Документ v0049500-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.03.2018, підстава - v0015500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.06.2017  № 49

Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 15 від 22.02.2018}

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 56 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 5 Закону України "Про споживче кредитування", з метою встановлення для банків України методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договорами про споживчий кредит Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168 "Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року за № 541/13808.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з 10 червня 2017 року.

В. о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.06.2017  № 49

ПРАВИЛА
розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

1. Ці Правила встановлюють для банків України методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договорами про споживчий кредит.

2. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про споживче кредитування".

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, визначених актами законодавства України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

4. Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача (далі - загальна вартість кредиту) у грошовому виразі згідно з методикою, наведеною в додатку 1 до цих Правил.

5. Банк надає споживачу детальний розпис складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку та кредитного посередника (за наявності) за кожним платіжним періодом, за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил.

Банк може не надавати споживачу графік платежів у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 15 від 22.02.2018}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 22.02.2018}

6. Банк розраховує реальну річну процентну ставку за договором про споживчий кредит (далі - реальна річна процентна ставка) у процентах згідно з методикою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

7. Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами договору про споживчий кредит, та що банк і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

8. Банк має право обчислювати загальні витрати за споживчим кредитом, базуючись на припущенні, що платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит, якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки та/або інших платежів за послуги банку, включених до загальних витрат за споживчим кредитом, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки.

9. Банк зазначає реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту за рядком "Усього" у колонках 9 і 10 (відповідно) форми, наведеної в додатку 2 до цих Правил.

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник
Голови Національного банку України
К.В. Рожкова


Додаток 1
до Правил розрахунку банками України
загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної
процентної ставки за договором
про споживчий кредит
(пункт 4)

МЕТОДИКА
розрахунку загальної вартості кредиту для споживача

Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку (у тому числі за ведення рахунків) та кредитного посередника (за наявності), які сплачуються споживачем і пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту.Додаток 2
до Правил розрахунку банками України
загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної
процентної ставки за договором
про споживчий кредит
(пункт 5)

ТАБЛИЦЯ
обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

№ з/п

Дата платежу

Кількість днів у розрахунковому періоді

Сума платежу за розрахунковий період, грн.

У тому числі:

Реальна річна процентна ставка-2, %

Загальна вартість кредиту, грн.

погашення суми кредиту

проценти за користування кредитом

платежі за додаткові та супутні послуги

банку, у тому числі

кредитного посередника (за наявності), у тому числі

за ведення рахунку

розрахунково-касове обслуговування

комісія за надання кредиту

інші послуги банку-1

комісійний збір

інша плата за послуги кредитного посередника-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.1

7.2

7.3

7.4 і т.д.-1

8.1

8.2 і т.д.-1

1


ххх

х

2
х

х

3
х

х

...
х

х

n
х

х

Усього

х

Пояснення щодо заповнення
Таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

1. У колонці 2 за рядком 1 зазначається дата видачі кредиту, за наступними рядками - дати платежів споживача.

2. У колонці 3 зазначається кількість днів у розрахунковому періоді, що визначається як календарна кількість днів між датами платежів споживача згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит.

3. У рядку 1 колонки 4 зазначається чиста сума кредиту (ЧСК), розрахована згідно з методикою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

4. У колонці 5 зазначається сума кредиту згідно з договором про споживчий кредит.

5. У колонках 7 (у розрізі платежів за колонками 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 і т.д.) та 8 (у розрізі платежів за колонками 8.1, 8.2 і т.д.) зазначаються усі платежі споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

6. У рядку "Усього" за колонкою 4 зазначається підсумок, розрахований без урахування значення чистої суми кредиту (ЧСК), зазначеної в рядку 1 цієї колонки.

7. У колонці 10 зазначається загальна вартість кредиту, визначена як сума платежів споживача, зазначених у колонках 5 - 8 рядка "Усього".

__________
-1Інформація за кожним видом платежу має зазначатися в окремій колонці таблиці (тобто, у разі розширення переліку платежів перелік колонок має бути відповідно доповнений).
-2Розрахунок реальної річної процентної ставки рекомендується здійснювати з використанням функції ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel за даними, зазначеними в колонках 2 і 4 таблиці. У такому разі чиста сума кредиту (ЧСК) вноситься в перший рядок таблиці зі знаком мінус.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 15 від 22.02.2018}Додаток 3
до Правил розрахунку банками України
загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної
процентної ставки за договором
про споживчий кредит
(пункт 6)

МЕТОДИКА
розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Банк розраховує реальну річну процентну ставку за договором про споживчий кредит (далі - реальна річна процентна ставка) у процентах з використанням такої формули:


ЧСК =

n

t=1

Потікt


,

(1 + d)t

де

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту, розрахована як загальний розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами договору про споживчий кредит, мінус сума коштів, які утримуються банком під час видачі кредиту;

d - реальна річна процента ставка, яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту;

- знак суми;

t - порядковий номер періоду дії договору про споживчий кредит (місяць або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії договору про споживчий кредит (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потікt - сума коштів, яку споживач сплачує банку та кредитному посереднику (за наявності) за споживчим кредитом. До Потоку включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим кредитом, проценти за користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку та кредитного посередника (за наявності), які сплачуються відповідно до умов отриманого кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту.вгору