Статут Міжнародного агентства по атомній енергії
МАГАТЕ; Статут, Міжнародний документ від 26.10.1956
Документ 995_164, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.11.1999, підстава - 995_884

               Статут 
Міжнародного агентства по атомній енергії
( Зміни до Статуту додатково див. в документі
( 995_884 ) від 03.11.1999 )
Стаття I
Заснування Агентства
Сторони, які підписали цей Статут, засновують Міжнародне
агентство по атомній енергії (що далі називається "Агентством") на
умовах, викладених нижче.
Стаття II
Цілі
Агентство прагне досягти більш швидкого і широкого
використання атомної енергії для підтримання миру, здоров'я і
добробуту в усьому світі. В міру можливості Агентство забезпечує,
щоб допомога, яка надається ним, або на його вимогу, або під його
наглядом чи контролем не була використана так, щоб сприяти
якій-небудь воєнній меті.
Стаття II
Функції
А. Агентство уповноважується: 1) сприяти і допомагати науково-дослідній роботі в галузі
атомної енергії і розвиткові атомної енергії та практичному її
застосуванню в мирних цілях в усьому світі і, в разі прохання про
це, бути посередником з метою забезпечити тому чи іншому членові
Агентства подання послуг або постачання йому матеріалів,
устаткування чи технічних засобів іншим членом Агентства, а також
проводити будь-які операції або надавати будь-які послуги, що
можуть принести користь в науково-дослідній роботі в галузі
атомної енергії, або в розвитку атомної енергії, або в практичному
застосуванні атомної енергії в мирних цілях; 2) відповідно до цього Статуту забезпечувати послуги,
матеріали, устаткування і технічні засоби для задоволення потреб
науково-дослідної роботи в галузі атомної енергії, розвитку
атомної енергії і практичного її застосування в мирних цілях
включаючи виробництво електричної енергії, з належним врахуванням
потреб слаборозвинутих районів світу; 3) сприяти обміну науковими і технічними відомостями про
застосування атомної енергії в мирних цілях; 4) заохочувати обмін науковими працівниками і спеціалістами в
галузі використання атомної енергії в мирних цілях та їх
підготовку; 5) встановлювати і проводити в життя гарантії, які мають
своєю метою забезпечити, щоб спеціальні розщеплювані та інші
матеріали, послуги, устаткування, технічні засоби і відомості які
надаються Агентством, або на його вимогу, або під його наглядом чи
контролем, не були використані так, щоб сприяти якій-небудь
воєнній меті, і поширювати, на вимогу сторін, застосування цих
гарантій на будь-які двосторонні чи багатосторонні угоди або, на
вимогу тієї чи іншої держави, на будь-які види діяльності цієї
держави в галузі атомної енергії; 6) встановлювати або застосовувати, в консультації і, у
належних випадках, у співробітництві з компетентними органами
Організації Об'єднаних Націй і з заінтересованими спеціалізованими
установами, норми безпеки для охорони здоров'я і зведення до
мінімуму небезпеки для життя і майна (включаючи такі ж норми для
умов праці) і забезпечувати застосування цих норм як у своїй
власній роботі, так і в роботі, при якій використовуються
матеріали, послуги, устаткування, технічні засоби і відомості, що
надаються Агентством, або на його вимогу, або під його контролем
чи наглядом, і забезпечувати, на вимогу сторін, застосування цих
норм до діяльності, проводжуваної на підставі будь-якої
двосторонньої або багатосторонньої угоди або, на вимогу тієї чи
іншої держави, до будь-якого виду діяльності цієї держави в галузі
атомної енергії; 7) набувати або створювати будь-які установки, заводи і
устаткування, що можуть бути корисними при виконанні ним
покладених на нього функцій, якщо наявні у відповідному районі
установки, заводи і устаткування є недостатніми або якщо
користування ними можливе лише на умовах, які Агентство визнає
незадовільними. В. При виконанні своїх функцій Агентство: 1) проводить свою діяльність у відповідності з цілями і
принципами Організації Об'єднаннх Націй, спрямованими на зміцнення
миру і заохочення міжнародного співробітництва, і згідно з
проводжуваною Організацією Об'єднаних Націй політикою сприяння
встановленню зумовленого гарантіями роззброєння в усьому світі і
згідно з будь-якими міжнародними угодами, укладеними у
відповідності з такою політикою; 2) встановлює контроль над використанням спеціальних
розщеплюваних матеріалів, що надходять у Агентство, з тим, щоб
забезпечити використання цих матеріалів тільки у мирних цілях; 3) розподіляє свої ресурсн так, щоб забезпечити їх ефективне
використання і найбільш можливу загальну користь в усіх районах
світу, маючи на увазі спеціальні потреби слаборозвинутих районів
світу; 4) подає щорічні доповіді про свою діяльність Генеральній
Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і, коли це потрібно, Раді
Безпеки. Коли у зв'язку з діяльністю Агентства виникають питання,
що входять у компетенцію Ради Безпеки, Агентство повідомляє про це
Раду Безпеки, як орган, на який покладена головна відповідальність
за підтримання міжнародного миру і безпеки, а також може вжити
заходів, на які воно уповноважене в силу цього Статуту, включаючи
заходи, передбачені у пункті С статті XII; 5) подає доповіді Економічній і Соціальній Раді та іншим
органам Організації Об'єднаних Націй в питаннях, що входять у
компетенцію цих органів. С. При виконанні своїх функцій Агентство не обумовлює надання
допомоги своїм членам ніякими політичними, економічними, воєнними
або іншими вимогами, не сумісними з положеннями цього Статуту. D. При умові виконання положень цього Статуту і положень
угод, укладених між державою або групою держав і Агентством, що
повинні відповідати постановам цього Статуту, робота Агентства має
вестись з додержанням суверенних прав держав.
Стаття IV
Склад членів
А. Первісними членами Агентства є держави-члени Організації
Об'єднаних Націй або будь-якої з спеціалізованих установ, які
підпишуть цей Статут протягом 9О днів після того, як він буде
відкритий для підписання і депонують ратифікаційні грамоти. В. Іншими членами Агентства являються ті держави, незалежно
від того, є вони чи не є членами Організації Об'єднаних Націй або
якої-небудь з спеціалізованих установ які депонують акт про
прийняття ними цього Статуту, після того як прийом їх у члени буде
затверджений Генеральною Конференцією за рекомендацією Ради
управляючих. Рекомендуючи і затверджуючи прийняття якої-небудь
держави у члени Агентства, Рада управляючих і Генеральна
Конференція встановлюють, що дана держава здатна і готова
виконувати зобов'язання, зв'язані з членством в Агентстві,
належним чином враховуючи її здатність і готовність діяти у
відповідності з цілями і принципами Статуту Організації Об'єднаних
Націй. С. Агентство засноване на принципі суверенної рівності всіх
його членів, і, щоб забезпечити їм всім права і переваги, які
випливають з належності до складу членів Агентства, всі члени
сумлінно виконуватимуть взяті ними на себе по цьому Статуту
зобов'язання.
Стаття V
Генеральна Конференція
А. Генеральна Конференція, що складається з представників
усіх членів Агентства, збирається на чергові щорічні сесії, а
також на ті спеціальні сесії, що можуть бути скликані Генеральним
Директором на вимогу Ради управляючих або більшості членів
Агентства. Сесії проводяться у Центральних установах Агентства,
якщо Генеральна Конференція не ухвалить іншого рішення. В. На таких сесіях кожний член Агентства буде представлений
одним делегатом, який може супроводжуватись заступниками і
радниками. Витратн, зв'язані з участю у сесії тієї чи іншої
делегації, несе відповідний член Агентства. С. На початку кожної сесії Генеральна Конференція обирає
Голову та інших необхідних службових осіб. Вони перебуватимуть на
посаді протягом даної сесії. Генеральна Конференція, з врахуванням
положень цього Статуту, виробляє свої власні правила процедури.
Кожний член Агентства має один голос. Рішення на виконання пункту
Н статті XIV, пункту С статті XVIII і пункту В статті XIX
ухвалюються більшістю у дві третини членів, які присутні і беруть
участь у голосуванні. Рішення з інших питань, включаючи визначення
додаткових категорій питань, що мають бути вирішені більшістю у
дві третини голосів, ухвалюються простою більшістю членів, які
присутні і беруть участь в голосуванні. Більшість всіх членів
становить кворум. D. Генеральна Конференція може обговорювати будь-які питання
або будь-які предмети, що охоплюються цим Статутом або стосуються
повноважень і функцій будь-якого органу, передбачуваного цим
Статутом, і може робити рекомендацїї членам Агентства або Раді
управляючих, або ж членам Агентства і Раді, з усіх таких питань і
предметів. Е. Генеральна Конференція: 1) обирає членів Ради управляючих відповідно до статті VI; 2) затверджує прийом держав у члени Агентства відповідно до
статті IV; 3) припиняє дію привілеїв і прав членів відповідно до статті
XIX; 4) розглядає річну доповідь Ради; 5) затверджує відповідно до статті XIV бюджет Агентства,
поданий Радою управляючих, або повертає його Раді з рекомендаціями
по всьому бюджету чи по його частинах для повторного подання
Генеральній Конференції; 6) затверджує доповіді, подавані Організації Об'єднаних Націй
відповідно до угоди про зв'язок між Агентством і Організацією
Об'єднаних Націй, за винятком доповідей, згадуваних у пункті С
статті XII, або повертає їх Раді з своїми рекомендаціями; 7) затверджує будь-яку угоду або будь-які угоди, укладені між
Агентством і Організацією Об'єднаних Націй та іншими
організаціями, як це передбачено у статті XVI, або повертає такі
угоди Раді з своїми рекомендаціями для повторного подання
Генеральній Конференції; 8) затверджує правила і обмеження, що стосуються повноважень
Ради по укладенню позик відповідно до пункту G статті XIV,
затверджує правила, що стосуються прийняття Агентством
добровільних внесків, і затверджує, відповідно до пункту F статті
XIV, порядок використання загального фонду, згадуваного у цьому
пункті; 9) затверджує зміни цього Статуту відповідно до пункту В
статті XVIII; 1О) затверджує призначення Генерального Директора відповідно
до пункту А статті VII. F. Генеральна Конференція уповноважена: 1) ухвалювати рішення з усіх питань, спеціально переданих
Генеральній Конференції з цією метою Радою; 2) пропонувати питання на розгляд Ради і вимагати від Ради
доповідей з будь-яких питань, що стосуються функцій Агентства.
Стаття VI
Рада управляючих
А. Склад Ради управляючих буде таким: 1. Вибуваюча Рада управляючих (або, у випадку Ради першого
складу, Підготовчий комітет, про який говориться в Додатку 1)
призначає до складу Ради п'ять членів, найбільш розвинутих в
галузі технології атомної енергії, включаючи виробництво вихідних
матеріалів, і члена, найбільш розвинутого в галузі технології
атомної енергії, включаючи виробництво вихідних матеріалів, у
кожному з таких районів, не представлених згадуваними вище п'ятьма
членами: 1) Північна Америка, 5) Африка і Середній Схід,
2) Латинська Америка, 6) Південна Азія,
3) Західна Європа, 7) Південно-Східна Азія і
район Тихого океану, 4) Східна Європа, 8) Далекий Схід.
2. Вибуваюча Рада управляючих (або, у випадку Ради першого
складу, Підготовчий комітет, про який говориться у Додатку 1)
призначає до складу Ради двох членів з числа таких інших країн, що
виробляють вихідні матеріали: Бельгії, Польщі, Португалії і
Чехословаччини, а також призначає до складу Ради ще одного члена
як такого, що подає технічну допомогу. Жодний член цієї категорії
ні в якому році не матиме права на повторне призначення по цій
самій категорії на наступний рік. 3. Генеральна Конференція обирає десять членів до складу Ради
управляючих з належним врахуванням справедливого представництва у
Раді в цілому членів районів, перелічених у підпункті 1 пункту А
даної статті, таким чином, щоб Рада в усякий час включала по цій
категорії представника кожного з цих районів, за винятком
Північної Америки. За винятком п'яти членів, обраних на річний
строк, відповідно до пункту D даної статті, жодний член з цієї
категорії, обраний на який-небудь строк не матиме права на
переобрання по тій самій категорії на наступний строк. В. Призначення, передбачені у підпунктах 1 і 2 пункту А цієї
статті, матимуть місце не пізніш як за 6О днів до кожної чергової
щорічної сесії Генеральної Конференції. Вибори, передбачені у
підпункті 3 пункту А цієї статті, проводяться на чергових щорічних
сесіях Генеральної Конференції. С. Члени, представлені у Раді управляючих відповідно до
підпунктів 1 і 2 пункту А цієї статті, займають посаду з часу
закриття наступної після їх призначення чергової щорічної сесії
Генеральної Конференції до кінця наступної чергової щорічної сесїї
Генеральної Конференції. D. Члени, представлені у Раді управляючих відповідно до
підпункту 3 пункту А цієї статті, займають посаду з часу закриття
чергової щорічної сесії Генеральної Конференції, на якій вони
обрані, до кінця другої після цього чергової щорічної сесії
Генеральної Конференції. Проте при виборах цих членів до Ради
першого складу п'ять членів обирається на річний строк. Е. Кожний член Ради управляючих має один голос. Рішення про
суми бюджету Агентства ухвалюються більшістю у дві третини голосів
тих, які присутні і беруть участь у голосуванні, як це
передбачається у пункті Н статті XIV. Рішення з інших питань,
включаючи визначення додаткових питань або категорій питань, що
мають бути розв'язані більшістю у дві третини голосів, ухвалюються
простою більшістю тих, які присутні і беруть участь у голосуванні.
Дві третини всіх членів Ради становлять кворум. F. Рада управляючих уповноважена виконувати функції Агентства
відповідно до цього Статуту в рамках своєї відповідальності перед
Генеральною Конференцією, як це передбачено в цьому Статуті. G. Рада управляючих збирається у визначувані нею строки.
Засідання мають місце в Центральних установах Агентства, якщо Рада
не ухвалить іншого рішення. Н. Рада управляючих обирає Голову та інших службових осіб з
числа своїх членів і, з додержанням положень цього Статуту,
встановлює свої власні правила продедури. I. Рада управляючих може засновувати такі комітети, які вона
вважає доцільними. Рада може призначати людей, щоб представляти її
у відносинах з іншими організаціями. J. Рада управляючих складає річні доповіді для подання
Генеральній Конференції про справи Агентства і про всі проекти,
затверджені Агентством. Рада також складає для подання Генеральній
Конференції доповіді, що їх Агентство зобов'язане або може бути
зобов'язане подавати Організації Об'єднаних Націй або будь-якій
іншій організації, робота якої має відношення до роботи Агентства.
Ці доповіді, як і річні доповіді, повинні подаватись членам
Агентства принаймні за місяць до чергової щорічної сесії
Генеральної Конференції.
Стаття VII
Персонал
А. Персонал Агентства очолюється Генеральним Директором.
Генеральний Директор призначається Радою управляючих і
затверджується Генеральною Конференцією на строк в чотири роки.
Він є головною адміністративною службовою особою Агентства. В. Генеральний Директор відповідає за призначення,
організацію і функціонування персоналу і підпорядкований Раді
управляючих та перебуває під її контролем. Він виконує свої
обов'язки відповідно до правил, прийнятих Радою управляючих. С. Персонал включатиме таких кваліфікованих наукових,
технічних та інших співробітників, які можуть бути потрібні для
виконання цілей і функцій Агентства. Агентство керуватиметься
принципом, що його постійний персонал повинен залишатись
мінімальним щодо чисельності. D. При доборі і прийомі на службу персоналу і при визначенні
умов служби слід керуватися головним чином необхідністю залучити
службовців, які мають найвищий рівень працездатності, технічної
компетентності і сумлінності. При умові додержання цих міркувань,
належна увага має бути приділена внескам членів у Агентство і
важливості добору персоналу на якомога більш широкій географічній
основі. Е. Умови, на яких персонал призначається, оплачується і
звільняється, відповідатимуть правилам, встановленим Радою
управляючих, з додержанням положень цього Статуту і загальних
правил, затверджених Генеральною Конференцією за рекомендацією
Ради управляючих. F. При виконанні своїх обов'язків Генеральний Директор і
персонал не повинні запитувати або діставати вказівок з будь-якого
джерела, стороннього для Агентства. Вони повинні утримуватись від
будь-яких дій, які могли б вплинути на їх становище як службових
осіб Агентства; з врахуванням своїх обов'язків щодо Агентства,
вони не можуть розкривати ніяких конфіденціальних виробничих даних
або інших конфіденціальних відомостей, що стають їм відомі в силу
виконання ними своїх службових обов'язків від імені Агентства.
Кожний член Агентства зобов'язується поважати міжнародний характер
обов'язків Генерального Директора і персоналу і не намагатиметься
на них впливати при виконанні ними своїх обов'язків. D. У цій статті термін "персонал" включає працівників
охорони.
Стаття VIII
Обмін інформацією
А. Кожний член Агентства подає такі відомості, які, на думку
цього члена, можуть бути корисні для Агентства. В. Кожний член подає Агентству всі наукові відомості,
одержані в результаті допомоги, поданої Агентством на підставі
Статті XI. С. Агентство збирає і подає в доступній формі відомості, на
діслані йому на підставі пунктів А і В цієї статті. Воно вживає
позитивних заходів для заохочування обміну між своїми членами
відомостями, що стосуються природи і застосування у мирних цілях
атомної енергії, і служить у цьому посередником між своїми
членами.
Стаття IX
Постачання матеріалами
А. Члени Агентства можуть надавати Агентству такі кількості
спеціальних розщеплюваних матеріалів, які вони вважають
доцільними, і на таких умовах, про які буде досягнута угода з
Агентством. Надані Агентству матеріали можуть на розсуд члена
Агентства, який виділив їх, зберігатися або даним членом
Агентства, або при згоді на це Агентства на складах Агентства. В. Члени Агентства можуть також надавати Агентству вихідні
матеріали, як вони визначені в статті XX, та інші матеріали. Рада
управляючих визначає кількості таких матеріалів, що їх Агентство
прийматиме на підставі угод, передбачених у статті XIII. С. Кожний член Агентства повідомляє Агентство про кількості,
вид і склад спеціальних розщеплюваних, вихідних та інших
матеріалів, що їх цей член готовий, відповідно до свого
законодавства, надати в розпорядження Агентства негайно або
протягом періоду часу, встановленого Радою управляючих. D. На вимогу Агентства член Агентства безвідкладно доставляє
іншому членові або групі членів, з тих матеріалів, що їх він надав
Агентству, таку кількість цих матеріалів, яку вкаже Агентство, і
безвідкладно доставляє самому Агентству таку кількість цих
матеріалів, яка дійсно потрібна для експлуатації і
науково-дослідної роботи на установках Агентства. Е. Кількості, вид і склад надаваних будь-яким членом
Агентства матеріалів можуть бути змінені в будь-який час за згодою
Ради управляючих. F. Перше повідомлення згідно з пунктом С даної статті має
бути зроблене протягом трьох місяців з дня, коли цей Статут набере
чинності щодо відповідного члена Агентства. Якщо немає іншого
рішення Ради управляючих, надані первісно матеріали
зараховуватимуться за календарпий рік, наступний за роком, коли
цей Статут набере чинності щодо відповідного члена Агентства.
Наступні повідомлення також, якщо немає іншої постанови Ради,
відноситимуться до календарного року, наступного за повідомленням,
і повинні робитись не пізніше 1 листопада кожного року. G. Агентство вказує місце і спосіб доставки і, коли це
доречно, вид і склад матеріалів, що їх воно затребувало від члена
Агентства з кількостей, про які цей член повідомив Агентство, що
він готовий їх надати. Агентство також перевіряє кількості
доставлених матеріалів і періодично інформує про ці кількості
членів Агентства. Н. Агентство несе відповідальність за зберігання і охорону
матеріалів, що є в його володінні. Агентство забезпечує захист
матеріалів від: 1) впливу погоди, 2) незаконного переміщення або використання на незаконні
цілі, 3) пошкодження або знищення, включаючи саботаж, і 4) насильного захоплення. При зберіганні спеціальних розщеплюваних матеріалів, що є в
його володінні, Агентство повинно забезпечити географічний
розподіл цих матеріалів таким чином, щоб в будь-якій одній країні
або в будь якому одному районі світу не допускалось зосередження
великих запасів таких матеріалів. I. Як тільки це стане практично здійснимим, Агентство створює
або дістає, в міру потреби, таке: 1) заводи, устаткування і установки для прийому, зберігання і
видачі матеріалів; 2) матеріальні засоби охорони; 3) відповідні заходи по охороні здоровя і заходи безпеки; 4) контрольні лабораторії для аналізу і перевіркн одержаних
матеріалів; і 5) житлові приміщення і адміністративно-господарське
устаткування для персоналу, потрібного в зв'язку з зазначеним
вище. J. Матеріали, надавані на підставі цієї статті,
використовуються згідно з визначенням Ради управляючих і у
відповідності з положеннями цього Статуту. Жодний член Агентства
не має права вимагати, щоб надавані ним Агентству матеріали
тримались Агентством окремо, або вказувати певний проект, на який
вони повинні бути використані.
Стаття X
Послуги, устаткування і технічні засоби
Члени Агентства можуть надавати Агентству послуги,
устаткування і технічні засоби, що можуть допомогти Агентству у
досягненні ним своїх цілей і здійсненні своїх функцій.
Стаття XI
Проекти Агентства
А. Будь-який член або група членів Агентства, які бажають
здійснити який-небудь проект для науково-дослідної роботи по
атомній енергії або для розвитку атомної енергії чи її практичного
застосування в мирних цілях, можуть просити Агентство про надання
допомоги для одержання спеціальних розщеплюваних та інших
матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, потрібних
для цієї мети. Всі вимоги супроводжуються поясненням призначення і
розмірів проекту і розглядаються Радою управляючих. В. В разі надходження відповідного прохання Агентство може
також допомагати будь-якому члену або будь-яким групам членів в
укладенні угод, що забезпечують фінансування ззовні, потрібне для
виконання таких проектів. При поданні такого сприяння від
Агентства не вимагатиметься надання яких-небудь гарантій або
прийняття якої-небудь фінансової відповідальності в зв'язку з
проектом. С. Агентство може організувати надання будь-яких матеріалів,
послуг, устаткування і технічних засобів, потрібних для проекту,
одним або кількома членами Агентства, або воно само може взяти на
себе безпосереднє забезпечення частини чи всього зазначеного вище,
враховуючи побажання члена або членів, які подали, відповідне
прохання. D. 3 метою розгляду просьби, Агентство може послати на
територію члена або групи членів Агентства, які звернулися з
просьбою, особу або осіб, кваліфікованих для розгляду проекту. Для
цієї мети Агентство, із схвалення члена або групи і членів
Агентства, які звернулися з проханням, може використати
співробітників з числа свого власного персоналу або залучити
відповідно кваліфікованих громадян будь-якої своєї держави-члена. Е. До затвердження проекту на підставі цієї статті Рада
управляючих належним чином розглядає: 1) корисність проекту, включаючи його наукову і технічну
здійснимість; 2) достатність планів, грошових засобів і технічного
персоналу для забезпечення ефективного виконання проекту; 3) достатність передбачуваних заходів по охороні здоров'я і
безпеці при поводженні з матеріалами та їх зберіганні, а також при
використанні експлуатаційних засобів; 4) неможливість для члена або групи членів Агентства, які
звернулися з просьбою, одержати потрібні грошові засоби,
матеріали, технічні засоби, устаткування і послуги; 5) справедливий розподіл матеріалів та інших ресурсів, що є в
розпорядженні Агентства; 6) особливі потреби слаборозвинутих районів світу; 7) інші належні сюди питання. F. Після затвердження проекту Агентство укладає угоду з
членом або групою членів Агентства, які подали
проект, причому ця угода: 1) передбачає відпуск на проект будь-яких потрібних
спеціальних розщеплюваних та інших матеріалів; 2) передбачає доставку спеціальних розщеплюваних матеріалів з
місця їх зберігання в даний час, незалежно від того чи знаходяться
ці матеріали на зберіганні в Агентстві чи у члена Агентства, який
надав їх для використання в проектах Агентства, членові або групі
членів Агентства, які подали проект, на умовах, що гарантують
безпеку будь-якого потрібного перевезення і відповідають
застосовним у даному випадку нормам охорони здоров'я і безпеки; 3) встановлює умови, включаючи оплату, на яких матеріали,
послуги, устаткування і технічні засоби будуть надані самим
Агентством, і, в разі, коли які-небудь такі матеріали, послуги,
устаткування і технічні засоби повинні бути надані одним із членів
Агентства, встановлює умови, передбачені членом або групою членів
Агентства, які подали проект, і членом-поставщиком; 4) містить зобов'язання члена або групи членів Агентства, які
подали проект, відносно того, а) що зазначена допомога не буде
використана так, щоб сприяти здійсненню яких-небудь воєнних цілей
і b) що в проекті додержано гарантій, передбачених у статті XII,
причому відповідні гарантії зазначаються в угоді; 5) встановлює належні положення, які стосуються випливаючих з
проектів прав і інтересів Агентства і відповідного члена або
членів Агентства щодо будь-яких винаходів і відкриттів або
будь-яких зв'язаних з ними патентів; 6) включає належні постанови про вирішення спорів; 7) містить такі інші постанови, які стануть доцільними. D. Положення цієї статті застосовуються у належних випадках
також і до вимоги на матеріали, послуги, технічні засоби або
устаткування в зв'язку з уже існуючим проектом.
Стаття XII
Гарантії Агентства
А. Відносно будь-якого проекту Агентства або іншого заходу, в
зв'язку з якими заінтересовані сторони вимагають від Агентства
застосування гарантій, Агентство має такі права і обов'язки у тій
мірі, в якій це вимагається щодо даного проекту або заходу: 1) розглядати плани спеціалізованих установок і устаткування,
включаючи ядерні реактори, затверджувати їх тільки з точки зору
засвідчення, що вони не служать заохочуванню яких-небудь воєнних
цілей, що вони відповідають належним застосуванню нормам охорони
здоров'я і безпеки і що вони дозволяють ефективне застосування
передбачуваних у цій статті гарантій; 2) вимагати додержання всіх заходів у галузі охорони здоров'я
і безпеки, зазначених Агентством; 3) вимагати ведення і пред'явлення оперативних звітів для
сприяння встановленню звітності щодо вихідних і спеціальних
розщеплюваних матеріалів, використаних або вироблених у ході
даного проекгу чи заходу; 4) вимагати подання доповідей про хід роботи і одержувати
такі; 5) затверджувати способи, які мають бути застосовані,
хімічної обробки опромінених матеріалів виключно для забезпечення
того, щоб ця хімічна обробка не сприяла відведенню матеріалів для
їх використання у воєнних цілях і відповідала застосовним нормам
охорони здоров'я і безпеки; вимагати, щоб спеціальні розщеплювані
матеріали, здобуті або вироблені як побічні продукти,
використовувались в мирних цілях з постійним застосуванням
гарантій Агентства для науково-дослідної роботи, або в реакторах,
наявних чи будованих, спеціально зазначених відповідним членом або
відповідними членами Агентства; вимагати передачі на зберігання
Агентству будь-яких лишків будь-яких спеціальних розщеплюваних
матеріалів, здобутих або вироблених як побічні продукти зверх тих,
що потрібні для зазначених вище цілей, для того, щоб перешкодити
нагромадженню запасів цих матеріалів, при умові, що після цього,
на вимогу відповідного члена або відповідних членів Агентства,
спеціальні розщеплювані матеріали, передані таким чином на
зберігання Агентству, будуть повернуті негайно відповідному члену
або відповідним членам Агентства для дальшого використання на тих
самих умовах, які викладені вище; 6) посилати на територію держави-одержувача або
держав-одержувачів інспекторів, які будуть призначатися Агентством
за консультацією з заінтересованою державою або державами і які
повинні будуть мати доступ в будь-який час в усі місця, до всіх
даних і до всіх осіб ( які в силу своєї професії мають справу з
матеріалами, устаткуванням, установками або інформацією, що
належать контролю на підставі цього Статуту), потрібних для обліку
доставлених вихідних і спеціальних розщеплюваних матеріалів і
розщеплюваних продуктів, і встановлювати, чи виконуються
зобов'язання відносно того, що їх використання не сприятиме
яким-небудь воєнним цілям, згаданим у піпункті 4 пункту F статті
XI, а також чи додержуються заходи в галузі охорони здоров'я і
безпеки, згадані у підпункті 2 пункту A цієї статті, і всі інші
умови, встановлені в угоді між Агентством і заінтересованою
державою або державами. Коли того зажадає заінтересована держава,
призначені Агентством інспектори супроводжуватимуться
представниками властей даної держави, при умові, що виконання
інспекторами покладених на них функцій не буде через це затримане
або іншим способом утруднене; 7) в разі недодержання або невжиття потрібних корективних
заходів державою-одержувачем або державами-одержувачами в межах
прийнятного періоду часу затримувати або припиняти подання
допомоги і відібрати всі матеріали і устаткування, надані
Агентством або яким-небудь його членом для сприяння у здійсненні
проекту. В. Агентство в міру потреби запроваджує штат інспекторів. В
обов'язки штату інспекторів входить розгляд усіх операцій,
проводжуваних самим Агентством, для визначення того, чи
виконуються Агентством заходи в галузі охорони здоров'я і безпеки,
вказані ним для застосування в проектах, які підлягають його
затвердженню, нагляду або контролю, а також чи вживаються
Агентством відповідні заходи, щоб відвернути використання для
сприяння яким-небудь воєнним цілям вихідних і спеціальних
розщеплюваних матеріалів, які є у нього на зберіганні або
вживаються чи виробляються в його власних працях. Агентство
негайно вживає корективних заходів для припинення будь-якого
недодержання або невжиття відповідних заходів. С. Штат інспекторів також несе відповідальність за одержання
і перевірку звітів, згадуваних у підпункті 6 пункту А цієї статті,
а також за встановлєння того, чи додержуються зобов'язання,
зазначені у підпункті 4 пункту F статті XI, чи виконуються заходи,
зазначені в підпункті 2 пункту А цієї статті, і всі інші умови
проекту, встановлені в угоді між Агентством і заінтересованою
державою або державами. Інспектори повідомляють про всі випадки
недодержання правил Генерального Директора, який потім направляє
доповідь Раді уповноважених. Рада вимагає від держави-одержувача
або держав-одержувачів негайного усунення будь-якого виявленого
нею випадку недодержання правил. Рада повідомляє про випадки
недодержання правил всіх членів Агентства, а також Раду Безпеки і
Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй. Якщо
держава-одержувач або держави-одержувачі не вживуть повністю
корективних заходів протягом прийнятного періоду часу, Рада може
вжити один з таких заходів або обидва ці заходи: вона може
розпорядитись про скорочення або припинення допомоги, надаваної
Агентством чи яким-небудь його членом, і зажадати повернення
матеріалів і устаткування, наданих члену-одержувачу або групі
членів-одержувачів. Агентство може також, відповідно до статті
XIX, припинити здійснення прав і привілеїв будь якого члена
Агентства, який не додержує правил.
Стаття XIII
Відшкодування витрат, понесених членами Агентства
За винятком тих випадків, коли між Радою управляючих і членом
Агентства, який надає Агентству матеріали, послуги устаткування і
технічні засоби, досягнута інша угода, Рада укладає з таким членом
Агентства угоду, що передбачає відшкодування понесених ним витрат
за надане.
Стаття XIV
Фінанси
А. Рада управляючих подає на розгляд Генеральної Конференції
річні бюджетні кошториси витрат Агентства. Для полегшення роботи
Ради щодо цього бюджетний кошторис складається спочатку
Генеральним Директором. Якщо Генеральна Конференція не затверджує
кошторису, вона повертає його Раді разом з своїми рекомендаціями.
Після цього Рада подає новий кошторис на затвердження Генеральної
Конференції. В. Витрати Агентства класифікуються по таких категоріях: 1. Адміністративні витрати; вони включають: а) вартість утримання персоналу Агентства, за винятком
персоналу, зайнятого у зв'язку з матеріалами, послугами,
устаткуванням і технічними засобами, згаданими нижче у підпункті 2
пункту В; вартість засідань; витрати на підготовку проектів
Агентства і розповсюдження інформації; b) вартість проведення в життя гарантій, згадуваних у статті
XII, щодо проектів Агентства або, відповідно до підпункту 5 пункту
А статті III, щодо будь-якої двосторонньої або багатосторонньої
угоди разом з витратами, зв'язаними з поводженням з спеціальними
розщеплюваними матеріалами і з їх зберіганням Агентством, крім
плати за зберігання і поводження з ними, про яку говориться нижче,
у пункті Е. 2. Витрати, не включені у підпункт 1 цього пункту, в зв'язку
з будь-якими матеріалами, установками, заводами і устаткуванням,
придбаними або створеними Агентством на здійснення функцій, на які
воно уповноважене, і вартість матеріалів, послуг, устаткування і
технічних засобів, надаваних Агентством за угодою з одним або
кількома його членами. С. Визначаючи витрати, передбачені вище у підпункті 1 b)
пункту В, Рада управляючих виключає всі суми, що підлягають
поверненню відповідно до угод, які відносяться до застосування
гарантій, між Агентством і учасниками двосторонніх або
багатосторонніх угод. D. Рада управляючих розподіляє витрати, згадані вище у
підпункті I пункту В, між членами Агентства відповідно до шкали,
що буде встановлена Генеральною Конференцією. При встановленні
шкали Генеральна Конференція керуватиметься принципами, прийнятими
Організацією Об'єднаних Націй при обкладанні внесками
держав-членів Організації на потреби звичайного бюджету
Організації Об'єднаних Націй. Е. Рада управляючих періодично встановлює шкалу плати, що
збирається, включаючи помірну однакову плату за зберігання
матеріалів і поводження з ними і за матеріали, послуги,
устаткування і технічні засоби, надавані Агентством його членам.
Шкала має на меті забезпечити Агентству доход, достатній для
покриття витрат і вартості, про які говориться вище у підпункті 2
пункту В, за вирахуванням будь-яких добровільних внесків, що їх
Рада управляючих може, відповідно до пункту F, застосовувати для
цієї мети. Суми, що таким чином надходять, вносяться в окремий
фонд, який використовується для сплати членам Агентства вартості
будь-яких матеріалів, послуг, устаткування і технічних засобів, що
ними поставляються, а також для сплати інших зазначених вище у
підпункті 2 пункту В витрат, що можуть бути зроблені самим
Агентством. F. Будь-який надлишок доходу, згадуваного у пункті Е, що
перевищує витрати і вартість, у ньому згадувані, а також будь-які
добровільні внески в Агентство вносяться в загальний фонд і із
схвалення Генеральної Конференції можуть бути використані за
розсудом Ради управляючих. G. 3 додержанням правил і обмежень, затвердженнх Генеральною
Конференцією, Рада управляючих має право укладати позики від імені
Агентства, не накладаючи, проте, на членів Агентства ніяких
зобов'язань по позиках, укладених на підставі цього повноваження,
і одержувати добровільні внески, що їх роблять в Агентство. Н. Рішення Генеральної Конференції з фінансових питань і
рішення Ради управляючих про суми бюджету Агентства ухвалюються
більшістю у дві третини голосів тих, які присутні і беруть участь
у голосуванні.
Стаття XV
Привілеї та імунітети
А. Агентство користується на території кожного члена
Агентства такою правоздатністю і такими привілеями та імунітетами,
які необхідні для виконання його функцій. В. Делегати членів Агентства разом з своїми заступниками і
радниками, управляючі, призначені у Раду разом з своїми
заступниками і радниками, а також Генеральний Директор і персонал
Агентства користуються такими привілеями та імунітетами, які
потрібні для незалежного виконання їх функцій, зв'язаних з
Агентством. С. Вказані у цій статті правоздатність, привілеї та імунітети
будуть визначені в окремій угоді або окремнх угодах між
Агентством, представленим для цієї мети Генеральним Директором,
який діє за інструкціями Ради управляючих, і членами Агентства.
Стаття XVI
Зв'язок з іншими організаціями
А. Рада управляючих, із схвалення Генеральної Конференції,
уповноважена укладати угоду чи угоди, що встановлюють відповідний
зв'язок між Агентством і Організацією Об'єднаних Націй і
будь-якими іншими організаціями, робота яких має відношення до
роботи Агентства. В. В угоді чи угодах, що встановлюють зв'язок між Агенгством
і Організацією Об'єднаних Націй, буде передбачено: 1) подання Агентством доповідей, зазначених у підпунктах 4 і 5
пункту В статті III; 2) розгляд Агентством резолюцій, що стосуються його і прийняті
Генеральною Асамблеєю або будь-якою з рад Організації Об'єднаних
Націй, і подання Агентством, коли його про це попросять, доповідей
відповідному органу Організації Об'єднаних Націй про заходи, вжиті
відповідно до Статуту Агентства самим Агентством або його членами
в результаті такого розгляду.
Стаття XVII
Вирішення спорів
А. Будь-яке питання або спір, що стосуються тлумачення або
застосування цього Статуту, не вирішені шляхом переговорів,
передаються у Міжнародний Суд відповідно до Статуту цього Суду,
якщо заінтересовані сторони не прийдуть до угоди про який-небудь
інший спосіб урегулювання. В. Генеральна Конференція і Рада управляючих уповноважені
кожна окремо, з дозволу Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй, запитувати у Міжнародного Суду консультативні
висновки з будь-якого юридичного питання, що виникає в межах
діяльності Агентства.
Стаття XVIII
Поправки і вихід з Агентства
А. Поправки до цього Статуту можуть бути запропоновані
будь-яким членом Агентства. Завірені копії тексту будь-якої
запропонованої поправки підготовляються Генеральним Директором і
надсилаються ним всім членам Агентства принаймні за 9О днів до їх
розгляду Генеральною Конференцією. В. На п'ятій щорічній сесії Генеральної Конференції після
того, як цей Статут набере чинності, питання про загальний
перегляд постанов цього Статуту включається в порядок денний даної
сесії. Після затвердження більшістю голосів членів, які присутні і
беруть участь у голосуванні, перегляд здійснюється на наступній
сесії Генеральної Конференції. Після цього пропозиції в питанні
про загальний перегляд цього Статуту можуть подаватись на
розв'язання Генеральної Конференції згідно з цією самою
процедурою. С. Поправки набирають чинності для всіх членів Агентства: і) після їх затвердження Генеральною Конференцією більшістю у
дві третини голосів членів, які присутні і беруть участь у
голосуванні, після розгляду зауважень, поданнх Радою управляючих
по кожній запропонованій поправці, і іі) після прийняття їх двома третинами голосів усіх членів
Агентства відповідно до конституційної процедури кожного з них.
Прийняття поправок членами Агентства здійснюється шляхом
депонування акта про прийняття уряду-депозитарію, зазначеному у
пункті С статті XXI. D. В будь-який час після закінчення п'яти років з дня, коли
цей Статут набере чинності, відповідно до пункту Е статті XXI, або
в будь-який момент, коли який-небудь член Агентства не захоче
прийняти якої-небудь поправки до цього Статуту, він може вийти з
Агентства шляхом подачі письмового повідомлення зазначеному у
пункті С статті XXI урядові-депозитарію, який безвідкладно
повідомляє про те Раду управляючих і всіх членів Агентства. Е. Вихід якого-небудь члена з Агентства не зачіпає договірних
зобов'язань, прийнятих ним на виконання статті XI, або його
бюджетних зобов'язань на рік, в який він виходить з Агентства.
Стаття XIX
Припинення дії привілеїв
А. Член Агентства, за яким лічиться заборгованість по сплаті
Агентству грошових внесків, позбавляється права голосу в
Агентстві, коли сума його заборгованості дорівнює сумі внесків, що
належать з нього за два попередні роки, або перевищує цю суму.
Генеральна Конференція може, проте, дозволити такому члену
Агентства брати участь у голосуванні, коли вона вважає, що
несплата викликана незалежними від нього обставинами. В. Дія привілеїв і прав члена Агентства, який постійно
порушує постанови цього Статуту або будь-яких угод, укладених ним
в силу цього Статуту, може за рекомендацією Ради управляючих бути
припинена Генеральною Конференцією за рішенням більшості у дві
третини голосів членів, які присутні і беруть участь у
голосуванні.
Стаття XX
Визначення
У цьому Статуті: 1. Термін "спеціальний розщеплюваний матеріал" означає
плутоній-239; уран-233; уран, збагаченый ізотопами 235 або 233;
будь-який матеріал, що містить одну або кілька з зазначених вище
речовин; і такий інший розщеплюваний матеріал, що час від часу
визначатиметься Радою управляючих; проте термін "спеціальний
розщеплюваний матеріал" не включає вихідного матеріалу. 2. Термін "уран, збагачений ізотопами 235 і 233", означає
уран, що містить ізотоп 235 чи 233, або той і другий разом, у
такій кількості, щоб відношення (abudance ratio) суми цих ізотопів
до ізотопу 238 було більше від відношення ізотопу 235 до ізотопу
238 у природному урані. 3. Термін "вихідний матеріал" означає уран з вмістом ізотопів
у тому відношенні, в якому вони є у природному урані; уран,
збіднений ізотопом 235; торій; будь-яку з зазначених вище речовин
у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату;
будь-який інший матеріал, що містить одну або кілька з зазначених
вище речовин у такій концентрації, яка час від часу
визначатиметься Радою управляючих; і такий інший матеріал, що час
від часу визначатиметься Радою управляючих.
Стаття XXI
Підписання, прийняття Статуту і час, коли він набере чинності
А. Цей Статут буде відкритий для підписання його всіма
державами-членами Організації Об'єднаних Націй або будь-якої з
спеціалізованих установ 26 жовтня 1956 року і залишатиметься
відкритим для підписання його зазначеними державами протягом
дев'яноста днів. В. Держави, які підписали Статут, стають учасниками цього
Статуту шляхом депонування ратифікаційних грамот. С. Ратифікаційні грамоти держав, які підписали Статут, і акти
про його прийняття державами, прийом яких у число членів був
затверджений на підставі пункту В статті IV цього Статуту, будуть
депоновані урядові Сполучених Штатів Америки, який цим
призначається як уряд-депозитарій. D. Ратифікація або прийняття цього Статуту здійснюватиметься
державами у відповідності з їх конституційною процедурою. Е. Цей Статут, за винятком Додатка, набирає чинності після
депонування ратифікаційних грамот 18 державами відповідно до
пункту В даної статті, при умові, що в числі цих 18 держав будуть,
принаймні, три з таких держав: Канада, З'єднане Королівство
Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки,
Союз Радянських Соціалістичних Республік і Франція. Депоновані
після цього строку ратифікаційні грамоти і акти про прийняття
набирають чинності в день їх одержання. F. Уряд-депозитарій безвідкладно повідомляє всі держави, які
підписали цей Статут, про день депонування кожної з ратифікаційних
грамот і про день, коли цей Статут набере чинності.
Уряд-депозитарій безвідкладно повідомляє всі держави, які
підписали Статут, і всіх членів Агентства про дати, коли в
дальшому держави стають учасниками цього Статуту. G. Додаток до цього Статуту набирає чинності в перший день,
коли цей Статут буде відкритий для підписання.
Стаття XXII
Реєстрація в Організації Об'єднаних Націй
А. Цей Статут буде зареєстрований в Організації Об'єднаних
Націй урядом-депозитарієм відповідно до статті 1О2 Статуту
Організації Об'єднаних Націй. В. Угоди між Агентством і будь-якнм членом або членами
Агентства, угоди між Агентством і будь-якою іншою організацією чи
організаціями, а також угоди, що підлягають затвердженню
Агентством, між членами реєструються в Агентстві. Такі угоди
реєструються Агентством в Організації Об'єднаних Націй, якщо їх
реєстрація вимагається відповідно до статті 1О2 Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття XXIII
Автентичні тексти і завірені копії
Цей Статут, складений англійською, іспанською, китайською,
російською і французькою мовами, при умові, що всі тексти є
однаково автентичними, буде депонований в архів уряду-депозитарія.
Належним чином завірені копії цього Статуту будуть надіслані
урядом-депозитарієм урядам інших держав, які підписали Статут, і
урядам держав, прийнятих у члени Агентства на підставі пункту В
статті IV. На посвідчення зазначеного вище нижчепідписані,
належним чином уповноважені, підписали цей Статут. Складено у Центральних установах Організації Об'єднаних Націй
двадцять шостого жовтня тисяча дев'ятсот п'ятдесят шостого року.
Додаток 1
Підготовчий комітет
А. Підготовчий комітет почне своє існування в першнй день,
коли цей Статут буде відкритий для підписання. Він складатиметься
з представників, по одному від кожної, нижче перелічених держав:
Австралії, Бельгії, Бразілії, Індії, Канади, Португалії,
З'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії,
Сполучених Штатів Америки, Союзу Радянських Соціалістичних
Республік, Франції, Чехословаччини і Південно-Африканського Союзу,
а також з представників, по одному від кожної, від шести інших
держав, обраних Міжнародною конференцією по складанню Статуту
Міжнародного агентства по атомній енергії. Підготовчий комітет
існуватиме до того часу, поки цей Статут не набере чинності, а
також і після цього, поки не збереться Генеральна Конференція і не
буде обрана Рада управляючих відповідно до статті VI. В. Витрати Підготовчого комітету можуть покриватися з позики,
наданої Організацією Об'єднаннх Націй; з цією метою Підготовчий
комітет укладе необхідні угоди з відповідними органами Організації
Об'єднаних Націй, включаючи угоди про погашення позики Агентством.
Якщо цих коштів буде недосить Підготовчий комітет може приймати
аванси від урядів. Такі аванси можуть кредитуватися за рахунок
внесків відповідних урядів Агентству. С. Підготовчий комітет: 1) обирає своїх службових осіб, затверджує свої правила
процедури, збирається на засідання в міру потреби, призначає місце
своїх засідань і утворює ті комітети, які він вважає потрібними; 2) призначає Виконавчого секретаря і персонал, які можуть
бути потрібними і які матимуть такі повноваження і виконуватимуть
такі функції, що їх Комітет визначить; 3) вживає підготовчих заходів до скликання першої сесії
Генеральної Конференції, включаючи складання попереднього порядку
денного і проекту правил процедури, причому зазначена сесія буде
скликана якомога швидше після того, як цей Статут набере чинності; 4) призначає членів Ради управляючих першого складу
відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту А і до пункту В статті VI. 5) складає дослідження, доповіді і рекомендації для першої
сесії Генеральної Конференції і для першого засідання Ради
управляючих з питань, що стосуються Агентства і вимагають негайної
уваги, включаючи: а) фінансування Агентства; b) програму і бюджет на перший рік існування Агентства; с) технічні проблеми, що стосуються завчасного планування
операцій Агентства; d) створення постійного персоналу Агентства; і е) постійне місце перебування Центральних установ Агентства; 6) розробляє рекомендації для першого засідання Ради
управляючих, що стосуються положень угоди про Центральні установи
Агентства, яка визначає статус Агентства, і прав та обов'язків,
зв'язаних з взаємовідносинами Агентства з урядом країни місця
перебування Центральних установ Агентства; 7) (а) вступає в переговори з Організацією Об'єднаних Націй з
метою складання проекту угоди відповідно до статті XVI цього
Статуту, причому такий проект угоди повинен бути представлений
першій сесії Генеральної Конференції і першому засіданню Ради
управляючих, і (b) розробляє рекомендації для першої сесії Генеральної
Конференції і для першого засідання Ради управляючих щодо
взаємовідносин Агентства з іншими міжнародними організаціями, як
це передбачається в статті XVI цього Статуту.
Статут Міжнародного агентства по атомній енергії був
прийнятий на Міжнародній конференції, що відбувалась з 2О вересня
по 26 жовтня 1956 р. в Нью-Йорку.
В роботі конференції брали участь представники 82 країн.
Українська РСР підписала Статут 26 жовтня 1956 р. Президія
Верховної Ради Української РСР ратифікувала Статут Міжнародного
агентства по атомній енергії 2 квітня 1957 р. Учасниками Статуту
на 1 вересня 1958 р. були такі країни:
Австралія, Австрія, Албанія, Англія, Аргентіна, Афганістан,
Бельгія, Білоруська РСР, Бірма, Болгарія, Бразілія, Ватікан,
Венесуела, В'єтнам (південний), Гаїті, Гватемала, Гондурас,
Греція, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Ефіопія Єгипет,
Ізраїль, Індія, Індонезія, Ісланлія, Іспанія, Італія, Камбоджа,
Канада, Китай, Корея (південна), Куба, Люксембург, Марокко,
Мексіка, Монако, Нідерланди, Нікарагуа, Нова Зеландія, Норвегія,
Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Південно-Африканський Союз,
Польща, Португалія, Румунія, Сальвадор, СРСР, США, Таїланд, Туніс,
Турреччина, Угорщина, Українська РСР, Федеративна Республіка
Німеччина, Фінляндія, Франція, Цейлон, Швейцарія, Швеція,
Чехословаччина, Югославія, Японія.
Статут підписали, але на 1 вересня 1958 р. не ратифікували
такі країни: Болівія, Ірак, Іран, Колумбія, Коста-Ріка, Ліберія, Лівія,
Лівія, Панама, Сірія, Судан, Уругвай, Філіппіни, Чілі. Статут набрав чинності 29 липня 1957 р.
"Українська РСР в міжнародних відносинах", Видавництво АН УРСР, Київ, 1959р.вгору