Документ 997_021, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.02.1992

               Угода 
між державами-учасницями Співдружності
Незалежних Держав про соціальні і правові
гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених
з військової служби, та членів їхніх сімей
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 14 лютого 1992 р. Набуття чинності для України: 14 лютого 1992 р.
Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка
Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка
Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан,
Туркменистан, Республіка Узбекистан і Україна, далі
"держави-учасниці Співдружності",
виходячи з необхідності вжиття узгоджених заходів для
забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців,
осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей,
враховуючи право військовослужбовців на переведення для
проходження військової служби або звільнення в запас (відставку) з
однієї держави Співдружності до іншої,
з метою створення військовослужбовцям належного рівня життя і
умов для виконання обов'язків військової служби, а також правової
основи для здійснення цих заходів,
домовились про таке:
Стаття 1
За військовослужбовцями, особами, які звільнились з
військової служби і проживають на території держав-учасниць
Співдружності, а також членами їхніх сімей зберігаються права і
пільги, встановлені раніше законами та іншими нормативними актами
колишнього Союзу РСР.
Односторонні обмеження зазначених прав і пільг
військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та
членів їхніх сімей не допускаються.
Держави-учасниці Співдружності мають право вживати заходи
щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, осіб,
звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей.
Стаття 2
Держави Співдружності своїм законодавством встановлюють і
забезпечують всю повноту політичних, соціально-економічних та
особистих прав і свобод військовослужбовцям, особам, звільненим з
військової служби, та членам їхніх сімей відповідно до норм
міжнародного права і положень цієї Угоди, в тому числі такі права:
зберігати громадянство держави-учасниці Співдружності, яке
вони мали до призову (вступу) на військову службу;
мати у власності належне їм майно і розпоряджатися на свій
розсуд цим майном;
проживати у житлових приміщеннях, які вони займають;
отримувати пенсію, встановлену законодавством. Порядок
пенсійного забезпечення військовослужбовців встановлюється
міжурядовими угодами;
при перетинанні Державного кордону держави Співдружності
провозити особисте майно без стягнення мита, податків і оплати, за
винятком предметів, вивіз (ввіз) яких заборонений законодавством
відповідної держави;
отримувати освіту у вищих, середніх і середньоспеціальних
учбових закладах держави Співдружності, користуватися дошкільними
дитячими закладами;
користуватися медичним та іншими видами соціального
забезпечення;
на працевлаштування в державні органи, підприємства, заклади
та організації після звільнення з військової служби.
Крім того, військовослужбовці після звільнення з військової
служби, а також члени їхніх сімей мають право приймати
громадянство держави перебування, залишатись на постійне
проживання на її території або вибрати інше місце проживання.
Стаття 3
Держави Співдружності забезпечують житловими приміщеннями
військовослужбовців та членів їхніх сімей, які не мають житла або
потребують поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства
країни перебування.
Стаття 4
Держави-учасниці Співдружності беруть на себе зобов'язання у
1992 році розробити і прийняти взаємопогоджені законодавчі акти
про соціальний захист військовослужбовців, осіб, звільнених з
військової служби, та членів їхніх сімей.
Стаття 5
Угода набуває чинності з моменту її підписання.
ВЧИНЕНО в м. Мінську 14 лютого 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Вірменія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
За Республіку Молдова
(підпис)
Соглашение
между государствами-участниками Содружества
Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы,
и членов их семей

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, именуемые в
дальнейшем - "государства-участники Содружества", исходя из необходимости принятия согласованных мер для
обеспечения социальной и правовой защиты военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей, учитывая права военнослужащих перевестись для прохождения
военной службы или уволиться в запас (отставку) из одного
государства Содружества в другое, в целях создания военнослужащим надлежащего уровня жизни и
условий для выполнения обязанностей военной службы, а также
правовой основы для осуществления этих мер, согласились о нижеследующем:
Статья 1
За военнослужащими, лицами, уволенными с военной службы и
проживающими на территории государств-участников Содружества, а
также членами их семей сохраняется уровень прав и льгот,
установленных ранее законами и другими нормативными актами бывшего
Союза ССР. Односторонние ограничения указанных прав и льгот
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
не допускаются. Государства-участники Содружества вправе принимать меры по
усилению социальной защиты военнослужащих, лиц, уволенных с
военной службы, и членов их семей.
Статья 2
Государства Содружества своим законодательством устанавливают
и обеспечивают всю полноту политических, социально-экономических и
личных прав и свобод военнослужащим, лицам, уволенным с военной
службы, и членам их семей в соответствии с нормами международного
права и положениями настоящего Соглашения, в том числе следующие
права: сохранять гражданство государства-участника Содружества,
которое они имели до призыва (поступления) на военную службу; иметь в собственности принадлежащее им имущество и
распоряжаться по своему усмотрению этим имуществом; проживать в занимаемых ими жилых помещениях; получать пенсию, установленную законодательством. Порядок
пенсионного обеспечения военнослужащих устанавливается
межправительственными соглашениями; при пересечении Государственной границы государства
Содружества провозить личное имущество без взимания пошлин,
налогов и оплат, за исключением предметов, вывоз (ввоз) которых
запрещен законодательством соответствующего государства; получать образование в высших, средних и средне-специальных
учебных заведениях государства Содружества, пользоваться
дошкольными детскими учреждениями; пользоваться медицинским и другими видами социального
обеспечения; на трудоустройство в государственные органы, предприятия,
учреждения и организации после увольнения с военной службы. Кроме того военнослужащие после увольнения с военной службы,
а также члены их семей имеют право принимать гражданство
государства пребывания, оставаться на постоянное жительство на его
территории или избрать другое место жительства.
Статья 3
Государства Содружества обеспечивают жилыми помещениями
военнослужащих и членов их семей, не имеющих жилья или нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством
государства пребывания.
Статья 4
Государства-участники Содружества берут на себя обязательство
в 1992 году разработать и принять взаимосогласованные
законодательные акты о социальной защите военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
Статья 5
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в г. Минске 14 февраля 1992 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Азербайджанскую За Республику За Республику
Республику Армения Беларусь
За Республику За Республику За Республику
Казахстан Кыргызстан Молдова
За Российскую За Республику За Туркменистан
Федерацию Таджикистан
За Республику За Украину
Узбекистан
В Молдове гарантии военнослужащих определяются
законодательством республики.
М.Снегур
Протокол
к Соглашению между государствами-участниками Содружества
Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы,
и членов их семей
Государства-участники Содружества Независимых Государств, руководствуясь Соглашением между государствами-участниками
Содружества Независимых Государств о социальных и правовых
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и
членов их семей от 14 февраля 1992 года, исходя из гуманных принципов по организации похорон погибших
(умерших) военнослужащих, членов их семей, проживавших совместно с
ними на территории других государств-участников Содружества
Независимых Государств, и лиц, уволенных с военной службы, согласились о нижеследующем:
1. Установить в 1996 году законодательными актами
государств-участников Содружества Независимых Государств, где это
еще не осуществлено, порядок погребения погибших (умерших)
военнослужащих, перечень ритуальных услуг, оказываемых
государством, нормы и порядок оплаты расходов денежных средств на
перевозку тела, погребение, изготовление и установку памятников
погибшим (умершим) или выплаты компенсаций их родственникам или
лицам, взявшим на себя организацию похорон. 2. Оказывать содействие в перевозке по территории
государств-участников Содружества Независимых Государств тел
погибших (умерших) военнослужащих, членов их семей, проживавших
совместно с ними и являвшихся гражданами других
государств-участников Содружества Независимых Государств. 3. Государства-участники Содружества Независимых Государств
обеспечат отдание воинских почестей при погребении на их
территории погибших (умерших) военнослужащих, являвшихся
гражданами других государств-участников Содружества Независимых
Государств, в соответствии с национальным законодательством. 4. Указанные в настоящем Протоколе положения распространяются
на лиц, уволенных с военной службы по достижению предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую
продолжительность военной службы 25 лет и более, а также на
участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним,
независимо от общей продолжительности военной службы.
Примечание. Этот Протокол не подписали президенты Грузии и
Молдавии. При этом Мирча Снегур высказал особое
мнение: "В Республике Молдова эти вопросы
решаются внутренним законодательством".
"Российская газета", N 22, от 3 февраля 1996 года, стр.12вгору