Щодо виконання рішень третейських судів та рішень МКАС чи МАК
Лист Міністерства юстиції України від 25.03.200525-32/622
Документ v_622323-05, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2005

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.03.2005 N 25-32/622

Щодо виконання рішень третейських судів
та рішень МКАС чи МАК

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 2 Закону
України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) третейських суд - це
недержавний незалежний орган, що утворюється за згодою або
відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних
осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів,
що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
Згідно частини другої статті 1 вказаного Закону ( 1701-15 )
до третейського суду за угодою сторін може бути переданий
будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських
правовідносин, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 6 даного Закону ( 1701-15 ) визначає підвідомчість
справ третейським судам.
Так, третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом
( 1701-15 ), можуть розглядати будь-які справи, що виникають із
цивільних та господарських правовідносин, за винятком: справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових
актів; справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні
та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням
державних потреб; справ, пов'язаних з державною таємницею; справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім
справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів); справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання
його банкрутом; справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, державна установа чи організація,
казенне підприємство; інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню
виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом
України; справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом
України.
Відповідно до статті 55 цього Закону ( 1701-15 ) рішення
третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в
порядку та строки, що встановлені у рішенні.
Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення
підлягає негайному виконанню.
Виконання рішення третейського суду, якщо воно потребує
вчинення дій органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови
видачі компетентним судом виконавчого документа.
Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно,
підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського
суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки,
встановлені Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(стаття 57 Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
Пунктом 10 статті 3 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) визначено, що Державною виконавчою службою
підлягають виконанню рішення третейських судів.
Відповідно до статті 18 вказаного Закону ( 606-14 ) державний
виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого
документа, зокрема, за заявою стягувача або його представника про
примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону.
Стаття 18 даного Закону ( 606-14 ) надає перелік виконавчих
документів, якими, зокрема, є виконавчі листи, що видаються судами
на підставі рішення третейського суду та накази господарських
судів, у тому числі ті, що видаються на підставі рішення
третейського суду.
Порядок видачі виконавчого документа на підставі рішення
третейського суду встановлено статтею 56 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ).
Так, заява про видачу виконавчого документа може бути подана
до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення
третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом
протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце
розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи
однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.
При розгляді заяви про видачу виконавчого документа
компетентний суд повинен витребувати справу з постійно діючого
третейського суду, в якому зберігається справа, яка має бути
направлена до компетентного суду протягом п'яти днів від дня
надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про
видачу виконавчого документа продовжується до одного місяця.
Ухвала про видачу виконавчого документа направляється
сторонам протягом п'яти днів з дня її прийняття.
Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує
його безпосередньо у компетентному суді.
Відповідно до статті 21 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) виконавчі листи та інші судові документи
можуть бути пред'явлені до виконання протягом трьох років з
наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення
строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання
рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному
виконанню, - з наступного дня після його постановлення.
Згідно пункту 2 статті 1 Закону України "Про міжнародний
комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) спори з договірних та інших
цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних
зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними
інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на
території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само
їх спори з іншими суб'єктами права України можуть за угодою сторін
передаватися до міжнародного комерційного арбітражу.
Частиною третьою статті 1 Закону України "Про третейські
суди" ( 1701-15 ) визначено, що дія цього Закону не поширюється на
міжнародний комерційний арбітраж.
Таким чином, спори, в яких одна із сторін є нерезидентом
України, чи підприємств з іноземними інвестиціями підлягають
розгляду виключно міжнародним комерційним арбітражем.
Відповідно до частини першої статті 55 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ) рішення третейського суду виконуються
зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що
встановлені в рішенні.
Арбітражне рішення відповідно до пункту 1 статті 35 Закону
України "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 ),
незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається
обов'язковим і при поданні до компетентного суду письмового
клопотання виконується з урахуванням положень цієї статті та
статті 36 даного Закону.
Так, стороні, що просить здійснити примусове виконання та
території України рішення МКАС чи МАК при ТПП України необхідно
звертатись до компетентного суду з відповідним клопотанням про
приведення цього рішення до примусового виконання. На підставі
ухвали про приведення до виконання рішення МКАС чи МАК при ТПП
України компетентний суд видає виконавчий документ.
Такий порядок відповідає вимогам Конвенції ООН про визнання і
виконання арбітражних рішень ( 995_070 ) (Нью-Йорк, 1958), нормам
Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 )
і не порушує право відповідача на оспорювання рішення МКАС чи МАК
при ТПП України відповідно до статті 34 даного Закону.
Слід зазначити, що у законодавстві України не визначено
конкретного суду, який розглядає заяви заінтересованих осіб про
приведення таких рішень до примусового виконання.
Тому, використовуючи аналогію права і статтю 4 Закону України
"Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів"
( 2860-14 ), такі заяви мають подаватися заінтересованою особою до
апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних
обласних, Київського та Севастопольського міських судів за місцем
постійного чи тимчасового проживання або перебування
(місцезнаходження) боржника.
За результатами розгляду таких заяв суд постановляє ухвалу
про приведення до примусового виконання рішення МКАС чи МАК при
ТПП України та видає виконавчий документ, який пред'являється до
виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби і є
підставою для відкриття виконавчого провадження та здійснення
заходів примусового виконання, передбачених Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ).
Прошу даний лист довести до відома та використання в роботі
всіх державних виконавців.
Заступник Міністра М.М.Шупенявгору