Документ 1043/2007, действует, текущая редакция — Принятие от 01.11.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.11.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Порядок проведення конкурсу з добору
кандидатів для обрання суддею Європейського
суду з прав людини від України

З метою врегулювання питання добору кандидатів для обрання
суддею Європейського суду з прав людини від України та відповідно
до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів
для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України
(додається).
2. Міністерству закордонних справ України забезпечити
проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для
обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо
визначення рівня володіння ними однією з офіційних мов Ради
Європи.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 листопада 2007 року
N 1043/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 листопада 2007 року N 1043/2007
ПОРЯДОК
проведення конкурсу з добору кандидатів
для обрання суддею Європейського суду з прав
людини від України

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу з
добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав
людини від України (далі - Порядок).
2. Для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання
суддею Європейського суду з прав людини від України (далі -
конкурс) утворюється конкурсна комісія з добору кандидатів для
обрання суддею Європейського суду з прав людини від України
(далі - конкурсна комісія), до складу якої включаються в
установленому порядку представники Секретаріату Президента
України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, Ради суддів України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, а також представники
всеукраїнських громадських організацій, діяльність яких спрямована
на захист прав людини і основоположних свобод, видатні вчені у
сфері міжнародного права.
Голова конкурсної комісії призначається Президентом України.
Персональний склад конкурсної комісії затверджується її головою.
3. Порядок роботи конкурсної комісії визначається
регламентом, який затверджується на її першому засіданні.
4. Діяльність конкурсної комісії ґрунтується на засадах
незалежності, відкритості та прозорості процедури добору
кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав
людини від України.
Конкурс проводиться з додержанням принципу рівності прав
конкурсантів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак та з урахуванням вимог Рекомендацій Парламентської Асамблеї
Ради Європи N 1429 (1999) і N 1649 (2004).
5. Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав
людини від України може бути громадянин України, який:
має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права,
в тому числі на посаді судді, або досвід наукової чи викладацької
діяльності у цій сфері не менш як десять років, або має досвід
діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ), протоколів до неї та
практики Європейського суду з прав людини;
вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи
(англійською або французькою).
Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду
з прав людини від України особа:
яка досягла 70 років - граничного віку перебування на посаді
судді Європейського суду з прав людини, встановленого статтею 23
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 );
визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що
перешкоджають виконанню обов'язків судді;
щодо якої провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий
розгляд кримінальної справи або яка має судимість, якщо ця
судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.
6. Конкурс проводиться за такими етапами:
1) публікація та поширення інформації про проведення конкурсу
в засобах масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у
конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам,
установленим цим Порядком;
3) проведення тестування, співбесіди;
4) відбір кандидатів.
7. Конкурсна комісія публікує в загальнодержавних друкованих
засобах масової інформації та розміщує на веб-сайті офіційного
Інтернет-представництва Президента України оголошення про
проведення конкурсу не пізніше ніж за місяць до його проведення.
В оголошенні про конкурс зазначаються:
основні вимоги до кандидатів для обрання на посаду судді
Європейського суду з прав людини від України;
перелік документів, що подаються для участі у конкурсі
відповідно до пункту 8 цього Порядку, та строк їх подання;
умови проведення конкурсу;
дата, час і місце проведення тестування, співбесіди.
8. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому
участь, подає до конкурсної комісії написану власноруч письмову
заяву на ім'я голови конкурсної комісії та автобіографію, а також
завірені в установленому порядку:
копію паспорта громадянина України;
копію диплома про повну вищу юридичну освіту;
копію документа про присвоєння наукового ступеня або вченого
звання;
копію трудової книжки.
Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть
подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду
роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про
підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо),
досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних
свобод.
9. До участі у конкурсі конкурсною комісією допускаються
особи, які подали документи, зазначені в пункті 8 цього Порядку, і
відповідають вимогам, встановленим у абзацах другому,
п'ятому-дев'ятому пункту 5 цього Порядку.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,
до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється
конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.
10. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою
перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим у
абзаці третьому пункту 5 цього Порядку, та критеріям, визначеним
частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ).
Співбесіді передує тестування щодо визначення рівня володіння
учасниками конкурсу однією з офіційних мов Ради Європи. Тестування
проводиться Вищими курсами іноземних мов при Міністерстві
закордонних справ України, які інформують конкурсну комісію про
його результати.
11. Добір кандидатів для обрання на посаду судді
Європейського суду з прав людини від України здійснюється
конкурсною комісією за результатами тестування та співбесіди
шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її
складу.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
12. За результатами проведення конкурсу конкурсною комісією
формується список з трьох кандидатів для обрання на посаду судді
Європейського суду з прав людини від України, який оголошується у
день завершення конкурсу.
Голова конкурсної комісії інформує про результати конкурсу
Президента України та забезпечує внесення до Ради Європи
зазначеного списку кандидатів.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвверх