Деякі питання реформування державного управління України
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Стратегия, План, Мероприятия от 24.06.2016474-р
Документ 474-2016-р, действует, текущая редакция — Редакция от 28.12.2018, основание - 1109-2018-п

На першому етапі реформування державної служби передбачається визначення проблемних сфер та проведення оцінки досягнутого прогресу, що сприятиме прийняттю керівниками державної служби зважених рішень та розв’язанню актуальних проблем, а також проведенню секторальних реформ. В Україні обмежені дані про державну службу, крім даних про загальну чисельність державних службовців у різних організаціях. Усі організації державного сектору мають власні інформаційні системи управління. Набори даних, які зберігаються в таких системах, є непридатними для порівняння і не дають можливості проаналізувати систему управління людськими ресурсами в державних органах. З огляду на зазначене одним з пріоритетів проведення реформи є створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі та стандартизація наборів даних, необхідних для здійснення заходів з управління людськими ресурсами. Модулями інтегрованої інформаційної системи, які створюватимуться поетапно, є:

модуль внутрішнього переведення державних службовців та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;

модуль визначення фонду оплати праці та підготовки фінансової аналітики;

модуль ведення особових справ державних службовців (кар’єра, оцінка результатів службової діяльності, компетентність, навчання тощо);

модуль пошуку та підбору кадрів у системі органів державного управління.

Якість освіти за спеціальністю “публічне управління та адміністрування” в Україні не відповідає сучасним цілям та завданням, які стоять перед державними службовцями. Наявність диплому за спеціальністю не надає реальних переваг у роботі чи просуванні по службі. Існуюча система підвищення кваліфікації державних службовців не відповідає наявним потребам у навчанні. Окремо функціонують дві установи, відповідальні за підготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації державних службовців та формування державного замовлення, - Національна академія державного управління при Президентові України та Нацдержслужба.

Єдиним державним замовником на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування повинна бути Нацдержслужба як центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державної служби.

Національна академія державного управління при Президентові України повинна забезпечувати навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, проводити дослідження щодо державного управління і самоврядування.

Нацдержслужба повинна спрямовувати та контролювати діяльність Національної академії державного управління при Президентові України з питань професійної підготовки та навчання державних службовців.

Метою реформування Національної академії державного управління при Президентові України є підвищення якості професійного навчання, приведення програм навчання у відповідність із сучасними потребами державного управління, формування проукраїнської еліти державного управління, яка б керувалася принципами державності та публічного адміністрування, навчання впродовж життя, горизонтальної взаємодії та кооперації, а також забезпечувала особистий розвиток.

Одним із пріоритетів реформування системи професійного навчання державних службовців є визначення потреб у навчанні державних службовців з урахуванням вимог Закону України “Про державну службу” та принципів публічного адміністрування.

Нацдержслужба є провідним органом з питань реалізації Закону України “Про державну службу”, відповідно до якого на Службу покладено 11 нових функцій.

Для виконання покладених на Нацдержслужбу функцій у її складі утворено структурні підрозділи з питань проведення функціонально-правового аналізу, здійснення контролю за реалізацією права на державну службу, забезпечення діяльності Комісії вищого корпусу державної служби, що вимагає суттєвого посилення інституційної спроможності Нацдержслужби.

Крім того, для якісного та повноцінного проведення реформи державної служби Нацдержслужба повинна розробити методику впровадження сучасних методів управління персоналом на державній службі, що потребує утворення підрозділів, відповідальних за:

методологічну підтримку служб управління персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики управління організаційними змінами, проведення оцінки та забезпечення розвитку персоналу;

розроблення та впровадження сучасних методів відбору кандидатів на посади державної служби категорій “Б” та “В”, координацію дій із залучення кандидатів на посади державної служби;

створення та управління інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами на державній службі.

Після проведення детального аналізу та створення нової структури Нацдержслужби необхідно визначити перелік посад фахівців з питань реформи, вимоги до професійної компетентності кандидатів на такі посади. До роботи в Нацдержслужбі шляхом проведення конкурсного відбору будуть залучені фахівці з питань управління персоналом, що мають відповідний досвід та кваліфікацію. Для швидкого опанування специфіки управління персоналом на державній службі для нових працівників передбачається проведення відповідного навчання.

Пріоритетами реформування державної служби та управління людськими ресурсами в державних органах є:

прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України “Про державну службу”;

формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з питань реформ;

визначення оптимальної кількості державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури державних органів, оптимізація чисельності працівників органів державної влади;

реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів;

утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;

утворення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі;

реформування системи професійного навчання державних службовців;

підвищення рівня інституційної спроможності Нацдержслужби для забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про державну службу” та повноцінного реформування державної служби.

Підзвітність - організація, прозорість, нагляд

Реформа державного управління у частині підзвітності проводитиметься з урахуванням того, що організація системи центральних органів виконавчої влади має значний вплив на загальну роботу Кабінету Міністрів України. Система центральних органів виконавчої влади за умови її належної побудови забезпечує демократичну легітимність, зокрема задовольняє потреби громадян. У державах - членах ЄС відсутній уніфікований спосіб організації системи державних органів та забезпечення їх підзвітності, але є такі принципи, які необхідно враховувати під час розбудови системи державних органів:

раціональність - дієвість та узгодженість, уникнення часткового дублювання повноважень і завдань державних органів, створення збалансованої системи контролю;

прозорість - забезпечення чіткої та простої типової організації органа державної влади;

економічна доступність - розміри та обсяг витрат на утримання системи державних органів відповідають потребам і можливостям країни;

підзвітність - кожна структурна одиниця установи є внутрішньо підзвітною, установа в цілому - зовнішньо підзвітною (політична, судова, соціальна та незалежна підзвітність), а також підзвітною громадянам щодо дотримання їх прав, зокрема на доступ до публічної інформації, на належне адміністрування, на адміністративне правосуддя та на відшкодування.

В Україні функціонує 65 центральних органів виконавчої влади, зокрема 18 міністерств та 47 інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі 20 державних служб, 11 державних агентств, п’ять державних інспекцій, шість центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом та п’ять інших органів. Кабінет Міністрів України безпосередньо спрямовує та координує діяльність 11 центральних органів виконавчої влади, що без чіткої підзвітності відповідним міністрам не дає змоги ефективно формувати та реалізовувати цілісну та послідовну державну політику. Відсутність чіткого розподілу відповідальності між міністерствами призводить до дублювання функцій та нечіткого розподілу завдань і, як наслідок, нераціонального використання людських і фінансових ресурсів, низького рівня інституційної спроможності щодо проведення реформ та формування державної політики.

Для розв’язання зазначених проблем необхідно:

чітко визначити місію, сфери відповідальності, функції та завдання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

визначити порядок підзвітності центральних органів виконавчої влади;

забезпечити встановлення підзвітності, проведення функціонального обстеження та оптимізацію чисельності працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Реорганізація системи центральних органів виконавчої влади повинна здійснюватися шляхом проведення у 2017 році горизонтального функціонального обстеження для визначення сфер відповідальності, їх інтегрованої організації, що забезпечить послідовне формування державної політики у відповідних сферах та чітку політичну відповідальність, а також дасть змогу усунути дублювання та непритаманні функції центральних органів виконавчої влади. Необхідно забезпечити чітке розмежування обов’язків міністерств, які формують державну політику, та інших центральних органів виконавчої влади (агентств, служб, інспекцій), які забезпечують її реалізацію. Разом з тим необхідно вирішити питання, пов’язані з конфліктом інтересів, шляхом усунення поєднання функції з надання адміністративних послуг та здійснення контролю і нагляду за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері.

У відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади необхідно провести вертикальне функціональне обстеження для забезпечення узгодженості, ефективності та результативності в найбільш важливих сферах державної політики. Горизонтальне обстеження системи центральних органів виконавчої влади сприятиме виявленню неефективності та неузгодженості на рівні державного управління та стратегічному об’єднанню напрямів реформи. Для визначення секторальних проблем в окремих сферах державної політики потрібно провести вертикальне функціональне обстеження, зокрема протягом 2016-2018 років у сфері бюджетної (Мінфін), регіональної (Мінрегіон) політики, розвитку економіки в цілому та окремих її секторів (Мінінфраструктури та інші міністерства), а до кінця 2020 року в інших сферах державної політики.

Результати проведення функціонального обстеження повинні сприяти формуванню та реалізації державної політики у різних сферах, зокрема результати проведення вертикального функціонального обстеження повинні бути враховані в планах інституційної реорганізації міністерств, а горизонтального функціонального обстеження - плані реорганізації системи державного управління в цілому.

Горизонтальне функціональне обстеження сприятиме удосконаленню системи центральних органів виконавчої влади, поступовому зменшенню кількості центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, а також органів, які не мають чіткого порядку підзвітності перед міністрами чи, як виняток, іншими членами Кабінету Міністрів України, з 16 до 0 відсотків у 2018 році, що дасть змогу Кабінетові Міністрів України більш ефективно вирішувати стратегічні питання, міністрам здійснювати лідерство у відповідних сферах державної політики, а громадянам вимагати політичної підзвітності міністрів щодо стану справ у цих сферах.

За результатами проведення функціонального обстеження будуть підготовлені рекомендації щодо удосконалення системи державного управління на центральному рівні, зокрема внутрішньої організації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, з метою підвищення ефективності роботи, використання людських та фінансових ресурсів, оптимізації чисельності державних службовців та працівників.

Чітка підзвітність встановлюватиметься між галузевими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для забезпечення їх професійної та управлінської автономії та відповідальності перед міністрами. Діяльність центральних органів виконавчої влади, яка на сьогодні безпосередньо спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, буде спрямовуватися та координуватися окремими членами Кабінету Міністрів України.

Пріоритетами забезпечення підзвітності органів державного управління є:

побудова чіткої системи підзвітності центральних органів виконавчої влади;

визначення місії, сфери відповідальності, функцій та завдань, результатів діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, реформування їх організаційної структури.

Надання адміністративних послуг - адміністративні процедури, зниження адміністративного навантаження, якість надання послуг, електронне урядування

Пріоритетом розвитку сфери надання адміністративних процедур і адміністративних послуг є прийняття закону про загальну адміністративну процедуру згідно з європейськими стандартами і поступове приведення окремих адміністративних послуг у відповідність з визначеними загальними принципами. Закріплення на законодавчому рівні базових принципів і правил проведення адміністративної процедури сприятиме правовій визначеності і наданню гарантії дотримання прав громадян і юридичних осіб у разі, коли державні органи визначають їх права та обов’язки. Такі принципи, як законність (прийняття рішень відповідно до законів та прийнятих для їх реалізації підзаконних актів), встановлення істинних фактів, які є важливими для прийняття рішення, право бути почутим, право на одержання письмового рішення з чітким зазначенням підстав для його прийняття, на несудове оскарження, на поновлення процедур у певних випадках, на судове оскарження, є невід’ємними для функціонування сучасної системи державного управління, що ґрунтується на верховенстві права.

Закон про адміністративну процедуру визначатиме принципи надання якісних адміністративних послуг, орієнтованих на користувачів, вимоги до якості надання яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Законом про адміністративну процедуру будуть встановлені єдині принципи і правила ведення адміністративних справ з передбаченням можливості спеціального регулювання в деяких випадках для окремих сфер адміністрування та видів процедур. Галузеві закони будуть поступово приведені у відповідність із загальними принципами, зокрема Законом України “Про адміністративні послуги”. Система ліцензування та надання дозволів також буде інтегрована та приведена у відповідність з базовими принципами і правилами проведення адміністративної процедури.

Особлива увага приділятиметься подальшому розвитку центрів надання адміністративних послуг, збільшенню кількості адміністративних послуг, які надаються через такі центри, підвищенню якості їх надання.

Під час здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості надання адміністративних послуг, передбачається спрощення/оптимізація адміністративних процедур, зниження адміністративного навантаження, визначення переліку таких процедур і проведення відбору 15 послуг, які мають високий попит, для спрощення процедури їх надання. Принцип відбору послуг ґрунтуватиметься на подіях у житті людини, їх впливі та частоті звернень, зокрема народження, зміна місця проживання. Насамперед будуть складені описи відібраних процедур із визначенням часу і коштів, необхідних для дотримання вимог, згідно з методикою типової собівартості та визначені процедури, у тому числі шляхом проведення консультацій із споживачами, з метою їх максимального спрощення/оптимізації, а також заощадження часу і коштів. Такі процедури будуть закріплені на законодавчому рівні. Разом з тим удосконалюватимуться організаційні та електронні інформаційні системи, проводитиметься навчання державних службовців, ретельно відстежуватимуться відгуки користувачів, проводитиметься періодична оцінка таких процедур та їх удосконалення.

Для підвищення рівня доступності адміністративних послуг необхідно децентралізувати базові адміністративні послуги, врегулювати на законодавчому рівні питання оплати адміністративних послуг та забезпечити приведення законодавства у відповідність із Законом України “Про адміністративні послуги”.

Під електронним урядуванням слід розуміти використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення ефективності системи державного управління, її прозорості та зручності, зокрема операційного компонента, що забезпечує діяльність державних органів. Основним завданням є створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних ділянок і нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення функціональної сумісності систем та здійснення обміну даними на операційному рівні замість подання довідок та інших документів. Функціональна сумісність систем сприятиме здійсненню обміну даними між реєстрами (кожен елемент даних повідомлятиметься і вводитиметься до реєстру один раз) та установами. Реєстри будуть відкритими для користування органами державного управління із забезпеченням гарантованого захисту персональних даних, що сприятиме спрощенню процедури надання органами державного управління адміністративних послуг громадянам і юридичним особам з підтвердження фактів та інформації, що міститься в офіційних державних реєстрах, зокрема в електронній формі через веб-сервіси.

Успішність виконання завдань з впровадження електронного урядування оцінюватиметься шляхом визначення кількості центральних органів виконавчої влади, які приєднані до системи електронної взаємодії, та запитів, що обробляються в електронному вигляді через таку систему.

Результативність запровадження послуг у режимі реального часу буде оцінюватися шляхом визначення кількості послуг, запроваджених відповідно до таких базових рівнів:

I і II рівень - надання інформації та завантаження заяви у форматі pdf;

III рівень - подання заяви та оплата послуги в режимі реального часу;

IV рівень - повністю інтегрована послуга.

Адміністративні послуги у 2016 році повинні бути запроваджені на I і II рівні, до кінця 2020 року не менше 80 послуг - на III рівні і не менше 40 послуг - на IV рівні. Частка користувачів, які отримують послуги в електронному вигляді, повинна збільшитися до 30 відсотків до кінця 2020 року. Частка користувачів, задоволених якістю наданих послуг у режимі реального часу, повинна поступово збільшитися до 60 відсотків до кінця 2020 року. Зазначені адміністративні послуги відповідно до вимог законодавства повинні бути інтегровані до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, тестову експлуатацію якого розпочато.

Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен забезпечити створення сприятливих умов для надання громадянам і юридичним особам доступних, прозорих, безпечних та зручних в отриманні адміністративних послуг за принципом єдиного вікна (“оne-stop-shop”).

З метою забезпечення відкритості та прозорості державного управління, а також використання інформації та даних, зібраних органами державного управління, необхідно удосконалити систему відкритих даних. Кількість відкритих наборів даних на Єдиному державному порталі повинна збільшитися із 100 до 20 тис. до 2020 року. Разом з тим частка опублікованих наборів даних, що мають якість не нижче трьох зірок (згідно з міжнародною п’ятизірковою методикою оцінки якості відкритих даних), повинна збільшитися із 20 до 50 відсотків.

Пріоритетами надання адміністративних послуг є:

запровадження загальної адміністративної процедури з базовими гарантіями (принцип законності, встановлення істинних фактів, право бути почутим, право на ефективний захист прав, на одержання письмового рішення з чітким зазначенням підстав його прийняття, право на несудове оскарження, право на судове оскарження тощо);

підвищення якості та доступності адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг, децентралізація базових адміністративних послуг;

систематичне зниження адміністративного навантаження на громадян і юридичних осіб;

оптимізація та підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу;

надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

Управління державними фінансами

Пріоритети та заходи щодо реформування системи державних фінансів визначені у Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3052).

Зміни до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами будуть внесені до кінця 2016 року.

У багатьох державах - членах ЄС реформування системи державних фінансів передбачене загальною стратегією реформування державного управління, а забезпечення розвитку системи управління державними фінансами здійснюється разом із загальною реформою державного управління. Дії з реалізації цієї Стратегії та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами будуть координуватися Міністром фінансів як міністром, відповідальним за забезпечення розвитку системи управління державними фінансами, та членом Координаційної ради. Питання державних фінансів та реформування державного управління, зокрема середньострокового бюджетного планування, стратегічного планування, координації дій з реалізації державної політики, проведення аналізу фінансового впливу реалізації державної політики, будуть обговорюватися на засіданнях Координаційної ради. Такий підхід використовуватиметься у роботі спеціальної робочої групи на рівні вищого корпусу державної служби, до складу якої повинен бути включений Державний секретар Мінфіну. Періодичні звіти про хід реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами можуть у разі потреби також розглядатися на засіданнях Координаційної ради разом із звітами про хід реформування державного управління.

V. Фінансове забезпечення реалізації цієї Стратегії

Заходи з реалізації цієї Стратегії будуть здійснюватися протягом 2016-2020 років за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі міжнародної фінансової допомоги.

Обсяг видатків, необхідних для реалізації цієї Стратегії, розрахований у цінах 2016 року на основі припущень, попередніх оціночних та прогнозних даних.

Здійснення заходів, не пов’язаних з реформуванням системи оплати праці працівників органів державного управління, передбачених цією Стратегією, потребуватиме близько 1 млрд. гривень без урахування загальних річних обсягів видатків на оплату праці державних службовців та працівників державних органів, а заходів щодо формування висококваліфікованої, компетентної групи державних службовців, які обіймають посади державної служби, несуть відповідальність за розроблення та реалізацію ключових національних реформ, - близько 4 млрд. гривень.

Витрати на реалізацію цієї Стратегії будуть розподілятися за такими напрямами:

оплата праці державних службовців згідно із Законом України “Про державну службу”;

проведення навчання та тренінгів для державних службовців;

залучення зовнішніх експертів та проведення фахової експертизи;

створення та впровадження інформаційно-комунікаційних систем;

комунікаційне супроводження реалізації цієї Стратегії.

Обсяг орієнтовних витрат за такими напрямами наведений у додатку 1.

VI. Координація, моніторинг і оцінка стану реалізації цієї Стратегії

Відповідальність за реалізацію цієї Стратегії несуть:

Кабінет Міністрів України (колективна політична відповідальність);

член Кабінету Міністрів України, відповідальний за координацію реформування державного управління, який відповідно до рішення Прем’єр-міністра України є політичним лідером реформи державного управління та політично відповідальним за її проведення, проведення моніторингу і оцінки стану реалізації цієї Стратегії та підготовку звітності щодо проведення реформи державного управління;

{Абзац третій розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 26.04.2017}

міністри, відповідальні за реформування державного управління (політична відповідальність за результати реформування за відповідними напрямами);

структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України, що відповідальний за реформу державного управління, підзвітний члену Кабінету Міністрів України, відповідальному за координацію реформування державного управління, з питань, що належать до його компетенції, забезпечує його підтримку стосовно координації дій з реалізації цієї Стратегії, проведення моніторингу і оцінки стану її реалізації та підготовки звітності щодо проведення реформи державного управління.

{Абзац п'ятий розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 26.04.2017}

Загальна координація дій з реформування державного управління здійснюватиметься спеціальною робочою групою з питань реформування державного управління у складі Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, Голови Державного агентства з питань електронного урядування та державних службовців категорії “А” інших державних органів.

{Абзац шостий розділу VI в редакції Постанови КМ № 306 від 26.04.2017}

Спеціальна робоча група підтримуватиме роботу Координаційної ради та готуватиме питання для обговорення і проекти рішень Координаційної ради. Засідання спеціальної робочої групи проводитимуться не рідше ніж один раз на місяць. Спеціальна робоча група готуватиме разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади річні звіти з пропозиціями щодо здійснення заходів, необхідних для забезпечення належної реалізації цієї Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації. Річні звіти розглядатимуться Координаційною радою та оприлюднюватимуться щороку до 1 квітня на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Для отримання оперативної інформації про стан проведення реформи державного управління готуватимуться та розглядатимуться на засіданнях Координаційної ради піврічні та квартальні звіти.

{Абзац сьомий розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 26.04.2017}

Відповідальність за проведення моніторингу і оцінки стану здійснення заходів з реалізації цієї Стратегії несуть державні органи. Спеціальна робоча група за підтримки структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за реформу державного управління, здійснюватиме контроль за достовірністю результатів моніторингу та звітів, а також координуватиме дії з підготовки річного звіту про хід проведення реформи державного управління.

Реалізація цієї Стратегії здійснюється відповідно до плану заходів на 2016-2020 роки, який щороку уточнюється у разі потреби, із зазначенням відповідальних за здійснення конкретних заходів органів, обсягу фінансових ресурсів і строків виконання.

Показники виконання завдань, наведених у додатку 2, будуть оцінюватися щороку в рамках проведення щорічного моніторингу реалізації цієї Стратегії і можуть бути оновлені за умови їх затвердження Кабінетом Міністрів України. Завдання можуть бути переглянуті після проведення до кінця 2018 року комплексної оцінки стану системи державного управління.Додаток 1
до Стратегії

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
видатків на реалізацію Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки


Додаток 2
до Стратегії

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ
Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 рокиЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 474
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 726-р)

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Проведення оцінки стану справ у системі державного управління (за участю Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA)

1) підготовка разом із SIGMA методики проведення оцінки стану справ у системі державного управління

методику розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

III квартал 2018 р.


2) проведення оцінки стану справ у системі державного управління відповідно до Принципів державного управління, розроблених SIGMA (далі - Принципи державного управління)

аналітичний звіт (результати оцінки) внесено на розгляд Координаційної ради з питань реформування державного управління (далі - Координаційна рада)

-”-

IV квартал 2018 р.


3) підготовка, узгодження та схвалення пропозицій щодо внесення змін до Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки (далі - Стратегія) та плану заходів з її реалізації відповідно до рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті

пропозиції щодо внесення змін до Стратегії схвалено Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

-”-


4) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Стратегії та плану заходів з її реалізації

зміни до Стратегії та плану заходів з її реалізації прийнято Кабінетом Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2019 р.

2.

Координація реалізації Стратегії

забезпечення регулярного проведення засідань Координаційної ради

засідання проводяться регулярно

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

постійно

3.

Посилення спроможності щодо реформування державного управління

1) розроблення методики та інформаційних технологій щодо проведення моніторингу стану реалізації Стратегії, порядку звітування та оцінки реалізації Стратегії

методику та технології розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) впровадження в роботу державних органів, залучених до реалізації Стратегії, методики та інформаційних технологій, необхідних для реалізації, проведення моніторингу та звітування про стан реалізації Стратегії

методика та технології використовуються

-”-

-”-


3) забезпечення підготовки щорічних звітів про стан реалізації Стратегії та оцінку ресурсів (використаних та запланованих)

звіти про стан реалізації Стратегії готуються та розглядаються Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку починаючи з I кварталу 2018 р.

4.

Утворення структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за реформування державного управління, який має достатню спроможність

1) розроблення та затвердження вимог до професійної компетенції працівників структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідального за реформування державного управління

професійні вимоги затверджено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС

IV квартал 2017 р.


2) проведення конкурсу на зайняття посад відповідно до вимог до професійної компетенції до кандидатів на посади державної служби у структурному підрозділі Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідальному за реформування державного управління

працівників призначено на посади

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.

5.

Підтримка фінансової стабільності реалізації Стратегії

1) підготовка розрахунків річних планових витрат з реалізації Стратегії

річні планові витрати з реалізації Стратегії враховано в Державному бюджеті України на відповідний рік

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку в III кварталі


2) проведення аналізу прийнятого Державного бюджету України на наявність коштів, запланованих для реалізації Стратегії

інформація про наявність та розподіл коштів на реалізацію Стратегії у Державному бюджеті України на відповідний рік розглянуто Координаційною радою

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

щороку в I кварталі

6.

Комунікаційний супровід реформи державного управління

1) розроблення плану комунікаційного супроводу реформи

план схвалено Координаційною радою

Міністр Кабінету Міністрів України
МІП
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


2) виконання плану комунікаційного супроводу реформи

комунікаційна кампанія проводиться

-”-

постійно


3) проведення періодичного моніторингу ефективності комунікаційного супроводу реформи

звіт розглянуто Координаційною радою

-”-

починаючи з 2018 року - щокварталу

7.

Посилення стратегічної спроможності Кабінету Міністрів України

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) супроводження у Верховній Раді України законопроекту щодо передачі невластивих повноважень Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади

закон прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2018 р.

8.

Удосконалення системи стратегічного планування, проведення його моніторингу та оцінки

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо узгодження політики, стратегічного планування та погодження проектів актів Кабінету Міністрів України

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) проведення навчання для працівників центральних органів виконавчої влади щодо нових процедур роботи Кабінету Міністрів України

навчання проведено

-”-

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

9.

Розроблення системи стратегічного планування, моніторингу та оцінки

1) розроблення методики підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання і оцінки впливу на основі аналізу стану справ у сфері відповідальності міністерств; розроблення зразків типових документів

методику та зразки типових документів розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) проведення навчання державних службовців міністерств з питань застосування єдиної методики підготовки документів стратегічного планування, моніторингу їх виконання та оцінки впливу

навчання проведено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

10.

Удосконалення методології формування державної політики, включаючи оцінку якості нормотворчої роботи

1) проведення аналізу існуючої практики розроблення програмних і стратегічних документів державної політики і підготовка пропозицій щодо створення системи програмних документів на основі кращого міжнародного досвіду

відповідні пропозиції підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) розроблення методики підготовки та зразків програмних і стратегічних документів державної політики та визначення їх особливостей і призначення в процесі формування, реалізації і моніторингу державної політики

методику та зразки типових документів розроблено

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.


3) проведення навчання державних службовців міністерств з питань застосування методики підготовки програмних і стратегічних документів державної політики

навчання проведено

-”-

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.

11.

Впровадження електронної системи управління документами

1) проведення аналізу стану впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади, включаючи нормативно-правове забезпечення

аналітичний звіт підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) підготовка та затвердження плану реалізації проекту впровадження електронного документообігу в системі центральних органів виконавчої влади

план затверджено

-”-

-”-


3) розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання електронної системи документообігу

нормативно-правові акти розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


4) впровадження системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу в центральних органах виконавчої влади

всі центральні органи виконавчої влади підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

Міністр Кабінету Міністрів України
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2018 р.


5) впровадження системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади

всі місцеві органи виконавчої влади підключені до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади

-”-

IV квартал 2020 р.


6) проведення оцінки ефективності впровадження електронної системи автоматизованого міжвідомчого електронного документообігу

оцінку ефективності проведено

-”-

I квартал 2020 р.

12.

Прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України “Про державну службу”

1) розроблення та погодження із SIGMA методики оцінки успішності реалізації Закону України “Про державну службу”

методику погоджено

НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


2) проведення SIGMA оцінки успішності реалізації Закону України “Про державну службу”

звіт за результатами оцінки підготовлено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.

13.

Формування висококваліфікованої, компетентної групи державних службовців, які обіймають посади державної служби, несуть відповідальність за проведення ключових національних реформ і мають право на спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці (далі - фахівці з питань реформ)

1) визначення спеціальних професійних вимог та рівня компетентності для фахівців з питань реформ

нормативно-правові акти прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) проведення конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ відповідно до Закону України “Про державну службу”

фахівців з питань реформ призначено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

постійно починаючи з IV кварталу 2017 р.


3) розроблення плану професійного розвитку фахівців з питань реформ

план затверджено

-”-

I квартал 2018 р.

14.

Проведення реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів

1) розроблення пропозицій щодо оплати праці державних службовців, яка ґрунтується на класифікації робіт/посад та відповідає Принципам державного управління; обчислення витрат на реформування системи оплати праці державних службовців

пропозиції щодо оплати праці державних службовців розроблено

Мінсоцполітики
Мінфін
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) подання на розгляд Координаційної ради пропозицій щодо оплати праці державних службовців

пропозиції щодо оплати праці державних службовців схвалено

Мінсоцполітики
Мінфін
НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


3) прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо реформування системи оплати праці державних службовців

нормативно-правові акти прийнято

-”-

II квартал 2018 р.

15.

Визначення оптимальної чисельності державних службовців з урахуванням функцій та організаційної структури органів державного управління, оптимізація чисельності працівників органів державного управління

1) розроблення та затвердження методики проведення прозорого оперативного моніторингу чисельності працівників органу державного управління та витрат на оплату їх праці

методику затверджено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) визначення фактичної чисельності працівників органів державного управління відповідно до затвердженої методики та публікація звіту на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади

аналітичний звіт опубліковано

-”-

-”-


3) розроблення та затвердження плану оптимізації чисельності працівників органів державного управління, враховуючи цільові показники чисельності на 2018-2020 роки

план затверджено

-”-

II квартал 2018 р.


4) впровадження в роботу органів державного управління сучасних інструментів оперативного моніторингу чисельності працівників органів державного управління та витрат на оплату їх праці

інформаційну базу даних працівників органів державного управління (з інформацією про оплату праці) створено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
Секретаріат Кабінету Міністрів України

III квартал 2018 р.


5) виконання плану оптимізації чисельності працівників державних органів управління, враховуючи цільові показники чисельності на 2018-2020 роки

чисельність працівників у державних органах скорочено

НАДС
Мінфін
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2020 р.

16.

Утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

1) прийняття оновлених нормативно-правових актів щодо визначення ролі, функції та структури підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади

нормативно-правові акти прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) визначення професійних вимог та рівня компетентності для державних службовців служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади

-”-

-”-

-”-


3) проведення конкурсів на зайняття вакантних посад у службах управління персоналом центральних органів виконавчої влади

працівників призначено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2018 р.


4) розроблення програми та проведення навчання працівників служб управління персоналом з питань впровадження законодавства у сфері державної служби та впровадження єдиних стандартів і методик управління персоналом в центральних органах виконавчої влади

програма розроблена та навчання проводяться

-”-

постійно починаючи з II кварталу 2018 р.


5) утворення та забезпечення діяльності Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС, до складу якої входитимуть керівники підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої влади

Раду управління людськими ресурсами державної служби утворено

НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2017 р.

17.

Утворення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

1) вибір технічного рішення та проведення тендера на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення і функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

договір про впровадження інформаційної системи укладено

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

-”-


2) введення в експлуатацію в НАДС інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі з поступовим введенням відповідних модулів

функціонування системи в НАДС забезпечено

НАДС
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2018 р.


3) підключення міністерств до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

функціонування системи в міністерствах забезпечено

НАДС
Мінрегіон
інші міністерства
Державне агентство з питань електронного урядування
Секретаріат Кабінету Міністрів України

II квартал 2018 р.


4) підключення центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі

функціонування системи в центральних органах виконавчої влади забезпечено

НАДС
Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2019 р.

18.

Реформування системи професійного навчання державних службовців

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


2) підготовка та затвердження методики розроблення типової індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

методику розроблення індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, типову форму індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця затверджено

-”-

-”-


3) розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

єдині стандарти підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розроблено

-”-

-”-

19.

Підвищення рівня інституційної спроможності НАДС для забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про державну службу” та реформування державної служби

1) визначення професійних вимог, рівня компетентності та спеціальних вимог для державних службовців в оновленій організаційній структурі НАДС

вимоги затверджено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) визначення у структурі НАДС посад фахівців з питань реформ

посади фахівців з питань реформ визначено

-”-

-”-


3) проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців НАДС, включаючи посади фахівців з питань реформ

працівників на посади призначено

-”-

IV квартал 2017 р. - I квартал 2018 р.


4) проведення навчання працівників НАДС щодо сучасних інструментів управління персоналом на державній службі

навчання проведено

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінфін

I-II квартали 2018 р.

20.

Визначення місії, сфери відповідальності, функцій і завдань міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України. Усунення дублювання повноважень і функцій

1) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо визначення вимог до формування структури апарату міністерства та затвердження типових положень про його структурні підрозділи, утворені для виконання завдань із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства

нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України прийнято

НАДС
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) розроблення (актуалізація) методичних рекомендацій щодо проведення функціонального обстеження, визначення місії та сфери відповідальності центральних органів виконавчої влади

методичні рекомендації розроблено

Міністр Кабінету Міністрів України
НАДС
інші центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р.


3) проведення функціонального обстеження міністерств

звіти за результатами проведеного функціонального обстеження підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
міністерства
Секретаріат Кабінету Міністрів України

IV квартал 2017 р. - II квартал 2018 р.


4) приведення положень про міністерства та структури апарату міністерств у відповідність з результатами функціонального обстеження

положення про міністерства та структуру їх апарату затверджено

-”-

III-IV квартали 2018 р.


5) проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади (крім міністерств)

звіти за результатами проведеного функціонального обстеження підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-IV квартали 2019 р.


6) приведення положень про центральні органи виконавчої влади (крім міністерств) та структури їх апарату у відповідність з результатами функціонального обстеження

положення та структуру апарату центральних органів виконавчої влади затверджено

Міністр Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I-II квартали 2020 р.


7) проведення аналізу основних робочих процесів у центральних органах виконавчої влади (підготовка, узгодження і прийняття рішень, організація роботи із зверненнями громадян та суб’єктів господарювання, організація роботи і контроль за виконанням доручень тощо)

аналітичний звіт та пропозиції за результатами основних робочих процесів підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2018 р.


8) розроблення рекомендацій за результатами аналізу робочих процесів

відповідні рекомендації розроблено

-”-

I квартал 2019 р.

21.

Установлення чіткого порядку спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

1) проведення аналізу системи центральних органів виконавчої влади та сфер їх відповідальності

аналітичний звіт підготовлено

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2019 р.


2) розроблення пропозицій щодо створення ефективної системи центральних органів виконавчої влади з чітким порядком спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів

пропозиції щодо нової системи центральних органів виконавчої влади розроблено

-”-

I квартал 2020 р.


3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо оновлення системи центральних органів виконавчої влади

нормативно-правові акти прийнято

Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
НАДС
Мін’юст
Мінфін

I-II квартали 2020 р.

22.

Систематизація правил загальної адміністративної процедури з гарантіями відповідно до Принципів державного управління

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про адміністративну процедуру

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2018 р.


2) супроводження законопроекту про адміністративну процедуру у Верховній Раді України

закон прийнято

Мін’юст
Секретаріат Кабінету Міністрів України

I квартал 2019 р.


3) проведення інформаційних заходів та навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації закону про адміністративну процедуру

навчання та інформаційні заходи проведено

Мін’юст
НАДС
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

II-IV квартали 2019 р.


4) розроблення законопроектів щодо внесення змін до законів України, що регулюють адміністративні процедури з метою приведення їх у відповідність із законом про адміністративну процедуру, узгодження із заінтересованими сторонами зазначених законопроектів

законопроекти схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

II квартал 2020 р.


5) супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо внесення змін до законів України, що регулюють адміністративні процедури, з метою приведення їх у відповідність із законом про адміністративну процедуру

закони прийнято

міністерства

III квартал 2020 р.


6) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо приведення дозвільного законодавства, законодавства щодо системи ліцензування у відповідність із законом про адміністративну процедуру

законопроекти схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


7) супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо приведення дозвільного законодавства, законодавства щодо системи ліцензування у відповідність із законом про адміністративну процедуру

закони прийнято

-”-

-”-


8) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію дозвільного законодавства та законодавства щодо системи ліцензування відповідно до закону про адміністративну процедуру

нормативно-правові акти прийнято

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.

23.

Забезпечення доступності адміністративних послуг

1) розроблення та впровадження системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб користувачів таких послуг

систему оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу задоволення користувачів послуг впроваджено

Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2017 р.


2) проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності

аналітичний звіт та пропозиції за результатами оцінки підготовлено

-”-

щороку в IV кварталі


3) приведення діяльності центрів надання адміністративних послуг у відповідність із законодавчо встановленими вимогами з урахуванням пропозицій за результатами оцінки їх діяльності

звіт про здійснення заходу підготовлено

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


4) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання через центри надання адміністративних послуг адміністративних послуг з видачі документів:

законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено до Верховної Ради України
реєстрації земельної ділянки;


Держгеокадастр

I квартал 2018 р.


реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія


МВС

IV квартал 2018 р.


5) супроводження у Верховній Раді України законопроекту щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання через центри надання адміністративних послуг адміністративних послуг з видачі документів:

закон прийнято
реєстрації актів цивільного стану;


Мін’юст

IV квартал 2017 р.


реєстрації земельної ділянки;


Держгеокадастр

II квартал 2018 р.


реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія


МВС

IV квартал 2018 р.


6) забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до державних реєстрів

80 відсотків центрів надання адміністративних послуг підключено до реєстрів

МВС
ДМС
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2017 р.


7) перегляд вимог щодо забезпечення безбар’єрного середовища у центрах надання адміністративних послуг

80 відсотків центрів надання адміністративних послуг відповідають вимогам

Мінекономрозвитку
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


8) проведення тренінгів (семінарів, засідань за круглим столом) з питань надання базових адміністративних послуг

навчання та інформаційні заходи проведено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку починаючи з IV кварталу 2017 р.


9) популяризація центрів надання адміністративних послуг

інформаційна кампанія проводиться

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)

постійно

24.

Зменшення надмірного адміністративного навантаження

1) визначення за участю громадськості 15 найбільш популярних адміністративних послуг з метою оптимізації процедур їх надання

перелік з 15 послуг визначено

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
Мін’юст
громадські організації (за згодою)

IV квартал 2017 р.


2) утворення робочої групи з питань оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (далі - робоча група)

робочу групу утворено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


3) визначення та опис етапів впровадження 15 найбільш популярних адміністративних послуг (за принципами “єдине вікно для кожної події”, “обмін даними в бек-офісі”, “форми не заповнюються”) і прогнозування зниження адміністративного навантаження

аналітичний звіт підготовлено

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)

I квартал 2018 р.


4) підготовка плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг та пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства, зокрема щодо зменшення адміністративного навантаження на користувачів послугами

план оптимізації та пропозиції підготовлено

Мінекономрозвитку
робоча група (за згодою)
центральні органи виконавчої влади
громадські організації (за згодою)

II квартал 2018 р.


5) виконання плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (перший етап, у тому числі навчання державних службовців)

спрощення процедур та економію коштів забезпечено

Мінекономрозвитку
робоча група (за згодою)
центральні органи виконавчої влади

III квартал 2019 р.


6) виконання плану оптимізації процедур надання 15 найбільш популярних адміністративних послуг (другий етап, у тому числі навчання державних службовців)

-”-

-”-

III квартал 2020 р.

25.

Запровадження автоматизованого обміну даними між електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади (електронна взаємодія)

1) створення, впровадження та підтримка функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів введено в промислову експлуатацію

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.


2) створення комплексної системи захисту інформації системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

комплексну систему захисту інформації системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів створено

Державне агентство з питань електронного урядування
Адміністрація Держспецзв’язку
Укрдержархів
інші центральні органи виконавчої влади

-”-


3) поетапне підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади

всі центральні органи виконавчої влади інтегровано до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади

-”-

26.

Забезпечення надання адміністративних послуг в електронному вигляді з урахуванням стадій розвитку електронних адміністративних послуг, визначених методикою Індексу розвитку електронного урядування ООН (EGDI UN)

1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення механізму електронної ідентифікації громадян для отримання адміністративних послуг в електронній формі

нормативно-правовий акт прийнято

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Мінфін

IV квартал 2017 р.


2) забезпечення функціонування єдиної платформи надання адміністративних послуг на базі Єдиного державного порталу адміністративних послуг, включаючи електронну ідентифікацію (БанкID, ID-картка, Mobile ID), платіжний шлюз, особистий кабінет користувача, моніторинг задоволення якістю надання адміністративних послуг в електронному вигляді

доступність єдиної платформи, що надає інформацію про послуги, механізм ідентифікації, засоби здійснення платежів та аналітичну інформацію про отримані послуги забезпечено

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
Національний банк (за згодою)

IV квартал 2018 р.


3) впровадження електронних послуг

не менш як 30 відсотків суб’єктів звернення отримують послуги в електронному вигляді

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

IV квартал 2020 р.

27.

Забезпечення розвитку відкритих даних

1) створення, впровадження та підтримка функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

Єдиний державний веб-портал відкритих даних введено в промислову експлуатацію

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-”-


2) оприлюднення пріоритетних наборів даних у формі відкритих даних на національному та регіональному рівні

на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено не менш як 20000 наборів даних

-”-

-”-


3) проведення моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

звіт про проведення моніторингу підготовлено

Державне агентство з питань електронного урядування
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку в IV кварталівверх