Угода про принципи і механізм обслуговування внутрішнього боргу колишнього СРСР (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Нота, Міжнародний документ від 13.03.1992
Документ 997_162, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.03.1992

               Угода 
про принципи і механізм обслуговування
внутрішнього боргу колишнього СРСР
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 13 березня 1992 р.
(з відкладальною умовою) (*)
Уряди держав-учасниць цієї Угоди,
визнаючи необхідність наступності за зобов'язаннями
колишнього Союзу РСР перед громадянами,
виходячи з необхідності фінансового забезпечення заходів щодо
оздоровлення економіки і переходу до ринку, проведення узгодженої
фінансово-кредитної та соціальної політики,
погодились про таке:
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди до державного внутрішнього боргу
відносяться заборгованість уряду колишнього СРСР населенню щодо
залишку внесків в ощадних банках, щодо випущених і непогашених
державних позик випуску 1982 і 1990 років, включаючи нараховану
компенсацію, доходи і відсотки щодо них, суми компенсації на
внески громадян за довгостроковими договорами страхування, а також
інша заборгованість Держбанку СРСР, використаних для фінансування
витрат союзного бюджету.
Стаття 2
Сторони беруть зобов'язання щодо погашення державного боргу
колишнього Союзу РСР перед населенням у сумах пропорційно залишку
заборгованості, яка рахується на 1 січня 1991 року на балансах
установ Ощадбанку СРСР на території кожної зі Сторін.
Розподіл між Сторонами решти заборгованості Держбанку СРСР,
Держстраху СРСР і за іншими складовими внутрішнього боргу
здійснюється за інтегрованим показником, виходячи з відповідних
частин кожної Сторони у виробленому національному доході та
використаному обсязі централізованих капітальних вкладень із
союзного бюджету на території кожної зі Сторін у середньому за
1986-1991 роки.
Стаття 3
Усі витрати на обслуговування державного внутрішнього боргу
колишнього Союзу РСР за період, починаючи з 1 січня 1992 року,
здійснюються Сторонами за рахунок їхніх державних бюджетів.
Стаття 4
Визнати за доцільне провести конверсію облігацій державної
внутрішньої виграшної позики випуску 1982 року і державних
казначейських зобов'язань колишнього СРСР щодо позики, випущеної в
1990 році, шляхом зарахування відповідних сум до внесків у банки,
обміну на облігації державних позик та інші форми залучення коштів
населення держав-учасниць цієї Угоди.
Тиражі виграшів щодо державної внутрішньої виграшної позики
СРСР випуску 1982 року в подальшому не проводити.
Стаття 5
Доручити міністерствам фінансів сторін прийняти на свої
баланси від Держбанку СРСР відповідні суми державного боргу
колишнього СРСР перед населенням, переоформивши на борг цих
держав у порядку, погодженому з центральними (національними)
банками.
Порядок поділу і взаєморозрахунків щодо решти частини
державного внутрішнього боргу колишнього Союзу РСР визначається
окремою угодою з урахуванням положення, що випливає із статті 2
цієї Угоди.
Стаття 6
Угода набуває чинності з моменту її підписання.
ВЧИНЕНО в м. Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд Республіки Білорусь За Уряд
(з урахуванням зауважень, Республіки Таджикистан
що додаються, та в частині (підпис
)
другій статті 2 вважати
заборгованість в середньому
1986-1990 рр.
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд України
Республіки Киргизстан (з урахуванням пропозицій
(підпис) Республіки Білорусь)
(підпис)
За Уряд Молдови
(- з урахуванням змін
в 2 статті (додаються
);
- у II абзаці 2 статті -
в середньому за 1986-1990 рр.
та заборгованість на
1.01.1991 р.)
(підпис)
ПРОПОЗИЦІЯ
Республіки Білорусь щодо Угоди про принципи
і механізм обслуговування внутрішнього
боргу колишнього СРСР
Статтею 2 згаданої Угоди передбачається, що держави-учасниці
Співдружності приймають зобов'язання щодо погашення державного
боргу колишнього Союзу РСР перед населенням своїх держав у сумах,
що відповідають залишку заборгованості, що нараховувалась на 1
січня 1991 року на балансах установ Ощадбанку на території кожної
із держав-учасниць Співдружності.
Зазначена заборгованість утворилась у зв'язку із вилученням
союзними органами коштів у Ощадбанку і склалась нерівномірно по
союзних республіках.
Враховуючи це, вважаємо, що Угода про розподіл внутрішнього
боргу повинна підписуватись одночасно з Угодою про розподіл
активів і пасивів колишнього Державного банку СРСР ( 997_058 ).
За Уряд Республіки За Уряд Республіки За Уряд України
Білорусь Молдова ("Україна приєднується
("Молдова згодна") до пропозицій
Республіки Білорусь")
(підпис) (підпис) (підпис)
(*) Нота Міністерства Закордонних Справ України
N 21/5212-680-976 від 25 червня 1992 року
Виконавчому Комітету
Співдружності Незалежних Держав
Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу
Виконавчому Комітету Співдружності Незалежних Держав і,
посилаючись на Угоду про принципи і механізм обслуговування
внутрішнього боргу колишнього СРСР від 13 березня 1992 року, має
честь повідомити від імені Уряду України про таке.
При підписанні Угоди від 13 березня 1992 року Українська
Сторона підтримала пропозицію Республіки Білорусь про необхідність
одночасного вирішення питання про поділ активів і пасивів
колишнього Державного банку СРСР шляхом укладення окремої угоди.
При цьому особливо підкреслювалось, що заборгованість, яка
налічувалась на 1 січня 1991 року на балансах установ Ощадбанку
СРСР на території кожної з держав-учасниць Співдружності,
утворилась у зв'язку з вилученням союзними органами коштів з
Ощадбанку.
Виходячи з цього, міжнародно-правові зобов'язання України, що
випливають з Угоди від 13 березня 1992 року, в тому числі стосовно
погашення відповідної заборгованості уряду колишнього СРСР
населенню щодо залишку вкладів у ощадних банках на території
України, виникають лише після поділу активів і пасивів колишнього
Державного банку СРСР.
Міністерство Закордонних Справ України просить розповсюдити
цю Ноту з викладеною в ній позицією серед держав-учасниць Угоди
від 13 березня 1992 року.
Міністерство Закордонних Справ України користується цією
нагодою, щоб поновити Виконавчому комітету Співдружності
Незалежних Держав запевнення у своїй глибокій повазі.
(*) Нота Виконавчого Комітету
Співдружності Незалежних Держав
N 03/905 від 6 липня 1992 року
Міністерствам закордонних справ держав-учасниць СНД
Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав засвідчує
свою повагу Міністерствам Закордонних Справ держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав і, діючи як депозитарій
документів, прийнятих у рамках Співдружності Незалежних Держав,
має честь повідомити таке.
Виконавчий комітет супроводжує на прохання Міністерства
Закордонних Справ України до держав-учасниць Угоди про принципи і
механізм обслуговування внутрішнього боргу колишнього СРСР,
прийнятої 13 березня 1992 року в місті Москві, Ноту
N 21/5212-680-976 від 25 червня 1992 року.
Виконавчий комітет користується нагодою, щоб поновити
Міністерствам Закордонних Справ держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав запевнення у своїй вельми високій повазі.
Соглашение
о принципах и механизме обслуживания
внутреннего долга бывшего СССР

Правительства государств-участников настоящего Соглашения, признавая необходимость преемственности по обязательствам
бывшего Союза ССР перед гражданами, исходя из необходимости финансового обеспечения мероприятий
по оздоровлению экономики и переходу к рынку, проведения согласованной финансово-кредитной и социальной
политики, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения к государственному
внутреннему долгу относятся задолженность правительства бывшего
СССР населению по остатку вкладов в сберегательных банках, по
выпущенным и непогашенным государственным займам выпуска 1982 и
1990. гг., включая начисленную компенсацию, доходы и проценты по
ним, суммы компенсации на взносы граждан по долгосрочным договорам
страхования, а также другая задолженность Госбанку СССР, Госстраху
СССР и Сберегательному банку СССР по средствам, использованным для
финансирования расходов союзного бюджета.
Статья 2
Стороны принимают обязательства по погашению государственного
долга бывшего Союза ССР перед населением в суммах пропорционально
остатку задолженности, числящейся на 1 января 1991 года на
балансах учреждений Сбербанка СССР на территории каждой из Сторон. Распределение между Сторонами остальной части задолженности
Госбанку СССР, Госстраху СССР и по другим составляющим внутреннего
долга осуществляется по интегрированному показателю, исходя из
соответствующих долей каждой Стороны в произведенном национальном
доходе и использованном объеме централизованных капитальных
вложений из союзного бюджета на территории каждой из Сторон в
среднем за 1986-1991 годы.
Статья 3
Все расходы по обслуживанию государственного внутреннего
долга бывшего Союза ССР за период, начиная с 1 января 1992 г.,
производятся Сторонами за счет их государственных бюджетов.
Статья 4
Признать целесообразным провести конверсию облигаций
государственного внутреннего выигрышного займа выпуска 1982 года и
государственных казначейских обязательств бывшего СССР по займу,
выпущенному в 1990 году, путем зачисления соответствующих сумм
во вклады в банки, обмена на облигации государственных займов и
другие формы привлечения средств населения государств-участников
настоящего Соглашения. Тиражи выигрышей по государственному внутреннему выигрышному
займу СССР выпуска 1982 года впредь не проводить.
Статья 5
Поручить министерствам финансов Сторон принять на свои
балансы от Госбанка СССР соответствующие суммы государственного
долга бывшего СССР перед населением, переоформив на долг этих
государств в порядке, согласованном с центральными (национальными)
банками. Порядок разделения и взаиморасчетов по остальной части
государственного внутреннего долга бывшего Союза ССР определяется
отдельным соглашением с учетом положения, вытекающего из статьи 2
настоящего Соглашения.
Статья 6
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в городе Москве 13 марта 1992 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
Соглашение подписано Правительством Республики Беларусь с
учетом предложения (прилагается) и замечания: "в части второй ст. 2 считать задолженность в среднем за
1986-1990 гг." Данное предложение и замечание поддержано Правительством
Республики Молдова, Туркменистана, Украины.
Предложение отсутствует в БД.
"Содружество", март 1992.вгору