Документ v0327359-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2014, підстава - v0325359-14

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
26.08.2010 N 327
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 325 ( v0325359-14 ) від 18.04.2014 }
Про порядок реєстрації офіційних спостерігачів від
всеукраїнських громадських організацій, іноземних
держав, міжнародних організацій на виборах депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів

З метою забезпечення однакового застосування виборчого
законодавства України під час проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів відповідно до статей 57 та 59
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 2487-17 ), керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 10
статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від
всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав,
міжнародних організацій на виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів (додаток 1).
2. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для
реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави,
міжнародної організації на виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів (додаток 2).
3. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для
реєстрації офіційним спостерігачем від всеукраїнської громадської
організації на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів (додаток 3).
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 8 травня 2008 року N 23
( v0023359-08, va023359-08 ) "Про порядок реєстрації та статус
офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних
організацій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів".
5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ
України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству
юстиції України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 серпня 2010 року N 327
ПОРЯДОК
реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських
громадських організацій, іноземних держав, міжнародних
організацій на виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів

Цей Порядок підготовлено на підставі положень Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ).
1. Загальні положення
1.1. Діяльність офіційних спостерігачів від всеукраїнських
громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій
на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських,
селищних рад та сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві
вибори) регулюється Законом України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (далі - Закон),
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права у сфері
організації та проведення виборів.
1.2. Офіційним спостерігачем від всеукраїнської громадської
організації, іноземної держави, міжнародної організації на
місцевих виборах є особа, яка запропонована для реєстрації
офіційним спостерігачем на місцевих виборах відповідно
всеукраїнською громадською організацією, іноземною державою чи
міжнародною організацією та зареєстрована Центральною виборчою
комісією в порядку, встановленому Законом ( 2487-17 ).
1.3. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських
організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють
свої повноваження на території України.
1.4. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських
організацій, іноземних держав і міжнародних організацій, що
зареєстровані в установленому Законом ( 2487-17 ) порядку, можуть
вести спостереження за ходом виборчого процесу.
1.5. Повноваження офіційних спостерігачів від всеукраїнських
громадських організацій, іноземних держав і міжнародних
організацій починаються з дня, наступного за днем реєстрації
Центральною виборчою комісією, і припиняються після встановлення
територіальними виборчими комісіями результатів виборів депутатів,
сільських, селищних, міських голів.
1.6. Порядок в'їзду офіційних спостерігачів від іноземних
держав, міжнародних організацій в Україну визначено Законом
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ) та відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів
України.
1.7. Документом, що надає офіційним спостерігачам від
всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав,
міжнародних організацій право здійснювати свої повноваження, є
посвідчення, видане Центральною виборчою комісією за формою,
встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня
2010 року N 319 ( v0319359-10 ). Посвідчення дійсне за умови
пред'явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його
особу.
2. Реєстрація офіційних спостерігачів
від всеукраїнських громадських організацій,
іноземних держав, міжнародних організацій
2.1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних
організацій реєструються Центральною виборчою комісією.
2.2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації
офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських
організацій, іноземних держав, міжнародних організацій приймається
Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня
виборів.
2.3. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від
іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у
зверненні, яке подається іноземними державами через акредитовані в
Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними
організаціями до Центральної виборчої комісії безпосередньо або
через Міністерство закордонних справ України не пізніш як за
десять днів до дня виборів.
2.4. У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом
керівника відповідної міжнародної організації або акредитованого в
Україні дипломатичного представництва іноземної держави
зазначаються вид, назва та дата проведення місцевих виборів, під
час яких передбачається спостереження за ходом виборчого процесу,
а також перелік осіб, яких пропонується зареєструвати офіційними
спостерігачами. Разом зі зверненням подається анкета на кожну
особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від
іноземної держави, міжнародної організації, встановленої форми
(додаток 2), а також фотокопія сторінки паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я
відповідної особи і міститься її фотографія.
2.5. Міжнародна неурядова організація до звернення також
додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які
підтверджують, що до статутної діяльності такої організації
належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, а
також засвідчену копію документа на підтвердження міжнародного
статусу такої організації.
2.6. Громадяни України не можуть бути зареєстровані
офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних
організацій.
Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які
володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих
офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних
організацій (не більше однієї особи для одного офіційного
спостерігача) у межах виборчих дільниць та під час засідань
виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.
2.7. При перетині державного кордону України особи, подані
для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав,
міжнародних організацій, повинні дотримуватись відповідних вимог
українського законодавства та міжнародних договорів.
2.8. Спостереження за виборами можуть вести всеукраїнські
громадські організації, зареєстровані в установленому законом
порядку не менш як за 365 днів до дня виборів та до статутної
діяльності яких належать питання виборчого процесу та
спостереження за ним.
2.9. Заява щодо реєстрації офіційних спостерігачів від
всеукраїнських громадських організацій подається до Центральної
виборчої комісії відповідними організаціями за підписом керівника
цієї організації, засвідчується її печаткою, разом із завіреною
Міністерством юстиції України копією статуту (положення) цієї
організації не пізніш як за десять днів до дня виборів.
2.10. Разом із заявою подається анкета на кожну особу, яка
пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від
всеукраїнської громадської організації, встановленої форми
(додаток 3), а також фотокопія сторінки паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я
відповідної особи і міститься її фотографія.
2.11. У разі невідповідності персональних даних осіб, яких
пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами, у зверненні
або заяві, анкетах та фотокопіях паспортів Центральна виборча
комісія має право повернути весь пакет зазначених документів на
доопрацювання. У такому випадку датою подання звернення або заяви
щодо реєстрації офіційних спостерігачів вважатиметься дата подання
уточнених даних в межах визначеного законом строку.
3. Відповідальність за порушення виборчого
законодавства і прав офіційних спостерігачів
від всеукраїнських громадських організацій,
іноземних держав, міжнародних організацій
3.1. У разі встановлення фактів порушення офіційним
спостерігачем від всеукраїнської громадської організації,
іноземної держави, міжнародної організації Закону ( 2487-17 )
Центральна виборча комісія може достроково припинити його
повноваження. Про припинення повноважень офіційного спостерігача
Центральною виборчою комісією приймається мотивоване рішення.
3.2. Особи, які порушують права офіційних спостерігачів від
всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав,
міжнародних організацій, несуть відповідальність у порядку,
встановленому законами України.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 серпня 2010 року N 327
Анкета особи,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем
від іноземної держави, міжнародної організації
на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я (усі власні імена) __________________________________________
По батькові (за наявності)________________________________________
Громадянство (підданство) ________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Назва та номер документа, що посвідчує особу _____________________ __________________________________________________________________
Професія, рід занять _____________________________________________
Місце роботи _____________________________________________________
Держава/міжнародна організація, від якої пропонується особа для
реєстрації офіційним спостерігачем _______________________________ __________________________________________________________________
Назва та дата проведення місцевих виборів, на яких передбачається
спостереження за ходом виборчого процесу _________________________ __________________________________________________________________
Досвід спостереження за виборами (країна, рік) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Контактна адреса _________________________________________________
Контактний телефон, факс, електронна пошта _______________________ __________________________________________________________________
Дата прибуття в Україну __________________________________________
Дата вибуття з України ___________________________________________
Примітка. Анкета подається до Центральної виборчої комісії
одночасно з пропозиціями щодо реєстрації.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 серпня 2010 року N 327
Анкета особи,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем
від всеукраїнської громадської організації
на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів

Прізвище _________________________________________________________
Ім'я (усі власні імена) __________________________________________
По батькові (за наявності) _______________________________________
Громадянство особи _______________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Назва та номер документа, що посвідчує особу _____________________ __________________________________________________________________
Професія, рід занять _____________________________________________
Місце роботи _____________________________________________________
Всеукраїнська громадська організація, від якої пропонується особа
для реєстрації офіційним спостерігачем ___________________________
Назва та дата проведення місцевих виборів, на яких передбачається
спостереження за ходом виборчого процесу _________________________ __________________________________________________________________
Досвід спостереження за виборами _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Контактна адреса _________________________________________________
Контактний телефон, факс, електронна пошта _______________________ __________________________________________________________________
Примітка. Анкета подається до Центральної виборчої комісії
одночасно з пропозиціями щодо реєстрації.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВАвгору