Про утворення судових палат у Вищому господарському суді України
Вищий господарський суд; Наказ від 27.02.200318
Документ v0018600-03, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2003

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2003 N 18

Про утворення судових палат
у Вищому господарському суді України

Відповідно до частини 3 статті 38, пункту 3 частини 1 статті
41 та частини 2 статті 43 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), рішення президії Вищого господарського суду України
від 24 лютого 2003 року та з метою запровадження спеціалізації у
перегляді судових рішень у касаційному порядку Н А К А З У Ю:
1. Утворити у Вищому господарському суді України з 1 березня
2003 р. Судові палати з розгляду окремих категорій справ:
1.1. Судову палату з розгляду справ про банкрутство. Голова
судової палати - перший заступник Голови Вищого господарського
суду України Тітов М.І. Судова палата з розгляду справ про банкрутство розглядає
справи про банкрутство.
1.2. Судову палату з розгляду справ у спорах між
господарюючими суб'єктами. Голова судової палати - заступник Голови Вищого
господарського суду України Демченко С.Ф. Судова палата розглядає справи по господарських спорах про: - право власності та інші речові права; - укладення, зміну і розірвання договорів; - визнання угод недійсними і застосування наслідків їх
недійсності (за винятком справ за участю податкових органів); - розрахунки за продукцію, товари, послуги; - невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, що
виникають з договорів; - цінні папери, корпоративне управління та реалізацію
корпоративних прав; - захист ділової репутації суб'єктів підприємницької
діяльності; - інші справи у господарських спорах, що виникають між
господарюючими суб'єктами.
1.3. Судову палату з розгляду справ, що виникають з
податкових та інших відносин, пов'язаних з державним регулюванням
діяльності господарюючих суб'єктів. Голова судової палати - заступник голови Вищого
господарського суду України Осетинський А.Й. Судова палата розглядає справи у господарських спорах, що
виникають з податкових відносин, а також про: - визнання недійсними актів органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та інших установ і організацій, що
здійснюють контроль за підприємницькою діяльністю; - спонукання органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та інших установ і організацій видати акт або
вчинити дії, необхідні для здійснення підприємницької діяльності; - стягнення штрафних санкцій за порушення встановленого
порядку підприємницької діяльності; - про повернення стягнутих з суб'єктів підприємницької
діяльності у безспірному порядку сум штрафних санкцій; - створення, реорганізацію і ліквідацію юридичних осіб,
скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності; - продовження строку адміністративного арешту активів
платника податків; застосування: - земельного законодавства; - митного законодавства; - законодавства про захист економічної конкуренції та захист
від недобросовісної конкуренції; - законодавства про зовнішньоекономічну діяльність; - бюджетного законодавства (справи за участю Рахункової
палати, органів контрольно-ревізійної служби, Державного
казначейства); - інші справи у господарських спорах, пов'язаних з державним
регулюванням діяльності господарюючих суб'єктів.
1.4. Судову палату з розгляду справ у господарських спорах,
пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності. Голова судової палати - заступник Голови Вищого
господарського суду України Москаленко В.С. Судова палата з розгляду справ у господарських спорах,
пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності,
розглядає справи у господарських спорах про захист авторського
права і суміжних прав, захист права на об'єкти промислової
власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, сорти рослин, інші об'єкти).
2. Встановити, що матеріали справ разом з касаційними
скаргами передаються до судових палат управлінням документального
забезпечення Вищого господарського суду України відповідно до
встановленої цим наказом спеціалізації. Контроль за додержанням порядку, розподілу справ між судовими
палатами покладається на керівника апарату. З метою належної організації роботи (з урахуванням
навантаження, відряджень, відпусток, хвороби суддів та інших
поважних причин) справи касаційного провадження за розпорядженням
Голови Вищого господарського суду України або його першого
заступника можуть передаватися до судової палати незалежно від її
спеціалізації. У разі відсутності Голови Вищого господарського суду України
або його першого заступника передачу справ з однієї судової палати
до іншої судової палати здійснює один із заступників згідно з
розподілом обов'язків. Розподіл справ у судовій палаті, заміна складу судової
колегії здійснює заступник Голови Вищого господарського суду
України - голова судової палати, а у разі його
відсутності - заступник голови судової палати.
3. Головам апеляційних господарських судів:
3.1. У строк до 15 березня 2003 року утворити у складі судів
відповідні судові палати.
3.2. Рекомендувати, у разі необхідності, створити єдину
судову палату з розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом
права на об'єкти інтелектуальної власності та справ про
банкрутство.
4. Головам місцевих господарських судів у строк до 15 березня
2003 року запровадити відповідну спеціалізацію суддів.
5. Організаційно-кадровому управлінню:
5.1. Довести наказ до голів господарських судів України.
5.2. У строк до 20 березня 2003 року здійснити узагальнення
організаційної роботи щодо утворення судових палат в апеляційних
господарських судах і запровадження спеціалізації суддів у
місцевих господарських судах та про підсумки поінформувати
президію Вищого господарського суду України.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Вищого господарського
суду України Д.Притикавгору