Документ v0004518-07, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2007

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ
ПОГЛИНАННЮ ТА ЗАХОПЛЕННЮ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Перший віце-прем'єр-міністр
України, Голова Міжвідомчої
комісії з питань протидії
протиправному поглинанню
та захопленню підприємств
М. АЗАРОВ
протокол N 4 п. 13
7 червня 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про вимоги до звернень заявників стосовно
протиправного поглинання або захоплення власності
засновників та учасників господарських товариств
і власників підприємств, які направляються
до Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправним
поглинанням та захопленням підприємств

1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 40 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та на підставі Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), Закону України "Про
статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), Указу Президента України
"Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами
конституційного права на звернення" від 13 серпня 2002 року
N 700/2002 ( 700/2002 ).
2. Усі звернення фізичних та юридичних осіб, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад, органів державної
влади, що надходять до Міжвідомчої комісії з питань протидії
протиправним поглинанням та захопленням підприємств (далі -
Міжвідомча комісія), підлягають обов'язковій класифікації за
встановленими статтею 3 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ). Подальший розгляд звернень проводиться з
урахуванням особливостей їх розгляду, встановлених статтями 14, 15
та 16 названого Закону.
3. Звернення до Міжвідомчої комісії повинно містити власні
ідентифікуючі ознаки, зміст звернення та додатки.
До власних ідентифікуючих ознак належать: - у разі звернення фізичної особи - прізвище, ім'я, по
батькові, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є - у разі звернення юридичної особи - повне найменування
юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний
телефон керівника юридичної особи, чи особи, яка має повноваження
представляти інтереси юридичної особи; - вихідний номер та дату оформлення звернення; - підпис особи, від якої надійшло звернення.
Зміст звернення повинен включати: - вступну частину, в якій стисло викладаються причини та
характер звернення; - описову частину, в якій наведено докладний опис ситуації,
стосовно якої оформлене звернення, з урахуванням, по-можливості,
різних точок зору, з наведенням фактів дій фізичних та юридичних
осіб, судових органів та органів державної влади, підтверджених
відповідними документальними матеріалами, копії яких повинні бути
надані Міжвідомчій комісії у вигляді додатків; - мотивувальну частину, в якій особа, що звертається, з
посиланням на норми законодавства та підтверджуючі документи
обґрунтовує викладену у зверненні позицію; - прохальну частину, в якій особа, що звертається, підсумовує
наведену у зверненні інформацію та за бажанням може викласти свої
власні пропозиції щодо вирішення порушених у зверненні питань; Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання звернення або
звернення в цілому. Про наявність додатків зазначається у тексті
або після тексту звернення перед підписом. Назва додатка у тексті
документа повинна відповідати назві самого додатка. У додатках до звернення надаються копії всіх документів, на
які є посилання у зверненні та які можуть стосуватися питання,
порушеного у зверненні, судові рішення, документи Державної
виконавчої служби, витяги з протоколів загальних зборів, рішення
та листи органів державної влади, інші документи. Копії, наведені у додатках, мають бути засвідчені в
установленому порядку, тобто нотаріально посвідчені або посвідчені
керівником підприємства, установи, організації, яка надає такий
документ. При по-свідченні документа керівником підприємства
(установи, організації) слід керуватися вимогами Національного
стандарту України "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ
4163-2003, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003
N 55 ( v0055609-03 ), та завіряти документи із зазначенням назви
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її
ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії з відміткою "Згідно
з оригіналом", засвідченою печаткою. Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі
необхідні для конкретного виду документа реквізити.
4. Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені),
пошкоджені або надіслані не за адресою звернення повертаються
відправнику або пересилаються адресатові.
26.06.2007 р.вгору