Документ v0990874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

01.08.2017  № 990

Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про теплопостачання», та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
01.08.2017  № 990

МЕТОДИКА
формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії, що виробляється на атомних електростанціях (далі - АЕС), та є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Методика застосовується під час установлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії, що виробляється на АЕС, для ліцензіатів та поширюється на ліцензіатів під час формування та розрахунку зазначених тарифів.

1.3. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду;

виконання статті витрат - стаття вважається виконаною, якщо здійснено оплату за майно/товар/послугу і обома сторонами підписано акт передачі і прийняття робіт або проведено вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно/товар/послугу. Якщо за майно/товар/послугу здійснено попередню оплату, ліцензіат повинен підтвердити факт проведеного фінансування. Якщо майно/товар/послуга надані у кредит (кредиторська заборгованість), ліцензіат має надати підписаний обома сторонами акт передачі і прийняття робіт, вручений коносамент або інший товарно-розпорядчий документ, що підтверджує виникнення зобов’язання;

виробнича собівартість - виражені у грошовій формі поточні витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом електричної та теплової енергії;

заява - письмове звернення ліцензіата встановленої форми до НКРЕКП щодо встановлення або зміни тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії з підтверджуючими документами, передбаченими цією Методикою;

інвестиційна програма - план використання коштів, сформований та схвалений відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285 (далі - Порядок формування інвестиційних програм);

ліцензована діяльність - господарська діяльність з виробництва електричної енергії та теплової енергії;

нецільове використання коштів - витрати ліцензіата на цілі або у розмірах, не передбачених встановленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою, а також використання сум коштів, передбачених структурою тарифу на виконання інвестиційної програми, та інших матеріальних витрат на забезпечення провадження ліцензованої діяльності, які були витрачені ліцензіатом на закупівлю товару (товарів), послуги (послуг) без дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

обґрунтування - фактичні дані, підтвердження та посилання на нормативно-правові акти, фінансові, технічні документи та інші документи, що доводять необхідність виконання та фінансування заходів на період регулювання (планований період) для здійснення ліцензованої діяльності;

операційна діяльність (основна діяльність) - діяльність, пов’язана з виробництвом електричної та теплової енергії;

основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік);

планований період - період тривалістю 12 календарних місяців, на який здійснюється формування, розрахунок та встановлення тарифів;

структура тарифу - структура обґрунтованих витрат ліцензіата (операційних, фінансових витрат та прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

тариф на електричну енергію, що виробляється на АЕС (далі - тариф на відпуск електричної енергії) - вартість одиниці (1 кВт·год) електричної енергії, відпущеної з шин АЕС, визначена як грошовий вираз суми планованих економічно обґрунтованих витрат на виробництво та планованого прибутку, який встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

тариф на теплову енергію, що виробляється на АЕС (далі - тариф на виробництво теплової енергії) - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії, відпущеної з колекторів АЕС, визначена як грошовий вираз суми планованих економічно обґрунтованих витрат на виробництво та планованого прибутку, який встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про теплопостачання».

1.4. Тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії та їх структури формуються на планований період.

1.5. Формування тарифів та їх структури на відпуск електричної та виробництво теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат, облік яких ведеться ліцензіатом окремо за кожним видом діяльності.

1.6. У розрахунках тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії витрати між видами виробництва розподіляються пропорційно вартості ядерного палива, що витрачене на вироблену електричну енергію та вартості ядерного палива, що витрачене на відпущену теплову енергію на атомних станціях з реакторами типу ВВЕР (СОУ НАЕК 063:2013).

1.7. Для визначення собівартості відпуску одиниці електричної та теплової енергії сума витрат ділиться на кількість відпущеної/виробленої енергії кожного виду. Тариф на відпуск електричної енергії визначається в розрахунку на 1 кВт·год без урахування податку на додану вартість, тариф на виробництво теплової енергії визначається в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів без урахування податку на додану вартість.

Повна собівартість складається із сукупності виробничої собівартості, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат.

1.8. Формування тарифів та їх структури на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів виробництва та відпуску електричної та теплової енергії, планованих економічно обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, а також планованого прибутку.

1.9. Тариф на відпуск електричної енергії визначається шляхом ділення суми планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку від діяльності з виробництва електричної енергії на планований річний обсяг відпуску електричної енергії.

Тариф на виробництво теплової енергії визначається шляхом ділення суми планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку від діяльності з виробництва теплової енергії на планований річний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів теплогенеруючих джерел ліцензіата.

1.10. Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням витрат за базовий період, прогнозних індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів, прайсів та інших обґрунтовуючих матеріалів.

1.11. Витрати, пов’язані з транспортуванням та постачанням електричної та теплової енергії, до розрахунків тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії не включаються.

1.12. Перехресне субсидіювання одних видів діяльності за рахунок інших не допускається.

1.13. Ліцензіат інформує НКРЕКП про провадження інших видів господарської діяльності, крім ліцензованої, із зазначенням видів такої діяльності за період, який передує базовому.

Інші доходи, отримані (що можуть бути отримані) в результаті провадження інших видів господарської діяльності (у тому числі доходи від розміщення коштів на депозитах, здавання майна в оренду, реалізації цінних паперів, продажу металобрухту, оливи, операцій з ядерними матеріалами тощо), що є похідними від доходів із основної діяльності, можуть враховуватись НКРЕКП як додаткове джерело фінансування інвестиційної програми або операційних витрат.

2. Загальні вимоги до формування планів виробництва та планованих витрат

2.1. Річні плани:

з виробництва та відпуску електричної енергії розраховуються відповідно до затверджених Міністерством енергетики та вугільної промисловості України графіків ремонтів основного обладнання енергоблоків та відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 серпня 2016 року № 521 «Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 року за № 1224/29354;

з виробництва теплової енергії складаються на підставі фактичних даних та планованих обсягів виробництва та відпуску теплової енергії з колекторів.

2.2. Плановані обсяги виробництва визначаються з урахуванням показників укладених зі споживачами договорів на підставі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва, та Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України.

2.3. При розрахунках тарифів ціни на паливно-мастильні матеріали, хімреагенти, необхідні комплектуючі матеріали, запчастини та інші матеріали та послуги приймаються на підставі цін, які склались на ринку України, комерційних пропозицій, договорів та інших підтверджуючих документів, з урахуванням зростання в межах прогнозного індексу цін виробників промислової продукції.

2.4. Для врахування в тарифах коштів на виконання заходів інвестиційної програми ліцензіат подає до НКРЕКП інвестиційну програму відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, а також розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми (за можливості їх здійснення).

Економічний ефект від впроваджених заходів схваленої інвестиційної програми за попередні періоди враховується в розрахунках тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії на планований період. У разі необґрунтованого невиконання заходів, що передбачені інвестиційною програмою, НКРЕКП може прийняти рішення про вилучення зі структури тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії невикористаних коштів з додатковим вирахуванням відсотків за користування цими коштами на рівні облікової ставки Національного банку України за минулі періоди.

2.5. При зростанні планованих витрат на виробництво електричної та теплової енергії у порівнянні з базовим періодом більше ніж на величину індексу цін виробників промислової продукції відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (сценарій 1) на відповідний рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України, ліцензіат подає обґрунтування такого зростання.

2.6. Планування витрат на оплату праці для включення до структури тарифів здійснюється з урахуванням положень чинного законодавства України на підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України. У разі необхідності збільшення чисельності працівників, оплата праці яких включається до витрат на виробництво електричної та теплової енергії, ліцензіат подає до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін.

3. Визначення величини і групування планованих витрат

3.1. Планування витрат, що включаються до повної собівартості на відпуск електричної та виробництво теплової енергії, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з діяльністю з виробництва електричної та теплової енергії.

3.2. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за базовий період з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, цін (тарифів) у планованому періоді та умов договорів. Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, визначаються відповідно до пункту 1.10 глави 1 цієї Методики.

Закупівля товарів та послуг здійснюється ліцензіатом із дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

До розрахунків тарифів можуть включатися витрати, які враховують сплату авансових платежів із закупівлі комплектуючих виробів, запчастин з тривалим строком виготовлення, що будуть використовуватись у наступному після планового періоді. Авансові внески визначаються окремо.

3.3. До складу виробничої собівартості електричної та теплової енергії включаються:

1) виробничі послуги, а саме:

витрати, пов’язані з вивозом відпрацьованого ядерного палива. Витрати визначаються, виходячи із наявної кількості вільних комірок, мінімально необхідної їх кількості згідно з технічними рішеннями (за наявності) та Правилами безпеки при зберіганні й транспортуванні ядерного палива на об’єктах атомної енергетики (ПНАЕ Г-14-029-91), вартості послуг з переробки та (або) зберігання одного кілограма важкого металу у відповідному періоді, вартості послуг зі зберігання та повернення продуктів переробки відпрацьованого ядерного палива.

Обсяг фінансування визначається з урахуванням авансів, що мають бути сплачені у планованому періоді за послуги, що надаватимуться у періоді, наступному після планованого періоду, та (або) оплати у планованому періоді за послуги, що були надані у базовому періоді. Авансові внески, за необхідності, визначаються окремо.

До розрахунків тарифів включається вартість послуг з транспортування відпрацьованого ядерного палива, що підлягають сплаті у планованому періоді.

Обсяг вивезення відпрацьованого ядерного палива погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

витрати, пов’язані з підвищенням безпеки та продовженням терміну експлуатації ядерних енергоблоків (некапітального характеру);

експлуатаційні послуги (у тому числі поводження з радіоактивними відходами (некапітального характеру));

вартість послуг сторонніх організацій, ремонтних підрозділів та інших допоміжних виробництв з ремонту будівель, споруд, устаткування та транспортних засобів. Ремонтні роботи можуть поділятись на ті, що виконуються за затвердженими регламентами, та ті, що виконуються понад регламентом;

інші послуги виробничого характеру;

2) сировина і допоміжні матеріали, а саме:

вартість матеріалів і комплектуючих виробів та запасних частин, які використовуються для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства (регламентні та понадрегламентні роботи);

експлуатаційні витрати:

вартість матеріалів на утримання та експлуатацію обладнання;

вартість матеріалів на утримання та експлуатацію будівель та споруд;

рентна плата за спеціальне використання води.

Обсяг таких витрат визначається згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням витрат за базовий період, цін (тарифів) на них у планованому періоді, за винятком вартості зворотних відходів виробництва;

3) витрати на придбання свіжого ядерного палива для виробництва електричної та теплової енергії визначаються, виходячи з ринкових котирувань (короткострокових та довгострокових) на урановмісну сировину (U3O8), послуг конверсії та збагачення, які є невід’ємними складовими при виробництві тепловиділяючих збірок, що мають бути завантажені до активної зони реактора на заміну відпрацьованим та вивантаженим до басейну витримки паливних збірок у планованому періоді, та інших витрат, пов’язаних з виробництвом ядерного палива.

Ціни на урановмісну сировину, послуги конверсії та збагачення визначаються, виходячи з цін, опублікованих в інформаційних оглядах «Ux Weekly» та «Nuclear Market Review». Послуги з фабрикації ядерного палива визначаються згідно з умовами відповідних контрактів.

До розрахунків тарифів включається вартість послуг з транспортування свіжого ядерного палива та ядерних матеріалів, що підлягають оплаті у планованому періоді.

До розрахунків тарифів можуть включатися витрати на придбання ядерних матеріалів та фінансування окремих стадій виробництва ядерного палива, що використовуватиметься при виробництві тепловиділяючих збірок, які будуть поставлятися у планованому періоді; витрати на сплату авансових платежів із закупівлі свіжого ядерного палива та ядерних матеріалів, що будуть постачатися у періоді, наступному після планованого періоду; витрати, пов’язані з впровадженням нових видів ядерного палива та супроводом експлуатації ядерного палива;

4) витрати на придбання електричної енергії, які визначаються на підставі розрахунків, питомих норм споживання та технологічних нормативів, діючих цін (тарифів) на електричну енергію;

5) витрати на оплату праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші виплати працівникам підприємства), які визначаються відповідно до вимог Закону України «Про оплату праці» та з урахуванням пункту 2.6 глави 2 цієї Методики;

6) відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

7) амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення розраховані відповідно до положень Податкового кодексу України.

Для включення до розрахунків тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії амортизаційних відрахувань, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, після здійснення ліцензіатом переоцінки основних засобів із залученням оцінювачів, які є учасниками загальновизнаних міжнародних аудиторсько-консалтингових груп. Переоцінка має бути здійснена відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, міжнародних чи національних стандартів оцінки. Також має бути забезпечена наявність позитивної рецензії звіту про незалежну оцінку активів, здійсненого рецензентами, які працюють в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

Обов’язковим є погодження з НКРЕКП напрямків використання коштів амортизаційних відрахувань (на виконання заходів інвестиційної програми, проведення ремонтів тощо);

8) інші витрати, а саме:

загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі;

оплата послуг сторонніх організацій за пожежну, сторожову і воєнізовану охорону та послуг Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

витрати на забезпечення санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому чинним законодавством України порядку, утримання санітарних зон;

витрати на забезпечення правил техніки безпеки праці (витрати на обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації, інших пристроїв некапітального характеру, обладнання робочих місць некапітального характеру);

витрати на охорону праці, що визначаються згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці»;

витрати на спецхарчування;

витрати на самостійне зберігання, переробку та захоронення екологічно небезпечних відходів;

транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад;

витрати, пов’язані з професійною підготовкою, перепідготовкою та підтриманням професійної майстерності працівників ліцензіата за профілем його діяльності безпосередньо в ліцензіата (утримання навчальних класів, тренажерних центрів тощо);

витрати, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою працівників ліцензіата в українських закладах освіти, що мають ліцензію, та в разі закінчення навчання видають спеціальний документ державного зразка. До витрат на підготовку і перепідготовку кадрів належать також витрати на навчання працівників ліцензіата, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де існує необхідність у професійному відборі (такі працівники повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних чинних нормативних актів щодо охорони праці). Перелік таких робіт затверджується Державною службою України з питань праці;

витрати на придбання типографських бланків, канцелярського приладдя, паперу тощо;

витрати на операційну оренду основних засобів (будівель, приміщень, обладнання тощо);

повірка засобів вимірювальної техніки;

платежі з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;

платежі з обов’язкового страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених чинним законодавством України;

платежі зі страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду відповідно до вимог чинного законодавства України;

оплата службових відряджень, пов’язаних із виробничою діяльністю, у межах передбачених чинним законодавством норм;

витрати на медико-санітарне забезпечення персоналу згідно з чинним законодавством України;

витрати на цивільний захист;

оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління, вузлів зв’язку, засобів охоронної та пожежної сигналізації тощо;

оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності ліцензіата;

внески на регулювання, що розраховуються та сплачуються ліцензіатом відповідно до порядку, встановленого НКРЕКП;

витрати на інші потреби, не передбачені попередніми статтями.

3.4. До адміністративних витрат належать витрати на утримання ліцензіатом апарату управління підприємством, задіяного в діяльності з виробництва електричної енергії та теплової енергії, до якого відноситься керівництво, апарат при керівництві, служби і відділи згідно з діючою номенклатурою ліцензіата. Витрати на утримання включають матеріально-технічне забезпечення, у тому числі транспортне обслуговування, пов’язане з управлінням виробництвом, а також утримання технічних засобів управління (обчислювальної техніки, засобів зв’язку, сигналізації тощо), які знаходяться на балансі підприємства.

При здійсненні ліцензіатом іншої діяльності, крім виробництва електричної та теплової енергії, адміністративні витрати між видами діяльності розподіляються на підставі документа, що визначає методику розподілу витрат на підприємстві.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за базовий період з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, цін (тарифів) у планованому періоді та умов договорів.

До складу адміністративних витрат включаються:

1) матеріальні витрати:

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (будівель, споруд, обладнання, машин та інших основних засобів);

вартість матеріалів та малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП);

витрати на утримання і експлуатацію автотранспорту (витрати на технічне обслуговування легкових автомобілів, на паливно-мастильні матеріали тощо), якщо легкові автомобілі використовуються як технологічний транспорт у виробничій діяльності підприємства;

витрати на придбання канцелярського приладдя;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання будівель і службових приміщень загальногосподарського використання;

2) витрати на оплату праці апарату управління підприємством відповідно до вимог Закону України «Про оплату праці» та з урахуванням пункту 2.6 глави 2 цієї Методики;

3) відрахування до соціальних фондів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством, виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

4) амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, що розраховуються відповідно до положень Податкового кодексу України.

Для включення до розрахунку тарифу амортизаційних відрахувань, розрахунок яких проводиться відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, ліцензіат має спочатку здійснити переоцінку основних засобів із залученням загальновизнаної аудиторської компанії, яка відповідає критеріям, визначеним підпунктом 7 пункту 3.3 цієї глави.

Обов’язковим є погодження з НКРЕКП напрямків використання коштів амортизаційних відрахувань (на виконання заходів інвестиційної програми, проведення ремонтів тощо);

5) інші витрати, а саме:

витрати на оплату службових відряджень (у тому числі апарату управління) у межах норм, передбачених чинним законодавством України;

витрати на оплату послуг зв’язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи оплату за розрахункове обслуговування;

оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності ліцензіата, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості;

витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості;

витрати на операційну оренду основних засобів (будівель, приміщень, обладнання тощо);

витрати на проведення аудиту згідно з чинним законодавством України;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів, що проводяться з метою підвищення професійного рівня працівників апарату управління;

витрати на придбання спеціальної літератури для інформаційного забезпечення, у тому числі з питань чинного законодавства України, і підписку спеціалізованих періодичних видань;

витрати на обслуговування процесу управління (витрати на перевезення, забезпечення охорони об’єктів загальногосподарського призначення тощо);

витрати, пов’язані із супроводженням програмного забезпечення, користування інформаційними мережами, програмними продуктами, роялті;

інші витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях.

3.5. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з операційною діяльністю з виробництва електричної та теплової енергії, які не ввійшли до складу виробничої собівартості та адміністративних витрат, а саме:

1) на соціальний розвиток, а саме:

витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються ліцензіатом самостійно для обслуговування працівників, що перебувають з ліцензіатом у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на опалення, водопостачання, електропостачання;

витрати на утримання об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального господарства, що знаходяться на балансі ліцензіата (заробітна плата працівників та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування);

витрати на утримання навчальних закладів, що знаходяться на балансі ліцензіата (заробітна плата працівників та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування);

кошти, що відраховуються професійним спілкам, які визначаються згідно з вимогами Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

витрати на проведення щеплень та медичного огляду;

пільги, передбачені чинним законодавством України і колективним договором.

2) на дослідження та розробку - витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи;

3) інші витрати операційної діяльності, а саме:

відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

витрати на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності, розмір яких визначається згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 440, та Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, та розраховується за формулою

(середня заробітна плата в тарифі х 5 днів х тарифна чисельність персоналу х 0,5) / 20,9 / 1000;

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахований за відсотком, фактично сформованим у базовому періоді та уточненим з урахуванням змін у чинному законодавстві України;

витрати на підготовку кадрів;

витрати на роботу з громадськістю;

внески до ядерних товариств та інших асоціацій;

втрати від операційних курсових різниць та втрати від купівлі валюти, які відносяться до витрат на виробництво електричної та теплової енергії;

перерахування до фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерної установки, що здійснюються відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;

інші витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях.

3.6 Фінансові витрати включаються до розрахунку тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії лише за кредитними договорами (чи іншими запозиченнями), рішення про укладення яких прийняті Кабінетом Міністрів України, або за запозиченнями, умови яких узгоджені з НКРЕКП.

3.7. Планований прибуток, що включається до розрахунку тарифів, складається із нерозподіленого прибутку та податку на прибуток.

Величина нерозподіленого прибутку визначається з урахуванням складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, погашення кредитів, виплати дивідендів тощо.

Податок на прибуток розраховується відповідно до Податкового кодексу України.

4. Процедура встановлення та зміни тарифів

4.1. Для встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ліцензіат подає:

1) заяву за встановленою формою (додаток 1 до цієї Методики);

2) розрахунок тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС (додаток 2 до цієї Методики);

3) пояснювальну записку з детальною інформацією про ліцензіата (встановлена потужність, характеристики обладнання, зміни, що відбулись після останнього перегляду тарифу для ліцензіата, форма власності підприємства та інше);

4) розрахунок витрат на послуги з вивезення відпрацьованого ядерного палива та постачання свіжого ядерного палива на планований період (у фізичних та грошових одиницях виміру) (додаток 3 до цієї Методики);

5) довідку про чисельність та оплату праці персоналу, задіяного у виробництві електричної та теплової енергії (додаток 4 до цієї Методики);

6) діючий штатний розпис підприємства на базовий період з інформацією по динаміці чисельності персоналу за категоріями за останні 3 роки;

7) довідку про балансову вартість основних фондів з розбивкою за групами (очікувану) станом на початок планованого періоду;

8) розшифровки статей витрат виробничої собівартості, адміністративних витрат та інших операційних витрат (додаток 5 до цієї Методики);

9) перелік заходів на ремонт та витрати на їх реалізацію, які передбачаються у планованому періоді, за статтею «Ремонт» (додатки 6 та 7 до цієї Методики), які виконуються за рахунок витрат на ремонтні роботи (послуги сторонніх організацій з ремонту у статті «виробничі послуги», придбання матеріалів і комплектуючих виробів та запасних частин, які використовуються для ремонту у статті «сировина та допоміжні матеріали»), амортизації (витрати на ремонт за рахунок статті «амортизаційні відрахування»), планованого прибутку та інших джерел фінансування. Плановані витрати на ремонтні роботи повинні бути підтверджені державними, галузевими нормативами витрат ресурсів, кошторисами, дефектними актами, актами обстеження, висновками експертних комісій та спеціалізованих організацій, комерційними пропозиціями, прайсами, графіками ремонтів, наказами по підприємству, відповідними договорами (за наявності) тощо.

Інформація про фактичне виконання ремонтних робіт за статтею «Ремонт» за базовий період (додаток 8 та 9 до цієї Методики) надається до НКРЕКП щоквартально наростаючим підсумком та за підсумками року;

10) напрямки використання прибутку;

11) розшифровку статті «експлуатаційні витрати» (без збору за спеціальне використання води) (додаток 10 до цієї Методики).

Ліцензіат зобов’язаний неухильно дотримуватись переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії. У разі необхідності виконання ремонтних робіт, що не були передбачені встановленою структурою тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, ліцензіат повинен звернутися до НКРЕКП щодо зміни переліку заходів та витрат на їх реалізацію.

Документи, зазначені в підпунктах 2, 4, 5, 8, 9 та 11 цього пункту, подаються до НКРЕКП у паперовому вигляді, розрахунки подаються в електронному вигляді у форматі Excel.

Для підтвердження планованих статей витрат ліцензіат зобов’язаний надати всі необхідні документи, розрахунки та обґрунтування.

На вимогу НКРЕКП надаються інші додаткові матеріали.

4.2. Заява та розрахунки тарифів подаються для реєстрації до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду. Разом з заявою ліцензіат подає проект інвестиційної програми на відповідний рік.

Сторінки документів, що додаються до заяви, нумеруються, прошнуровуються, завіряються підписом керівника ліцензіата (уповноваженої ним особи). Документи, що надаються як обґрунтування витрат, повинні бути підписані керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою), їх копії повинні бути належним чином завірені.

Протягом 30 днів з дня подачі заяви ліцензіат має право подавати уточнення та обґрунтування до розрахунків тарифів за окремими їх складовими, якщо за цей період відбулись зміни, які не залежать від ліцензіата і у планованому періоді вплинуть на його витрати (зміна законодавчої бази, оновлення статистичних даних тощо).

4.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам цієї Методики, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви.

4.4. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам цієї Методики НКРЕКП розглядає їх протягом 90 календарних днів з дати реєстрації заяви в НКРЕКП.

4.5. НКРЕКП має право звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення або зміни тарифів.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, НКРЕКП має право не включати до розрахунків тарифів витрати, щодо яких не отримано додаткових письмових обґрунтувань та пояснень.

4.6. Рішення щодо встановлення (зміни) тарифів, їх структури та окремих її складових приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань, із дотриманням вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

4.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів та їх структури оформлюється постановою. Структура тарифів має конфіденційний характер. До структури тарифів додаються розрахунки окремих її складових.

4.8. Електронна версія постанови НКРЕКП про встановлення тарифів (без структури тарифів) надсилається на електронну адресу суб’єкта господарювання протягом 10 робочих днів з моменту прийняття. Копія структури тарифів надсилається суб’єкту господарювання у паперовому вигляді протягом 10 робочих днів з моменту прийняття.

4.9. Ліцензіат зобов’язаний використовувати кошти, отримані від здійснення ліцензованої діяльності, виключно відповідно до встановленої структури тарифів.

4.10. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом або НКРЕКП.

4.11. Підставами для звернення ліцензіата до НКРЕКП із заявою про зміну тарифів та їх структури можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання:

1) зміна обсягу планованої річної товарної продукції більше ніж на 3 %;

2) зміна обсягів виробництва електричної енергії відповідно до Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на відповідний рік;

3) прийняття у встановленому порядку рішень про необхідність залучення інвестицій за рахунок власних джерел для фінансування інвестиційних програм ліцензіата;

4) зміна законодавчої бази, що впливає на розрахунки тарифів.

4.12. Для зміни тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо зміни тарифів (додаток 1 до цієї Методики) та додані до неї відповідні розрахунки та обґрунтування планованих змін, що передбачені вимогами цієї Методики.

4.13. Підставами для зміни тарифів за ініціативою НКРЕКП є:

1) зміна витрат, які впливають на фінансовий стан ліцензіата, якщо це призводить до зміни величини планованої річної товарної продукції більше ніж на 3 %;

2) зміна обсягів виробництва електричної та теплової енергії відповідно до Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергетичної системи України на відповідний рік;

3) нецільове використання коштів ліцензіатом або відхилення від напрямків та/або обсягів витрат, встановлених структурою тарифів, та/або відхилення від обсягів окремих її складових, встановлених у додатках до структури тарифів (у разі наявності), більше ніж на 3 %;

4) результати перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

5) невиконання ліцензіатом схваленої НКРЕКП в установленому порядку інвестиційної програми з урахуванням результатів перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні та розрахунку тарифів та форм звітності;

7) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

8) звернення Ради Оптового ринку електричної енергії України та ліцензіата щодо вилучення з тарифу на відпуск електричної енергії відсотків за користування кредитними коштами, наданими Державним підприємством «Енергоринок».

4.14. НКРЕКП має право відмовити ліцензіату у встановленні (зміні) тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії за таких обставин:

1) якщо не усунені порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, виявлені за результатами перевірки;

2) якщо зміна величини витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, призводить до зміни тарифу менше ніж на 3 % від установленого НКРЕКП рівня.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 1
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що виробляється
на атомних електростанціях

ЗАЯВА
про встановлення (зміну) тарифів суб’єкта господарювання


Додаток 2
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

РОЗРАХУНОК
тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС


Додаток 3
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

РОЗРАХУНОК
витрат на послуги з вивезення відпрацьованого ядерного палива та постачання свіжого ядерного палива на планований періодДодаток 4
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

ДОВІДКА
про чисельність та оплату праці персоналу, задіяного у виробництві електричної та теплової енергії


Додаток 5
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

РОЗШИФРОВКИ
статей витрат виробничої собівартості, адміністративних витрат та інших операційних витрат


Додаток 6
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

ПЕРЕЛІК
заходів на ремонт та витрати на їх реалізацію, які передбачаються у планованому періоді, за статтею «Ремонт. Послуги»


Додаток 7
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

ПЕРЕЛІК
заходів на ремонт та витрати на їх реалізацію, які передбачаються у планованому періоді, за статтею «Ремонт. ТМЦ»Додаток 8
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичне виконання ремонтних робіт за статтею "Ремонт. Послуги" за I -__ кв. базового періоду


Додаток 9
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичне виконання ремонтних робіт за статтею "Ремонт. ТМЦ" за I -__ кв. базового періоду


Додаток 10
до Методики формування,
розрахунку та встановлення тарифів
на електричну та теплову енергію,
що  виробляється на атомних електростанціях

РОЗШИФРОВКА
статті «експлуатаційні витрати»вгору