Документ 994_775, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 10.04.2008, підстава - 256-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 21.05.2008, підстава - v1483321-08. Подивитися в історії? )

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Урядом України
та Радою Європи стосовно заснування в Україні
Офісу Ради Європи та його правового статусу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.229 )
{ Меморандум ратифіковано Законом
N 256-VI ( 256-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.229 }

Дата підписання: 06.11.2006 Дата ратифікації Україною: 10.04.2008 Дата набрання чинності для України: 21.05.2000
Уряд України та Рада Європи (далі - Сторони),
визнаючи прогрес, досягнутий Україною у виконанні її
статутних обов'язків та зобов'язань, узятих під час вступу до Ради
Європи, а також демократичні перетворення, що відбулися в Україні
з кінця 2004 року;
ураховуючи резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи 1364
(2004) ( 994_610 ) та Резолюцію 1466 (2005) ( 994_611 ), на які є
посилання в Рекомендації 1722 (2005) ( 994_612 );
беручи до уваги відповідь Комітету Міністрів на Рекомендацію
1722 (2005) ( 994_612 );
будучи сповненими рішучості розвивати тісніше співробітництво
між Україною та Радою Європи, зокрема шляхом розширення існуючих
інституційних механізмів через посилення присутності Ради Європи в
Україні;
беручи до уваги План дій співробітництва між Радою Європи та
Україною, затверджений Комітетом Міністрів 15 червня 2005 року
(далі - План дій);
будучи сповненими рішучості сприяти дальшому демократичному
розвиткові України, зокрема шляхом повної та ефективної
імплементації Плану дій;
ураховуючи положення Віденської конвенції про дипломатичні
зносини 1961 року ( 995_048 ) (далі - Віденська конвенція) та
Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи
( 994_019 ) (далі - Генеральна угода),
домовилися про таке:
Стаття 1
Заснувати нову інституційну форму співробітництва між Урядом
України та Радою Європи шляхом створення в Києві Офісу Ради Європи
з координації програм співробітництва Ради Європи (далі - Офіс),
очолюваного Представником Генерального секретаря Ради Європи з
питань координації програм співробітництва Ради Європи.
Стаття 2
1. Завдання Офісу полягає в посиленні ролі Ради Європи в
підтримці зусиль України, спрямованих на забезпечення повної та
ефективної імплементації Плану дій.
2. Основним завданням Представника Генерального секретаря
Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради
Європи є координація всіх аспектів імплементації діяльності Ради
Європи в контексті Плану дій. Із цією метою Представник
Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм
співробітництва Ради Європи:
здійснюватиме планування, імплементацію та моніторинг
проектів між відповідними органами державної влади України та
Радою Європи;
підтримуватиме всі необхідні контакти з національними
органами влади, міжнародним співтовариством та представниками
громадянського суспільства;
разом з Представництвом ЄК в Україні, Координатором програм
ОБСЄ, органами ООН та іншими партнерами, що діють в Україні,
координуватиме на місцях діяльність, спрямовану на імплементацію
Плану дій;
надаватиме кожні 6 місяців або в порядку ad hoc Генеральному
секретарю Ради Європи звіти про прогрес, досягнутий в реалізації
проектів, передбачених Планом дій. Копія таких звітів
передаватиметься Міністерству закордонних справ України з метою
інформування та проведення аналізу ефективності імплементації
Плану дій;
надаватиме допомогу в підготовці візитів представників Ради
Європи;
у співробітництві з Директоратом стратегічного планування
Ради Європи та Представництвом ЄК в Україні мобілізуватиме кошти
для спеціальних проектів;
у разі доцільності братиме участь від імені Генерального
секретаря Ради Європи в засіданнях органів, створених з метою
забезпечення повної та ефективної імплементації Плану дій.
Стаття 3
У рамках Уряду України відповідальним за загальну координацію
та моніторинг імплементації програм, передбачених Планом дій, є
Міністерство закордонних справ України.
Стаття 4
Генеральний секретар Ради Європи призначає Представника
Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм
співробітництва Ради Європи із числа кандидатів, які мають досвід
у галузі програм співробітництва Ради Європи та про своє рішення
достатньо завчасно повідомляє в письмовому вигляді Міністру
закордонних справ України.
Стаття 5
1. Персонал Офісу складається з персоналу Ради Європи та
іншого персоналу, який наймається на місці.
2. Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань
координації програм співробітництва Ради Європи та персонал Офісу
дотримуватимуться законодавства України та утримуватиметься від
діяльності, не сумісної з виконанням їхніх функцій та завдань.
Стаття 6
Офіс є юридичною особою й має таку правоздатність:
укладати угоди;
придбавати рухоме майно, розпоряджатися ним та відчужувати
його;
відкривати банківські рахунки в національній та іноземній
валютах і розпоряджатися ними.
Стаття 7
Офіс фінансується з фінансових ресурсів Ради Європи.
Стаття 8
1. Приміщення Офісу є недоторканими відповідно до статті 4 й
статті 5 Генеральної угоди ( 994_019 ).
2. Українська Сторона бере на себе зобов'язання вжити всіх
необхідних заходів для захисту приміщень Офісу від будь-якого
вторгнення або пошкодження, а також для недопущення будь-якого
порушення спокою Офісу або посягання на його гідність.
Стаття 9
Активи Офісу та його майно звільняються від податків
відповідно до положень статті 7 Генеральної угоди ( 994_019 ).
Стаття 10
1. Українська Сторона відповідно до таких законів та
постанов, які вона може прийняти, дозволить увозити й звільнить
від усіх митних зборів, податків та пов'язаних платежів, крім
складських витрат, витрат на перевезення та подібні послуги:
речі, призначені для офіційного використання Офісу;
речі, призначені для особистого використання Представником
Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм
співробітництва Ради Європи або членами його (її) сім'ї.
2. Персональний багаж Представника Генерального секретаря
Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради
Європи звільняється від огляду, крім випадків, коли існують
серйозні підстави вважати, що він містить речі, що не підпадають
під привілеї, зазначені в пункті 1 цієї статті, або речі, увезення
або вивезення яких заборонені законом чи обмежуються карантинними
правилами Української Сторони.
Стаття 11
1. Генеральний секретар Ради Європи повідомить Урядові
України список посадових осіб, які користуватимуться привілеями та
імунітетами, передбаченими статтею 18 Генеральної угоди
( 994_019 ).
2. Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань
координації програм співробітництва Ради Європи та його (її)
дружина (чоловік) користуватимуться на території України таким
самим статусом, правами, привілеями та імунітетами, які надаються
Урядом України дипломатичним представництвам і дипломатичному
персоналу, акредитованим в Україні відповідно до статей 29, 30,
33, 34 та 36 Віденської конвенції ( 995_048 ).
3. Представнику Генерального секретаря Ради Європи з питань
координації програм співробітництва Ради Європи після прибуття
буде видана дипломатична ідентифікаційна картка.
Транспортний засіб Представника Генерального секретаря Ради
Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи
отримає дипломатичні державні реєстраційні знаки.
4. Персонал, найманий на місці, користується статусом, що
прирівнюється до статусу персоналу дипломатичних представництв,
найманого на місці відповідно до пункту 2 статті 38 Віденської
конвенції ( 995_048 ). Такі особи залишаються суб'єктами
національного законодавства України.
5. У випадку виникнення питання стосовно відмови від
імунітету посадових осіб Офісу застосовуватимуться положення
статті 19 Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи
( 994_019 ).
Стаття 12
Офіс має право використовувати прапор та емблему Ради Європи.
Стаття 13
Розбіжності стосовно тлумачення та застосування положень
цього Меморандуму про взаєморозуміння вирішуватимуться Сторонами
шляхом консультацій.
Стаття 14
Кожна зі Сторін може запропонувати внесення змін до цього
Меморандуму про взаєморозуміння шляхом консультацій. Зміни,
погоджені Сторонами, становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму та набиратимуть чинності в спосіб, передбачений у
викладеній нижче статті 15.
Стаття 15
Цей Меморандум тимчасово застосовуватиметься з дня його
підписання в частині, що не суперечить законодавству України, та
набере чинності після повідомлення про виконання Україною
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним
чинності.
Цей Меморандум про взаєморозуміння залишатиметься чинним
протягом двох років. Після чого він може бути щороку подовжений за
мовчазною згодою, якщо Сторони не домовилися про інше.
Учинено в м. Київ 6 листопада 2006 року у двох примірниках,
українською та англійською мовами кожний, при цьому обидва тексти
є рівно автентичними.
За Уряд України За Раду Європи
(підпис) (підпис)вгору