Документ 994_758, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.10.1995

              Меморандум 
про порозуміння між Україною та Комісією
Європейських Співтовариств з питань виконання
програм технічної допомоги в сфері ядерної
безпеки

Дата підписання: 23.10.1995 Дата набрання чинності: 23.10.1995
Україна та Комісія Європейських Співтовариств (Комісія), за
дорученням Європейських Співтовариств (Співтовариства),
що далі іменуються Сторонами,
Беручи до уваги той факт, що Україна є одержувачем в межах
програми технічної допомоги Співтовариства у відповідності до
Регламенту Ради (ЄЕС, Євратом) N 2157/91 від 15 липня 1991 року
стосовно надання технічної допомоги у проведенні економічної
реформи та виходу з кризи в Союзі Радянських Соціалістичних
Республік, а також Регламенту Ради (ЄЕС, Євроатом) N 2053/93 від
19 липня 1993 року стосовно надання технічної допомоги у
проведенні економічної реформи та виходу з кризи в незалежних
державах колишнього Радянського Союзу та Монголії (ТАСІС);
Беручи до уваги положення Протоколу від 2 серпня 1991 року
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Комісією
Європейських Співтовариств, а також Протоколу про згоду від
11 лютого 1992 року між представниками 11 республік Співдружності
Незалежних Держав та Грузії, з однієї сторони, та представниками
Комісії Європейських Співтовариств, з іншої сторони, за
результатами конференції, що проходила 10 та 11 лютого 1992 року в
Москві, з питань організації визначення та виконання програм
технічної допомоги, фінансованих Європейськими Співтовариствами;
Беручи до уваги Угоду про умови фінансування технічної
допомоги СРСР (сектор енергетики) в 1991 році, підписану в
листопаді 1991 року, а також Угоду про умови фінансування програми
підвищення ядерної безпеки в Російській Федерації та Україні 1992
року, підписану 22 грудня 1992 року, лист-повідомлення від серпня
1994 року стосовно програми підвищення ядерної безпеки в Україні
1993 року, лист-повідомлення від грудня 1994 року стосовно
програми підвищення ядерної безпеки в Україні 1994 року, а також
Угоду про умови фінансування програми 1994 року по Чорнобилю;
Беручи до уваги необхідність подальшого визначення технічних,
юридичних та адміністративних умов, за яких мають виконуватись
програми, що фінансуються в Україні в межах програми ТАСІС в сфері
ядерної безпеки;
Беручи до уваги необхідність врахування цих умов в подальших
угодах про умови фінансування технічної допомоги в сфері ядерної
безпеки;
Беручи до уваги той факт, що з питання ядерної
відповідальності перед третіми сторонами Сторони висловлюють
переконання, що особливо важливим є застосування міжнародно
визнаних принципів юридичної відповідальності та належної
компенсації у випадку ядерної аварії;
Беручи до уваги той факт, що Україна підтверджує своє
зобов'язання якнайшвидше приєднатися до Віденської конвенції та
Спільного протоколу, або до подібної міжнародно визнаної угоди про
ядерну відповідальність перед третіми сторонами ( 994_218 );
Беручи до уваги постанову Верховної Ради України N 148/95-ВР
( 148/95-ВР ) від 26.04.95 про надання Кабінету Міністрів України
права до законодавчого врегулювання питань, що пов'язані з
відшкодуванням ядерної шкоди, надавати іноземним юридичним особам
гарантії звільнення від цивільної відповідальності за ядерну шкоду
у випадку ядерного інциденту та до приєднання України до
міжнародних конвенцій про цивільну відповідальність за ядерні
збитки ( 995_006 ), погодилися про наступне:
1. Основи співробітництва
Сторони погоджуються з загальними правилами, що регулюють
виконання річних або багаторічних програм ТАСІС в сфері ядерної
безпеки (Програм), фінансованих Співтовариством у відповідності до
умов угод, підписаних Україною або раніше Союзом Радянських
Соціалістичних Республік, з однієї сторони, та Комісією, з іншої
сторони. Виконання Програм регулюється угодами про умови
фінансування, а також вищеназваними протоколами та подальшими
документами, що приймаються замість цих протоколів.
Загальну координацію реалізації цього Меморандуму в Україні
здійснюватиме Агентство координації міжнародної технічної допомоги
(Агентство).
2. Програми
Основними цілями Програм є підвищення рівня безпеки атомних
електростанцій та іншого будівельного ядерного устаткування,
розташованого в Україні, включаючи установки паливного циклу та
системи поводження з радіоактивними відходами.
Технічні аспекти Програм узгоджуються з Комісією та
Агентством.
3. Проекти
Кожна Програма згодом реалізується шляхом виконання серії
проектів. Для кожного проекту або групи проектів має бути чітко
призначена українська організація-одержувач (Бенефіціарій). Вона
має звичайно бути кінцевим користувачем результатів виконання
проекту.
Кожний проект виконується відповідно до технічного завдання,
що описує його цілі та технічні аспекти і складатися спільно
Комісією та Бенефіціаріє. Технічне завдання визначатиме ресурси,
що будуть надані Бенефіціарієм, а також частини проекту, які було
б належним чином виконано не Бенефіціарієм, а спеціалізованими
українськими організаціями. Бенефіціарій має узгодити технічне
завдання, підписавши Заяву про схвалення.
4. Ресурси
Для швидкого та ефективного виконання Програм, Сторони
надають відповідні ресурси.
4.1 Ресурси Співтовариства
Співтовариство надає ресурси, зазначені в угоді про умови
фінансування, на загальних умовах виконання програм ТАСІС.
Ресурси, надані Співтовариством, можуть бути використані для
проведення технічної експертизи з ядерної безпеки, для покриття
операційних витрат експертів Співтовариства, для організації
навчання українського персоналу в Україні та країнах
Співтовариства, а також для забезпечення будь-якої іншої технічної
допомоги, надання якої обидві Сторони вважатимуть ефективним,
включаючи можливу закупівлю обладнання, необхідного для підвищення
рівня ядерної безпеки.
Інші умови, за яких ресурси Співтовариства може бути надано
українським організаціям, наведено в статті 5.
4.2 Ресурси України
Україна забезпечує надання необхідних ресурсів, доповнюючих
ресурси, надані Співтовариством.
Сюди зокрема входять:
наявна документація стосовно технічного проекту та технічні
специфікації до ядерних установок;
наявні дані щодо експлуатації ядерних установок, що бере
участь у Програмах, в минулому та тепер;
технічна інтерпретація такої інформації.
Вищесказане стосується інформації, що має Бенефіціарій та
будь-яка інша українська організація, чия участь є необхідною для
виконання Програм.
Для швидкого та ефективного виконання Програм Україна
забезпечує участь спеціалістів з відповідним рівнем знань та
навичок.
Ці ресурси надаються безкоштовно Співтовариству або
підрядникам, що фінансуються Співтовариством через надання
ресурсів.
4.3 Сфера застосування
Умови цієї Угоди будуть застосовуватись до всіх Програм та
Проектів, що будуть виконуватись відповідно до цієї Угоди,
незалежно від строків їх початку та завершення.
5. Порядок заключення контрактів
По кожному проекту Комісія укладає один або декілька
контрактів з фізичною або юридичною особою, яка є громадянином
країни - члена Співтовариства, України або будь-якої іншої країни
у відповідності з Регламентом Ради N 2157/91 та 2053/53
(підрядник).
Українські спеціалісти беруть участь в підготовці технічного
завдання для проектів, а також в оцінці технічних пропозицій.
Кінцевий вибір підрядника є обов'язком Комісії.
5.1 Українські субпідрядники
Конкретні, чітко визначені роботи в межах проектів, вартість
яких точно оцінена і які виконуються не Бенефіціарієм, а іншими
спеціалізованими організаціями, можуть фінансуватись
Співтовариством через надання ресурсів. В цьому випадку підрядники
та зацікавлені українські організації можуть заключити контракт
(контракти) субпідряду.
Субпідрядники офіційно затверджуються Комісією.
5.2 Використання результатів виконання проектів
Сторони зобов'язуються забезпечити, якщо необхідно,
підписання підрядником угоди про надання прав на інтелектуальну та
промислову власність Бенефіціарію та/або українським
субпідрядникам.
Комісії надається безкоштовна ліцензія на використання всіх
результатів виконання проектів в межах Програм. Ця безкоштовна
ліцензія дійсна на території країн, в яких запроваджено програми
ФАРЕ (технічне співробітництво з країнами Центральної та Східної
Європи) та ТАСІС, а також країн, що є членами Співтовариства.
6. Обов'язки
6.1 Співтовариство не несе відповідальності за будь-які
втрати, збитки або пошкодження, що зазнав Бенефіціарій, Україна,
її громадяни або треті сторони в результаті будь-яких актів або
упущень, що стосуються виконання Програм.
6.2 За винятком позовів на осіб щодо пошкоджень або втрат,
заподіяних в результаті їх навмисних дій, а також позовів,
передбачених в пункті 6.9, Україна не подає ніяких позовів та не
розпочинає інших судових переслідувань, пов'язаних з виконанням
Програм, проти Співтовариства, його структур та країн - членів
Співтовариства, їх персоналу та їх підрядників, субпідрядників,
консультантів, постачальників та субпостачальників обладнання та
послуг будь-якого рівня та їх персоналу щодо непрямої, прямої або
опосередкованої шкоди, завданої майну, що знаходиться у власності
України.
6.3 За винятком позовів на осіб щодо пошкоджень або втрат,
заподіяних в результаті їх навмисних дій, Україна нескасовно
забезпечує належний захист, запобігає поданню позовів та гарантує
відшкодування збитків, не подає ніяких позовів на Співтовариство,
його структури та країни - члени Співтовариства, їх персонал та їх
підрядників, субпідрядників, консультантів, постачальників та
субпостачальників обладнання та послуг будь-якого рівня та їх
персонал у зв'язку з позовами третіх сторін, що виникають в
результаті виконання Програми, щодо втрат, збитків або пошкоджень,
завданих на території України або за її межами, спричинених
ядерним інцидентом (1), що стався на території України. ______________
(1) "Ядерний інцидент" є будь-яка подія або послідовність
однакових за походженням подій, що завдають збитків, за умови, що
така подія або послідовність подій, або будь-які завдані збитки
виникають через або спричиняються радіоактивними властивостями,
або комбінацією радіоактивних властивостей з токсичними,
вибуховими або іншими небезпечними властивостями ядерного палива,
радіоактивних речовин, відходів або з будь-якими з них.

6.4 Сторони можуть, коли необхідно, проводити консультації
щодо позовів та судових переслідувань, що стосуються цієї Статті,
і погоджуються, що всі платежі щодо відшкодування збитків, про яке
йдеться мова в пункті 6.3, мають проводитися швидко та в вільно
конвертованій валюті.
6.5 Крім умов пунктів 6.2, 6.3 та 6.9, ніщо в цій Статті не
може бути інтерпретоване таким чином, щоб запобігти судовому
переслідуванню та поданню позовів проти громадян України або осіб,
що постійно проживають на території України.
6.6 Зобов'язання, взяті на себе Україною відповідно до цієї
Статті стосовно ядерних установок, якими вона володіє на час
набуття чинності цією Угодою про порозуміння, залишаються дійсними
незалежно від будь-яких подальших змін власників цих установок, і
залишаються дійсними незважаючи на завершення дії або закінчення
строку дії цієї Угоди або будь-якої Програми чи Проекту, які
виконуються у відповідності до цієї Угоди.
6.7 Зобов'язання, взяті на себе Україною відповідно до цієї
Статті, є нескасовними та обов'язковими для виконання, і втрачають
чинність лише у випадку прийняття та впровадження Україною
законодавчих актів, що узгоджуються з умовами Віденської конвенції
та Спільного протоколу або подібної міжнародно визнаної угоди про
ядерну відповідальність перед третіми сторонами ( 994_218 ); однак
умови цієї Статті продовжують бути дійсними відносно будь-якого
позову стосовно ядерного інциденту, що міг статися до моменту
набуття чинності законодавчим актом, про який йде мова в цьому
пункті.
6.8 Україна приймає до уваги і згодна з тим, що Комісія
пропонує Бенефіціаріям скласти заяву про гарантію звільнення від
ядерної відповідальності, що має включати наступні умови:
1. Співтовариство не несе відповідальності за будь-які
втрати, збитки або пошкодження, що зазнав Бенефіціарій, Україна,
її громадяни або треті сторони в результаті будь-яких актів або
упущень, що стосуються виконання Програм.
2. Беніфіціарій не подає ніяких позовів та не розпочинає
інших судових переслідувань пов'язаних з виконанням Програм, проти
Співтовариства, його структур та країн-членів Співтовариства, їх
персоналу або їх підрядників, субпідрядників, консультантів,
постачальників та субпостачальників обладнання та послуг
будь-якого рівня та їх персоналу щодо непрямої, прямої або
опосередкованої шкоди, завданої майну, що знаходиться у власності
України.
3. Бенефіціарій забезпечує належний захист, запобігає поданню
позовів та гарантує відшкодування збитків, та не подає ніяких
позовів на Співтовариство, його структури та країни - члени
Співтовариства, їх персонал та їх підрядників, субпідрядників,
консультантів, постачальників та субпостачальників обладнання та
послуг будь-якого рівня та їх персонал у зв'язку з позовами третіх
сторін, що виникають в результаті діяльності щодо виконання
Програм ТАСІС, щодо втрат, збитків або пошкоджень, завданих на
території України або за її межами, спричинених ядерним
інцидентом, що стався на території України.
6.9 Стосовно неядерної відповідальності сторони погоджуються,
що Комісія включить в свої контракти наступні умови:
- Підрядник є відповідальним за будь-які неядерні збитки,
заподіяні Бенефіціарію безпосередньо в результаті грубої
недбалості або деліктної поведінки з боку Підрядника під час
виконання обов'язків Підрядника щодо контракту.
- Підрядник не є відповідальним за будь-які збитки, заподіяні
персоналом, наданим Підряднику Бенефіціарієм або українськими
субпідрядниками.
- Підрядник залишається відповідальним за безпосередні
збитки, спричинені грубою недбалістю, протягом трьох років після
закінчення строку дії контракту.
- Повна фінансова відповідальність Підрядника за будь-який
акт чи подію або низку актів чи подій обмежується загальною сумою
компенсації, отриманої Підрядником за контрактом.
- Вищеназвані обмеження відповідальності також стосуються
директорів, керівного складу, персоналу Підрядника настільки,
наскільки будь-хто з зазначених осіб є безпосередньо залучений до
надання Підрядником своїх послуг.
- Підрядник не є відповідальним за будь-які втрати вигоди,
втрати корисності, втрати виробництва, втрати контрактів,
претензії замовників або будь-які інші матеріальні, прямі або
непрямі збитки, що могла зазнати третя сторона, включаючи
Бенефіціарійа.
- Стосовно будь-яких позовів щодо неядерної відповідальності,
для яких цей пункт обумовлює виключення відповідальності, Уряд
України надає допомогу Підряднику та його персоналу, на яких може
бути подано такий позов, у захисті в судовому порядку проти
будь-якого з таких позовів.
6.10 Україна та Європейська Комісія погоджуються, що в
контракти між Європейською Комісією та підрядниками включаються
посилання на умови Статті 6, і таким чином забезпечечуються
безпосередні контакти підрядників з компетентним органом влади в
Україні з метою виконання цієї Угоди або з будь-яким іншим
відповідним українським урядовим органом.
7. Моніторинг, аудит та оцінка
7.1 Моніторинг
Звіти про результати моніторингу надсилаються в Комісію, в
Агентство та Бенефіціарію.
7.2 Фінансовий аудит
Аудит Програм проводиться згідно з відповідними правилами та
процедурами, затвердженими для виконання програм ТАСІС в угодах
про умови фінансування, про яку йде мова в Статті 1.
7.3 Оцінка
Якщо це є необхідним, Комісія та Агентство проводять
періодичні оцінки Програм, з допомогою незалежних консультантів,
що підписали контракт з Комісією.
8. Консультації
Сторони проводять консультації щодо інтерпретації умов цього
Меморандуму.
9. Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Цей меморандум укладено в Брюсселі, 23.10.95, в двох
примірниках, українською та англійською мовами, причому обидва
тексти однаково мають силу оригіналу. У випадку виникнення
будь-яких суперечок або розходжень в інтерпретації цієї Угоди
перевагу надається англійському тексту.
Від України Від Комісії
за дорученням Європейських
Співтовариств
(підпис) (підпис)
І. О. Мітюков Ханс ван ден Брук
Віце-прем'єр-міністр України Член Європейської Комісіївгору