Угода між Урядом України і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй
Угода Кабінету Міністрів України; ООН; Міжнародний документ від 18.06.1993
Документ 995_400, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.06.1993


Угода
між Урядом України і
Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй

Дата підписання: 18.06.1993 Дата набуття чинності: 18.06.1993
Беручи до уваги, що Генеральна Асамблея Організації
Об'єднаних Націй заснувала Програму розвитку Організації
Об'єднаних Націй (далі "ПРООН") з метою підтримки і доповнення
національних зусиль, що докладаються країнами-одержувачами
допомоги при вирішенні найбільш суттєвих проблем їх економічного
розвитку, а також з метою сприяння їх соціальному прогресу та
підвищенню рівня життя, а також беручи до уваги, що Уряд України
(далі "Уряд") бажає звернутись до ПРООН за допомогою на користь
свого народу, Уряд і ПРООН (далі "Сторони") у дусі дружнього
співробітництва уклали цю Угоду.
Стаття I.
Сфера дії цієї Угоди
1. Ця Угода містить основні умови, у відповідності з якими
ПРООН та її виконавчі установи будуть надавати уряду допомогу у
виконанні його проектів розвитку, і у відповідності з якими такі
проекти, що виконуються за допомогою ПРООН, будуть втілюватись. Положення цієї Угоди поширюються на всю допомогу з боку ПРООН
і на всю проектну документацію чи інші документи (далі "Проектна
документація"), які Сторони можуть розробити для найбільш
детального визначення конкретних умов такої допомоги і відповідних
обов'язків Сторін і виконавчої установи відносно таких проектів. 2. Відповідно до цієї Угоди допомога ПРООН надається лише у
відповідь на прохання, що подаються Урядом та схвалюються ПРООН. Така допомога надається Уряду, або такій юридичній особі, яку
може призначити Уряд, її надання і одержання регулюється
відповідними діючими резолюціями та рішеннями компетентних органів
ПРООН і залежить від наявності у ПРООН необхідних фондів.
Стаття II.
Форми допомоги
1. Допомога, яка може надаватись ПРООН Уряду відповідно до
цієї Угоди, може включати в себе: а) послуги експертів-радників та консультантів, у тому числі
фірм чи організацій, які призначаються ПРООН чи відповідною
виконавчою установою і несуть відповідальність перед ними; б) послуги технічних експертів, які призначаються виконавчою
установою для виконання оперативних, управлінських чи
адміністративних функцій, як державні службовці Уряду чи
співробітники юридичних осіб, яких Уряд може призначити згідно з
пунктом 2 Статті I цієї Угоди; в) послуги Добровольців Організації Об'єднаних Націй (далі -
"Добровольці"); г) обладнання і матеріали, які важко отримати в Україні
(далі - "Країна"); д) проведення семінарів, реалізацію програм підготовки
кадрів, показових проектів, створення робочих груп експертів та
інші аналогічні заходи; е) надання стипендій або аналогічні заходи, в рамках яких
кандидати, призначені Урядом і затверджені відповідною виконавчою
установою, можуть навчатись або отримувати професійну підготовку; ж) будь-яку іншу форму допомоги, про яку можуть домовитись
Уряд і ПРООН. 2. Прохання про надання допомоги подаються Урядом на адресу
ПРООН через представника-резидента ПРООН у цій країні (зазначеного
у пункті 4(а) цієї Статті) за формою і відповідно до процедури,
яка встановлена ПРООН для таких прохань. Уряд надає ПРООН всі
необхідні засоби та відповідну інформацію для розгляду прохання
включаючи виклад його наміру щодо подальшої роботи над проектами,
які потребують відповідних капіталовкладень. 3. ПРООН може надавати допомогу або безпосередньо Уряду,
використовуючи при цьому таку зовнішню допомогу, яка може
вважатись доцільною, або через виконавчу установу, на яку
покладається основна відповідальність за реалізацію допомоги, що
надається ПРООН для здійснення проекту, і якій для цього
надається статус незалежного підрядника. У тих випадках, коли
допомога надається Уряду безпосередньо ПРООН, всі посилання в цій
Угоді на виконавчу установу повинні тлумачитись як такі, що
стосуються ПРООН, за винятком випадків, коли з контексту випливає
інше. 4. а) ПРООН може мати у країні постійне представництво на
чолі з представником-резидентом для того, щоб представляти ПРООН
на місці і виконувати функції головного каналу зв'язку з Урядом з
усіх справ Програми. Представник-резидент несе всю
відповідальність і має беззастережні повноваження від імені
Адміністратора ПРООН при втіленні всіх аспектів програми ПРООН у
країні і керує роботою групи таких представників інших організацій
системи ООН, які можуть працювати в країні, враховуючи їх
професійну компетенцію і їх відносини з відповідними органами
Уряду. Представник-резидент підтримує зв'язок від імені Програми з
відповідними органами Уряду, включаючи Урядову установу з
координації зовнішньої допомоги, та інформує Уряд з питань
загальної політики, критеріїв і процедур ПРООН та інших
відповідних програм Організації Об'єднаних Націй. У разі
необхідності він допомагає Уряду у підготовці програми ПРООН по
цій країні і заявок щодо проектів, а також у підготовці пропозицій
щодо змін у програмі у цій країні і змін у проекті, забезпечує
належну координацію всіх видів допомоги, що надається ПРООН через
будь-які виконавчі установи або через власних консультантів,
допомагає Уряду, у разі необхідності, в узгодженні діяльності
ПРООН з державними, двосторонніми та багатосторонніми програмами,
які виконуються у країні, а також виконує інші функції, які можуть
бути покладені на нього Адміністратором чи виконавчою установою. б) Представництво ПРООН у країні може утримувати такий штат
персоналу, який ПРООН вважає необхідним для належного виконання
своїх функцій. ПРООН періодично повідомляє Уряду прізвища
співробітників представництва та членів їх сімей, а також про
зміни у статусі таких осіб.
Стаття III.
Здійснення проектів
1. Уряд залишається відповідальним за свої проекти розвитку,
по яких ПРООН надає допомогу, та за реалізацію завдань, що
викладені у відповідній проектній документації, і виконує
компоненти проектів, які можуть бути зазначені у положеннях цієї
Угоди та в проектній документації. ПРООН зобов'язуються
підтримувати та доповнювати участь Уряду у здійсненні таких
проектів, допомагаючи Уряду у відповідності до цієї Угоди та
робочих планів, які складають частину такої проектної
документації, а також допомагаючи Уряду у виконанні ним намірів
щодо подальших заходів після капіталовкладень у проект. Уряд
інформує ПРООН про державну установу, яка співробітничає по
проекту та на яку покладено пряму відповідальність за участь Уряду
у кожному проекті, що отримує допомогу ПРООН. Не суперечуючи
загальній відповідальності Уряду за його проекти, Сторони можуть
досягти домовленості щодо покладення на ту чи іншу виконавчу
установу відповідальності за виконання конкретного проекту, за
консультацією та при наявності згоди установи, що співпрацює.
Будь-яке таке покладення відповідальності на установу
обумовлюється у плані реалізації проекту, що складає частину
проектної документації разом із заходами, якщо це передбачено з
передачі такої відповідальності у ході виконання програми Урядовій
чи юридичній особі, призначеній Урядом. 2. Додержання Урядом прийнятих на себе раніше зобов'язань,
які, за згодою, є необхідними або доцільними для одержання
допомоги ПРООН відповідно до конкретного проекту, є умовою
виконання ПРООН та виконавчою установою своїх зобов'язань по
такому проекту. Якщо допомога починала надаватись до моменту
виконання таких зобов'язань, вона, на розсуд ПРООН, може бути
припинена чи призупинена без попереднього повідомлення. 3. Будь-яка угода між Урядом і виконавчою установою, що
стосується проекта, по якому надається допомога ПРООН, або між
Урядом та технічним експертом, підпорядковується положенням цієї
Угоди. 4. Установа, що співпрацює у рамках здійснення проектів
відповідним чином і за узгодженням з виконавчою установою
призначає штатного Директора кожного з проектів, який виконує
функції, покладені на нього установою, що співпрацює у рамках
здійснення проекту. Виконавча установа відповідним чином і за
узгодженням з Урядом, призначає Головного технічного радника або
Координатора Проекту, який несе відповідальність перед виконавчою
установою за нагляд за участю виконавчої установи у реалізації
проекту на рівні його розроблення. Він здійснює нагляд та
координує діяльність експертів та інших співробітників виконавчої
установи і відповідає за підготовку на місці державних
співробітників, призначених Урядом. Він несе відповідальність за
керівництво і ефективне використання всіх вкладень, що
фінансуються ПРООН, включаючи устаткування, поставлене згідно з
проектом. 5. При виконанні своїх обов'язків експерти-радники,
консультанти і добровольці тісно взаємодіють з урядом і особами чи
органами, призначеними Урядом, і дотримуються таких інструкцій
Уряду, які можуть бути співставлені з характером їх обов'язків чи
допомоги, що має надаватись, і про які можуть домовитись ПРООН,
відповідна виконавча установа і Уряд. Технічні експерти несуть
відповідальність тільки перед Урядом чи юридичною особою, при якій
вони працюють, і підпорядковуються виключно Уряду чи такій
юридичній особі, але не зобов'язані виконувати будь-які функції,
несумісні з їх міжнародним статусом чи з цілями ПРООН або
виконавчої установи. Уряд зобов'язується забезпечити для кожного
технічного експерта таку дату початку виконання своїх обов'язків,
яка співпадає з дійсною датою контракту, укладеного між ним і
відповідною виконавчою установою. 6. Стипендіати відбираються виконавчою установою. Такі
стипендії надаються відповідно до політики і практики надання
стипендій, яка існує у даній установі. 7. Технічне та інше обладнання, матеріали, запасні частини та
інше майно, що фінансується чи надається ПРООН, є власністю ПРООН,
якщо інше не узгоджено, включно до передачі їх у власність Уряду
чи призначеній ним юридичній особі на умовах, взаємно узгоджених
Урядом і ПРООН. 8. Патентні права, авторські права та інші аналогічні права
на будь-які відкриття чи роботу, які виникли в результаті
безпосередньої допомоги, що надається ПРООН згідно з цією Угодою,
належать ПРООН. Разом з тим, якщо інше не погоджено Сторонами у
кожному окремому випадку, Уряд має право користуватись будь-якими
такими відкриттями чи роботами в межах країни, не сплачуючи
податку чи будь-якого відповідного збору.
Стаття IV.
Інформація щодо проектів
1. Уряд надає ПРООН такі відповідні доповіді, карти,
бухгалтерські відомості, записи, заяви, документи та іншу
інформацію, яку вона може запитати, відносно будь-якого проекту,
що субсидується ПРООН, про його реалізацію чи про його
перспективність та рентабельність, або відносно додержання Урядом
зобов'язань, що покладено на нього цією Угодою або проектною
документацією. 2. ПРООН зобов'язується постійно інформувати Уряд про свої
заходи з надання допомоги, що вживаються згідно з цією Угодою.
Кожна з Сторін має право в будь-який час здійснювати нагляд за
станом реалізації проектів, що субсидуються ПРООН. 3. Після завершення проекту, по якому надавалась допомога
ПРООН, Уряд надає ПРООН, за її проханням, інформацію про користь
від цього проекту і про заходи з подальшого його використання за
призначенням, включаючи інформацію, яка є необхідною чи доцільною
для його оцінки, або для оцінки допомоги ПРООН, а також погоджує і
надає дозвіл ПРООН здійснювати відповідний нагляд з цією метою. 4. Будь-яка інформація чи матеріали, які Уряд має надати
ПРООН відповідно до цієї статті, надаються Урядом у розпорядження
виконавчої установи на прохання відповідної виконавчої установи. 5. Сторони проводять двосторонні консультації відносно
публікування, у належних випадках, будь-якої інформації про
проект, що субсидується ПРООН або користі, яка від нього
одержується. Однак будь-яка інформація про будь-який проект, який
передбачає подальші вкладення, може бути надана ПРООН у
розпорядження потенційних вкладників тільки у тому випадку, коли
Уряд не звернувся до ПРООН з письмовим проханням обмежити надання
інформації стосовно такого проекту, і до моменту подачі такого
прохання.
Стаття V.
Участь і внесок Уряду до реалізації проекту
1. На виконання свого зобов'язання брати участь та
співпрацювати у реалізації проектів, що субсидуються ПРООН згідно
з цією Угодою, Уряд надає перераховані нижче засоби, які детально
визначені в проектній документації: а) послуги місцевих колег-фахівців та інші послуги, включаючи
послуги державних установ технічним експертам; б) земельні ділянки, будівлі, кадрову підготовку та інші
засоби, які є в наявності або виробляються в країні, а також в) обладнання, матеріали і предмети постачання, які є в
наявності чи виробляються в країні. 2. В усіх випадках, коли надання обладнання є частиною
допомоги ПРООН Уряду, останній відшкодовує митні витрати, які
стягуються при ввезенні такого обладнання, витрати по перевезенню
його з порту прибуття до місця виконання робіт, а також будь-які
непередбачені витрати або витрати по догляду та збереженню,
витрати по його страхуванню після доставки в місце розташування
проекту і по його встановленню і утриманню. 3. Уряд також виплачує грошове утримання стажорам та
стипендіатам впродовж терміну їх навчання. 4. В разі якщо таке передбачено у проектній документації,
Уряд виплачує чи сприяє здійсненню виплати ПРООН або виконавчій
установі необхідних сум у розмірі, зазначеному у проектному
бюджеті, який міститься в проектній документації, за надання
будь-якого з засобів, перерахованих в пункті 1 цієї статті, після
чого виконавча установа придбає зазначені засоби і щорічно подає
звіт до ПРООН про будь-які витрати, пов'язані з цим положенням. 5. Гроші, то підлягають виплаті ПРООН згідно з попереднім
пунктом, вносяться на призначений для цього Генеральним Секретарем
Організації Об'єднаних Націй рахунок, і розпорядження ними
здійснюється відповідно до діючих фінансових правил ПРООН. 6. Вартість засобів, що становлять внесок Уряду у проект, і
будь-які суми, що підлягають виплаті Урядом згідно з цією статтею
і які детально визначені в проектних бюджетах, розглядаються як
розрахунки, що ґрунтуються на найточнішій інформації, яка є
наявною на момент підготовки проектних бюджетів. Такі суми
підлягають коригуванню у випадках, коли є необхідність відобразити
фактичну вартість будь-якого з таких засобів, придбаних пізніше. 7. Уряд встановлює у місці розташування кожного проекту
відповідні позначення про те, що цей проект здійснюється за
допомогою ПРООН і виконавчої установи.
Стаття VI.
Орієнтовні витрати з програми
та інші статті витрат,
що підлягають оплаті в місцевій валюті
1. На доповнення до вищезазначеного в статті V внеску Уряд
сприяє наданню допомоги ПРООН, виплачуючи чи забезпечуючи сплату
нижчезазначених місцевих витрат чи послуг в сумах, визначених у
відповідній проектній документації чи іншим засобом визначеним
ПРООН згідно з відповідними рішеннями її керівних органів: а) місцеві витрати на проживання експертів-радників і
консультантів, прикомандированих до здійснення проектів у країні; б) послуги місцевого адміністративного і конторського
персоналу, включаючи необхідні послуги місцевого секретарського
персоналу, усних і письмових перекладів і аналогічну допомогу; в) послуги автотранспорту; г) поштові послуги та послуги зв'язку у службових справах. 2. Уряд виплачує також безпосередньо кожному технічному
експерту оклад, надбавки та інші відповідні винагороди, що
сплачуються громадянину країни, призначеному на таку посаду. Він
гарантує технічному експерту таку ж річну відпустку і відпустку за
хворобою, яку відповідна виконавча установа надає своїм
співробітникам і всіляко сприяє наданню йому відпустки для поїздки
на батьківщину, на яку він має право згідно з умовою своєї служби
у відповідній виконавчій установі. Якщо ж Уряд припиняє службу
технічного експерту при обставинах, які зобов'язують виконавчу
установу виплатити йому компенсацію за умовами укладеного з ним
контракту, Уряд бере участь у виплаті відповідної компенсації в
тому обсязі, який звичайно виплачується цивільним службовцям даної
країни або співробітнику еквівалентного рангу, служба якого
припиняється при таких самих обставинах. 3. Уряд зобов'язується забезпечити фактично такі засоби та
послуги: а) необхідні конторські та інші приміщення; б) таке медичне і лікарняне обслуговування для міжнародного
персоналу, яке надається державним цивільним службовцям; в) просте але відповідним чином обставлене помешкання
добровольцям, і г) допомога у пошуку придатних житлових приміщень для
міжнародного персоналу і надання такого житла технічним експертам
на тих самих умовах, на яких воно надається національним цивільним
службовцям, займаючим порівнювальну посаду. 4. Уряд також несе частину витрат по утриманню персоналу
ПРООН у країні шляхом щорічних виплат ПРООН взаємно узгодженої між
Сторонами паушальної суми на покриття таких витрат: а) придатне конторське приміщення з обладнанням і
канцелярським приладдям, що є прийнятливим для розміщення в ньому
місцевої штаб-квартири ПРООН у країні; б) відповідна допомога місцевого секретарського та
канцелярського персоналу, усних і письмових перекладачів тощо; в) забезпечення транспортом для представника-резидента і його
персоналу для виконання офіційних обов'язків у межах країни; г) поштові послуги та послуги зв'язку для службового
використання, і д) грошове утримання представника-резидента і його персоналу
на час терміну офіційних відряджень в межах країни. 5. Уряд має право надавати вищезазначені в пункті 4 послуги
натурою, за винятком підпунктів (b) та (e). 6. Гроші, які підлягають виплаті згідно з положеннями цієї
Статті, крім вказаних у пункті 2, виплачуються Урядом та
використовуються ПРООН у відповідності до пункту 5 Статті V.
Стаття VII.
Допомога з інших джерел
В разі, якщо допомога на виконання проекту надається
будь-якій Стороні з інших джерел, Сторони консультуються між собою
і з виконавчою установою з метою ефективної координації і
використання допомоги, що отримується Урядом з усіх джерел.
Зобов'язання Уряду, які випливають з цієї статті, не підлягають
зміні ніякими угодами, які він може укладати з іншими юридичними
особами, що співпрацюють з ним у реалізації проекту.
Стаття VIII.
Використання допомоги
Уряд докладає всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити
найбільш ефективне використання допомоги, що надається ПРООН, і
використовує таку допомогу за її призначенням. Не обмежуючи
загальність викладених нижче положень, Уряд вживає з цією метою
відповідних заходів, які визначені у проектній документації.
Стаття IX.
Привілеї та імунітети
1. Уряд застосовує у відношенні до Організації Об'єднаних
Націй та її органів, включаючи ПРООН та допоміжні органи, що
виступають як виконавчі установи, до їх майна, фондів та активів,
а також у відношенні до її співробітників, включаючи
представника-резидента та інших співробітників представництва
ПРООН в країні, положення Конвенції про привілеї та імунітети
Об'єднаних Націй ( 995_150 ). 2. Уряд застосовує у відношенні до будь-якої спеціалізованої
установи, що діє як виконавча установа, до її майна, фондів та
активів, а також у відношенні її співробітників, положення
Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН
( 995_170 ), включаючи будь-який з додатків до Конвенції, що має
відношення до даної спеціалізованої установи. У випадках, коли
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виступає як
виконавча установа, Уряд застосовує до його майна, фондів та
активів, а також у відношенні його співробітників та експертів,
положення Угоди про привілеї та імунітети МАГАТЕ ( 995_144 ). 3. Співробітникам представництва ПРООН в крайні надаються
такі додаткові привілеї та імунітети, які можуть бути необхідними
для ефективного виконання представництвом своїх функцій. 4. а) Якщо Сторони не узгодили інше у проектній документації
відносно конкретних проектів, Уряд надає всім особам, за винятком
державного персоналу, найнятого Урядом, що знаходиться на службі
ПРООН, будь-якої спеціалізованої установи ООН чи МАГАТЕ, на яких
не розповсюджуються положення, викладені у пунктах 1 і 2,
наведених вище, такі ж привілеї та імунітети, якими користуються
співробітники Організації Об'єднаних Націй, відповідної
Спеціалізованої установи або МАГАТЕ, згідно з розділами 18 і 19
Конвенції про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй чи розділу 18
Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ, чи
відповідно до Угоди про привілеї та імунітети МАГАТЕ; б) з метою застосування положень правових документів, що
стосуються привілеїв і імунітетів, згаданих у попередніх розділах
цієї статті, (1) всі положення і документи, причетні до будь-якого
проекту, які знаходяться у розпорядженні або під контролем осіб,
вищезазначених у пункті 4(а), розглядаються в залежності від
обставин як документи, що належать Організації Об'єднаних Націй,
відповідній спеціалізованій установі ООН або МАГАТЕ;
(2) обладнання, матеріали та запасні частини, які ввезені,
закуплені чи орендовані такими особами у межах країни для потреб
проекту, розглядаються в залежності від обставин як майно
Організації Об'єднаних Націй, відповідної спеціалізованої установи
ООН або МАГАТЕ.
5. Вираз "особи, які виконують службові обов'язки", що
міститься в Статтях IX, X і XIII цієї Угоди, поширюється на
технічних експертів, добровольців, консультантів, а також на
юридичних і фізичних осіб та їх службовців. Він розповсюджується
на урядові і неурядові організації або фірми, з якими ПРООН
співпрацює як виконавча установа або у іншій якості, з метою
здійснення чи сприяння здійсненню проекта, що субсидується ПРООН,
а також на їх співробітників. Ніщо в цій Угоді не повинно
тлумачитись як обмеження привілеїв, імунітетів та пільг, наданих
таким організаціям чи фірмам або їх співробітниками іншими
правовими документами.
Стаття X.
Пільги, що надаються
при наданні допомоги ПРООН
1. Уряд вживає всіх заходів, які можуть бути необхідними для
звільнення ПРООН, її виконавчих установ, експертів та осіб, які
знаходяться на їх службі, від застосування до них правил та інших
нормативних положень, які можуть перешкоджувати їх діяльності, що
виконується згідно з цією Угодою, і надає їм такі інші пільги, які
можуть бути необхідними для швидкого та ефективного використання
допомоги ПРООН. Зокрема, він гарантує їм такі права і пільги: а) швидку перевірку належності експертів та іншого персоналу,
що здійснює обов'язки як персонал ПРООН або виконавчої установи; б) негайне безкоштовне оформлення необхідних віз, ліцензій і
дозволів; в) доступ до місця виконання робіт та всі необхідні
повноваження; г) вільне пересування в межах країни, виїзд та в'їзд у
країну, якщо це необхідно для належного використання допомоги
ПРООН; д) обмін валюти за сприятливим офіційним курсом; е) будь-які дозволи, необхідні для ввезення обладнання,
матеріалів та предметів постачання, та для їх подальшого
вивезення; ж) будь-які дозволи, необхідні для ввезення майна, яке
належить співробітникам ПРООН, його виконавчих установ або іншим
особам, що знаходяться на їх службі, яке призначене для їх
особистого використання чи вжитку, а також для подальшого
вивезення такого майна; з) негайне звільнення від митного огляду вищезазначених у
пунктах f і g предметів. 2. Оскільки згідно з цією Угодою допомога надається на
користь Уряду і народу України, Уряд бере на себе весь ризик від
операцій, вчинених згідно з цією Угодою. Він бере на себе
відповідальність за позови, що можуть бути подані третіми
сторонами проти ПРООН чи виконавчої установи, їх співробітників та
інших осіб, які знаходяться на їх службі, та звільняє їх від
позовів або відповідальності, що виникає внаслідок виконання
зобов'язань, передбачених цією Угодою. Вищенаведене положення не
розповсюджується на ті випадки, коли Сторони і виконавча установа
погодились, що позови або відповідальність виникли внаслідок
грубої недбалості чи навмисної протиправної дії згаданих вище
осіб.
Стаття XI.
Припинення або призупинення допомоги
1. ПРООН може шляхом письмового повідомлення Уряду і
відповідної виконавчої установи припинити свою допомогу, яка
надається для будь-якого проекту, якщо, на думку ПРООН, виникли
обставини, що перешкоджають чи можуть перешкодити успішній
реалізації проекту та досягненню його мети. ПРООН може в тому ж
або в наступному письмовому повідомленні вказати умови, на яких
вона готова відновити надання допомоги щодо проекту. Будь-яке таке
призупинення триває доти, доки встановлені строки і умови не
будуть прийняті Урядом, а також доти, доки ПРООН не повідомить
Уряд і виконавчу установу про свою готовність відновити надання
допомоги. 2. Якщо будь-яка обставина, що згадана в пункті 1 цієї
Статті, продовжується протягом 14 днів після повідомлення про неї
та після повідомлення надісланого ПРООН Урядові і виконавчій
установі, то в будь-який час після цього, впродовж тривалості цієї
обставини, ПРООН може припинити надання допомоги щодо проекту
шляхом письмового повідомлення на адресу Уряду і виконавчої
установи. 3. Положення цієї Статті не заперечує ніяких інших прав чи
засобів впливу, якими може скористатись ПРООН при вказаних
обставинах - за загальноприйнятими нормами чи на будь-якій іншій
підставі.
Стаття XII.
Вирішення спорів
1. Будь-який спір між ПРООН і Урядом, спричинений або
пов'язаний з виконанням ними своїх обов'язків перед цією Угодою,
який не може бути вирішеним шляхом переговорів або іншими
погодженими шляхами розв'язання спорів, передається на арбітражний
розгляд на прохання будь-якої з Сторін. Кожна з Сторін призначає
одного арбітра, а призначені таким чином арбітри призначають
третього арбітра, який головує в ході розглядання. Якщо протягом
тридцяти днів після подання прохання про арбітражний розгляд
будь-яка Сторона не призначить арбітра, або якщо протягом
п'ятнадцяти днів після призначення арбітрів третього арбітра не
буде призначено, кожна з Сторін може просити Голову Міжнародного
суду призначити арбітра. Процедура арбітражного розгляду
встановлюється арбітрами, а витрати з арбітражу покладаються на
Сторони і визначаються арбітрами. Висновок арбітражного розгляду
включає в себе виклад причин, на яких він грунтується і
приймається Сторонами як кінцеве вирішення спору. 2. Будь-який спір між Урядом і технічним експертом, що
пов'язаний чи виник з приводу умов його служби в Уряді, може бути
переданий на розгляд виконавчої установи, яка надала даного
технічного експерта, Урядом або зацікавленим технічним експертом,
а відповідна виконавча установа надає необхідні послуги для
розв'язання спору. Якщо спір не може бути розв'язаний відповідно з
зазначеною процедурою чи іншим шляхом, погодженим зацікавленими
сторонами, то за проханням будь-якої з Сторін спір передається на
арбітражний розгляд, відповідно до положень, які викладено в
пункті 1 цієї Статті, за виключенням того, що арбітр, не
призначений будь-якою з Сторін або арбітрами Сторін, призначається
Генеральним секретарем Постійної Палати Третейського Суду.
Стаття XIII.
Загальні положення
1. Ця Угода є невід'ємною частиною та доповнює Угоду між
Організацією Об'єднаних Націй і Урядом України щодо заснування
Тимчасового відділення ООН в Україні. Оскільки будь-яке положення
цієї Угоди і будь-яке положення вищезазначеної Угоди стосується
одного і того ж питання, то ці два положення по-можливості
тлумачимуться як такі, що доповнюють одне одного таким чином, що
обидва положення можуть бути застосовані і жодне з них не
обмежуватиме дію іншого. 2. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і
залишається чинною аж до її припинення згідно з нижченаведеними
положеннями пункту 3. З набранням чинності цією Угодою всі діючі
Угоди про надання Урядові допомоги за рахунок ресурсів ПРООН і що
стосуються представництва ПРООН в країні, втрачають силу. Дія цієї
Угоди поширюється також на всі види допомоги, що надається Урядові
і надходить до створеного в країні представництва ПРООН згідно з
Угодами, що втрачають силу таким чином. 3. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення, за
оформленою письмово згодою Сторін цієї Угоди. Всі питання, які не
передбачені цією Угодою, вирішуються Сторонами згідно з
відповідними резолюціями і постановами відповідних органів
Організації Об'єднаних Націй та чинним законодавством України.
Кожна з Сторін повністю і з розумінням розглядає пропозиції,
висунуті іншою Стороною згідно з цим пунктом. 4. Ця Угода може бути припинена будь-якою із Сторін шляхом
письмового повідомлення іншої Сторони і втрачає чинність через
шістдесят днів після одержання такого повідомлення. 5. Зобов'язання, прийняті на себе сторонами згідно з статтями
IV (стосовно інформації про проекти) і VIII (стосовно використання
допомоги) цієї Угоди, залишаються чинними після закінчення дії
цієї Угоди. Зобов'язання, прийняті на себе Урядом згідно з
статтями IX (щодо привілеїв та імунітетів), X (щодо пільг, які
необхідні для реалізації проекту) і XII (про розв'язання спорів)
цієї Угоди, лишаються чинними після того, як строк дії цієї Угоди
закінчився, чи дію цієї Угоди припинено, в обсязі, необхідному для
запланованого відкликання персоналу, вилучення фондів і майна, що
належать ПРООН і виконавчій установі, або особам, які працюють в
їх системі згідно з цією Угодою. На посвідчення цього нижчепідписані відповідним чином
призначені представники Програми розвитку Організації Об'єднаних
Націй і Уряду України від імені Сторін підписали цю Угоду на
українській і англійській мовах у двох примірниках у місті Києві
18 червня 1993 року.
За Програму розвитку За Уряд України
Організації Об'єднаних Націй
(підпис) (підпис)вгору