Документ 996_629, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 24.11.1995, підстава - 464/95-ВР
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.11.1995. Подивитися в історії? )


Кредитна Угода
між Європейським Співтовариством (Кредитор)
та Україною (Позичальник) та Національним банком
України (Агент Позичальника) про надання Україні
позики у сумі 85 млн. ЕКЮ
( Угоду ратифіковано Законом N 464/95-ВР ( 464/95-ВР )
від 24.11.95 )

Дата підписання: 15.06.1995 Дата ратифікації: 24.11.1995 Дата нвбрання чинності: 30.11.1995
Європейське Співтовариство, далі "ЄС" або "Кредитор",
представлений Європейською Комісією, далі "Комісія", від імені
якої діє п. Ів Тибо де Сілгі, член Комісії та Україна, далі "Україна" або "Позичальник", в особі п. Ігоря
Мітюкова, Віце-прем'єр-міністра України, та Національний банк України, що діє як Агент Позичальника, далі
"Агент", в особі п. Віктора Ющенка, Голови Правління Національного
банку України, враховуючи, що Уряд України надіслав запит щодо фінансової
допомоги від ЄС; враховуючи, що Рада Європейського Співтовариства, далі
"Рада", згідно з рішенням 94/940/ЄС від 22 грудня 1994 року щодо
надання макрофінансової допомоги Україні, прийняла рішення про
надання Україні можливості отримати Позику, максимальна сума якої
складає 85 млн. ЕКЮ із максимальним терміном погашення 10 років,
яка здійснюватиметься Комісією у тісному співробітництві з
Валютним Комітетом; враховуючи, що Рада уповноважила Комісію після консультацій з
Валютним Комітетом провести переговори з Урядом України, щодо умов
економічної політики, що є умовою надання кредиту, і враховуючи,
що Комісія провела консультації з Валютним Комітетом щодо згаданих
умов; враховуючи, що Уряд України узяв на себе зобов'язання щодо
виконання умов фінансової допомоги, які узгоджені з Комісією у
Меморандумі про взаєморозуміння ( 996_036 ) (далі "Меморандум"),
що додається до цієї Кредитної Угоди (далі "Угода"); враховуючи, що Комісія має повноваження брати в Позику від
імені ЄС необхідні кошти; враховуючи, що відповідно до положень Рішення Ради 94/940/ЄС
Україні буде надано можливість отримати Позику на суму 85 млн. ЕКЮ
єдиним траншем, та враховуючи, що цей транш буде надано відповідно
до положень Меморандуму, і виходячи з задовільного прогресу у
використанні Україною кредиту МВФ "стенд-бай"; враховуючи, що для реалізації цієї Позики Комісія в належні
строки від імені ЄС, після консультації з Валютним Комітетом та за
згодою Позичальника з основними фінансовими умовами (тобто
процентною ставкою, орієнтовними чистими надходженнями, термінами
погашення), здійснить випуск облігацій на суму 85 млн. ЕКЮ або
іншу відповідну фінансову операцію, надходження від якої будуть
передані Україні та наданні у розпорядження Агента у той день,
коли будуть отримані Комісією ("Дата платежу"), і з урахуванням
того, що Кредитор докладе всіх зусиль для отримання, на власний
розсуд, найкращих умов, наявних на ринку для згаданої фінансової
операції; враховуючи, що копії контрактів щодо майбутнього випуску
облігацій або іншої відповідної фінансової операції, включаючи
можливий "своп", що надалі іменуються "Контракти про позичання",
будуть додані до Угоди та складатимуть її невід'ємну частину; домовилися про таке:
Стаття 1
Сума Позики
Кредитор бере на себе зобов'язання надати Позичальникові
Позику, основна сума якої складає 85 мільйонів ЕКЮ ("Позика"),
єдиним траншем відповідно до положень та умов, визначених Рішенням
Ради 94/940/ЄС та Меморандумом ( 996_036 ), що додається. Після перевірки Комісією відповідності до умов, викладених у
Меморандумі, нею буде надано Позику, чисті надходження від якої
визначенні у Статті 2 цієї Угоди.
Стаття 2
Чисті надходження, отримання та попередні умови
1. Чисті надходження по позиці мають дорівнювати чистому
доходу по передбаченій фінансовій операції ЄС мінус загальна сума
комісійних та витрат пов'язаних з такою фінансовою операцією, з
підготовкою такої фінансової операції та з Позикою плюс первинна
сума перерахунку, одержана ЄС за "свопом", якщо такий матиме
місце. 2. Чисті надходження по позиці, як їх визначено у
попередньому пункті, мають бути перераховані на Дату платежу на
рахунок Агента в ЕКЮ N 971458-74-2, відкритий банком Credit
Suisse, або на іншій подібний рахунок, повідомлення про який
Позичальник або Агент направить до Кредитора щонайменше за 10
робочих днів до настання Дати платежу; 3. Перерахування чистих надходжень Позичальнику буде
обумовлено наступним: (1) Комісія має одержати щонайменше за два люксембурзькі
робочі дні до настання Дати платежу два юридичні висновки від:
а) п. Василя Онопенка, Міністра юстиції України або одного з
його заступників; та б) п. Джона Гевко від фірми "Бейкер та МакКензі" або п. Бейта
Томаса від фірми "Бі Сі Томс і Ко" або будь-якого іншого
незалежного українського юрисконсульта Кредитора. Ці юридичні висновки мають бути датовані не раніше дати
набуття чинності Угодою, як це визначено у Статті 10 Угоди, і не
пізніше ніж за два люксембурзькі робочих дні до настання Дати
платежу, та мають свідчити, що згідно із законами та нормативними
актами, а також юридично обов'язковими рішеннями, чинними в
Україні, Позичальник після підписання цієї Угоди п. Ігорем
Мітюковим, Віце-прем'єр-міністром України, дійсно та безвідзивно
взяв на себе зобов'язання щодо виконання умов цієї Угоди. Позичальник та Агент зобов'язуються інформувати Кредитора
негайно в разі, якщо в термін між наданням юридичних висновків та
настанням Дати платежу трапиться будь-яка подія, яка призведе до
недійсності будь-якого положення, що міститься в юридичних
висновках. (2) ЄС, з одного боку, та банк або синдикат банків, з іншого
боку, підписують Контракти про призначення не пізніше ніж два
робочі дні до настання Дати платежу, і ЄС отримує на Дату платежу
чисті надходження від зазначеного банку чи синдикату банків разом
з первинною сумою перерахунку, якщо така буде, відповідно до
пункту 1 Статті 2;
(3) з дати підписання Угоди не виникне жодного суттєвого
погіршення, яке, на думку Кредитора, після консультацій з
Позичальником може завдати суттєвої шкоди здатності Позичальника
виконати його платіжні зобов'язання відповідно до Угоди, а саме по
обслуговуванню Позики та її поверненню у встановлені строки.
Стаття 3
Статус та зобов'язання
1. Позика за цією Угодою є незабезпеченим, прямим, безумовним
та генеральним зобов'язанням Позичальника та має принаймні бути
рівною з іншими наявними та майбутніми незабезпеченими Позиками та
зобов'язаннями Позичальника, що випливають з його наявної або
майбутньої зовнішньої заборгованості, як це визначено у пункті 1
Статті 7 Угоди. 2. Позичальник зобов'язується до того часу, як основна сума і
проценти та довідкові суми, якщо такі мають місце, будуть повністю
повернені та за винятком застави, які перелічені у пункті 3, не
надавати забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої
застави, або будь-якої іншої застави по його власних активах або
доходах щодо наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та
щодо будь-якої гарантії, виданої у зв'язку з нею, якщо Позика в
той же час не враховується у рівній частці та пропорційно в такому
забезпеченні. Позичальник також зобов'язується не звертатися з
проханням про зміну графіка платежів по позиці або звільнення від
сплати боргу стосовно цієї Позики або будь-якої іншої позики ЄС,
наданої до цього часу Україні, та забезпечити, щоб не за яких
обставин переважне право Кредитора не було передано будь-якому
іншому кредитору. 3. Позичальник, додержуючись своїх зобов'язань за пунктом 2,
має право передбачати виключно такі випадки застави: і) застава будь-якого майна, виконана для забезпечення
закупівельної ціни цього майна, та будь-якого поновлення або
продовження такої застави, яка обмежена первинною вартістю
власності, що покривається нею та забезпечує поновлення або
продовження первинного забезпеченого фінансування; та іі) застава комерційних товарів, яка виникла внаслідок
звичайних комерційних банківських операцій (та термін якої
закінчується не пізніше ніж за рік після цього) для фінансування
імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України; ііі) застави, що гарантують та забезпечують сплату зовнішньої
заборгованості, що виникла виключно для фінансування
обґрунтованого інвестиційного проекту, за умови, що майно, щодо
якого виконано таку заставу, є предметом такого інвестиційного
проекту або є доходом або правом вимоги, у зв'язку з цим проектом;
та iv) будь-які інші застави, що існують на дату Угоди, за
умови, що такі застави залишаються обмеженими майном, заставленим
в цей час по них, та майном, що буде заставлено по закладних та
контрактами, діючими на дату підписання цієї Кредитної Угоди, та
за умови, що такі застави гарантують або забезпечують сплату
тільки тих зобов'язань, які гарантовані чи забезпечені на дату
цієї Угоди, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та v) усі інші передбачені законодавством застави та привілеї,
чинні виключно в силу законодавства, які не можуть бути порушені
Позичальником. Використаний у цьому пункті термін "фінансування проекту"
означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або
використання майна у зв'язку з проектом, якщо орган, який надає
фінансування, виразно погоджується вважати таке майно, що
фінансується, та доходи від нього або збитки чи пошкодження у
зв'язку з ним, основним джерелом повернення авансових коштів.
Стаття 4
Проценти
1. Проценти за Позикою та дати настання платежів по них
будуть такі ж самі, як і ті, що визначені відповідними статтями
Контрактів про позичання. В разі плаваючої процентної ставки вона
не буде перевищувати ставку LIBOR + 0.5% річних; Кредитор має
проінформувати Агента щонайменше за один місяць до настання строку
платежу про суму процентів, що обов'язкові до сплати і мають бути
сплачені на цю дату, та про інші деталі (розмір процентної ставки,
період нарахування процентів), на яких базується розрахунок
процентів. У разі фіксованої процентної ставки така ставка не
перевищуватиме 8,5% річних. У тому випадку, коли Кредитор
відповідно до наявних ринкових умов на момент здійснення випуску
облігацій або іншої фінансової операції не спроможний залучити
фінансування під процентну ставку, що не перевищує зазначеної або
дорівнює їй, то Кредитор звільняється від зобов'язання надати
Позику Позичальникові; після запиту від Позичальника Кредитор
запропонує Позичальнику провести повторні переговори щодо нових
максимальних процентних ставок з урахуванням наявних на той час
ринкових умов. 2. Кредитор згідно із запитом Позичальника, та, якщо
обставини дозволяють поліпшити умови щодо процентної ставки за
Позикою, може згідно з пунктом 3 Статті 4 Рішення переглянути
фінансові умови первинних Позик Кредитора. Зокрема, якщо первинна
ставка процента за Позикою є плаваючою. Позичальник має право, з
повідомленням за два місяці до того, просити замінити плаваючу
ставку на фіксовану. У цьому випадку процентна ставка буде
фіксованою до настання Дати погашення Позики на рівні переважної
на той час ринкової ставки, як це визначено подальшим Контрактом
про позичання. 3. Якщо чисті надходження за Позикою не можуть бути
перераховані на Дату платежу з причин інших, ніж зазначені у
пункті 3(2) Статті 2, тоді Кредитор розмістить ці надходження за
найкращою наявною ринковою ставкою на строковому депозиті і без
затримки повідомить про цей факт та про отриману процентну ставку
Агента. Проценти, отримані Кредитором на таких депозитах, будуть
відняті від суми першого платежу процентів, що є обов'язковими і
які мають бути сплачені Позичальником. 4. Якщо Позичальник не сплатить суму основного боргу або
процентів за цією Угодою на встановлену дату, то Позичальник має
сплатити Кредитору штрафні проценти по такій сумі (або, залежно
від випадку, по сумі, яка на цей час прострочена та несплачена) з
дати настання платежу до дати фактичного платежу у повному
розмірі, нараховані згідно з послідовними періодами нарахування
процентів (кожен з цих періодів Кредитор має право час від часу
вибирати та перший з них починається з чергового строку платежу,
але якщо це можливо, то тривалість має бути один тиждень), за
ставкою вищою з двох, наведених нижче: а) річна ставка розрахована як сума
(і) один процент на рік (1%), та
(іі) ставка LIBOR для ЕКЮ за відповідний період, або б) один процент на рік (1%) плюс процентна ставка за Позикою,
як це визначено у пункті 1 Статті 4. Якщо триває прострочення платежів, ця ставка має змінюватись
відповідно до положень цієї Статті на останній день кожного такого
періоду нарахування процентів, і несплачені проценти, зазначені в
цій Статті, що стосуються попередніх періодів нарахування
процентів, мають бути додані до суми процентів, що підлягають
сплаті на кінець кожного такого періоду. Якщо Позичальник не сплачує будь-які інші витрати на видатки,
що мають бути сплачені Кредитору на дату настання платежу і які
підлягають сплаті згідно з цією Угодою, то Позичальник додатково
сплатить усі обгрунтовані витрати на видатки, понесені Кредитором
і пов'язані з затримкою такого платежу, як їх буде визначено
Кредитором, якщо тільки немає очевидної помилки при визначенні
таких витрат. Додатково Позичальник зобов'язується відшкодувати усі
додаткові проценти та усі витрати, які понесені та підлягають
сплаті Кредитором внаслідок невиконання будь-яких зобов'язань
Позичальником згідно з Угодою. Кредитор зобов'язується інформувати Агента щодо деталей
нарахування процентів, зокрема щодо джерел визначення ставки
LIBOR, якщо таке застосовується.
Стаття 5
Погашення Позики
Позичальник погасить основну суму боргу Кредиту, яка дорівнює
85 млн. ЕКЮ, на дату, визначену в Контрактах про позичання, та
відповідно до їх умов, які будуть визначені таким чином, що перший
платіж по частковому погашенню основної суми наставатиме не раніше
ніж після 6 років з Дати платежу, а останній такий платіж має бути
здійснений не пізніше ніж через 10 років після Дати платежу.
Стаття 6
Платежі
1. Всі платежі, які повинен здійснити Позичальник, повинні
виконуватися без будь-яких податкових зборів, комісійних або інших
стягнень. 2. Позичальник заявляє, що всі платежі і перекази, які
пов'язані з цією Угодою, як і сама Угода, не підлягають
оподаткуванню або іншим обкладенням в Україні. 3. Платежі повинні бути здійснені Позичальником в ЕКЮ на
рахунок Кредитора N 52.319440.65 в банку Кредитбанк С. А.,
Люксембург або на інший рахунок, про який Кредитор повідомить
Позичальника та Агента якнайменше за 10 днів до настання
відповідної дати платежу. 4. Позичальник зобов'язується оплатити всі витрати і видатки
Кредитора, що виникли при підготовці і наданні Позики та
пов'язаної з нею фінансової операції. Контрактів про позичання та
будь-які інші витрати і видатки, які понесені і мають бути
сплачені Кредитором у зв'язку з фінансовою операцією такого виду
або "свопом", якщо такий виникне, а також інші витрати, протягом
всього періоду виконання фінансової операції, за винятком витрат,
які виникли в результаті невиконання зобов'язань або через
недбалість з боку ЄС. Такі витрати, які будуть оплачуватись
Позичальником, включають в себе витрати на юридичні послуги (такі,
як витрати по наданню юридичних висновків), витрати на проїзд,
пов'язані з фінансовим обслуговуванням фінансової операції, а
також податки, комісійні витрати по реєстрації та публікаціях,
якщо такі виникнуть, зазначені суми виплачуються Позичальником
протягом 15 робочих днів після одержання підтверджуючих документів
з однаковою датою валютування і на тих умовах, на яких їх має
сплатити Кредитор.
Стаття 7
Випадки неплатежів і додаткове погашення Позики
1. Кредитор може заявити Позичальнику письмовим
повідомленням, що основна сума боргу разом з нарахованими
відсотками підлягає негайній сплаті і має бути сплачена, якщо: а) Позичальник не виконає платежу у встановлений термін по
основній сумі Позики або відсотків по позиці і таке невиконання
платежу не буде виправлено шляхом здійснення платежу у зв'язку з
цим протягом п'яти робочих днів після того, як Кредитор відправить
Позичальнику письмове повідомлення з цього приводу; або б) Позичальник не виконає будь-яке зобов'язання за Угодою і
таке невиконання зобов'язань продовжується протягом 30 днів після
відправлення Кредитором Позичальнику письмового повідомлення з
цього приводу відповідно до Статті 8; таке повідомлення повинно
вказувати на те, як можливо виправити ситуацію невиконання
зобов'язань; або в) через будь-яку причину внаслідок дії або упущення з боку
будь-якої установи або особи, або іншого суб'єкта, який має
повноваження в Україні, зобов'язання України за цієї Угодою мають
визначатися як такі, чинність або примусове виконання щодо яких
оспорюються; або г) існує за умовами Кредитної Угоди від 13 липня 1992 року
між Україною, Державним експортно-імпортним банком України та
Європейським економічним співтовариством або по відношенню до
будь-якої іншої суттєвої зовнішньої заборгованості України по
Позиках заява про невиконання зобов'язань, визначена у будь-якому
документі, який регулює або засвідчує таку заборгованість, і, як
результат такої заяви про невиконання зобов'язань, прискорення
сплати такої заборгованості; або д) Україна в цілому не в змозі обслуговувати свої зовнішні
борги, підлягають виплаті, або накладає мораторій на виплату
зовнішньої заборгованості, або прийнятої на себе чи гарантованої
нею. Для цілей тлумачення зазначеного вище, термін "зовнішній борг
України" означає будь-який борг, оформлений угодою, гарантований
або іншим чином забезпечений Україною або Національним банком
України, і який або: і) виражений у валюті, іншій ніж валюта України; або іі) виник або понесений (у будь-якій валюті) за межами
України, за винятком зовнішнього боргу України, який пов'язаний із
зобов'язаннями України як однієї з держав-правонаступниць
колишнього Радянського Союзу стосовно зовнішнього боргу та активів
останнього. 2. Якщо ЄС зобов'язаний по відношенню до відповідних положень
Контрактів про позичання виплатити непогашену суму з причини, яка
є поза межами контролю ЄС, то в такому випадку основна сума разом
з нарахованими відсотками підлягає виплаті на умовах, які
визначені положеннями Контрактів про позичання. 3. У випадку передчасного закінчення строку по "свопу", якщо
він використовується, Позичальник забезпечить обслуговування боргу
по відношенню до відповідної частини згаданої фінансової операції. 4. Кредитор може, хоча не зобов'язаний, використовувати свої
права згідно з умовами цієї статті, а також може використовувати
ці права частково без шкоди для їх майбутнього використання. 5. Позичальник відшкодує всі обґрунтовані витрати і видатки,
які понесені та підлягають сплаті з боку ЄС, внаслідок
передчасного погашення Позики згідно з положенням Статті 7 цієї
Угоди.
Стаття 8
Повідомлення
Усі повідомлення щодо цієї Угоди вважаються дійсними, якщо
вони надсилаються на адресу: для ЄС - Комісія Європейського Союзу Генеральний директорат
"Кредити та інвестиції" Генеральний директор Сентр
А.Вагнер П. скр. N 1907 L-2907 Люксембург; для України - Міністерство фінансів України Міністр фінансів
або один з його заступників вул.Грушевського, 12/2
Київ 252008 Україна Телефакс: (380) 44-293 21 78 для Агента - Національний банк України Голова Правління або
один з його заступників вул.Інститутська, 9 Київ
252007 Україна телекс: 131251 KIJ UX SWIFT:
NBUAUAUXAXXX
Повідомлення відправляються рекомендованою поштою, коли це
доцільно. В іншому випадку або за надзвичайних умов вони можуть
надсилатися факсом або телексом, по системі SWIFT або доставлятись
кур'єром на зазначені адреси і підтверджуватись рекомендованою
поштою, якщо це доцільно. Повідомлення є дійсними з моменту
отримання телексу або відправлення по SWIFT листа; в разі
повідомлення по телексу зворотне підтвердження є достатнім доказом
отримання.
Стаття 9
Різне
1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди з будь-якої причини не
є законним або юридично обов'язковим зобов'язанням, то це не
впливатиме на інші положення. 2. Преамбула та додатки до Угоди, тобто Контракти про
позичання, а саме: "Угода про підписку", "Угода про фінансові
посередницькі послуги агентства", "Лист-пропозиція", "Угоди щодо
"свопу" (якщо такі є), складають невід'ємну частину цієї Угоди.
Назви статей Угоди використовуються виключно для зручності. До
Меморандуму ( 996_036 ), що є в Додатку до Угоди, не відноситься
положення пункту 1 б) статті 7. Мета цієї Угоди полягає у створенні умов, за яких ЄС надає
Україні надходження від фінансової операції, організованої для
цього ЄС. Як результат, Україна та ЄС погоджуються, що їхні права
та зобов'язання, якщо інше не передбачено Угодою є в найбільш
широкому розумінні визначеними і тлумачаться згідно з відповідними
документами про позичання. Зокрема, умови Контрактів про позичання
в ЕКЮ - валюти, що передбачена для фінансової операції і для
Позики, застосовуватимуться до цієї Угоди.
Стаття 10
Регулююче законодавство та юрисдикція
Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до англійського
законодавства. Сторони зобов'язуються подавати на розгляд, згідно із статтею
181 Угоди про створення Європейського Співтовариства, будь-який
спір, що може виникнути стосовно чинності, тлумачення або
виконання цієї Угоди, до виключної юрисдикції Суду ЄС або у
випадку, коли Сторона підпадає під дію Статті 3 (с) Рішення Ради
(88/591/ECSC/EEC/Euratom), з поправкою Статті і Рішення Ради
(93/350/Euratom/ECSC/EEC) або будь-якої наступної поправки, - до
виключної юрисдикції Суду ЄС відповідно до Статті 168А Угоди про
створення ЄС. Рішення Суду ЄС і Суду Першої Інстанції ЄС, залежно від
конкретного випадку є повною мірою юридично зобов'язуючими та
обов'язковими до виконання сторонами, за винятком випадків, коли
при розгляді апеляції, одержаної після рішення Суду Першої
Інстанції, Суд ЄС шляхом надання тимчасового звільнення від
виконання такого рішення зупиняє виконання цього судового рішення
або частини рішення Суду Першої Інстанції. Від цього моменту Кредитор є вільним щодо примусового
здійснення своїх прав проти Позичальника через суди України, який
при цьому безвідзивно та безумовно відмовляється від будь-якого
імунітету, на який він має чи може мати право, по відношенню до
себе або своєї власності чи активів, від юрисдикції та від
виконання стосовно будь-якої дії або позову чи розгляду в Суді ЄС,
Суді Першої Інстанції або в судах України, що відбувається чи
здійснюється згідно з положеннями цієї Угоди, та погоджується
виконувати належним чином і добровільно будь-яке судове рішення,
прийняте внаслідок будь-якого судового розгляду, здійсненого
згідно з умовами цієї Угоди.
Стаття 11
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності з моменту отримання Кредитором
повідомлення від Позичальника про виконання конституційних вимог,
необхідних для набуття чинності цієї Угодою.
Стаття 12
Цю Угоду буде підписано кожною із сторін англійською та
українською мовами. Проте, в разі будь-якого спору щодо тлумачення
цієї Угоди англійський текст буде розглядатись як автентичний, і
зміст прав та зобов'язань сторін визначатимуться виключно
відповідно до англійського тексту.
Вчинено в м.Брюсселі 15 червня 1995 року в чотирьох
примірниках англійською та українською мовами.
Україна Позичачальник Європейське Співтовариство
Європейська Комісія
(підпис) (підпис)
І.Мітюков Ів Тибо де Сіглі

Національний банк України, Агент
(підпис)
В.Ющенковгору