Документ 996-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.11.2018, підстава - 2545-VIII


{  Частина  перша  статті  12-1  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону
N 2164-VIII ( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні
акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють
діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які
провадять господарську діяльність за видами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними
стандартами. { Частина друга статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2164-VIII ( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї
статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних
стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності.
4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері статистики, про складання ними
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за
міжнародними стандартами. { Частина четверта статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
5. Підприємства, зазначені у частині другій цієї статті,
складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх
вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії
фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному
електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку. { Частина п'ята статті 12-1 в редакції Закону N 2164-VIII
( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за
міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення
бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за
міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності
або консолідованої фінансової звітності за міжнародними
стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному
міжнародними стандартами. { Статтю 12-1 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 2164-VIII ( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
{ Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом N 3332-VI
( 3332-17 ) від 12.05.2011 }
Стаття 13. Звітний період
1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за
результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців.
Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова
звітність може складатися за інші періоди.
Звітний період для складання фінансової звітності про
виконання бюджетів визначається Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ). { Частина перша статті 13 в редакції Закону N 2164-VIII
( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
2. Перший звітний період новоствореного підприємства може
бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.
3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з
початку звітного року до дати прийняття рішення про його
ліквідацію.
Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
1. Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність
органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим
колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до
установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом.
Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність
подається відповідно до законодавства.
2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної
таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до
інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених
законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо
поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані
надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку,
передбаченому Законом України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ).
3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім
великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні
акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на
загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які
здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше
ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом,
оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй
веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках,
визначених законодавством.
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та
середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року,
що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову
звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у
повному обсязі). { Абзац другий частини третьої статті 14 набирає чинності з 1
січня 2019 року - див. пункт 1 розділу II Закону N 2164-VIII
( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та
малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що
настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову
звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці
(у повному обсязі). { Абзац третій частини третьої статті 14 набирає чинності з 1
січня 2019 року - див. пункт 1 розділу II Закону N 2164-VIII
( 2164-19 ) від 05.10.2017 }
Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення
юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств.
4. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну
фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність не
пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом,
шляхом розміщення на своїй веб-сторінці.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,
оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про загальний
майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного
сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за
звітним періодом, на своїй веб-сторінці.
5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія
складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом,
публікує його протягом 45 днів після затвердження.
6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність
та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше
поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з
метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.
Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та
уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у
такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності, що уточнюються. { Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3422-IV
( 3422-15 ) від 09.02.2006, N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011,
N 3332-VI ( 3332-17 ) від 12.05.2011, N 4224-VI ( 4224-17 ) від
22.12.2011, N 1669-VII ( 1669-18 ) від 02.09.2014, N 1405-VIII
( 1405-19 ) від 02.06.2016, N 2019-VIII ( 2019-19 ) від
13.04.2017; в редакції Закону N 2164-VIII ( 2164-19 ) від
05.10.2017 }
Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про
бухгалтерський облік та фінансову звітність
Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними
органами в межах їх повноважень, передбачених законами.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно
до законів України на керівників та інших посадових осіб
підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або
арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з
1 січня 2001 року. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1829-III ( 1829-14 ) від 22.06.2000 )
2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України, що випливають з цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1999 року
N 996-XIVвгору