Конвенція про Міжнародну гідрографічну організацію
МГО; Конвенція, Сертифікат від 03.05.1967
Документ 995_247, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2005, підстава - 995_l55

КОНВЕНЦІЯ
про Міжнародну гідрографічну організацію

{Про приєднання до Конвенції див. Постанову КМ № 143 від 24.02.95}

{Поправки до Конвенції див. в Протоколі від 14.04.2005}

Дата підписання:

03.05.67

Дата приєднання України:

24.02.95

Дата набрання чинності для України:

20.05.98

Офіційний переклад

Уряди - Сторони цієї Конвенції,

беручи до уваги те, що Міжнародне гідрографічне бюро було засноване в червні 1921 року для сприяння полегшенню та безпеці мореплавства в усьому світі шляхом поліпшення морських карт і документів,

бажаючи продовжувати співробітництво в галузі гідрографії на міжурядовому рівні,

домовилися про таке:

Стаття I

Цією Угодою засновується Міжнародна гідрографічна організація (далі - Організація), штаб-квартира якої знаходиться в Монако.

Стаття II

Організація за своїм характером є консультативною та суто технічною. До цілей Організації належать:

a) координація діяльності національних гідрографічних служб;

b) якомога більша уніфікація морських карт і документів;

c) прийняття надійних та ефективних методів проведення гідрографічних досліджень і використання їхніх результатів;

d) розвиток наук, які пов'язані з гідрографією, і технологій, які використовуються в описовій океанографії.

Стаття III

Членами Організації є Уряди - Сторони цієї Конвенції.

Стаття IV

Організація включає:

- Міжнародну гідрографічну конференцію (далі - Конференція);

- Міжнародне гідрографічне бюро (далі - Бюро) під управлінням Керівного комітету.

Стаття V

Функціями Конференції є:

a) надання загальних директив стосовно функціонування та роботи Організації;

b) обрання членів Керівного комітету та його Голови;

c) розгляд звітів, які подає їй Бюро;

d) прийняття рішень стосовно всіх пропозицій технічного або адміністративного характеру, поданих Урядами-членами або Бюро;

e) затвердження бюджету більшістю у дві третини Урядів-членів, представлених на Конференції;

f) прийняття більшістю у дві третини Урядів-членів поправок до Основних та Фінансових правил;

g) прийняття більшістю, передбаченою в попередньому пункті, будь-яких інших спеціальних правил, які можуть бути необхідними, особливо стосовно статусу директорів і персоналу Бюро.

Стаття VI

1. Конференція складається з представників Урядів-членів. Вона збирається на чергову сесію кожні п'ять років. Позачергова сесія Конференції може проводитися на запит Уряду-члена або Бюро за умови затвердження більшістю Урядів-членів.

2. Конференцію скликає Бюро повідомленнями, які надсилаються щонайменше за шість місяців. Разом з повідомленням надсилається попередній порядок денний.

3. Конференція обирає свого Голову та заступника Голови.

4. Кожний Уряд-член має один голос. Проте під час голосування з питань, зазначених у пункті "b" статті V, кожний Уряд-член має таку кількість голосів, яку визначено за шкалою, складеною на основі тоннажу його флоту.

5. Рішення Конференції приймаються простою більшістю Урядів-членів, представлених на Конференції, за винятком випадків, коли ця Конвенція передбачає інше. У випадку рівної кількості голосів "за" і "проти" приймати рішення уповноважений Голова Конференції. У разі включення резолюцій до "Збірника технічних резолюцій" більшість у будь-якому випадку повинна включати голоси "за" не менше однієї третини Урядів-членів.

6. Між сесіями Конференції Бюро шляхом листування може консультувати Уряди-члени з питань які пов'язані з технічним функціонуванням Організації. Процедура голосування відповідає тій, яку передбачено в пункті 5 цієї статті, більшість при цьому підраховується на основі загальної кількості членів Організації.

7. Конференція утворює свої комітети, у тому числі Фінансовий комітет, про який ідеться в статті VII.

Стаття VII

1. Нагляд за фінансовим управлінням Організації здійснює Фінансовий комітет, у якому кожний Уряд-член може бути представлений одним делегатом.

2. Комітет збирається під час сесій Конференції. Він може збиратися на позачерговій сесії.

Стаття VIII

Для виконання цілей, викладених у статті II, Бюро відповідає, зокрема, за:

a) здійснення тісного та постійного зв'язку між національними гідрографічними службами;

b) вивчення всіх питань, які пов'язані з гідрографією, та споріднених наук і технологій, а також збір необхідних документів;

c) сприяння обмінові морськими картами й документами між гідрографічними службами Урядів-членів;

d) розповсюдження відповідних документів;

e) надання, на запит, інструкцій та консультацій, особливо країнам, які створюють або розширюють свою гідрографічну службу;

f) стимулювання координації гідрографічних досліджень з відповідною океанографічною діяльністю;

g) поширення океанографічних знань і полегшення їхнього застосування на користь мореплавців;

h) співробітництво з міжнародними організаціями та науковими установами, які мають подібні цілі.

Стаття IX

Бюро складається з Керівного комітету, а також технічного та адміністративного персоналу, необхідного для Організації.

Стаття X

1. Керівний комітет управляє Бюро згідно з положеннями цієї Конвенції, Правилами та директивами, виданими Конференцією.

2. Керівний комітет складається з трьох членів з різним громадянством, що вибираються Конференцією, яка, крім того, вибирає одного з них на пост Голови Комітету. Строк повноважень Керівного комітету складає п'ять років. Якщо посада директора стає вакантною в період між двома Конференціями, можуть бути проведені додаткові вибори шляхом листування, як це передбачено в Основних правилах.

3. Голова Керівного комітету представляє Організацію.

Стаття XI

Функціонування Організації детально викладено в Основних та Фінансових правилах, які додаються до цієї Конвенції, але не є її складовою частиною.

Стаття XII

Офіційними мовами Організації є англійська та французька мови.

Стаття XIII

Організація наділена правосуб'єктністю. На території кожного зі своїх Членів вона користується, за умови погодження з відповідним Урядом-членом, такими привілеями та імунітетами, які можуть бути необхідними для виконання її функцій та досягнення її мети.

Стаття XIV

Витрати, необхідні для функціонування Організації, покриваються за рахунок:

a) звичайних щорічних внесків Урядів-членів відповідно до шкали, яка ґрунтується на тоннажі їхніх флотів;

b) пожертвувань, спадщини, субвенцій та інших джерел за умови погодження Фінансовим комітетом.

Стаття XV

Будь-який Уряд-член, який має дворічну заборгованість за внесками, позбавляється всіх прав і вигод, які надаються Урядам-членам Конвенцією та Правилами, доти, доки не буде сплачено прострочених внесків.

Стаття XVI

Бюджет Організації розробляється Керівним комітетом, вивчається Фінансовим комітетом та затверджується Конференцією.

Стаття XVII

Будь-який спір стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не вирішено шляхом проведення переговорів або за посередництва Керівного комітету, на вимогу однієї зі сторін спору передається арбітру, який призначається Головою Міжнародного суду.

Стаття XVIII

1. Ця Конвенція відкрита в Монако 3 травня 1967 року, а в подальшому - в Представництві Князівства Монако в Парижі з 1 червня до 31 грудня 1967 року для підписання будь-яким Урядом, який бере участь у роботі Бюро 3 травня 1967 року.

2. Уряди, про які йдеться у викладеному вище пункті 1, можуть стати Сторонами цієї Конвенції:

a) шляхом підписання без застереження про ратифікацію або затвердження чи

b) шляхом підписання за умови ратифікації або затвердженням та подальшої передачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про затвердження.

3. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження передаються до Представництва Князівства Монако в Парижі для зберігання в архіві Уряду Князівства Монако.

4. Уряд Князівства Монако інформує Уряди, про які йдеться у викладеному вище пункті 1, та Голову Керівного комітету про кожне підписання та кожну передачу на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про затвердження.

Стаття XIX

1. Ця Конвенція набирає чинності через три місяці після дати, коли Сторонами стануть двадцять вісім Урядів згідно з положеннями пункту 2 статті XVIII.

2. Уряд Князівства Монако повідомляє цю дату всім Урядам, які підписали цю Конвенцію, та Голові Керівного комітету.

Стаття XX

Після набрання чинності цією Конвенцією вона відкрита для приєднання Уряду будь-якої морської держави, який звернувся до Уряду Князівства Монако, зазначивши тоннаж свого флоту, а його приєднання затверджене двома третинами Урядів-членів. Про таке затвердження Уряд Князівства Монако повідомляє відповідному Урядові. Для такого Уряду Конвенція набирає чинності станом на дату, коли він передає документ про приєднання на зберігання Урядові Князівства Монако, який інформує про це Уряди-члени та Голову Керівного комітету.

Стаття XXI

1. Будь-яка Договірна Сторона може пропонувати поправки до цієї Конвенції.

2. Пропозиції про внесення поправок розглядаються Конференцією, а рішення з таких пропозицій приймаються у дві третини Урядів-членів, представлених на Конференції. Після затвердження запропонованої поправки Конференцією Голова Керівного комітету звертається до Уряду Князівства Монако з проханням подати її на розгляд усіх Договірних Сторін.

3. Поправка набирає чинності для всіх Договірних Сторін через три місяці після одержання Урядом Князівства Монако від двох третин Договірних Сторін повідомлень про затвердження. Уряд Князівства Монако повідомляє про це Договірним Сторонам та Голові Керівного комітету, зазначаючи дату набрання чинності такою поправкою.

Стаття XXII

1. Після закінчення п'ятирічного періоду після набрання чинності цією Конвенцією вона може бути денонсована будь-якою Договірною Стороною за допомогою повідомлення, яке надсилається Урядові Князівства Монако щонайменше за один рік. Денонсація набирає чинності 1 січня, що настає після закінчення строку дії повідомлення, і спричиняє позбавлення відповідного Уряду всіх прав і вигод членства в Організації.

2. Уряд Князівства Монако інформує Договірні Сторони та Голову Керівного комітету про будь-яке повідомлення про денонсацію, яке він одержує.

Стаття XXIII

Після набрання чинності цією Конвенцією вона реєструється Урядом Князівства Монако в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй згідно зі статтею 102 Статуту ООН.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на це вповноважені, підписали цю Конвенцію.

Учинено в Монако 3 травня 1967 року англійською та французькою мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними, в одному примірнику, який передається на зберігання в архіві Уряду Князівства Монако, що надішле засвідчені копії цього примірника всім Урядам, які підписали цю Конвенцію та приєдналися до неї, а також Голові Керівного комітету.вгору