Деякі питання реформування державного управління України
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Стратегия, План, Мероприятия от 24.06.2016474-р
Документ 474-2016-р, действует, текущая редакция — Редакция от 04.07.2019, основание - 562-2019-п

Підзвітність - організація, прозорість, нагляд

Реформа державного управління у частині підзвітності проводитиметься з урахуванням того, що організація системи центральних органів виконавчої влади має значний вплив на загальну роботу Кабінету Міністрів України. Система центральних органів виконавчої влади за умови її належної побудови забезпечує демократичну легітимність, зокрема задовольняє потреби громадян. У державах - членах ЄС відсутній уніфікований спосіб організації системи державних органів та забезпечення їх підзвітності, але є такі принципи, що необхідно враховувати під час розбудови системи органів виконавчої влади, як раціональність, економічна доцільність, прозорість та підзвітність.

В Україні функціонує 66 центральних органів виконавчої влади, зокрема 19 міністерств, 20 служб, 14 агентств, чотири інспекції та дев’ять інших центральних органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України безпосередньо спрямовує та координує діяльність 12 центральних органів виконавчої влади, серед яких шість центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, що без чіткої підзвітності відповідним міністрам не дає змоги ефективно формувати та реалізовувати цілісну та послідовну державну політику. Відсутність чіткого розподілу відповідальності між міністерствами призводить до дублювання функцій та нечіткого розподілу завдань і, як наслідок, нераціонального використання людських і фінансових ресурсів, низького рівня інституційної спроможності щодо проведення реформ та формування державної політики.

Потребує удосконалення механізм спрямування і координації міністрами діяльності центральних органів виконавчої влади в частині стратегічного управління та політичного нагляду за результатами їх діяльності.

Надмірно централізовані управлінські функції в міністерствах, що призводить, зокрема, до переобтяження керівництва міністерств вирішенням поточних питань організаційного характеру.

Інституційна система не забезпечує достатньої координації державної політики у сфері доступу до публічної інформації, а процедура доступу до такої інформації потребує подальшого вдосконалення для ефективного захисту прав громадян і надання інформації у зручній формі. Крім того, бракує ефективного механізму збору, накопичення та аналізу ключових статистичних даних за запитами на надання публічної інформації.

Доступ до інформації на веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повинен бути зручним та орієнтованим на користувача, а оприлюднення публічної інформації (річних планів, бюджетів, звітів органів виконавчої влади тощо), повинно здійснюватися своєчасно та у повному обсязі.

Також потребує опрацювання питання щодо можливості централізації окремих функцій із забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади.

Метою цієї Стратегії є забезпечення підзвітності системи органів виконавчої влади суспільству, її раціональної побудови, чіткий розподіл повноважень та відповідальності.

Заходи щодо реалізації цієї Стратегії будуть здійснюватися за такими напрямами:

чіткий розподіл повноважень, функцій та відповідальності між органами виконавчої влади, створення ефективної систему їх підзвітності та взаємодії;

вдосконалення внутрішньої структури органів виконавчої влади, забезпечення її раціональної побудови і спроможності ефективно виконувати свої функції;

забезпечення вільного доступу до інформації про органи виконавчої влади та їх діяльність у зручній формі.

Прогрес у досягненні запланованих результатів буде визначатися за такими індикаторами:

Індикатор

Базове значення

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Частка центральних органів виконавчої влади, для яких відповідним членом Кабінету Міністрів України схвалено показники досягнення результатів на наступний рік, відсотків


20

30

55

Частка центральних органів виконавчої влади, які оприлюднили річний звіт про досягнуті результати, відсотків20

30

Частка міністерств, структури апарату яких відповідають уніфікованим вимогам, відсотків50

80

Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, чиї веб-сайти приведені у відповідність з уніфікованими стандартами, відсотків

0

10

50

80

Адміністративні процедури, адміністративні послуги та електронне урядування

Пріоритетом розвитку сфери адміністративних процедур є прийняття закону про загальну адміністративну процедуру згідно з європейськими стандартами і поступове приведення окремих адміністративних процедур у відповідність з визначеними загальними принципами. Закріплення на законодавчому рівні базових принципів і правил проведення адміністративної процедури сприятиме правовій визначеності і наданню гарантії дотримання прав громадян і юридичних осіб у разі, коли органи державної влади та органи місцевого самоврядування визначають їх права та обов’язки. Такі принципи, як законність (прийняття рішень відповідно до законів та прийнятих для їх реалізації підзаконних актів), встановлення істинних фактів, які є важливими для прийняття рішення, право бути почутим, право на одержання письмового рішення із зазначенням підстав для його прийняття, на поновлення процедур у певних випадках, на несудове оскарження, є невід’ємними для функціонування сучасної системи державного управління, що ґрунтується на верховенстві права.

Законом про адміністративну процедуру будуть встановлені єдині принципи і правила ведення адміністративних справ з передбаченням можливості спеціального регулювання в деяких випадках для окремих сфер адміністрування та видів процедур. Галузеві закони будуть поступово приведені у відповідність із загальними принципами.

Особлива увага приділятиметься подальшому розвитку центрів надання адміністративних послуг, збільшенню кількості адміністративних послуг, які надаються через такі центри, підвищенню якості їх надання.

Під час здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання адміністративних послуг, передбачається спрощення/оптимізація адміністративних процедур, зниження адміністративного навантаження, визначення переліку таких процедур і проведення відбору 15 послуг, які мають високий попит, для спрощення процедури їх надання. Принцип відбору послуг ґрунтуватиметься на подіях у житті людини, їх впливі та частоті звернень, зокрема народження, зміна місця проживання. Насамперед будуть складені описи відібраних процедур із визначенням часу і коштів, необхідних для дотримання вимог та їх максимального спрощення/оптимізації. Такі процедури будуть закріплені на законодавчому рівні. Разом з тим удосконалюватимуться організаційні та електронні інформаційні системи, проводитиметься навчання державних службовців, періодична оцінка таких процедур та їх удосконалення.

Для підвищення рівня доступності адміністративних послуг необхідно продовжувати роботу з децентралізації адміністративних послуг, врегулювати на законодавчому рівні питання оплати адміністративних послуг та забезпечити приведення законодавства у відповідність із Законом України “Про адміністративні послуги”. Періодично проводити опитування щодо задоволеності якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг.

Під електронним урядуванням слід розуміти використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення ефективності системи державного управління, її прозорості та зручності, зокрема операційного компонента, що забезпечує діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Основним завданням є створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних ділянок і нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними на операційному рівні замість подання довідок та інших документів. Функціональна сумісність систем сприятиме здійсненню обміну даними між реєстрами (кожен елемент даних повідомлятиметься і вводитиметься до реєстру один раз) та органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Реєстри будуть відкритими для користування органами державної влади і органами місцевого самоврядування із забезпеченням гарантованого захисту персональних даних, що сприятиме спрощенню процедури надання органами державної влади і органами місцевого самоврядування адміністративних послуг громадянам і юридичним особам з підтвердження фактів та інформації, що міститься в офіційних державних реєстрах, зокрема в електронній формі через веб-сервіси. З цією метою створено систему електронної взаємодії між державними реєстрами “Трембіта”.

Успішність виконання завдань з впровадження електронного урядування оцінюватиметься шляхом визначення кількості центральних органів виконавчої влади, які приєднані до системи електронної взаємодії, та запитів, що обробляються в електронній формі через таку систему.

Результативність електронних послуг у режимі реального часу буде оцінюватися шляхом визначення кількості послуг, запроваджених відповідно до таких базових рівнів:

I і II рівень - надання інформації про послугу та завантаження заяви про надання послуги у форматі pdf;

III рівень - подання заяви та оплата послуги в режимі реального часу;

IV рівень - повністю інтегрована послуга.

До кінця 2021 року не менше 130 адміністративних послуг повинно бути запроваджено на III-IV рівнях. Частка користувачів, які отримують послуги в електронній формі, повинна збільшитися. Зазначені адміністративні послуги відповідно до вимог законодавства повинні бути інтегровані до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, тестову експлуатацію якого розпочато.

Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечити створення сприятливих умов для надання громадянам і юридичним особам доступних, прозорих, безпечних та зручних в отриманні адміністративних послуг.

З метою забезпечення відкритості та прозорості державного управління, а також використання інформації та даних, зібраних органами державної влади, необхідно удосконалити систему відкритих даних. Кількість відкритих наборів даних на Єдиному державному порталі повинна збільшитися із 100 до 20 тис. до 2020 року. Разом з тим частка опублікованих наборів даних, що мають якість не нижче трьох зірок (згідно з міжнародною п’ятизірковою методикою оцінки якості відкритих даних), повинна збільшитися із 20 до 50 відсотків.

Метою цієї Стратегії є створення умов, за яких фізичні та юридичні особи отримуватимуть якісні та доступні адміністративні послуги за зручними процедурами.

Заходи щодо вдосконалення адміністративних процедур та послуг будуть здійснюватися за такими напрямами:

запровадження загальної адміністративної процедури з базовими гарантіями (принцип законності, встановлення істинних фактів, право бути почутим, право на ефективний захист прав, на одержання письмового рішення із зазначенням підстав його прийняття, право на несудове оскарження тощо);

підвищення якості та доступності адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг, децентралізація адміністративних послуг;

систематичне зниження адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб;

оптимізація та підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу;

надання адміністративних послуг в електронній формі.

Прогрес у досягненні запланованих результатів буде визначатися за такими індикаторами:

Індикатор

Базове значення

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Подання проекту Закону України “Про адміністративну процедуру” до Верховної Ради України та його супроводження


такКількість державних реєстрів, зареєстрованих у Національному реєстрі державних електронних інформаційних ресурсів, одиниць

5

25

40

70

Кількість зареєстрованих державних електронних інформаційних ресурсів, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, одиниць

0

12

20

25

Частка центрів надання адміністративних послуг, які надають обов’язкові адміністративні послуги, відсотків

60

70

80

90

Частка користувачів, задоволених якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, відсотків


40

70

80

Кількість спрощених процедур надання адміністративних послуг, одиниць

5

10

15

20

Кількість електронних послуг, які мають високий вплив на громадян і суб’єктів господарювання, запроваджених відповідно до III-IV рівня (за методологією ООН), одиниць

90

100

120

130

V. Фінансове забезпечення реалізації цієї Стратегії

Заходи з реалізації цієї Стратегії будуть здійснюватися протягом 2019-2021 років за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі міжнародної фінансової допомоги.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації цієї Стратегії, розрахований у цінах 2018 року на основі попередніх оціночних та прогнозних даних.

Витрати на реалізацію цієї Стратегії будуть розподілятися з урахуванням плану заходів з її реалізації.

VI. Координація, моніторинг і оцінка стану реалізації цієї Стратегії

Відповідальність за реалізацію цієї Стратегії несуть:

Кабінет Міністрів України (колективна політична відповідальність);

Міністр Кабінету Міністрів України, що є політичним лідером реформи державного управління та політично відповідальним за її впровадження, проведення моніторингу і оцінки стану реалізації цієї Стратегії та підготовку звітності щодо проведення реформи державного управління;

міністри, відповідальні за реформування державного управління (політична відповідальність за результати реформування за відповідними напрямами);

структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань реформування державного управління, що підзвітний Міністру Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, забезпечує його діяльність стосовно координації дій з реалізації цієї Стратегії, проведення моніторингу і оцінки стану її реалізації та підготовки звітності щодо проведення реформи державного управління.

Загальна координація дій з реформування державного управління здійснюватиметься шляхом проведення нарад та робочих зустрічей за участю Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, Голови Державного агентства з питань електронного урядування та державних службовців категорії “А” інших органів виконавчої влади.

Структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань реформування державного управління підтримуватиме роботу Координаційної ради та готуватиме питання для обговорення і проекти рішень Координаційної ради. Зазначений підрозділ готуватиме разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади річні звіти з пропозиціями щодо здійснення заходів, необхідних для забезпечення належної реалізації цієї Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації. Річні звіти розглядатимуться Координаційною радою та оприлюднюватимуться щороку до 1 квітня на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Для отримання оперативної інформації про стан проведення реформи державного управління готуватимуться та розглядатимуться на засіданнях Координаційної ради піврічні та квартальні звіти.

Відповідальність за проведення моніторингу і оцінки стану здійснення заходів з реалізації цієї Стратегії несуть органи виконавчої влади. Структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань реформування державного управління здійснюватиме контроль за достовірністю результатів моніторингу та звітів, а також координуватиме дії з підготовки річного звіту про хід проведення реформи державного управління.

Реалізація цієї Стратегії здійснюється відповідно до плану заходів на 2019-2021 роки, який щороку уточнюється, із зазначенням відповідальних за здійснення конкретних заходів державних органів, обсягу фінансових ресурсів і строків виконання.

Показники виконання завдань будуть оцінюватися щороку в рамках проведення моніторингу стану реалізації цієї Стратегії і можуть бути оновлені за умови їх затвердження Кабінетом Міністрів України.

{Стратегія в редакції Розпорядження КМ № 1102-р від 18.12.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 474
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1102-р)

ПЛАН
заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Результат виконання

Строк виконання

Орієнтовний обсяг та/або джерела фінансування
(тис. гривень)

Стратегічне планування, координація формування і реалізації державної політики

Удосконалення процедури підготовки документів у сферах державної політики та стратегічного планування

1.

Визначення системи документів державного стратегічного планування

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

схвалено законопроект Кабінетом Міністрів України та внесено його до Верховної Ради України

I квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

2.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо посилення стратегічного планування, координації дій з формування і реалізації державної політики

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

3.

Затвердження методик щодо підготовки документів державного стратегічного планування (визначених законом)

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

затверджено методики

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

4.

Проведення інформаційної кампанії стосовно внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо посилення стратегічного планування, координації дій з формування і реалізації політики

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розроблено та розповсюджено інформаційні матеріали,
проведено навчальні заходи

II квартал 2019 р. -
II квартал
2020 р.

300 (у межах Проекту ЄС “Підтримка комплексної реформи державного управління”)

5.

Розроблення або актуалізація методик, необхідних для впровадження внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

розглянуто методики Координаційною радою з питань реформування державного управління

II квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

6.

Проведення навчання державних службовців міністерств з питань застосування розроблених методик, необхідних для впровадження внесених змін до Регламенту Кабінету Міністрів України (у тому числі щодо оцінки впливу, підготовки документів політики, нормопроектування)

НАДС

проведено навчання не менш як 500 державних службовців

IV квартал 2020 р.

600 (у межах Проекту ЄС “Підтримка комплексної реформи державного управління”)
запроваджено та доступно всім державним службовцям онлайн-курси щодо дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, нормопроектування, оцінки впливу

I квартал 2021 р.

600 (у межах Проекту ЄС “Підтримка комплексної реформи державного управління”)

7.

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України

міністерства (відповідно до компетенції)

прийнято нормативно-правові акти

III квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

8.

Посилення спроможності Секретаріату Кабінету Міністрів України та міністерств виконувати вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України

Секретаріат Кабінету Міністрів України
міністерства

розглянуто звіт про оцінку потреб щодо посилення спроможності виконувати вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України та план заходів Координаційною радою з питань реформування державного управління

I квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

9.

Створення та впровадження інформаційної системи для планування та управління процесом підготовки проектів нормативно-правових актів

Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

впроваджено систему

IV квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

10.

Запровадження електронної системи моніторингу виконання індикаторів реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування

запроваджено електронну систему

IV квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Посилення стратегічної координації в рамках розвитку електронного урядування

11.

Забезпечення концентрації компетенцій у сфері електронного урядування

Державне агентство з питань електронного урядування

утворено державну організацію (центр компетенцій) та забезпечено її функціонування

IV квартал 2019 р.

45000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

Державна служба та управління людськими ресурсами

Автоматизація процесів/систем управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ефективності та прозорості державної служби

12.

Розроблення модулів інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розроблено і введено в експлуатацію три модулі інформаційної системи

IV квартал 2019 р.

Грантова угода № TF OA5324 між Світовим банком та Урядом України

13.

Підключення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

забезпечено використання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS

I квартал 2021 р.

Грантова угода № TF OA5324 між Світовим банком та Урядом України

14.

Проведення навчання служб управління персоналом та структурних підрозділів з бухгалтерського обліку центральних органів виконавчої влади щодо використання інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

проведено навчання

IV квартал 2019 р. - III квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Приведення системи відбору на державну службу у відповідність з європейськими стандартами належного адміністрування і найкращими практиками

15.

Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби та оплати праці державних службовців, зміни порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади

НАДС
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

схвалено законопроект Кабінетом Міністрів України та внесено його до Верховної Ради України

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

16.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення тестування як етапу конкурсу на посади державної служби в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади на базі центру оцінювання та професійного навчання, утвореного НАДС

НАДС
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

17.

Запровадження тестування як етапу конкурсу на посади державної служби в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади на базі центру оцінювання та професійного навчання, утвореного НАДС

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

запроваджено тестування

IV квартал 2019 р.

5667 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

18.

Запровадження розміщення оголошень про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби на єдиному веб-порталі вакансій career.gov.ua

НАДС

запроваджено розміщення оголошень

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

19.

Проведення навчання членів конкурсних комісій щодо інструментів оцінювання професійної компетентності

НАДС

проведено навчання не менш як 200 державних службовців

I квартал 2019 р. - IV квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

20.

Проведення конкурсів на посади фахівців з питань реформ з метою завершення формування кадрового складу директоратів, генеральних департаментів, Урядового офісу з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Мінагрополітики
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінкультури
МОЗ
МОН
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінфін
Мін’юст
НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Офіс Президента України (за згодою)

проведено конкурси, сформовано кадровий склад

IV квартал 2019 р.

1000000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

21.

Удосконалення положень Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905

НАДС

внесено зміни до Концепції

IV квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

22.

Проведення інформаційної кампанії щодо залучення фахівців на посади державної служби

НАДС

забезпечено охоплення щороку через соціальні мережі 100 тис. осіб

I квартал 2019 р. - IV квартал 2021 р.

600 (у межах Проекту ЄС “Підтримка комплексної реформи державного управління”)

Модернізація системи професійного розвитку державних службовців

23.

Розроблення та затвердження методики визначення потреб у професійному навчанні державних службовців на основі оцінювання професійної компетентності

НАДС

затверджено методику

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

24.

Запровадження професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, щодо розвитку у них компетентності “лідерство”

НАДС

проведено навчання не менш як 75 відсотків державних службовців

II квартал 2019 р. - IV квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

Забезпечення державних службовців належними умовами праці, зокрема створення конкурентної, прозорої та зрозумілої системи оплати праці

25.

Підготовка пропозицій щодо реформування системи оплати праці державних службовців

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

26.

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

27.

Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо класифікації посад на державній службі, а також вимог до професійної компетентності

НАДС
Мінсоцполітики
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

IV квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

28.

Забезпечення доступності на веб-сайті узагальнених даних з інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі HRMIS щодо заробітної плати державних службовців у розрізі категорій посад

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

забезпечено доступність узагальнених даних на веб-сайті

III квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій

29.

Проведення опитування державних службовців з питань організаційної культури

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

проведено опитування

щороку починаючи з 2019 року

міжнародна технічна допомога

30.

Проведення професійного навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б”, за напрямом “Управління персоналом в державному органі”

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

проведено навчання не менш як 50 відсотків державних службовців

I квартал 2019 р. -
IV квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

31.

Проведення регулярного навчання керівників та працівників служб управління персоналом державних органів з метою підвищення їх знань та компетентностей щодо сучасних підходів до управління персоналом

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

проведено навчання не менш як 80 відсотків державних службовців

I квартал 2019 р. -
IV квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

32.

Проведення навчання державних службовців служб управління персоналом державних органів та державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б”, за напрямом “Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі ключових показників результативності, ефективності та якості”

центральні органи виконавчої влади

проведено навчання не менш як 50 відсотків державних службовців

I квартал 2019 р. -
IV квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

33.

Розроблення проекту концепції культури державної служби

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто проект концепції Координаційною радою з питань реформування державного управління

IV квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

34.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про систему професійного навчання

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

35.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання

НАДС

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції

IV квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

36.

Розроблення переліку пріоритетних тем та створення каталогу професійного навчання державних службовців

НАДС

оприлюднено на офіційному веб-сайті НАДС перелік та каталог

I квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

Підзвітність - організація, прозорість, нагляд

Створення ефективної системи підзвітності та взаємодії центральних органів виконавчої влади

37.

Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про Кабінет Міністрів України”

Міністр Кабінету Міністрів України
Мін’юст
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

схвалено законопроект Кабінетом Міністрів України та внесено його до Верховної Ради України

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

38.

Внесення змін до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640, щодо встановлення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності керівників центральних органів виконавчої влади з урахуванням досягнення центральним органом виконавчої влади визначених результатів у відповідних сферах державної політики

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

39.

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення порядку планування роботи центральних органів виконавчої влади

Мінекономрозвитку
Мінфін

розглянуто пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

40.

Впровадження системи електронного документообігу в центральних органах виконавчої влади та її інтеграція до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

впроваджено систему електронного документообігу в п’яти центральних органах виконавчої влади та інтегровано її до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

IV квартал 2019 р.

13000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

Забезпечення чіткого розподілу сфер відповідальності, функцій і завдань міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

41.

Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо позбавлення міністерств невластивих повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності та контрольно-наглядових функцій

міністерства

прийнято відповідні нормативно-правові акти Кабінетом Міністрів України

I квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

42.

Розроблення пропозицій щодо централізації функцій із забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, зокрема документообігу, бухгалтерського обліку і звітності, забезпечення ІТ-підтримки, матеріально-технічного та господарського забезпечення, здійснення державних закупівель

Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін
Мін’юст
Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
НАДС
Укрдержархів
Держаудитслужба
інші центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції)

розглянуто пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

IV квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Удосконалення структури апарату центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення ефективного виконання покладених на них функцій

43.

Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення вимог до формування структури апарату міністерств

НАДС
міністерства
Секретаріат Кабінету Міністрів України

прийнято постанову Кабінету Міністрів України

I квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

44.

Приведення положень про міністерства, організаційної структури їх апарату у відповідність з цільовою моделлю, визначеною Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013

міністерства

внесено зміни до положень про міністерства та їх структури

II квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

45.

Проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади (крім міністерств)

центральні органи виконавчої влади (крім міністерств)
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто відповідні звіти Координаційною радою з питань реформування державного управління

IV квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

46.

Приведення положень про центральні органи виконавчої влади (крім міністерств), організаційної структури їх апарату у відповідність з цільовою моделлю, визначеною Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013

центральні органи виконавчої влади (крім міністерств)

внесено зміни до положень про центральні органи виконавчої влади та структури їх апарату

II квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

47.

Проведення функціонального обстеження Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо аналітичного, правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення роботи Кабінету Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто відповідний звіт Координаційною радою з питань реформування державного управління

I квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

48.

Перегляд функцій і повноважень Секретаріату Кабінету Міністрів України з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та країн Організації економічного співробітництва та розвитку

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто пропозиції щодо функцій і повноважень Секретаріату Кабінету Міністрів України Координаційною радою з питань реформування державного управління

III квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

49.

Опрацювання питання щодо доцільності запровадження механізму делегування повноважень міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади керівникам відповідних структурних підрозділів

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін’юст

розглянуто відповідні пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

50.

Розроблення та схвалення методики оптимізації та проведення аналізу основних робочих процесів у центральних органах виконавчої влади (прийняття управлінських рішень, організація роботи із зверненнями громадян тощо)

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади

схвалено методику Координаційною радою з питань державного управління та оприлюднено її на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України; надіслано звіти центральних органів виконавчої влади за результатами аналізу основних робочих процесів до Секретаріату Кабінету Міністрів України

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Забезпечення вільного доступу користувачів до інформації про органи виконавчої влади та їх діяльність у зручній формі

51.

Визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики у сфері забезпечення доступу до інформації

МIП
Держкомтелерадіо

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

52.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України єдиних вимог до офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади

Державне агентство з питань електронного урядування


прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

53.

Приведення веб-сайтів центральних органів виконавчої влади у відповідність з єдиними вимогами

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

приведено веб-сайти центральних органів виконавчої влади у відповідність з єдиними вимогами

III квартал 2019 р. -
III квартал 2021 р.

4200 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

54.

Дослідження процесів та підготовка пропозицій щодо оптимізації і забезпечення доступу до публічної інформації в електронній формі

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення доступу до інформації
Державне агентство з питань електронного урядування

розглянуто пропозиції Координаційною радою з питань реформування державного управління

II квартал 2020 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Адміністративні процедури, адміністративні послуги та електронне урядування

Запровадження правил загальної адміністративної процедури із забезпеченням базових гарантій фізичним та юридичним особам

55.

Подання і супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про адміністративну процедуру”

Мін’юст

забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону

протягом 2019 року

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

56.

Розроблення плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про адміністративну процедуру”

Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалено план Кабінетом Міністрів України

протягом місяця після прийняття Закону

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Забезпечення ефективної взаємодії між субєктами надання адміністративних послуг

57.

Реєстрація основних державних реєстрів у Національному реєстрі державних електронних інформаційних ресурсів

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

зареєстровано 70 реєстрів

III квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

58.

Підключення державних електронних інформаційних ресурсів до систем електронної взаємодії

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінагрополітики
МВС

підключено електронні інформаційні ресурси

II квартал 2019 р. -
III квартал 2021 р.

5000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

Удосконалення адміністративних послуг за результатами моніторингу та оцінки

59.

Визначення вимог до центрів надання адміністративних послуг та переліку послуг залежно від органу, що утворив центр

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

визначено Мінекономрозвитку рекомендації щодо вимог до центрів надання адміністративних послуг та переліку послуг залежно від органу, що утворив центр

II квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

60.

Проведення аналізу відповідності центрів надання адміністративних послуг визначеним рекомендаціям

Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

розглянуто відповідний аналітичний звіт Координаційною радою з питань реформування державного управління

щокварталу

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

61.

Забезпечення центрів надання адміністративних послуг обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів

Мінекономрозвитку місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

закуплено та встановлено у центрах надання адміністративних послуг обладнання для забезпечення надання визначених адміністративних послуг

IV квартал 2019 р.

70000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)
місцеві бюджети
міжнародна технічна допомога

62.

Проведення дослідження рівня задоволеності користувачів якістю надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

розглянуто відповідний аналітичний звіт Координаційною радою з питань реформування державного управління

II квартал 2019 р. -
I квартал
2020 р.

10000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)

63.

Проведення навчальних та інформаційних заходів (тренінгів, семінарів, конференцій) щодо покращення якості надання адміністративних послуг, а також роботи центрів надання таких послуг

Мінекономрозвитку місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено навчальні та інформаційні заходи

I квартал 2019 р. -
IV квартал 2021 р.

місцеві бюджети
міжнародна технічна допомога

64.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з реєстрації земельної ділянки

Мінагрополітики
Держгеокадастр

схвалено законопроект Кабінетом Міністрів України та внесено його на розгляд Верховної Ради України

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

65.

Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія

МВС

схвалено законопроект Кабінетом Міністрів України та внесено його на розгляд Верховної Ради України

III квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу

66.

Спрощення процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг, у тому числі послуг тих, що пов’язані з народженням дитини

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

проведено оптимізацію процедур надання послуг відповідно до пропозицій, підготовлених Мінекономрозвитку

III квартал 2021 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

Забезпечення зручного доступу фізичних та юридичних осіб до отримання адміністративних послуг в електронному вигляді

67.

Підключення веб-порталів (веб-сайтів) електронних послуг (сервісів) державних органів до інтегрованої системи електронної ідентифікації

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мін’юст
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінкультури
Мінфін
Мінагрополітики
Мінрегіон

підключено веб-портали до єдиної системи ідентифікації

IV квартал 2019 р.

у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів

68.

Впровадження електронних послуг

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

впроваджено послуги відповідно до індикаторів Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року

IV квартал 2021 р.

міжнародна технічна допомога

69.

Створення системи для розроблення та укладення електронних договорів в органах виконавчої влади

Державне агентство з питань електронного урядування

створено систему

II квартал 2019 р. -
IV квартал 2021 р.

7000 (у межах програми “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”)вверх