Документ z0008-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.11.2008, підстава - z1106-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2006 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2007 р.
за N 8/13275

Про затвердження Порядку особистого
прийому громадян та участі у "гарячих"
телефонних лініях Голови, першого заступника
та заступників Голови Державного комітету
ядерного регулювання України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету ядерного регулювання
N 177 ( z1106-08 ) від 27.10.2008 }

На виконання Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) та з метою впорядкування роботи з громадськістю в
Державному комітеті ядерного регулювання України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян та участі у
"гарячих" телефонних лініях Голови, першого заступника та
заступників Голови Державного комітету ядерного регулювання
України, що додається.
2. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Т.Козулько) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова О.А.Миколайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
18.12.2006 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2007 р.
за N 8/13275

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян та участі
у "гарячих" телефонних лініях Голови, першого
заступника та заступників Голови Державного
комітету ядерного регулювання України
{ У тексті Порядку слова "Відділом організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника (далі - Відділ)" та "Відділ"
у всіх відмінках замінено словами "уповноваженим
підрозділом" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Державного комітету ядерного регулювання N 177 ( z1106-08 )
від 27.10.2008 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого
прийому громадян та "гарячих" телефонних ліній Головою, першим
заступником та заступниками Голови Держатомрегулювання України.
1.2. Цей Порядок розроблено згідно з Законом України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), указами Президента України від
19.03.97 N 241 ( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення
конституційних прав громадян на звернення", від 13.08.2002 N 700
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення" та від 14.04.2004
N 434 ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення
організації прийому громадян органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих
органів", постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348
( 348-97-п ) "Про затвердження Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової інформації" (далі - Інструкція).
2. Організація особистого прийому громадян
2.1. Прийом громадян Головою, першим заступником та
заступниками Голови Держатомрегулювання України здійснюється
згідно з графіком особистого прийому громадян за попереднім
записом. Графік особистого прийому громадян розробляється щомісяця
уповноваженим підрозділом Держатомрегулювання та погоджується з
керівництвом, яке безпосередньо проводить особистий прийом
громадян наступного місяця. { Абзац перший пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного
регулювання N 177 ( z1106-08 ) від 27.10.2008 } Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться першочергово.
2.2. Попередній (не пізніше ніж за 5 днів до дня прийому)
запис на прийом до керівників Держатомрегулювання України
здійснюється уповноваженим підрозділом. Попередній запис може
здійснюватись за телефоном уповноваженого підрозділу з
обов'язковим поданням (не пізніше ніж за 5 днів до дня прийому)
письмового викладення суті звернення з обґрунтуванням.
2.3. Громадяни, що записались на особистий прийом, повинні
при собі мати документ, що засвідчує особу, або повноваження на
представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа
згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) може бути підставою для відмови в особистому
прийомі.
2.4. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного
законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо
усунення порушень (у разі наявності).
2.5. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина
питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно
розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про
результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається
усна або письмова відповідь у терміни, встановлені чинним
законодавством.
2.6. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
не входить до компетенції Держатомрегулювання України, посадова
особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи
доцільно звернутися, і, по змозі, дає адресу, номер телефону тощо.
2.7. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених
громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду
працівників відповідних структурних підрозділів
Держатомрегулювання України або одержувати від них потрібну
інформацію.
2.8. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі,
реєструються відповідно до Інструкції ( 348-97-п ) спеціалістом
уповноваженого підрозділу, присутнім на особистому прийомі
громадян.
2.9. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням
термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому,
здійснюється уповноваженим підрозділом у Журналі обліку особистого
прийому та телефонних звернень громадян до Держатомрегулювання
України за встановленою формою (додаток).
2.10. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані
під час особистого прийому, передаються до уповноваженого
підрозділу контролю виконання для подальшої реєстрації.
2.11. У прийомі громадян можуть брати участь їхні
представники, повноваження яких оформлені в установленому
законодавством порядку.
2.12. Посадові особи Держатомрегулювання України, які
здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про державну службу"
( 3723-12 ), Указом Президента України від 13.08.2002 N 700
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення", іншими
нормативно-правовими актами та цим Порядком.
3. Організація прямих "гарячих" телефонних ліній
3.1. Прямі "гарячі" телефонні лінії (далі - "гарячі" лінії) з
питань регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні
проводяться керівництвом Держатомрегулювання двічі на місяць
згідно з графіком. Графік проведення "гарячих" ліній розробляється
щомісяця уповноваженим підрозділом Держатомрегулювання та
погоджується з керівництвом, яке безпосередньо проводить "гарячі"
лінії наступного місяця. { Пункт 3.1 в редакції Наказу Державного комітету ядерного
регулювання N 177 ( z1106-08 ) від 27.10.2008 }
3.2. Організація "гарячих" ліній здійснюється працівниками
уповноваженого підрозділу.
3.3. Працівники уповноваженого підрозділу проводять
попередній розгляд телефонних звернень громадян у режимі позмінної
розмови, записуючи: прізвище, ім'я та по батькові громадянина,
місце проживання, контактний телефон, короткий зміст порушеного
питання. У режимі конференц-зв'язку з'єднують громадянина, що
звертається, з посадовою особою.
3.4. Посадова особа під час "гарячих" ліній розглядає
порушені питання по суті та надає відповідно до чинного
законодавства обґрунтоване роз'яснення. Для надання детального роз'яснення щодо порушених громадянами
питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників
відповідних структурних підрозділів Держатомрегулювання України
або одержувати від них потрібну інформацію. За відсутності визначеної графіком посадової особи участь в
"гарячих" лініях беруть ті посадові особи, які призначені
виконувати її обов'язки.
3.5. Відмова громадянина назвати дані, визначені пунктом 3.3
цього Порядку, може бути підставою для відмови у розгляді
телефонного звернення. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,
дискредитацію органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб,
керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання
національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій є
підставою для відмови в телефонному зверненні.
3.6. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості,
вирішуються під час телефонної розмови. Якщо питання, порушене у телефонному зверненні, вирішити під
час "гарячої" лінії неможливо, його звернення розглядається в тому
ж порядку, що і письмове.
Начальник Відділу
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи
керівника - помічник Голови Т.В.Козулько

Додаток
до пункту 2.9 Порядку
особистого прийому громадян
та участі у "гарячих"
телефонних лініях Голови,
першого заступника
та заступників Голови
Державного комітету ядерного
регулювання України

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому та телефонних
звернень громадян до Держатомрегулювання України

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Хто | П.І.Б. |Порушені| Кому |Наслідки | |з/п| прийому/|приймає/| грома- |питання.| доручено |розгляду,| | | прове- | прово-| дянина, |Короткий| розгляд, | індекс, | | | дення | дить | місце | зміст | зміст | дата | | |"гарячої"|"гарячу"| проживання| |доручення,|одержання| | | лінії | лінію | | | термін |відповіді| | | | | | |виконання | від | | | | | | | |виконавця| |---+---------+--------+-----------+--------+----------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Відділу
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи
керівника - помічник Голови Т.В.Козульковгору