Про затвердження форми акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил
ДС технічного регулювання; Приказ, Форма типового документа, Акт от 21.03.2011107
Документ z0494-11, действует, текущая редакция — Редакция от 24.06.2014, основание - z0571-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
21.03.2011 N 107
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 494/19232

Про затвердження форми акта перевірки
з державного нагляду за додержанням стандартів,
норм і правил
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 541 ( z0571-14 ) від 13.05.2014 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
від 08.04.93 N 30-93 ( 30-93 ) "Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008
N 1164 ( 1164-2008-п ) "Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)" та з метою подальшого вдосконалення організації і
порядку проведення державного нагляду за додержанням стандартів,
норм та правил Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму акта перевірки з державного нагляду за
додержанням стандартів, норм і правил, що додається.
2. Заступнику начальника Управління державного та
метрологічного нагляду (Жмурко Т.О.) забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; контроль за виконанням територіальними центрами
стандартизації, метрології та сертифікації вимог цього наказу.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 541 ( z0571-14 ) від
13.05.2014 }

4. Керівникам територіальних центрів стандартизації,
метрології та сертифікації забезпечити використання затвердженої
форми акта при здійсненні перевірок після реєстрації цього наказу
у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України В.В.Гончаренко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
21.03.2011 N 107
(Державний
Герб
України)
___________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)
________________________________________________________ (територіальний орган, що здійснює заходи з державного
________________________________________________________
нагляду (контролю) за дотриманням законодавства щодо якості продукції, додержанням стандартів, норм і правил)
________________________________________________________
(місцезнаходження та телефони)

АКТ N _______
перевірки з державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил
(далі - Акт)

"___" ____________ 20__ року
Місце проведення перевірки __________________________________
(місце провадження господарської
_________________________________________________________________
діяльності суб'єкта господарювання (вулиця, населений пункт,
район, область, місто))
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер
облікової картки платника податків ______________________________ _________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)
Мною (нами), _______________________________________________,
(прізвище (а), ім'я (імена), по батькові
посадової (их) особи (осіб) органу державного нагляду)
відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93
"Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення", постанов Кабінету Міністрів
України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю)" (із змінами), від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження
Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних
показників та форми акта відбору зразків продукції" проведено
перевірку за дотриманням законодавства щодо якості продукції,
додержанням стандартів, норм і правил
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження
_________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
його місце проживання)
_________________________________________________________________
у присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта
господарювання __________________________________________________ ________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
предмет перевірки _______________________________________________
(позначення та назва нормативного документа,
назва перевіреної продукції, марка,
_________________________________________________________________
артикул,стадія життєвого циклу продукції, код продукції, що
перевіряється, згідно
_________________________________________________________________
з Державним класифікатором продукції та послуг ( далі - ДКПП),
спеціалізація/виробництво)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваного заходу| | здійснюваного заходу | | |---------------------------------------+------------------------| |Наказ N ________ від ______________ | плановий | |Направлення N _____ від ___________ | позаплановий | |Згода N _______ від ______________ | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок заходу | Завершення заходу | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | | | | |-----------+-----------+--------+----------+-----------+--------| |число |місяць |рік |число |місяць |рік | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дані щодо попередньої перевірки: | |----------------------------------------------------------------| | Планова | Позапланова | |--------------------------------+-------------------------------| |не було взагалі |не було взагалі | |--------------------------------+-------------------------------| |була в період з __________ |була в період з __________ | |по __________ |по ___________ | |Акт N _______ від _____________ |Акт N ______ від _____________ | | | | ------------------------------------------------------------------
I. Порушення вимог законодавства,
виявлені під час перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | Детальний опис виявленого | Посилання на нормативний | |з/п| порушення |акт, вимоги якого порушені| |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | |---+---------------------------------+--------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У разі відсутності продукції, яка підлягає контролю,
державний інспектор складає Акт, до якого додається одержана від
суб'єкта підприємницької діяльності довідка-підтвердження, що
така продукція на час перевірки відсутня, із зазначенням строку
початку її виробництва.
В Акті робиться запис: "Реалізацію продукції без пред'явлення
її органу державного нагляду ДЦСМС не здійснювати. У разі
реалізації такої продукції без пред'явлення її для контролю
суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність згідно з
підпунктом 4 частини першої статті 8 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення".
2. При ухиленні суб'єкта підприємницької діяльності від
пред'явлення продукції для перевірки державний інспектор складає
Акт, у якому визначаються обсяг і вартість випущеної продукції з
моменту встановлення факту ухилення.
3. До Акта обов'язково додаються акт відбору зразків (проб) і
протоколи випробувань незалежно від результатів перевірки.
Залежно від характеру порушень та заходів впливу, що
застосовуються, додаються:
довідка про обсяг реалізації продукції за кожен місяць, у
якому мало місце порушення;
приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил, про
заборону реалізації перевіреної партії продукції;
протоколи про адміністративні правопорушення; пропозиції (за потреби) про перегляд чинних нормативних
документів (далі - НД) на продукцію, сировину, матеріали,
напівфабрикати і складові частини;
інше. За результатами перевірки суб'єкт господарювання розробляє
план організаційно-технічних заходів, у якому зазначаються
конкретні заходи щодо усунення порушень стандартів, норм і правил
та причин, які їх викликали.
Затверджений план організаційно-технічних заходів не пізніше
ніж протягом 5 днів після видачі суб'єкту підприємницької
діяльності приписів надсилається до ДЦСМС.
Суб'єкт господарювання повідомляє ДЦСМС про виконання плану
заходів щодо усунення виявлених порушень.
II. Перелік питань для контролю дій перевіряючих
------------------------------------------------------------------ | N | Питання, що підлягають |Так|Ні| Нормативне обґрунтування | |з/п| контролю з боку | | | | | | підприємства | | | | |---+--------------------------+---+--+--------------------------| | 1 |Про проведення планового | | |Частина четверта статті 5 | | |заходу суб'єкт | | |Закону України | | |господарювання письмово | | |від 05.04.2007 N 877-V | | |попереджений не пізніш як | | |"Про основні засади | | |за десять днів до дня | | |державного нагляду | | |здійснення цього заходу | | |(контролю) у сфері | | | | | |господарської діяльності" | | | | | |(далі - ЗУ N 877-V) | |---+--------------------------+---+--+--------------------------| | 2 |Перед початком здійснення | | |Частина п'ята статті 7 та | | |заходу посадові особи | | |абзац третій статті 10 ЗУ | | |органу державного нагляду | | |N 877-V | | |(контролю) пред'явили | | | | | |керівнику суб'єкта | | | | | |господарювання або | | | | | |уповноваженій ним особі: | | | | | |посвідчення | | | | | |(направлення); | | | | | |службове посвідчення, що | | | | | |засвідчує посадову особу | | | | | |органу державного нагляду | | | | | |(контролю) | | | | |---+--------------------------+---+--+--------------------------| | 3 |Перед початком здійснення | | |Частина п'ята статті 7, | | |заходу посадові особи | | |абзаци третій, шостий | | |органу державного нагляду | | |статті 10 ЗУ N 877-V | | |(контролю) надали копію | | | | | |посвідчення (направлення) | | | | |---+--------------------------+---+--+--------------------------| | 4 |Перед початком здійснення | | |Частина дванадцята | | |державного нагляду | | |статті 4 ЗУ N 877-V | | |(контролю) посадова особа | | | | | |органу державного нагляду | | | | | |(контролю) внесла запис до| | | | | |відповідного журналу | | | | | |суб'єкта господарювання | | | | | |(за його наявності) | | | | |---+--------------------------+---+--+--------------------------| | 5 |Під час проведення | | |Частина перша статті 6 ЗУ | | |позапланового заходу | | |N 877-V | | |з'ясовувалися лише ті | | | | | |питання, необхідність | | | | | |перевірки яких стала | | | | | |підставою для здійснення | | | | | |цього заходу. У | | | | | |посвідченні (направленні) | | | | | |на здійснення позапланової| | | | | |перевірки зазначено | | | | | |питання, що є підставою | | | | | |для здійснення такої | | | | | |перевірки | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно керівником або
уповноваженою (ими) особою (ами) суб'єкта господарювання.
III. Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведеної перевірки та складеного Акта,
що мають місце з боку підприємства
------------------------------------------------------------------ | N | Опис пояснень, зауважень або заперечень | | з/п | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | |-----+----------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
IV. Прикінцеві положення
Цей Акт складено на ______ аркушах у 2-х примірниках,
посадовою (ими) особою (ами)
Додатки
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання:
_______________ ___________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
З Актом ознайомлений і один примірник отримав керівник або
уповноважена особа суб'єкта господарювання
____________________ _____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Позначка про надсилання Акта суб'єкту господарювання поштою
(в разі необхідності)
Акт відправлено через поштове відділення N ___ ______ _______
(дата) (підпис
посадової
особи)
Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Акта
_______________ ____________________
(дата) (підпис)
Відмітка про відмову підписання керівником та/або
уповноваженою особою суб'єкта господарювання цього Акта та/або
заповнення розділів II, III _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Примітка. Питання, що підлягають перевірці при здійсненні
планових заходів, зазначені в додатку до цього Акта.
Відмітки про виконання припису (заповнюються на першому
примірнику):
Лист господарюючого суб'єкта ____________________________________
(номер, дата)
Повторна перевірка (за потреби) _________________________________
(номер, дата)
Посадова особа, на яку покладено контроль за виконанням припису __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
З контролю знято керівником (заступником керівника)
органу державного нагляду _______________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
"___"__________________ 20_____ року

Додаток
до Акта перевірки
з державного нагляду
за додержанням стандартів,
норм і правил
I. Загальна інформація
про суб'єкта господарювання
Таблиця 1 -------------------------------------------------------------------------- | N | Перелік питань, що |Інформаційні дані| Нормативне | |з/п | підлягають перевірці | щодо суб'єкта | обґрунтування | | | | господарювання | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.1 |Питома вага продукції, що| |Абзац п'ятий пункту 5.3| | |перевіряється, в | |Інструкції про порядок | | |загальному обсязі | |здійснення державного | | |виробництва (товарообігу)| |нагляду за додержанням | | |за останні 12 місяців | |стандартів, норм і | | |(або квартал) | |правил, затвердженої | | | | |наказом Держстандарту | | | | |України від 03.06.2002| | | | |N 321, | | | | |зареєстрованої в | | | | |Мін'юсті 18.06.2002 | | | | |за N 512/6800 (із | | | | |змінами) (далі - | | | | |Інструкція | | | | |від 03.06.2002 N 321) | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.2 |Наявність акта | |Абзац четвертий | | |приймальних випробувань | |пункту 5.3 Інструкції | | |для продукції, що | |від 03.06.2002 N 321 | | |перевіряється вперше, | | | | |оформленого згідно з | | | | |вимогами стандартів | | | | |системи розроблення і | | | | |поставлення продукції на | | | | |виробництво | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.3 |Інформація про рекламації| |Абзац сьомий пункту 5.3| | |(претензії) на продукцію,| |Інструкції | | |що перевіряється (за | |від 03.06.2002 N 321 | | |останні 12 місяців), | | | | |організація гарантійного | | | | |та післягарантійного | | | | |обслуговування | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.4 |Коротка інформація про | |Абзац сьомий пункту 5.3| | |період та результати | |Інструкції | | |попередніх перевірок | |від 03.06.2002 N 321 | | |органами | | | | |Держспоживстандарту | | | | |та іншими контролюючими | | | | |органами (за останні | | | | |12 місяців). | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.5 |Порядок контролю якості | |Абзац восьмий пункту 5.| | |продукції, у тому числі | |Інструкції | | |наявність випробувальної | |від 03.06.2002 N 321 | | |(вимірювальної) | | | | |лабораторії (за | | | | |наявності - позначення | | | | |номера свідоцтва про | | | | |атестацію (акредитацію) | | | | |і дати реєстрації, | | | | |терміну дії; органу, | | | | |який проводив атестацію) | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.6 |Наявність зареєстрованого| |Абзац шостий пункту 5.3| | |знака для товарів і | |Інструкції | | |послуг (за наявності - | |від 03.06.2002 N 321 | | |позначення номера | | | | |свідоцтва і дати | | | | |реєстрації, терміну дії) | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.7 |Наявність штрихового коду| |Абзац шостий пункту 5.3| | |(за наявності - | |Інструкції | | |позначення номера | |від 03.06.2002 N 321 | | |свідоцтва і дати | | | | |реєстрації, терміну дії) | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.8 |Інформація про тимчасові | |Абзац шостий пункту 5.1| | |дозволи на відхилення від| |Інструкції | | |вимог стандартів за | |від 03.06.2002 N 321 | | |наявності | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.9 |Кількість осіб, працюючих| |Пункт 5.4 Інструкції | | |на підприємстві, згідно | |від 03.06.2002 N 321 | | |зі штатним розписом | | | |----+-------------------------+-----------------+-----------------------| |1.10|Інформація про відбір | |Постанова Кабінету | | |зразків продукції для | |Міністрів України | | |перевірки, акт відбору | |від 31.10.2007 N 1280 | | |зразків | |"Про затвердження | | | | |Порядку відбору зразків| | | | |продукції для | | | | |визначення її якісних | | | | |показників та форми | | | | |акта відбору зразків | | | | |продукції" | |------------------------------------------------------------------------| |Детальний опис наданих документів: | |------------------------------------------------------------------------| | | |------------------------------------------------------------------------| | | |------------------------------------------------------------------------| | | --------------------------------------------------------------------------
II. Вихідні дані
2.1. Інформація про наявність дозвільних документів,
передбачених законодавством
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування | | | |------------| | | | |Так|Ні|НВ|НП| | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| | 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |2.1.1|Випуск та реалізація | | | | |Пункт 8 частини першої| | |продукції за | | | | |статті 6 Декрету | | |ліцензією, отриманою | | | | |Кабінету Міністрів | | |згідно із | | | | |України від 08.04.93 | | |законодавством | | | | |N 30-93 | | | | | | | |"Про державний | | | | | | | |нагляд за додержанням | | | | | | | |стандартів, норм і | | | | | | | |правил та | | | | | | | |відповідальність за їх| | | | | | | |порушення" | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |2.1.2|Наявність документа, у| | | | |Абзац третій | | |тому числі ліцензії на| | | | |пункту 5.3 Інструкції | | |право промислового | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |виробництва продукції,| | | | | | | |оформленого в | | | | | | | |установленому порядку,| | | | | | | |якщо це передбачено | | | | | | | |законодавством | | | | | | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |2.1.3|Відомості про: | | | | |Абзац дев'ятий | | |атестацію виробництва;| | | | |пункту 5.3 Інструкції | | |наявність сертифікатів| | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |відповідності на | | | | | | | |продукцію; | | | | | | | |декларацію про | | | | | | | |відповідність на | | | | | | | |продукцію | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Детальний опис наданих дозвільних документів (номер та дата | |видачі, найменування органу, що видав, термін дії) та виявлених | |порушень | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
2.2. Якість матеріалів, сировини,
комплектувальних виробів
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування | | | |--------------| | | | |Так|Ні |НВ |НП| | |-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | |-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------| |2.2.1|Вхідний контроль | | | | |Підпункти 3.2-3.7| | |сировини, матеріалів, | | | | |пункту 3 | | |комплектувальних виробів | | | | |ГОСТ 24297-87 | |-----+-------------------------+---+---+---+--+-----------------| |2.2.2|Наявність | | | | |Підпункти 1 і 2 | | |товаросупровідної | | | | |пункту 2.2 | | |документації на сировину,| | | | |ГОСТ 24297-87 | | |матеріали, | | | | | | | |комплектувальні вироби | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Висновок щодо відповідності та детальний опис виявлених порушень| |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
III. Результати перевірки додержання стандартів,
норм і правил
3.1. Стан нормативної, конструкторської
та технологічної документації
Таблиця 4
---------------------------------------------------------------------- | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають перевірці | перевірки | обґрунтування | | | |---------------| | | | |Так|Ні |НВ |НП | | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.1.1|Стан нормативної | | | | |Абзац другий | | |документації (її | | | | |підпункту 5.5.7 | | |відповідність | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |законодавству та вимогам| | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |НД) | | | | | | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.1.2|Стан: | | | | |Абзац третій | | |конструкторської | | | | |підпункту 5.5.7 | | |документації; | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |технологічної | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |документації; | | | | | | | |експлуатаційної | | | | | | | |документації; | | | | | | | |іншої технічної | | | | | | | |документації | | | | | | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.1.3|Наявність зразків | | | | |Абзац восьмий | | |(еталонів) продукції, | | | | |пункту 5.3 Інструкції| | |якщо вони передбачені | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |НД на продукцію, що | | | | | | | |перевіряється | | | | | | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.1.4|Організація проведення | | | | |Пункт 5.9 Інструкції | | |періодичних випробувань | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |(дотримання | | | | | | | |періодичності та повноти| | | | | | | |випробувань) | | | | | | |-----+------------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.1.5|Виконання приписів та | | | | |Пункт 5.2 Інструкції | | |постанов, якщо вони мали| | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |місце | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Детальний опис стану нормативної, конструкторської та технологічної | |документації та виявлених порушень; організації та порядку | |проведення періодичних випробувань; дотримання порядку поставлення | |продукції на виробництво. | |Висновок щодо відповідності встановленим вимогам та опис виявлених | |порушень | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------------
3.2. Результати перевірки продукції
Таблиця 5
---------------------------------------------------------------------- | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування | | | |---------------| | | | |Так|Ні | НВ|НП | | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.1 |Наявність | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |товаросупровідної | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |документації | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.2 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |НД до упаковки | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | | | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.3 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |НД до маркування | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | | | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.4 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |НД до консервації | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | | | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.5 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |НД до зберігання | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |продукції | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.6 |Відповідність вимогам | | | | |Підпункт 5.5.6 | | |НД до комплектності | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |продукції | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.7 |Відповідність | | | | |Підпункт 5.5.8 | | |встановленим вимогам за| | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |(органолептичними | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |показниками) зовнішнім | | | | | | | |виглядом | | | | | | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.8 |Відповідність вимогам | | | | |Стаття 38 Закону | | |етикетування щодо | | | | |України "Про | | |наявності чи | | | | |безпечність та якість| | |відсутності ГМО у | | | | |харчових продуктів" | | |харчових продуктах | | | | | | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.9 |Випробування, | | | | |Підпункт 5.5.8 | | |аналізування та | | | | |пункту 5.5 Інструкції| | |вимірювання на | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |відповідність вимогам | | | | | | | |(показникам, | | | | | | | |характеристикам) | | | | | | | |стандартів, норм і | | | | | | | |правил за методами, що | | | | | | | |ними зазначені | | | | | | |------+-----------------------+---+---+---+---+---------------------| |3.2.10|Перевірка окремих | | | | |Підпункт 5.6 | | |складальних одиниць | | | | |Інструкції | | |(деталей)і якості | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |складання | | | | | | |--------------------------------------------------------------------| |Висновок щодо відповідності продукції встановленим вимогам та | |опис виявлених порушень | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------------------------------| |ПРИМІТКИ: | |1. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого| |ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1- 3.2.10. Відповідність| |продукції встановленим вимогам визначається за результатами | |документальної перевірки та проведення випробувань. | |2. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до | |середнього ступеня ризику, перевіряються підпункти 3.2.1-3.2.9. | |Відповідність продукції встановленим вимогам визначається за | |результатами документальної перевірки. Випробування проводяться за | |наявності скарг щодо якості та безпечності, а також у разі порушення| |правил проведення періодичних та приймально-здавальних випробувань. | |3. У суб'єктів господарювання, діяльність яких віднесена до низького| |ступеня ризику, проводиться документальна перевірка за | |підпунктами 3.2.1-3.2.8. Випробування проводяться за наявності скарг| |споживачів (користувачів), а також у разі не підтвердження | |безпечності продукції на підставі документів, передбачених | |нормативно-правовими актами та нормативними документами. | ----------------------------------------------------------------------
3.3. Перевірка додержання технологічної дисципліни
Таблиця 6
--------------------------------------------------------------------- | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування | | | |------------| | | | |Так|Ні|НВ|НП| | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| | 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.3.1|Додержання технологічної | | | | |Абзац другий | | |дисципліни на операціях, | | | | |пункту 5.10 Інструкції| | |які зумовлюють якість | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |деталей, складальних | | | | | | | |одиниць та готових | | | | | | | |виробів | | | | | | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.3.2|Наявність на робочих | | | | |Абзац четвертий | | |місцях технологічних | | | | |пункту 5.10 Інструкції| | |карт, робочих інструкцій,| | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |рецептур, регламентів, | | | | | | | |описів | | | | | | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.3.3|Додержання графіків | | | | |Абзац сьомий | | |періодичного контролю | | | | |пункту 5.10 Інструкції| | |технологічного | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |обладнання, оснащення | | | | | | | |(графіків ППР) | | | | | | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.3.4|Наявність контролю | | | | |Абзац третій | | |технологічного процесу | | | | |пункту 5.10 Інструкції| | | | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |-----+-------------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.3.5|Забезпеченість виробничих| | | | |Абзац п'ятий | | |підрозділів оснащенням, | | | | |пункту 5.10 Інструкції| | |його стан | | | | |від 03.06.2002 N 321 | |-------------------------------------------------------------------| |Опис результатів перевірки технологічної дисципліни на виробництві.| |Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, детальний опис | |виявлених порушень | |-------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------| | | |-------------------------------------------------------------------| | | ---------------------------------------------------------------------
3.4. Стан метрологічного забезпечення виробництва
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | N | Перелік питань, які | Результати | Нормативне | | з/п | підлягають контролю | перевірок | обґрунтування | | | |------------| | | | |Так|Ні|НВ|НП| | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| | 1 | 2 | 3 |4 |5 |6 | 7 | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.4.1|Забезпеченість | | | | |Абзац другий | | |технологічних операцій| | | | |пункту 5.11 Інструкції| | |засобами вимірювальної| | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |техніки (ЗВТ) та | | | | | | | |методиками виконання | | | | | | | |вимірювань | | | | | | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.4.2|Стан ЗВТ та | | | | |Абзац третій | | |відповідність умов їх | | | | |пункту 5.11 Інструкції| | |експлуатації вимогам | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |експлуатаційних | | | | | | | |документів | | | | | | |-----+----------------------+---+--+--+--+----------------------| |3.4.3|Вплив порушень | | | | |Абзац четвертий | | |метрологічних норм і | | | | |пункту 5.11 Інструкції| | |правил на якість | | | | |від 03.06.2002 N 321 | | |продукції, що | | | | | | | |випускається | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Опис результатів перевірки метрологічного забезпечення | |виробництва. Висновок щодо відповідності встановленим вимогам, | |детальний опис виявлених порушень | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Умовні позначення
------------------------------------------------------------------ | Так | Так | Ні | Ні | |-----------+-------------------+---------+----------------------| | НВ | Не виконано | НП | Не перевірялось | ------------------------------------------------------------------вверх