Документ n0030323-12, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

12.09.2012

Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві

Порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах регулюється главою 4 розділу V Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК).

При цьому важливо зазначити, що протягом останнього року положення ЦПК щодо провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами було суттєво змінено.

Зокрема Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства" від 20.12.2011 р. № 4176-VI внесено зміни, якими встановлено трирічний строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, визначено порядок та строки відкриття провадження за нововиявленими обставинами, змінено процедуру розгляду судом заяви про перегляд, встановлено можливість ухвалення судом за результатами розгляду заяви нового рішення, а також удосконалено порядок оскарження судового рішення, ухваленого за результатами провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Отже, на сьогодні переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ (далі - судове рішення) судом, який їх ухвалив.

Підставами для такого перегляду є:

істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Крім того, Законом України "Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду" від 22.03.2012 р. № 4566-VI положення статті 361 ЦПК було доповнено такою новою підставою для перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, як встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення.

При цьому наведений перелік підстав для перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами, який визначений у частині другій статті 361 ЦПК, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня:

- встановлення обставин, що мають істотне значення для справи, що не були і не могли бути відомі на час розгляду справи особі, яка звертається із заявою. При цьому така заява може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим рішенням законної сили, інакше суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами незалежно від поважності причини пропуску трирічного строку;

- набрання законної сили вироком суду у кримінальній справі, яким встановлені завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, а також вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

- набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;

- ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення у випадках встановлення неконституційності закону, застосованого судом загальної юрисдикції при вирішенні справи правового акта в цілому чи його окремого положення, але у разі, якщо рішення суду ще не виконане.

З метою правильного й однакового застосування ЦПК при перегляді судових рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 30 березня 2012 року надано судам відповідні роз'яснення (постанова № 4). Зокрема, у пунктах 3 - 4 цієї постанови розкрито поняття "нововиявлені обставини", "нові обставини".

Так, нововиявлені обставини - це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин (частина друга статті 361 ЦПК). Нововиявлені обставини мають підтверджуватися фактичними даними (доказами), що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення.

У свою чергу, обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судового рішення і не пов'язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути враховані судом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і можуть бути підставою для пред'явлення нової вимоги (зокрема, погіршення майнового стану відповідача після ухвалення рішення про стягнення з нього аліментів).

Заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ЦПК щодо оформлення заяв до суду першої інстанції і серед іншого містити: дату ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву; нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд, і дату їх відкриття або встановлення; посилання на докази, що підтверджують наявність таких обставин. Крім того, до заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору.

Якщо заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами оформлена у відповідності до вимог ЦПК, суддя протягом трьох днів з дня після надходження заяви до суду вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами та призначає дату і час судового засідання.

У разі якщо заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами оформлена з порушенням вимог цивільного процесуального законодавства щодо форми і змісту такої заяви, подання відповідної кількості її копій або сплати судового збору, ця заява залишається без руху, про що судом постановляється ухвала (статті 121, 364-1 ЦПК). У такому разі про підстави залишення без руху повідомляється заявник і йому надається строк для усунення недоліків поданої заяви, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання заявником ухвали.

Якщо заявник відповідно до ухвали суду у встановлений строк виправить недоліки поданої заяви і подасть її до суду, така заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається заявнику.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснюється у судовому засіданні за правилами, встановленими ЦПК для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, разом з тим неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Також варто звернути увагу на те, що Законом України від 20.12.2011 р. № 4176-VI положення статті 21 ЦПК доповнено новою частиною п'ятою, відповідно до якої закріплено неможливість повторної участі судді у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами у разі, якщо суддя брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України.

За результатами розгляду заяви суд може:

- скасувати судове рішення, що переглядається, і прийняти нове судове рішення;

- залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.

В підсумку слід зазначити, що удосконалення положень цивільного процесуального законодавства щодо перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами сприятиме підвищенню ефективності судового захисту прав та інтересів осіб і забезпечить незмінність ухвалених судових рішень, які набрали законної сили.

Начальник відділу з питань
правосуддя Департаменту
антикорупційного
законодавства
та законодавства
про правосуддя


Т.М. Лук'янчуквгору