Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Заява [...] від 25.07.2017932
Документ v0932874-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.04.2019, підстава - v0526874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.07.2017  № 932

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 526 від 09.04.2019}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
25.07.2017 № 932

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати цим Ліцензійним умовам.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності - об’єкт електроенергетики, призначений для розподілу електричної енергії, що перебуває у власності здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначений у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

місце провадження господарської діяльності - територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані об’єкти електроенергетики, призначені для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж здобувача ліцензії (ліцензіата) або від приєднаних до мереж здобувача ліцензії (ліцензіата) електричних мереж інших власників, які не мають ліцензії на розподіл електричної енергії, яку здобувач ліцензії (ліцензіат) погодив з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та зазначив у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку). Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані об’єкти електроенергетики інших ліцензіатів з розподілу електричної енергії, то місце провадження діяльності кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об’єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

тариф на розподіл електричної енергії - тариф, що сплачується ліцензіату за надання послуг з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами);

цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності у напрямках та обсягах, визначених структурою тарифу на розподіл електричної енергії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську  діяльність з розподілу електричної енергії, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) копія схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

3) відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії, із нанесеними на них місцевими (локальними) електричними мережами (напругою вище 10 кВ) здобувача ліцензії (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів), та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

4) інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

5) розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з розподілу електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень  Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Ліцензована діяльність здійснюється відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших  нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП (в установленому законом порядку) перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) сплачувати щоквартально протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

7) надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

8) забезпечувати функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет, в якому вказати засоби комунікацій (номер телефону для звернення споживачів, електронну скриньку для прийому електронних повідомлень від користувачів), оприлюднювати та оновлювати діючі ставки плати за стандартне приєднання, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо умов надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг з приєднання до місцевих (локальних) електричних мереж, показників якості електричної енергії та якості послуг з розподілу електричної енергії та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

9) надавати послуги з розподілу електричної енергії за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП;

10) укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

11) дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на розподіл електричної енергії;

12) оформлювати інвестиційну програму, затверджувати її в установленому законодавством порядку, погоджувати з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та надавати її на розгляд та схвалення до НКРЕКП відповідно до вимог порядку, затвердженого НКРЕКП, а також виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

13) виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею структури тарифу обсягами фінансування;

14) здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії;

15) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з  розподілу електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

16) розраховувати вартість послуг з приєднання у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;

17) забезпечувати рівноправний доступ до своїх електричних мереж усіх суб'єктів господарювання, які уклали договір на розподіл електричної енергії;

18) забезпечувати інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності;

19) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

20) розміщувати на веб-сайті ліцензіата річну фінансову звітність ліцензіата, яка підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»;

21) забезпечувати дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог нормативних документів.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності засоби провадження господарської діяльності;

2) здійснювати облік електричної енергії відповідно до вимог чинних нормативних документів та Договору між членами Оптового ринку електроенергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

3) забезпечувати зчитування показів розрахункових лічильників електричної енергії на території своєї ліцензованої діяльності, формування та передачу відповідних даних комерційного обліку, погоджувати з НКРЕКП перелік та вартість послуг щодо комерційного обліку електричної енергії, які надає ліцензіат суб'єктам господарювання за окремим договором з відповідним суб'єктом господарювання (постачальником, споживачем або виробником електричної енергії);

4) забезпечувати складання балансу електроенергії, яку він розподіляє своїми електричними мережами.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання;

2) вести окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших видів господарської діяльності;

3) забезпечувати щоквартальне та щорічне  надання до НКРЕКП  інформації за формою, встановленою НКРЕКП, про результати виконання спеціальних вимог при провадженні інших видів діяльності;

4) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління
ліцензування


Ю. АнтонюкДодаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з розподілу електричної енергіїДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Назва адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села тощо)*

Перелік об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності заявника**

Довжина електричної мережі, км

Документ, що підтверджує право власності на об’єкт електроенергетики

1

2

3

4
__________
* Якщо на території населеного пункту є об’єкти електроенергетики іншого ліцензіата з розподілу електричної енергії, у колонці 3 навпроти назви населеного пункту зазначаються виключення (наприклад, крім вулиць та будинків за переліком).
** Перелік об’єктів електроенергетики не надається заявником, якщо місцем провадження його діяльності є територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.

________________________
(посада уповноваженої особи
здобувача ліцензії)

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.6)

ОПИС
документів, що додаються до заяви на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергіївгору