Документ 997_475, чинний, поточна редакція — Підписання від 28.04.1993

               Угода 
про спільну діяльність з розшуку та визволення
громадян колишнього Союзу РСР, які потрапили
в полон та зникли безвісти у період війни в
Афганістані та воєнних конфліктів
в інших країнах
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 28.04.1993 Дата набуття чинності для України: 28.04.1993
Уряди держав-учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
будучи глибоко занепокоєні долею колишніх радянських
військовослужбовців, що знаходяться в полоні в Афганістані та в
інших державах в результаті воєнних конфліктів, які відбувались
там,
усвідомлюючи свою відповідальність за життя, здоров'я та
гідність цих людей, виходячи з положень Женевських конвенцій 1949
року про захист жертв війни ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 )
та інших норм міжнародного гуманітарного права,
беручи до уваги, що Сторони підтвердили свої зобов'язання про
необхідність вжиття заходів, що сприяють розшуку та звільненню
військовополонених, зазначених у Положенні про Комітет у справах
воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів Співдружності від
13 березня 1992 року ( 997_644 ),
погодились про таке:
Стаття 1
Сторони будуть співробітничати з метою вжиття необхідних
заходів, спрямованих на розшук осіб, які пропали безвісти в
Афганістані та інших країнах у період воєнних конфліктів.
Стаття 2
Для розшуку та повернення військовополонених, незалежно від
їхньої національної належності та громадянства, Сторони будуть
використовувати дипломатичні та інші канали під час контактів з
Афганістаном та іншими зарубіжними державами, а також свою участь
у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях і
конференціях.
Стаття 3
Сторони вживуть заходів з вироблення та узгодження конкретних
спільних заходів, спрямованих на розшук і звільнення
військовополонених, включаючи обмін інформацією про контакти із
зарубіжними державами та міжнародними організаціями.
Стаття 4
Сторони для виконання цієї Угоди створюють спільну робочу
групу зі своїх повноважних представників та представника Комітету
у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів
Співдружності.
Стаття 5
Сторони розроблять через своїх повноважних представників та
спільно з Комітетом у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді
глав урядів Співдружності вживуть узгоджених заходів із державної
моральної і матеріальної підтримки осіб, звільнених з полону, а
також зі спільного фінансування роботи з розшуку та звільнення
тих, хто перебуває в полоні.
Стаття 6
Сторони доручать Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів
при Раді глав урядів та Головному командуванню Об'єднаними
Збройними Силами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
створити єдиний перелік країн та періодів бойових дій військових
формувань колишнього Союзу РСР у них.
Стаття 7
Будь-який спір між Сторонами щодо тлумачення або застосування
цієї Угоди передається на прохання однієї з них на розгляд
узгоджувальної комісії, що призначається за погодженням Сторін.
Стаття 8
Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Вчинено в місті Мінську 28 квітня 1993 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Киргизстан України
(підпис) (підпис)
Офіційний вісник України
2005, N 25
Соглашение
о совместной деятельности по розыску и
освобождению граждан бывшего Союза ССР, попавших в плен
и пропавших без вести в период войны а Афганистане
и военных конфликтов в других странах
(Минск, 28 апреля 1993 года)

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
далее - Стороны,
будучи глубоко обеспокоены судьбой бывших советских
военнослужащих, находящихся в плену в Афганистане и в других
государствах в результате происходивших там вооруженных
конфликтов,
сознавая свою ответственность за жизнь, здоровье и
достоинство этих людей, исходя из положений Женевских конвенций
1949 года о защите жертв войны ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ) и других норм международного гуманитарного права,
принимая во внимание, что Стороны подтвердили свои
обязательства о необходимости осуществления мер, способствующих
розыску и освобождению военнопленных, отмеченных в Положении о
Комитете по делам воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств Содружества от 13 марта 1992 г. ( 997_644 ),
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут сотрудничать в целях принятия необходимых мер,
направленных на розыск лиц, пропавших без вести в Афганистане и
других странах в период военных конфликтов.
Статья 2
Для розыска и возвращения военнопленных, независимо от их
национальной принадлежности и гражданства, Стороны будут
использовать дипломатические и другие каналы при контактах с
Афганистаном и другими зарубежными государствами, а также свое
участие в международных межправительственных и неправительственных
организациях и конференциях.
Статья 3
Стороны примут меры по выработке и согласованию конкретных
совместных мероприятий, направленных на розыск и освобождение
военнопленных, включая обмен информацией о контактах с зарубежными
государствами и международными организациями.
Статья 4
Стороны для выполнения данного Соглашения образуют совместную
рабочую группу из своих полномочных представителей и представителя
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств Содружества.
Статья 5
Стороны разработают через своих полномочных представителей и
совместно с Комитетом по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств Содружества примут согласованные меры
государственной моральной и материальной поддержки лиц,
освобожденных из плена, а также по совместному финансированию
работы по розыску и освобождению находящихся в плену.
Статья 6
Стороны поручают Комитету по делам воинов-интернационалистов
при Совете глав правительств и Главному командованию Объединенными
Вооруженными Силами государств-участников Содружества Независимых
Государств создать единый перечень стран и периодов боевых
действий военных формирований бывшего Союза ССР в них.
Статья 7
Любой спор между Сторонами относительно толкования или
применения настоящего Соглашения передается по просьбе одной из
них на рассмотрение согласительной комиссии, назначаемой по
согласованию Сторон.
Статья 8
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в г. Минске 28 апреля 1993 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
Туркмения подписала с оговоркой: "за исключением статьи 5".
Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения,
Украина.
Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 3, 1993вгору