Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом статистики України та Євростатом щодо обміну статистичними даними
Держкомстат України, Європейський Союз; Меморандум, Перелік, Міжнародний документ від 10.12.1999
Документ 994_699, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.12.1999

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
статистики України та Євростатом
щодо обміну статистичними даними

Дата підписання: 10.12.1999 Дата набуття чинності для України: 10.12.1999
Державний комітет статистики України, у подальшому -
Держкомстат, який з метою підписання цього Меморандуму про
взаєморозуміння, представлений паном Олександром Осауленком з
однієї Сторони, та Статистичне управління Європейських
Співтовариств, у подальшому - Євростат, представлене паном Івом
Франше з іншої Сторони,
Беручи до уваги Угоду про партнерство та співробітництво
(УПС) між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ), яка набула
чинності з 1 березня 1998 року та, зокрема, її розділ
"Співробітництво в галузі статистики" (Ст. 77),
Беручи до уваги, що у контексті УПС ( 998_012 ), зокрема
Статті 77, співробітництво в галузі статистики має бути спрямоване
на подальший розвиток ефективної статистичної системи,
інформаційну та програмно-технологічну зіставність статистичних
даних, своєчасне забезпечення надійними статистичними даними з
метою надання підтримки та проведення моніторингу економічного
співробітництва між Сторонами і процесу економічних реформ та
сприяння розвитку приватних підприємств в Україні,
Беручи до уваги потребу забезпечення гармонізації з
міжнародними методами та, зокрема, методами, стандартами і
класифікаціями Співтовариства і зважаючи на необхідність
організації відповідного обміну статистичною інформацією шляхом
створення та/або використання баз даних,
ПОГОДИЛИСЯ НА НАВЕДЕНИЙ НИЖЧЕ МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
ЩОДО ОБМІНУ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ:
1. Задачі
Задачі обміну статистичними даними, що охоплені цим
Меморандумом, полягають у наступному:
- забезпечити необхідну інформаційну підтримку Держкомстату
України та Євростату з метою створення умов і надання необхідної
статистичної інформації для реалізації УПС ( 998_012 ), для
можливого створення зони вільної торгівлі між Україною та
Європейським Союзом;
- надавати європейським установам і урядам країн - членів ЄС
інформацію, яка необхідна для формування моніторингу та оцінки
економічних відносин між Україною і Європейським Союзом,
забезпечити статистичними даними громадськість, ділові кола та
інших учасників соціально-економічних процесів в країнах
Європейського Союзу;
- надавати українським установам і державним органам влади
України інформацію, яка необхідна для формування, моніторингу та
оцінки економічних відносин між Україною і Європейським Союзом,
забезпечити статистичними даними громадськість, ділові кола та
інших учасників соціально-економічних процесів в Україні.
2. Сфера застосування
Статистичні дані, що визначені цим Меморандумом, включають
перелік основних показників, наведених у Додатку I, і показники
зовнішньої торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II.
3. Ресурси
Ресурси, що потрібні для виконання цього Меморандуму з обміну
статистичними даними, залучатимуться з Програми співробітництва в
галузі статистики між Держкомстатом України та Євростатом,
укладеної в рамках програми TACIS.
4. Процедура
Держкомстат України та Євростат здійснюватимуть обмін
публікаціями і статистичними даними безкоштовно відповідно до
переліку показників, що вказані у Додатку I, і даними зовнішньої
торгівлі у форматі, зазначеному в Додатку II.
Обмін даними буде здійснюватись щоквартально/щорічно шляхом
надання відповідної комп'ютерної підтримки. Робочою мовою буде
англійська.
Дані, отримані шляхом взаємообміну між Держкомстатом України
та Євростатом, у першу чергу використовуватимуться для підтримки
та моніторингу економічного співробітництва між Україною та
Європейським Союзом в рамках Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ). З цією метою статистичні дані
зберігатимуться у відповідних базах даних, до яких матимуть доступ
установи, зазначені у Додатку III.
Будь-яке подальше включення згаданих даних до публікацій, що
призначені для зовнішнього розповсюдження, вимагає попередньої і
чітко вираженої згоди обох Сторін та відповідного посилання у
тексті публікації. З цією метою письмові запити мають надсилатися
однією Стороною на ім'я Голови Держкомстату України, другою
Стороною - на ім'я Генерального Директора Євростату.
5. Прийняття рішень
Оперативні робочі зв'язки між Держкомстатом України та
Євростатом здійснюватимуться спеціально призначеним представником
Держкомстату України та спеціально призначеним представником
Євростату. Рішення щодо виконання та контролю за належним
виконанням цього Меморандуму прийматимуться призначеними
представниками обох Сторін.
Там, де це потрібно, прийняття рішень передаватиметься на
рівень Голови Держкомстату України та Генерального Директора
Євростату.
6. Перегляд
Цей Меморандум про взаєморозуміння переглядатиметься через
рік після його підписання. Перегляд Додатків може бути здійснено
за умови письмової згоди обох Сторін.
Підписано у м. Люксембург 10 грудня 1999 р. у двох
примірниках українською та двох примірниках англійською мовами,
обидва тексти є автентичними та мають однаковий правовий статус.
За Державний комітет За Статистичне управління
статистики України Європейських Співтовариств
(підпис) (підпис)

ДОДАТОК I
до Меморандуму про
взаєморозуміння між
Держкомстатом України і
Євростатом щодо обміну
статистичними даними
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ
1.1. Перелік скорочень
рік: річні дані
місяць: місячні дані
квартал: квартальні дані
рік/квартал/місяць: річні/квартальні/місячні дані
1.2. Перелік показників для України
------------------------------------------------------------------- | Показники України | Періодичність | Одиниці виміру | |-----------------------------+---------------+-------------------| |НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт за| рік/квартал |Мільярдів | |методом використання (поточні| |національної валюти| |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт - | | | |всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання - всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |домогосподарств | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |некомерційних організацій, що| | | |обслуговують домогосподарства| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання сектора | | | |загального державного | | | |управління | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валове нагромадження - всього| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валове нагромадження | | | |основного капіталу | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Зміна запасів матеріальних | | | |оборотних коштів | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт товарів та послуг | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт товарів та послуг | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чистий експорт або імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Статистична розбіжність між | | | |виробленим і використаним ВВП| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт за| рік |Мільярдів | |методом використання | |національної валюти| |(порівнянні ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт - | | | |всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання - всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |домогосподарств | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |некомерційних організацій, що| | | |обслуговують домогосподарства| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кінцеве споживання сектора | | | |загального державного | | | |управління | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валове нагромадження - всього| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валове нагромадження | | | |основного капіталу | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Зміна запасів матеріальних | | | |оборотних коштів | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт товарів та послуг | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт товарів та послуг | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чистий експорт або імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Статистична розбіжність між | | | |виробленим і використаним ВВП| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу | рік/квартал |Відповідний період | |валового внутрішнього | |попереднього року =| |продукту за методом | |100 | |використання (порівнянні | | | |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в | рік/квартал |Одиниць | |розрахунку на душу населення | |національної валюти| |(поточні ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в | рік/квартал |Одиниць | |розрахунку на душу населення | |національної валюти| |(порівнянні ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт | рік |Мільярдів ПКС | |(за паритетом купівельної | | | |спроможності) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в | рік |ПКС | |розрахунку на душу населення | | | |(за паритетом купівельної | | | |спроможності) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Структура валового | рік/квартал |Відсотків ВВП | |внутрішнього продукту за | | | |галузями економіки (поточні | | | |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сільське господарство, | | | |мисливство, лісове і рибне | | | |господарство | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Гірнича, видобувна і обробна | | | |промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Електро-, газо- та | | | |водопостачання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Будівництво | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Послуги | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |У т. ч. транспорт, складське | | | |господарство та зв'язок | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Валове нагромадження | рік/квартал |Мільйонів | |основного капіталу (поточні | |національної валюти| |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |У т. ч. машини і обладнання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси цін інвестицій | рік/квартал |1995 = 100 | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Рахунок поточних операцій | рік/квартал |Мільйонів доларів | | | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Товари | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Послуги | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |У т. ч. туристичні | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Доходи | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Поточні трансферти | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Рахунок операцій з капіталом | рік/квартал |Мільйонів доларів | | | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Фінансовий рахунок | рік/квартал |Мільйонів доларів | | | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Прямі інвестиції | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Портфельні інвестиції | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Інші інвестиції | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Резервні активи | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисті помилки і пропуски | рік/квартал |Мільйонів доларів | | | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ФІНАНСИ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Державний бюджет | рік |Мільйонів | | | |національної валюти| |-----------------------------+---------------+-------------------| |Доходи державного бюджету | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Видатки державного бюджету | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Дефіцит (-) або профіцит (+) | | | |державного бюджету | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Процентні ставки | рік/місяць |Річна і місячна | |(короткострокові показники) | |ставки | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Ставка по депозитах | | | |комерційних банків | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Ставка судного процента | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Обмінні курси (середні) | рік/квартал/ |Національної валюти| | | місяць |до 1 екю/євро, 1 | | | |долару США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ЦІНИ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси споживчих цін (на | рік/квартал |1995 = 100 | |кінець періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Продовольчі товари | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Напої | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Тютюн | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Непродовольчі товари | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Послуги | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ДЕМОГРАФІЯ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність населення (на | рік |Тисяч | |кінець періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Жінки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Розподіл населення за | рік |Відсотків від | |5-річними віковими групами | |загальної | | | |чисельності | | | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність міського | рік |Відсотків від | |населення | |загальної | | | |чисельності | | | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт | рік |На тисячу чоловік | |народжуваності | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Коефіцієнт дитячої смертності| рік |На тисячу | |(віком до одного року) | |народжених живими | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт | рік |На тисячу чоловік | |смертності | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Очікувана тривалість життя | рік |Років | |при народженні | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Жінки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Очікувана тривалість життя | рік |Років | |для осіб, яким виповнилось | | | |65 років | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Жінки | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт | рік |На тисячу чоловік | |шлюбності | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт | рік |На тисячу чоловік | |розлученості | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Щільність населення | рік |Чоловік на кв.км | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ПРАЦЯ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність зайнятого | рік |Тисяч | |населення | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Розподіл зайнятого населення | рік |Відсотків від | |за віковими групами | |загальної | | | |чисельності | | | |населення | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Розподіл зайнятого населення | рік |Тисяч | |за видами економічної | | | |діяльності (ОРС) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сільське господарство, | | | |мисливство, лісове та рибне | | | |господарство | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Гірнича і видобувна | | | |промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Обробна промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Електро-, газо- і | | | |водопостачання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Будівництво | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Транспорт, складське | | | |господарство і зв'язок | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Оптова і роздрібна торгівля, | | | |ремонт побутових товарів і | | | |предметів особистого | | | |користування | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Фінансове посередництво | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Інші послуги | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Рівень економічної активності| рік/квартал |Відсотків від | |населення (за методологією | |загальної | |МОП) | |чисельності | | | |населення віком від| | | |15 до 72 років | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Рівень безробіття (за | рік/квартал |Відсотків від | |методологією МОП) | |загальної | | | |чисельності | | | |трудових ресурсів | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | рік/квартал | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Віком до 24 років | рік | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Віком від 25 років і старше | рік | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чоловіки | рік | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Жінки | рік | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність пенсіонерів (на | рік |Тисяч | |кінець періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ЗАРОБІТНА ПЛАТА | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси місячної номінальної | рік |1995 = 100 | |заробітної плати за галузями | | | |економіки (середні) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сільське господарство, | | | |мисливство, лісове та рибне | | | |господарство | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Гірнича і видобувна | | | |промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Обробна промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Електро-, газо- і | | | |водопостачання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Будівництво | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Транспорт, складське | | | |господарство і зв'язок | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси місячної заробітної | рік |1995 = 100 | |плати (середні) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Реальна заробітна плата | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Номінальна заробітна плата | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Пенсії | рік/квартал |Розмір | | | |середньомісячної | | | |пенсії у | | | |національній валюті| |-----------------------------+---------------+-------------------| |ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу | рік/квартал |1995 = 100 | |промислового виробництва за | | | |видами діяльності (середні) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Вся промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Гірнича і видобувна | | | |промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Обробна промисловість | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Електроенергетика, газ та | | | |водопостачання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси цін виробників | рік/квартал |1995 = 100 | |промислової продукції | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |БУДІВНИЦТВО | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу | рік/квартал |1995 = 100 | |продукції будівництва (на | | | |кінець періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси цін на продукцію | рік/квартал |1995 = 1000 | |будівництва (на кінець | | | |періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Будівництво житла | рік | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього збудованих житлових | |Об'єктів | |об'єктів | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Середня загальна площа | |Тисяч кв.м | |збудованих житлових об'єктів | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Земельна площа за категоріями| рік |Тисяч гектарів | |використання | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сільськогосподарські угіддя | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Лісові угіддя | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Рілля | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сіножаті і пасовиська | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Сільськогосподарські угіддя | рік |Сільськогосподар- | |за юридичним статусом | |ські угіддя = 100 | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Державні підприємства | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кооперативи | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Інші | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекс фізичного обсягу | рік/квартал |1995 = 100 | |валової продукції сільського | | | |господарства (порівнянні | | | |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Поголів'я худоби (на кінець | рік |Голів | |періоду) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Велика рогата худоба | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Корови | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Свині | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Вівці | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Виробництво м'яса | рік |Тисяч тонн у | | | |забійній вазі | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Свині | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Велика рогата худоба | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Птиця | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Інші | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Виробництво молока | рік/квартал |Мільйонів тонн | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Виробництво | рік/квартал |Тисяч тонн | |сільськогосподарських | | | |продуктів | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Зерно | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Картопля | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт і експорт - весь світ | рік/квартал |Мільйонів доларів | |(поточні ціни) | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього експорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Торгівельний баланс | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу | рік/квартал |Відповідний період | |зовнішньої торгівлі | |попереднього року =| | | |100 | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Структура торгівлі за | рік/квартал |Мільйонів доларів | |Комбінованою класифікацією на| |США | |рівні одного знаку (поточні | | | |ціни) | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси цін зовнішньої | рік/квартал |Відповідний період | |торгівлі | |попереднього року =| | | |100 | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Умови торгівлі | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Торгівля за країнами- | рік |Мільйонів доларів | |партнерами (поточні ціни) | |США | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Імпорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Експорт | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ| | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу | рік/квартал |1995 = 100 | |роздрібного товарообороту | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Туристичні потоки | рік/квартал |Тисяч | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність туристів, які | | | |прибули до країни | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Чисельність туристів, які | | | |виїхали за кордон | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кількість місць у готелях | рік |Тисяч | |-----------------------------+---------------+-------------------| |ТРАНСПОРТ | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Вантажооборот | рік/квартал |Мільйонів тонно- | | | |кілометрів | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Залізничний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Автомобільний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Внутрішній водний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Морський | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Авіаційний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Трубопровідний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Пасажирооборот | рік/квартал |Мільйонів пасажиро-| | | |кілометрів | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Всього | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Залізничний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Автомобільний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Авіаційний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Внутрішній водний | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Морський | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Довжина залізничних колій | рік |Кілометрів | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Кількість автомобілів на | рік |Автомобілів | |одного жителя | | | |-----------------------------+---------------+-------------------| |Довжина автомагістралей | рік |Кілометрів | -------------------------------------------------------------------
1.3. Перелік показників
для Європейського Співтовариства
------------------------------------------------------------------- | Показники Європейського |Періодичність| Одиниці виміру | | Співтовариства | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт за |рік/квартал |Мільярдів екю/євро | |методом використання (поточні | | | |ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт - | | | |всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Кінцеве споживання - всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |домогосподарств | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Колективне споживання приватних| | | |інституцій | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Колективне споживання сектора | | | |загального державного | | | |управління | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валове нагромадження - всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валове нагромадження основного | | | |капіталу | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Зміна запасів матеріальних | | | |оборотних коштів | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт товарів та послуг | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт товарів та послуг | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чистий експорт або імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Статистична розбіжність між | | | |виробленим і використаним ВВП | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт за |рік/квартал |Мільярдів екю/євро | |методом використання | | | |(порівнянні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт - | | | |всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Кінцеве споживання - всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Кінцеве споживання | | | |домогосподарств | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Колективне споживання приватних| | | |інституцій | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Колективне споживання сектора | | | |загального державного | | | |управління | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валове нагромадження - всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валове нагромадження основного | | | |капіталу | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Зміна запасів матеріальних | | | |оборотних коштів | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт товарів та послуг | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт товарів та послуг | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чистий експорт або імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Статистична розбіжність між | | | |виробленим і використаним ВВП | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу |рік |Темп зростання до | |валового внутрішнього продукту | |попереднього року | |за методом використання | |у відсотках | |(порівнянні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекс фізичного обсягу | | | |валового внутрішнього продукту | | | |- всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекс фізичного обсягу | | | |валового нагромадження | | | |основного капіталу | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в |рік |Тисяч екю/євро | |розрахунку на душу населення | | | |(поточні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в |рік |Тисяч екю/євро | |розрахунку на душу населення | | | |(порівнянні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт (за |рік |Мільярдів ПКС | |паритетом купівельної | | | |спроможності) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валовий внутрішній продукт в |рік |ПКС | |розрахунку на душу населення | | | |(за паритетом купівельної | | | |спроможності) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Структура валової доданої |рік |Відсотків ВВП | |вартості за видами економічної | | | |діяльності (поточні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Продукція сільського, лісового | | | |та рибного господарства | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чорна і кольорова металургія | | | |(за винятком радіоактивних руд | | | |і металів) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Продукція обробної | | | |промисловості | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Продукція паливної і | | | |енергетичної промисловості | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Будівництво | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Транспорт, складське | | | |господарство та зв'язок | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Валове нагромадження основного |рік |Мільйонів екю/євро | |капіталу (поточні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |У т. ч. машини і обладнання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси цін інвестицій |рік |Річний темп | | | |зростання у | | | |відсотках | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Рахунок поточних операцій | |Мільйонів екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Товари |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Послуги |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |У т. ч. туристичні |рік | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Доходи |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Поточні трансферти |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Рахунок операцій з капіталом |рік/квартал |Мільйонів екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Фінансовий рахунок | |Мільйонів екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього |рік/квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Прямі інвестиції |квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Портфельні інвестиції |квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Інші інвестиції |квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Резервні активи |квартал | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисті помилки і пропуски |рік/квартал |Мільйонів екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ФІНАНСИ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Державний бюджет |рік |Мільйонів екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Доходи - всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Поточні і капітальні видатки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Дефіцит (-) або профіцит (+) | | | |державного бюджету | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Процентні ставки |рік/квартал |Річна і місячна | |(короткострокові показники) | |ставки | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Ставки по депозитах комерційних| | | |банків | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Ставки судного процента | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Обмінні курси (середні) |рік/квартал/ |Доларів США і нац. | | |місяць |валюти за 1 | | | |екю/євро | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ЦІНИ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Гармонізований індекс споживчих|рік/місяць |1996 = 100 | |цін [СОІСОР/НІСРІ] | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Продовольчі товари і | | | |безалкогольні напої | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Алкогольні напої і тютюн | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Одяг і взуття | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Житло, водопостачання, енерго-,| | | |газопостачання та інші види | | | |палива | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Меблі, побутова техніка та | | | |поточне утримання житла | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Охорона здоров'я | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Транспорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Зв'язок | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Дозвілля і культура | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Освіта | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Готелі, кафе, ресторани | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Різні товари і послуги | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ДЕМОГРАФІЯ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисельність населення |рік |Тисяч | |(на 1 січня) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Жінки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Розподіл населення за 5-річними|рік |Відсотків від | |віковими групами | |загальної | | | |чисельності | | | |населення | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисельність міського населення |рік |Тисяч | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт |рік |На тисячу чоловік | |народжуваності | |населення | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Коефіцієнт дитячої смертності |рік |На тисячу | |(віком до одного року) | |народжених живими | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт смертності|рік |На тисячу чоловік | | | |населення | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Очікувана тривалість життя при |рік |Років | |народженні | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Жінки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Очікувана тривалість життя для |рік |Років | |осіб, яким виповнилось 65 років| | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Жінки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт шлюбності |рік |На тисячу чоловік | | | |населення | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Загальний коефіцієнт |рік |На тисячу чоловік | |розлученості | |населення | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Щільність населення |рік |Чоловік на кв.км | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ПРАЦЯ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисельність зайнятого населення|рік |Тисяч | |(ОРС) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Розподіл зайнятого населення за|рік |Тисяч | |5 річними віковими групами | | | |(ОРС) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисельність зайнятого населення|рік |Тисяч | |за видами економічної | | | |діяльності (ОРС) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Сільське господарство, | | | |мисливство, лісове та рибне | | | |господарство | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Гірнича і видобувна | | | |промисловість | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Обробна промисловість | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Електро-, газо- і | | | |водопостачання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Будівництво | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Послуги | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |У тому числі транспорт, | | | |складське господарство і | | | |зв'язок | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Рівень економічної активності |рік |Відсотків від | |населення (за методологією МОП)| |загальної | | | |чисельності | | | |населення віком 15 | | | |років і старше | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Рівень безробіття за віковими |рік/квартал |Відсотків від | |групами (за методологією МОП) | |загальної | | | |чисельності | | | |трудових ресурсів | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Віком до 24 років | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Віком 25 років і старше | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чоловіки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Жінки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ЗАРОБІТНА ПЛАТА | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Сплачено одному працюючому |рік |Темп зростання до | | | |попереднього | | | |періоду у відсотках| |-------------------------------+-------------+-------------------| |Реальні виплати | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Номінальні виплати | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ЕНЕРГЕТИКА І ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу |рік/квартал |1995 = 100 | |промислового виробництва за | | | |видами економічної діяльності | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Вся промисловість (за винятком | | | |будівництва) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Гірнича і видобувна | | | |промисловість | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Обробна промисловість | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Електро-, газо- і | | | |водопостачання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси цін виробників |рік/квартал |1995 = 100 | |промислової продукції | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |БУДІВНИЦТВО | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекс фізичного обсягу робіт з|рік/квартал |1995 = 100 | |житлового і соціально- | | | |культурного будівництва | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього збудованих житлових |рік/квартал |Об'єктів | |об'єктів | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Земельна площа за категоріями |рік |Тисяч гектарів | |використання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Придатні для використання | | | |сільськогосподарські угіддя | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Лісові угіддя | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Рілля | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Пасовиська | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Сіножаті | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Присадибні ділянки | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Сільськогосподарські угіддя за |рік |Гектарів | |типом оренди (володіння) та її | |сільськогосподар- | |часткою | |ських угідь | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Приватні | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Орендовані | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Часткова оренда та інші форми | | | |оренди | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекс валового випуску |рік |1990 = 100 | |сільськогосподарської продукції| | | |(порівнянні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Поголів'я худоби (на кінець |рік |Тисяч голів | |періоду) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Велика рогата худоба | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Корови | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Дійні корови | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Свині | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Вівці | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Виробництво м'яса |рік |Тисяч тонн у вазі | | | |охолодженої туші | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Велика рогата худоба | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Свині | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Птиця | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Виробництво молока для |рік |Мільйонів тонн | |споживання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Продукція рослинництва для |рік |Тисяч тонн | |споживання | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Зерно | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Картопля | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт і експорт - весь світ |рік/квартал |Мільйонів екю/євро | |(поточні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Всього експорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Торгівельний баланс | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу |рік/квартал |1995 = 100 | |зовнішньої торгівлі | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Структура торгівлі за SITC на |рік |Мільйонів екю/євро | |рівні одного знаку (поточні | | | |ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси цін зовнішньої торгівлі|рік/квартал |1995 = 100 | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Умови торгівлі | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Торгівля за країнами-партнерами|рік |Мільйонів екю/євро | |(поточні ціни) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Імпорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Експорт | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Індекси фізичного обсягу |рік/квартал |1990 = 100 | |роздрібного товарообороту | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Чисельність іноземних громадян,|рік/місяць |Чоловік | |які прибули до країни і | | | |проживають у готелях і подібних| | | |їм закладах | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Кількість місць у готелях і |рік |Місць | |подібних їм закладах | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |ТРАНСПОРТ | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Вантажний транспорт |рік |Тисяч мільйонів | | | |тонн на кілометр | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Залізничний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Автомобільний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Внутрішній водний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Морський | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Трубопровідний (нафта) | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Пасажирський транспорт |рік |Тисяч мільйонів | | | |пасажирів на | | | |кілометр | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Автомобільний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Автобусний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Залізничний | | | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Довжина залізничних колій |рік |Кілометрів | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Забезпеченість транспортними |рік |Кількість | |засобами | |автомобілів на | | | |тисячу жителів | |-------------------------------+-------------+-------------------| |Довжина автомагістралей |рік |Кілометрів | -------------------------------------------------------------------
ДОДАТОК II
до Меморандуму про
взаєморозуміння між
Держкомстатом України і
Євростатом щодо обміну
статистичними даними
ФОРМАТ ДАНИХ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Формат, який має використовуватися при наданні даних із
зовнішньої торгівлі, наведено нижче. Звичайним засобом надання
буде магнітна стрічка або електронна пошта мережі "Інтернет". На
формат файлу обмеження не накладаються. Повинна використовуватись
таблиця символів ASCII (Американський стандартний код для
інформаційного обміну). Крім нижчевикладеної інформації необхідно
(для якісної інтерпретації даних) надати інформацію щодо
методології, яка використовується, та методів і правил
забезпечення конфіденційності, якими ви користуєтесь.
Кожний запис повинен містити такі поля:
------------------------------------------------------------------ |Код респондента |Завжди код країни за ISO (2 символи) | |---------------------+------------------------------------------| |Напрямок потоків |I - для імпорту, E - для експорту, R - для| | |реекспорту | |---------------------+------------------------------------------| |Рік |Наприклад, 1999 | |---------------------+------------------------------------------| |Місяць |Від 01 (січень) до 12 (грудень) | |---------------------+------------------------------------------| |Країна походження |Це поле використовується тільки для | | |імпорту та реекспорту і визначає країну- | | |виробника (походження). Країні походження | | |надається код у відповідності з | | |класифікацією ISO. Якщо використовується | | |інша класифікація, будь ласка, надайте | | |файл з перехідним ключем між вашою | | |класифікацією та ISO. Див. Приклади 1 і 2,| | |що наведені нижче. | |---------------------+------------------------------------------| |Країна призначення |Це поле використовується тільки для | | |експорту та реекспорту. Країні призначення| | |надається код у відповідності з | | |класифікацією ISO. Якщо використовується | | |інша класифікація, будь ласка, надайте | | |файл з перехідним ключем між вашою | | |класифікацією та ISO. Див. Приклади 1 і 2,| | |що наведені нижче. | |---------------------+------------------------------------------| |Код товару |Національний код продукту, який взято з | | |Гармонізованої системи опису та кодування | | |товарів (ГС). Багато країн використовують | | |змішану систему кодів номенклатури, яка є | | |розширенням ГС. | |---------------------+------------------------------------------| |Вартість |Вартісні показники обсягу торгівлі у | | |доларах США або євро. | |---------------------+------------------------------------------| |Перша кількісна цифра|Перша та друга кількісні цифри: у цих двох| | |полях відображається кількість товарів, що| | |імпортуються, експортуються або | | |реекспортуються; звичайно вказується одна | | |кількісна цифра, іноді - дві. Завжди | | |приймаються вимоги, що діють на | | |національному рівні, навіть якщо існують | | |міжнародні рекомендації. Див. Приклад 3, | | |що наведений нижче. | |---------------------+------------------------------------------| |Перша одиниця виміру |У цьому полі вказуються основні одиниці | | |виміру. Головним чином використовуються | | |коди ISO (KGM, LTR і т. і.). Якщо | | |використовується національна система | | |кодування, надайте файл з поясненнями. | | |Див. приклад 3, що наведений нижче. | |---------------------+------------------------------------------| |Друга кількісна цифра|Якщо це поле існує, у ньому вказується | | |кількість товарів, що імпортуються, | | |експортуються або реекспортуються, | | |виражена у другій одиниці виміру; звичайно| | |вказується одна кількісна цифра, у деяких | | |випадках - дві. Це завжди вирішується на | | |національному рівні, навіть якщо існують | | |міжнародні рекомендації. Див. Приклад 3, | | |що наведений нижче. | |---------------------+------------------------------------------| |Друга одиниця виміру |Якщо існує друга кількісна цифра, то в | | |цьому полі вказується одиниця виміру, що | | |використана для другої кількісної цифри. | | |Головним чином використовуються коди ISO | | |(KGM, LTR і т. і.). Якщо використовується | | |національна система кодування, надайте | | |файл з поясненнями. Див. приклад 3, що | | |наведений нижче. | ------------------------------------------------------------------
ПРИКЛАДИ:
Приклад 1:
- Напрямок потоку = R (реекспорт)
- Країна походження = FI
- Країна призначення = DE
означає реекспорт товару фінського походження до Німеччини.
Приклад 2:
- Напрямок потоку = E (експорт)
- Країна походження = (порожнє поле означає, що товар
вироблено в Україні)
- Країна призначення = DE
означає звичайний експорт товару з України до Німеччини
Приклад 3:
У торгівлі ЄС "Живі тварини" вимірюються в кілограмах та
головах, "Вина" вимірюються в кілограмах та відсотках чистого
алкоголю.
ДОДАТОК III
до Меморандуму про
взаєморозуміння між
Держкомстатом України і
Євростатом щодо обміну
статистичними даними

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ,
ЯКІ БУДУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ УКРАЇНИ
Згідно зі Статтею 4 Меморандуму про взаєморозуміння
українські статистичні дані будуть зберігатися в базі даних, яка
буде доступною для служб Європейської Комісії в рамках Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною та ЄС ( 998_012 ):
Генеральний Секретаріат Комісії
Цільова група з питань юстиції та внутрішніх справ
Юридична служба
DGI Зовнішні зв'язки: комерційна політика
DGIA Зовнішні зв'язки: Європа і ННД, загальна зовнішня
політика і політика безпеки, зовнішні місії
DGII Економічні і фінансові справи
DGIII Промисловість
DGIV Конкуренція
DGV Зайнятість, промислові зв'язки і соціальні справи
DGVI Сільське господарство
DGVII Транспорт
DGXI Зовнішнє середовище, ядерна безпека і захист населення
DGXII Наука, науково-дослідна діяльність
DGXIII Телекомунікації, інформаційний ринок і використання
дослідних розробок
DGXIV Риболовство
DGXV Внутрішній ринок і фінансові послуги
DGXVII Енергетика
DGXXI Митниця та непряме оподаткування
DGXXII Освіта, навчання і молодь
DGXXIII Політика в області підприємств, Торгівля, Туризм і
Кооперативи
DGXXIV Політика стосовно споживачів та їх захист
Об'єднаний науково-дослідний центр
Агентство Євроатом
Інші установи Європейської Комісії також можуть мати доступ
до бази даних при наявності відповідного запиту до Євростату.
Статистична інформація також може надаватися іншим
організаціям ЄС і країнам - членам ЄС при наявності відповідного
запиту до Євростату.
ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ,
ЯКІ БУДУТЬ МАТИ ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА
Адміністрація Президента і органи при Президенті України.
Апарат Уряду та керівники органів при Уряді України.
Міністерство економіки України і Міністерство фінансів
України.
Національний Банк України.
Верховна Рада може мати доступ до бази даних при наявності
відповідного запиту до Держкомстату України.
Інші міністерства та відомства України також можуть мати
доступ до бази даних при наявності відповідного запиту до
Держкомстату України.
Статистична інформація також може надаватися іншим
українським організаціям при наявності відповідного запиту до
Держкомстату України.вгору