Документ 994_057, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 13.09.2001, підстава - 2689-III
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.03.2002. Подивитися в історії? )

              Протокол N 1 
до Європейської конвенції про запобігання
тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню
(укр/рос)
{ Протокол ратифіковано Законом
N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }

Дата підписання: 04.11.1993 Дата підписання від імені України: 26.01.1998 Дата ратифікації Україною: 13.09.2001 Дата набрання чинності для України: 01.03.2002
Офіційний переклад
Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до
Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ( 995_068 ),
підписану у Страсбурзі 26 листопада 1987 року (далі -
"Конвенція"),
Вважаючи, що державам, які не є членами Ради Європи, слід
дозволити приєднатися до цієї Конвенції ( 995_068 ) на запрошення
Комітету міністрів,
Домовилися про таке:
Стаття 1
До статті 5, пункту 1 Конвенції ( 995_068 ) додається такий
підпункт:
"У випадку, коли має бути обраний член Комітету від держави,
що не є членом Ради Європи, Бюро Консультативної асамблеї пропонує
парламенту цієї держави висунути трьох кандидатів, з яких
принаймні два повинні бути її громадянами. Комітет міністрів
проводить вибори після консультації із заінтересованою державою".
Стаття 2
У статті 12 Конвенції ( 995_068 ) зазначається:
"З урахуванням правил конфіденційності, викладених у
статті 11, Комітет кожного року подає Комітету міністрів загальну
доповідь про свою діяльність, яка перепроваджується
Консультативній асамблеї та всім державам, що не входять до Ради
Європи, але є учасницями цієї Конвенції, та оприлюднюється".
Стаття 3
Текст статті 18 стає першим пунктом цієї статті та
доповнюється таким другим пунктом:
"2. Комітет міністрів Ради Європи може запросити будь-яку
державу, що не є членом Ради Європи, приєднатися до цієї
Конвенції".
Стаття 4
У пункті 2 статті 19 Конвенції ( 995_068 ) слово "член"
вилучається, а слова "чи затвердження" замінюються словами
"затвердження чи приєднання".
Стаття 5
У пункті 1 статті 20 Конвенції ( 995_068 ) слова "чи
затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання".
Стаття 6
1. У вступному реченні статті 23 Конвенції ( 995_068 )
говориться:
"Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам -
членам Ради Європи та державам, що не входять до Ради Європи, але
є учасницями цієї Конвенції, про:".
2. У статті 23 Конвенції слова "чи затвердження" замінюються
словами "затвердження чи приєднання;".
Стаття 7
1. Цей Протокол відкрито для підписання державами - членами
Ради Європи, які підписали цю Конвенцію ( 995_068 ) та які можуть
висловити згоду на обов'язковість для них:
а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи
затвердження;
б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи
затвердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи
затвердженням.
2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або
затвердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи.
Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що
наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, на яку
всі Сторони цієї Конвенції ( 995_068 ) висловили згоду на
обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до положень
статті 7.
Стаття 9
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам
Ради Європи про:
а) будь-яке підписання;
б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та документів
про прийняття чи затвердження;
в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до
статті 7;
г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які
стосуються цього Протоколу.
На засвідчення чого повноважні представники, що підписалися
нижче, підписали цю Конвенцію ( 995_068 ).
Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця
1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти
є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься
в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає
засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

Застереження та заяви Нідерланди

Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на
зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.
Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол у
Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в
Арубі.

Протокол N 1
к Европейской конвенции по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания
(ETS N 151)
(Страсбург, 4 ноября 1993 года)

(неофициальный перевод)
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящий
Протокол к Европейской конвенции по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания,
подписанной в Страсбурге 26 ноября 1987 года ( 995_068 ) (далее
именуемой "Конвенция"), считая своевременным дать возможность государствам-нечленам
Совета Европы присоединиться по приглашению Комитета министров к
Конвенции ( 995_068 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Пункт 1 статьи 5 Конвенции ( 995_068 ) дополняется подпунктом
в следующей редакции: "В случае избрания членом Комитета государства-нечлена Совета
Европы, Секретариат Консультативной Ассамблеи обращается с
просьбой к парламенту заинтересованного государства представить
трех кандидатов, из которых не менее двух имеют его гражданство.
Избрание Комитетом министров происходит после консультации с
заинтересованной Стороной".
Статья 2
Статью 12 Конвенции ( 995_068 ) надлежит читать следующим
образом: "Комитет ежегодно представляет Комитету министров, при
соблюдении правил конфиденциальности, предусмотренных положениями
статьи 11, общий отчет о своей деятельности, который передается
Консультативной Ассамблее, а также любому государству-нечлену
Совета Европы, участнику Конвенции, и предается гласности".
Статья 3
Текст статьи 18 Конвенции ( 995_068 ) становится пунктом 1
этой же статьи и дополняется пунктом 2 в следующей редакции: "2. Комитет министров Совета Европы может пригласить любое
государство-нечлена Совета Европы присоединиться к Конвенции."
Статья 4
В пункте 2 статьи 19 Конвенции ( 995_068 ) слово "члена"
исключается, а слова "или утверждении" заменяются словами
"утверждении или присоединении".
Статья 5
В пункте 1 статьи 20 Конвенции ( 995_068 ) слова "или
утверждении" заменяются словами "утверждении или присоединении".
Статья 6
1. Вступительное предложение статьи 23 Конвенции ( 995_068 )
следует читать: "Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет
государства-члены, а также любое государство-нечлена Совета
Европы, являющееся участником Конвенции о..."; 2. В пункте "b" статьи 23 Конвенции ( 995_068 ) слова "или
утверждении" заменяются словами "утверждении или присоединении".
Статья 7
1. Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-членами Совета Европы, участниками Конвенции
( 995_068 ), которые могут выразить свое согласие быть связанными: a) подписанием без оговорки о ратификации, принятии или
утверждении; или b) подписанием с оговоркой о ратификации, принятии или
утверждении с последующей ратификацией, принятием или
утверждением. 2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
Статья 8
Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трех месяцев, считая с даты, когда все
участники Конвенции ( 995_068 ) выразят свое согласие быть
связанными Протоколом в соответствии с положениями статьи 7.
Статья 9
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет
государства-члены Совета Европы: a) о любом подписании; b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, любого
документа о принятии или утверждении; c) о дате вступления в силу настоящего Протокола в
соответствии с положениями статьи 8; d) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, имеющем
отношение к настоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Страсбурге 4 ноября 1993 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию
каждому из государств-членов Совета Европы.
(Подписи)вгору