Документ v0690874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1150874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.05.2017  № 690

Про затвердження Порядку формування тарифів  на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1150 від 04.10.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природні монополії" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
25.05.2017  № 690

ПОРЯДОК
формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України, законів України "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

1.2. Цей Порядок визначає засади формування та розрахунку тарифів на послуги з транспортування нафти (нафтопродуктів) територією України магістральними нафтопроводами (нафтопродуктопроводами) та процедуру їх установлення та перегляду.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність із транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами (далі - ліцензіат, суб’єкт господарювання), та застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при встановленні та перегляді тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами для споживачів України.

Цей Порядок не застосовується при встановленні тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю рік, який передує планованому періоду;

ділянка - лінійна частина нафтопроводу без відгалужень, що може бути обмежена у своїй початковій та кінцевій точках нафтоперекачувальними (нафтопродуктоперекачувальними) станціями або пунктами прийому/здачі нафти (нафтопродуктів);

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, що складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

замовник - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка на підставі договору замовляє надання послуги з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

заява - письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цим Порядком;

інвестиційна програма - план капітальних інвестицій, який містить комплекс робіт та заходів, графік їх виконання та джерела фінансування;

маршрут транспортування - конкретний (визначений) варіант доставки нафти (нафтопродуктів), який визначається початковим пунктом прийому нафти (нафтопродуктів) у трубопровідну систему та кінцевим пунктом здачі нафти (нафтопродуктів) замовнику або її передачі іншому транспортному підприємству. Трубопровідні підприємства можуть додатково вказувати інші вузлові пункти проходження нафти (нафтопродуктів) під час надання послуг;

тариф на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з транспортування 1 т нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами за відповідним маршрутом транспортування;

перегляд тарифів - зміна рівнів тарифів шляхом їх встановлення;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат у межах одного підприємства або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого, крім утримання об’єктів, що мають стратегічне державне значення та є невід’ємною складовою нафтотранспортної системи;

планована тарифна виручка - планований дохід (виручка) суб’єкта господарювання від здійснення діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами на планований період (у тому числі за окремими маршрутами транспортування) для фінансування обґрунтованих витрат, сплати обов’язкових податків та зборів, а також забезпечення необхідного рівня прибутку;

планований вантажообіг - планований обсяг вантажно-транспортної роботи трубопровідного підприємства, який розраховується, виходячи з обсягу транспортування нафти (нафтопродуктів) та відстані, на яку здійснюється транспортування, та вимірюється у 100 т на 1 км відстані транспортування;

планована виробнича собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з планованих прямих матеріальних витрат, планованих прямих витрат на оплату праці, планової амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо задіяних при здійсненні діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, інших планованих прямих витрат та планованих загальновиробничих витрат;

планований період - період тривалістю один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

повна планована собівартість транспортування - економічно обґрунтовані витрати, що включають плановану виробничу собівартість, плановані адміністративні витрати, плановані витрати на збут, плановані інші витрати та плановані фінансові витрати, пов’язані з наданням послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

попередній період - період тривалістю рік, який передує базовому періоду;

сегмент - напрям діяльності в рамках ліцензованого виду діяльності, відповідно до якого активи та витрати нафтотранспортного (нафтопродуктотранспортного) підприємства поділяються на два сегменти: транспортування нафти транзитом через територію України та транспортування нафти для споживачів України;

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, у тому числі за установленими НКРЕКП тарифами;

транзит нафти - транспортування нафти через територію України під митним контролем між пунктами прийому та здачі нафти;

транспортування нафти для споживачів України - транспортування нафти в межах території України без застосування режиму митного контролю.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України "Про природні монополії", "Про трубопровідний транспорт" та "Про ліцензування видів господарської діяльності".

1.5. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань.

2. Загальні принципи формування тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами

2.1. Формування тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами здійснюється відповідно до річних планів транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

2.2. Витрати, пов’язані з втратами нафти (нафтопродуктів) під час транспортування, у межах обсягів нормативних втрат нафти (нафтопродуктів), які мають місце при експлуатації магістральних трубопроводів, до розрахунку тарифів не включаються.

Нормативні втрати нафти (нафтопродуктів) відносяться до витрат замовника послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, понаднормативні втрати нафти (нафтопродуктів) відшкодовуються суб’єктом господарювання за рахунок інших джерел, крім ліцензованої діяльності.

2.3. Плановані обсяги транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами за маршрутами транспортування на планований період приймаються до розрахунку тарифів як середні фактичні обсяги транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами за попередні 3 роки з урахуванням прогнозованих змін або у відповідності до укладених договорів у розрахунку на рік.

Планована тарифна виручка для фінансування обґрунтованих витрат визначається ліцензіатом з урахуванням даних форми відомчої статистичної звітності, затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1258 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130 (форма № 4-НКРЕ-нафта/форма № 4-НКРЕ-нафтопродукти), за попередні 3 роки.

3. Механізм формування тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами

3.1. Тарифи на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами по кожному маршруту за сегментом транспортування нафти (нафтопродуктів) споживачам України розраховуються за формулою

(1)

де

-

планована тарифна виручка від транспортування нафти (нафтопродуктів) по і-му маршруту, тис. грн;


Оі

-

планований обсяг транспортування нафти (нафтопродуктів) по і-му маршруту, тис. т.

3.2. Планована тарифна виручка від транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами по кожному маршруту розраховується за формулою

(2)

де

ППВі

-

повні плановані витрати і-го маршруту, тис. грн;


Пі

-

планований прибуток суб’єкта господарювання, визначений відповідно до глави 6 цього Порядку, тис. грн;


ППі

-

податок на прибуток відповідно до Податкового кодексу України, тис. грн.

Повні плановані витрати, пов’язані з наданням послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів), обчислюються окремо для кожного маршруту транспортування за формулою

(3)

де

-

змінні плановані витрати по і-му маршруту, планована величина яких знаходиться у пропорційній залежності від зміни (збільшення/зменшення) планованих обсягів транспортування нафти (нафтопродуктів) та норм споживання енергетичних ресурсів, тис. грн;


-

постійні плановані витрати по і-му маршруту, планована величина яких не знаходиться у пропорційній залежності від зміни (збільшення/зменшення) обсягів транспортування нафти (нафтопродуктів), тис. грн;


-

рентна плата за послуги з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами за і-м маршрутом, визначена відповідно до Податкового кодексу України.

3.3. Постійні плановані витрати по кожному маршруту транспортування обчислюються за формулою

(4)

де

-

постійні плановані витрати N-ї ділянки і-го маршруту, тис. грн;


-

обсяг транспортування N-ї ділянки, який розраховується як сума обсягів транспортування нафти (нафтопродуктів) по всіх маршрутах транспортування, які проходять по N-й ділянці, тис. т;


-

планований обсяг транспортування нафти (нафтопродуктів) по і-му маршруту, тис. т.

3.4. Постійні плановані витрати N-ї ділянки і-го маршруту обчислюються за формулою

(5)

де

-

загальні плановані постійні питомі витрати, тис. грн/км;


-

протяжність N-ї ділянки трубопроводу, що входить до і-го маршруту, км.

3.5. Загальні постійні питомі витрати обчислюються за формулою

(6)

де

-

загальні постійні плановані витрати на транспортування нафти (нафтопродуктів) по всіх маршрутах за сегментом для споживачів України, визначені відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку, тис. грн;


-

сумарна протяжність всіх ділянок системи магістральних трубопроводів, задіяних у маршрутах транспортування для споживачів України, км.

3.6. Рентна плата за транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами територією України по кожному маршруту розраховується відповідно до Податкового кодексу України за формулою

(7)

де

СР

-

ставка рентної плати за транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами територією України;


К

-

курс гривні до дол. США відповідно до прогнозу макроекономічних показників економіки України на відповідний період;


Оі

-

планований обсяг транспортування нафти (нафтопродуктів) по і-му маршруту, тис. т.

3.7. Планований прибуток по кожному маршруту транспортування розраховується за формулою

(8)

де

Р

-

планована рентабельність, %;


ППВі

-

повні плановані витрати і-го маршруту, тис. грн.

3.8. Податок на прибуток обчислюється за формулою

(9)

де

-

планований прибуток, тис. грн;


СПП

-

ставка податку на прибуток підприємств, установлена відповідно до Податкового кодексу України.

4. Перелік витрат, що враховуються при визначенні планованої тарифної виручки

4.1. Планування витрат трубопровідного підприємства здійснюється з метою визначення економічно обґрунтованої величини витрат, необхідних у планованому періоді для забезпечення процесу транспортування нафти (нафтопродуктів) та інших технологічних процесів, пов’язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, обслуговуванням виробництва, а також здійснення функцій управління господарською діяльністю підприємства.

4.2. Планування витрат, що включаються до планованої тарифної виручки, здійснюється в розрахунку на рік, виходячи з обґрунтованих потреб ліцензіата у планованому періоді, з урахуванням:

планованих обсягів транспортування нафти;

державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії та матеріалів;

нормативів з управління та обслуговування виробництва, зокрема регламентної документації щодо діагностики, технічного обслуговування та ремонту об’єктів системи магістральних трубопроводів;

нормативів чисельності та кваліфікаційного складу робітників, умов оплати праці, ставок і розцінок, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці згідно з чинним законодавством України;

термінів корисного використання основних засобів;

відкритої інформації щодо ринкових цін на основні види промислової продукції, яка споживається нафтотранспортним підприємством;

прогнозних макроекономічних показників розвитку економіки України на планований рік, зокрема індексу цін виробників промислової продукції, індексу споживчих цін та прогнозу курсу гривні до основних іноземних валют;

ставок податків і зборів, обов’язкових платежів;

звітних даних форми відомчої статистичної звітності, затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1258 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, а саме форми № 4-НКРЕ-нафта (форми № 4-НКРЕ-нафтопродукти);

обґрунтованої потреби у збільшенні витрат, безпосередньо пов’язаних з надійністю та безпекою експлуатації нафтотранспортної (нафтопродуктотранспортної) системи;

фактичного стану основних засобів ліцензіата та введення в експлуатацію нових об’єктів нафтотранспортних (нафтопродуктотранспортних) систем у планованому періоді.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат на базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції, що встановлюються рішенням Кабінету Міністрів України, та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника відповідної галузі промисловості, планованої чисельності працівників та їх тарифно-кваліфікаційного складу.

4.3. До повних планованих витрат для надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами включаються наступні види витрат згідно з класифікацією витрат відповідно до стандартів фінансової звітності:

планована собівартість;

плановані адміністративні витрати;

плановані витрати на збут;

плановані інші витрати;

плановані фінансові витрати.

4.4. До планованої собівартості включаються:

плановані прямі матеріальні витрати;

плановані прямі витрати на оплату праці;

планована амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та обслуговуванням об’єктів нафтотранспортної (нафтопродуктотранспортної) системи;

плановані інші прямі витрати;

плановані загальновиробничі витрати, які відносяться до собівартості надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

4.4.1. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з використанням електричної та теплової енергії, а також інших матеріально-технічних ресурсів, безпосередньо пов’язаних з процесом транспортування нафти (нафтопродуктів). Витрати, пов’язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси.

4.4.2. До складу планованих прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, відповідно до Закону України "Про оплату праці");

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, наднормовий час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

4.4.3. Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі:

виробничого призначення;

адміністративного призначення;

загальновиробничого призначення.

Нарахування планованої амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів.

Планована амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням суб’єкта господарювання в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, а решта 50 відсотків вартості, яка амортизується - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

4.4.4. До складу планованих інших прямих витрат включаються виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, у тому числі сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу, плата за оренду земельних і майнових паїв, витрати на забезпечення безпеки, діагностика та дефектоскопія, ремонт і обслуговування основних засобів.

4.4.5. До складу планованих загальновиробничих витрат включаються витрати, пов’язані з:

обслуговуванням та управлінням виробництвом, зокрема основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівників цехів, дільниць, баз обслуговування, підрозділів безпеки, зв’язку та інших підрозділів, задіяних у забезпеченні функціонування системи магістральних трубопроводів; сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; оплата службових відряджень тощо;

підготовкою та перепідготовкою кадрів, що відносяться до загальновиробничого персоналу;

утриманням, експлуатацією, ремонтом основних засобів;

обов’язковим страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

охороною об’єктів виробничого призначення;

послугами інших спеціалізованих підприємств, пов’язаними з виконанням робіт, що віднесені до виробничого процесу;

освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття та іншими витратами, пов’язаними з експлуатацією виробничих приміщень. Величина таких витрат розраховується, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

охороною навколишнього середовища;

удосконаленням технологічних процесів.

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно прямим витратам відповідного виду діяльності.

4.5. До складу планованих адміністративних витрат включаються витрати, пов’язані з управлінням підприємством, зокрема з:

функціонуванням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури: основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, за ставками, встановленими Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

витратами на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, відповідно до укладених договорів;

витратами на оплату послуг зв’язку (поштовий, телеграфний, телефонний тощо);

витратами на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

витратами на розв’язання спорів у судах, необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

витратами на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

іншими витратами на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, а саме: канцелярські та типографські витрати, утримання будинків, утримання автотранспорту.

Адміністративні витрати розподіляються пропорційно прямим витратам відповідного виду діяльності.

4.6. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

4.7. До складу планованих інших витрат включаються витрати, які безпосередньо пов’язані з забезпеченням процесу транспортування нафти (нафтопродуктів), забезпеченням надійної та безпечної роботи системи магістральних трубопроводів відповідно до чинних норм та правил, що не ввійшли до складу планованої собівартості, планованих адміністративних витрат і планованих витрат на збут.

4.8. До складу планованих фінансових витрат, пов'язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та експлуатацією нафтотранспортної (нафтопродуктотранспортної) системи, за умови обґрунтування включаються витрати на сплату відсотків (за користування отриманими кредитами, погодженими відповідно до законодавства, та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень (крім фінансових витрат, які включені до кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку)), що залучені для виконання інвестиційної програми, передбачені фінансовим планом, погодженим відповідно до законодавства, капітальних інвестицій, погоджених (узгоджених) в установленому порядку.

Фінансові витрати включаються до розрахунку витрат лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

4.9. Відповідно до Закону України "Про природні монополії" до складу планованих витрат не включаються:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестач та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати з утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.10. Плановані витрати групуються за елементами витрат:

матеріальні витрати (за винятком вартості зворотних відходів);

витрати на оплату праці;

єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

амортизація;

інші витрати;

фінансові витрати.

4.11. За ступенем впливу обсягу наданих послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) на рівень витрат їх поділяють на змінні та постійні.

До змінних витрат належать витрати на електроенергію, яка використовується для забезпечення роботи основного технологічного обладнання, безпосередньо задіяного при транспортуванні нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, а також витрати на теплову енергію, яка використовується для забезпечення спеціальних температурних режимів при транспортуванні окремих сортів нафти. Змінні витрати плануються по кожному маршруту транспортування на основі планових обсягів транспортування та питомих норм споживання енергетичних ресурсів.

До постійних належать витрати, пов’язані з експлуатацією об’єктів трубопровідної системи, обслуговуванням і управлінням виробництвом.

5. Особливості формування витрат нафтотранспортних (нафтопродуктотранспортних) підприємств

5.1. З метою організації планування та обліку витрат для розрахунку тарифів на послуги з транспортування нафти (нафтопродуктів) підприємство групує витрати за структурними підрозділами, визначеними в якості центрів витрат. Підприємство самостійно визначає перелік центрів витрат, достатній для обґрунтування розміру запланованих витрат у рамках виконання положень цього Порядку.

5.2. За характером та призначенням виконуваних процесів витрати структурних підрозділів підприємства поділяються на:

витрати виробничих підрозділів;

витрати обслуговуючих підрозділів;

витрати адміністративних підрозділів.

5.3. До виробничих підрозділів належать структурні підрозділи підприємства, що безпосередньо забезпечують процес транспортування нафти (нафтопродуктів), зокрема:

насосні перекачувальні станції;

товарно-транспортні дільниці;

приймально-здавальні пункти (дільниці);

інші підрозділи, діяльність яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням технологічного процесу транспортування нафти (нафтопродуктів).

5.4. До обслуговуючих підрозділів належать структурні підрозділи підприємства, призначені для обслуговування виробничих підрозділів, виконання робіт з обслуговування та ремонту об’єктів системи магістральних трубопроводів, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, необхідними видами енергії, транспортними та іншими послугами. До таких підрозділів належать, зокрема:

бази виробничого обслуговування;

підрозділи зв’язку;

підрозділи безпеки та охорони об’єктів магістральних трубопроводів;

аварійно-відновлювальні пункти (дільниці);

транспортні підрозділи (цехи, дільниці);

інші підрозділи, діяльність яких пов’язана з експлуатацією трубопровідної системи, забезпеченням її надійної та безпечної роботи відповідно до чинних норм та правил експлуатації.

5.5. До адміністративних підрозділів належать витрати структурних підрозділів підприємств, що забезпечують управління підприємством.

5.6. Для розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) для споживачів України підприємство здійснює розподіл постійних витрат за сегментами транспортування: транзит нафти (нафтопродуктів) та транспортування для споживачів України.

5.7. Розподіл витрат за сегментами транспортування здійснюється з урахуванням особливостей організації виробництва, функціонування маршрутів транспортування нафти (нафтопродуктів) та зон обслуговування трубопроводів підрозділами підприємства. Розподіл здійснюється наступним чином:

1) трубопроводи та підрозділи підприємства (центри витрат) розподіляються на такі, що відповідно до плану транспортування нафти (нафтопродуктів) будуть задіяні у планованому періоді для транзиту нафти (нафтопродуктів) через територію України, для транспортування нафти (нафтопродуктів) споживачам України, а також підрозділи і трубопроводи подвійного призначення;

2) витрати по трубопроводах та підрозділах подвійного призначення, які відповідно до пункту 5.3 цієї глави належать до виробничих підрозділів, розподіляються між сегментами пропорційно планованим вантажообігам маршрутів транспортування нафти (нафтопродуктів), по яких задіяні ці трубопроводи та підрозділи;

3) витрати по підрозділах подвійного призначення, які відповідно до пунктів 5.4 та 5.5 цієї глави належать до обслуговуючих та адміністративних підрозділів, розподіляються пропорційно сумарним постійним витратам сегментів (транзит та транспортування споживачам України), визначеним на етапах, визначених підпунктами 1 та 2 цього пункту.

6. Прибуток

6.1. При розрахунку тарифів до складу планованої тарифної виручки включається планований прибуток, який визначається з урахуванням необхідності:

здійснення інвестицій, пов’язаних з ліцензованою діяльністю;

погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та погоджені НКРЕКП, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи;

спрямування відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

утримання об’єктів, що мають стратегічне державне значення та є невід’ємною складовою нафтотранспортної системи;

сплати податку на прибуток.

6.2. Планування складової частини прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, пов’язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та експлуатацією нафтотранспортної (нафтопродуктотранспортної) системи по відповідному маршруту транспортування, проводиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата.

Інвестиційна програма повинна містити інформацію щодо доцільності впровадження того чи іншого заходу, розрахунок ефективності від його впровадження, а також враховувати вимоги діючого законодавства в галузі охорони праці, навколишнього середовища, техніки безпеки тощо.

7. Податки

7.1. До складу тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами включаються податки, збори та платежі, передбачені Податковим кодексом України.

7.2. Розмір податку на додану вартість при розрахунку тарифів не враховується, а додається до них.

8. Установлення тарифів

8.1. Установлення тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування ліцензіатом планованих витрат, пов’язаних із транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

8.2. Для встановлення тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про встановлення (перегляд) тарифів за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, до якої додаються:

1) пояснювальна записка до розрахунку тарифів;

2) динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників;

3) розрахунок рівнів тарифів на планований період;

4) планований обсяг транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами в розрізі маршрутів транспортування за попередній та базовий періоди, очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

5) розрахунок планованих матеріальних витрат та динаміка фактичних витрат за попередній та базовий період, очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

6) розрахунок планованих витрат на оплату праці, сума єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці, та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

7) розрахунок планованих амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка фактичних витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

8) розрахунок планованих інших витрат на планований період та динаміка фактичних витрат за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

9) розрахунок планованого прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

10) інвестиційна програма (план капітальних інвестицій);

11) копії фінансової звітності (за попередній звітній період): баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

8.3. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 8.2 цієї глави, подаються до НКРЕКП у паперовій (три примірники) і електронній формах та оформлюються ліцензіатом за формами, наведеними в додатках 1-10 до цього Порядку.

8.4. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знаку після коми. Числове значення рівнів тарифів - до двох знаків після коми.

8.5. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати та фінансові витрати між господарською діяльністю з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

8.6. Ліцензіат обґрунтовує кожну складову витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктами 8.2 та 8.3 цієї глави, на здійснення діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, що пропонуються для включення в тариф.

8.7. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену у пункті 1.2 глави 1 цього Порядку, подає заяву та документи, що зазначені у пункті 8.2 цієї глави, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

8.8. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються структурним підрозділом НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, щодо їх відповідності вимогам цього Порядку.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 8.2 цієї глави, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня надходження таких документів до НКРЕКП.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 8.2 цієї глави, відповідний структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, розглядає їх протягом 30 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП.

У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб’єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб’єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписаних керівником та засвідчених печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання розрахунків тарифів або інвестиційної програми, якщо при розгляді структурним підрозділом НКРЕКП виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб’єкта господарювання.

8.9. На підставі розгляду заяви та доданих до неї документів відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків, готує:

висновок щодо фінансового стану суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

висновок про фінансову спроможність і економічну доцільність здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

Відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належить організація здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, проводить аналіз результатів перевірок, за результатами якого готує висновок щодо дотримання суб’єктом господарювання ліцензійних умов у базовому періоді та виконання ним рішень НКРЕКП.

Висновки, підготовлені згідно з цим пунктом, за підписом керівника відповідного структурного підрозділу або особи, яка його заміщає, надаються структурному підрозділу, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, протягом 5 робочих днів із дня надходження заяви до НКРЕКП.

8.10. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, готує:

1) з урахуванням висновків, зазначених у пункті 8.9 цієї глави, висновок щодо ефективного та цільового використання коштів, передбачених чинними тарифами;

2) висновок щодо виконання суб’єктом господарювання заходів інвестиційної програми за попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на планований період;

3) висновок щодо обґрунтованості інвестиційної програми на планований період суб’єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

4) пропозиції щодо включення питання встановлення тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами до порядку денного засідання НКРЕКП;

5) проект рішення НКРЕКП.

8.11. НКРЕКП може відмовити суб’єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу, або знизити його рівень у разі:

встановлення факту нецільового використання коштів, прийнятих до розрахунку діючих тарифів, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб’єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕКП недостовірної інформації, визначеної пунктом 8.2 цієї глави, або необґрунтованості складових витрат та прибутку, визначених главами 4, 5, 6 цього Порядку.

9. Умови перегляду тарифів

9.1. Перегляд рівнів тарифів здійснюється як за ініціативою суб’єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

9.2. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП щодо перегляду тарифів у разі:

1) зміни обсягів надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифів більше ніж на 5 %;

2) зміни собівартості транспортування 1 т нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги; зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при розрахунку тарифів, що впливає на розмір тарифів більше ніж на 5 %;

3) зміни законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність трубопровідного підприємства та впливають на результати його діяльності.

Структурним підрозділом НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, проводиться аналіз факторів, які впливають на вартість послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, і готується висновок щодо необхідності та доцільності подальшого детального розгляду наданих ліцензіатом документів для перегляду тарифів.

9.3. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу в разі:

1) виявлення фактів:

перехресного субсидіювання;

невикористання коштів, які були передбачені розрахунком тарифів як джерело фінансування інвестиційної програми;

необґрунтованого використання коштів у розмірах, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою;

необґрунтованого використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені схваленою інвестиційною програмою;

2) закінчення періоду, на який розраховувалися тарифи (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат);

3) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених розрахунком діючих тарифів;

4) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами;

5) провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕКП вимог;

6) зміни обсягів транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, врахованих при розрахунку тарифів, більше ніж на 5 %;

7) зміни витрат, прийнятих до розрахунку діючих тарифів, що склалися з причин, не залежних від ліцензіата, якщо це призводить до зміни рівнів тарифів більше ніж на 5 % від встановлених рівнів.

9.4. За наявності підстав, передбачених пунктом 9.3 цієї глави, НКРЕКП переглядає тарифи з урахуванням даних звітності, актів перевірок та/або наданих ліцензіатом документів та пояснень до них.

10. Прикінцеві положення

10.1. Перехідний період, протягом якого тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України розраховуються за спрощеним порядком із застосуванням щорічного коефіцієнта зростання тарифу, триває три роки, починаючи з дати набрання чинності постанови про встановлення тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України, розрахованими відповідно до цього Порядку.

10.2. При встановленні тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту на перехідний період до розрахунку приймаються лише прямі витрати виробничих підрозділів, що безпосередньо задіяні у процесі транспортування нафти для споживачів України.

10.3. Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на перехідний період встановлюються на кожен рік перехідного періоду. При цьому тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на останній рік перехідного періоду можуть бути скориговані за наявності підстав, зазначених у главі 9 цього Порядку.

10.4. По завершенню перехідного періоду тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному і-му маршруту має досягти цільового рівня (Тіціл), розрахованого відповідно до положень цього Порядку з урахуванням пункту 10.2 цієї глави.

10.5. На перший рік перехідного періоду тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту за сегментом транспортування нафти споживачам України (Тірозр1) розраховуються за формулою

Тірозр1 = Тібаз х Кі (грн за 1 т нетто),

(10)

де

Ті баз

-

діючий тариф на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту, грн за 1 т нетто;


Кі

-

щорічний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду.

10.6. На другий та третій роки перехідного періоду тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами по кожному маршруту за сегментом транспортування нафти споживачам України Ті розр N розраховуються за формулою

Тірозр N = Тірозр( N -1) х Кі (грн за 1 т нетто),

(11)

де

N

-

відповідний рік перехідного періоду.

10.7. Щорічний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами за сегментом транспортування нафти споживачам України по і-му маршруту протягом перехідного періоду розраховується за формулою

(12)

де

Кізаг

-

загальний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду.

10.8. Загальний коефіцієнт зростання тарифу на транспортування нафти магістральними трубопроводами по і-му маршруту протягом перехідного періоду розраховується за формулою

Кізаг = Т іціл / Тібаз.

(13)

{Порядок доповнено новою главою згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1150 від 04.10.2018}


Директор департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаДодаток 1
до Порядку формування тарифів
на транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами
(пункт 8.2 глави 8)

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифівДодаток 2
до Порядку формування тарифів
на транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами
(пункт 8.2 глави 8)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів

1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання.

1.1. Види діяльності (перелік видів діяльності).

1.2. Структура суб'єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).

1.3. Технічна характеристика суб'єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (протяжність трубопроводів, що знаходяться на балансі підприємства, в експлуатації, користуванні, господарському віданні, без урахування трубопроводів, що обслуговуються за договорами технічного обслуговування та для випадків оренди, лізингу тощо, - вказати реквізити договорів, у разі великої кількості договорів додати реєстр договорів по кожному власнику активів; завантаження трубопроводів, зношення, кількість мереж, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо).

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами.

2.1. Аналіз зміни обсягів надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) за базовий період порівняно з прийнятими обсягами при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

2.3. Плановані обсяги надання послуг з транспортування нафти (нафтопродуктів) на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

3. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, постійних та змінних витрат, пов'язаних з транспортуванням нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності, вказати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб'єкта господарювання).

3.1. Матеріальні витрати:

1) матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);

2) паливо (зазначити види використовуваного палива, напрямок та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової);

3) електроенергія (зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф);

4) інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).

3.2. Витрати на оплату праці та сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працюючих, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.

3.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.

3.4. Інші витрати:

1) послуги банку (вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни);

2) витрати на оплату послуг зв'язку (зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

3) витрати на службові відрядження (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

4) утримання транспорту (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з господарською діяльністю з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами (зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних, аудиторських, консультаційних, з оцінки майна, охорони) та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

6) витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням трубопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

7) витрати на оренду (зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

8) страхування (зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування, обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, вказати принцип розрахунку та розподілу витрат для господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами);

9) податки та збори (зазначити види податків та зборів, платником яких є суб'єкт господарювання при провадженні господарської діяльності з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, об'єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

10) інші витрати (зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті, та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом).

3.5. Адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між господарською діяльністю з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

3.6. Витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між господарською діяльністю з транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності.

3.7. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення і визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами і витрат, пов'язаних із обслуговуванням запозичень.

3.8. Інші доходи, що не входять до складу операційних. Зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання.

3.9. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:

1) сума коштів на виконання затвердженої Інвестиційної програми;

2) сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання Інвестиційної програми;

3) сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

4) сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України

3.10. Обґрунтування витрат, що не враховуються при розрахунку тарифів. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

1) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості;

2) суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

3) суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4) суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

5) інші операційні витрати.

{Додатки 3-10}вгору