Документ 994_058, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 13.09.2001, підстава - 2690-III
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2002. Подивитися в історії? )

              Протокол N 2 
до Європейської конвенції про запобігання
тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню
(укр/рос)

Статус Протоколу див. ( 994_394 )

( Протокол ратифіковано Законом
N 2690-III ( 2690-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.9 )

Дата підписання: 04.11.1993 Дата підписання від імені України: 26.01.1998 Дата ратифікації Україною: 13.09.2001 Дата набрання чинності для України: 01.03.2002
Офіційний переклад
Держави, які підписали цей Протокол до Європейської конвенції
про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню ( 995_068 ), підписану у
Страсбурзі 26 листопада 1987 року (далі - "Конвенція"),
Переконані в доцільності надання членам Європейського
комітету із запобігання тортурам та нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі - "Комітет")
можливості бути переобраними двічі;
Також враховуючи необхідність гарантувати вчасне поновлення
членства в Комітеті,
Домовилися про таке:
Стаття 1
1. У статті 5, пункт 3 у другому реченні говориться:
"Вони можуть бути переобрані двічі".
2. Стаття 5 Конвенції ( 995_068 ) доповнюється наступними
пунктами 4 та 5:
"4. З метою забезпечення, наскільки це можливо, того, що
членство принаймні половини учасників Комітету поновлюватиметься
раз на два роки, перед тим, як проводити чергові вибори, Комітет
міністрів може вирішити, що строк або строки повноважень одного чи
кількох членів, які мають бути обрані, становитиме не чотири роки,
а інший період, але не більший за шість років та не менший за два
роки.
5. У випадках, коли йдеться про більш ніж один строк
повноважень та коли Комітет міністрів застосовує попередній пункт,
розподіл строків повноважень залежить від жеребкування, що
проводить Генеральний секретар відразу після виборів".
Стаття 2
1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які
підписали цю Конвенцію ( 995_068 ) або які приєднуються до неї та
які можуть висловити згоду на обов'язковість для них:
а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи
затвердження;
б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи
затвердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи
затвердженням.
2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або
затвердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи.
Стаття 3
Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що
наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, на яку
всі Сторони Конвенції ( 995_068 ) висловили згоду на
обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до положень
статті 2.
Стаття 4
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам
Ради Європи та державам, що не входять до Ради Європи, але
підписали цю Конвенцію ( 995_068 ), про:
а) будь-яке підписання;
б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та документів
про прийняття чи затвердження;
в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до
статті 7;
г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які
стосуються цього Протоколу.
На засвідчення чого повноважні представники, що підписалися
нижче, підписали цю Конвенцію ( 995_068 ).
Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця
1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти
є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься
в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає
засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

Застереження та заяви

Нідерланди
Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на
зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.
Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол у
Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в
Арубі.

Протокол N 2
к Европейской конвенции по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания
(ETS N 152)
(Страсбург, 4 ноября 1993 года)

(неофициальный перевод)
Государства, подписавшие настоящий Протокол к Европейской
конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания, подписанной в Страсбурге 26
ноября 1987 года ( 995_068 ) (далее именуемой "Конвенция"), убежденные в целесообразности предоставления членам
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания (далее именуемого
"Комитет") возможности переизбираться дважды, считая, кроме того, необходимым обеспечить упорядоченное
переизбрание членов Комитета, согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. Второе предложение пункта 3 статьи 5 Конвенции ( 995_068 )
надлежит читать в следующей редакции: "Они могут быть переизбраны на два срока". 2. Статья 5 Конвенции ( 995_068 ) дополняется пунктами 4 и 5
в следующей редакции: "4. С целью обеспечения по мере возможности переизбрания
половины состава Комитета каждые два года Комитет министров может
до проведения любых следующих выборов принять решение о том, что
один или несколько избираемых членов будут иметь иной, чем четыре
года, срок полномочий, при этом срок их полномочий не может быть
более шести лет или менее двух лет. 5. В случаях, если речь идет о нескольких сроках полномочий,
и если Комитет министров действует в соответствии с положениями
предыдущего пункта, распределение сроков полномочий определяется
Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после
выборов".
Статья 2
1. Настоящий Протокол открыт для подписания
государствами-участниками Конвенции ( 995_068 ) или
присоединившимися к ней, которые могут выразить свое согласие быть
связанными настоящим Протоколом посредством: a) подписания без оговорки о ратификации, принятии или
утверждении; b) подписанием с оговоркой о ратификации, принятии или
утверждении с последующей ратификацией, принятием или
утверждением. 2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы.
Статья 3
Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего по истечении трех месяцев с даты, когда все участники
Конвенции ( 995_068 ) выразят свое согласие быть связанными
Протоколом в соответствии с положениями статьи 2.
Статья 4
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет
государства-члены Совета Европы и государства-нечлены, являющиеся
участниками Конвенции ( 995_068 ): a) о любом подписании; b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, любого
документа о принятии или утверждении; c) о дате вступления в силу настоящего Протокола в
соответствии с положениями статьи 3; d) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, имеющем
отношение к настоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Страсбурге 4 ноября 1993 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию
каждому из государств-членов Совета Европы.
(Подписи)вгору