Документ v0049359-12, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 2012 року № 49

Про Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час проведення виборів народних депутатів України, відповідно до пунктів 1, 11, 19 частини другої статті 30, статей 77 та 79 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10, 13 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України (додаток 1).

2. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах народних депутатів України (додаток 2).

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 березня 2012 року № 49

ПОРЯДОК
реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України

Цей Порядок підготовлено на підставі положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон).

1. Загальні положення

1.1. Діяльність офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах народних депутатів України (далі - вибори депутатів) регулюється Законом, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у сфері організації та проведення виборів.

1.2. Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах депутатів є особа, запропонована для реєстрації офіційним спостерігачем на виборах депутатів іноземною державою чи міжнародною організацією та зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом.

1.3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.

1.4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій, зареєстровані в установленому Законом порядку, можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

1.5. Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією і припиняються після встановлення нею результатів виборів депутатів.

1.6. Порядок в’їзду офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій в Україну врегульовано Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

1.7. Документом, що надає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій право здійснювати свої повноваження, є посвідчення, видане Центральною виборчою комісією за встановленою нею формою. Посвідчення дійсне за умови пред’явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

2. Реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

2.1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.

2.2. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій.

2.3. Документи щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються до Центральної виборчої комісії не раніше дня початку виборчого процесу та не пізніш як за сім днів до дня голосування.

2.4. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у формі звернення, яке подається іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.

2.5. У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави зазначаються вид та дата проведення виборів депутатів, під час яких передбачається здійснювати спостереження за ходом виборчого процесу, контактна особа (номер телефону) та перелік осіб, яких пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами. Разом зі зверненням подається анкета на кожну особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, за встановленою Центральною виборчою комісією формою (додаток 2), а також ксерокопія сторінки паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім’я відповідної особи і міститься її фотографія.

2.6. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, а також засвідчену копію документа на підтвердження міжнародного статусу такої організації.

2.7. У разі виявлення помилок або розбіжностей у персональних даних, які містяться у зверненнях, анкетах та ксерокопіях документів, що посвідчують особу, поданих для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, зазначені документи повертаються для їх виправлення. Виправлені документи можуть бути подані до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня голосування.

2.8. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі невідповідності поданих для реєстрації документів вимогам Закону та цього Порядку, а також у разі порушення строку їх подання.

3. Дострокове припинення повноважень, скасування реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

3.1. Центральна виборча комісія може достроково припинити повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у разі порушення ними Закону, прийнявши відповідне мотивоване рішення.

3.2. У разі надходження звернення за підписом керівника відповідної міжнародної організації або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави щодо відкликання, скасування реєстрації запропонованих ними офіційних спостерігачів чи особистої заяви офіційного спостерігача про складення своїх повноважень Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації таких офіційних спостерігачів.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 березня 2012 року № 49

Анкета особи,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах народних депутатів Українивгору