Угода про співробітництво в галузі освіти (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Міжнародний документ від 15.05.1992
Документ 997_135, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.05.1992

               Угода 
про співробітництво в галузі освіти
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 15 травня 1992 р. Набуття чинності для України: 15 травня 1992 р.
Держави-учасниці Співдружності Незалежних Держав, іменовані
надалі "Держави-учасниці",
виходячи з права кожної людини на освіту і відповідальності
держави за повне здійснення цього права,
приймаючи до уваги традиційно сформовані між народами
Співдружності культурно-освітні, економічні та інші зв'язки,
взаємну зацікавленість у їхньому всілякому укріпленні і
розширенні,
вважаючи розвиток освіти на державних мовах і мовах народів,
що проживають на території держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав, найважливішою умовою їхньої культурної
взаємодії і співробітництва,
усвідомлюючи необхідність розвитку національних систем освіти
на основі гуманізму і діалогу культур,
висловлюючи прихильність до відродження, збереження і
розвитку культурної, мовної і духовної самобутності національних
меншин і етнічних груп,
усвідомлюючи необхідність створення механізму реалізації
співробітництва держав-учасниць в галузі освіти, здійснення
спільних програм і проектів,
сповнені щирого прагнення до рівноправного співробітництва в
сфері освіти,
домовилися про нижченаведене:
Стаття 1
Держави-учасниці гарантують всім особам, що проживають на
їхній території, рівні права на освіту і її доступність незалежно
від національної приналежності або інших відмінностей. Особи, що
постійно проживають на території однієї з держав-учасниць і мають
громадянство іншої держави-учасниці, отримують освіту на всіх
рівнях, а також вчені ступені і звання, на умовах, встановлених
для громадян Держави-учасниці, на території якої вони постійно
проживають.
Держави-учасниці будуть прагнути задовольняти взаємні потреби
в навчанні громадян, підготовці, перепідготовці і підвищенні
кваліфікації робочих кадрів і фахівців, визначаючи на двосторонній
основі механізм взаємних фінансових розрахунків при відшкодуванні
витрат, наданих кожною державою-учасницею на навчання учнів,
студентів, аспірантів і слухачів, що не є її громадянами і не
мають постійного місця проживання на її території.
Держави-учасниці зобов'язуються продовжити навчання (до його
завершення) громадян держав-учасниць, що не мають постійного місця
проживання на території держави-учасниці, де вони навчаються, і
поступили на навчання до 1 січня 1992 року на умовах, що діють по
відношенню до громадян цієї держави-учасниці.
Стаття 2
Держави-учасниці гарантують рівноправність всіх освітніх
установ, що входять до їхніх національних систем освіти, незалежно
від мови навчання, і надають їм державну підтримку.
Стаття 3
Держави-учасниці сприяють задоволенню освітніх потреб
населення, що належить до національних меншин і самобутніх
етнічних груп, у тому числі шляхом створення умов для одержання
освіти на рідній мові, надання взаємної допомоги в забезпеченні і
розробці оригінальних підручників і іншої учбово-методичної
літератури, у підготовці і перепідготовці педагогічних кадрів для
національних меншин і етнічних груп.
Стаття 4
Органи державної атестації науково-педагогічних кадрів
держав-учасниць можуть проводити атестацію громадян інших держав.
Стаття 5
Держави-учасниці гарантують безстрокове визнання на своїх
територіях документів державного зразка про середню,
професійно-технічну, середню спеціальну, вищу освіту,
перепідготовку кадрів, про присудження вчених ступенів і вчених
звань, виданих у державах-учасницях до моменту укладення цієї
Угоди.
Питання визнання документів про освіту, про вчені ступені і
вчені звання у подальшому держави-учасниці будуть вирішувати за
взаємною домовленістю.
Стаття 6
Держави-учасниці забезпечують умови для підготовки
педагогічних і науково-педагогічних кадрів для освітніх установ,
викладання в яких ведеться на недержавних мовах. На основі
взаємної домовленості кожна з держав-учасниць сприяє в підготовці
і підвищенні кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
кадрів для установ освіти інших держав-учасниць.
Стаття 7
Держави-учасниці підтримують проведення спільних наукових
досліджень, обмін інформацією і документацією з питань розвитку
освіти, створення об'єднаних інформаційних служб, банків даних і
друкованих видань.
Стаття 8
Держави-учасниці будуть всіляко сприяти підтримці і розвитку
прямих партнерських зв'язків в галузі освіти між територіями й
освітніми установами держав-учасниць, включаючи
туристсько-екскурсійну діяльність учнів, студентів і педагогів,
організацію спільної праці і відпочинку, проведення фестивалів,
творчих конкурсів, предметних олімпіад, спортивних змагань, обмін
учнями, студентами, аспірантами і стажистами на умовах взаємної
домовленості.
Стаття 9
Держави-учасниці будуть брати участь засобами освіти в
ліквідації наслідків екологічних катастроф і стихійного лиха на
території держав-учасниць.
Стаття 10
Держави-учасниці будуть сприяти розвитку
матеріально-технічної бази освіти в державах-учасницях, включаючи
розробку, виробництво і взаємне постачання навчального обладнання,
технічних засобів навчання, випуск навчальної й учбово-методичної
літератури.
Стаття 11
Держави-учасниці будуть розвивати контакти в галузі освіти
між органами державного керування різного рівня з метою здійснення
узгодженої освітньої політики.
Для розгляду виконання цієї Угоди, інших питань міждержавної
взаємодії в галузі освіти держави-учасниці вважають за доцільне
регулярне проведення конференцій керівників органів управління
освітою.
Стаття 12
Держави-учасниці зобов'язуються регулярно обмінюватися
інформацією про конкретні заходи, проведені відповідно до цієї
Угоди.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Ця Угода укладена терміном на 5 років і буде автоматично
продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди.
Кожна держава-учасниця може вийти з цієї Угоди шляхом
письмового повідомлення про це депозитарію не менше, ніж за 6
місяців і після врегулювання зобов'язань, що виникли за час дії
цієї Угоди.
Угода відкрита для приєднання до неї інших держав. Порядок
приєднання визначається окремо.
ВЧИНЕНО в м. Ташкент 15 травня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
А. АЗІЗБЕКОВ Б. ЄЛЬЦИН
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис) С. ШУШКЕВИЧ Т. ГАФАРОВ
За Республіку Вірменія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН С. НІЯЗОВ
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
Н. НАЗАРБАЄВ І. КАРИМОВ
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
Ф. КУЛОВ В. ФОКІН
За Республіку Молдова
(підпис)
В. МУРАВСКІ
Соглашение
о сотрудничестве в области образования

Государства - участники Содружества Независимых Государств,
именуемые в дальнейшем "государства-участники", исходя из права каждого человека на образование и
ответственности государств за полное осуществление этого права, принимая во внимание традиционно сложившиеся между народами
Содружества культурно-образовательные, экономические и иные связи,
взаимную заинтересованность в их всемерном укреплении и
расширении, считая развитие образования на государственных языках и
языках народов, проживающих на территории государств-участников
Содружества Независимых Государств, важнейшим условием их
культурного взаимодействия и сотрудничества, сознавая необходимость развития национальных систем
образования на основе гуманизма и диалога культур, выражая приверженность возрождению, сохранению и развитию
культурной, языковой и духовной самобытности национальных
меньшинств и этнических групп, сознавая необходимость создания механизма реализации
сотрудничества государств-участников в области образования,
осуществления совместных программ и проектов, исполненные искреннего стремления к равноправному
сотрудничеству в сфере образования, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники гарантируют всем лицам, проживающим на
их территориях, равные права на образование и его доступность
независимо от национальной принадлежности или иных различий. Лица,
постоянно проживающие на территории одного из
государств-участников и имеющие гражданство другого
государства-участника, получают образование на всех уровнях, а
также ученые степени и звания, на условиях, установленных для
граждан государства-участника, на территории которого они
постоянно проживают. Государства-участники будут стремиться удовлетворять взаимные
потребности в обучении граждан, подготовке, переподготовке и
повышении квалификации рабочих кадров и специалистов, определяя на
двусторонней основе механизм взаимных финансовых расчетов при
возмещении затрат, произведенных каждым государством-участником на
обучение учащихся, студентов, аспирантов и слушателей, не
являющихся ее гражданами и не имеющих постоянного места жительства
на ее территории. Государства-участники обязуются продолжить обучение (до его
завершения) граждан государств-участников, не имеющих постоянного
места жительства на территории государства-участника, где они
обучаются, и поступивших на обучение до 1 января 1992 года на
условиях, действующих в отношении граждан данного
государства-участника.
Статья 2
Государства-участники гарантируют равноправие всех
образовательных учреждений, входящих в их национальные системы
образования, независимо от языка обучения, и оказывают им
государственную поддержку.
Статья 3
Государства-участники содействуют удовлетворению
образовательных потребностей населения, принадлежащего к
национальным меньшинствам и самобытным этническим группам, в том
числе путем создания условий для получения образования на родном
языке, оказание взаимной помощи в обеспечении и разработке
оригинальных учебников и иной учебно-методической литературы, в
подготовке и переподготовке педагогических кадров для национальных
меньшинств и этнических групп.
Статья 4
Органы государственной аттестации научно-педагогических
кадров государств-участников могут проводить аттестацию граждан
других государств.
Статья 5
Государства-участники гарантируют бессрочное признание на
своих территориях документов государственного образца о среднем,
профессионально-техническом, среднем специальном, высшем
образовании, переподготовке кадров, о присуждении ученых степеней
и ученых званий, выданных в государствах-участниках к моменту
заключения настоящего Соглашения. Вопросы признания документов об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях в последующем государства-участники
будут решать по взаимной договоренности.
Статья 6
Государства-участники обеспечивают условия для подготовки
педагогических и научно-педагогических кадров для образовательных
учреждений, преподавание в которых ведется на негосударственных
языках. На основе взаимной договоренности каждое из
государств-участников оказывает содействие в подготовке и
повышении квалификации педагогических и научно-педагогических
кадров для учреждений образования других государств-участников.
Статья 7
Государства-участники поддерживают проведение совместных
научных исследований, обмен информацией и документацией по
вопросам развития образования, создание объединенных
информационных служб, банков данных и печатных изданий.
Статья 8
Государства-участники будут всемерно содействовать
поддержанию и развитию прямых партнерских связей в области
образования между территориями и образовательными учреждениями
государств-участников, включая туристско-экскурсионную
деятельность учащихся, студентов и педагогов, организацию
совместного труда и отдыха, проведение фестивалей, творческих
конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, обмен
учащимися, студентами, аспирантами и стажерами на условиях
взаимной договоренности.
Статья 9
Государства-участники будут участвовать средствами
образования в ликвидации последствий экологических катастроф и
стихийных бедствий на территории государств-участников.
Статья 10
Государства-участники будут содействовать развитию
материально-технической базы образования в
государствах-участниках, включая разработку, производство и
взаимные поставки учебного оборудования, технических средств
обучения, выпуск учебной и учебно-методической литературы.
Статья 11
Государства-участники будут развивать контакты в области
образования между органами государственного управления различного
уровня с целью осуществления согласованной образовательной
политики. Для рассмотрения выполнения настоящего Соглашения, других
вопросов межгосударственного взаимодействия в области образования
государства-участники считают целесообразным регулярное проведение
конференций руководителей органов управления образованием.
Статья 12
Государства-участники обязуются регулярно обмениваться
информацией о конкретных мерах, принятых в соответствии с
настоящим Соглашением.
Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и будет
автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды. Каждое государство-участник может выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления об этом депозитария не
менее, чем за 6 месяцев и после урегулирования обязательств,
возникших за время действия настоящего Соглашения. Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств. Порядок присоединения определяется отдельно.
Совершено в городе Ташкенте 15 мая 1992 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.вгору