Угода про співробітництво між Національним банком України та Європейським центральним банком
Угода Національного банку України; Європейський Союз; Міжнародний документ від 25.05.2004
Документ 994_698, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.05.2004

               Угода 
про співробітництво між Національним банком України
та Європейським центральним банком

Дата підписання: 25.05.2004 Дата набуття чинності: 25.05.2004
ПРЕАМБУЛА
Європейський центральний банк, розташований за адресою:
Німеччина, Франкфурт-на-Майні, D-60311, Кайзерштрассе, 29
та Національний банк України, розташований за адресою:
Україна, Київ, в. Інститутська, 9,
що надалі разом іменуються "Сторонами" або кожний окремо
"Стороною",
ПАМ'ЯТАЮЧИ, що Європейський центральний банк має виключне
право на емісію банкнот на території тих країн Європейського
Союзу, що запровадили євро в якості єдиної валюти, і що це
виключне право включає відповідальність за захист євро від
підробок,
ВИЗНАЮЧИ, що Європейський центральний банк відіграє активну
роль у запобіганні та виявленні підробок євро; що Директивою
Європейського центрального банку ECB/1999/3 про деякі положення
щодо банкнот євро з доповненнями від 26.08.1999 (1) в
Європейському центральному банку засновується Центр аналізу
підробок (ЦАП) з метою централізації технічного аналізу
підроблених банкнот євро та даних стосовно підробок євро;
Положення Ради ЄС N 1338/2001 від 28.06.2001 р., яке визначає
заходи, необхідні для захисту євро від підробок (2), зокрема
стаття 3 Положення передбачає, що Європейський центральний банк
збирає та зберігає технічні та статистичні дані, пов'язані з
підробленими банкнотами євро, виявленими на території країн - не
членів ЄС, _______________
(1) OJ L 258, 05.10.1999, p. 32
(2) OJ L 181, 04.07.2001, p. 6
БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що Національний банк України має
повноваження згідно з чинним національним законодавством на
дослідження та аналіз усіх конфіскованих або отриманих банками
України підроблених банкнот в Україні, незалежно від того, чи є
вони місцевою валютою, чи іноземною, а також на зберігання усіх
таких підробок, та
ПОДІЛЯЮЧИ спільне прагнення боротися із загрозами, що
виникають через підробку євро в цілому, та сповнені бажанням
проводити координацію зусиль в рамках виконання завдань,
покладених на них, а також співробітництво у сферах, що належить
до їхньої компетенції, зокрема у виявленні підроблених банкнот
євро,
УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
Мета Угоди
1. Метою цієї Угоди є створення основи для співробітництва
між Сторонами у сферах, що відносяться до їхньої компетенції та
регулюються їхніми відповідними нормативно-правовими актами,
зокрема для полегшення запобігання та виявлення підроблення
банкнот євро на території України.
2. Ця Угода не має на меті порушити права та обов'язки, що
випливають з Угод та інших домовленостей між Національним банком
України та Інтерполом, а також ті, що випливають з Угод або інших
домовленостей між Європейським центральним банком та Інтерполом,
відповідно Європейським центральним банком та Європолом.
Стаття 2
Обмін інформацією
Згідно з внутрішніми нормативно-правовими актами кожної із
Сторін та відповідними домовленостями, які можуть бути необхідними
для захисту конфіденційної інформації, обмін інформацією та
документами, що становлять спільний інтерес, як зазначено в статті
1 (1), між Сторонами відбувається згідно з цілями та відповідно до
положень цієї Угоди і не включає особисті дані.
Стаття 3
Обов'язки ЄЦБ
1. Європейський центральний банк надає Національному банку
України інформацію, що стосується технічної специфікації та
технічних характеристик банкнот євро, що є законним платіжним
засобом.
2. Європейський центральний банк надає Національному банку
України достатні технічні дані підроблених банкнот євро, які
відносяться до загальних класів, щоб Національний банк України міг
розпізнавати їх.
3. Наскільки це є можливим, Європейський центральний банк
готовий проводити консультації з Національним банком України для
сприяння належному застосуванню цієї Угоди.
Стаття 4
Обов'язки Національного банку України
1 Як тільки Національний банк України отримує інформацію
стосовно нового типу підробки банкнот євро, що не відповідає
будь-якому з загальних класів, про які Європейський центральний
банк раніше його поінформував, Національний банк України без
затримки надсилає до Європейського центрального банку примірники
будь-якого такого нового типу підроблених банкнот євро. Необхідна
кількість примірників узгоджується Сторонами кожного разу окремо.
2. Примірники надсилаються разом з заповненою формою
"Повідомлення про підроблені євро", яка включає, в разі
можливості, таку інформацію:
a) загальна кількість підроблених банкнот, які були
конфісковані або отримані;
b) дата та місце конфіскації або отримання;
c) оцінка стосовно того, чи виявлено відповідальними органами
джерело підроблених банкнот євро.
Зразок форми "Повідомлення про підроблені євро" дається в
Додатку.
3. Якщо з якої-небудь причини Національний банк України не
може надіслати до Європейського центрального банку будь-які із
примірників згідно з п. 3, він надсилає відскановані зображення
таких примірників згідно з Додатком до цієї Угоди разом з
заповненою формою "Повідомлення про підроблені євро".
4. Крім надання до Європейського центрального банку
примірників або відсканованих зображень кожного нового типу
підозрюваних на підробку банкнот євро Національний банк України
щомісяця надсилає до Європейського центрального банку статистичні
звіти щодо всіх підробок євро, виявлених за відповідний місяць в
Україні. Європейський центральний банк надає Національному банку
України зразок форми для такої статистичної інформації.
5. На дату набуття чинності цієї Угоди Національний банк
України надає Європейському центральному банку статистичний огляд
всіх підроблених банкнот євро, що були виявлені в Україні до цієї
дати. Для цього звіту використовується форма, зазначена у пункті 4
цієї Статті.
6. Національний банк України вживає усіх необхідних і
можливих заходів відповідно до національного законодавства для
запобігання порушенням авторських прав Європейського центрального
банку на дизайн банкнот євро.
Стаття 5
Значні випадки
Європейський центральний банк та Національний банк України
невідкладно інформують один одного про значні випадки підробки
банкнот євро.
Стаття 6
Засоби зв'язку між Сторонами
Обмін всією інформацією між Європейським центральним банком
та Національним банком України здійснюється засобами безпечного
зв'язку. Сторони визначають засоби безпечного зв'язку окремо. Всі
файли, що надсилаються в електронному вигляді, мають бути
закодовані.
Стаття 7
Контактні особи
Сторони окремо визначають контактних осіб для цілей цієї
Угоди.
Стаття 8
Безпека та конфіденційність
1. Сторони забезпечують застосування таких стандартів безпеки
та конфіденційності до всієї інформації, що отримується, а також
обробляється на основі цієї Угоди, які є не нижчими від
стандартів, що застосовуються до такої інформації Стороною, яка її
надає. Вся зазначена інформація отримує рівень захисту, який є не
нижчим від рівня захисту, що застосовується до такої інформації
Стороною, що її надає.
2. Сторони обмінюються інформацією відповідно до своїх
стандартів безпеки та конфіденційності, що стосуються підроблених
банкнот.
3. Кожна із Сторін може, за виправданих умов, передбачити
обмеження на використання інформації, наданої на основі цієї
Угоди. Сторона, що отримує таку інформацію, дотримується будь-яких
таких обмежень.
4. Зобов'язання Сторін по застосуванню до всієї інформації,
отриманої в рамках цієї Угоди, стандартів безпеки та
конфіденційності, визначених у пункті 1, продовжуються і після
припинення дії цієї Угоди.
Стаття 9
Відповідальність
Сторона, що завдала шкоди іншій Стороні або фізичній особі
внаслідок невірної або недозволеної обробки інформації в рамках
цієї Угоди, несе відповідальність за таку шкоду. Визначення і
компенсація шкоди, зазначеної в цій Статті, відбувається згідно з
процедурою, викладеною у Статті 10.
Стаття 10
Невиконання зобов'язань та вирішення спорів
1. Кожна із Сторін може припинити надання інформації іншій
Стороні згідно з цією Угодою в разі порушення останньою цієї
Угоди.
2. В разі виникнення спорів між Сторонами при виконанні цієї
Угоди, Сторони намагатимуться вирішити такі спори шляхом дружніх
консультацій.
Стаття 11
Заключні положення
1. Дія цієї Угоди припиняється через 12 місяців після того,
як одна із Сторін повідомила іншу Сторону про намір припинити дію
цієї Угоди.
2. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання обома
Сторонами.
3. Цю Угоду буде розміщено на веб-сайті Європейського
центрального банку.
Вчинено у двох примірниках англійською мовою.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО повноважні представники Сторін підписали
цю Угоду.
У Києві У Франкфурті-на-Майні
За Національний банк За Європейський
України центральний банк ____________________ _____________________
Сергій Л. Тігіпко Жан-Клод Тріше
Голова Президент
17.05.2004 25.05.2004 ____________________ _____________________
Дата Дата
ДОДАТОК
ПЕРЕДАЧА ЗОБРАЖЕНЬ ПІДРОБОК БАНКНОТ ЄВРО
Для кожного випадку, коли підроблені банкноти євро
надсилаються в електронному вигляді:
1. Повна лицьова та зворотна частина банкноти повинні без
викривлень та розривів бути відскановані у вигляді 24-бітового
растрового зображення з розрізнювальною здатністю 100 точок на
дюйм (dpi) для зображення на екрані та 400 dpi для друкованого
зображення.
2. Будь-які фрагменти, що становлять інтерес, (наприклад,
мікротекст) повинні також бути відскановані у вигляді 24-бітового
растрового зображення з розрізнювальною здатністю 100 dpi для
зображення на екрані та 400 dpi для друкованого зображення.
ШАБЛОН ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДРОБКУ ЄВРО
(виходячи з мотивів конфіденційності, цей шаблон не буде
надруковано)вгору