Угода про збереження кажанів в Європі
Великобританія; Угода, Міжнародний документ від 04.12.1991
Документ 994_011, попередня редакція — Редакція від 20.07.1995, підстава - 994_012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


Угода
про збереження кажанів в Європі
( Зміни до Угоди див. в Резолюції
( 994_012 ) від 20.07.95 )

Договірні Сторони, нагадуючи, що Конвенція про збереження мігруючих видів диких
тварин ( 995_136 ) відкрита для підписання в Бонні з 23-го червня
1979 року; визнаючи незадовільним стан збереження кажанів в Європі та в
межах ареалу у позаєвропейських державах і, особливо, зважаючи на
серйозну загрозу їхньому існуванню через деградацію біотопів,
порушення місць оселень і застосування деяких пестицидів; усвідомлюючи, що загроза існуванню кажанів в європейських і в
позаєвропейських державах ареалу є однаковою як для мігруючих, так
і для немігруючих видів, і що місця оселень часто є спільними для
мігруючих і немігруючих видів; нагадуючи, що Конференція Сторін Конвенції про збереження
мігруючих видів диких тварин на своєму першому засіданні, яке
відбулося в Бонні в жовтні 1985 р., ухвалила доповнити Додаток II
Конвенції європейськими видами Chiroptera (Rhinolophidae та
Vespertilionidae) і зобов'язала Секретаріат Конвенції вжити
необхідних заходів для розробки Угоди про збереження цих видів; будучи переконаними, що укладення Угоди щодо цих видів буде
значно сприяти збереженню кажанів в Європі; домовились про наступне:
Стаття I
Терміни та їх визначення
Для цілей цієї Угоди: (а) під "Конвенцією" розуміється Конвенція про збереження
мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979);
(b) "Кажани" означають європейські популяції Chiroptera
(Rhinolophidae та Vespertilionidae), які зустрічаються в
європейських та позаєвропейських державах ареалу;
(с) "Держава ареалу" означає будь-яку державу (незалежно від
того, чи є вона Стороною Конвенції, чи ні), юрисдикція якої
поширюється на будь-яку частину ареалу виду, який розглядається
цією Угодою;
(d) "Регіональна організація економічної інтеграції" означає
організацію, яка заснована суверенними державами, має відношення
до цієї Угоди і в компетенцію якої входить (в межах визначених
Угодою повноважень і відповідно до внутрішніх процедур)
підписувати, ратифікувати, приймати, схвалювати або погоджувати
рішення;
(е) "Сторони", якщо з контексту не випливає щось інше,
означає Сторони, які є учасниками цієї Угоди;
(f) "В Європі" означає - в межах європейського континенту.
Стаття II
Загальні положення
1. Ця Угода є Угодою згідно з параграфом 3 статті IV
Конвенції. 2. Положення цієї Угоди не звільняють Сторони від їхніх
зобов'язань щодо будь-яких інших договорів, конвенцій або угод. 3. Кожна із Сторін цієї Угоди має визначити один або більше
компетентних органів, на які покладається відповідальність за
виконання Угоди. Ім'я та адресу зазначеного органу (органів) вона
повинна повідомити іншим Сторонам цієї Угоди. 4. Відповідні адміністративна і фінансова підтримка цієї
Угоди визначаються самими Сторонами, які консультуються з іншими
Сторонами Конвенції.
Стаття III
Основні зобов'язання
1. Кожна із Сторін має заборонити навмисне добування, відлов
або вбивство кажанів без дозволу на те її відповідального
(компетентного) органу. 2. Кожна із Сторін має визначити в межах її виключної
територіальної юрисдикції ті місця, які є ключовими для збереження
кажанів, включаючи місця схованок. Вона має, враховуючи економічні
і соціальні аспекти, охороняти такі місця від знищення та
порушень. Кожна із Сторін має також намагатись визначити кормові
угіддя кажанів і зберігати їх від знищення та порушень. 3. Під час визначення ключових середовищ існування для цілей
загального збереження будь-яких об'єктів флори та фауни кожна із
Сторін має приділяти належну увагу середовищам існування, які є
важливими для існування кажанів. 4. Кожна із Сторін має вживати необхідних заходів з метою
збереження кажанів і, зокрема, щодо усвідомлення громадськістю
важливості збереження цієї групи тварин. 5. Кожна із Сторін має визначити консультаційно-експертний
орган в галузі збереження кажанів у межах її території (особливо
це стосується кажанів, що мешкають в будівлях). Сторони мають
обмінюватись інформацією про їхній досвід у цій справі. 6. Кожна із Сторін може вжити додаткових заходів, які вона
вважає необхідними, щоб запобігти зменшенню чи повному зникненню
популяцій кажанів, визначених нею такими, що знаходяться в
небезпеці, і має повідомити, відповідно до статті VI, про вжиті
заходи. 7. Кожна із Сторін має належним чином сприяти виконанню
науково-дослідних програм щодо збереження кажанів і вжиттю
необхідних заходів щодо цього. Сторони мають консультуватися між
собою у здійсненні науково-дослідних програм і намагатись
координувати такі програми. 8. Кожна із Сторін, приймаючи пестициди до використання, має
вивчати і оцінювати потенційний вплив пестицидів на кажанів і
докладати зусиль для того, щоб замінити високотоксичні хімікати,
якими обробляють дерева, на більш безпечні альтернативні засоби.
Стаття IV
Національне впровадження
1. Кожна із Сторін приймає і здійснює такі законодавчі та
адміністративні заходи, які можуть бути необхідні для виконання
цієї Угоди. 2. Положення цієї Угоди ніяким чином не зачіпають права
Сторін вживати більш суворих заходів для збереження кажанів.
Стаття V
Наради Сторін
1. Наради Сторін цієї Угоди мають проводитись регулярно. Уряд
Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії має
скликати першу нараду Сторін Угоди не пізніше ніж через три роки
після дати набуття Угодою чинності. Сторони Угоди приймають
правила процедури щодо нарад і фінансові правила, включаючи
положення про бюджет і розміри внесків на наступний фінансовий
період. Такі правила приймаються більшістю у дві третини голосів з
числа присутніх Сторін, що голосують. Рішення щодо фінансових
правил потребують більшості в три чверті голосів з числа Сторін,
що взяли участь у голосуванні. 2. На своїх нарадах Сторони можуть створювати такі наукові та
інші робочі групи, про які вони домовляться. 3. Будь-яка держава ареалу (на території якої зустрічається
той чи інший вид кажанів, що підпадає під цю Угоду) та регіональна
організація економічної інтеграції, які не є Сторонами Угоди,
Секретаріат Конвенції, Рада Європи в разі виконання нею обов'язків
Секретаріату Конвенції про охорону дикої флори і фауни та
середовищ існування в Європі ( 995_032 ) та інші подібні
міжурядові організації можуть бути спостерігачами на нарадах
Сторін. У нараді Сторін може брати участь як спостерігач будь-яке
агентство або орган, що причетний до збереження кажанів та вжиття
заходів щодо цього, якщо проти його участі не заперечує більше
однієї третини присутніх Сторін. 4. Кожна із Сторін цієї Угоди, за винятком, який зазначений
нижче в параграфі 5, має один голос. 5. Регіональні організації економічної інтеграції, які є
Сторонами цієї Угоди, мають (в межах їхньої компетенції) право
голосувати таким числом голосів, що дорівнює числу держав-членів,
які входять до цих організацій, є Сторонами Угоди та присутні під
час голосування. Будь-яка регіональна організація економічної
інтеграції не може скористатися своїм правом голосування, якщо ним
користуються її держави-члени, і навпаки.
Стаття VI
Доповіді про виконання
Кожна із Сторін має підготувати до кожної наради Сторін
доповідь про сучасний стан виконання цієї Угоди. Вона має
розіслати текст цієї доповіді іншим Сторонам не пізніше ніж за 90
днів до відкриття чергової наради.
Стаття VII
Поправки до Угоди
1. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки на будь-якій
нараді Сторін. 2. Пропозиції щодо поправок можуть бути зроблені будь-якою
Стороною. 3. Текст будь-якої пропозиції щодо поправки і пояснення до
неї передаються Депозитарію не пізніше ніж за 90 днів до відкриття
наради. Депозитарій негайно пересилає копії Сторонам. 4. Поправки приймаються більшістю у дві третини голосів з
числа присутніх Сторін, що беруть участь у голосуванні, і
набувають чинності для тих Сторін, які їх прийняли, через 60 днів
з дня отримання Депозитарієм п'ятого документа про прийняття
поправки. Для будь-якої іншої Сторони ця поправка набуває чинності
через 30 днів після подачі Депозитарію документа про її прийняття.
Стаття VIII
Застереження
До положень цієї Угоди не можуть бути зроблені загальні
зауваження. Проте будь-яка держава ареалу або регіональна
організація економічної інтеграції може під час приєднання до
Угоди, у відповідності до статей X або XI, зробити спеціальне
застереження щодо будь-якого виду кажанів.
Стаття IX
Урегулювання спорів
Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами з приводу
тлумачення або застосування положень цієї Угоди, мають бути
предметом переговорів Сторін, між якими виник спір.
Стаття X
Підписання, ратифікація, прийняття і схвалення
Ця Угода відкрита для підписання будь-якою державою ареалу
або регіональною організацією економічної інтеграції, які можуть
стати Сторонами шляхом: (а) підписання без зауважень щодо ратифікації, прийняття або
схвалення; або
(b) підписання із зауваженнями щодо ратифікації, прийняття
або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або схваленням.
Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення здаються
Депозитарію. Ця Угода залишається відкритою для підписання до набуття цією
Угодою чинності.
Стаття XI
Приєднання
Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави ареалу або
регіональної організації економічної інтеграції з дня набуття
Угодою чинності. Документи про приєднання здаються Депозитарію.
Стаття XII
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності на дев'яностий день після дня, коли
п'ять держав ареалу стануть Сторонами згідно зі статтею X. Надалі
Угода набуває чинності для держави, що підписала цю Угоду або
приєднується до неї, на тридцятий день після передачі документів
про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання.
Стаття XIII
Денонсація і вихід
Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду, надіславши
письмове повідомлення про це Депозитарію в будь-який час.
Денонсація стає чинною через дванадцять місяців після дати
отримання повідомлення Депозитарієм. Угода має залишатись чинною
не менш ніж десять років і припиняє свою дію, якщо в ній
залишиться менше п'яти Сторін.
Стаття XIV
Депозитарій
Оригінал Угоди англійською, французькою і німецькою мовами,
всі тексти якого однаково автентичні, передається на зберігання
Уряду Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної
Ірландії, який буде Депозитарієм і передасть завірені копії всім
державам і регіональним організаціям економічної інтеграції, що
підписали Угоду або здали документи про ратифікацію, прийняття,
схвалення або приєднання. Депозитарій має інформувати всі держави ареалу і регіональні
організації економічної інтеграції про підписання, здачу
документів про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання,
набуття цією Угодою чинності, поправки до неї, застереження і
повідомлення про денонсацію.
На засвідчення чого зазначені нижче, які належним чином
уповноважені, підписали цю Угоду.
Здійснено в Лондоні четвертого грудня одна тисяча дев'ятсот
дев'яносто першого року.вгору