Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів
ООН; Угода, Міжнародний документ, Перелік [...] від 16.06.1995
Документ 995_934, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 04.07.2002, підстава - 62-IV

               Угода 
про збереження афро-євразійських мігруючих
водно-болотних птахів
( Угоду ратифіковано Законом
N 62-IV ( 62-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 36, ст.268 )

ДОГОВІРНІ СТОРОНИ, НАГАДУЮЧИ, що Конвенція про збереження мігруючих видів диких
тварин ( 995_136 ) (1979 р.) заохочує міжнародне співробітництво в
галузі збереження мігруючих видів; ВРАХОВУЮЧИ, що Перша нарада Конференції Сторін Конвенції, яка
відбулася у Бонні в жовтні 1985 року, доручила Секретаріату
Конвенції вжити необхідних заходів для розробки Угоди стосовно
Anatidae (родини Качиних) Західної Палеарктики; ВИЗНАЮЧИ, що мігруючі водно-болотні птахи є важливою частиною
біологічного різноманіття Землі, яке, згідно з духом Конвенції про
біологічне різноманіття ( 995_030 ) (1992 р.) та Порядком денним
на 21 сторіччя, необхідно зберегти на користь нинішніх і
прийдешніх поколінь; БЕРУЧИ ДО УВАГИ економічні, соціальні, культурні та
рекреаційні переваги, які випливають з використання певних видів
мігруючих водно-болотних птахів, їх роль у довкіллі та екологічне,
генетичне, наукове, естетичне, рекреаційне, культурне, освітнє,
соціальне та економічне значення водно-болотних птахів взагалі; БУДУЧИ ВПЕВНЕНИМИ, що будь-яке добування мігруючих
водно-болотних птахів повинно здійснюватись на засадах сталого
використання, що враховує статус збереження видів на всьому
просторі ареалу та їх біологічні характеристики; УСВІДОМЛЮЮЧИ, що мігруючі водно-болотні птахи є особливо
уразливі через те, що вони мігрують на дуже великі відстані та
залежні від мережі водно-болотних угідь, число яких все
зменшується, і які через нераціональну діяльність людини
деградують, що відображено в Конвенції про водно-болотні угіддя,
що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів ( 995_031 ) (1971 р.); УСВІДОМЛЮЮЧИ потребу термінових дій, щоб зупинити зниження
чисельності мігруючих водно-болотних птахів та скорочення
середовищ існування в межах географічної системи міграцій
афро-євразійських водно-болотних птахів; МАЮЧИ ВПЕВНЕНІСТЬ У ТОМУ, що укладення багатосторонньої Угоди
та її виконання шляхом скоординованих або узгоджених дій здатне
внести значний та ефективний внесок у справу збереження мігруючих
водно-болотних птахів та їх середовищ існування, а також буде мати
додатковий ефект для збереження багатьох інших видів тварин і
рослин; та ВРАХОВУЮЧИ, що ефективне виконання такої Угоди потребує
допомоги деяким державам ареалу в дослідженнях, навчанні та
моніторингу стосовно мігруючих водно-болотних птахів і їх
середовищ існування, управління такими середовищами існування, а
також для створення або покращення роботи наукових та
адміністративних інституцій щодо реалізації цієї Угоди, ДОМОВИЛИСЯ ПРО НАСТУПНЕ:
Стаття I
Територія, терміни та їх інтерпретація
1. Географічною областю цієї Угоди є територія систем
міграцій афро-євразійських водно-болотних птахів, як визначено в
Додатку 1 цієї Угоди (далі - територія Угоди). 2. Для цілей цієї Угоди: (a) під "Конвенцією" розуміється Конвенція про збереження
мігруючих видів диких тварин ( 995_136 ) (1979 р.);
(b) "Секретаріат Конвенції" означає орган, що створений
згідно зі Статтею IX Конвенції ( 995_136 );
(c) "Водно-болотні птахи" - це такі види птахів, які
екологічно залежать від водно-болотних угідь принаймні частину
їхнього річного циклу, ареал яких повністю або частково
знаходиться в межах території Угоди і які перелічені в Додатку II
цієї Угоди;
(d) "Секретаріат Угоди" означає орган, що створений згідно з
підпунктом 7 (b) Статті VI цієї Угоди;
(e) "Сторони" означають, якщо з контексту не випливає інше,
Сторони цієї Угоди; та
(f) "Сторони, які присутні та беруть участь у голосуванні"
означають Сторони, які присутні та голосують ствердно або проти;
утримання від голосування не приймається до уваги при визначенні
числа Сторін, які присутні і голосують.
Крім того, терміни, що визначені в підпунктах від 1 (a) до 1
(k) Статті I Конвенції ( 995_136 ) і відповідно змінені, в цій
Угоді повинні мати те ж саме значення. 3. Ця Угода є УГОДОЮ згідно з визначенням у пункті 3 Статті
IV Конвенції ( 995_136 ). 4. Додатки до цієї Угоди є невід'ємними її частинами.
Будь-яке посилання на Угоду є посиланням на її додатки.
Стаття II
Основні засади
1. Сторони мають вживати скоординованих заходів для підтримки
сприятливого статусу збереження мігруючих видів водно-болотних
птахів або для відновлення цього статусу. Для досягнення цього
вони мають здійснювати в межах їх національної юрисдикції заходи,
які встановлені у Статті III, разом із спеціальними діями,
визначеними згідно зі Статтею IV цієї Угоди в Плані дій, що
додається. 2. При реалізації дій, які регламентуються в пункті 1 вище,
Сторони мають дотримуватись запобіжного принципу.
Стаття III
Загальні заходи збереження
1. Сторони мають здійснювати заходи для збереження мігруючих
водно-болотних птахів, звертаючи особливу увагу на види, що
перебувають під загрозою зникнення, або тих, що мають
несприятливий статус збереження. 2. З цією метою Сторони мають: (a) встановлювати таку ж сувору охорону мігруючих
водно-болотних птахів, що перебувають під загрозою зникнення, на
території Угоди, як передбачено в пунктах 4 та 5 Статті III
Конвенції ( 995_136 );
(b) забезпечувати такі умови, щоб будь-яке використання
мігруючих водно-болотних птахів базувалось на оцінці найкращих з
наявних знань їх екології і було сталим для видів та для
екологічних систем, що підтримують їх;
(c) визначати середовища існування мігруючих водно-болотних
птахів, які знаходяться в межах їх територій, та сприяти охороні,
управлінню, реабілітації і відновленню цих середовищ у взаємодії з
органами, які зайняті збереженням середовищ існування і перелічені
в пунктах (a) і (b) Статті IX цієї Угоди;
(d) узгоджувати свої дії для гарантії того, що мережа
належних середовищ існування підтримується або, за необхідністю,
заново створюється на всьому просторі ареалу кожного з взятих до
уваги видів мігруючих водно-болотних птахів, особливо у випадках,
коли область водно-болотних угідь розміщена в межах території
більш ніж однієї Сторони цієї Угоди;
(e) досліджувати проблеми, які пов'язані або можуть бути
пов'язані з антропогенним впливом, та докласти зусиль до
реалізації захисних заходів, включаючи відновлення і реабілітацію
середовищ існування та компенсуючі дії при втраті середовищ
існування;
(f) співпрацювати в екстремальних ситуаціях, які потребують
міжнародних погоджених дій, та у визначенні найбільш уразливих в
таких ситуаціях видів мігруючих водно-болотних птахів, а також
співробітничати при реалізації відповідних термінових дій для
підвищення ефективності збереження цих видів в таких ситуаціях та
при підготовці інструкцій для сприяння окремим членам Угоди у
подоланні таких ситуацій;
(g) забороняти навмисну інтродукцію неаборигенних видів
водно-болотних птахів в природу і вживати всіх необхідних заходів
для попередження ненавмисного випуску таких видів, якщо це може
негативно вплинути на статус збереження дикої флори і фауни; у
випадках, якщо неаборигенні види водно-болотних птахів були вже
інтродуковані, Сторони мають вживати всіх необхідних заходів для
попередження можливості їх потенційної загрози аборигенним видам;
(h) ініціювати та підтримувати дослідження біології та
екології мігруючих водно-болотних птахів, включаючи погодження
методів дослідження та моніторингу, й, коли це можливо, розробляти
спільні або об'єднані програми дослідження та моніторингу;
(i) проводити аналіз своїх систем підготовки кадрів, зокрема,
для проведення обліку мігруючих водно-болотних птахів,
моніторингу, кільцювання та управління водно-болотними угіддями з
метою формулювання пріоритетних тем і районів для навчання та для
співробітництва стосовно розвитку і забезпечення відповідних
програм навчання;
(j) розробляти та підтримувати здійснення програм, які
сприяють росту усвідомлення і розуміння проблем збереження
мігруючих водно-болотних птахів загалом та у відповідності до
конкретних цілей та положень цієї Угоди;
(k) обмінюватись інформацією і результатами досліджень,
моніторингу, програмами стосовно збереження та освіти; та
(l) співробітничати з метою допомоги одна одній при виконанні
цієї Угоди, зокрема в галузі досліджень та моніторингу.
Стаття IV
План дій та керівні принципи збереження
1. План дій входить в цю Угоду у вигляді Додатка III. У ньому
спеціально розглянуто дії, які мають бути прийняті Сторонами
стосовно пріоритетних видів і напрямків роботи згідно з загальними
заходами збереження, що розглянуті в Статті III цієї Угоди, під
такими заголовками: (a) збереження видів; (b) збереження середовищ існування; (c) регулювання діяльності людини; (d) дослідження та моніторинг; (e) освіта та інформація; (f) виконання. 2. План дій має переглядатись на кожній черговій сесії Наради
Сторін, беручи до уваги Керівні принципи збереження. 3. Будь-які поправки до Плану дій мають затверджуватись
Нарадою Сторін, з врахуванням положень Статті III цієї Угоди. 4. Керівні принципи про збереження мають бути надані на
затвердження першою сесією Наради Сторін і мають регулярно
переглядатись.
Стаття V
Виконання та фінансування
1. Кожна з Сторін зобов'язується; (a) призначити один або декілька уповноважених органів влади
для виконання цієї Угоди, які, зокрема, будуть контролювати всі
дії, які можуть мати негативний вплив на статус збереження тих
видів мігруючих водно-болотних птахів, стосовно яких ця Сторона є
державою ареалу;
(b) призначити відповідальну особу для контакту з іншими
Сторонами і негайно повідомити його ім'я та адресу до Секретаріату
Угоди для ознайомлення інших Сторін; та
(c) готувати на кожну чергову сесію Наради Сторін, починаючи
з другої сесії, звіт про своє виконання Угоди з конкретними
посиланнями про вжиті заходи стосовно збереження. Структура таких
звітів буде визначена на першій сесії Наради Сторін і може бути
переглянута, якщо це необхідно, на будь-якій наступній сесії
Наради Сторін. Кожен звіт має бути наданий Секретаріату Угоди не
пізніше, ніж за сто двадцять днів до чергової сесії Наради Сторін,
для якої він підготований, а його копії мають бути направлені
іншим Сторонам Секретаріатом Угоди.
2. (a) Кожна з Сторін має сплачувати внесок до бюджету Угоди
згідно з оціночною шкалою ООН. Внески будуть обмежені максимум 25
відсотками від загального бюджету для кожної Сторони, яка є
державою ареалу. Жодна з регіональних організацій економічної
інтеграції не повинна покривати більш ніж 2,5 відсотки
адміністративних витрат. (b) Рішення, які відносяться до бюджету, та будь-які зміни
оціночної шкали у разі потреби приймаються Нарадою Сторін
консенсусом.
3. Нарада Сторін має заснувати фонд збереження за рахунок
добровільних внесків Сторін, або за рахунок інших джерел, з метою
фінансування моніторингу, досліджень, навчання та проектів
стосовно збереження мігруючих водно-болотних птахів, включаючи їх
охорону та управління. 4. Сторонам рекомендується здійснювати навчання, технічну та
фінансову підтримку інших Сторін на багатосторонній або
двосторонній основі для сприяння виконанню положень цієї Угоди.
Стаття VI
Нарада Сторін
1. Органом, який приймає рішення стосовно цієї Угоди, є
Нарада Сторін. 2. Депозитарій має, при консультації з Секретаріатом
Конвенції ( 995_136 ), скликати сесію Наради Сторін не пізніше,
ніж через один рік від дня набуття цією Угодою чинності. Надалі
Секретаріат Угоди має, за узгодженням з Секретаріатом Конвенції,
скликати чергові сесії Сторін з інтервалом не більш ніж в три
роки, якщо Нарада Сторін не вирішить інакше. По можливості такі
сесії Наради Сторін мають співпадати з черговими нарадами
Конференції Сторін Конвенції. 3. Якщо є письмове звернення не менш ніж однієї третини
Сторін, Секретаріат Угоди скликає позачергову сесію Наради Сторін. 4. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані агентства,
Міжнародне агентство з атомної енергетики, будь-яка держава, яка
не є Стороною Угоди, та секретаріати міжнародних конвенцій, які
зв'язані будь-яким чином з питаннями збереження, включаючи охорону
і управління мігруючих водно-болотних птахів, можуть бути
представлені своїми спостерігачами на сесіях Наради Сторін.
Будь-яке агентство або особа, технічно компетентна в таких
питаннях збереження або досліджень мігруючих водно-болотних
птахів, також може бути представлена на сесіях Наради Сторін
спостерігачами, якщо принаймні одна третина присутніх Сторін не
надасть заперечень проти цього. 5. Право голосу мають тільки Сторони. Кожна з Сторін має один
голос, але регіональні організації економічної інтеграції, які є
Сторонами Угоди, в питаннях їх компетенції мають право голосу з
кількістю голосів, яка дорівнює кількості держав-членів, які є
Сторонами Угоди. Регіональна організація економічної інтеграції не
повинна використовувати своє право голосу, якщо її держави-члени
користуються своїм правом голосу, та навпаки. 6. Якщо ця Угода не передбачає інше, рішення Наради Сторін
приймаються консенсусом або, якщо консенсусу неможливо досягнути,
більшістю в дві третини Сторін, які присутні і голосують. 7. На своїй першій сесії Нарада Сторін має: (a) прийняти консенсусом процедурні правила; (b) затвердити Секретаріат Угоди в рамках Секретаріату
Конвенції ( 995_136 ) для виконання функцій Секретаріату, які
перелічені в Статті VIII цієї Угоди;
(c) затвердити Технічний комітет, який передбачений в Статті
VII цієї Угоди;
(d) прийняти структуру звітів, які подаються згідно з
підпунктом 1 (c) Статті V цієї Угоди; та
(e) прийняти критерії визначення надзвичайних ситуацій, які
потребують застосування термінових заходів стосовно збереження, та
визначити принципи розподілу відповідальності за заходи, що
вживаються.
8. На кожній черговій сесії Нарада Сторін має: (a) оцінювати сучасний стан і потенційні зміни статусу
збереження мігруючих водно-болотних птахів та важливих для їх
виживання середовищ існування, а також фактори, які можуть
негативно впливати на них;
(b) розглядати досягнуті успіхи та будь-які труднощі, які
виникають при виконанні цієї Угоди;
(c) приймати бюджет та розглядати будь-які інші питання, що
пов'язані з фінансовою стороною цієї Угоди;
(d) розглядати будь-які питання, що пов'язані з Секретаріатом
Угоди і членством в Технічному комітеті;
(e) приймати звіт, який направляється Сторонам цієї Угоди та
Конференції Сторін Конвенції ( 995_136 ); та
(f) визначати час та місце проведення наступної сесії. 9. На будь-якій сесії Нарада Сторін може: (a) давати рекомендації Сторонам, якщо це буде вважатись
необхідним та доречним;
(b) затверджувати спеціальні заходи щодо підвищення
ефективності цієї Угоди, та, у відповідній ситуації, стосовно
термінового реагування в надзвичайних ситуаціях згідно з пунктом 4
Статті VII цієї Угоди;
(c) розглядати та приймати рішення за пропозиціями про
внесення поправок до цієї Угоди;
(d) вносити поправки до Плану дій згідно з пунктом 3 Статті
IV цієї Угоди;
(e) створювати допоміжні органи, якщо це необхідно, для
сприяння виконанню цієї Угоди, зокрема для взаємодії з органами,
створеними в рамках інших міжнародних договорів, конвенцій та
угод, географічна і таксономічна сфери дії яких частково
перекриваються; та
(f) приймати рішення стосовно будь-яких питань, які пов'язані
з виконанням цієї Угоди.
Стаття VII
Технічний комітет
Технічний комітет має складатись з: дев'яти експертів, які представляють різні регіони території
Угоди у відповідності до збалансованого географічного розподілу; одного представника від Міжнародного союзу збереження природи
та природних ресурсів (IUCN), одного представника від Міжнародного
бюро з досліджень водно-болотних птахів та угідь (IWRB) та одного
представника від Міжнародного комітету збереження мисливських
видів тварин та живої природи (CIC); та по одному експерту від кожної з таких галузей як: сільське
господарство, управління мисливським господарством, право в галузі
збереження довкілля. Процедура призначення експертів, терміни їх призначення на
посаду та процедура обрання Голови Технічного комітету мають
визначатись Нарадою Сторін. Голова може дозволяти участь не більше
чотирьох спостерігачів із спеціалізованих міжнародних міжурядових
та неурядових організацій. 2. Якщо не буде вирішено Нарадою Сторін інше, наради
Технічного комітету скликаються Секретаріатом Угоди разом з кожною
черговою сесією Наради Сторін та принаймні ще один раз у період
між черговими сесіями Наради Сторін. Технічний комітет має: надавати наукові і технічні консультації й інформацію Нараді
Сторін та, через Секретаріат Угоди, Сторонам Угоди; давати рекомендації Нараді Сторін щодо Плану дій, виконання
Угоди та подальшого проведення досліджень; готувати до кожної чергової сесії Наради Сторін звіт про свою
діяльність, який має надаватись до Секретаріату Угоди не пізніше,
ніж за сто двадцять днів до сесії Наради Сторін; копії звіту далі
направляються Сторонам Секретаріатом Угоди; та виконувати будь-які завдання, що доручаються Нарадою Сторін. У тих випадках, коли на погляд Технічного комітету виникає
надзвичайна ситуація, що потребує вжиття термінових заходів, які
дозволяють запобігти погіршення статусу збереження одного або
більше видів мігруючих водно-болотних птахів, Технічний комітет
може запросити Секретаріат Угоди терміново скликати надзвичайну
зустріч Сторін, що мають відношення до цього питання. Ці Сторони
мають терміново провести нараду, щоб в найкоротший термін виробити
механізм для збереження зазначених видів, що знаходяться під
загрозою впливу даних несприятливих факторів. У випадку прийняття
рекомендацій на такій надзвичайній сесії, кожна з відповідних
Сторін повинна проінформувати одна одну та Секретаріат Угоди про
заходи, які вжиті, або про причини, через які дані рекомендації не
можуть бути виконані. Технічний комітет може засновувати такі робочі групи, які
необхідні для виконання конкретних завдань.
Стаття VIII
Секретаріат Угоди
Секретаріат Угоди виконує такі функції: організація та проведення сесій Наради Сторін, а також
засідань Технічного комітету; виконання рішень, які адресовані Секретаріату Нарадою Сторін; сприяння та координація діяльності в рамках Угоди, в тому
числі Плану дій, у відповідності до рішень Наради Сторін; налагодження зв'язків з державами ареалу, які не є Сторонами
Угоди, та сприяння координації взаємодії Сторін між собою і з
міжнародними та національними організаціями, діяльність яких має
безпосереднє або опосередковане відношення до збереження,
включаючи охорону та управління, мігруючих водно-болотних птахів; збір і аналіз інформації, необхідної для виконання задач
Угоди, та організація регулярного поширення цієї інформації; зосередження уваги Наради Сторін на питаннях, що мають
відношення до задач цієї Угоди; регулярна розсилка копій звітів уповноважених органів влади,
які згадуються в підпункті 1 (a) Статті V цієї Угоди, та
Технічного комітету разом з копіями звіту, що має надавати
Секретаріат згідно з підпунктом (h) цієї Статті, кожній Стороні не
пізніше, ніж за шістдесят днів до початку кожної чергової сесії
Наради Сторін; підготовка щорічних звітів та звітів до кожної чергової сесії
Наради Сторін про роботу Секретаріату і про виконання Угоди; складання та ведення бюджету Угоди і фонду збереження, якщо
такий буде створений; надання широкій громадськості інформації про Угоду та її
задачі; та виконання будь-яких функцій, що покладені на Секретаріат цією
Угодою або Нарадою Сторін.
Стаття IX
Зв'язки з міжнародними організаціями, які мають відношення
до водно-болотних птахів та їх середовищ існування
Секретаріат Угоди має проводити консультації: (a) на регулярній основі з Секретаріатом Конвенції
( 995_136 ) та, якщо це необхідно, з органами, які виконують
функції секретаріатів в рамках угод, що перелічені в пунктах 3 і 4
Статті IV Конвенції та мають відношення до мігруючих
водно-болотних птахів; з органами Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів ( 995_031 ) (1971 р.), Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що перебувають
під загрозою зникнення ( 995_129 ) (1973 р.), Африканської
конвенції про охорону природи та природних ресурсів (1968 р.),
Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ
існування в Європі ( 995_032 ) (1979 р.) і Конвенції про
біологічне різноманіття ( 995_030 ) (1992 р.) - з метою
координації дій Наради Сторін із Сторонами цих конвенцій з питань
спільних інтересів та, зокрема, з питань розробки і виконання
Плану дій;
(b) з секретаріатами будь-яких конвенцій або міжнародних
організацій щодо питань взаємного інтересу; та
з будь-якими іншими організаціями, що компетентні в галузі
збереження, включаючи охорону та управління, мігруючих
водно-болотних птахів і їх середовищ існування, а також в сфері
наукових досліджень, освіти і формування громадської
зацікавленості.
Стаття X
Поправки до Угоди
Поправки можуть вноситись в Угоду на будь-якій черговій та
позачерговій сесії Наради Сторін. Кожна з Сторін може вносити пропозиції стосовно поправок. Текст кожної запропонованої поправки з її обгрунтуванням має
надаватись до Секретаріату Угоди не пізніше, ніж за сто п'ятдесят
днів до початку сесії. Секретаріат Угоди повинен направити копії
для ознайомлення всім Сторонам. Будь-які коментарі Сторін стосовно
даного тексту мають направлятись в Секретаріат не пізніше, ніж за
шістдесят днів до початку сесії. Після закінчення терміну подання
коментарів, Секретаріат має у можливо короткі терміни розіслати
Сторонам всі коментарі, що надійшли до цього часу. Поправка до тексту Угоди, якщо вона не є поправкою до його
додатків, приймається більшістю в дві третини голосів присутніх і
голосуючих Сторін та набуває чинності для Сторін, які її
схвалюють, на тридцятий день від дати, коли дві третини Сторін
Угоди на день схвалення поправки надали офіційні документи про
схвалення поправки Депозитарію. Для кожної з Сторін, яка надає
документ про схвалення поправки після дати, коли дві третини
Сторін вже надали свої офіційні документи про її схвалення,
поправка набуває чинності на тридцятий день після дати надання
документа. Будь-які додаткові додатки або будь-яка поправка до додатка
схвалюється більшістю в дві третини голосів присутніх та
голосуючих Сторін і набуває чинності для всіх Сторін на
дев'яностий день від дня її схвалення Нарадою Сторін, за
виключенням Сторін, що зробили застереження згідно з пунктом 6
цієї Статті. Протягом дев'яностоденного терміну, що визначений пунктом 5
цієї Статті, будь-яка Сторона може направити Депозитарію письмове
повідомлення про впровадження застереження щодо додаткового
додатка або поправки до додатка. Сторона може зняти це
застереження в будь-який час шляхом повторного письмового
повідомлення Депозитарію; в цьому випадку додатковий додаток або
поправка до додатку набуває чинності для даної Сторони на
тридцятий день після дати відкликання застереження.
Стаття XI
Вплив цієї Угоди на міжнародні конвенції та законодавство
Умови цієї Угоди не впливають на права та зобов'язання
будь-якої Сторони, що випливають з інших існуючих договорів,
конвенцій або угод. Умови цієї Угоди не повинні ніяким чином впливати на права
будь-якої Сторони підтримувати або вживати більш суворих заходів
щодо збереження мігруючих водно-болотних птахів та їх середовищ
існування.
Стаття XII
Врегулювання суперечок
Будь-яка суперечка, що може виникнути між двома або більше
Сторонами стосовно питань тлумачення або виконання положень цієї
Угоди, має бути об'єктом обговорення Сторін, які причетні до цієї
суперечки. У випадку, якщо будь-яка суперечка не може бути вирішена
згідно з пунктом 1 цієї Статті, Сторони можуть, за спільною
згодою, передати її обговорення в арбітраж, зокрема, в арбітраж
Постійного Арбітражного Суду в Гаазі, для Сторін, які причетні до
цієї суперечки, є обов'язковим виконання рішень арбітражу.
Стаття XIII
Підписання, ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання
1. Ця Угода відкрита для підписання державами ареалу,
незалежно від того, чи належить ця територія до їх юрисдикції в
межах території Угоди, або регіональними організаціями економічної
інтеграції, в яких хоча б один з членів є державою ареалу, шляхом: (a) підписання без застережень стосовно ратифікації,
прийняття або схвалення;
(b) підписання із застереженнями стосовно ратифікації,
прийняття або схвалення з наступною ратифікацією, прийняттям або
схваленням.
2. Ця Угода відкрита для підписання в Гаазі до дня набуття
нею чинності. 3. Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави ареалу
або будь-якої регіональної організації економічної інтеграції, яка
згадується в пункті 1, в день та після набуття нею чинності. 4. Документи стосовно підписання, ратифікації, прийняття,
схвалення і приєднання до Угоди належить зберігати в Депозитарії
цієї Угоди.
Стаття XIV
Набуття чинності
1. Ця Угода набуває чинності першого дня третього місяця
після того, як не менше чотирнадцяти держав ареалу або
регіональних організацій економічної інтеграції, серед яких не
менше семи з Африки та семи з Євразії, підпишуть договір без
зауважень і застережень стосовно ратифікації, прийняття або
схвалення або нададуть документацію стосовно ратифікації,
прийняття або схвалення згідно з Статтею VII цієї Угоди. 2. Для будь-якої держави ареалу або будь-якої регіональної
організації економічної інтеграції, яка: (a) підписала без застережень стосовно ратифікації, прийняття
або схвалення;
(b) ратифікувала, схвалила або прийняла; (c) приєдналась до цієї Угоди після дати, коли необхідне для набуття чинності
число держав ареалу або регіональних організацій економічної
інтеграції завершили підписання без застережень або ратифікували,
схвалили або прийняли Угоду, остання набуває чинності в перший
день третього місяця після підписання без застережень або надання
державою або організацією офіційних документів стосовно
ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання.
Стаття XV
Застереження
Умови цієї Угоди не передбачають загальних застережень.
Проте, спеціальні застереження можуть бути зроблені будь-якою
державою або регіональною організацією економічної інтеграції при
підписанні без застережень стосовно ратифікації, схвалення або
прийняття або, можливо, при наданні офіційних документів стосовно
ратифікації, схвалення або прийняття, у відношенні до будь-якого з
видів, які розглядаються в Угоді або до будь-якого положення Плану
дій. Таке зауваження може бути знято державою або регіональною
організацією економічної інтеграції, що зробила зауваження, в
будь-який час письмовим повідомленням Депозитарію; така держава
або організація не повинна бути зв'язана положеннями, стосовно
яких зроблені зауваження, до закінчення тридцяти днів після дати
відкликання цього зауваження.
Стаття XVI
Денонсація
Будь-яка держава в будь-який час може розірвати цю Угоду
письмовим повідомленням про це Депозитарію. Денонсація набуває
чинності через дванадцять місяців після дати отримання
повідомлення Депозитарієм.
Стаття XVII
Депозитарій
1. Оригінал цієї Угоди арабською, англійською, французькою та
російською мовами з повною ідентичністю мовних версій зберігається
в Уряді Королівства Нідерландів, яке є Депозитарієм Угоди.
Депозитарій Угоди повинен направити завірені копії цих версій всім
державам та регіональним організаціям економічної інтеграції, що
перелічені в пункті 1 Статті XIII цієї Угоди, а також до
Секретаріату після його створення. 2. Як тільки Угода набуває чинності, її завірена копія має
бути передана Депозитарієм до Секретаріату Організації Об'єднаних
Націй для реєстрації і опублікування у відповідності до Статті 102
Хартії Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ). 3. Депозитарій повинен інформувати всі держави і регіональні
організації економічної інтеграції, які підписали або приєдналися
до Угоди, а також Секретаріат Угоди: (a) про будь-яке підписання; (b) про будь-які надані офіційні документи стосовно
ратифікації, схвалення або прийняття;
(c) про дату набуття цією Угодою або будь-яким додатковим
додатком чинності, а також про всі зауваження до Угоди або до її
додатків;
(d) про будь-які застереження стосовно доповнювального
додатка або про поправки до додатка;
(e) про будь-яке повідомлення про відкликання застереження;
та
(f) про будь-яке повідомлення про розірвання Угоди. Депозитарій має передавати всім державам і регіональним
організаціям економічної інтеграції, які підписали або приєдналися
до Угоди, а також Секретаріату Угоди, тексти всіх застережень,
усіх додаткових додатків і будь-яких поправок до Угоди або її
додатків.
На підтвердження цього ті, що нижче підписались, належним
чином на це вповноважені, підписали цю Угоду.
Здійснено в Гаазі шістнадцятого червня 1995 року.
Додаток I
Визначення території Угоди
Кордони Території Угоди визначені наступним чином: від
Північного Полюса на південь по 130-градусному західному меридіану
до 75 град. північної широти; далі на схід та південний схід через
протоку Мелвіла, острів Принца Регента, затоку Бафіна, басейн
Фокса, канал Фокса і Гудзонову протоку до пункту в
північно-західній Атлантиці з координатами 60 град. півн.ш. 60
град. зах.д.; далі на південний схід через північний захід
Атлантичного океану до пункту з координатами 50 град. півн.ш. 30
град. зах.д.; далі на південь по 30-градусному меридіану західної
довготи до 10 град. півн.ш.; далі на південний схід до Екватора на
рівні 20-градусного меридіану західної довготи; далі на південь
вздовж 20-градусного меридіану західної довготи до 40-градусної
паралелі південної широти; далі на схід вздовж 40-градусної
паралелі південної широти до 60-градусного меридіану східної
довготи; далі на північ по 60-градусному меридіану східної довготи
до 35-градусної паралелі північної широти; далі на
північ-північний схід по великому колу до пункту на Західному
Алтаї з координатами 49 град.півн.ш. 87 град.27 сек.сх.д.; далі на
північний схід по великому колу до побережжя Північно-Льодовитого
океану на рівні 130-градусного меридіану східної довготи; далі на
північ по 130-градусному меридіану східної довготи до Північного
Полюсу. Кордони території Угоди зображено на карті, що наведена
нижче.
Додаток Ia
Карта території Угоди
Додаток II
Перелік видів водно-болотних птахів,
яких стосується ця Угода
GAVIIDAE ГАГАРОВІ
Gavia stellata Гагара червоновола Gavia arctica Гагара чорновола Gavia immer Гагара полярна Gavia adamsii Гагара білодзьоба
PODICIPEDIDAE НОРЦЕВІ
Podiceps grisegena Норець сірощокий Podiceps auritus Норець червоношиїй
PELECANIDAE ПЕЛІКАНОВІ
Pelecanus onocrotalus Пелікан рожевий Pelecanus crispus Пелікан кучерявий
PHALACROCORACIDAE БАКЛАНОВІ
Phalacrocorax pygmaeus Баклан малий Phalacrocorax nigrogularis Баклан перський
ARDEIDAE ЧАПЛЕВІ
Egretta vinaceigula Чапля рудогорла Ardea purpurea Чапля руда Casmerodius albus Чапля велика біла Ardeola idea Чапля мадагаскарська жовта Ardeola rufiventris Рудочерева чапля Ixobrychus minutus Бугайчик Ixobrychus sturmii Бугайчик сіроспинний Botaurus stellaris Бугай
CICONIIDAE ЛЕЛЕКОВІ
Mycteria ibis Дзьобач африканський Ciconia nigra Лелека чорний Ciconia episcopus Лелека білошиїй Ciconia ciconia Лелека білий
THRESKIORNITHIDAE ІБІСОВІ
Plegadis falcinellus Коровайка Geronticus eremita Ібіс лісовий Threskiornis aethiopicus Ібіс священний Platalea leucorodia Косарик звичайний Platalea alba Косарик білий
PHOENICOPTERIDAE ФЛАМІНГОВІ
Phoenicopterus ruber Фламінго рожевий Phoenicopterus minor Фламінго малий
ANATIDAE КАЧИНІ
Dendrocygna bicolor Качка руда Dendrocygna viduata Качка білолиця Thalassornis leuconotus Савка білоспинна Oxyura leucocephala Савка білоголова Cygnus olor Лебідь-шипун Cygnus cygnus Лебідь-кликун Cygnus columbianus Лебідь малий Anser brachyrhynchus Гуменник короткодзьобий Anser fabalis Гуменник Anser albifrons Гуска білолоба Anser erythropus Гуска білолоба мала Anser anser Гуска сіра Branta leucopsis Казарка білощока Branta bernicla Казарка чорна Branta ruficollis Казарка червоновола Alopochen aegyptiacus Гуска нільська Tadorna ferruginea Огар Tadorna cana Огар південноафриканський Tadorna tadorna Галагаз Plectropterus gambensis Гуска шпорчаста Sarkidiornis melanotos Качка гребінчаста Nettapus auritus Гуска мала африканська Anas penelope Свищ Anas strepera Качка сіра Anas crecca Чирок-свистунець Anas capensis Чирок капський Anas platyrhynchos Крижень Anas undulata Крижень жовтодзьобий Anas acuta Шилохвіст Anas erythrorhyncha Шилохвіст червонодзьобий Anas hottentota Чирок плямистий Anas querquedula Чирок-тріскунець Anas clypeata Широконіска Marmaronetta angustirostris Чирок мармуровий Netta rufina Чернь червонодзьоба Netta erythrophthalma Чернь червоноока Aythya ferina Чернь червоноголова Aythya nyroca Чернь білоголова Aythya fuligula Чернь чубата Aythya marila Чернь морська Somateria mollissima Гага звичайна Somateria spectabilis Гага гребінчаста Polysticta stelleri Гага сибірська Clangula hyemalis Морянка Melanitta nigra Синьга Melanitta fusca Турпан Bucephala clangula Гоголь звичайний Mergellus albellus Луток Mergus serrator Крохаль довгоносий Mergus merganser Крохаль великий
GRUIDAE ЖУРАВЛИНІ
Grus leucogeranus Стерх Grus virgo Журавель-красень Grus paradisea Журавель райський Grus carunculatus Журавель сережчатий Grus grus Журавель сірий
RALLIDAE ПАСТУШКОВІ
Sarothrura boehmi Погонич африканський
пухнастий Porzana parva Курочка мала Porzana pusilla Курочка-крихітка Porzana porzana Погонич Aenigmatolimnas marginalis Погонич смугастий Fulica atra Лиска
DROMADIDAE РЖАНКОВІ
Dromas ardeola Ржанка ракова
RECURVIROSTRIDAE ШИЛОДЗЬОБОВІ
Himantopus himantopus Ходулочник Recurvirostra avocetta Шилодзьобка
GLAREOLIDAE ДЕРИХВОСТОВІ
Graleola pratincola Дерихвіст лучний Graleola nordmanni Дерихвіст степовий
CHARADRIIDAE СИВКОВІ
Pluvialis apricaria Сивка золотиста Pluvialis squatarola Тулес Charadrius hiaticula Галстучник Charadrius dubius Зуйок малий Charadrius pecuarius Зуйок-пастух Charadrius tricollaris Зуйок трьохсмугастий Charadrius forbesi Зуйок білолобий Charadrius pallidus Зуйок червоносмугастий Charadrius alexandrinus Зуйок морський Charadrius marginatus Зуйок білолобий Charadrius mongolus Зуйок монгольський Charadrius leschenaultii Зуйок товстодзьобий Charadrius asiaticus Зуйок каспійський Eudromias morinellus Хрустан Vanellus vanellus Чайка Vanellus spinosus Чайка шпорцева Vanellus albiceps Чайка білоголова Vanellus senegallus Чайка сенегальська Vanellus lugubris Чайка траурна Vanellus melanopterus Чайка чорнокрила Vanellus coronatus Чайка вінценосна Vanellus superciliosus Чайка червоногруда Vanellus gregarius Кречітка Vanellus leucurus Чайка білохвоста
SCOLOPACIDAE ВАЛЬДШНЕПОВІ
Gallinago media Дупель Gallinago gallinago Бекас Lymnocryptes minimus Гаршнеп Limosa limosa Веретенник великий Limosa lapponica Веретенник малий Numenius phaeopus Кроншнеп середній Numenius tenuirostris Кроншнеп тонкодзьобий Numenius arquata Кроншнеп великий Tringa erythropus Щоглик Tringa totanus Травник Tringa stagnatilis Поручайник Tringa nebularia Уліт великий Tringa ochropus Чорниш Tringa glareola Фіфі Tringa cinerea Мородунка Tringa hypoleucos Перевізник Arenaria interpres Крем'яшник Calidris tenuirostris Побережник великий Calidris canutus Побережник ісландський Calidris alba Побережник білий Calidris minuta Кулик-горобець Calidris temminckii Побережник білохвостий Calidris maritima Побережник морський Calidris alpina Чорноволик Calidris ferruginea Червоноволик Limicola falcinellus Грязовик Philomachus pugnax Турухтан Phalaropus lobatus Плавунець круглодзьобий Phalaropus fulicaria Плавунець плоскодзьобий
LARIDAE МАРТИНОВІ
Larus leucopthalmus Мартин білоокий Larus hemprichii Мартин аденський Larus audoinii Мартин Одуена Larus armenicus Мартин вірменський Larus ichtyaetus Реготун чорноголовий Larus genei Голубок морський Larus melanocephalus Мартин середземноморський Sterna nilotica Крячок мартиноносий Sterna caspia Чеграва Sterna maxima Крячок королівський Sterna bengalensis Крячок бенгальський Sterna bergii Крячок Берга Sterna sandvicensis Крячок пістрявоносий Sterna dougallii Крячок рожевий Sterna hirundo Крячок річковий Sterna paradisaea Крячок полярний Sterna albifrons Крячок малий Sterna saundersi Крячок мекранський Sterna balaenarum Крячок китовий Sterna repressa Крячок аравійський Chlidonias leucopterus Крячок білокрилий Chlidonias niger Крячок чорний
Додаток III
План дій
1. Область застосування
1.1. Цей План дій застосовується до популяцій мігруючих
водно-болотних птахів, які перелічені в Таблиці 1 даного Додатка
(далі - Таблиця 1). 1.2. Таблиця 1 є невід'ємною частиною Додатка. Будь-яке
посилання на План дій є посиланням і на Таблицю 1.
2. Збереження видів
2.1. Законодавчі заходи 2.1.1. Сторони, на території яких існують популяції, що
перелічені в колонці A Таблиці 1, мають забезпечити охорону цих
популяцій згідно з пунктом 2 (a) Статті III цієї Угоди. Ці Сторони
мають, зокрема і згідно з пунктом 2.1.3, що нижче, (a) забороняти вилучення птахів та яєць цих популяцій, які
зустрічаються на їх території;
(b) забороняти умисне порушення спокою, особливо, коли це
суттєво буде впливати на збереження популяцій; та
(c) забороняти володіння або використання і торгівлю птахами
та яйцями цих видів і популяцій, у випадку, якщо вони були
вилучені з порушенням заборон, які перелічені в підпункті (a), що
вище, а також володіння або використання та торгівлю будь-якими
визначеними частинами або похідними цих птахів і яєць.
Виключенням для популяцій, які віднесені до категорій 2 і 3
колонки A можуть бути тільки позначені зірочкою і на яких
полювання продовжується на сталій основі в районах, де таке
добування цих популяцій є сталою культурною традицією. Таке
використання має проводитись за спеціальними правилами, які
відображені в планах дій для окремих видів на відповідному
міжнародному рівні. 2.1.2. Сторони, на території яких існують популяції, що
перелічені в Таблиці 1, мають регулювати добування птахів і яєць
усіх популяцій, перелічених в колонці B Таблиці 1. Метою таких
нормативно-правових заходів має бути підтримка або сприяння
відновленню цих популяцій до належного статусу збереження та
забезпечення на базі найкращих наявних знань стосовно динаміки
популяцій, сталого добування або використання цих видів і
популяцій. Такі законодавчі заходи, беручи до уваги пункт 2.1.3,
що нижче, повинні зокрема: забороняти добування птахів згаданих популяцій на різних
стадіях їх розмноження і виховання пташенят, а також протягом їх
повернення до місць гніздування, якщо це добування несприятливо
впливає на статус збереження відповідних популяцій; регулювати способи та засоби добування; у відповідних випадках встановлювати ліміти добування та
забезпечувати необхідний контроль, який гарантує спостереження за
виконанням цих лімітів; та забороняти володіння або використання та торгівлю птахами і
яйцями цих популяцій у випадку, якщо вони добуваються з порушенням
заборон, які перелічені в цьому пункті, а також володіння або
використання та торгівлю будь-якими частинами цих птахів і їх
яєць. 2.1.3. Сторони можуть робити виключення стосовно заборон, які
перелічені в пунктах 2.1.1 і 2.1.2, незалежно від положень пункту
5 Статті III Конвенції ( 995_136 ) при відсутності інших
задовільних рішень з метою: попередження серйозної шкоди сільськогосподарським культурам,
стану водних ресурсів та рибальства; в інтересах безпеки перельотів або в інших першочергових
суспільних інтересах; для наукових або освітніх цілей, робіт стосовно реінтродукції
і розмноження, що необхідні для цих цілей; дозволяти при чітко визначених умовах та на вибіркових
засадах обмежене добування і утримання або інше практичне
використання певних птахів у малій кількості; та для забезпечення кращого відтворення або виживання певних
популяцій. Такі виключення мають бути чіткими щодо змісту, обмежені в
просторі і часі та не повинні бути згубними для популяцій, які
перелічені в Таблиці 1. Сторони мають в найкоротші терміни
інформувати Секретаріат Угоди про всі такі дозволи стосовно
виключень у відповідності з цим положенням.
2.2. Плани дій для окремих видів 2.2.1. Сторони мають співробітничати з метою розвитку і
виконання міжнародних планів дій для окремих видів стосовно
популяцій, які перелічені в категорії 1 колонки A Таблиці 1 як
пріоритетних, та стосовно популяцій, перелічених зі знаком "*" в
колонці A Таблиці 1. Секретаріат Угоди повинен координувати
розробку, погодження та виконання таких планів. 2.2.2. Сторони мають розробляти та виконувати національні
плани дій для окремих видів стосовно популяцій, які перелічені в
колонці A Таблиці 1, з метою покращення їх статусу збереження.
Такий План дій має включати спеціальні положення для популяцій, що
відмічені знаком "*". За необхідністю, має бути взята до уваги
проблема випадкового добування птахів мисливцями через некоректне
визначення видів.
2.3. Заходи термінової дії Сторони повинні, в усіх можливих і відповідних випадках діючи
разом, розробляти та вживати заходів термінової дії для популяцій,
які перелічені в Таблиці 1, при існуванні особливо несприятливих
або загрозливих умов будь-де на території Угоди.
2.4. Реінтродукція Сторони мають бути максимально обережними при реінтродукції
популяцій, які перелічені в Таблиці 1, на ділянках їх попереднього
природного ареалу, де вони вже не існують. Вони мають намагатися
розробляти і дотримуватись детального плану реінтродукції, який
базується на відповідних наукових дослідженнях. Плани
реінтродукції мають бути невід'ємною частиною національних і, у
відповідних випадках, міжнародних планів дій стосовно конкретних
видів. План реінтродукції має включати оцінку її впливу на
довкілля та має бути широко доступним. Сторони повинні заздалегідь
інформувати Секретаріат Угоди про всі програми реінтродукції для
популяцій, які перелічені в Таблиці 1.
2.5. Інтродукція 2.5.1. Сторони мають, якщо вони вважають це за необхідне,
забороняти інтродукцію неаборигенних видів тварин і рослин, яка
може бути шкідливою для популяцій, які перелічені в Таблиці 1. 2.5.2. Сторони мають, якщо вони вважають це за необхідне,
вимагати вжиття відповідних попереджувальних заходів, щоб
запобігти випадковому випуску в природу птахів неаборигенних
видів, які утримуються в неволі. 2.5.3. Сторони мають вживати відповідних заходів, включаючи
добування, для забезпечення того, щоб неаборигенні види або
гібриди, що вже інтродуковані на їх території, не були потенційно
небезпечними для популяцій, які перелічені в Таблиці 1.
3. Збереження середовищ існування
3.1. Обстеження середовищ існування 3.1.1. Сторони мають, діючи за необхідністю разом з
компетентними міжнародними організаціями, здійснювати і
опубліковувати результати національних обстежень середовищ
існування, які розміщені в межах їх територій і є важливими для
популяцій, які перелічені в Таблиці 1. 3.1.2. Сторони мають намагатися на пріоритетних засадах
виявити всі угіддя міжнародного і національного значення для
популяцій, які перелічені в Таблиці 1.
3.2. Збереження територій 3.2.1. Сторони мають намагатися встановлювати створення
охоронних територій для збереження угідь, що важливі для
перелічених в Таблиці 1 популяцій, та розробляти і здійснювати
плани управління цими угіддями. 3.2.2. Сторони мають намагатися встановлювати спеціальну
охорону водно-болотних угідь, які відповідають прийнятим на
міжнародному рівні критеріям угідь міжнародного значення. 3.2.3. Сторони мають намагатися обгрунтовано і стало
використовувати всі водно-болотні угіддя на їх території. Зокрема,
вони мають уникнути деградації та втрати середовищ існування, які
забезпечують існування перелічених в Таблиці 1 популяцій, через
застосування відповідних заходів стосовно регулювання, нормування
та контролю. Сторони мають намагатися також: забезпечити, якщо це необхідно і реально на практиці,
адекватний офіційний контроль за використанням агрохімікатів,
технологій контролю за шкідниками і розподілом стічних вод у
відповідності до міжнародних норм та з метою мінімізації їх
негативного впливу на популяції, які перелічені в Таблиці 1; та підготувати і поширити на відповідних мовах інформаційні
матеріали, введені раніше норми стосовно регулювання,
стандартизації і контролю, та стосовно їх переваг для людини,
дикої флори та фауни. 3.2.4. Сторони мають намагатися розробляти, у відповідності
до екосистемного підходу, стратегії збереження середовищ існування
всіх перелічених в Таблиці 1 популяцій, включаючи популяції з
дисперсним розподілом.
3.3. Реабілітація та відновлення середовищ існування Сторони мають намагатися у відповідних випадках проводити
реконструкцію або відновлення територій, що раніше були важливими
для популяцій, які перелічені в Таблиці 1.
4. Управління людською діяльністю
4.1. Полювання 4.1.1. Сторони мають співробітничати, забезпечуючи
відповідність національного законодавства про полювання принципам
сталого використання, які зазначені в цьому Плані дій, та
приймаючи до уваги весь простір географічного ареалу даних видів
водно-болотних птахів і особливості їх життєвих циклів. 4.1.2. Секретаріат Угоди зобов'язаний отримувати інформацію
від Сторін про їх законодавчі акти і постанови, що мають
відношення до полювання на популяції, які перелічені в Таблиці. 4.1.3. Сторони мають співробітничати з метою розвитку
достовірної та узгодженої системи збору даних про масштаби
добування з метою оцінки щорічного тиску полювання на популяції,
які перелічені в Таблиці 1. Вони зобов'язані подавати до
Секретаріату Угоди сумарні оцінки щорічного добування стосовно
кожної популяції, якщо такі є. 4.1.4. Сторони мають намагатися припинити до 2000 року
використання свинцевого шроту при полюванні на водно-болотних
птахів. 4.1.5. Сторони зобов'язані розробити та здійснити заходи, які
направлені на скорочення і, наскільки це можливо, припинення
використання отруйних принад. 4.1.6. Сторони зобов'язані розробити та здійснити заходи, які
направлені на скорочення і, наскільки це можливо, припинення
незаконного добування. 4.1.7. У відповідних районах Сторони мають стимулювати
мисливців на місцевому, національному та міжнародному рівнях щодо
організації клубів або організацій з метою координації їх
діяльності і сприяння сталому використанню. 4.1.8. Сторони мають, при необхідності, сприяти запровадженню
обов'язкових професійних іспитів мисливців, які включатимуть, між
іншим, визначення птахів.
4.2. Екологічний туризм 4.2.1. Сторони зобов'язані сприяти розробці в належних
районах, але за межами стержневих ділянок охоронних територій,
спільних програм між усіма організаціями, що зацікавлені в
розвитку бережливого екологічного туризму на водно-болотних
угіддях, де концентруються популяції, які перелічені в Таблиці 1. 4.2.2. Сторони, при співробітництві з компетентними
міжнародними організаціями, мають намагатися оцінювати витрати,
переваги та інші наслідки, пов'язані з екологічним туризмом на
відібраних водно-болотних угіддях, де концентруються перелічені в
Таблиці 1 популяції. Сторони мають повідомляти про будь-які
результати такої оцінки в Секретаріат Угоди.
4.3. Інші види людської діяльності 4.3.1. Сторони зобов'язані оцінювати вплив запропонованих
проектів, що можуть призвести до конфліктних ситуацій між
популяціями, які перелічені в Таблиці 1 і зустрічаються на
охоронних територіях, розглянутих в пункті 3.2, та інтересами
людини, й робити результати такої оцінки доступними для
громадськості. 4.3.2. Сторони мають намагатися збирати інформацію про
втрати, зокрема врожаю, що спричинені переліченими в Таблиці 1
популяціями, та повідомляти про результати в Секретаріат Угоди. 4.3.3. Сторони мають співробітничати з метою визначення
технологій, які сприяють максимально можливому зменшенню втрат або
зменшенню наслідків втрат, зокрема втрат врожаю, що спричинені
переліченими в Таблиці 1 популяціями, використовуючи для цього
весь світовий досвід. 4.3.4. Сторони мають співробітничати з метою розробки
міжнародних планів дій для окремих видів щодо популяцій, які
спричиняють значні втрати, зокрема врожаю. Секретаріат Угоди має
координувати розробку та узгодження цих планів. 4.3.5. Сторони мають, наскільки це можливо, додержуватись
високих екологічних стандартів при плануванні та будівництві
споруд для зниження їх впливу на перелічені в Таблиці 1 популяції.
Вони мають передбачати поетапну мінімізацію впливу вже існуючих
споруд у випадках, коли стає відомим їх негативний вплив на
згадані популяції. 4.3.6. У випадках, коли викликаний людиною неспокій загрожує
статусу збереження перелічених в Таблиці 1 популяцій
водно-болотних птахів, Сторони мають намагатися вживати заходів,
що обмежують цю загрозу. Ці заходи можуть включати, між іншим,
організацію в межах охоронних територій вільних від зазначеного
впливу людини зон, в які забороняється вільний доступ населення.
5. Дослідження та моніторинг
5.1. Сторони мають намагатися досліджувати слабо вивчені
території, де можуть знаходитись значні концентрації популяцій,
які перелічені в Таблиці 1. Результати таких досліджень підлягають
широкому ознайомленню. 5.2. Сторони мають намагатися здійснювати на регулярній
основі моніторинг стану популяцій, які включені до Таблиці 1.
Результати такого моніторингу мають бути опубліковані або
розіслані до відповідних міжнародних організацій для забезпечення
контролю за станом і тенденціями зміни чисельності популяцій. 5.3. Сторони мають співробітничати з метою удосконалення
методів оцінки тенденцій зміни чисельності популяцій як критерію,
що відображає стан популяцій. 5.4. Сторони мають співробітничати для виявлення шляхів
перельоту всіх перелічених в Таблиці 1 популяцій, використовуючи
всі доступні відомості про розміщення в гніздовий та позагніздовий
період, і матеріали звітів, та приймаючи участь у скоординованих
програмах кільцювання. 5.5. Сторони мають намагатися стимулювати і підтримувати
спільні проекти досліджень екології та динаміки чисельності
перелічених в Таблиці 1 популяцій та їх середовищ існування для
визначення специфічних потреб цих популяцій до середовищ
існування, а також розробки найбільш адекватних підходів при
управлінні і охороні цих угідь. 5.6. Сторони мають намагатися здійснювати дослідження
стосовно впливу втрат або деградації середовищ існування і турботи
на ємність водно-болотних угідь, які використовуються переліченими
в Таблиці 1 популяціями, та стосовно особливостей міграцій цих
популяцій. 5.7. Сторони мають намагатися здійснювати дослідження
стосовно впливу полювання і торгівлі на популяції, які включені в
Таблицю 1, та стосовно значення цих форм використання для місцевої
та національної економіки. 5.8. Сторони мають намагатися співробітничати з відповідними
міжнародними організаціями і підтримувати проекти досліджень та
моніторингу.
6. Освіта та інформація
6.1. Сторони мають, при необхідності, організовувати
навчальні програми для забезпечення того, щоб персонал,
відповідальний за виконання цього Плану дій, мав адекватні знання
для його ефективного здійснення. 6.2. Сторони мають співробітничати одна з одною та
Секретаріатом Угоди з метою розробки навчальних програм і обміну
інформаційними та навчальними матеріалами. 6.3. Сторони мають намагатися розробляти програми,
інформаційні матеріали і механізми для підвищення рівня
громадської зацікавленості в задачах, положеннях і змісті цього
Плану дій. Особлива увага має приділятися населенню, яке проживає
в межах або поблизу важливих водно-болотних угідь, користувачам
водно-болотними угіддями (мисливцям, рибалкам, туристам та іншим),
місцевій адміністрації та іншим особам, відповідальним за
прийняття рішень. 6.4. Сторони мають намагатися здійснювати спеціальні заходи
стосовно підвищення громадської обізнаності з метою збереження
популяцій, які перелічені в Таблиці 1.
7. Виконання
7.1. При виконанні цього Плану дій, Сторони мають, у
відповідних випадках, звертати першочергову увагу на популяції,
які перелічені в колонці A Таблиці 1. 7.2. У випадках, якщо на території Сторони існує декілька
популяцій виду, занесеного до Таблиці 1, Сторона має вжити
заходів, спрямованих на збереження популяції або популяцій з
найменш сприятливим статусом збереження. 7.3. Секретаріат Угоди у співробітництві з Технічним
комітетом та з допомогою експертів з держав ареалу має
координувати розробку керівних матеріалів щодо збереження згідно з
пунктом 4 Статті IV цієї Угоди для допомоги Сторонам у виконанні
даного Плану дій. Секретаріат Угоди має, по можливості,
забезпечити їх узгодженість з керівними матеріалами інших
міжнародних угод. Ці керівні матеріали мають бути спрямовані на
впровадження принципів сталого використання. Вони мають включати,
зокрема: (a) плани дій для окремих видів; (b) заходи термінового реагування; (c) підготовку обстежень середовищ існування та методи
управління середовищами існування;
(d) методи полювання; (e) торгівлю водно-болотними птахами; (f) туризм; (g) зменшення втрат врожаю; та (h) протокол моніторингу водно-болотних птахів. 7.4. Секретаріат Угоди у співробітництві з Технічним
комітетом та Сторонами має підготувати серію міжнародних оглядів,
необхідних для виконання цього Плану дій, зокрема: повідомлення про статус і тенденції змін чисельності
популяцій; прогалини в інформації на основі матеріалів обстежень; мережа середовищ існування, які використовуються кожною
популяцією, включаючи огляди статусу збереження та заходів
управління кожним з цих середовищ існування; відповідне законодавство про полювання і торгівлю в кожній
державі щодо видів, які перелічені в Додатку II цієї Угоди; етапи підготовки і виконання планів дій для окремих видів; проекти реінтродукції; та статус інтродукованих (неаборигенних) водно-болотних видів та
гібридів птахів. 7.5. Секретаріат Угоди повинен робити все можливе для
гарантії того, щоб згадані в пункті 7.4 огляди оновлювати не рідше
ніж через трьохрічний період часу. 7.6. Технічний комітет має оцінювати керівні матеріали і
огляди, що виконані відповідно до пунктів 7.3 і 7.4 та готувати
проекти рекомендацій і резолюцій стосовно їх розвитку, змісту і
виконання для розгляду їх на сесіях Наради Сторін. 7.7. Секретаріат Угоди має регулярно переглядати потенційні
механізми отримання додаткових ресурсів (фінансової і технічної
підтримки) на здійснення цього Плану дій та робити відповідні
повідомлення на кожній робочій сесії Наради Сторін.
Таблиця 1
Статус популяцій мігруючих водно-болотних птахів
Пояснення до класифікації
Пояснення до Таблиці 1, що наведені нижче, є основою для
виконання Плану дій:
Колонка A
Категорія 1: (a) види, які включені до Додатка I Конвенції ( 995_136 ); (b) види, які названі як такі, що перебувають в небезпеці і
занесені до Червоної Книги МСЗП (IUCN) від 1996 року стосовно
тварин, які перебувають під загрозою зникнення; або
(c) популяції, чисельність яких менше 10000 особин. Категорія 2: популяції чисельністю від 10000 до 25000 особин. Категорія 3: популяції чисельністю від 25000 до 100000 особин
і які розглядаються як такі, що знаходяться в зоні ризику через: (a) концентрації в обмеженій кількості угідь на будь-якій
стадії їх річного циклу;
(b) залежність від типу середовища існування, який
знаходиться під серйозною загрозою;
(c) наявність довготривалого і значного зниження чисельності;
або
(d) наявність значних коливань чисельності популяцій або
тенденцій зміни чисельності.
Стосовно видів, які перелічені у вищенаведених категоріях 2 і
3, дивіться пункт 2.1.1 цього Додатка.
Колонка B
Категорія 1: Популяції чисельністю від 25000 до 100000
особин, що не відповідають умовам колонки A, як зазначено вище. Категорія 2: Популяції чисельністю більше 100000 особин, що
потребують особливої уваги через: (a) концентрації в обмеженій кількості угідь на будь-якій
стадії їх річного циклу;
(b) залежність від типу середовища існування, який
знаходиться під серйозною загрозою;
(c) існування довготривалого і значного зниження чисельності;
або
(d) наявність значних коливань чисельності популяцій або
тенденцій зміни чисельності.
Колонка C
Категорія 1: Популяції чисельністю більше 100000 особин, для
яких може бути дуже сприятливим міжнародне співробітництво і які
не відповідають умовам колонок A або B, що розглянуті вище.
Перегляд Таблиці 1
Ця таблиця має: (a) регулярно переглядатись Технічним комітетом згідно з
пунктом 3 (b) Статті VII цієї Угоди; та
(b) змінюватись та доповнюватись, у разі потреби. Нарадою
Сторін згідно з пунктом 9 (d) Статті VI цієї Угоди на основі
висновків таких переглядів.
Скорочення та символи:
гн: гніздування зим: зимівля Пн.: Північна С: Східна Пд.: Південна З: Західна ПнС: Північно-східна ПнЗ: Північно-західна ПдС: Південно-східна ПдЗ: Південно-західна (): Популяційний статус невідомий. Статус збереження
визначається.
*: За виключенням популяцій, позначених зіркою, полювання
може продовжуватись на сталій основі там, де таке полювання на цих
видів є давньою культурною традицією.
Примітки
1. Дані щодо чисельності популяцій, які використані для
заповнення Таблиці 1, наскільки це можливо відповідають
чисельності особин, що потенційно гніздяться на території Угоди.
Статус базується на кращих, з опублікованих, оцінках чисельності
популяцій. 2. Скорочення (гн) або (зим) у переліку популяцій має
відношення виключно до ідентифікації популяції. Вони не
передбачають сезонних обмежень діяльності стосовно цих популяцій
згідно з цією Угодою та Планом дій. 3. Короткі описи, які використовуються для ідентифікації
популяцій відповідають таким, наведеним у другому виданні "Оцінки
популяцій водоплавних птахів" з деякими змінами і доповненнями
згідно з Доповіддю про статус збереження водно-болотних птахів, що
мігрують, на території Угоди (Doc. AEWA Inf. 1.1). 4. Знак "/" використовується для відокремлення територій
гніздування та зимівлі. 5. Якщо популяція певного виду наведена у Таблиці 1 під
багатьма категоріями, то зобов'язання щодо Плану дій відносяться
до найбільш суворої з перелічених категорій. ------------------------------------------------------------------------------------------ | | A | B | C | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гагара червоновола (Gavia stellata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа (зим) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Каспій, Чорне море та С Середземномор'я (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гагара чорновола (Gavia arctica arctica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Європа | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гагара чорновола (підвид) (Gavia arctica suschkini) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральний Сибір/Каспій | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гагара полярна (Gavia immer) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (зим) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гагара білодзьоба (Gavia adamsii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа (зим) | (2) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Норець сірощокий (Podiceps grisegena grisegena) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море, Середземномор'я (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Каспій (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Норець червоношиїй (Podiceps auritus auritus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа (великодзьобий) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа (дрібнодзьобий) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Каспій та Пд Азія (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа та З Азія (гн) | 1a 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Пелікан кучерявий (Pelecanus crispus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (зим) |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та Пд Азія (зим) |1a 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Баклан малий (Phalacrocorax pygmaeus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Баклан перський (Phalacrocorax nigrogularis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Перська затока та Аравійське море | | 2a (2c)| | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чапля рудогорла (Egretta vinaceigula) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | 1b 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чапля руда (Ardea purpurea purpurea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа та ПдЗ Азія (гн) | | (2c) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чапля велика біла (Casmerodius albus albus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чапля мадагаскарська жовта (Ardeola idae) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Мадагаскар та Альдабра (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Рудочерева чапля (Ardeola rufiventris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Тропічна С та Пд. Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Бугайчик (Ixobrychus minutus minutus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа та Пн Африка (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та ПдЗ Азія (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Бугайчик сіроспинний (Ixobrychus sturnii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Бугай (Botaurus stellaris stellaris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Дзьобач африканський (Mycteria ibis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лелека чорний (Ciconia nigra) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Європа/З Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна та С Європа (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лелека білошиїй (Ciconia episcopus microscelis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Тропічна Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лелека білий (Ciconia ciconia ciconia) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Іберія та ПнЗ Африка (гн) | 3b | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна та С Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (зим) | 3b | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна та ПдС Європа (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Косарик звичайний (Platalea leucorodia archeri) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Червоне море | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Косарик звичайний (підвид) (Platalea leucorodia major) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ та Пд Азія (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Косарик біла (Platalea alba) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка | 2* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Фламінго рожевий (Phoenicopterus ruber roseus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | 3a 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | 3a 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Східне Середземномор'я, ПдЗ та Пд Азія | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Фламінго малий (Phoenicopterus minor) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | | 2a 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | 3a 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Качка руда (Dendrocygna bicolor) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С та Пд Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Качка білолиця (Dendrocygna viduata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С та Пд Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Савка білоспинна (Thalassornis leuconotus leuconotus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С та Пд Африка | 2* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Савка білоголова (Oxyura leucocephala) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Алжир та Туніс |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Середземномор'я, Туреччина та ПдЗ Азія |1a 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лебідь-шипун (Cygnus olor) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ материкова та Центральна Європа | | 2d | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Азія/Каспій | | 2a 2d | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія/Великобританія та Ірландія | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ материкової Європи | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа та З Сибір/Чорне море та С Середземномор'я | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральний Сибір/Каспій | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лебідь малий (Cygnus columbianus bewickii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/ПнЗ Європа | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Північний Сибір/Каспій | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуменник короткодзьобий (Anser brachyrhynchus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Гренландія та Ісландія/Великобританія | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Шпіцберген/ПнЗ Європа | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуменник (Anser fabalis fabalis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/ПнЗ Європа | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуменник (підвид) (Anser fabalis rossicus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральний Сибір/ПнС та ПдЗ Європа | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска білолоба (Anser albifrons albifrons) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Сибір та ПнС Європа/ПнЗ Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Центральна Європа | 3c* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Чорне море та Туреччина | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Сибір/Каспій та Ірак | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска білолоба (підвид) (Anser albifrons flavirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Гренландія/Ірландія та Великобританія | 3a* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска білолоба мала (Anser erythropus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа та З Сибір/Чорне море та Каспій |1a 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска сіра (Anser anser anser) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія/Великобританія та Ірландія | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа/ПдЗ Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна Європа/Пн Африка | 2* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска сіра (підвид) (Anser anser rubrirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Туреччина | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Каспій та Ірак | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Казарка білощока (Branta leucopsis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Гренландія/Шотландія та Ірландія | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Шпіцберген/ПдЗ Шотландія | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Росія/Німеччина та Нідерланди | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Казарка чорна (Branta bernicla bernicla) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/З Європа | | 2b | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Казарка чорна (підвид) (Branta bernicla hrota) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Шпіцберген/Данія та Великобританія | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Канада/Ірландія | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Казарка червоновола (Branta ruficollis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Сибір/Чорне море та Каспій |1a 1b 3a| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска нільська (Alopochen aegyptiacus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С та Пд Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Огар (Tadorna ferruginea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Середземномор'я та Чорне море/ПнС Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія та Каспійське море/Іран та Ірак | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Огар південноафриканський (Tadorna cana) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Галагаз (Tadorna tadorna) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія/Каспій та Середній Схід | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска шпорчаста (Plectropterus gambensis gambensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска шпорчаста (підвид) (Plectropterus gambensis niger) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Качка гребінчаста (Sarkidiornis melanotos melanotos) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та С Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гуска мала африканська (Nettapus auritus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Свищ (Anas penelope) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/ПнЗ Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/Чорне море та Середземномор'я | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія та ПнС Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Качка сіра (Anas strepera strepera) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/Чорне море та Середземномор'я | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія та ПнС Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чирок-свистунець (Anas crecca crecca) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/Чорне море та Середземномор'я | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія та ПнС Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чирок капський (Anas capensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- від С Африки до З Африки | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крижень (Anas platyrhynchos platyrhynchos) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа/З Середземномор'я | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа/Чорне море та С Середземномор'я | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крижень жовтодзьобий (Anas undulata undulata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Шилохвіст (Anas acuta) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір, ПнС та С Європа/Пд Європа та З Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Шилохвіст червонодзьобий (Anas erythrorhyncha) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Мадагаскар | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чирок плямистий (Anas hottentota) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чирок-тріскунець (Anas querquedula) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та Європа/З Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія, ПнС та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Широконіска (Anas clypeata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ та Центральна Європа (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір, ПнС та С Європа/Пд Європа та З Африка | | (2c) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія, ПнС та С Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чирок мармуровий (Marmaronetta angustirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я/З Африка |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Східне Середземномор'я |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія |1a 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь червонодзьоба (Netta rufina) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ та Центральна Європа/З Середземномор'я | 2* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Азія/ПдЗ Азія | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь червоноока (Netta erythrophthalma brunnea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь червоноголова (Aythya ferina) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/ПнЗ Європа | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна та ПнС Європа/Чорне море та Середземномор'я | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія | | (2c) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь білоголова (Aythya nyroca) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я/З Африка |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа/С Середземномор'я та Африка |1a 1b 3c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія/ПдЗ Азія та ПнС Африка |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь чубата (Aythya fuligula) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна Європа, Чорне море та Середземномор'я (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія та ПнС Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чернь морська (Aythya marila marila) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа/З Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Чорне море та Каспій | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гага звичайна (Somateria mollissima mollissima) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Балтика, Данія та Нідерланди | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Норвегія та Росія | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гага звичайна (підвид) (Somateria mollissima islandica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Шпіцберген та Земля Франца-Йосипа (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гага гребінчаста (Somateria spectabilis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Гренландія, ПнС Європа та З Сибір | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гага сибірська (Polysticta stelleri) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПнС Європа | 1a 1b | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Морянка (Clangula hyemalis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія та Гренландія | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Пн Європа | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Синьга (Melanitta nigra nigra) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та Пн Європа/З Європа та ПнЗ Африка | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Турпан (Melanitta fusca fusca) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та Пн Європа/ПнЗ Європа | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Каспій | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гоголь звичайний (Bucephala clangula clangula) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ та Центральна Європа (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/Адріатика | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа/Чорне море | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Каспій | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Луток (Mergellus albellus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ та Центральна Європа (зим) | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/Чорне море та С Середземномор'я | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ Азія | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крохаль довгоносий (Mergus serrator serrator) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ та Центральна Європа (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/Чорне море та Середземномор'я | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/ПдЗ та Центральна Азія | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крохаль великий (Mergus merganser merganser) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ та Центральна Європа (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Європа/Чорне море | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Каспій | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Стерх (Grus leucogeranus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Іран (зим) |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Журавель-красень (Grus virgo)1 | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Туреччина (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Калмикія (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Журавель райський (Grus paradisea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Крайня Пд Африка | 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Журавель сережчатий (Grus carunculatus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Крайній північ Південної Африки | 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Журавель сірий (Grus grus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Європа (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС та Центральна Європа (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (зим) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Туреччина (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд З Азія (зим) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Погонич африканський пухнастий (Sarothrura boehmi) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна Африка | (3b) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Курочка мала (Porzana parva parva) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Євразія/Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Курочка крихітка (Porzana pusilla intermedia) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Погонич (Porzana porzana) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Погонич смугастий (Aenigmatolimnas marginalis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка | | (2b) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Лиска (Fulica atra atra) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Ржанка ракова (Dromas ardeola) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнЗ Індійський океан, Червоне море та Перська затока | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Ходулочник (Himantopus himantopus himantopus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка (гн) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Європа та З Середземномор'я (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | (3c) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та ПдЗ Азія/С Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Дерихвіст лучний (Glareola pratincola pratincola) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Середземномор'я (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Азія/С та Пд Африка | | 2b 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Сивка золота (Pluvialis apricaria) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія та Фарерські острови/С Атлантика | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа/З Європа та ПнЗ Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Великобританія, Ірландія, Данія та Німеччина (гн) | 3c* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Тулес (Pluvialis squatarola) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Галстучник (Charadrius hiaticula hiaticiila) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа та Пн Африка (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Галстучник (підвид) (Charadrius hiaticula tundrae) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок малий (Charadrius dubius curonicus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та ПдЗ Азія/С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок-пастух (Charadrius pecuarius pecuarius) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Субсахарна Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок трьохсмугастий (Charadrius tricollaris tricollaris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок білолобий (Charadrius forbesi) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок червоносмугастий (Charadrius pallidus pallidus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок червоносмуговий (підвид) (Charadrius pallidus venustus)| | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | (2c) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок морський (Charadrius alexandrinus alexandrinus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та ПнС Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок білолобий (Charadrius marginatus tenellus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та С Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок білолобий (підвид) (Charadrius marginatus mechowi) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Західно-Центральна Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок монгольський (Charadrius mongolus pamirensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок товстодзьобий (Charadrius leschenaultii columbinus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок товстодзьобий (Charadrius leschenaultii crassirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Зуйок каспійський (Charadrius asiaticus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія/С та Пд Африка | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Хрустан (Eudromias morinellus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Азія (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка (Vanellus vanellus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія (гн) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка шпорцева (Vanellus spinosus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка білоголова (Vanellus albiceps) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка сенегальська (Vanellus senegallus senegallus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка сенегальська (підвид) (Vanellus senegallus solitaneus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка сенегальська (підвид) (Vanellus senegallus lateralis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С та ПдС Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка траурна (Vanellus lugubris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ, З Африка та Центральна та С Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка чорнокрила (Vanellns melanopterus minor) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка вінценосна (Vanellus coronatus coronatus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Центральна Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка вінценосна сухолюбна (Vanellus coronatus xerophilus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка червоногруда (Vanellus superciliosus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Центральна Африка | (2) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кречітка (Vanellus gregarius)2 | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія/ПнС Африка |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чайка білохвоста (Vanellus leucurus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та ПнС Африка (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Дупель (Gallinago media) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Скандинавія (гн) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір та ПнС Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Бекас (Gallinago gallinago gallinago) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія (гн) (faroeensis) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | (3c)* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір (гн) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Веретенник великий (Limosa limosa limosa) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Європа/З Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа/С Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та ПнС Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Веретенник великий (підвид) (Limosa limosa islandica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія (гн) | 3a* | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Веретенник малий (Limosa lapponica lapponica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Палеартика (зим) | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та ПдЗ Африка (зим) | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кроншнеп середній (Numenius phaeopus phaeopus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Сибір/Пд та С Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кроншнеп середній (підвид) (Numenius phaeopus alboaxillaris)3| | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія/С Африка | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кроншнеп тонкодзьобий (Numenius tenuirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Перська затока, Середземномор'я та Марокко (зим) |1a 1b 1c| | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кроншнеп великий (Numenius arquata arquata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кроншнеп великий (підвид) (Numenius arquata orientalis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Щиглик (Tringa erythropus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Травник (Tringa totanus totanus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика (зим) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа/С Середземномор'я та Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Травник уссурійський (Tringa totanus ussuriensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Травник уссурійський (підвид) (Tringa totanus robusta) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія та Фарерські о-ви (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Поручайник (Tringa stagnatilis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С та Пд Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Уліт великий (Tringa nebularia) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чорниш (Tringa ochropus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Фіфі (Tringa glareola) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мородунка (Tringa cinerea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та Африка (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Перевізник (Tringa hypoleucos) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крем'яшник (Arenaria interpres interpres) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Палеартика (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник великий (Calidris tenuirostris) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та З Пд Азія (зим) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник ісландський (Calidris canutus canutus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З та Пд Африка (зим) | | 2a 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник ісландський (підвид) (Calidris canutus islandica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПнС Канада та Гренландія/ПнЗ Європа | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник білий (Calidris alba) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика, З та Пд Африка (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Кулик-горобець (Calidris minuta) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа та З Африка (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник білохвостий (Calidris temminckii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа/З Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та С Африка (зим) | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Побережник морський (Calidris maritima) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика (зим) | | 1 | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чорноволик (Calidris alpina alpina) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Сибір/Європа та Пн Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія та ПнС Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чорнозобик (підвид) (Calidris alpina schizii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Ісландія та Гренландія (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Балтика, Великобританія та Ірландія (гн) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чорноволик (підвид) (Calidris alpina arctica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Гренландія (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Червоноволик (Calidris ferruginea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Європа та З Африка (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Грязовик (Limicola falcinellus falcinellus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн Європа/ПдЗ Азія та С Африка | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Турухтан (Philomachus pugnax) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (зим) | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія, С та Пд Африка (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Плавунець круглодзьобий (Phalaropus lobatus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Євразія (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Плавунець плоскодзьобий (Phalaropus fulicaria) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Африка, Атлантичне узбережжя (зим) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мартин білоокий (Larus Ieucophthalmus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Червоне море та узбережжя поблизу |1a 1b 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мартин аденський (Larus hemprichii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Червоне море, Перська та Аравійська затоки та С Африка | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мартин Одуена (Larus audouinii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Середземномор'я/Узбережжя Пн та З Африки | 1a 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мартин вірменський (Larus armenicus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Вірменія, С Туреччина та З Іран | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Реготун чорноголовий (Larus ichthyaetus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Каспій/ПдЗ Азія | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Голубок морський (Larus genei) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (гн) | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З, ПдЗ та Пд Азія (гн) | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Мартин середземноморський (Larus melanocephalus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Європа, Середземномор'я та ПнЗ Африка | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок мартиноносий (Sterna nilotica nilotica) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Європа/З Африка | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ Азія (зим) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Чеграва (Sterna caspia caspia) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Каспій (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок королівський (Sterna maxima albidorsalis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (гн) | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок бенгальський (Sterna bengalensis bengalensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Перська затока/Пд Азія | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок бенгальський (підвид) (Sterna bengalensis par) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Червоне море/С Африка | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок бенгальський (підвид) (Sterna bengalensis emigrata) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Середземномор'я/Узбережжя ПнЗ та З Африки | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок Берга (підвид) (Sterna bergii bergii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд Африка та Мадагаскар (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок Берга (підвид) (Sterna bergii thalassinus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Африка та Сейшельські о-ви (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок Берга (підвид) (Sterna bergii velox) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Червоне море та ПнС Африка | 3a | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок пістрявоносий (Sterna sandvicensis sandvicensis) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Європа/З Африка | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та Середземномор'я (гн) | | 2a (2c)| | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- ПдЗ та Пд Азія (зим) | | 2a | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок рожевий (Sterna dougallii dougallii) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа (гн) | 1c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок річковий (Sterna hirundo hirundo) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та З Європа (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пн та С Європа (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Азія (гн) | | | (1) | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок полярний (Sterna paradisaea) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Євразія (гн) | | | 1 | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок малий (Sterna albifrons albifrons) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Атлантика (гн) | 3b | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Чорне море та С Середземномор'я (гн) | 3c | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Каспій (гн) | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок малий (підвид) (Sterna albifrons guineae) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Африка (гн) | (2) | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок мекранський (Sterna saundersi) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Пд Азія, Червоне море, Перська затока та С Африка | | (1) | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок китовий (Sterna balaenarum) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Пд та Центральна Африка та Атлантика | 2 | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок аравійський (Sterna repressa) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- З Пд Азії, Червоне море, Перська затока та С Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок білокрилий (Chlidonias leucopierus) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- С Європа та З Азія/Африка | | 2c | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |Крячок чорний (Chlidonias niger niger) | | | | |-------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |- Європа та Азія (гн) | | 2c | | ------------------------------------------------------------------------------------------ Примітки до табл. 1 1: Цей вид зазначений у Додатку II Боннської Конвенції
( 995_136 ) як Anthropoides virgo. 2: Цей вид зазначений у Додатку I Боннської Конвенції
( 995_136 ) як Chettusia gregaria. 3: Деякі автори вважають форму "alboaxillaris" тільки
кольоровою морфою номінативного виду phaeopus.вгору