Документ 994_342, чинний, поточна редакція — Приєднання від 28.09.2009, підстава - 767/2009
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 05.04.2010, підстава - v-701321-10. Подивитися в історії? )

            Європейська угода 
про найважливіші внутрішні водні шляхи
міжнародного значення (УМВШ)
(укр/рос)
Статус Угоди див.( 994_a97 )
{ Про приєднання до Угоди див. Указ Президента
N 767/2009 ( 767/2009 ) від 28.09.2009 }

Дата підписання: 19.01.1996 Дата приєднання України: 28.09.2009 Дата набрання чинності для України: 05.04.2010
Офіційний переклад
Договірні сторони,
усвідомлюючи необхідність полегшення й розвитку в Європі
міжнародних перевезень внутрішнім водним транспортом;
ураховуючи очікуване збільшення вантажних міжнародних
перевезень у результаті розширення міжнародної торгівлі;
підкреслюючи важливу роль внутрішнього водного транспорту,
який порівняно з іншими видами внутрішнього транспорту має
економічні й екологічні переваги та характеризується наявністю
надлишкової інфраструктури й вантажопідйомності суден і тому може
зумовити зниження соціальних витрат і негативного впливу на
навколишнє середовище з боку внутрішнього транспорту в цілому;
будучи переконаними, що для підвищення ефективності
міжнародних перевезень у внутрішньому водному сполученні в Європі
і їхньої привабливості для споживачів необхідно створити правову
базу, яка визначає погоджений план розвитку й будівництва мережі
внутрішніх водних шляхів міжнародного значення на основі
погоджених параметрів інфраструктури й експлуатаційних параметрів;
домовилися про таке:
Стаття 1
Визначення мережі
Договірні сторони приймають положення цієї Угоди як
погоджений план розвитку й будівництва мережі внутрішніх водних
шляхів, що далі називається "мережа внутрішніх водних шляхів
міжнародного значення" або "мережа водних шляхів категорії E",
який вони мають намір здійснювати в рамках своїх відповідних
програм. Мережа водних шляхів категорії E включає внутрішні водні
шляхи й порти міжнародного значення, які зазначено в додатках I й
II до цієї Угоди.
Стаття 2
Технічні й експлуатаційні характеристики мережі
Мережа внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, про
яку йдеться в статті 1, повинна відповідати характеристикам,
зазначеним у додатку III до цієї Угоди, або буде приведена у
відповідність до положень цього додатка в ході робіт з подальшої
модернізації.
Стаття 3
Додатки
Додатки до цієї Угоди є складовою частиною Угоди.
Стаття 4
Визначення депозитарію
Депозитарієм цієї Угоди є Генеральний секретар Організації
Об'єднаних Націй.
Стаття 5
Підписання
1. Ця Угода відкрита для підписання у Відділенні Організації
Об'єднаних Націй у Женеві державами, що є членами Європейської
економічної комісії Організації Об'єднаних Націй або допущені до
участі в роботі Комісії з консультативним статусом відповідно до
пунктів 8 й 11 Положення про коло ведення Комісії, з
1 жовтня 1996 року до 30 вересня 1997 року.
2. Таке підписання підлягає ратифікації, прийняттю або
затвердженню.
Стаття 6
Ратифікація, прийняття або затвердження
1. Ця Угода підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню
відповідно до пункту 2 статті 5.
2. Ратифікація, прийняття або затвердження здійснюються
шляхом здачі на зберігання Генеральному секретарю Організації
Об'єднаних Націй відповідного документа.
Стаття 7
Приєднання
1. До цієї Угоди може приєднатися будь-яка держава, зазначена
в пункті 1 статті 5, з 1 жовтня 1996 року.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй відповідного
документа.
Стаття 8
Набрання чинності
1. Ця Угода набирає чинності після закінчення 90 днів з того
дня, в який уряди п'яти держав здадуть на зберігання документ про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання за умови, що
один чи кілька внутрішніх водних шляхів мережі внутрішніх водних
шляхів міжнародного значення безперервно з'єднують території
принаймні трьох держав, які здали на збереження такий документ.
2. У випадку невиконання цієї умови Угода набирає чинності
після закінчення 90 днів із дня здачі на зберігання документа про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, за наявності
якого цю умову буде виконано.
3. Стосовно кожної держави, що здасть на зберігання документ
про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання після
дати, починаючи з якої обчислюється строк 90 днів, зазначений у
пунктах 1 й 2 цієї статті, Угода набирає чинності після закінчення
90 днів із дня здачі на зберігання цього документа.
Стаття 9
Обмеження в застосуванні цієї Угоди
1. Жодне положення цієї Угоди не повинно тлумачитись як таке,
що перешкоджає якій-небудь з Договірних сторін уживати сумісних зі
Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) і обмежених
ситуацією, що склалася, заходів, які вона вважає необхідними для
забезпечення своєї зовнішньої чи внутрішньої безпеки.
2. Ці заходи, що повинні мати тимчасовий характер, негайно
доводяться до відома депозитарію із зазначенням їхнього характеру.
Стаття 10
Урегулювання спорів
1. Будь-який спір між двома чи більше Договірними сторонами
стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, який Сторони в
спорі не будуть спроможні вирішити шляхом переговорів чи іншими
засобами врегулювання, передається в арбітраж за заявою однієї з
Договірних сторін, між якими виник спір, і подається на розгляд
відповідно одному чи кільком арбітрам, що обираються за спільною
згодою Сторін у спорі. Якщо протягом трьох місяців із дня подання
прохання про розгляд справи в арбітражі Сторони в спорі не дійдуть
згоди стосовно вибору арбітра чи арбітрів, кожна із цих Сторін
може звернутися до Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй із проханням про призначення єдиного арбітра, якому спір
передається на вирішення.
2. Рішення арбітра чи арбітрів, призначених відповідно до
положень пункту 1 цієї статті, має обов'язкову силу для Договірних
сторін у спорі.
Стаття 11
Застереження
Будь-яка держава може під час підписання цієї Угоди або під
час здачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття,
затвердження або приєднання зробити заяву про те, що вона не
вважає себе зв'язаною статтею 10 цієї Угоди.
Стаття 12
Унесення поправок до Угоди
1. До цієї Угоди можуть уноситися поправки відповідно до
процедури, передбаченої в цій статті, за винятком випадків,
передбачених у статтях 13 і 14.
2. На прохання будь-якої Договірної сторони будь-яка
запропонована нею поправка до цієї Угоди розглядається Основною
робочою групою з внутрішнього водного транспорту Європейської
економічної комісії Організації Об'єднаних Націй.
3. У випадку схвалення запропонованої поправки більшістю у
дві третини Договірних сторін, які присутні й беруть участь у
голосуванні, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
перепроваджує її всім Договірним сторонам для її прийняття.
4. Будь-яка запропонована поправка, що перепроваджується
відповідно до пункту 3 цієї статті, набирає чинності стосовно всіх
Договірних сторін через три місяці з моменту закінчення періоду
тривалістю дванадцять місяців, що обчислюється з дати її
перепровадження, якщо протягом цього дванадцятимісячного періоду
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй не буде
повідомлено про заперечення проти пропонованої поправки
якою-небудь державою, що є Договірною стороною.
5. Якщо проти пропонованої поправки було надіслане
повідомлення про заперечення відповідно до пункту 4 цієї статті,
поправка вважається не прийнятою й не має сили.
Стаття 13
Унесення поправок до додатків I й II
1. До додатків I й II до цієї Угоди можуть уноситися поправки
згідно з процедурою, викладеною в цій статті.
2. На прохання будь-якої Договірної сторони будь-яка
запропонована нею поправка до додатків I й II до цієї Угоди
розглядається Основною робочою групою з внутрішнього водного
транспорту Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних
Націй.
3. У випадку схвалення запропонованої поправки більшістю у
дві третини Договірних сторін, які присутні й беруть участь у
голосуванні, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
перепроваджує її безпосередньо заінтересованим Договірним сторонам
для її прийняття. Для цілей цієї статті Договірна сторона
вважається безпосередньо заінтересованою, якщо у випадку включення
нового внутрішнього водного шляху чи порту міжнародного значення
або у випадку їхньої відповідної зміни її територія перетинається
цим внутрішнім водним шляхом або якщо порт, що розглядається,
розташований на зазначеній території.
4. Будь-яка запропонована поправка, що перепроваджується
відповідно до пунктів 2 й 3 цієї статті, уважається прийнятою,
якщо протягом шести місяців з дати її перепровадження депозитарієм
жодна з безпосередньо заінтересованих Договірних сторін не
повідомить Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй про
те, що вона заперечує проти запропонованої поправки.
5. Будь-яка прийнята в такий спосіб поправка
перепроваджується Генеральним секретарем Організації Об'єднаних
Націй усім Договірним сторонам і набирає чинності через три місяці
з дня перепровадження її депозитарієм.
6. Якщо проти пропонованої поправки було надіслане
повідомлення про заперечення відповідно до пункту 4 цієї статті,
поправка вважається не прийнятою й не має сили.
7. Секретаріат Європейської економічної комісії невідкладно
інформує депозитарія про Договірні сторони, що безпосередньо
заінтересовані в запропонованій поправці.
Стаття 14
Унесення поправок до додатка III
1. До додатка III до цієї Угоди можуть уноситися поправки
відповідно до процедури, передбаченої в цій статті.
2. На прохання будь-якої Договірної сторони будь-яка
запропонована нею поправка до додатка III до цієї Угоди
розглядається Основною робочою групою з внутрішнього водного
транспорту Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних
Націй.
3. У випадку схвалення запропонованої поправки більшістю
Договірних сторін, які присутні й беруть участь у голосуванні,
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй перепроваджує її
всім Договірним сторонам для її прийняття.
4. Будь-яка запропонована поправка, що перепроваджується
відповідно до пункту 3 цієї статті, уважається прийнятою, якщо
протягом шести місяців з дати її перепровадження одна п'ята чи
більше Договірних сторін не повідомлять Генеральному секретарю
Організації Об'єднаних Націй про те, що вони заперечують проти
запропонованої поправки.
5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 4 цієї
статті, перепроваджується Генеральним секретарем Організації
Об'єднаних Націй усім Договірним сторонам і набирає чинності через
три місяці з дня її перепровадження стосовно всіх Договірних
сторін, за винятком тих, які вже повідомили Генеральному секретарю
Організації Об'єднаних Націй про своє заперечення проти
пропонованої поправки протягом шести місяців із дня її
перепровадження відповідно до пункту 4 статті.
6. Якщо одна п'ята чи більше Договірних сторін повідомить про
заперечення проти запропонованої поправки відповідно до пункту 4
цієї статті, поправка вважається не прийнятою й не має сили.
Стаття 15
Денонсація
1. Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цю Угоду
шляхом письмового повідомлення, адресованого Генеральному
секретарю Організації Об'єднаних Націй.
2. Денонсація набирає чинності після закінчення одного року з
дня одержання Генеральним секретарем зазначеного повідомлення.
Стаття 16
Припинення дії
Якщо після набрання чинності цією Угодою число Договірних
сторін складе менше п'яти протягом якого-небудь періоду
послідовних дванадцяти місяців, Угода втрачає силу після
закінчення дванадцяти місяців після дати, починаючи з якої п'ята
держава перестала бути Договірною стороною.
Стаття 17
Сповіщення та повідомлення депозитарію
Крім таких сповіщень і повідомлень, що можуть визначатися в
цій Угоді, функції Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй як депозитарію визначаються в Частині VII Віденської
конвенції про право міжнародних договорів ( 995_118 ), укладеної
23 травня 1969 року.
Стаття 18
Автентичні тексти
Оригінал цієї Угоди, тексти якого англійською, російською та
французькою мовами є рівноавтентичними, здається на зберігання
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цю Угоду.
Учинено в Женеві 19 січня 1996 року.

Додаток I

ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ

Нумерація внутрішніх водних шляхів
міжнародного значення
1. Усі внутрішні водні шляхи міжнародного значення (водні
шляхи категорії E) мають дво-, чотири- або шестизначні номери,
яким передує літера "E".
2. Основні елементи мережі водних шляхів категорії E мають
двозначні номери, а їхні відгалуження й другорядні відгалуження
("відгалуження відгалужень") - відповідно чотири- й шестизначні
номери.
3. Магістральні внутрішні водні шляхи, здебільшого
північно-південного напрямку, що забезпечують доступ до морських
портів і з'єднують один морський басейн з іншим, мають номери 10,
20, 30, 40 та 50, що зростають із заходу на схід.
4. Магістральні внутрішні водні шляхи, здебільшого
західно-східного напрямку, що перетинають три чи більше внутрішніх
водних шляхів, зазначених у пункті 3 вище, мають номери 60, 70, 80
та 90, що зростають з півночі на південь.
5. Інші основні внутрішні водні шляхи мають двозначні номери,
що знаходяться між номерами двох магістральних внутрішніх водних
шляхів, які зазначено в пунктах 3 й 4 вище і між якими вони
розташовані.
6. У випадку відгалужень (або відгалужень відгалужень) перші
дві (або чотири) цифри вказують на відповідний важливіший елемент
мережі водних шляхів, а дві інші являють собою порядкові номери
конкретних відгалужень, що присвоюються в напрямку від початку до
кінця більш високого елемента мережі, як він описаний у таблиці
нижче. Парні номери використовуються для позначення правосторонніх
відгалужень, а непарні - лівосторонніх.
Перелік внутрішніх водних шляхів
міжнародного значення
------------------------------------------------------------------ | Номер водного шляху категорії E | Опис маршруту(*) | |-------------------------------------------| | | Магістральні | Інші основні |Відгалуження | | | водні шляхи | водні шляхи | | | |--------------+--------------+-------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+--------------+-------------+--------------------| | |E 01 | |Дюнкерк - Дуе - | | | | |Валансьєн - Конде - | | | | |Помрель - Монс - | | | | |Шарлеруа - Нам'юр - | | | | |Льєж - Маастрихт, | | | | |Мурдейк - | | | | |Роттердам/Європорт | | | | |по річках Маас, | | | | |Кіль, Норд та Ньїве | | | | |Маас | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-02 |Мьоз від Нам'юра до | | | | |Живе | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-04 |Канал Льєж - Візе | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-04-01 |Канал Монсан | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-01 |Квадмехелен - | | | | |Дессель - Бохолт - | | | | |Недерверт - Вессем -| | | | |Канал Мьоз | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-06 |Канал ван | | | | |Сен-Андрис | | | |-------------+--------------------| | | |E 01-03 |Зюйд - Віллемсварт | | | | |від Мааса до | | | | |Хертогенбоша | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 02 | |Зебрюгге - Брюґґе - | | | | |Дейнзе - Кортрейк - | | | | |Лілль - Бовен | | | |-------------+--------------------| | | |E 02-02 |Канал Брюґґе - | | | | |Остенде | | | |-------------+--------------------| | | |E 02-02-01 |Канал Плассендаль - | | | | |Ньюпорт | | | |-------------+--------------------| | | |E 02-04 |Канал Лейє - | | | | |Руселаре | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 03 | |Горинхем - Мурдейк -| | | | |Тернезен - Ґент | | | | |через Ньїве Мерведе,| | | | |сполучення Шельда - | | | | |Рейн, канал | | | | |Тернезен - Ґент й | | | | |обвідний канал Ґент | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 04 | |Фліссінген - | | | | |Антверпен - | | | | |Рупельмонд - | | | | |Брюссель - Сенеф | | | | |через Вестершельде, | | | | |Бовен - Зеешельде, | | | | |Рюпель, канали | | | | |Брюссель - Рюпель і | | | | |Шарлеруа - Брюссель | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 05 | |[Комп'єнь - | | | | |Шельда] - | | | | |Валансьєн - Конде - | | | | |Турне - Ґент - | | | | |Дендермонде - | | | | |Антверпен - | | | | |Хасселт - Генк - | | | | |Льєж через | | | | |Уазу, сполучення | | | | |Сена - Норд, Верхню | | | | |Шельду, Бовеншельде,| | | | |обвідний канал | | | | |Ґент, Бовен - | | | | |Зеєшельде та | | | | |Альберт-канал | | | |-------------+--------------------| | | |E 05-02 |Перонн - Помрьоль | | | | |через канал Німі - | | | | |Блатон - Перонн | | | |-------------+--------------------| | | |E 05-01 |Канал Боссвіт - | | | | |Кортрейк | | | |-------------+--------------------| | | |E 05-04 |Блатон - Ат - | | | | |Альст - Дендермонде | | | | |через канал Блатон -| | | | |Ат і Дендер | | | |-------------+--------------------| | | |E 05-06 |Вірсель - Дюффель - | | | | |гирло річки Рюпель | | | | |через Нетеканал, | | | | |Бенеден - Нете й | | | | |Рюпель | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 06 | |Антверпен - | | | | |сполучення Шельда - | | | | |Рейн | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 07 | |Обвідний канал | | | | |Ґент - Мерендре - | | | | |Екло, через канал | | | | |Ґент - Остенде - | | | | |[Мальдегем - | | | | |Зебрюгге] | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 10 | | |Роттердам/Європорт -| | | | |Лобіт через Ауде - | | | | |Маас, Мерведе та | | | | |Ваал, Рейн [Ніффер- | | | | |Мюлуз - Безансон - | | | | |Сен Сімфор'єн ] - | | | | |Ліон - Марсель - | | | | |Фос | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-01 |Канал Везель - | | | | |Даттельн, канал | | | | |Даттельн - Хамм | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-03 |Канал Рейн - Херне | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-05 |Рур | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-07 |Річка Неккар униз за| | | | |течією від | | | | |Плохінгена | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-09 |Річка Рейн від | | | | |Ніффера до | | | | |Райнфельдена | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-02 |[Сона - Мозель ] | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-04 |Сполучення Рона - | | | | |Сет | | | |-------------+--------------------| | | |E 10-06 |Рона й Канал Сен | | | | |Луі: Баркарен - Фос | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 11 | |Еймейден - Тіл по | | | | |Нордзееканалу й | | | | |каналу Амстердам - | | | | |Рейн | | | |-------------+--------------------| | | |E 11-01 |Заан | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 12 | |Хемен - Неймеген - | | | | |Арнем - Зволле - | | | | |Ваддензе через канал| | | | |Маас - Ваал, Ваал, | | | | |Недеррейн, Ейссель | | | | |та Ейссельмер | | | |-------------+--------------------| | | |E 12-02 |Зволле - Меппель | | | | |через Зварте Ватер і| | | | |Меппельдіп | | | |-------------+--------------------| | | |E 12-04 |Кетелмер - шлюз | | | | |Зварт через Рамсдіп | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 13 | |Північне море - | | | | |Емден - Дортмунд | | | | |через Емс і канал | | | | |Дортмунд - Емс | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 14 | |Річка Везер від | | | | |Північного моря | | | | |через Бремерхафен і | | | | |Бремен до Міндена | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 15 | |Амстердам - Леммер -| | | | |Гронінген - | | | | |Делфзейл - Емден - | | | | |Дьорпен - | | | | |Олденбурґ - Ельсфлет| | | | |через Ейссельмер, | | | | |канал Принсес | | | | |Маргарит, канал Ван | | | | |Старкенборг, Емс- | | | | |канал, Емс, канал | | | | |Дортмунд - Емс, | | | | |Кюстен-канал і | | | | |Хунте | | | |-------------+--------------------| | | |E 15-01 |Канал Ван Харинксма | | | | |від Фонеяхта до | | | | |Харлінгена | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 20 | | |Річка Ельба від | | | | |Північного моря | | | | |через Гамбурґ, | | | | |Магдебурґ, Усті- | | | | |над-Лабем, Мельник | | | | |та Пардубіце - | | | | |[сполучення Ельба - | | | | |Дунай] | | |--------------+-------------+--------------------| | | |E 20-02 |Ельба - Обвідний | | | | |канал | | |--------------+-------------+--------------------| | | |E 20-04 |Річка Заале до | | | | |Ляйпциґа | | |--------------+-------------+--------------------| | | |E 20-06 |Річка Влтава: | | | | |Мелник - Прага - | | | | |Слапі | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 21 | |Річка Траве від | | | | |Балтійського моря по| | | | |каналу Ельба - Любек| | | | |до Ельби | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 30 | | |Свіноуйсьце - | | | | |Щецин - річка Одер | | | | |від Щецина через | | | | |Вроцлав до Козле, | | | | |[сполучення Одер - | | | | |Дунай] | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 31 |E 30-01 |Глівіцький канал | | | |-------------+--------------------| | | | |Щецин - Вестодер - | | | | |Хохенсаатен - водний| | | | |шлях Фридрихсталер | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 40 | | |[Річка Вісла від | | | | |Гданьска до | | | | |Варшави - Брест] - | | | | |Пінськ - | | | | |річка Дніпро через | | | | |Київ до Херсона | | | |-------------+--------------------| | | |E 40-02 |Річка Південний Буг | | | | |до Миколаєва | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 41 | |Клайпеда - | | | | |Куршська затока - | | | | |річка Неман - Каунас| |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 50 | | |Санкт-Петербурґ, по | | | | |Волго-Балтійському | | | | |водному шляху до | | | | |Витегри - Рибінськ -| | | | |річка Волга від | | | | |Рибінська через | | | | |Нижній Новгород, | | | | |Казань та Волгоград | | | | |до Астрахані | | | |-------------+--------------------| | | |E 50-02 |Рибінськ - Москва | | | |-------------+--------------------| | | |E 50-02-02 |Річка Волга від | | | | |Дубни до Твері | | | |-------------+--------------------| | | |E 50-01 |Річка Кама від її | | | | |гирла до | | | | |Солікамська | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 60 | | |Прибережний маршрут | | | | |від Ґібралтару на | | | | |північ уздовж | | | | |узбережжя | | | | |Португалії, Іспанії,| | | | |Франції, Бельгії, | | | | |Нідерландів та | | | | |Німеччині по | | | | |Кільському каналу, | | | | |уздовж узбережжя | | | | |Німеччини, Польщі, | | | | |Литви, Естонії та | | | | |Росії до Санкт- | | | | |Петербурґа - Волго- | | | | |Балтійський водний | | | | |шлях, Біломорсько- | | | | |Балтійський канал, | | | | |уздовж узбережжя | | | | |Білого моря до | | | | |Архангельська, а | | | | |також внутрішні | | | | |водні шляхи, які | | | | |доступні тільки із | | | | |цього маршруту | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-02 |Річка Гвадалківір до| | | | |Севільї | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-04 |Річка Дору до | | | | |португальско- | | | | |іспанського | | | | |державного кордону | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-06 |Жиронда й Гаронна до| | | | |Касте-ан-Дорт | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-08 |Річка Луара до | | | | |Нанта | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-01 |Прибережний маршрут | | | | |уздовж західного | | | | |узбережжя | | | | |Сполученого | | | | |Королівства до | | | | |Ліверпуля, зокрема | | | | |канал Манчестер - | | | | |Ліверпуль | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-03 |Прибережний маршрут | | | | |уздовж східного | | | | |узбережжя | | | | |Сполученого | | | | |Королівства, зокрема| | | | |річка Хамбер | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-10 |Від прибережного | | | | |маршруту до | | | | |Харлінгена на | | | | |Ваддензе | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-12 |Від прибережного | | | | |маршруту до Емс - | | | | |Доллард | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-05 |Прибережний маршрут | | | | |уздовж західного | | | | |узбережжя Данії та | | | | |Норвегії | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-07 |Прибережний маршрут | | | | |уздовж західного | | | | |узбережжя Швеції, | | | | |зокрема річка Гета | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-09 |Прибережний маршрут | | | | |уздовж східного | | | | |узбережжя Швеції, | | | | |зокрема озеро | | | | |Меларен | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-14 |Штральзунд - | | | | |Пенемюнде - | | | | |Вольгаст - Щецин | | | |-------------+--------------------| | | |E 60-11 |Прибережний маршрут | | | | |до Фінляндії, потім | | | | |по Сайменському | | | | |каналу до | | | | |Савонлінна - Іісалмі| | | |-------------+--------------------| | | |E 60-11-02 |Від E 60 - 11 до | | | | |Йонсу - Нурмес | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 61 | |Річка Пене вниз за | | | | |течією від Анклама | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 70 | | |Від | | | | |Європорту/Роттердама| | | | |до Арнема через Лек | | | | |і Бенеден - Рейн - | | | | |Зютфен - Енсхеде - | | | | |[Твенте - | | | | |Середньонімецький | | | | |канал] - | | | | |Бергесхеведе - | | | | |Мінден - Магдебурґ -| | | | |Берлін - | | | | |Хохенсаатен - | | | | |Костшин - Бидгощ - | | | | |Ельблонг - | | | | |Віслинська затока - | | | | |Калінінград - річки | | | | |Преголя, Дейма - | | | | |Куршська затока - | | | | |Клайпеда | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-01 |Холландс - Ейссель | | | | |від Кримплена до | | | | |Гауди | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-03 |Зей-канал до Алмело | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-02 |Відгалуження | | | | |Середньонімецького | | | | |каналу до | | | | |м. Оснабрюк | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-04 |Відгалуження | | | | |Середньонімецького | | | | |каналу до | | | | |Ганновера - Ліндена | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-06 |Відгалуження | | | | |Середньонімецького | | | | |каналу до | | | | |Хільдсхейма | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-08 |Відгалуження | | | | |Середньонімецького | | | | |каналу до | | | | |Зальцгіттера | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-05 |Канал Хафель | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-10 |Шпрее | | | |-------------+--------------------| | | |E 70-12 |Судноплавний канал | | | | |Берлін - Шпандау | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 71 | |Тельтовканал, | | | | |сполучний канал | | | | |Бритцер і водний | | | | |шлях Одер - Шпрее | | | |-------------+--------------------| | | |E 71-02 |Потсдамер Хафель | | | |-------------+--------------------| | | |E 71-04 |Тельтовканал - | | | | |Східна ділянка | | | |-------------+--------------------| | | |E 71-06 |Водний шлях Даме, | | | | |униз за течією від | | | | |Кенігс | | | | |Вустерхаузена | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 80 | | |Гавр-Конфлан по | | | | |каналу Гавр - | | | | |Танкарвіль, Сені та | | | | |Уазе - (Комп'єнь - | | | | |Туль), по річці | | | | |Мозель до Кобленца, | | | | |річка Рейн до | | | | |Майнца, річка Майн | | | | |до Бамберґа, канал | | | | |Майн - Дунай, річка | | | | |Дунай від Кельхейма | | | | |до Суліни | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-02 |Річка Сена від | | | | |Танкарвіля до гирла | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-04 |Річка Сена від | | | | |Конфлана до Ножана | |--------------+--------------+-------------+--------------------| | | |E 80-06 |Річка Саар до | | | | |Саарбрюккена | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-08 |Річка Драва до | | | | |Осієка | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-10 |[Канал Дунай - Сава | | | | |від Вуковара до | | | | |Шамаца] | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-01 |Річка Тиса до | | | | |Сегеда | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-01-02 |Річка Бега до | | | | |Тімішоари | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-12 |Річка Сава до | | | | |Сісака | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-03 |Річка Олт до | | | | |Слатини | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-05 |Канал Дунай - | | | | |Бухарест | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-14 |Канал Дунай - Чорне | | | | |море | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-14-01 |Канал Поарта Албе - | | | | |Неводарі | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-07 |Річка Прут до Унген | |--------------+--------------+-------------+--------------------| |E 90 | |E 80-09 |Дунай - Кілійське | | | | |гирло | | | |-------------+--------------------| | | |E 80-16 |Дунай - Георгієвське| | | | |гирло | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 81 | |Річка Вах від її | | | | |гирла до Жиліни та | | | | |[ сполучення Вах - | | | | |Одер ] | | | | |Прибережний маршрут | | | | |від Гібралтару на | | | | |південь уздовж | | | | |узбережжя Іспанії, | | | | |Франції, Італії, | | | | |Греції, Туреччини, | | | | |Болгарії, Румунії | | | | |та України вздовж | | | | |південного узбережжя| | | | |Криму до Азова, по | | | | |річці Дон до | | | | |Ростова - Калач - | | | | |Волгоград - | | | | |Астрахань, а також | | | | |внутрішні водні | | | | |шляхи, які доступні | | | | |тільки із цього | | | | |маршруту | | | |-------------+--------------------| | | |E 90-01 |Прибережний маршрут | | | | |в Адріатичному морі | | | | |до Трієста | | | |-------------+--------------------| | | |E 90-02 |Прибережний маршрут | | | |E 90-03 |у Чорному морі | | | | |Річка Дністер від | | | | |м. Білгород- | | | | |Дністровський до | | | | |Бендер | | | |-------------+--------------------| | | |E 90-05 |Прибережний маршрут | | | | |у Каспійському морі | | |--------------+-------------+--------------------| | |E 91 | |[Канал Мілан - По], | | | | |річка По від | | | | |Кремони до Вольта - | | | | |Гримани, канал По - | | | | |Брондоло та обвідний| | | | |канал Венета до | | | | |Монфальконе - | | | | |Трієст | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-02 |По від Конка-ді- | | | | |Кремони до Касале | | | | |Монферрато | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-04 |Водний шлях Феррара | | | | |від Феррари до | | | | |Порто - Гарибальді | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-06 |По - Гранде від | | | | |Вольта - Гримани до | | | | |її гирла | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-01 |Мантуя - Вольта - | | | | |Гримана по водному | | | | |шляху Фіссеро - | | | | |Тартаро - Канал - | | | | |Б'янко | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-08 |По-ді-Леванте від | | | | |каналу По - Брондоло| | | | |до Адріатичного | | | | |моря | | | |-------------+--------------------| | | |E 91-03 |[Канал Падуя - | | | | |Венеція] | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Ділянки водних шляхів категорії E, які зараз не існують,
але які включені до відповідних програм розвитку інфраструктури,
наведено у квадратних дужках [...].

Додаток II

ПОРТИ ВНУТРІШНЬОГО ПЛАВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ

Нумерація портів
внутрішнього плавання міжнародного значення
Номери всіх портів внутрішнього плавання міжнародного
значення (порти категорії E), що зростають із заходу на схід і з
півночі на південь, складаються з номера водного шляху, до якого
вони належать, за яким ідуть дефіс і дві цифри, що відповідають
порядковому номеру порту конкретного водного шляху, якому передує
літера "P". Приватні порти, що належать конкретним підприємствам,
позначено зірочкою (*).
Перелік портів внутрішнього плавання
міжнародного значення
P 01-01 Дюнкерк (канал Дюнкерк - Валансьєнн, 20,5 км)
P 01-02 Шарлеруа (Самбра, 38,8 км)
P 01-03 Нам'юр (Мьоз, 46,3 км)
P 01-04 Льєж (Мьоз, 113,7 км)
P 01-05 Маастрихт (Маас, 4,5 км)
P 01-06 Штейн (Маас, 21,9 км)
P 01-07 Борн (Маас, 29,7 км)
P 01-08 Маасбрахт (Маас, 41,8 км)
P 01-09 Рурмонд (Маас, 74,3 км)
P 01-10 Осе (Маас, 159,1 км)
P 01-11 Дордрехт (Мерведе, 974,4 км)
P 01-12 Звейндрехт (Ауде - Маас, 980,6 км)
P 01-13 Влаардінген (Ньїве Ватервег, 1010,5 км)
P 01-14 Маасшлюз (Ньїве Ватервег, 1018,7 км)
P 01-01-01 Оверпельт (канал Бохолт - Херенталс, 14,8 км)
P 01-03-01 Хертогенбош (Зюйд - Віллемсварт, 4,0 км)
P 02-01 Зебрюгге (Північне море)
P 02-02 Аальтер (канал Остенде - Брюґґе - Ґент, 22,5 км)
P 02-03 Ліль (Дьоль, 42,0 км)
P 02-02-01 Остенде (Північне море)
P 02-04-01 Руселаре (канал Лейє - Руселаре, 0,5 км)
P 02-04-02 Ізегем (канал Лейє - Руселаре, 6,4 км)
P 03-01 Мурдейк (Холландс-Діп)
P 03-02 Тернезен (канал Тернезен - Ґент, 32,5 км)
P 03-03 Зелзат (канал Тернезен - Ґент, 19,6 км)
P 03-04 Ґент (канал Тернезен - Ґент, 4,6 км)
P 04-01 Фліссінген (Вестершельде)
P 04-02 Беверен (Бенеден Зеешельде, 22,9 км)
P 04-03 Реїсбрук (канал Шарлеруа - Брюссель, 58,8 км)
P 04-04 Гримберґен (канал Брюссель - Рюпель, 12,2 км)
P 04-05 Брюссель (канал Брюссель - Рюпель, 62,0 км)
P 05-01 Авельгем (Бовеншельде, 35,7 км)
P 05-02 Мелле (Бовен - Зеешельде, 9,9 км)
P 05-03 Мерхаут (Альберт-канал, 80,7 км)
P 05-04 Хам (Альберт-канал, 73,7 км)
P 05-05 Хассельт (Альберт-канал, 51,5 км)
P 05-06 Генк (Альберт-канал, 42,9 км)
P 05-04-01 Альст (Дендер, 53,7 км)
P 06-01 Антверпен (Шельда, 102,9 км)
P 06-02 Берген-оп-Зум (Сполучення Шельда - Рейн,
1031,8 км)
P 10-01 Роттердам (Ньїве Маас, 1002,5 км)
P 10-02 Альбассердам (Норд, 981,1 км)
P 10-03 Тіл (Ваал, 914,6 км)
P 10-04 Еммерих (Рейн, 852,0 км)
P 10-05 Везель (Рейн, 814,0 км)
P 10-06 Рейнсберґ - Оссенберґ(*) (Рейн, 806,0 км)
P 10-07 Орсой (Рейн, 794,0 км)
P 10-08 Вальсум - Нордхафен(*) (Рейн, 793,0 км)
P 10-09 Вальсум - Зюд(*) (Рейн, 791,0 км)
P 10-10 Швелгерн(*) (Рейн, 790,0 км)
P 10-11 Хомберґ, Захтлебен(*) (Рейн, 774,0 км)
P 10-12 Дуйсбурґ - Рурорт Хафен (Рейн, 774,0 км)
P 10-13 Крефельд (Рейн, 762,0 км)
P 10-14 Дюссельдорф (Рейн, 743,0 км)
P 10-15 Нойс (Рейн, 740,0 км)
P 10-16 Штюрцельберґ(*) (Рейн, 726,0 км)
P 10-17 Леверкузен(*) (Рейн, 699,0 км)
P 10-18 Кельн (Рейн, 688,0 км)
P 10-19 Весселінг - Годорф(*) (Рейн, 672,0 км)
P 10-20 Бонн (Рейн, 658,0 км)
P 10-21 Андернах (Рейн, 612,0 км)
P 10-22 Нойвід (Рейн, 606,0 км)
P 10-23 Бендорф (Рейн, 599,0 км)
P 10-24 Кобленц (Рейн, 596,0 км)
P 10-25 Бінген (Рейн, 527,0 км)
P 10-26 Вісбаден (Рейн, 500,0 км)
P 10-27 Гернсгейм (Рейн, 462,0 км)
P 10-28 Вормс (Рейн, 444,0 км)
P 10-29 Мангейм (Рейн, 424,0 км)
P 10-30 Людвігсхафен (Рейн, 420,0 км)
P 10-31 Шпеєр (Рейн, 400,0 км)
P 10-32 Гермерсгейм (Рейн, 385,0 км)
P 10-33 Верт (Рейн, 366,0 км)
P 10-34 Карлсруе (Рейн, 360,0 км)
P 10-35 Кель (Рейн, 297,0 км)
P 10-36 Страсбурґ (Рейн, 296,0 км)
P 10-37 Брейзах (Рейн, 226,0 км)
P 10-38 Кольмар - Ньоф Бризах (Рейн, 225,8 км)
P 10-39 Мюлуз - Оттмарсгейм (Великий Ельзаський канал,
21,0 км)
P 10-40 Форт Луї Штатматтен (Великий Ельзаський канал,
322,0 км)
P 10-41 Іль Наполеон (канал Рона - Рейн, 37,6 км)
P 10-42 Мюлуз (канал Рона - Рейн, 31,0 км)
P 10-43 Апропорт (Шалон, Макон, Вільфранш-сюр-Сон) (Сона,
230,0 км, 296,0 км і 335,0 км, відповідно)
P 10-44 Ліон (Сона, 375,0 км)
P 10-45 Марсель - Фос (канал Марсель - Рона, 0,0 км)
P 10-01-01 Рейн - Ліпп - Хафен(*) (канал Везель - Даттельн,
1,0 км)
P 10-01-02 Марль Хюльс - АГ(*) (канал Везель - Даттельн,
38,0 км)
P 10-01-03 Август Вікторія(*) (канал Везель - Даттельн,
39,0 км)
P 10-01-04 Люнен (канал Даттельн - Хамм, 11,0 км)
P 10-01-05 Беркамен(*) (канал Даттельн - Хамм, 22,0 км)
P 10-01-06 Хамм (канал Даттельн - Хамм, 34,0 км)
P 10-01-07 Шмехаузен(*) (канал Даттельн - Хамм, 47,0 км)
P 10-03-01 Ессен (канал Рейн - Херне, 16,0 км)
P 10-03-02 Коельн - Нойссен(*) (канал Рейн - Херне, 17,0 км)
P 10-03-03 Рур - Оел(*) (канал Рейн - Херне, 22,0 км)
P 10-03-04 Гельсенкірхен (канал Рейн - Херне, 24,0 км)
P 10-03-05 Ванн - Ейкель (канал Рейн - Херне, 32,0 км)
P 10-05-01 Мюльгейм (Рур, 8,0 км)
P 10-07-01 Хайльброн (Неккар, 110,0 км)
P 10-07-02 Штутґарт (Неккар, 186,0 км)
P 10-07-03 Плохінген (Неккар, 200,0 км)
P 10-09-01 Хунінг (Рейн, 168,4 км)
P 10-09-02 Райнхафен - байдар - Базель (Рейн, 159,38 -
169,95 км)
P 10-04-01 Сет (канал Рона - Сет, 96,0 км)
P 10-06-01 Фос (затока Фос, морська ділянка)
P 11-01 Еймонд (Нордзее канал, 4,7 км)
P 11-02 Заанштад (Заан, 1,4 км)
P 11-03 Амстердам (Нордзее канал, 20,6 км)
P 11-04 Утрехт (Амстердам - Рейн канал, 35,0 км)
P 11-01-01 Заандам (Заам, 2,0 км)
P 12-01 Неймеген (Ваал, 884,6 км)
P 12-02 Арнем (Недеррейн, 885,8 км)
P 12-03 Зволле (Ейссель, 980,7 км)
P 12-02-01 Меппель (Меппелердип, 10,5 км)
P 13-01 Емсланд(*) (канал Дортмунд - Емс, 151,0 км)
P 13-02 Мюнстер (канал Дортмунд - Емс, 68,0 км)
P 13-03 Дортмунд (канал Дортмунд - Емс, 1,0 км)
P 14-01 Бремерхафен (Везер, 66,0 - 68,0 км)
P 14-02 Норденхам (Везер, 54,0 - 64,0 км)
P 14-03 Брак (Везер, 41,0 км)
P 14-04 Бремен (Везер, 4,0 - 8,0 км)
P 15-01 Леліштад (Ейссельмер)
P 15-02 Леммер (Принсес Маргарит канал, 90,5 км)
P 15-03 Гронінген (Старкенборг канал, 7,0 км)
P 15-04 Емден (Емс, 41,0 км)
P 15-05 Леєр (Емс, 14,0 км)
P 15-06 Ольденбурґ(*) (Хунте, 0,0 - 5,0 км)
P 15-01-01 Лейварден (Харинксма-канал, 23,7 км)
P 20-01 Куксхавен (Ельба, 724,0 км)(11)
--------------- (11) Відстані між портами на річці Ельба вимірюються у
Німеччині - від чесько-німецького державного кордону; у Чеській
Республіці - від злиття Ельба та Влтава в Мельнику.
P 20-02 Брюнсбюттель (Ельбехафен, 693,0)(1)
P 20-03 Бютцфлет(*) (Ельба, 668,0 км)(1)
P 20-04 Гамбурґ (Ельба, 618,0 - 639,0 км)(1)
P 20-05 Лауенбурґ (Ельба, 568,0 км)(1)
P 20-06 Тангермюнде (Ельба, 388,0 км)(1)
P 20-07 Кісверк Рогетц(*) (Ельба, 354,0 км)(1)
P 20-08 Магдебюргер Хафен (Ельба, 330,0 и 333,0 км)(1)
P 20-09 Шьонебек (Ельба, 315,0 км)(1)
P 20-10 Акен (Ельба, 277,0 км)(1)
P 20-11 Торгау (Ельба, 154,0 км)(1)
P 20-12 Кісверк Мюльберґ(*) (Ельба, 125,0 км)(1)
P 20-13 Риза (Ельба, 109,0 км)(1)
P 20-14 Дрезден (Ельба, 57,0 і 61,0 км)(1)
P 20-15 Дечин (Ельба, 98,2 та 94,2 км)(1)
P 20-16 Усті-над-Лабем (Ельба, 75,3 і 72,5 км)(1)
P 20-17 Мелник (Ельба, 3,0 км)(1)
P 20-04-01 Халле - Трота (Заале, 86,0 км)(1)
P 20-06-01 Прага (Влтава, 46,5 і 55,5 км)(1)
P 21-01 Любек (Траве, 2,0 - 8,0 км)
P 30-01 Сьвіноуйсьце (Балтійське море - гирло річки
Одер)
P 30-02 Щецин (Одер, 741,0 км)
P 30-03 Костшин (Одер, 617,0 км)
P 30-04 Вроцлав (Одер, 255,0 км)
P 30-05 Козле (Одер, 96,0 км)
P 30-01-01 Глівіце (Глівіцький канал, 41,0 км)
P 40-01 Гданьск (Балтійське море - гирло річки Вісла)
P 40-02 Бидгощ (Вісла, 772,3 км, річка Брда, 2,0 км)
P 40-03 Варшава (Вісла, 520,0 і канал Зеран, 2,0 км)
P 40-04 Чернігів (Дніпро, 1070,0 км)
P 40-05 Київ (Дніпро, 856 км)
P 40-06 Черкаси (Дніпро, 653,0 км)
P 40-07 Кременчук (Дніпро, 541,0 км)
P 40-08 Дніпродзержинськ (Дніпро, 429,0 км)
P 40-09 Дніпропетровськ (Дніпро, 393,0 км)
P 40-10 Запоріжжя (Дніпро, 308,0 км)
P 40-11 Нова Каховка (Дніпро, 96,0 км)
P 40-12 Херсон (Дніпро, 28,0 км)
P 40-02-01 Миколаїв (Південний Буг, 95,0 км)
P 41-01 Клайпеда, річковий порт (Куршська затока)
P 41-02 Неринга (Куршська затока)
P 41-03 Юрбаркас (Неман, 126,0 км)
P 41-04 Каунас (Неман, 219,0 км)
P 50-01 Санкт-Петербург, морський порт (річка Нева,
1397,0 км)(12)
--------------- (12) Відстань від Московського південного порту.
P 50-02 Санкт-Петербурґ, річковий порт (річка Нева,
1385,0 км)(2)
P 50-03 Підпоріжжя (Волго-Балтійський водний шлях,
1045,0 км)(2)
P 50-04 Череповець (Волго-Балтійський водний шлях,
540,0 км)(2)
P 50-05 Ярославль (Волга, 520,0 км)(2)
P 50-06 Нижній Новгород (Волга, 907,0 км)(2)
P 50-07 Казань (Волга, 1313,0 км)(2)
P 50-08 Ульяновськ (Волга, 1541,0 км)(2)
P 50-09 Самара (Волга, 1746,0 км)(2)
P 50-10 Саратов (Волга, 2175,0 км)(2)
P 50-11 Волгоград (Волга, 2560,0 км)(2)
P 50-12 Астрахань (Волга, 3051,0 км)(2)
P 50-02-01 Москва, Північний порт (канал ім. Москви,
42,0 км)(2)
P 50-02-02 Москва, Західний порт (канал ім. Москви,
32,0 км)(2)
P 50-02-03 Москва, Південний порт (канал ім. Москви,
0,0 км)(2)
P 50-02-02-01 Твер (Волга, 279,0)(2)
P 50-01-01 Перм (Кама, 2269,0 км)(2)
P 60-01 Шевенінген (Північне море)
P 60-02 Ден Хельдер (Північне море)
P 60-03 Брюнсбюттель (Кільський канал, 2,0 - 5,0 км)
P 60-04 Рендсбурґ (Кільський канал, 62,0 км)
P 60-05 Кіль (Кільський канал, 96,0 км)
P 60-06 Фленсбурґ
P 60-07 Вісмар
P 60-08 Росток
P 60-09 Штральзунд
P 60-10 Грифсвальд
P 60-11 Швентойї (Балтійське море)
P 60-12 Виборг (Виборзька затока)
P 60-13 Петрозаводськ (Онезьке озеро, 1009,0 км)(2)
P 60-14 Архангельський морський порт (Гирло Північної
Двіни)
P 60-15 Архангельський річковий порт (Гирло Північної
Двіни)
P 60-02-01 Севілья (Гвадалківір, 80,0 км)
P 60-04-01 Дору (Дору, 5,0 км)
P 60-04-02 Сардору (Дору, 49,0 км)
P 60-04-03 Регуа - Ламего (Дору, 101,0 км)
P 60-06-01 Бордо (Жиронда й Гаронна, 359,0 км)
P 60-08-01 Нант (Луара, 645,0 км)
P 60-10-01 Харліген (Ваддензе)
P 60-12-01 Делфзейл (Ваддензе)
P 60-11-01 Мустола (39,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-02 Каукас(*) (52,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-03 Рапасаарі(*) (52,0 км від гирла Сайменського
каналу)
P 60-11-04 Ютсено (67,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-05 Вуоксі(*) (85,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-06 Варкаус (порт Тайпале, 270,0 км від гирла
Сайменського каналу)
P 60-11-07 Варкаус (порт Коссуланниеми(*), 270,0 км від гирла
Сайменського каналу)
P 60-11-08 Варкаус (порт Аконніємі, 270,0 км від гирла
Сайменського каналу)
P 60-11-09 Куопіо (352,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-02-01 Пухос(*) (311,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 60-11-02-02 Йонсу (346,0 км від гирла Сайменського каналу)
P 61-01 Анклам (Пене, 95,0 км)
P 70-01 Вагенінген (Недеррейн, 903,2 км)
P 70-02 Енхеде (Твентеканал, 49,8)
P 70-03 Іббенбюрен (Середньонімецький канал, 5,0 км)
P 70-04 Мінден (Середньонімецький канал, 100,0 -
104,0 км)
P 70-05 Ганновер (Середньонімецький канал, 155,0 -
159,0 км)
P 70-06 Мерум(*) (Средньонімецький канал, 194,0 км)
P 70-07 Брауншвейг (Середньонімецький канал, 220,0 км)
P 70-08 Брауншвейг/Тун(*) (Середньонімецький канал,
223,0 км)
P 70-09 Халденслебен (Середньонімецький канал, 301,0 км)
P 70-10 Нігрипп(*) (Канал Ельба - Хафель, 330,0 км)
P 70-11 Бранденбург(*) (водний шлях Унтер Хафель, 60,0 км)
P 70-12 Бранденбург(*) (водний шлях Унтер Хафель, 57,0 км)
P 70-13 Депоні Дітц(*) (водний шлях Унтер Хафель, 40,0 км)
P 70-14 Шпандау, Південна гавань (водний шлях Унтер
Хафель, 2,0 км)
P 70-15 Ельблаг (Віслинська затока)
P 70-16 Калініградський морський порт (Прегола, 8,0 км)
P 70-17 Калініградський річковий порт (Прегола, 9,0 км)
P 70-01-01 Гауда (Холландс Ейссель, 1,4 км)
P 70-03-01 Хенгелло (Твентеканал, 45,1 км)
P 70-03-02 Алмело (Зейканал, 17,6 км)
P 70-02-01 Оснабрюкк (Штіхканал, 13,0 км)
P 70-04-01 Ганновер - Лінден (Штіхканал, 11,0 км)
P 70-06-01 Хільдесгейм (Штіхканал, 15,0 км)
P 70-08-01 Зальцггіттер (Штіхканал, 15,0 км)
P 70-10-01 Комплекс для обробки вантажів(*) (рукав Шпрее,
0,0 км)
P 70-10-02 Ноннендам (Шпрее, 2,0 км)
P 70-10-03 Електростанція Ройтер(*) (Шпрее, 3,0 км)
P 70-10-04 Електростанція Шарлоттенбурґ(*) (Шпрее, 8,0 км)
P 70-10-05 Вестхафен Берлін (Вестхафенканал, 3,0 км)
P 70-10-06 Остхафен Берлін (Шпрее, 21,0 км)
P 70-10-07 Теплоелектростанція Клінгенберґ (Шпрее, 25,0 км)
P 70-12-01 Електростанція Моабіт* (Берлін - Шпандау -
Шиффартсканал, 9,0 км)
P 71-01 Навантажувально-розвантажувальний пункт на
Тельтовканалі(*) (Тельтовканал, 31,0 - 34,0 км)
P 71-02 Навантажувально-розвантажувальний пункт
Обершьоневейде (водний шлях Одер - Шпрее, 28,0 -
29,0 км)
P 71-03 Ейзенхюттенштадт Еко(*) (водний шлях Одер - Шпрее,
122,0 км)
P 71-04 Ейзенхюттенштадт Еко (водний шлях Одер - Шпрее,
124,0 км)
P 71-02-01 Потсдам (Потсдаме Хафель, 3,0 км)
P 71-06-01 Нідерлем(*) (водний шлях Даме, 8,0 км)
P 71-06-02 Кьонігс Вустерхаузен (водний шлях Даме, 8,0 км)
P 80-01 Гавр (канал Гавр - Танкарвіль, 20,0 км)
P 80-02 Руан (Сена, 242,0 км)
P 80-03 Конфлан (Сена, 239,0 км)
P 80-04 Фруар (Мозель, 346,5 км)
P 80-05 Мец (Мозель, 297,0 - 294,0 км)
P 80-06 Мондланж - Ришмонт (Мозель, 279,5 - 277,9 км)
P 80-07 Тіонвіль - Ілланж (Мозель, 271,9 - 270,1 км)
P 80-08 Мертерт (Мозель, 208,0 км)
P 80-09 Трир (Мозель, 184,0 км)
P 80-10 Бінген (Рейн, 527,0 км)
P 80-11 Вісбаден (Рейн, 500,0 км)
P 80-12 Майнц (Рейн, 500,0 км)
P 80-13 Фльорсхейм(*) (Майн, 9,0 км)
P 80-14 Раунхейм(*) (Майн, 14,0 км)
P 80-15 Хаттерсхейм(*) (Майн, 17,0 км)
P 80-16 Келстербах(*) (Майн, 19,0 км)
P 80-17 Франкфурт(*) (Майн, 22,0 - 29,0 км)
P 80-18 Франкфурт (Майн, 31,0 - 37,0 км)
P 80-19 Оффенбах (Майн, 40,0 км)
P 80-20 Ханау (Майн, 56,0 - 60,0 км)
P 80-21 Гроскротценбурґ(*) (Майн, 62,0 км)
P 80-22 Штокштадт (Майн, 82,0 км)
P 80-23 Ашаффенбурґ (Майн, 83,0 км)
P 80-24 Трифенштейн(*) (Майн, 173,0 км)
P 80-25 Карлштадт(*) (Майн, 227,0 км)
P 80-26 Вюрцбурґ (Майн, 246,0 - 251,0 км)
P 80-27 Швайнфурт (Майн, 330,0 км)
P 80-28 Бамберґ (канал Майн - Дунай, 3,0 км)
P 80-29 Ерланген (канал Майн - Дунай, 46,0 км)
P 80-30 Нюрнберґ (канал Майн - Дунай, 72,0 км)
P 80-31 Регенсбурґ (Дунай, 2370,0 - 2378,0 км)
P 80-32 Деггендорф(*) (Дунай, 2281,0 - 2284,0 км)
P 80-33 Лінц (Дунай, 2128,2 - 2130,6 км)
P 80-34 Лінц - Фьост(*) (Дунай, 2127,2 км)
P 80-35 Енс - Енсдорф (Дунай, 2111,8 км)
P 80-36 Креме (Дунай, 2001,5 км)
P 80-37 Відень (Дунай, 1916,8 - 1920,2 км)
P 80-38 Братислава (Дунай, 1867,0 км)
P 80-39 Дьйор - Гьоню (Дунай, 1807,0 км)
P 80-40 Комарно (Дунай, 1767,1 км)
P 80-41 Штурово (Дунай, 1722,0 км)
P 80-42 Будапешт (Дунай, 1640,0 км)
P 80-43 Сазалонбата (Дунай, 1618,7 км)
P 80-44 Дунайварош (Дунай, 1579,0 км)
P 80-45 Дунафьольдвар (Дунай, 1563,0 км)
P 80-46 Байя (Дунай, 1480,0 км)
P 80-47 Вуковар (Дунай, 1333,1 км)
P 80-48 Белґрад (Дунай, 1170,0 км)
P 80-49 Смедерево (Дунай, 1116,3 км)
P 80-50 Оршова (Дунай, 954,0 км)
P 80-51 Турну - Северин (Дунай, 931,0 км)
P 80-52 Прахово (Дунай, 861,0 км)
P 80-53 Лом (Дунай, 743,0 км)
P 80-54 Турну - Магуреле (Дунай, 597,0 км)
P 80-55 Свіштов (Дунай, 554,0 км)
P 80-56 Русе (Дунай, 495,0 км)
P 80-57 Джурджу (Дунай, 493,0 км)
P 80-58 Олтеніца (Дунай, 430,0 км)
P 80-59 Келераші (Дунай, 370,5 км)
P 80-60 Бреїла (Дунай, 172,0 - 168,5 км)
P 80-61 Галац (Дунай, 157,0 - 145,4 км)
P 80-62 Джурджулешть (Дунай, 133,0 км)(13)

--------------- (13) Планується спорудження.
P 80-63 Рені (Дунай, 128,0 км)
P 80-64 Тульча (Дунай, 73,5 - 70,0 км)
P 80-04-01 Париж, автономний порт:
Женвільє (Сена, 194,7 км)
Боной-Виньо (Сена, 169,7 км)
Еврі (Сена, 137,8 юм)
Мелен (Сена, 110,0 км)
Ліме - Поршвіль (Сена, 109,0 км)
Монтро (Сена, 67,4 км)
Нантер (Сена, 39,4 км)
Брюйєр-сюр-Уаз (Уаза, 96,9 км)
Сент-Уан - л'Омон (Уаза, 119,2 км)
Лані (Марна, 149,8 км)
P 80-06-01 Дилінген (Саар, 59,0 км)
P 80-08-01 Осієк (Драва, 14,0 км)
P 80-01-01 Сегед (Тиса, 170,0 км)
P 80-14-01 Чернавода (канал Дунай - Чорне море, 00,0 км)
P 80-14-02 Меджідія (канал Дунай - Чорне море, 27,5 км)
P 80-14-03 Констанца (канал Дунай - Чорне море, 64,0 км)
P 80-09-01 Ізмаїл (Дунай - Кілійське гирло, 93,0 км)
P 80-09-02 Кілія (Дунай - Кілійське гирло, 47,0 км)
P 80-09-03 Усть - Дунайськ (Дунай - Кілійське гирло,
1,0 км)
P 90-01 Таганрог (Таганрозька затока)
P 90-02 Єйськ (Таганрозька затока)
P 90-03 Азов (Дон, 3168,0 км)(2)
P 90-04 Ростов (Дон, 3134,0 км)(2)
P 90-05 Усть - Донецьк (Дон, 2997,0 км)(2)
P 90-03-01 Білгород-Дністровський (гирло річки Дністер)
P 90-03-02 Бендери (Дністер, 228,0 км)
P 91-01 Мілано - Термінале (канал Мілан - По, 0,0 км)(14)
--------------- (14) У стадії будівництва або планування.
P 91-02 Лоді (канал Мілан - По, 20,0 км від Мілано -
Термінале)(4)
P 91-03 Піццигетоне (канал Мілан - По, 40,0 км від
Мілано - Терминале)
P 91-04 Кремона (По, 55,0 км від Мілано - Термінале)
P 91-05 Емілія - Чентрале (По, 145,0 км від Мілано -
Термінале)(4)
P 91-06 Феррара (По, 200,0 км від Мілано - Термінале)
P 91-07 Адрія (обвідний канал Венета, 265,0 км від
Мілано - Термінале)
P 91-08 Кьоджа (обвідний канал Венета, 285,0 км від
Мілано - Термінале)
P 91-09 Маргера (обвідний канал Венета, 300,0 км від
Мілано - Термінале)
P 91-10 Ногара (обвідний канал Венета, 355,0 км від
Мілано - Термінале)
P 91-11 Монфальконе (обвідний канал Венета, 410,0 км від
Мілано - Термінале)
P 91-12 Трієст (Адріатичне море)
P 91-02-01 П'яченза (По, 35,0 км від Конка-ді-Кремони)
P 91-02-02 Павія (Тичино, 98,0 км від Конка-ді-Кремони)
P 91-02-03 Касале Монферрато (По, 183,0 км від Конка-ді-
Кремони)
P 91-04-01 Гарибальді (водний шлях Феррара, 80,0 км від
Феррари)
P 91-06-01 Порто - Толле (По - Гранде, 260,0 км від Мілано -
Термінале)
P 91-01-01 Мантуйя (водний шлях Фіссеро - Тартаро - Канал -
Б'янко, 0,0 км)
P 91-01-02 Остіл'я (водний шлях Фіссеро - Тартаро - Канал -
Б'янко, 30,0 км)(4)
P 91-01-03 Леньяго (водний шлях Фіссеро - Тартаро - канал -
Б'янко, 65,0 км)(4)
P 91-01-04 Ровіго (водний шлях Фіссеро - Тартаро - Канал -
Б'янко, 140,0 км)(4)
P 91-01-05 Конка-ді-Вольта-Гримана (водний шлях Фіссеро -
Тартаро - Канал - Б'янко, 170,0 км)

Додаток III

ТЕХНІЧНІ Й ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХІВ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ

a) Технічні характеристики водних шляхів категорії E
Основні технічні характеристики водних шляхів категорії E в
основному відповідають класифікації європейських водних шляхів,
наведеній у таблиці 1.
Для оцінки різних водних шляхів категорії E використовуються
параметри класів IV-VII з урахуванням таких принципів:
i) клас водного шляху визначається горизонтальними габаритами
самохідних суден, барж та штовханих поїздів і в першу чергу
основним стандартним габаритом, яким є їхня ширина чи поперечний
габарит;
ii) тільки водні шляхи, що відповідають принаймні основним
параметрам класу IV (мінімальні габарити суден 80 м х 9,5 м),
можуть розглядатись як водні шляхи категорії E. Обмеження осадки
(менше 2,50 м) і мінімальної висоти проходу під мостами (менше
5,25 м) допускаються як виняток лише стосовно існуючих водних
шляхів;
iii) під час модернізації водних шляхів класу IV (а також
малих регіональних водних шляхів) рекомендується дотримуватися
параметрів принаймні класу Va;
iv) однак нові водні шляхи категорії E повинні відповідати
параметрам як мінімум класу Vb. У цьому зв'язку варто
забезпечувати проходження суден з осадкою не менше 2,80 м;
v) під час модернізації існуючих та (або) створення нових
водних шляхів варто завжди керуватися більш високими значеннями
габаритів суден чи поїздів;
vi) для підвищення ефективності контейнерних перевезень варто
забезпечувати максимально можливу висоту проходу під мостами
відповідно до виноски 4 до таблиці 1(15);
--------------- (15) Однак якщо частка порожніх контейнерів перевищує 50%,
варто розглянути питання про забезпечення розміру мінімальної
висоти проходу під мостами, що перевищує розмір, зазначений у
виносці 4.
vii) внутрішні водні шляхи, на яких, як очікується, будуть
здійснюватись інтенсивні контейнерні та ролкерні перевезення,
повинні відповідати як мінімум параметрам класу Vb. Для цілей
задоволення потреб, зумовлених майбутньою зміною габаритів
контейнерів і необхідністю безперешкодного перевезення причепів,
може бути передбачене також збільшення на 7-10% ширини (яка
складає 11,4 м) відповідних суден, що здійснюють плавання
внутрішніми водними шляхами класу Va і більш високих класів;
viii) на водних шляхах з рівнем води, що змінюється, значення
рекомендованої осадки повинно відповідати осадці, яка досягається
чи перевищується протягом у середньому 240 днів року (чи 60%
періоду навігації). Там, де це можливо й економічно виправдано,
варто забезпечити значення рекомендованої висоти проходу під
мостами (5,25, 7,00 чи 9,10 м) при найвищому судноплавному рівні;
ix) єдині параметри класу, осадки та висоти проходу під
мостами варто забезпечити або на всьому водному шляху, або як
мінімум на значних за довжиною ділянках цього шляху;
x) за можливості варто забезпечити, щоб параметри прилеглих
внутрішніх водних шляхів були ідентичними чи аналогічними;
xi) найбільші розміри осадки (4,50 м) і мінімальної висоти
проходу під мостами (9,10 м) варто забезпечити на всіх ділянках
мережі, безпосередньо пов'язаних з прибережними маршрутами;
xii) мінімальна висота проходу під мостами 7,00 м повинна
бути забезпечена на водних шляхах, які сполучають важливі морські
порти з районами, що знаходяться в глибині країни, і які можуть
бути успішно використані для контейнерних перевезень і перевезень
"річка - море";
xiii) прибережні маршрути, згадані в додатку I вище,
покликані забезпечити цілісність мережі європейських внутрішніх
водних шляхів категорії E і призначені, за змістом цієї Угоди, для
плавання суден типу "річка - море", розміри яких повинні, коли це
можливо й економічно доцільно, відповідати вимогам до самохідних
суден, придатних для плавання внутрішніми водними шляхами класів
Va і VIb.
Уважається, що для забезпечення придатності водного шляху для
контейнерних перевезень повинні дотримуватися такі мінімальні
умови:
судна внутрішнього плавання шириною 11,4 м і довжиною
приблизно 110 м повинні мати можливість здійснювати перевезення
контейнерів у три чи більше ярусів; у противному випадку
припустима довжина штовханих поїздів, повинна складати 185 м, у
зв'язку із чим вони можуть здійснювати перевезення контейнерів у
два яруси.
Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХІВ
МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ(*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип |Клас | Самоходні судна та баржі | Состави, що штовхаються |Мінімальна|Географічне| |водних |водних |-----------------------------------------------+------------------------------------|висота під|позначення | |шляхів |шляхів | Тип судна: загальні характеристики |Тип поїзда: загальні характеристики |мостами(2)|на картах | | | |-----------------------------------------------+------------------------------------| | | | | |Найменування | Макси- |Макси- |Осадка |Тоннаж | |Довжина |Ширина |Осадка |Тоннаж | | | | | | | мальна |мальна |(6) | | | | |(6) | | | | | | | | довжина|ширина | | | | | | | | | | |-------+-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | | | | L (M) |B (M) | d (M) |T (T) | | L (M) |B (M) | d (M) |T (T) | H (M) | | |-------+-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | МІЖ- | IV | Судно типу | 80-85 | 9,5 | 2,50 | 1000- | | 85 | 9,5(5)| 2,50- | 1250- | 5,25 або | | | НА- | | "Йоганн | | | | 1500 | | | | 2,80 | 1450 | 7,00(4) | | | РОД- | | Велкер" | | | | | | | | | | | | | НО- |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | ГО | Va | Великі | 95- | 11,4 | 2,50- | 1500- | | 95 - | 11,4 | 2,50- | 1600- | 5,25 або | | | ЗНА- | | рейнські | 110 | | 2,80 | 3000 | | 110(1)| | 4,50 | 3000 | 7,00 або | | | ЧЕН- | | судна | | | | | | | | | | 9,10(4) | | | НЯ |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------| |-----------| | | Vb | | | | | | | 172- | 11,4 | 2,50- | 3200- | | | | | | | | | | | | 185(1)| | 4,50 | 6000 | | | | |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | | VIa | | | | | | | 95- | 22,8 | 2,50- | 3200- | 7,00 або | | | | | | | | | | | 110(1)| | 4,50 | 6000 | 9,10(4) | | | |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | | VIb | 3 | 140 | 15,0 | 3,90 | | | 185- | 22,8 | 2,50- |6400- | 7,00 або | | | | | | | | | | | 195(1)| | 4,50 |12000 | 9,10(4) | | | |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | | VIc | | | | | | | 270- | 22,8 | 2,50- | 9600- | 9,10(4) | | | | | | | | | | | 280(1)| 33,0-| 4,50 | 18000 | | | | | | | | | | | | 195- |34,2(1)| 2,50- |9600- | | | | | | | | | | | | 200(1)| | 4,50 |18000 | | | | |-------+-------------+--------+-------+--------+-------+--+--------+-------+--------+-------+----------+-----------| | | VII | | | | | |7 | 275- |33,0- | 2,50- |14500- | 9,10(4) | | | | | | | | | | | 285 |34,2(1)| 4,50 |27000 | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- (*) Класи I-III не наведено в цій таблиці, оскільки вони
мають лише регіональне значення.
Виноски до таблиці 1
1. Перше значення наводиться з урахуванням нинішньої
ситуації, а друге - з урахуванням майбутніх змін і, у деяких
випадках, нинішньої ситуації.
2. З урахуванням безпечної відстані, що становить приблизно
0,30 м, між верхньою точкою конструкції судна чи його вантажу й
мостом.
3. З урахуванням передбачуваного майбутнього розвитку
ролкерних перевезень, контейнерних перевезень та перевезень
"річка - море".
4. Для перевезення контейнерів прийнято такі значення:
5,25 м - для суден із завантаженням контейнерів у 2 яруси;
7,00 м - для суден із завантаженням контейнерів у 3 яруси;
9,10 м - для суден із завантаженням контейнерів у 4 яруси;
50% контейнерів можуть бути порожніми, у противному випадку
варто застосовувати баластування.
5. Деякі з існуючих водних шляхів можуть розглядатись як
такі, що належать до класу IV за максимально припустимою довжиною
суден і поїздів, навіть якщо їхня максимальна ширина становить
11,4 м, а максимальна осадка - 4,00 м.
6. Значення осадки для конкретного водного шляху повинно
визначатися з урахуванням місцевих умов.
7. На деяких ділянках водних шляхів класу VII можуть також
використовуватися поїзди з великим числом барж. У цьому випадку
горизонтальні габарити можуть перевищувати значення, зазначені в
таблиці.
b) Експлуатаційні характеристики водних шляхів категорії E
Для надійного забезпечення міжнародних перевезень водними
шляхами категорії E ці шляхи повинні відповідати таким основним
експлуатаційним критеріям:
i) судноплавство повинно забезпечуватися протягом усього
періоду навігації, за винятком перерв, згаданих нижче;
ii) тривалість навігації може становити менше 365 днів тільки
в районах із суворими кліматичними умовами, де в зимовий час
неможливо тримати фарватер вільним від льоду і де, отже, необхідна
зимова перерва. У цих випадках варто встановлювати дати початку й
закінчення навігації. Тривалість перерв навігації, зумовлених
природними явищами, такими, як льодостав, паводки тощо, повинна
зводитися до мінімуму за допомогою відповідних технічних й
організаційних заходів;
iii) тривалість перерв у період навігації, необхідних для
регулярного технічного обслуговування шлюзів та іншого
гідротехнічного устаткування, повинна зводитися до мінімуму.
Користувачі водних шляхів, на яких планується проведення робіт з
технічного обслуговування, повинні інформуватися про строки й
тривалість передбачуваної перерви в навігації. У випадку
непередбаченого виходу з ладу шлюзів чи інших гідротехнічних
об'єктів або у випадку інших форс-мажорних обставин тривалість
перерв повинна бути в максимальному ступені обмежена за рахунок
ужиття всіх необхідних заходів для виправлення ситуації;
iv) жодних перерв у період низької води не допускається.
Проте дозволяється розумне обмеження припустимих значень осадки на
водних шляхах зі змінним рівнем води. Однак протягом усього часу
варто забезпечити мінімальну осадку в 1,20 м, а рекомендована або
звичайна осадка повинна забезпечуватися чи перевищуватися протягом
240 днів року. У районах, згаданих вище в підпункті "ii",
мінімальна осадка в 1,20 м повинна забезпечуватися протягом у
середньому 60% періоду навігації;
v) тривалість роботи шлюзів, розвідних мостів й інших
об'єктів інфраструктури повинна бути такою, щоб вона забезпечувала
у випадку економічної доцільності цілодобове (24 години)
судноплавство в робочі дні. В окремих випадках можуть допускатися
винятки з організаційних та (або) технічних причин. Варто також
забезпечити розумний судноплавний час у святкові й вихідні дні.
c) Технічні й експлуатаційні характеристики портів
категорії E
Мережа водних шляхів категорії E включає систему портів
внутрішнього плавання міжнародного значення. Кожний порт
категорії E повинен відповідати таким технічним й експлуатаційним
критеріям:
i) він повинен знаходитися на водному шляху категорії E;
ii) він повинен мати можливості для обробки суден або
штовханих поїздів, що використовуються на конкретному водному
шляху категорії E відповідно до його класу;
iii) він повинен бути зв'язаний з основними автомобільними
дорогами й залізничними лініями (бажано, щоб вони належали до
мережі міжнародних автомобільних доріг і залізничних ліній,
зазначених у Європейській угоді про міжнародні автомагістралі
(СМА) ( 995_046 ), у Європейській угоді про міжнародні
магістральні залізничні лінії (СМЖЛ) ( 995_090 ) і в Європейській
угоді про найважливіші лінії міжнародних комбінованих перевезень і
відповідні об'єкти (СЛКП)) ( 994_054 );
iv) його загальний вантажообіг повинен досягати, принаймні,
0,5 млн.т на рік;
v) він повинен мати у своєму розпорядженні придатні
можливості для розвитку портової промислової зони;
vi) він повинен забезпечувати обробку стандартних контейнерів
(за винятком портів, що спеціалізуються на обробці масових
вантажів);
vii) він повинен мати у своєму розпорядженні все
устаткування, необхідне для здійснення звичайних операцій у рамках
міжнародних перевезень;
viii) для цілей забезпечення охорони навколишнього середовища
в портах міжнародного значення повинні бути передбачені приймальні
ємності для видалення відходів, що утворюються на борту суден.
МЕРЕЖА ВОДНИХ ШЛЯХІВ КАТЕГОРІЇ E
( 994_a342 )

Европейское соглашение
о важнейших внутренних водных путях
международного значения (СМВП)
(Женева, 19 января 1996 года)

Договаривающиеся Стороны, сознавая необходимость облегчения и развития в Европе
международных перевозок внутренним водным транспортом, учитывая ожидаемое увеличение грузовых международных
перевозок в результате расширения международной торговли, подчеркивая важную роль внутреннего водного транспорта,
который по сравнению с другими видами внутреннего транспорта
располагает экономическими и экологическими преимуществами и
характеризуется наличием избыточной инфраструктуры и
грузоподъемности судов и поэтому может обусловить снижение
социальных издержек и негативного воздействия на окружающую среду
со стороны внутреннего транспорта в целом, будучи убежденными, что для повышения эффективности
международных перевозок во внутреннем водном сообщении в Европе и
их привлекательности для потребителей необходимо создать правовую
базу, определяющую согласованный план развития и строительства
сети внутренних водных путей международного значения на основе
согласованных параметров инфраструктуры и эксплуатационных
параметров, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Определение сети
Договаривающиеся Стороны принимают положения настоящего
Соглашения в качестве согласованного плана развития и
строительства сети внутренних водных путей, именуемой далее "сетью
внутренних водных путей международного значения" или "сетью водных
путей категории E", который они намерены осуществить в рамках
своих соответствующих программ. Сеть водных путей категории E
включает внутренние водные пути и порты международного значения,
которые указаны в Приложениях I и II к настоящему Соглашению.
Статья 2
Технические и эксплуатационные характеристики сети
Сеть внутренних водных путей международного значения, о
которой говорится в статье 1, должна соответствовать
характеристикам, указанным в Приложении III к настоящему
Соглашению, либо будет приведена в соответствие с положениями
этого Приложения в ходе работ по дальнейшей модернизации.
Статья 3
Приложения
Приложения к настоящему Соглашению являются составной частью
Соглашения.
Статья 4
Определение депозитария
Депозитарием настоящего Соглашения является Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 5
Подписание
1. Настоящее Соглашение открыто для подписания в Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве государствами, которые
являются членами Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций либо допущены к участию в работе Комиссии с
консультативным статусом в соответствии с пунктами 8 и 11
Положения о круге ведения Комиссии, с 1 октября 1996 года до 30
сентября 1997 года. 2. Такое подписание подлежит ратификации, принятию или
утверждению.
Статья 6
Ратификация, принятие или утверждение
1. Настоящее Соглашение подлежит ратификации, принятию или
утверждению в соответствии с пунктом 2 статьи 5. 2. Ратификация, принятие или утверждение осуществляются путем
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций соответствующего документа.
Статья 7
Присоединение
1. К настоящему Соглашению может присоединиться любое
государство, указанное в пункте 1 статьи 5, с 1 октября 1996 года. 2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
соответствующего документа.
Статья 8
Вступление в силу
1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 90 дней
с того дня, в который правительства пяти государств сдадут на
хранение документ о ратификации, принятии, утверждении или
присоединении при условии, что один или несколько внутренних
водных путей сети внутренних водных путей международного значения
непрерывно соединяют территории по крайней мере трех государств,
сдавших на хранение такой документ. 2. В случае невыполнения этого условия Соглашение вступает в
силу по истечении 90 дней со дня сдачи на хранение документа о
ратификации, принятии, утверждении или присоединении, при наличии
которого это условие будет выполнено. 3. В отношении каждого государства, которое сдаст на хранение
документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении
после даты, начиная с которой исчисляется срок 90 дней, указанный
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, Соглашение вступает в силу по
истечении 90 дней со дня сдачи на хранение этого документа.
Статья 9
Ограничения в применении настоящего Соглашения
1. Никакое положение настоящего Соглашения не должно
толковаться как препятствующее какой-либо из Договаривающихся
Сторон принимать совместимые с Уставом Организации Объединенных
Наций ( 995_010 ) и ограниченные сложившейся ситуацией меры,
которые она считает необходимыми для обеспечения своей внешней или
внутренней безопасности. 2. Эти меры, которые должны носить временный характер,
немедленно доводятся до сведения депозитария с указанием их
характера.
Статья 10
Урегулирование споров
1. Любой спор между двумя или более Договаривающимися
Сторонами относительно толкования или применения настоящего
Соглашения, который Стороны в споре не могут разрешить путем
переговоров или другими средствами урегулирования, передается в
арбитраж по заявлению одной из Договаривающихся Сторон, между
которыми возник спор, и представляется на рассмотрение
соответственно одному или нескольким арбитрам, избираемым по
общему согласию Сторон в споре. Если в течение трех месяцев со дня
представления просьбы о рассмотрении дела в арбитраже Стороны в
споре не придут к согласию относительно выбора арбитра или
арбитров, любая из этих Сторон может обратиться к Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой о назначении
единого арбитра, которому спор передается на разрешение. 2. Решение арбитра или арбитров, назначенных в соответствии с
положениями пункта 1 настоящей статьи, имеет обязательную силу для
Договаривающихся Сторон в споре.
Статья 11
Оговорки
Любое государство может при подписании настоящего Соглашения
или при сдаче на хранение документа о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении сделать заявление о том, что оно не
считает себя связанным статьей 10 настоящего Соглашения.
Статья 12
Внесение поправок в Соглашение
1. В настоящее Соглашение могут вноситься поправки в
соответствии с процедурой, предусмотренной в настоящей статье, за
исключением случаев, предусмотренных в статьях 13 и 14. 2. По просьбе любой Договаривающейся Стороны любая
предложенная ею поправка к настоящему Соглашению рассматривается
Основной рабочей группой по внутреннему водному транспорту
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 3. В случае одобрения предложенной поправки большинством в
две трети присутствующих и участвующих в голосовании
Договаривающихся Сторон Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций препровождает ее всем Договаривающимся Сторонам
для ее принятия. 4. Любая предложенная поправка, препровождаемая в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу в
отношении всех Договаривающихся Сторон через три месяца с момента
истечения периода продолжительностью двенадцать месяцев, который
исчисляется с даты ее препровождения, если в течение этого
двенадцатимесячного периода Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций не будет уведомлен о возражении против
предлагаемой поправки каким-либо государством, являющимся
Договаривающейся Стороной. 5. Если против предлагаемой поправки было направлено
уведомление о возражении в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи, поправка считается непринятой и не имеет силы.
Статья 13
Внесение поправок в Приложения I и II
1. В Приложения I и II к настоящему Соглашению могут
вноситься поправки в соответствии с процедурой, изложенной в
настоящей статье. 2. По просьбе любой Договаривающейся Стороны любая
предложенная ею поправка к Приложениям I и II к настоящему
Соглашению рассматривается Основной рабочей группой по внутреннему
водному транспорту Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций. 3. В случае одобрения предложенной поправки большинством
присутствующих и участвующих в голосовании Договаривающихся Сторон
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает
ее непосредственно заинтересованным Договаривающимся Сторонам для
ее принятия. Для целей настоящей статьи Договаривающаяся Сторона
считается непосредственно заинтересованной, если в случае
включения нового внутреннего водного пути или порта международного
значения или в случае их соответствующего изменения ее территория
пересекается этим внутренним водным путем или если рассматриваемый
порт расположен на указанной территории. 4. Любая предложенная поправка, препровождаемая в
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, считается
принятой, если в течение шести месяцев с даты ее препровождения
депозитарием ни одна из непосредственно заинтересованных
Договаривающихся Сторон не уведомит Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о том, что она возражает против
предложенной поправки. 5. Любая принятая таким образом поправка препровождается
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций всем
Договаривающимся Сторонам и вступает в силу через три месяца со
дня препровождения ее депозитарием. 6. Если против предлагаемой поправки было направлено
уведомление о возражении в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи, поправка считается не принятой и не имеет силы. 7. Секретариат Европейской экономической комиссии
безотлагательно информирует депозитария о Договаривающихся
Сторонах, которые непосредственно заинтересованы в предложенной
поправке.
Статья 14
Внесение поправок в Приложение III
1. В Приложение III к настоящему Соглашению могут вноситься
поправки в соответствии с процедурой, предусмотренной в настоящей
статье. 2. По просьбе любой Договаривающейся Стороны любая
предложенная ею поправка к Приложению III к настоящему Соглашению
рассматривается Основной рабочей группой по внутреннему водному
транспорту Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций. 3. В случае одобрения предложенной поправки большинством
присутствующих и участвующих в голосовании Договаривающихся Сторон
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает
ее всем Договаривающимся Сторонам для ее принятия. 4. Любая предложенная поправка, препровождаемая в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, считается принятой,
если в течение шести месяцев с даты ее препровождения одна пятая
или более Договаривающихся Сторон не уведомит Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций о том, что они возражают
против предложенной поправки. 5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи, препровождается Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций всем Договаривающимся Сторонам и
вступает в силу через три месяца со дня ее препровождения в
отношении всех Договаривающихся Сторон, за исключением тех,
которые уже уведомили Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций о своем возражении против предлагаемой поправки
в течение шести месяцев со дня ее препровождения в соответствии с
пунктом 4 настоящей статьи. 6. Если одна пятая или более Договаривающихся Сторон уведомит
о возражении против предложенной поправки в соответствии с пунктом
4 настоящей статьи, поправка считается не принятой и не имеет
силы.
Статья 15
Денонсация
1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать
настоящее Соглашение путем письменного уведомления, адресованного
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года со дня
получения Генеральным секретарем указанного уведомления.
Статья 16
Прекращение действия
Если после вступления в силу настоящего Соглашения число
Договаривающихся Сторон составит менее пяти в течение какого-либо
периода последовательных двенадцати месяцев, Соглашение теряет
силу по истечении двенадцати месяцев после даты, начиная с которой
пятое государство перестало быть Договаривающейся Стороной.
Статья 17
Уведомления и сообщения депозитария
Помимо таких уведомлений и сообщений, которые могут
определяться в настоящем Соглашении, функции Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций как депозитария
определяются в части VII Венской конвенции о праве международных
договоров ( 995_118 ), совершенной 23 мая 1969 года.
Статья 18
Аутентичные тексты
Подлинник настоящего Соглашения, тексты которого на
английском, русском и французском языках являются равно
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в Женеве девятнадцатого января 1996 года.
(Подписи)
Соглашение вступило в силу 26.07.1999. Россия подписала Соглашение 26.09.1997 (Постановление
Правительства РФ от 24.09.1997 N 1211). Соглашение не вступило в
силу для России на 04.04.2000.

Приложение I
Внутренние водные пути международного значения
Нумерация внутренних водных путей международного значения
1. Все внутренние водные пути международного значения (водные
пути категории E) имеют двух-, четырех- или шестизначные номера,
которым предшествует буква "E". 2. Основные элементы сети водных путей категории E имеют
двузначные номера, а их ответвления и второстепенные ответвления
("ответвления ответвлений") - четырех- и шестизначные номера,
соответственно. 3. Магистральные внутренние водные пути, главным образом
северо-южного направления, обеспечивающие доступ к морским портам
и соединяющие один морской бассейн с другим, имеют номера 10, 20,
30, 40 и 50, возрастающие с запада на восток. 4. Магистральные внутренние водные пути, главным образом
западно-восточного направления, пересекающие три или более
внутренних водных путей, указанных в пункте 3 выше, имеют номера
60, 70, 80 и 90, возрастающие с севера на юг. 5. Другие основные внутренние водные пути имеют двузначные
номера, заключенные между номерами двух магистральных внутренних
водных путей, которые указаны в пунктах 3 и 4 выше и между
которыми они расположены. 6. В случае ответвлений (или ответвлений ответвлений) первые
две (или четыре) цифры указывают на соответствующий более важный
элемент сети водных путей, а две другие представляют собой
порядковые номера конкретных ответвлений, присваиваемые в
направлении от начала до конца более высокого элемента сети, как
он описан в таблице ниже. Четные номера используются для
обозначения правосторонних ответвлений, а нечетные -
левосторонних.
Перечень
внутренних водных путей международного значения
---------------------------------------------------------------------- | Номер водного пути | Описание маршрута <*> | | категории E | | |----------------------------| | |Магист- | Другие | Ответвле-| | |ральные |основные| ния | | | водные | водные | | | | пути | пути | | | |--------+--------+----------+---------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+--------+----------+---------------------------------------| | |E 01 | |Дюнкерк-Дуэ-Валансьенн-Конде - | | | | |Помрель-Монс-Шарлеруа-Намюр - | | | | |Льеж-Маастрихт, Мурдейк-Роттердам / | | | | |Европорт по рекам Маас, Киль, Норд | | | | |и Ньиве Маас | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-02 |Мез от Намюра до Живе | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-04 |Канал Льеж-Визе | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-04-01|Канал Монсан | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-01 |Квадмехелен-Дессель-Бохолт - | | | | |Недерверт-Вессем-Канал Мез | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-06 |Канал ван Сен-Адрис | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 01-03 |Зюйд-Виллемсварт от Мааса до | | | | |Хертогенбоша | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 02 | |Зебрюгге-Брюгге-Дейнзе - | | | | |Кортрейк-Лилль-Бовен | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 02-02 |Канал Брюгге-Остенде | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 02-02-01|Канал Плассендаль-Ньюпорт | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 02-04 |Канал Лейе-Руселаре | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 03 | |Горинхем-Мурдейк-Тернезен - | | | | |Гент через Ньиве Мерведе, соединение | | | | |Шельда-Рейн, канал Тернезен-Гент | | | | |и обводной канал Гент | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 04 | |Флиссинген-Антверпен-Рупельмонд - | | | | |Брюссель-Сенеф через Вестершельде, | | | | |Бовен-Зеешельде, Рюпель, каналы | | | | |Брюссель-Рюпель и Шарлеруа-Брюссель | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 05 | |[Компьень-Шельда]-Валансьенн - | | | | |Конде -Турне-Гент-Дендермонде - | | | | |Антверпен-Хасселт-Генк-Льеж через | | | | |Уазу, соединение Сена-Север, | | | | |Верхнюю Шельду, Бовеншельде, | | | | |обводной канал Гент, Бовен-Зеешельде | | | | |и Альберт-канал | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 05-02 |Перонн-Помрель через канал Ними - | | | | |Блатон-Перонн | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 05-01 |Канал Боссвит-Кортрейк | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 05-04 |Блатон-Ат-Альст-Дендермонде через | | | | |канал Блатон-Ат и Дендер | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 05-06 |Вирсель-Дюффель-устье реки Рюпель | | | | |через Нетеканал, Бенеден-Нете и Рюпель | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 06 | |Антверпен-соединение Шельда-Рейн | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 07 | |Обводной канал Гент-Мерендре-Екло, | | | | |через канал Гент-Остенде - | | | | |[Мальдегем-Зебрюгге] | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 10 | | |Роттердам/Европорт-Лобит через | | | | |Ауде-Маас, Мерведе и Ваал, Рейн | | | | |[Ниффер-Мюлуз-Безансон-Сен | | | | |Симфорьен]-Лион-Марсель-Фос | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-01 |Канал Везель-Даттельн, канал | | | | |Даттельн-Хамм | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-03 |Канал Рейн-Херне | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-05 |Рур | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-07 |Река Неккар вниз по течению от | | | | |Плохингена | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-09 |Река Рейн от Ниффера до Райнфельдена | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-02 |[Сона-Мозель] | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-04 |Соединение Рона-Сет | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 10-06 |Рона и Канал Сен Луи: Баркарен-Фос | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 11 | |Эймейден-Тил по Нордзееканалу и | | | | |каналу Амстердам-Рейн | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 11-01 |Заан | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 12 | |Хемен-Неймеген-Арнем-Зволле - | | | | |Ваддензе через канал Маас-Ваал, | | | | |Ваал, Недеррейн, Эйссель и Эйсселмер | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 12-02 |Зволле-Меппель через Зварте Ватер и | | | | |Меппельдип | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 12-04 |Кетелмер-шлюз Зварт через Рамсдип | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 13 | |Северное море-Эмден-Дортмунд через | | | | |Эмс и канал Дортмунд-Эмс | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 14 | |Река Везер от Северного моря через | | | | |Бремерхафен и Бремен до Миндена | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 15 | |Амстердам-Леммер-Гронинген - | | | | |Делфзейл-Эмден-Дерпен-Олденбург - | | | | |Эльсфлет через Эйсселмер, канал Принсес| | | | |Маргарит, канал Ван Старкенборг, | | | | |Эмс-канал, Эмс, канал Дортмунд-Эмс, | | | | |Кюстен-канал и Хунте | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 15-01 |Канал Ван Харинксма от Фонеяхта до | | | | |Харлингена | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 20 | | |Река Эльба от Северного моря через | | | | |Гамбург, Магдебург, Усти-над-Лабем, | | | | |Мельник и Пардубице-[соединение | | | | |Эльба-Дунай] | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 20-02 |Эльба-Обводной канал | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 20-04 |Река Заале до Лейпцига | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 20-06 |Река Влтава: Мельник-Прага-Слапи | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 21 | |Река Траве от Балтийского моря по | | | | |каналу Эльба-Любек до Эльбы | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 30 | | |Свиноуйсьце-Щецин-река Одер от | | | | |Щецина через Вроцлав до Козле, | | | | |[соединение Одер-Дунай] | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 30-01 |Гливицкий канал | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 31 | |Щецин-Вестодер-Хохенсаатен - | | | | |водный путь Фридрихсталер | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 40 | | |[Река Висла от Гданьска до Варшавы - | | | | |Брест]-Пинск-река Днепр через | | | | |Киев до Херсона | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 40-02 |Река Южный Буг до Николаева | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 41 | |Клайпеда-Куршский залив-река | | | | |Неман-Каунас | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 50 | | |Санкт-Петербург, по Волго-Балтийскому | | | | |водному пути до Вытегры-Рыбинск - | | | | |река Волга от Рыбинска через Нижний | | | | |Новгород, Казань и Волгоград до | | | | |Астрахани | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 50-02 |Рыбинск-Москва | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 50-02-02|Река Волга от Дубны до Твери | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 50-01 |Река Кама от ее устья до Соликамска | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 60 | | |Прибрежный маршрут от Гибралтара к | | | | |северу вдоль побережья Португалии, | | | | |Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов | | | | |и Германии по Кильскому каналу, | | | | |вдоль побережья | | | | |Германии, Польши, Литвы, Эстонии и | | | | |России до Санкт-Петербурга-Волго - | | | | |Балтийский водный путь, Беломорско - | | | | |Балтийский канал, вдоль побережья | | | | |Белого моря до Архангельска, | | | | |а также внутренние водные пути, которые| | | | |доступны только с этого маршрута | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-02 |Река Гвадалкивир до Севильи | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-04 |Река Дору до португальско-испанской | | | | |государственной границы | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-06 |Жиронда и Гаронна до Касте-ан-Дорт | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-08 |Река Луара до Нанта | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-01 |Прибрежный маршрут вдоль западного | | | | |побережья Соединенного Королевства до | | | | |Ливерпуля, включая канал Манчестер - | | | | |Ливерпуль | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-03 |Прибрежный маршрут вдоль восточного | | | | |побережья Соединенного Королевства, | | | | |включая реку Хамбер | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-10 |От прибрежного маршрута до Харлингена | | | | |на Ваддензе | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-12 |От прибрежного маршрута до Эмс - | | | | |Доллард | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-05 |Прибрежный маршрут вдоль западного | | | | |побережья Дании и Норвегии | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-07 |Прибрежный маршрут вдоль западного | | | | |побережья Швеции, включая реку Гета | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-09 |Прибрежный маршрут вдоль восточного | | | | |побережья Швеции, включая озеро Меларен| | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-14 |Штральзунд-Пенемюнде-Вольгаст - | | | | |Щецин | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-11 |Прибрежный маршрут до Финляндии, | | | | |затем по Сайменскому каналу до | | | | |Савонлинна-Иисалми | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 60-11-02|От E 60-11 до Йонсу-Нурмес | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 61 | |Река Пене вниз по течению от Анклама | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 70 | | |От Европорта/Роттердама до Арнема | | | | |через Лек и Бенеден-Рейн-Зютфен - | | | | |Энсхеде-[Твенте-Среднегерманский | | | | |канал]-Бергесхеведе-Минден - | | | | |Магдебург-Берлин-Хохенсаатен - | | | | |Костшин-Быдгощ-Эльблонг - | | | | |Вислинский залив-Калининград-реки | | | | |Преголя, Дейма-Куршский залив - | | | | |Клайпеда | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-01 |Холландс-Эйссел от Кримплена до Гауды | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-03 |Зей-канал до Алмело | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-02 |Ответвление Среднегерманского канала до| | | | |г. Оснабрюк | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-04 |Ответвление Среднегерманского канала до| | | | |Ганновера - Линдена | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-06 |Ответвление Среднегерманского канала до| | | | |Хилдсхайма | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-08 |Ответвление Среднегерманского канала | | | | |до Зальцгиттера | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-05 |Канал Хафель | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-10 |Шпрее | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 70-12 |Судоходный канал Берлин-Шпандау | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 71 | |Тельтовканал, соединительный канал | | | | |Бритцер и водный путь Одер-Шпрее | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 71-02 |Потсдамер Хафель | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 71-04 |Тельтовканал-Восточный участок | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 71-06 |Водный путь Даме, вниз по течению от | | | | |Кенигс Вустерхаузена | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 80 | | |Гавр-Конфлан по каналу Гавр - | | | | |Танкарвиль, Сене и Уазе-[Компьень - | | | | |Туль], по реке Мозельдо Кобленца, река | | | | |Рейн до Майнца, река Майн до Бамберга, | | | | |канал Майн-Дунай, река Дунай от | | | | |Кельхейма до Сулины | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-02 |Река Сена от Танкарвиля до устья | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-04 |Река Сена от Конфлана до Ножана | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-06 |Река Саар до Саарбрюкена | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-08 |Река Драва до Осиека | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-10 |[Канал Дунай-Сава от Вуковара до | | | | |Шамаца] | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-01 |Река Тиса до Сегеда | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-01-02|Река Бега до Тимишоары | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-12 |Река Сава до Сисака | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-03 |Река Олт до Слатины | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-05 |Канал Дунай-Бухарест | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-14 |Канал Дунай-Черное море | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-14-01|Канал Поарта Албэ-Наводари | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-07 |Река Прут до Унген | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-09 |Дунай-Килийское гирло | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 80-16 |Дунай-Георгиевское гирло | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 81 | |Река Вах от ее устья до Жилины и | | | | |[соединение Вах-Одер] | |--------+--------+----------+---------------------------------------| |E 90 | | |Прибрежный маршрут от Гибралтара к югу | | | | |вдоль побережья Испании, Франции, | | | | |Италии, Греции, Турции, Болгарии, | | | | |Румынии и Украины вдоль южного | | | | |побережья Крыма до Азова, по реке Дон | | | | |до Ростова-Калач-Волгоград - | | | | |Астрахань, а также внутренние | | | | |водные пути, которые доступны только | | | | |с этого маршрута | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 90-01 |Прибрежный маршрут в Адриатическом | | | | |море до Триеста | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 90-02 |Прибрежный маршрут в Черном море | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 90-03 |Река Днестр от г. Белгород - | | | | |Днестровский до Бендер | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 90-05 |Прибрежный маршрут в Каспийском море | | |--------+----------+---------------------------------------| | |E 91 | |[Канал Милан-По], река По от Кремоны | | | | |до Вольта-Гриманы, канал По-Брондоло | | | | |и обводной канал Венета до | | | | |Монфальконе-Триест | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-02 |По от Конка-ди-Кремоны до Касале | | | | |Монферрато | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-04 |Водный путь Феррара от Феррары до | | | | |Порто-Гарибальди | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-06 |По-Гранде от Вольта-Гриманы до ее | | | | |устья | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-01 |Мантуя-Вольта-Гримана по водному | | | | |пути Фиссеро-Тартаро-Канал-Бьянко | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-08 |По-ди-Леванте от канала По-Брондоло до | | | | |Адриатического моря | | | |----------+---------------------------------------| | | |E 91-03 |[Канал Падуя-Венеция] | ---------------------------------------------------------------------- ----------------- <*> Участки водных путей категории E, которые в настоящее
время не существуют, но которые включены в соответствующие
программы развития инфраструктуры, приводятся в квадратных скобках
[...].

Приложение II
Порты внутреннего плавания международного значения
Нумерация портов внутреннего плавания
международного значения
Номера всех портов внутреннего плавания международного
значения (порты категории E), возрастающие с запада на восток и с
севера на юг, состоят из номера водного пути, к которому они
относятся, за которым следует дефис и две цифры, соответствующие
порядковому номеру порта конкретного водного пути, которому
предшествует буква "P". Частные порты, принадлежащие конкретным
предприятиям, обозначены звездочкой (*).
Перечень
портов внутреннего плавания международного значения
P 01-01 Дюнкерк (канал Дюнкерк-Валансьенн, 20,5 км) P 01-02 Шарлеруа (Самбра, 38,8 км) P 01-03 Намюр (Мез, 46,3 км) P 01-04 Льеж (Мез, 113,7 км) P 01-05 Маастрихт (Маас, 4,5 км) P 01-06 Штейн (Маас, 21,9 км) P 01-07 Борн (Маас, 29,7 км) P 01-08 Маасбрахт (Маас, 41,8 км) P 01-09 Рурмонд (Маас, 74,3 км) P 01-10 Осе (Маас, 159,1 км) P 01-11 Дордрехт (Мерведе, 974,4 км) P 01-12 Звейндрехт (Ауде-Маас, 980,6 км) P 01-13 Влаардинген (Ньиве Ватервег, 1010,5 км) P 01-14 Маасшлюз (Ньиве Ватервег, 1018,7 км) P 01-01-01 Оверпельт (канал Бохолт-Херенталс, 14,8 км) P 01-03-01 Хертогенбош (Зюйд-Виллемсварт, 4,0 км) P 02-01 Зебрюгге (Северное море) P 02-02 Аальтер (канал Остенде-Брюгге-Гент, 22,5 км) P 02-03 Лиль (Дель, 42,0 км) P 02-02-01 Остенде (Северное море) P 02-04-01 Руселаре (канал Лейе-Руселаре, 0,5 км) P 02-04-02 Изегем (канал Лейе-Руселаре, 6,4 км) P 03-01 Мурдейк (Холландс-Дип) P 03-02 Тернезен (канал Тернезен-Гент, 32,5 км) P 03-03 Зелзат (канал Тернезен-Гент, 19,6 км) P 03-04 Гент (канал Тернезен-Гент, 4,6 км) P 04-01 Флиссинген (Вестершельде) P 04-02 Беверен (Бенеден Зеешельде, 22,9 км) P 04-03 Реисбрук (канал Шарлеруа-Брюссель, 58,8 км) P 04-04 Гримберген (канал Брюссель-Рюпель, 12,2 км) P 04-05 Брюссель (канал Брюссель-Рюпель 62,0 км) P 05-01 Авельгем (Бовеншельде, 35,7 км) P 05-02 Мелле (Бовен-Зеешельде, 9,9 км) P 05-03 Мерхаут (Альберт-канал, 80,7 км) P 05-04 Хам (Альберт-канал, 73,7 км) P 05-05 Хассельт (Альберт-канал, 51,5 км) P 05-06 Генк (Альберт-канал, 42,9 км) P 05-04-01 Альст (Дендер, 53,7 км) P 06-01 Антверпен (Шельда, 102,9 км) P 06-02 Берген-оп-Зум (Соединение Шельда-Рейн, 1031,8 км) P 10-01 Роттердам (Ньиве Маас, 1002,5 км) P 10-02 Альбассердам (Норд, 981,1 км) P 10-03 Тил (Ваал, 914,6 км) P 10-04 Эммерих (Рейн, 852,0 км) P 10-05 Везель (Рейн, 814,0 км) P 10-06 Рейнберг-Оссенберг (*) (Рейн, 806,0 км) P 10-07 Орсой (Рейн, 794,0 км) P 10-08 Вальсум-Нордхафен (*) (Рейн, 793,0 км) P 10-09 Вальсум-Зюд (*) (Рейн, 791,0 км) P 10-10 Швелгерн (*) (Рейн, 790,0 км) P 10-11 Хомберг, Захтлебен (*) (Рейн, 774,0 км) P 10-12 Дуйсбург-Рурорт Хафен (Рейн, 774,0 км) P 10-13 Крефельд (Рейн, 762,0 км) P 10-14 Дюссельдорф (Рейн, 743,0 км) P 10-15 Нойс (Рейн, 740,0 км) P 10-16 Штюрцельберг (*) (Рейн, 726,0 км) P 10-17 Леверкузен (*) (Рейн, 699,0 км) P 10-18 Кельн (Рейн, 688,0 км) P 10-19 Весселинг-Годорф (*) (Рейн, 672,0 км) P 10-20 Бонн (Рейн, 658,0 км) P 10-21 Андернах (Рейн, 612,0 км) P 10-22 Нойвид (Рейн, 606,0 км) P 10-23 Бендорф (Рейн, 599,0 км) P 10-24 Кобленц (Рейн, 596,0 км) P 10-25 Бинген (Рейн, 527,0 км) P 10-26 Висбаден (Рейн, 500,0 км) P 10-27 Гернсгейм (Рейн, 462,0 км) P 10-28 Вормс (Рейн, 444,0 км) P 10-29 Мангейм (Рейн, 424,0 км) P 10-30 Людвигсхафен (Рейн, 420,0 км) P 10-31 Шпейер (Рейн, 400,0 км) P 10-32 Гермерсгейм (Рейн, 385,0 км) P 10-33 Верт (Рейн, 366,0 км) P 10-34 Карлсруэ (Рейн, 360,0 км) P 10-35 Кель (Рейн, 297,0 км) P 10-36 Страсбург (Рейн, 296,0 км) P 10-37 Брейзах (Рейн, 226,0 км) P 10-38 Кольмар-Неф Бризах (Рейн, 225,8 км) P 10-39 Мюлуз-Оттмарсгейм (Большой эльзасский
канал, 21,0 км) P 10-40 Форт Луи Штатматтен (Большой эльзасский
канал, 322,0 км) P 10-41 Иль Наполеон (канал Рона-Рейн, 37,6 км) P 10-42 Мюлуз (канал Рона-Рейн, 31,0 км) P 10-43 Апропорт (Шалон, Макон, Вильфранш-сюр-Сон)
(Сона, 230,0 км, 296,0 км и 335,0 км,
соответственно) P 10-44 Лион (Сона, 375,0 км) P 10-45 Марсель-Фос (канал Марсель-Рона, 0,0 км) P 10-01-01 Рейн-Липп-Хафе (канал Везель-Даттельн, 1,0 км) P 10-01-02 Марль Хюльс-АГ (*) (канал Везель-Даттельн,
38,0 км) P 10-01-03 Август Виктория (*) (канал Везель-Даттельн,
39,0 км) P 10-01-04 Люнен (канал Даттельн-Хамм, 11,0 км) P 10-01-05 Беркамен (*) (канал Даттельн-Хамм, 22,0 км) P 10-01-06 Хамм (канал Даттельн-Хамм, 34,0 км) P 10-01-07 Шмехаузен (*) (канал Даттельн-Хамм, 47,0 км) P 10-03-01 Эссен (канал Рейн - Херне, 16,0 км) P 10-03-02 Коэлн-Нойссен (*) (канал Рейн-Херне, 17,0) P 10-03-03 Рур-Оел (*) (канал Рейн-Херне, 22,0) P 10-03-04 Гелсенкирхен (канал Рейн-Херне, 24,0) P 10-03-05 Ванн-Эйкель (канал Рейн-Херне, 32,0) P 10-05-01 Мюльхейм (Рур, 8,0 км) P 10-07-01 Хайлброн (Неккар, 110,0 км) P 10-07-02 Штутгарт (Неккар, 186,0 км) P 10-07-03 Плохинген (Неккар, 200,0 км) P 10-09-01 Хунинг (Рейн, 168,4 км) P 10-09-02 Райнхэфен-байдар-Базель (Рейн, 159,38 - 169,95 км) P 10-04-01 Сет (канал Рона-Сет, 96,0 км) P 10-06-01 Фос (залив Фос, морской участок) P 11-01 Эймонд (Нордзее канал, 4,7 км) P 11-02 Заанштад (Заан, 1,4 км) P 11-03 Амстердам (Нордзее канал, 20,6 км) P 11-04 Утрехт (Амстердам-Рейн канал, 35,0 км) P 11-01-01 Заандам (Заам, 2,0 км) P 12-01 Неймеген (Ваал, 884,6 км) P 12-02 Арнем (Недеррейн, 885,8 км) P 12-03 Зволле (Эйссел, 980,7 км) P 12-02-01 Меппель (Меппелердип, 10,5 км) P 13-01 Эмсланд (*) (канал Дортмунд-Эмс, 151,0 км) P 13-02 Мюнстер (канал Дортмунд-Эмс, 68,0 км) P 13-03 Дортмунд (канал Дортмунд-Эмс, 1,0 км) P 14-01 Бремерхафен (Везер, 66,0 - 68,0 км) P 14-02 Норденхам (Везер, 54,0 - 64,0 км) P 14-03 Брак (Везер, 41,0 км) P 14-04 Бремен (Везер, 4,0 - 8,0 км) P 15-01 Лелиштад (Эйсселмер) P 15-02 Леммер (Принсес Маргарит канал, 90,5 км) P 15-03 Гронинген (Старкенборг канал, 7,0 км) P 15-04 Эмден (Эмс, 41,0 км) P 15-05 Леер (Эмс, 14,0 км) P 15-06 Олденбург (*) (Хунте, 0,0 - 5,0 км) P 15-01-01 Лейварден (Харинксма - канал, 23,7 км) P 20-01 Куксхавен (Эльба, 724,0 км) <1> P 20-02 Брюнсбюттель (Эльбехафен, 693,0) <1> P 20-03 Бютцфлет (*) (Эльба, 668,0 км) <1> P 20-04 Гамбург (Эльба, 618,0 - 639,0 км) <1> P 20-05 Лауэнбург (Эльба, 568,0 км) <1> P 20-06 Тангермюнде (Эльба, 388,0 км) <1> P 20-07 Кисверк Рогэтц (*) (Эльба, 354,0 км) <1> P 20-08 Магдебюргер Хэфен (Эльба, 330,0 и 333,0 км) <1> P 20-09 Шенебек (Эльба, 315,0 км) <1> P 20-10 Акен (Эльба, 277,0 км) <1> P 20-11 Торгау (Эльба, 154,0 км) <1> P 20-12 Кисверк Мюльберг (*) (Эльба, 125,0 км) <1> P 20-13 Риза (Эльба, 109,0 км) <1> P 20-14 Дрезден (Эльба, 57 и 61 км) <1> --------------- <1> Расстояния до портов на реке Эльбе измеряются: в Германии
- от чешско-немецкой государственной границы; в Чешской Республике
- от слияния рек Эльбы и Влтавы в Мельнике.
P 20-15 Дечин (Эльба, 98,2 и 94,2 км) <1> P 20-16 Усти-над-Лабем (Эльба, 75,3 и 72,5 км) <1> P 20-17 Мельник (Эльба, 3,0 км) <1> P 20-04-01 Халле-Трота (Заале, 86,0 км) <1> P 20-06-01 Прага (Влтава, 46,5 и 55,5 км) <1> P 21-01 Любек (Траве, 2,0 - 8,0 км) P 30-01 Свиноуйсьце (Балтийское море - устье реки Одер) P 30-02 Щецин (Одер, 741,0 км) P 30-03 Костшин (Одер, 617,0 км) P 30-04 Вроцлав (Одер, 255,0 км) P 30-05 Козле (Одер, 96,0 км) P 30-01-01 Гливице (Гливицкий канал, 41,0 км) P 40-01 Гданьск (Балтийское море - устье реки Висла) P 40-02 Быдгощ (Висла, 772,3 км, река Брда, 2,0 км) P 40-03 Варшава (Висла, 520,0 и канал Зеран, 2,0 км) P 40-04 Чернигов (Днепр, 1070,0 км) P 40-05 Киев (Днепр, 856,0 км) P 40-06 Черкассы (Днепр, 653,0 км) P 40-07 Кременчуг (Днепр, 541,0 км) P 40-08 Днепродзержинск (Днепр, 429,0 км) P 40-09 Днепропетровск (Днепр, 393,0 км) P 40-10 Запорожье (Днепр, 308,0 км) P 40-11 Новая Каховка (Днепр, 96,0 км) P 40-12 Херсон (Днепр, 28,0 км) P 40-02-01 Николаев (Южный Буг, 95,0 км) P 41-01 Клайпеда, речной порт (Куршский залив) P 41-02 Неринга (Куршский залив) P 41-03 Юрбаркас (Неман, 126,0 км) P 41-04 Каунас (Неман, 219,0 км) P 50-01 Санкт-Петербург, морской порт (река Нева,
1397,0 км) <2> P 50-02 Санкт-Петербург, речной порт (река Нева,
1385,0 км) <2> P 50-03 Подпорожье (Волго-Балтийский водный путь,
1045,0 км) <2> P 50-04 Череповец (Волго-Балтийский водный путь,
540,0 км) <2> P 50-05 Ярославль (Волга, 520,0 км) <2> P 50-06 Нижний Новгород (Волга, 907,0 км) <2> P 50-07 Казань (Волга, 1313 км) <2> P 50-08 Ульяновск (Волга, 1541,0 км) <2> P 50-09 Самара (Волга, 1746,0 км) <2> P 50-10 Саратов (Волга, 2175,0 км) <2> P 50-11 Волгоград (Волга, 2560,0 км) <2> P 50-12 Астрахань (Волга, 3051,0 км) <2> P 50-02-01 Москва, Северный порт (канал им. Москвы,
42,0 км) <2> P 50-02-02 Москва, Западный порт (канал им. Москвы,
32,0 км) <2> P 50-02-03 Москва, Южный порт (канал им. Москвы, 0,0 км) <2> P 50-02-02-01 Тверь (Волга, 279,0 км) <2> P 50-01-01 Пермь (Кама, 2269,0 км) <2> P 60-01 Шевенинген (Северное море) P 60-02 Ден Хельдер (Северное море) P 60-03 Брюнсбюттель (Кильский канал, 2,0 - 5,0 км) P 60-04 Рендсбург (Кильский канал, 62,0 км) P 60-05 Киль (Кильский канал, 96,0 км) P 60-06 Фленсбург ----------------- <2> Расстояние от Московского южного порта.
P 60-07 Висмар P 60-08 Росток P 60-09 Штральзунд P 60-10 Грифсвальд P 60-11 Швентойи (Балтийское море) P 60-12 Выборг (Выборгский залив) P 60-13 Петрозаводск (Онежское озеро, 1009,0 км) <2> P 60-14 Архангельский морской порт (Устье Северной Двины) P 60-15 Архангельский речной порт (Устье Северной Двины) P 60-02-01 Севилья (Гвадалкивир, 80,0 км) P 60-04-01 Дору (Дору, 5,0 км) P 60-04-02 Сардору (Дору, 49,0 км) P 60-04-03 Регуа-Ламего (Дору, 101,0 км) P 60-06-01 Бордо (Жиронда и Гаронна, 359,0 км) P 60-08-01 Нант (Луара, 645,0 км) P 60-10-01 Харлинген (Ваддензе) P 60-12-01 Делфзейл (Ваддензе) P 60-11 01 Мустола (39,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-02 Каукас (*) (52,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-03 Рапасаари (*) (52,0 км от устья Сайменского
канала) P 60-11-04 Ютсено (*) (67,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-05 Вуокси (*) (85,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-06 Варкаус (порт Тайпале, 270,0 км от устья
Сайменского канала) P 60-11-07 Варкаус (порт Коссуланниеми (*), 270,0 км от устья
Сайменского канала) P 60-11-08 Варкаус (порт Аконниеми, 270,0 км от устья
Сайменского канала) P 60-11-09 Куопио (352,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-02-01 Пухос (*) (311,0 км от устья Сайменского канала) P 60-11-02-02 Йонсу (346,0 км от устья Сайменского канала) P 61-01 Анклам (Пене, 95,0 км) P 70-01 Вагенинген (Недеррейн, 903,2 км) P 70-02 Энхеде (Твентеканал, 49,8 км) P 70-03 Иббенбюрен (Среднегерманский канал, 5,0 км) P 70-04 Минден (Среднегерманский канал, 100,0 - 104,0 км) P 70-05 Ганновер (Среднегерманский канал, 155,0 -
159,0 км) P 70-06 Мерум (*) (Среднегерманский канал, 194,0 км) P 70-07 Брауншвейг (Среднегерманский канал, 220,0 км) P 70-08 Брауншвейг / Тун (*) (Среднегерманский канал,
223,0 км)
P 70-09 Халденслебен (Среднегерманский канал, 301,0 км) P 70-10 Нигрипп (*) (Канал Эльба-Хафель, 330,0 км) P 70-11 Бранденбург (*) (водный путь Унтер Хафель,
60,0 км) P 70-12 Бранденбург (водный Унтер Хафель, 57,0 км) P 70-13 Депони Дитц (*) (водный путь Унтер Хафель,
40,0 км) P 70-14 Шпандау, Южная гавань (водный путь Унтер Хафель,
2,0 км) P 70-15 Эльблаг (Вислинский залив) P 70-16 Калининградский морской порт (Прегола, 8,0 км) P 70-17 Калининградский речной порт (Прегола, 9,0 км) P 70-01-01 Гауда (Холландс Эйссел, 1,4 км) P 70-03-01 Хенгело (Твентеканал, 45,1 км) P 70-03-02 Алмело (Зейканал, 17,6 км) P 70-02-01 Оснабрюкк (Штихканал, 13,0) P 70-04-01 Ганновер-Линден (Штихканал, 11,0 км) P 70-06-01 Хильдесгейм (Штихканал, 15,0 км) P 70-08-01 Зальцгиттер (Штихканал, 15,0 км) P 70-10-01 Комплекс для обработки грузов (*) (рукав Шпрее,
0,0 км)
P 70-10-02 Ноннендам (Шпрее, 2,0 км) P 70-10-03 Электростанция Ройтер (*) (Шпрее, 3,0 км) P 70-10-04 Электростанция Шарлоттенбург (*) (Шпрее, 8,0 км) P 70-10-05 Вестхафен Берлин (Вестхафенканал, 3,0 км) P 70-10-06 Остхафен Берлин (Шпрее, 21,0 км) P 70-10-07 Теплоэлектростанция Клингенберг (Шпрее, 25,0 км) P 70-12-01 Электростанция Моабит (*) (Берлин-Шпандау -
Шиффартсканал, 9,0 км) P 71-01 Погрузо-разгрузочный пункт на Тельтовканале (*)
(Тельтовканал, 31,0 - 34,0 км)
P 71-02 Погрузо-разгрузочный пункт Обершеневейде (водный
путь Одер-Шпрее, 28,0 - 29,0 км) P 71-03 Эйзенхюттенштадт Эко (*) (водный путь Одер -
Шпрее, 122,0 км)
P 71-04 Эйзенхюттенштадт (водный путь Одер-Шпрее,
124,0 км) P 71-02-01 Потсдам (Потсдаме Хафель, 3,0 км) P 71-06-01 Нидерлем (*) (водный путь Даме, 8,0 км) P 71-06-02 Кенигс Вустерхаузен (водный путь Даме, 8,0 км) P 80-01 Гавр (канал Гавр-Танкарвиль, 20,0 км) P 80-02 Руан (Сена, 242,0 км) P 80-03 Конфлан (Сена, 239,0 км) P 80-04 Фруар (Мозель, 346,5 км) P 80-05 Мец (Мозель, 297,0 - 294,0 км) P 80-06 Мондланж-Ришмон (Мозель, 279,5 - 277,9 км) P 80-07 Тионвиль-Илланж (Мозель, 271,9 - 270,1 км) P 80-08 Мертерт (Мозель, 208,0 км) P 80-09 Трир (Мозель, 184,0 км) P 80-10 Бинген (Рейн, 527,0 км) P 80-11 Висбаден (Рейн, 500,0 км) P 80-12 Майнц (Рейн, 500,0 км) P 80-13 Флерсхейм (*) (Майн, 9,0 км) P 80-14 Раунхейм (*) (Майн, 14,0 км) P 80-15 Хаттерсхейм (*) (Майн, 17,0 км) P 80-16 Келстербах (*) (Майн, 19,0 км) P 80-17 Франкфурт (*) (Майн, 22,0 - 29,0 км) P 80-18 Франкфурт (Майн, 31,0 - 37,0 км) P 80-19 Оффенбах (Майн, 40,0 км) P 80-20 Ханау (Майн, 56,0 - 60,0 км) P 80-21 Гроскротценбург (*) (Майн, 62,0 км) P 80-22 Штокштадт (Майн, 82,0 км) P 80-23 Ашаффенбург (Майн, 83,0 км) P 80-24 Трифенштейн (*) (Майн, 173,0 км) P 80-25 Карлштадт (*) (Майн, 227,0 км) P 80-26 Вюрцбург (Майн, 246,0 - 251,0 км) P 80-27 Швайнфурт (Майн, 330,0 км) P 80-28 Бамберг (канал Майн-Дунай, 3,0 км) P 80-29 Эрланген (канал Майн-Дунай, 46,0 км) P 80-30 Нюрнберг (канал Майн-Дунай, 72,0 км) P 80-31 Регенсбург (Дунай, 2370,0 - 2378,0 км) P 80-32 Деггендорф (*) (Дунай, 2281,0 - 2284,0 км) P 80-33 Линц (Дунай, 2128,2 - 2130,6 км) P 80-34 Линц-Фест (*) (Дунай, 2127,2 км) P 80-35 Энс-Энсдорф (Дунай, 2111,8 км) P 80-36 Креме (Дунай, 2001,5 км) P 80-37 Вена (Дунай, 1916,8 - 1920,2 км) P 80-38 Братислава (Дунай, 1867,0 км) P 80-39 Дьер-Геню (Дунай, 1807,0 км) P 80-40 Комарно (Дунай, 1767,1 км) P 80-41 Штурово (Дунай, 1722,0 км) P 80-42 Будапешт (Дунай, 1640,0 км) P 80-43 Сазалонбата (Дунай, 1618,7 км) P 80-44 Дунайварош (Дунай, 1579,0 км) P 80-45 Дунафельдвар (Дунай, 1563,0 км) P 80-46 Байя (Дунай, 1480,0 км) P 80-47 Вуковар (Дунай, 1333,1 км) P 80-48 Белград (Дунай, 1170,0 км) P 80-49 Смедерево (Дунай, 1116,3 км) P 80-50 Оршова (Дунай, 954,0 км) P 80-51 Турну-Северин (Дунай, 931,0 км) P 80-52 Прахово (Дунай, 861,0 км) P 80-53 Лом (Дунай, 743,0 км) P 80-54 Турну-Магуреле (Дунай, 597,0 км) P 80-55 Свиштов (Дунай, 554,0 км) P 80-56 Русе (Дунай, 495,0 км) P 80-57 Джурджу (Дунай, 493,0 км) P 80-58 Олтеница (Дунай, 430,0 км) P 80-59 Кэлэраши (Дунай, 370,5 км) P 80-60 Брэила (Дунай, 172,0 - 168,5 км) P 80-61 Галац (Дунай, 157,0 - 145,4 км) P 80-62 Джурджулешть (Дунай, 133,0 км) <3> P 80-63 Рени (Дунай, 128,0 км) P 80-64 Тулча (Дунай, 73,5 - 70,0 км) P 80-04-01 Париж, автономный порт:
Женвилье (Сена, 194,7 км)
Боной-Вине (Сена, 169,7 км)
Эври (Сена, 137,8 км)
Мелэн (Сена, 110,0 км)
Лиме-Поршвиль (Сена, 109,0 км)
Монтро (Сена, 67,4 км)
Нантер (Сена, 39,4 км)
Брюйер-сюр-Уаз (Уаза, 96,9 км)
Сент-Уан-л'Омон (Уаза, 119,2 км)
Лани (Марна, 149,8 км) P 80-06-01 Дилинген (Саар, 59,0 км) P 80-08-01 Осиек (Драва, 14,0 км) P 80-01-01 Сегед (Тиса, 170,0 км) P 80-14-01 Чернавода (канал Дунай-Черное море, 0,00 км) P 80-14-02 Медгидия (канал Дунай-Черное море, 27,5 км) P 80-14-03 Констанца (канал Дунай-Черное море, 64,0 км) P 80-09-01 Измаил (Дунай-Килийское гирло, 93,0 км) P 80-09-02 Килия (Дунай-Килийское гирло, 47,0 км) P 80-09-03 Усть-Дунайск (Дунай-Килийское гирло, 1,0 км) P 90-01 Таганрог (Таганрогский залив) P 90-02 Ейск (Таганрогский залив) P 90-03 Азов (Дон, 3168,0 км) <2> P 90-04 Ростов (Дон, 3134,0 км) <2> P 90-05 Усть-Донецк (Дон, 2997,0 км) <2> P 90-03-01 Белгород-Днестровский (устье реки Днестр) P 90-03-02 Бендеры (Днестр, 228,0 км) --------------- <3> Планируется сооружение.
P 91-01 Милане-Терминале (канал Милан - По, 0,0 км) <4> P 91-02 Лоди (канал Милан-По, 20,0 км от Милано -
Терминале) <4> P 91-03 Пиццигетоне (канал Милан - По, 40,0 км от Милано -
Терминале) P 91-04 Кремона (По, 55,0 км от Милано-Терминале) P 91-05 Эмилия-Чентрале (По, 145,0 км от Милано -
Терминале) <4> P 91-06 Феррара (По, 200,0 км от Милано-Терминале) P 91-07 Адрия (обводной канал Венета, 265,0 км от Милано -
Терминале) P 91-08 Кьоджа (обводной канал Венета, 285,0 км от
Милано-Терминале) P 91-09 Маргера (обводной канал Венета, 300,0 км от
Милано-Терминале) P 91-10 Ногаро (обводной канал Венета, 355,0 км от
Милано-Терминале) P 91-11 Монфальконе (обводной канал Венета, 410,0 км от
Милано-Терминале)
P 91-12 Триест (Адриатическое море) P 91-02-01 Пьяченза (По, 35,0 км от Конка-ди-Кремоны) P 91-02-02 Павия (Тичино, 98,0 км от Конка-ди-Кремоны) P 91-02-03 Касале Монферрато (По, 183,0 км от
Конка-ди-Кремоны) P 91-04-01 Гарибальди (водный путь Феррара, 80,0 км от
Феррары) P 91-06-01 Порто-Толле (По-Гранде, 260,0 км от
Милано-Терминале) P 91-01-01 Мантуя (водный путь Фиссеро-Тартаро-Канал -
Бьянко, 0,0 км) P 91-01-02 Остилья (водный путь Фиссеро-Тартаро-Канал -
Бьянко, 30,0 км) <4>
P 91-01-03 Леньяго (водный путь Фиссеро-Тартаро-Канал -
Бьянко, 65,0 км) <4>
P 91-01-04 Ровиго (водный путь Фиссеро-Тартаро-Канал -
Бьянко, 140, 0 км) <4> P 91-01-05 Конка-ди-Вольта-Гримана (водный путь
Фиссеро-Тартаро-Канал-Бьянко, 170,0 км) -------------------- <4> В стадии строительства или планирования.

Приложение III
Технические и эксплуатационные характеристики
внутренних водных путей международного значения
a) Технические характеристики водных путей категории E
Основные технические характеристики водных путей категории E
в основном соответствуют классификации европейских водных путей,
приведенной в таблице 1. Для оценки различных водных путей категории E используются
параметры классов IV - VII с учетом следующих принципов: i) класс водного пути определяется горизонтальными габаритами
самоходных судов, барж и толкаемых составов и в первую очередь
основным стандартным габаритом, каковым является их ширина или
поперечный габарит; ii) только водные пути, соответствующие по крайней мере
основным параметрам класса IV (минимальные габариты судов 85 м x
9,5 м), могут рассматриваться в качестве водных путей категории Е.
Ограничения осадки (менее 2,50 м) и минимальной высоты прохода под
мостами (менее 5,25 м) допускаются в порядке исключения только в
отношении существующих водных путей; iii) при модернизации водных путей класса IV (а также малых
региональных водных путей) рекомендуется соблюдать параметры по
крайней мере класса Va; iv) однако новые водные пути категории E должны
соответствовать параметрам как минимум класса Vb. В этой связи
следует обеспечивать прохождение судов с осадкой не менее 2,80 м; v) при модернизации существующих и/или создании новых водных
путей следует всегда руководствоваться более высокими значениями
габаритов судов или составов; vi) для повышения эффективности контейнерных перевозок
следует обеспечивать максимально возможную высоту прохода под
мостами в соответствии со сноской 4 к Таблице 1 <*>; -------------- <*> Однако если доля порожних контейнеров превышает 50%,
следует рассмотреть вопрос об обеспечении величины минимальной
высоты прохода под мостами, превышающей величину, указанную в
сноске 4.
vii) внутренние водные пути, на которых, как ожидается, будут
осуществляться интенсивные контейнерные и ролкерные перевозки,
должны соответствовать как минимум параметрам класса Vb. В целях
удовлетворения потребностей, обусловленных будущим изменением
габаритов контейнеров и необходимостью беспрепятственной перевозки
прицепов, может быть предусмотрено также увеличение на 7 - 10%
ширины соответствующих судов, составляющей 11,4 м, осуществляющих
плавание по внутренним водным путям класса Va и более высоких
классов; viii) на водных путях с изменяющимся уровнем воды значение
рекомендуемой осадки должно соответствовать осадке, которая
достигается или превышается в течение в среднем 240 дней в году
(или 60% периода навигации). Там, где это возможно и экономически
оправдано, следует обеспечить значение рекомендуемой высоты
прохода под мостами (5,25, 7,00 или 9,10 м) при наивысшем
судоходном уровне; ix) единые параметры класса, осадки и высоты прохода под
мостами следует обеспечить либо на всем водном пути, либо как
минимум на значительных по протяженности участках этого пути; х) по возможности следует обеспечить, чтобы параметры
прилегающих внутренних водных путей были идентичными или
аналогичными; xi) наибольшие величины осадки (4,50 м) и минимальной высоты
прохода под мостами (9,10 м) следует обеспечить на всех участках
сети, непосредственно связанных с прибрежными маршрутами; xii) минимальная высота прохода под мостами 7,00 м должна
быть обеспечена на водных путях, которые соединяют важные морские
порты с районами, находящимися в глубине страны, и которые могут
быть успешно использованы для контейнерных перевозок и перевозок
"река - море"; xiii) прибрежные маршруты, упомянутые в Приложении I выше,
призваны обеспечить целостность сети европейских внутренних водных
путей категории E и предназначены, по смыслу настоящего
Соглашения, для плавания судов типа "река - море", размеры которых
должны, когда это возможно и экономически целесообразно, отвечать
требованиям к самоходным судам, пригодным для плавания по
внутренним водным путям классов Va и VIb. Считается, что для обеспечения пригодности водного пути для
контейнерных перевозок должны соблюдаться следующие минимальные
условия: суда внутреннего плавания шириной 11,4 м и длиной примерно
110 м должны иметь возможность осуществлять перевозку контейнеров
в три или более ярусов; в противном случае допустимая длина
толкаемых составов должна составлять 185 м, в связи с чем они
могут осуществлять перевозку контейнеров в два яруса.
Таблица 1
Классификация европейских внутренних водных путей
международного значения <*>
-------------------------------------------------------------------------------------------- |Тип |Класс| Самоходные суда и баржи | Толкаемые составы |Мини-|Гео- | |вод-|вод- |-----------------------------------+-------------------------------|маль-|гра- | |пу- |пу- | Тип судна: общие характеристики | Тип состава: |ная |фиче-| |тей |тей | | общие характеристики |высо-|ское | | | |-----------------------------------+-------------------------------| та |обоз-| | | |Наимено-|Мак- |Макси-|Осадка|Тоннаж| |Длина|Ширина|Осадка|Тоннаж|под |наче-| | | | вание |сима-|маль- | <6> | | | | | <6> | |мос- |ние | | | | |льная| ная | | | | | | | |тами |на | | | | |длина|ширина| | | | | | | | <2> |кар- | | | | | | | | | | | | | | |тах | |----+-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | | | |L (м)| B (м)|d (м) |T (т) | |L (м)|B (м) |d (м) |T (м) |H (м)| | |----+-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | | IV |Судно |80 - | 9,5 |2,50 |1000 -|<**>|85 |9,5 |2,50 -|1250 -|5,25 |<**> | | | |типа |85 | | |1500 | | |<5> |2,80 |1450 |или | | | | |"Иоганн | | | | | | | | | |7,00 | | | | |Велкер" | | | | | | | | | |<4> | | | М |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | е | Va |Большие | 95 -| 11,4 |2,50 -|1500 -|<**>|95 - |11,4 |2,50 -|1600 -|5,25 |<**> | | ж | |рейнские|110 | |2,80 |3000 | |110 | |4,50 |3000 |или | | | д | |суда | | | | | |<1> | | | |7,00 | | | у | | | | | | | | | | | |или | | | н | | | | | | | | | | | |9,10 | | | а | | | | | | | | | | | |<4> | | | р |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------| |-----| | о | Vb | | | | | |<**>|172 -|11,4 |2,50 -|3200 -| |<**> | | д | | | | | | | |185 | |4,50 |6000 | | | | н | | | | | | | |<1> | | | | | | | о |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | г | VIa | | | | | |<**>|95 - |22,8 |2,20 -|3200 -|7,00 |<**> | | о | | | | | | | |110 | |4,50 |6000 |или | | | | | | | | | | |<1> | | | |9,10 | | | з | | | | | | | | | | | |<4> | | | н |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | а | VIb | <3> | 140 | 15,0 | 3,90 | |<**>|185 -|22,8 |2,50 -|6400 -|7,00 |<**> | | ч | | | | | | | |195 | |4,50 |12000 |или | | | е | | | | | | | |<1> | | | |9,10 | | | н | | | | | | | | | | | |<4> | | | и |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | я | VIc | | | | | |<**>|270 -|22,8 |2,50 -|9600 -| |<**> | | | | | | | | | |280 | |4,50 |18000 | | | | | | | | | | | |<1> | | | |9,10 | | | | | | | | | |<**>|195 -|33,0 -|2,50 -|9600 -|<4> | | | | | | | | | | |200 |34,2 |4,50 |18000 | | | | | | | | | | | |<1> |<1> | | | | | | |-----+--------+-----+------+------+------+----+-----+------+------+------+-----+-----| | | VII | | | | | |<**>|275 -|33,0 -|2,50 -|14500 |9,10 |<**> | | | | | | | | |<7> |285 |34,2 |4,50 |27000 |<4> | | | | | | | | | | | |<1> | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- <*> Классы I - III не приводятся в настоящей таблице,
поскольку они имеют лишь региональное значение. <**> Рисунок не приводится.
Сноски к Таблице 1
<1> Первое значение приводится с учетом нынешней ситуации, а
второе - с учетом будущих изменений и, в некоторых случаях,
нынешней ситуации. <2> С учетом безопасного расстояния, составляющего примерно
0,30 м, между верхней точкой конструкции судна или его груза и
мостом. <3> С учетом предполагаемого будущего развития ролкерных
перевозок, контейнерных перевозок и перевозок "река - море". <4> Для перевозки контейнеров приняты следующие значения: 5,25 м - для судов с загрузкой контейнеров в 2 яруса; 7,00 м - для судов с загрузкой контейнеров в 3 яруса; 9,10 м - для судов с загрузкой контейнеров в 4 яруса; 50% контейнеров могут быть порожними, в противном случае
следует применять балластировку. <5> Некоторые из существующих водных путей могут
рассматриваться как относящиеся к классу IV по максимально
допустимой длине судов и составов, даже если их максимальная
ширина составляет 11,4 м, а максимальная осадка - 4,00 м. <6> Значение осадки для конкретного водного пути должно
определяться с учетом местных условий. <7> На некоторых участках водных путей класса VII могут также
использоваться составы с большим числом барж. В этом случае
горизонтальные габариты могут превышать значения, указанные в
таблице.
b) Эксплуатационные характеристики водных
путей категории E
Для надежного обеспечения международных перевозок на водных
путях категории E эти пути должны соответствовать следующим
основным эксплуатационным критериям: i) судоходство должно обеспечиваться в течение всего периода
навигации, за исключением перерывов, упоминаемых ниже; ii) продолжительность навигации может составлять менее 365
дней только в районах с суровыми климатическими условиями, где в
зимнее время невозможно держать фарватер свободным ото льда и где,
следовательно, необходим зимний перерыв. В этих случаях следует
устанавливать даты начала и окончания навигации. Продолжительность
перерывов навигации, обусловленных естественными явлениями,
такими, как ледостав, паводки и т.д., должна сводиться к минимуму
с помощью соответствующих технических и организационных мер; iii) продолжительность перерывов в период навигации,
необходимых для регулярного технического обслуживания шлюзов и
другого гидротехнического оборудования, должна сводиться к
минимуму. Пользователи водных путей, на которых планируется
проведение работ по техническому обслуживанию, должны
информироваться о сроках и продолжительности предполагаемого
перерыва в навигации. В случае непредвиденного выхода из строя
шлюзов или других гидротехнических объектов или в случае других
форс-мажорных обстоятельств продолжительность перерывов должна
быть в максимальной степени ограничена за счет принятия всех
необходимых мер по исправлению ситуации; iv) никаких перерывов в период низкой воды не допускается.
Однако разрешается разумное ограничение допустимых значений осадки
на водных путях с изменяющимся уровнем воды. Тем не менее в
течение всего времени следует обеспечить минимальную осадку в
1,20 м, а рекомендуемая или обычная осадка должна обеспечиваться
или превышаться в течение 240 дней в году. В районах, упомянутых
выше в подпункте "ii", минимальная осадка в 1,20 м должна
обеспечиваться в течение в среднем 60% периода навигации; v) продолжительность работы шлюзов, разводных мостов и других
объектов инфраструктуры должна быть такой, чтобы она обеспечивала
в случае экономической целесообразности круглосуточное (24 часа)
судоходство по рабочим дням. В отдельных случаях могут допускаться
исключения по организационным и / или техническим причинам.
Следует также обеспечить разумное судоходное время в праздничные и
выходные дни.
c) Технические и эксплуатационные характеристики
портов категории E
Сеть водных путей категории E включает систему портов
внутреннего плавания международного значения. Каждый порт
категории E должен соответствовать следующим техническим и
эксплуатационным критериям: i) он должен находиться на водном пути категории E; ii) он должен располагать возможностями для обработки судов
или толкаемых составов, используемых на конкретном водном пути
категории E в соответствии с его классом; iii) он должен быть связан с основными автомобильными
дорогами и железнодорожными линиями (желательно, чтобы они
принадлежали к сети международных автомобильных дорог и
железнодорожных линий, указанных в Европейском соглашении о
международных автомагистралях (СМА) ( 995_046 ), в Европейском
соглашении о международных магистральных железнодорожных линиях
(СМЖЛ) ( 995_090 ) и в Европейском соглашении о важнейших линиях
международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах
(СЛКП)) ( 994_054 ); iv) его общий грузооборот должен достигать, по крайней мере,
0,5 млн. т в год; v) он должен располагать подходящими возможностями для
развития портовой промышленной зоны; vi) он должен обеспечивать обработку стандартных контейнеров
(за исключением портов, специализирующихся на обработке массовых
грузов); vii) он должен располагать всем оборудованием, необходимым
для осуществления обычных операций в рамках международных
перевозок; viii) в целях обеспечения охраны окружающей среды в портах
международного значения должны быть предусмотрены приемные емкости
для удаления отходов, образующихся на борту судов.вгору