Документ 995_312, поточна редакція — Редакція від 26.11.1976

               Протокол 
до Угоди про ввезення матеріалів
освітнього, наукового і культурного характеру

Офіційний переклад
Договірні Держави - учасниці Угоди про ввезення матеріалів
освітнього, наукового і культурного характеру ( 995_311 ),
схваленої п'ятою сесією Генеральної конференції Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що відбулася у
Флоренції в 1950 році,
знову підтверджуючи принципи, на яких ґрунтується Угода
( 995_311 ) (далі - Угода);
беручи до уваги, що ця Угода ( 995_311 ) виявилась ефективним
інструментом зменшення митних бар'єрів і послаблення інших
економічних обмежень, що перешкоджають обмінові ідеями й знаннями;
беручи до уваги, однак, те, що за чверть століття, яка минула
із часу схвалення Угоди ( 995_311 ), технічний прогрес зумовив
зміну шляхів і засобів передачі інформації й знань, що є основною
метою цієї Угоди;
беручи до уваги, крім того, те, що еволюція, яка відбулася за
цей період у галузі міжнародної торгівлі, знайшла своє
відображення в цілому у збільшенні свободи обмінів;
беручи до уваги те, що з моменту схвалення Угоди ( 995_311 )
міжнародне становище кардинально змінилося внаслідок розвитку
міжнародного співтовариства, зокрема в результаті набуття
незалежності багатьма державами;
уважаючи, що потреби й турботи країн, що розвиваються,
необхідно брати до уваги з метою надання їм спрощеного й дешевшого
доступу до освіти, науки, техніки та культури;
згадуючи положення Конвенції про заходи, спрямовані на
заборону та попередження незаконного ввезення, вивезення і
передачі права власності на культурні цінності ( 995_186 ),
схваленої Генеральною конференцією ЮНЕСКО 1970 року, а також
положення Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини ( 995_089 ), схваленої Генеральною конференцією 1972
року;
згадуючи, крім цього, митні конвенції, укладені під егідою
Ради митного співробітництва після консультацій з Організацією
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, стосовно
тимчасового ввезення матеріалів освітнього, наукового та
культурного характеру;
будучи переконаними в тому, що потрібно вжити нових заходів і
що ці заходи будуть сприяти ще більш ефективному розвиткові
освіти, науки та культури, що є необхідною основою економічного та
соціального прогресу;
згадуючи Резолюцію 4.112, прийняту на вісімнадцятій сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО,
домовилися про таке:
I
1. Договірні Держави зобов'язуються поширювати на матеріали,
зазначені в додатках A, B, D та E, а також, якщо ці додатки не
були предметом заяви згідно із зазначеним нижче підпунктом "a"
пункту 16 в додатках C.1, F, G, та H до цього Протоколу,
звільнення від мита й інших зборів під час увезення або у зв'язку
з увезенням, які передбачено в пункті 1 статті I Угоди
( 995_311 ), за умови, що ці матеріали відповідають умовам,
установленим цими додатками, і є продукцією іншої Договірної
Держави.
2. Положення пункту 1 цього Протоколу не перешкоджають
Договірним Державам оподатковувати матеріали, що ввозяться:
a) унутрішніми податками чи будь-якими іншими внутрішніми
зборами, що стягуються в момент увезення або в подальшому, за
умови, що вони не перевищують податків, якими прямо або
опосередковано оподатковується подібна продукція вітчизняного
виробництва;
b) зборами або податками, що не є митом, які стягуються
урядовими або адміністративними органами під час увезення або у
зв'язку з увезенням, сума яких обмежується приблизною вартістю
наданих послуг і які не є непрямим протекціоністським заходом для
вітчизняних товарів або оподаткування імпорту для фіскальних
цілей.
II
3. Незважаючи на положення підпункту "a" пункту 2 цього
Протоколу, Договірні Держави зобов'язуються не оподатковувати
внутрішніми податками чи будь-якими іншими внутрішніми зборами в
момент увезення або згодом таких матеріалів:
a) книжок і публікацій, призначених для бібліотек і
зазначених в пункті 5 цього Протоколу;
b) офіційних, парламентських та адміністративних документів,
опублікованих у країні їхнього походження;
c) книжок і публікацій Організації Об'єднаних Націй чи
будь-яких її спеціалізованих установ;
d) книжок і публікацій, які отримуються Організацією
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури й безоплатно
розповсюджуються нею або під її контролем;
e) публікацій, розрахованих на заохочення туризму за межами
країни, що ввозить, які надсилаються й розповсюджуються
безоплатно;
f) предметів для сліпих і для інших осіб з фізичними або
розумовими вадами: i) книжок, публікацій та будь-яких документів, надрукованих
спеціальним шрифтом для сліпих; ii) інших предметів, спеціально призначених для освіти,
наукового або культурного розвитку сліпих та інших осіб з
фізичними або розумовими вадами, що ввозяться безпосередньо
установами або організаціями, які займаються питаннями освіти або
надання допомоги сліпим та іншим особам з фізичними або розумовими
вадами та яким компетентні органи країни, що ввозить, надали право
безмитного ввезення таких товарів.
III
4. Договірні Держави зобов'язуються не оподатковувати
предметів і матеріалів, зазначених у додатках до цього Протоколу,
будь-яким митним збором, експортним митом або митом, що стягується
з товарів, які залишають країну, або іншими будь-якими внутрішніми
податками, якими оподатковуються такі предмети й матеріали, якщо
вони призначені для експорту до інших Договірних Держав.
IV
5. Договірні Держави зобов'язуються надавати необхідні
ліцензії та (або) іноземну валюту, передбачені в пункті 1
статті II Угоди ( 995_311 ), на ввезення таких матеріалів:
a) книжок і публікацій, призначених для громадських
бібліотек, а саме: i) національних бібліотек й інших великих наукових бібліотек; ii) загальних і спеціалізованих академічних бібліотек, у тому
числі бібліотек університетів, коледжів, інститутів й
університетських бібліотек, що знаходяться поза університетами; iii) публічних бібліотек; iv) шкільних бібліотек; v) спеціальних бібліотек, призначених для будь-якої групи
читачів, які складають єдину групу з особливими й визначеними
інтересами, наприклад урядових бібліотек, бібліотек публічних
органів влади, виробничих бібліотек і бібліотек професійних
організацій; vi) бібліотек для осіб з фізичними або розумовими вадами й
для читачів, позбавлених можливості пересування, наприклад
бібліотек для сліпих, лікарняних і тюремних бібліотек; vii) музичних бібліотек, зокрема фонотек;
b) книжок, призначених або рекомендованих як підручники для
вищих навчальних закладів і книжок, що ввозяться цими закладами;
c) книжок іноземними мовами, за винятком книжок однією або
кількома основними місцевими мовами країни, що ввозить;
d) фільмів, діапозитивів, відеострічок та звукозаписів
освітнього, наукового або культурного характеру, що ввозяться
організаціями, які отримали дозвіл від компетентних органів
країни-імпортера на безмитне ввезення таких предметів.
V
6. Договірні Держави зобов'язуються поширювати пільги,
передбачені в статті III Угоди ( 995_311 ), на матеріали та
обладнання, що ввозяться виключно для використання на публічних
виставках матеріалів освітнього, наукового або культурного
характеру, які схвалені компетентними органами країни-імпортера й
підлягають подальшому реекспортові.
7. Ніщо в попередньому пункті не перешкоджає органам влади
країни, що ввозить, уживати заходів, які можуть бути необхідні для
забезпечення дійсного реекспорту зазначених матеріалів та
обладнання після закриття виставки.
VI
8. Договірні Держави зобов'язуються:
a) поширювати положення статті IV Угоди ( 995_311 ) на
ввезення предметів, охоплених цим Протоколом;
b) сприяти шляхом застосування відповідних заходів вільному
потокові й розповсюдженню предметів і матеріалів освітнього,
наукового або культурного характеру, виготовлених у країнах, що
розвиваються.
VII
9. Ніщо в цьому Протоколі не впливає на право Договірних
Держав уживати відповідно до національного законодавства заходів,
що забороняють або обмежують увезення предметів або їхнє
розповсюдження після ввезення з причин, безпосередньо пов'язаних з
національною безпекою, громадським порядком або суспільною
мораллю.
10. Незважаючи на інші положення цього Протоколу, будь-яка
країна, що розвивається, яка визначена як така на підставі
практики, установленої Генеральною Асамблеєю Організації
Об'єднаних Націй, і яка є учасницею Протоколу, може призупинити
або обмежити виконання зобов'язань за цим Протоколом, пов'язаних з
увезенням будь-якого предмета або матеріалу, якщо таке ввезення
завдає або загрожує завдати серйозної шкоди місцевій
промисловості, яка зароджується в цій країні, що розвивається.
Заінтересована країна здійснює таку дію недискримінаційним шляхом.
Вона повідомляє Генеральному директору Організації Об'єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури про будь-яку таку дію,
наскільки можливо, завчасно до її здійснення, а Генеральний
директор Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури інформує всіх учасників Протоколу.
11. Цей Протокол не може зачіпати або вносити зміни до
нормативно-правових актів будь-якої Договірної Держави або до
будь-яких її міжнародних договорів, конвенцій, угод або офіційних
заяв стосовно авторського права, торгових знаків або патентів.
12. Відповідно до положень будь-яких попередніх конвенцій,
які вони могли підписати з метою врегулювання спорів, Договірні
Держави зобов'язуються вдаватися до переговорів або процедур
примирення для врегулювання будь-яких спорів, пов'язаних з
тлумаченням або застосуванням цього Протоколу.
13. У випадку виникнення будь-якого спору між Договірними
Державами стосовно освітнього, наукового або культурного характеру
імпортованих матеріалів заінтересовані сторони можуть за взаємною
згодою звернутися з ним до Генерального директора Організації
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури для отримання
консультативного висновку.
VIII
14. a) Цей Протокол, англійський і французький тексти якого є
рівноавтентичними, датований сьогоднішнім числом і відкритий для
підписання всіма державами - учасницями Угоди ( 995_311 ), а також
митними або економічними союзами за умови, що всі держави-члени,
що входять до них, є також Сторонами зазначеного вище Протоколу.
Терміни "держава" або "країна", що вживаються в цьому
Протоколі або в Протоколі, який зазначено в пункті 18, визнані
також такими, що стосуються, залежно від того, чого вимагає
контекст, митних або економічних союзів і, в усіх питаннях, що
входять до компетенції останніх відповідно до сфери застосування
цього Протоколу, сукупності територій держав-членів, що входять до
них, однак не до території кожної із цих держав. Ідеться про те,
що ставши Договірною Стороною цього Протоколу, ці митні або
економічні союзи також будуть застосовувати положення Угоди
( 995_311 ) на такій самій підставі, на якій це передбачено в
попередньому пункті відповідно до Протоколу.
b) Цей Протокол підлягає ратифікації або прийняттю державами,
що його підписали, згідно з їхніми конституційними процедурами.
c) Ратифікаційні грамоти й документи про прийняття здаються
на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.
15. a) Держави, зазначені в підпункті "a" пункту 14, які не
підписали цього Протоколу, можуть приєднатися до цього Протоколу.
b) Приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання
офіційного документа Генеральному секретарю Організації Об'єднаних
Націй.
16. a) Держави, зазначені в підпункті "a" пункту 14 цього
Протоколу, можуть під час підписання, ратифікації, прийняття або
приєднання заявити про те, що вони не будуть зобов'язані
частиною II, частиною IV, додатком C.1, додатком F, додатком G та
додатком H чи будь-якою із цих частин чи будь-яким із цих
додатків. Вони можуть також заявити, що будуть зобов'язані
додатком C.1 лише стосовно Договірних Держав, які самі прийняли
цей додаток.
b) Будь-яка Договірна Держава, яка зробила таку заяву, може
відкликати її цілком або частково будь-коли шляхом повідомлення
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, зазначивши
дату набрання чинності таким відкликанням.
c) Держави, що заявили згідно з підпунктом "a" цього пункту,
що вони не будуть зобов'язані додатком C.1, повинні обов'язково
бути зобов'язаними додатком C.2. Держави, що заявляють, що вони
будуть зобов'язаними додатком C.1 лише стосовно Договірних Держав,
котрі самі прийняли цей додаток, будуть обов'язково зобов'язаними
додатком C.2 стосовно Договірних Держав, які не прийняли додатка
C.1.
17. a) Цей Протокол набирає чинності через шість місяців з
дати прийняття на зберігання Генеральним секретарем Організації
Об'єднаних Націй п'ятої(-ого) ратифікаційної грамоти, документа
про прийняття або приєднання.
b) Протокол набирає чинності для кожної іншої держави через
шість місяців з дати здачі її ратифікаційної грамоти, документа
про прийняття або приєднання.
c) Протягом місяця після строку, зазначеного в підпунктах "a"
і "b" цього пункту, держави - учасниці цього Протоколу подають
доповіді Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури про заходи, ужиті ними для введення в дію цього Протоколу
в повному обсязі.
d) Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури надсилає ці доповіді всім державам - учасницям цього
Протоколу.
18. Доданий до Угоди Протокол, який є її невід'ємною
частиною, що передбачено в статті XVII Угоди ( 995_311 ), є, отже,
невід'ємною частиною цього Протоколу й застосовується до
зобов'язань, передбачених цим Протоколом, і продукції, що
охоплюється цим Протоколом.
19. a) Через два роки після набрання чинності цим Протоколом
будь-яка Договірна Держава може денонсувати цей Протокол шляхом
надіслання письмового документа Генеральному секретарю Організації
Об'єднаних Націй.
b) Денонсація набирає чинності через рік після одержання
документа про денонсацію.
c) Денонсація Угоди ( 995_311 ) згідно з її статтею XIV
автоматично призводить до денонсації цього Протоколу.
20. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй
інформує держави, зазначені в підпункті "a" пункту 14, а також
Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури про
отримання всіх ратифікаційних грамот, документів про прийняття або
приєднання, зазначених у пунктах 14 й 15; про заяви, зроблені або
відкликані згідно з пунктом 16; про дати набрання чинності цим
Протоколом відповідно до підпунктів "a" й "b" пункту 17 та про
денонсації, передбачені пунктом 19.
21. a) Цей Протокол може бути переглянутий Генеральною
конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури. Будь-який такий перегляд, однак, має обов'язкову силу
лише для тих держав, які приєднаються до переглянутого протоколу.
b) Якщо Генеральна конференція приймає новий протокол, яким
цілком або частково змінюється цей Протокол, і якщо новий протокол
не передбачає іншого, то цей Протокол закривається для підписання,
ратифікації, прийняття або приєднання починаючи з дати набрання
чинності новим переглянутим протоколом.
22. Цей Протокол не змінює Угоди ( 995_311 ).
23. Таким чином, додатки A, B, C.1, C.2, D, E, F, G та H є
невід'ємною частиною цього Протоколу.
24. Згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) цей Протокол реєструється Генеральним секретарем
Організації Об'єднаних Націй з дати набрання ним чинності.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
уповноважені, підписали цей Протокол від імені своїх відповідних
урядів.

Додаток A

Книжки, публікації та документи

i) Друковані книжки, незалежно від мови, якою їх видано, та
розміру місця, відведеного для ілюстрацій, у тому числі:
a) розкішні видання;
b) книжки, надруковані за кордоном з рукопису автора, що
проживає в країні-імпортері;
c) дитячі альбоми для малювання та розфарбовування;
d) збірники вправ з друкованими текстами та місцями, що
залишені для заповнення учнем;
e) збірники кросвордів, що містять друковані тексти;
f) вкладні ілюстрації та друковані сторінки у формі окремих
або зброшурованих аркушів, репродукційні відбитки або
репродукційні плівки, що використовуються для виробництва книжок.
ii) Друковані документи або доповіді некомерційного
характеру.
iii) Мікрофільми матеріалів, перерахованих у пунктах "i" та
"ii" цього додатка, а також мікрофільми матеріалів, перерахованих
у пунктах i-vi додатка A до Угоди.
iv) Каталоги фільмів, звукозаписів та будь-яких інших
аудіовізуальних матеріалів освітнього, наукового або культурного
характеру.
v) Карти й схеми, що становлять інтерес для таких галузей
науки, як геологія, зоологія, ботаніка, мінералогія,
палеонтологія, археологія, етнологія, метеорологія, кліматологія,
геофізика, а також метеорологічні та геофізичні діаграми.
vi) Плани й креслення архітектурного, промислового або
технічного характеру та їхні репродукції.
vii) Рекламні матеріали з бібліографічною інформацією,
призначені для безоплатного розповсюдження.

Додаток B

Твори мистецтва та предмети
колекціонування освітнього, наукового
або культурного характеру

i) Картини й малюнки незалежно від матеріалу, на якому вони
виконані цілком від руки, у тому числі копії, виконані від руки,
крім декоративних виробів промислового виробництва.
ii) Кераміка та мозаїка по дереву, що є оригінальними творами
мистецтва.
iii) Предмети колекціонування та предмети мистецтва,
призначені для галерей, музеїв та інших установ, погоджених
компетентними органами країни-імпортера для безмитного ввезення
таких матеріалів за умови, що вони не продаються повторно.

Додаток C.1

Аудіовізуальні матеріали

i) Фільми, діафільми, мікроформи та діапозитиви.
ii) Звукозаписи.
iii) Схеми, моделі та настінні таблиці освітнього, наукового
або культурного характеру, крім іграшкових моделей.
iv) Інші аудіовізуальні матеріали: a) відеозаписи, кінескопи, відеодиски, відеограми та інші
форми запису звуку та зображення; b) мікрокарти, мікрофіші, магнітні або інші засоби збереження
інформації, що застосовуються комп'ютеризованими службами
збереження інформації та документації; c) матеріали для програмованого навчання, які можуть бути у
вигляді комплектів разом з відповідними друкованими матеріалами, у
тому числі відеокасети й аудіокасети; d) діапозитиви, у тому числі такі, що призначені для прямої
проекції або для перегляду за допомогою оптичної апаратури, e) голограми для лазерної проекції; f) макети або наочні моделі абстрактних понять, наприклад
молекулярних структур та математичних формул; g) комплекти різних засобів інформації; h) матеріали, що сприяють туризмові, у тому числі матеріали,
виготовлені приватними фірмами й призначені для заохочення
широкого загалу до поїздок за межі країни-імпортера.
(Винятки, передбачені в цьому додатку C.1, не застосовуються
до:
a) невикористаних мікроформ і невикористаних засобів
аудіовізуального запису та спеціальних засобів їхньої упаковки
(касет, патронів, бобін);
b) аудіовізуальних записів, крім матеріалів туристичної
пропаганди, передбачених підпунктом "h" пункту "iv", виготовлених
в основному з метою комерційної реклами приватною комерційною
установою або для неї;
c) аудіовізуальних матеріалів, у яких реклама займає понад
25% часу. Для матеріалів туристичної пропаганди, зазначених у
підпункті "h" пункту "iv", ця частка стосується лише приватної
комерційної реклами.)

Додаток C.2

Аудіовізуальні матеріали
освітнього, наукового чи культурного характеру

Перераховані нижче аудіовізуальні матеріали освітнього,
наукового чи культурного характеру, якщо вони імпортуються
організаціями (у тому числі, на розсуд країни-імпортера,
радіотрансляційні установами й телебаченням) чи будь-якою іншою
громадською або приватною установою чи об'єднанням, які одержали
дозвіл від компетентних органів країни-імпортера на безмитне
ввезення таких матеріалів, або якщо вони виготовляються
Організацією Об'єднаних Націй чи будь-якою з її спеціалізованих
установ:
i) фільми, діафільми, мікрофільми й діапозитиви;
ii) хроніка новин (зі звуковою доріжкою чи без неї), що
висвітлює події, які мають цінність поточних новин на момент
їхнього ввезення та які ввозяться у вигляді відзнятих і проявлених
негативів або віддрукованих і проявлених позитивів; при цьому
розуміється, що безмитне ввезення може обмежуватися двома копіями
кожного предмета ввезення з метою подальшого копіювання;
iii) фільми з архівів (зі звуковою доріжкою чи без неї),
призначені для використання разом із хронікою поточних подій;
iv) розважальні фільми, особливо придатні для дітей і молоді;
v) звукозаписи;
vi) відеозаписи, кінескопи, відеодиски, відеограми та інші
форми запису звуку і зображення;
vii) мікрокарти, мікрофіші, магнітні або інші засоби
збереження інформації, що застосовуються службами збереження
інформації й документації, які використовують комп'ютери;
viii) матеріали для програмованого навчання, які можуть бути
у вигляді комплектів разом з відповідними друкованими матеріалами,
у тому числі відеокасети й аудіокасети;
ix) діапозитиви, у тому числі такі, що призначені для прямої
проекції або для перегляду за допомогою оптичної апаратури;
x) голограми для лазерної проекції;
xi) макети або наочні моделі абстрактних понять, наприклад
молекулярних структур й математичних формул;
xii) комплекти навчальних матеріалів для комплексних
підручників.

Додаток D

Наукові прилади або апарати

i) Наукові прилади або апарати за умови: a) що вони призначені для установ або приватних наукових
установ або освітніх закладів, яким компетентні органи
країни-імпортера дозволили безмитне ввезення таких виробів, та що
вони використовуються для некомерційних цілей під контролем і за
відповідальності цих установ, b) що прилади або апарати еквівалентної наукової цінності не
виробляються країною-імпортером.
ii) Запасні частини, деталі або допоміжне обладнання,
спеціально підібрані для наукових приладів або апаратів за умови,
що ці запасні частини, деталі або допоміжне обладнання ввозяться
одночасно з такими інструментами й приладами та що у випадку
їхнього подальшого ввезення можна буде встановити, що вони
призначені для інструментів, приладів, які раніше ввезені безмитно
або підлягають безмитному ввезенню.

Додаток E

Матеріали для сліпих
та інших осіб з фізичними або розумовими вадами

i) Усі матеріали, спеціально призначені для освітнього,
наукового та культурного розвитку сліпих, що безпосередньо
ввозяться установами або організаціями, які опікуються сліпими й
отримали дозвіл компетентних органів країни-імпортера на безмитне
ввезення таких матеріалів, у тому числі: a) звукові книжки, грамплатівки, касети або інші
звуковідтворювальні матеріали та книжки зі збільшеним шрифтом; b) фонографи та програвачі для касет, спеціально призначені
або пристосовані для сліпих й інших осіб з фізичними або
розумовими вадами та необхідні для програвання звукових книжок; c) обладнання для читання нормального шрифту сліпими або
особами із частковою втратою зору, наприклад електронні машини для
читання, телевізійні збільшувачі та оптичні пристосування; d) обладнання для виробництва матеріалів Брайля та записів
механічним засобом або за допомогою комп'ютерів, наприклад машини
для друкування зі стереотипу, електронні машини для перекладу на
шрифт Брайля та друкування цим шрифтом; термінали та дисплеї
комп'ютерів з використанням шрифту Брайля; e) папір Брайля, магнітні стрічки та касети для виготовлення
книжок зі шрифтом Брайля та звукових книжок; f) пристосування для полегшення пересування сліпих, наприклад
електронні пристрої для орієнтації й виявлення перешкод та білі
ціпки; g) технічні засоби для навчання, відновлення працездатності,
професійної підготовки й трудової діяльності сліпих, наприклад
годинники Брайля, друкарські машини Брайля, навчальні посібники,
ігри та інші засоби, спеціально пристосовані для сліпих.
ii) Усі предмети, спеціально призначені для навчання,
трудової діяльності й соціальної адаптації інших осіб з фізичними
або розумовими вадами, що безпосередньо ввозяться установами або
організаціями, які займаються освітою або наданням допомоги цим
особам й отримали дозвіл компетентних органів країни-імпортера на
безмитне ввезення зазначених вище предметів, за умови, що
аналогічні предмети зараз не виробляються країною-імпортером.

Додаток F

Спортивне обладнання

Спортивне обладнання, призначене виключно для аматорських
спортивних об'єднань або груп, що отримали дозвіл від компетентних
органів країни-імпортера на безмитне ввезення таких предметів, за
умови, що аналогічні матеріали не виробляються країною-імпортером.

Додаток G

Музичні інструменти
й інше музичне обладнання

Музичні інструменти й інше музичне обладнання, призначене
виключно для установ культури або музичних шкіл, які отримали
дозвіл компетентних органів країни-імпортера на безмитне ввезення
таких предметів, за умови, що аналогічні інструменти не
виробляються країною-імпортером.

Додаток H

Матеріали та машини
для виробництва книжок, публікацій та документів

i) Матеріали для виробництва книжок, публікацій та документів
(целюлозна маса, макулатура, газетна й інші сорти друкарського
паперу, друкарські фарби, клеї тощо).
ii) Машини для обробки целюлозної маси та паперу, а також
друкарські та палітурні машини, за умови, що машини такої самої
технічної якості не виробляються країною-імпортером.вгору