Документ 994_941, поточна редакція — Підписання від 08.07.2004

               Угода 
між Україною та Європейським Союзом
про участь України в поліцейській місії Європейського
Союзу в колишній югославській Республіці Македонія
(ЄСПОЛ "ПРОКСІМА")

Офіційний переклад
Україна, з одного боку, та, з іншого боку, Європейській Союз
(далі разом - Сторони-учасниці),
беручи до уваги:
- ухвалення Радою Європейського Союзу 29 вересня 2003 року
Рішення про спільні дії 2003/681/CFSP стосовно поліцейської місії
Європейського Союзу в колишній югославській Республіці Македонія
(ЄСПОЛ "ПРОКСІМА")(1), в якому зазначено, що державам, які
приєднались, і третім державам може бути запропоновано зробити
внесок в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА";
--------------- (1) OJ L 249.1.10.2003.p.66. - Посилання на стор. 66
офіційного видання Європейського Союзу (OJ - "Official Journal of
the European Union"; L - Legislation). - Прим.пер.
- зроблену Україні пропозицію взяти участь в
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА";
- успішне завершення процесу формування сил та рекомендацію
керівника поліцейських сил та Комітету з цивільних аспектів
урегулювання кризових ситуацій погодитися на участь України в
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА";
- рішення Комітету з політичних питань і питань безпеки від
10 лютого 2004 року прийняти внесок України в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА";
- угоду, укладену 11 грудня 2003 року між ЄС та колишньою
югославською Республікою Македонія про статус і діяльність
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" в колишній югославській Республіці Македонія(2),
у тому числі положення про статус особового складу
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА",
--------------- (2) OJ L 16.23.1.2004.p.65. - Посилання на стор. 65
офіційного видання Європейського Союзу (OJ - "Official Journal of
the European Union"; L - Legislation). - Прим.пер.
домовилися про таке:
Стаття 1
Структура
1. Україна приєднується до положень Рішення про спільні дії
2003/681/CFSP стосовно ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", ухваленого Радою
Європейського Союзу 29 вересня 2003 року, а також до будь-якого
іншого рішення про спільні дії або рішення, яким Рада
Європейського Союзу може вирішити подовжити ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
2. Внесок України в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" не обмежує самостійності
Європейського Союзу в прийнятті рішень.
Стаття 2
Статус особового складу
1. Статус особового складу, відрядженого Україною для участі
в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", визначається угодою, укладеною
11 грудня 2003 року між ЄС та колишньою югославською Республікою
Македонія про статус і діяльність ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" в колишній
югославській Республіці Македонія.
2. Не обмежуючи положень угоди між ЄС та колишньою
югославською Республікою Македонія про статус і діяльність
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" в колишній югославській Республіці Македонія,
Україна здійснює юрисдикцію над власним особовим складом, що бере
участь в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
3. Україна відповідає за задоволення будь-яких вимог,
пов'язаних з участю в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", з боку або стосовно
будь-кого з її особового складу. Україна відповідає за вчинення
будь-якого позову, зокрема судового або дисциплінарного, проти
будь-кого з її особового складу.
4. Україна відмовляється від будь-яких вимог до будь-якої
держави - учасниці ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" з приводу тілесного
ушкодження, смерті особового складу України або завдання шкоди
будь-яким активам, якими вона володіє та які використовувались
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", або втрати їх, якщо таке ушкодження, така
смерть, шкода або втрата:
- були спричинені особовим складом ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" під час
виконання його обов'язків, пов'язаних з операцією, за винятком
випадків недбалості або умисної неналежної поведінки,
- або виникли в результаті використання будь-яких активів,
якими володіють держави - учасниці ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", якщо ці
активи були використані у зв'язку з операцією, за винятком
випадків недбалості або умисної неналежної поведінки особового
складу ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", яких використовував ці активи.
5. Для участі України в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" держави - члени
Європейського Союзу зобов'язуються зробити заяву про відмову від
вимог.
Стаття 3
Секретна інформація
1. Україна вживає відповідних заходів для забезпечення
захисту секретної інформації ЄС відповідно до правил безпеки Ради
Європейського Союзу, що містяться в Рішенні Ради 2001/264/ЕС від
19 березня 2001 року(1), та згідно з додатковими настановами
компетентних органів, зокрема Керівника ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" -
комісара поліції.
---------------- (1) OJ L 101.11.4.2001.p.1. - Посилання на стор. 1 офіційного
видання Європейського Союзу (OJ - "Official Journal of the
European Union"; L - Legislation). - Прим.пер.
2. У випадках, коли Україна та ЄС укладуть угоду про заходи
безпеки для обміну секретною інформацією, положення такої угоди
застосовуватимуться у зв'язку з ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
Стаття 4
Особовий склад, відряджений
для участі в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА"
1. Україна забезпечує виконання місії особовим складом,
відрядженим для участі в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", відповідно до:
- положень Рішення про спільні дії 2003/681/CFSP та подальших
поправок, зазначених у пункті 1 статті 1 цієї Угоди;
- Плану операції;
- заходів з виконання.
2. Україна своєчасно повідомляє Керівнику ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" -
комісару поліції та Генеральному секретаріату Ради Європейського
Союзу про будь-яку зміну в її внеску в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
3. Особовий склад, відряджений для участі в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА",
підлягає медичному обстеженню, вакцинації та повинен мати видане
компетентним органом України посвідчення про придатність до служби
з медичного погляду. Особовий склад, відряджений для участі в
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА", пред'являє копію цього посвідчення.
4. Відряджені офіцери поліції працюють у своїй національній
формі поліції. Берети й знаки розрізнення надаються
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
Стаття 5
Система підпорядкування
1. Особовий склад, відряджений Україною, виконує свої
обов'язки та поводить себе виключно з урахуванням інтересів
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА".
2. Увесь особовий склад залишається під цілковитим
командуванням своїх національних органів.
3. Національні органи передають оперативне управління (ОУ)
Керівнику ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" - комісару поліції, який здійснює це
командування та управління через ієрархічну структуру командування
та управління.
4. Керівник ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" - комісар поліції очолює
ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" та здійснює оперативне управління нею.
5. Україна має ті самі права й обов'язки стосовно
оперативного управління операцією, що й держави - члени
Європейського Союзу, які беруть участь в операції, відповідно до
пункту 4 статті 9 Рішення про спільні дії 2003/681/CFSP.
6. Керівник ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" - комісар поліції відповідає за
дисциплінарний контроль над особовим складом, що бере участь в
операції. У разі необхідності дисциплінарних заходів уживає
відповідний національний орган.
7. Україна призначає координатора національного контингенту
для представлення свого національного контингенту в операції.
Координатор підзвітний Керівнику ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" - комісару
поліції та відповідає за повсякденну дисципліну контингенту.
8. Рішення про припинення операції приймається Європейським
Союзом після консультацій з Україною за умови, що ця держава
продовжує робити внесок в ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" станом на дату
припинення операції.
Стаття 6
Фінансові питання
1. Україна бере на себе всі витрати, пов'язані з її участю в
операції, незалежно від витрат, які є предметом спільного
фінансуванням ЄС, як викладено в кошторисі поточних витрат
операції.
2. Україна розгляне можливість здійснення внесків на
добровільних засадах.
3. У разі здійснення таких внесків на добровільних засадах
між Керівником ЄСПОЛ "ПРОКСІМА" - комісаром поліції та
відповідними адміністративними службами України буде підписано
угоду про практичні умови сплати внесків України до кошторису
поточних витрат ЄСПОЛ "ПРОКСІМА". Ця угода включатиме, inter alia,
такі положення:
a) відповідну суму;
b) механізм сплати фінансового внеску;
c) процедуру проведення аудиту.
4. У разі смерті, поранення, утрат або збитків, заподіяних
фізичним або юридичним особам колишньої югославської Республіки
Македонія, Україна у випадках, коли встановлено її
відповідальність, виплачує компенсацію згідно з умовами,
передбаченими угодою про статус місії, зазначеною в пункті 1
статті 2 цієї Угоди.
Стаття 7
Невиконання
Якщо одна зі Сторін не виконує своїх зобов'язань, викладених
у попередніх статтях, то інша Сторона має право припинити дію цієї
Угоди шляхом вручення повідомлення за місяць до припинення дії.
Стаття 8
Вирішення спорів
Спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуються між Сторонами дипломатичними засобами.
Стаття 9
Набрання чинності
1. Ця Угода набирає чинності в перший день першого місяця
після того, як Сторони повідомили одна одній про завершення
внутрішньодержавних процедур, необхідних для цього.
2. Попередньо ця Угода застосовується з дати її підписання.
3. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки на підставі
письмової угоди між Сторонами.
4. Ця Угода може бути денонсована однією Стороною шляхом
надіслання іншій Стороні письмового повідомлення про денонсацію.
Така денонсація набирає чинності через шість місяців після
отримання повідомлення іншою Стороною.
Учинено в Гаазі 8 липня 2004 року англійською мовою в
чотирьох примірниках.
За Україну За Європейський Союз
(Підпис) (Підпис)вгору