Документ 995_i72, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2005

              Рішення II/1 
Генетично модифіковані організми

Нарада Сторін Конвенції
про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
з питань, що стосуються довкілля
( 994_015 )
Доповідь другої Наради Сторін
Доповнення
Ухвалено на другій Нараді Сторін,
яку проведено в Алмати, Казахстан,
25-27 травня 2005 р.

Офіційний переклад
Нарада Сторін,
визнаючи важливість дальшого розширення застосування
Конвенції ( 994_015 ) до рішень про те, чи варто дозволити умисне
введення генетично модифікованих організмів (ГМО) шляхом
використання, inter alia, положень, точніших, ніж ті, які
викладено в пункті 11 статті 6 Конвенції,
посилаючися на своє рішення 1/4,
визнаючи різні практичні потреби Сторін Конвенції ( 994_015 )
та країн, що підписали Конвенцію, зокрема тих, які мають перехідну
економіку, у зв'язку з розробкою та створенням національних систем
забезпечення біобезпеки, у тому числі їхні потреби у вимогливіших
положеннях про участь громадськості,
визнаючи необхідність співробітництва з іншими міжнародними
організаціями й форумами, зокрема з Картахенським протоколом про
біобезпеку ( 995_935 ), з метою досягнення максимальної синергії
зусиль і запобігання їхньому дублюванню, inter alia, шляхом
заохочення обміну інформацією і тіснішої взаємодії між
секретаріатом Конвенції ( 994_015 ) та секретаріатом
Картахенського протоколу,
закликаючи всі Сторони Орхуської конвенції ( 994_015 ) та
держави, що її підписали, ратифікувати Картахенський протокол
( 995_935 ) або приєднатися до нього належним чином, оскільки це
дозволяє створити національні системи забезпечення біобезпеки, у
тому числі оцінку ризику й процедури прийняття рішень за участю
громадськості, а також розширити участь громадськості у здійсненні
програм з нарощування потенціалу, особливо в контексті
відповідного проекту Програми Організації Об'єднаних Націй з
навколишнього середовища - Глобального економічного фонду,
уважаючи, що, незважаючи на зміни, які мають місце в інших
форумах, Орхуська конвенція ( 994_015 ) є відповідною міжнародною
системою для дальшого розширення доступу до інформації, участі
громадськості й доступу до правосуддя стосовно ГМО,
беручи до відома діяльність і доповіді Робочої групи з
генетично модифікованих організмів,
1) приймає викладену в додатку до цього рішення поправку до
Конвенції ( 994_015 );
2) закликає Сторони якомога швидше ратифікувати, прийняти або
схвалити цю поправку та застосовувати її максимально можливо до
набрання нею чинності;
3) також закликає Сторони активізувати свої зусилля зі
здійснення Керівних принципів, а також
4) приймає рішення розглянути на своїй третій нараді хід
ратифікації, прийняття і схвалення поправки та здійснення Керівних
принципів.

Додаток

Поправки до Конвенції
( 994_015 )

Пункт 11 статті 6
Замінити існуючий текст таким текстом:
"11. Незважаючи на положення пункту 5 статті 3 положення цієї
статті не застосовуються до рішень про дозвіл на умисне введення в
навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично
модифікованих організмів.".
Пункт 6-bis
Після статті 6 уключити нову статтю в такій редакції:
"Стаття 6-bis
Участь громадськості в прийнятті рішень
про умисне введення в навколишнє середовище
та реалізацію на ринку генетично
модифікованих організмів
1. Згідно з умовами, викладеними в додатку I-bis, кожна
Сторона забезпечує своєчасне й ефективне інформування та участь
громадськості, перш ніж будуть прийняті рішення про дозвіл на
умисне введення в навколишнє середовище й реалізацію на ринку
генетично модифікованих організмів.
2. Вимоги, які встановлюються Сторонами згідно з положеннями
пункту 1 цієї статті, повинні доповнювати й взаємно підтримувати
їхні національні системи біобезпеки відповідно до цілей
Картахенського протоколу про біобезпеку ( 995_935 ).".
Додаток I-bis
Після додатка I уключити новий додаток у такій редакції:
"Додаток I-bis
Умови, що згадуються у статті 6
1. Кожна Сторона установлює у своїй нормативно-правовій базі
заходи ефективного інформування й участі громадськості в прийнятті
рішень, що підпадають під дію положень статті 6-bis, які включають
обґрунтовані часові рамки, для надання громадськості адекватної
можливості висловити свою думку стосовно таких запропонованих
рішень.
2. У своїй нормативно-правовій базі Сторона може, у разі
потреби, передбачити винятки з процедури участі громадськості, яка
встановлюється цим додатком:
a) у разі навмисного введення генетично модифікованого
організму (ГМО) у навколишнє середовище з будь-якою іншою метою,
ніж реалізація на ринку, якщо:
i) таке введення в порівнянних біогеографічних умовах уже
було затверджене в рамках нормативно-правової бази відповідної
Сторони, а також
ii) раніше було накопичено достатній досвід уведення такого
виду ГМО до порівнянних екосистем;
b) у разі реалізації ГМО на ринку, якщо:
i) її вже було затверджено в рамках нормативно-правової бази
відповідної Сторони, або
ii) її призначено для наукових досліджень або для колекцій
культур.
3. Не обмежуючи положень застосовного законодавства стосовно
конфіденційності, відповідно до положень статті 4 кожна Сторона
надає громадськості своєчасно, адекватним і ефективним чином
резюме поданого на розгляд повідомлення для одержання дозволу на
умисне введення в навколишнє середовище або реалізації на ринку
того чи того ГМО на її території, а також доповідь про оцінку,
якщо вона є, і відповідно до своєї національної системи
біобезпеки.
4. У жодному разі Сторони не розглядають як конфіденційну
таку інформацію:
a) загальний опис відповідного генетично модифікованого
організму або відповідних генетично модифікованих організмів,
назву й адресу подавця заяви про дозвіл на умисне введення,
передбачуване використання й, у відповідному випадку, місце
введення;
b) методи й плани моніторингу відповідного генетично
модифікованого організму або відповідних генетично модифікованих
організмів і ліквідації надзвичайних ситуацій;
c) оцінку ризиків для навколишнього середовища.
5. Кожна Сторона забезпечує прозорість процедур прийняття
рішень і надає громадськості доступ до відповідної інформації
процедурного характеру. Така інформація могла б уключати,
наприклад:
i) характер можливих рішень;
ii) державний орган, відповідальний за прийняття рішення;
iii) механізми участі громадськості, які встановлено згідно з
пунктом 1;
iv) зазначення державного органу, від якого може бути
отримано відповідну інформацію;
v) зазначення державного органу, до якого може бути подано
зауваження, і строки подання зауважень.
6. Положення, установлені згідно з пунктом 1, дозволяють
громадськості будь-яким відповідним чином надавати будь-які
зауваження, інформацію, аналізи або думки, які громадськість
уважає такими, що стосуються запропонованого умисного введення,
зокрема реалізації на ринку.
7. Кожна Сторона прагне забезпечити належне врахування
результатів процедури участі громадськості, організованої згідно з
пунктом 1, під час прийняття рішень стосовно отримання дозволів на
умисне введення ГМО в навколишнє середовище, зокрема реалізації на
ринку.
8. Коли будь-який державний орган приймає рішення, що
підпадає під дію положень цього додатка, Сторони забезпечують
доведення до відома громадськості тексту такого рішення, а також
причин і міркувань, на яких воно ґрунтується.вгору