю десять років і надалі зможе денонсувати цю Конвенцію
після закінчення кожного десятирічного періоду в порядку,
встановленому в цій статті.
Стаття 8
Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
Стаття 9
1. У разі, якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, яка
повністю або частково переглядає цю Конвенцію, і якщо у новій
конвенції не буде передбачено протилежне, то: a) ратифікація будь-яким членом Організації нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично, незалежно від
положень статті 7, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності; b) починаючи від дати настання чинності нової, переглянутої
конвенції, цю Конвенцію закрито для ратифікації її членами
Організації. 2. Ця Конвенція залишається у всякому разі чинною за формою
та змістом щодо тих членів Організації, які ратифікували її, але
не ратифікували нову, переглянуту конвенцію.
Стаття 10
Французький та англійський тексти цієї Конвенції мають
однакову силу.
Дата набуття чинності: 30 травня 1937 року.
Конвенції та рекомендації, ухвалені
Міжнародною організацією праці
1919-1964, Том I
Міжнародне бюро праці, Женева
Конвенция
о применении труда женщин на подземных работах
в шахтах любого рода
N 45

Официальный перевод
Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в Женеве Административным Советом Международного
Бюро Труда и собравшаяся 4 июня 1935 года на свою
девятнадцатую сессию, постановив принять ряд предложений о применении труда женщин
на подземных работах в шахтах любого рода, что является
вторым пунктом повестки дня сессии, решив придать этим предложениям форму международной
конвенции, принимает сего двадцать первого дня июня месяца
тысяча девятьсот тридцать пятого года нижеследующую
Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1935 года
о применении труда женщин на подземных работах:
Статья 1
В целях настоящей Конвенции термин "шахта" означает любое
предприятие, государственное или частное, по добыче подземных
ископаемых богатств.
Статья 2
Ни одно лицо женского пола, каков бы ни был его возраст, не
может быть использовано на подземных работах в шахтах.
Статья 3
Национальное законодательство может исключить из упомянутого
запрещения: а) женщин, занимающих руководящие посты и не выполняющие
физической работы; b) женщин, занятых санитарным и социальным обслуживанием; c) женщин, проходящих курс обучения и допущенных к
прохождению стажа в подземных частях шахты в целях
профессиональной подготовки; d) других женщин, которые должны спускаться время от времени
в подземные части шахты для выполнения работ нефизического
характера.
Статья 4
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации.
Статья 5
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации
зарегистрированы Генеральным Директором. 2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того,
как Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации
двух Членов Организации. 3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в
отношении каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после
даты регистрации его документа о ратификации.
Статья 6
Как только зарегистрированы документы о ратификации двух
Членов Международной Организации Труда, Генеральный Директор
Международного Бюро Труда извещает об этом всех Членов
Международной Организации Труда. Он также извещает их о
регистрации всех документов о ратификации, полученных им
впоследствии от других Членов Организации.
Статья 7
1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую
Конвенцию, может по истечении десятилетнего срока со дня ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта о денонсации, направленного Генеральному Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации. 2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет
денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье.
Статья 8
Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он представляет Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
Статья 9
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию,
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и
если в новой конвенции не будет предусмотрено обратное, то: а) ратификация каким-либо Членом Организации новой,
пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически,
независимо от положений статьи 7, немедленную денонсацию
настоящей Конвенции при условии, что новая,
пересматривающая конвенция вступила в силу; b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее
Членами Организации. 2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по
форме и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые
ратифицировали ее, но не ратифицировали новую, пересматривающую
конвенцию.
Статья 10
Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
Дата вступления в силу: 30 мая 1937 года.
"Конвенции и рекомендации, принятые
Международной конференцией труда",
1919-1966 гг., Женева, МБТ, 1983 годвгору