Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів
Постанова Національного банку України; Правила від 10.12.2004620
Документ z0025-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2017, підстава - v0093500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.12.2004 N 620
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2005 р.
за N 25/10305
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 93 ( v0093500-17 ) від 21.09.2017 }
Про затвердження Правил Національної системи
масових електронних платежів

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою вдосконалення і приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства України нормативної
бази Національної системи масових електронних платежів (далі -
НСМЕП) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила Національної системи масових
електронних платежів (далі - Правила), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
24.04.2000 N 161 ( z0304-00 ) "Про затвердження Тимчасового
положення про Національну систему масових електронних платежів",
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2000 за
N 304/4525; постанову Правління Національного банку України від
27.08.2001 N 366 ( z0804-01 ) "Про затвердження Змін до
Тимчасового положення про Національну систему масових електронних
платежів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.09.2001
за N 804/5995; постанову Правління Національного банку України від
26.10.2004 N 511 ( z1433-04 ) "Про затвердження Змін до
Тимчасового положення про Національну систему масових електронних
платежів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.11.2004
за N 1433/10032.
3. Визначити, що функції Платіжної організації НСМЕП виконує
Національний банк України.
4. Доручити Раді НСМЕП від імені Платіжної організації НСМЕП
затверджувати методичні, технологічні і технічні документи НСМЕП,
які разом з Правилами визначають порядок діяльності НСМЕП.
5. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків - членів НСМЕП для використання в роботі.
6. Раді НСМЕП протягом двох місяців з дня набрання чинності
цією постановою у разі потреби привести у відповідність до вимог
Правил методичні, технологічні і технічні документи НСМЕП.
7. Членам та учасникам НСМЕП протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цією постановою привести укладені договори у
відповідність до вимог Правил та інших документів Платіжної
організації НСМЕП.
8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.12.2004 N 620
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2005 р.
за N 25/10305

ПРАВИЛА
Національної системи масових електронних платежів

Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні положення
1.1. Ці Правила розроблені згідно із Законами України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), іншими законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Національного банку України (далі -
Національний банк). Правила визначають загальні принципи побудови Національної
системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), її
організаційну структуру, умови членства, порядок вступу та виходу
із системи, взаємовідносини між її членами та учасниками, загальну
технологію роботи в НСМЕП, порядок використання платіжних карток,
загальні правила документообігу і здійснення розрахунків, порядок
вирішення спорів, систему безпеки.
1.2. НСМЕП є внутрішньодержавною банківською багатоемітентною
платіжною системою масових платежів.
1.3. Діяльність НСМЕП направлена на виконання її основних
функцій, а саме: виконання переказу коштів за операціями, що ініційовані із
застосуванням платіжних карток; забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та
економічної ефективності виконання операцій із застосуванням
платіжних карток.
1.4. Спеціальним платіжним засобом НСМЕП є платіжна картка
НСМЕП.
1.5. Під час проведення переказу коштів у НСМЕП
використовується взаємозалік на основі клірингу.
1.6. НСМЕП використовує інформаційні технології, що
забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання
документів за операціями із застосуванням платіжних карток і
формування відповідних документів на переказ коштів в електронній
формі.
1.7. НСМЕП використовує систему захисту інформації, що
забезпечує неперервний захист інформації щодо здійснення операцій
із застосуванням платіжних карток на всіх етапах її формування,
оброблення, передавання та зберігання.
Глава 2. Терміни та визначення
2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни та визначення
вживаються в такому значенні: автоматизована карткова система (далі - АКС) -
програмно-технічний комплекс, за допомогою якого забезпечується
виконання функцій членом(ами) чи учасником(ами) НСМЕП щодо емісії
карток, оброблення інформації за операціями з їх застосуванням,
управління терміналами і банкоматами тощо; авторизація - процедура отримання дозволу на проведення
фінансової або службової операції із застосуванням платіжної або
службової картки; адресний платіж - переказ коштів, який здійснюється
держателем картки з відповідного картрахунку на визначений рахунок
отримувача коштів; акцепт (акцептування) - згода емітента/еквайра на оплату або
надання ним гарантій щодо оплати за документом за операцією із
застосуванням платіжної картки; апаратно-програмний комплекс (далі - АПК) - сукупність
складових компонентів (підсистем, блоків, елементів),
функціонально визначених на рівні інформаційної структури,
взаємодія яких відповідно до інформаційних технологій та
визначених правил (регламентів, інструкцій тощо) забезпечує
реалізацію основних функцій НСМЕП; банківська персоналізація картки - операція, під час
здійснення якої на смарт-картку записуються відповідні банківські
ключі, ідентифікатори платіжних додатків платіжної картки, ліміти
платіжних додатків платіжної картки, дати закінчення дії платіжних
додатків платіжної картки (у межах дати закінчення дії платіжної
картки), а також визначається можливість виконання операцій з
відповідним рахунком завантаження та її використання як
корпоративної; банківський термінал - різновид платіжного термінала, який
реалізує в основному банківські операції із застосуванням
платіжної картки (одержання готівки, завантаження платіжних
додатків картки, перегляд стану рахунку завантаження); блокування платіжної картки - переведення картки в стан, у
якому неможливо виконувати будь-які фінансові операції за
допомогою її платіжних додатків; внутрішньобанківська фінансова операція - фінансова операція,
що виконана із застосуванням платіжної картки, емітент якої
одночасно є еквайром, що обслуговує термінал (банкомат), за
допомогою якого виконана ця операція. Такій операції відповідає
внутрішньобанківська трансакція; внутрішньобанківська трансакція - трансакція, що сформована
терміналом (банкоматом) за результатами внутрішньобанківської
фінансової операції; вихід платіжної картки з ладу - стан картки, у разі якого
стає неможливо виконувати операцію(ї) із її застосуванням; Головний процесинговий центр НСМЕП (далі - ГПЦ) - юридична
особа, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного
з Платіжною організацією договору, отриманого від неї дозволу,
ліцензії тощо) здійснює процесинг, а також виконує функції
клірингової установи НСМЕП; додатковий код валюти та код обліку (далі - ДКВО) - параметр,
який відповідає кожній одиниці виміру (як грошовій, так і умовній)
фінансових операцій у НСМЕП, крім гривні. До ДКВО належать
додаткові коди валют та коди обліку; електронний гаманець (далі - гаманець) - платіжний додаток
платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на
консолідованому картрахунку емітента, і який дозволяє його
держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари
(послуги) без уведення персонального ідентифікаційного номера
(далі - ПІН); електронний чек (далі - чек) - платіжний додаток
персоніфікованої платіжної картки, кошти за операціями з яким
обліковуються на окремому чековому картрахунку, що відкритий в
емітента; журнал завантажень - журнал картки, що зберігає відомості про
останні операції завантаження, які виконані з використанням
платіжної картки; журнал картки - допоміжний документ в електронному вигляді,
що використовується в разі потреби для підтвердження (позитивний
запис журналу картки) або непідтвердження (негативний запис
журналу картки) виконання відповідної фінансової операції із
застосуванням платіжної картки (оплата товарів і послуг, видача
готівки, адресний платіж, завантаження картки). Ведеться під час
виконання відповідної фінансової операції; журнал платежів - журнал картки, що зберігає відомості про
останні операції платежу або видачі готівки, які виконані з
використанням платіжної картки; завантаження - запис на відповідний платіжний додаток картки
інформації про суму коштів (у гривнях або валюті), які можуть бути
використані держателем картки для виконання фінансових операцій. У
системах обліку - запис інформації про обсяг зобов'язань емітента
(у додаткових кодах) перед держателем картки за попередньо
оплаченими товарами (послугами); залишок коштів платіжного додатка картки (далі - залишок
коштів) - інформація про суму коштів, що обліковується на
відповідному платіжному додатку. Залишок коштів може бути
використаний держателем картки під час проведення фінансових
оф-лайн операцій за цим платіжним додатком; "зелений" лист - список емітентів НСМЕП, що працюють у
міжбанківському режимі, призначений для отримання дозволу на
виконання операції із застосуванням платіжної картки певного
емітента; Інтернет-термінал НСМЕП (далі - Інтернет-термінал) - набір
програмно-апаратних засобів, що здатні реалізовувати функції
платіжних терміналів НСМЕП, використовуючи можливості передавання
інформації, які забезпечує Інтернет або інша комп'ютерна мережа
загального чи корпоративного користування (далі - Інтернет).
Інтернет-термінал має дві рознесені в просторі частини -
клієнтську та серверну, взаємодія між якими здійснюється за
допомогою Інтернету; картковий ліміт - обмеження суми певної фінансової операції
або залишку коштів за платіжним додатком (гаманцем чи чеком)
платіжної картки або інші обмеження (за кількістю спроб уведення
ПІН тощо), що регламентують виконання цієї фінансової операції
держателем платіжної картки; картковий рахунок чека (далі - чековий картрахунок) -
поточний рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за
операціями за кожним емітованим ним чеком; кліринговий період - проміжок часу між початком і закінченням
проведення клірингу між його учасниками, що визначений регламентом
НСМЕП; код валюти - параметр, який відповідає кожній грошовій
одиниці виміру фінансових операцій у НСМЕП. Може бути основним і
додатковим. Національній валюті (гривні) відповідає основний код
валюти, іноземним валютам і гривні з цільовим призначенням
відповідають відповідні додаткові коди валют; код обліку - параметр, який відповідає кожній умовній одиниці
виміру фінансових операцій у НСМЕП (штукам, літрам, кілограмам
тощо) і забезпечує можливість обліку операцій за такими одиницями
виміру в АКС емітента (еквайра). Коди обліку, як правило,
індивідуальні для кожного емітента; консолідований картковий рахунок - рахунок, що відкривається
емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним гаманцями; комісійні - оплата учаснику оброблення фінансової трансакції
(щодо кожної з яких завжди визначені еквайр та емітент), яка
розраховується, як правило, під час проведення відповідної
фінансової операції, за послуги її оброблення; ліміт - вид обмеження фінансової операції, ініційованої із
застосуванням платіжної картки, що застосовується з метою
зменшення фінансових ризиків членів та учасників НСМЕП та
забезпечення ефективного використання емітентами залучених коштів
клієнтів. Ліміти, що застосовуються у НСМЕП, поділяються на
карткові та системні; локальна трансакція - трансакція, яка розповсюджується та
обробляється в межах обслуговування однієї АКС процесингового
центру банківського рівня або еквайра, що є одночасно емітентом
платіжної картки, із застосуванням якої ініційована ця трансакція; міжбанківський режим роботи в НСМЕП (далі - міжбанківський
режим) - режим роботи банку в НСМЕП, який дозволяє держателям
карток, емітованих цим банком, обслуговуватися на термінальних
пристроях інших еквайрів НСМЕП, а йому обслуговувати держателів
карток, емітованих іншими емітентами НСМЕП. Робота банку в цьому
режимі передбачає його участь у міжбанківських розрахунках за
операції, виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП; міжбанківська трансакція - трансакція, що сформована
терміналом (банкоматом), який обслуговує еквайр, що не є емітентом
картки, за допомогою якої виконана ця операція; міжбанківська фінансова операція - операція, яка виконана на
терміналі (банкоматі), який обслуговує еквайр, що не є емітентом
картки, за допомогою якої виконана ця операція. Такій операції
відповідає міжбанківська фінансова трансакція; неплатоспроможність учасника розрахунків - неспроможність
учасника розрахунків своєчасно та в повному обсязі виконати свої
зобов'язання за результатами клірингу відповідно до регламенту
проведення цих розрахунків та/або умов взаємного договору; нетто-позиція учасника - загальний підсумок багатостороннього
взаємозаліку за фінансовими трансакціями із застосуванням
платіжних карток для його учасника за визначений кліринговий
період; он-лайн (on-line) операція - операція з використанням
платіжної картки, технологічна схема виконання якої передбачає
наявність під час виконання операції безперервного
телекомунікаційного зв'язку в режимі реального часу між терміналом
(банкоматом), на якому виконується ця операція, та еквайром, а
через нього з емітентом, де здійснюється авторизація цієї
операції; оф-лайн (off-line) операція - операція з використанням
платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує
під час виконання операції безперервного зв'язку в режимі
реального часу з емітентом та еквайром. Під час здійснення оф-лайн
операцій використовується залишок коштів відповідного платіжного
додатка платіжної картки, а авторизація операції проводиться
терміналом (банкоматом), на якому виконується ця операція з
використанням модуля безпеки термінала; період актуальності трансакції - проміжок часу, що
відраховується з дати формування документа в електронному вигляді
за фінансовою операцією із застосуванням платіжної картки
(трансакції, запису журналу операцій картки, запису журналу SAM
тощо), протягом якого документи за цією трансакцією мають бути
розглянуті системою (емітентом) щодо включення її в кліринг за
виконанням певних додаткових умов; персоніфікація картки - операція, під час якої інформація про
картку відповідає у відповідній базі даних емітента інформації про
клієнта або довірену особу клієнта. Персоніфікація платіжних
карток проводиться емітентами, а службових карток - емітентами,
еквайрами та процесинговими центрами; персоніфікована платіжна картка - платіжна картка, яка
містить дані в електронній формі і за потребою додаткові реквізити
в графічному вигляді (прізвище та ім'я, фотокартку, що нанесені на
картку), які дають змогу з використанням електронних засобів чи
візуально ідентифікувати її держателя; платіжна картка НСМЕП (далі - платіжна картка) - спеціальний
платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому
законодавством порядку пластикової смарт-картки, що є носієм
платіжних додатків НСМЕП; платіжний додаток картки НСМЕП (далі - платіжний додаток) -
програмний засіб, розміщений у пам'яті платіжної картки, за
допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку
платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості
товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на
рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також
здійснення інших операцій, передбачених технологією НСМЕП. Може
завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта.
Платіжними додатками в НСМЕП є гаманець та чек; Платіжна організація НСМЕП (далі - Платіжна організація) -
юридична особа, яка є власником або одержала право на використання
знака для товарів і послуг НСМЕП (далі - знак НСМЕП) та інших
знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до НСМЕП, і
яка визначає правила роботи НСМЕП, а також виконує інші функції
щодо забезпечення діяльності НСМЕП і несе відповідальність згідно
із законодавством України та укладеними нею договорами; повний стоп-лист - стоп-лист, який формується в ГПЦ за
заявками, як правило, емітентів і розсилається ним усім іншим
процесинговим центрам і членам системи, що працюють у
міжбанківському режимі роботи в НСМЕП; процесинг - діяльність, що включає в себе формування,
оброблення, передавання та зберігання даних щодо відповідних
членів та учасників НСМЕП і виконання вимог регламенту НСМЕП щодо
їх інформаційного та технологічного обслуговування; процесинговий центр банківського рівня (далі - БПЦ) -
юридична особа, яка на підставі належним чином оформленого права
(укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї
дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг та виконує згідно з
договором(ами) з емітентом(ами) та/або еквайром(ами) їх
інформаційне обслуговування. Виконання функцій БПЦ забезпечується
за допомогою АКС; рахунок завантаження - поточний рахунок клієнта, відкритий
емітентом, який використовується для здійснення з нього
завантаження платіжних додатків картки, платежів за товари та
послуги, одержання готівки, перерахування коштів на рахунки інших
осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже відкриті
клієнтом у емітента поточні рахунки; регламент НСМЕП - визначений Платіжною організацією режим
роботи, обсяг, термін і послідовність дій членів та учасників
НСМЕП щодо виконання ними важливих процедур із забезпечення
керування НСМЕП, проведення збору та передавання документів за
операціями із застосуванням платіжних карток, їх оброблення,
формування документів на переказ, проведення взаєморозрахунків та
реконсиляції. Регламент НСМЕП використовує єдиний обліково-звітний
час, що діє в Україні; регіональний процесинговий центр НСМЕП (далі - РПЦ) -
юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права
(укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї
дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг і виконує кліринг для
окремої групи членів НСМЕП, визначених Платіжною організацією за
відповідною ознакою (територіальне розташування, організаційна
структура тощо); ризик - можливість виникнення певної події, настання якої
призводить до фінансових чи іншого виду втрат членів та/або
учасників платіжної системи; системний ліміт - обмеження загальної суми певного виду
фінансової операції із застосуванням певного платіжного додатка
всіх карток, емітованих емітентом (для емітента в цілому); системна ініціалізація карток - операція, під час якої в
пам'ять смарт-картки записуються файлова структура та інші дані,
що визначають функціональні можливості та термін дії картки; системна персоналізація карток - операція, під час якої у
файли смарт-картки записуються ключі та дані, що визначають її
належність до НСМЕП (або до члена/учасника НСМЕП); системна трансакція - трансакція, оброблення якої виконують
БПЦ та ГПЦ/РПЦ; службова картка НСМЕП (далі - службова картка) - картка, що
використовується уповноваженою службовою особою члена/учасника
НСМЕП для доступу до виконання адміністративних та/або
технологічних функцій у системі; смарт-картка - картка в пластиковому вигляді з умонтованим
мікроконтролером як носієм та обробником інформації, потрібної для
ініціювання переказу коштів та/або виконання службових операцій; стоп-лист - електронний список номерів платіжних карток, за
платіжними додатками яких заборонено проведення будь-яких
фінансових операцій; тариф - система ставок, що визначає розмір оплати за послуги
(ціна послуг); термінальний стоп-лист - стоп-лист, який формується еквайром
із повного стоп-листа окремо для кожного термінального пристрою,
що він обслуговує (з урахуванням обсягу пам'яті термінального
пристрою, відведеного для зберігання стоп-листа); торговельний термінал - різновид платіжного термінала, який
реалізує в основному функції платежу із застосуванням платіжної
картки; трансакція - інформація в електронній формі про окрему
операцію із застосуванням платіжної картки, яка сформована за
результатами її виконання; узагальнений коефіцієнт комісійних - коефіцієнт, який
враховує системну, еквайєрну та емітентську складові комісійних і
за яким розраховується загальна сума комісійних за обслуговування
певної фінансової операції; учасник розрахунків - суб'єкт відносин, що виникають під час
проведення розрахунків за фінансовими зобов'язаннями в результаті
виконання операцій із застосуванням платіжних карток; фінансова трансакція - трансакція про виконання фінансової
операції з певним платіжним додатком платіжної картки; HSM - апаратний модуль безпеки, що встановлюється у серверах
НСМЕП; SAM - модуль безпеки термінала у вигляді пластикової
смарт-картки, що встановлений у всіх терміналах і банкоматах
НСМЕП. 2.2. Інші терміни, які використовуються в Правилах,
уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ),
нормативно-правових актах Національного банку, які регулюють
порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій із їх
застосуванням.
Розділ II. Основні засоби НСМЕП
Глава 1. Загальні положення
1.1. Діяльність НСМЕП забезпечується та регулюється такими
засобами: організаційною структурою; АПК; нормативною базою.
Глава 2. Організаційна структура,
АПК та нормативна база НСМЕП
2.1. Організаційна структура НСМЕП - це сукупність визначених
Платіжною організацією суб'єктів, їх функцій, прав і обов'язків, а
також сукупність відносин, що виникають між ними під час
проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП. До складу НСМЕП входять: Платіжна організація; члени НСМЕП; учасники НСМЕП.
2.2. Загальні засади діяльності, організаційна структура
Платіжної організації та порядок забезпечення виконання нею своїх
функціональних обов'язків визначаються внутрішніми документами
Платіжної організації.
2.3. Членами НСМЕП є емітенти та еквайри.
2.4. Учасниками НСМЕП є: розрахунковий банк НСМЕП (далі - розрахунковий банк); ГПЦ; РПЦ; БПЦ; технічні еквайри (еквайрингові компанії); підприємства торгівлі та сфери послуг (далі - торговці); держателі платіжних карток (далі - держателі карток).
2.5. Розрахунковим банком може бути уповноважений Платіжною
організацією банк-резидент або Національний банк. Банк, що виконує функції розрахункового банку, визначає
Платіжна організація.
2.6. Юридичних осіб, які виконують функції ГПЦ, РПЦ, БПЦ та
технічних еквайрів, визначає Платіжна організація. Юридичними особами, які забезпечують виконання функцій БПЦ,
можуть бути як члени, так і учасники НСМЕП.
2.7. Склад АПК, основні функції його складових компонентів та
загальний порядок їх використання визначаються документами
Платіжної організації щодо АПК та порядку застосування його
компонентів.
2.8. Нормативна база НСМЕП - це документи, які визначають
нормативні та технологічні вимоги, а також методичні положення
щодо діяльності НСМЕП і функціонування АПК, до яких належать: нормативні та методичні документи щодо діяльності Платіжної
організації, а також членів та учасників НСМЕП (інструкції,
положення, правила, порядки, регламенти тощо); технологічні документи щодо функціонування АПК; Правила. Перелік документів Платіжної організації, за допомогою яких
забезпечується діяльність НСМЕП, наведено в реєстрі нормативних,
методичних та технологічних документів НСМЕП, який ведеться
Платіжною організацією.
2.9. Взаємовідносини між Платіжною організацією, членами та
учасниками НСМЕП будуються на договірних засадах. Умови договорів
між ними мають відповідати законодавству України, у тому числі
нормативно-правовим актам Національного банку, нормативним
документам НСМЕП. Якщо до законодавства України, у тому числі
нормативно-правових актів Національного банку, нормативних
документів НСМЕП чи Правил уносяться зміни, які впливають на
укладені між Платіжною організацією, членами та/або учасниками
НСМЕП відповідні договори, то між ними мають бути укладені
додаткові угоди до чинних договорів, що враховуватимуть зазначені
зміни.
Розділ III. Основні функції, обов'язки та права
Платіжної організації
Глава 1. Функції та обов'язки Платіжної організації
1.1. Платіжна організація зобов'язана виконувати такі
функції: визначати, формувати, уносити зміни та забезпечувати розвиток
нормативної бази НСМЕП і здійснювати нагляд за її виконанням тими
членами та учасниками НСМЕП, з якими вона має договірні відносини,
а також розповсюджувати на визначених нею умовах нормативні
документи НСМЕП і зміни до них; визначати, формувати та
забезпечувати діяльність та розвиток організаційної структури
НСМЕП; визначати принципи побудови АПК, технічні вимоги до його
компонентів і забезпечувати їх розроблення, випробування,
впровадження та розвиток; визначати типи та характеристики карток НСМЕП, узгоджувати
дизайн карток перед початком їх емісії, забезпечувати організацію
їх виробництва та підготовку до використання (системну
ініціалізацію та персоналізацію); визначати типи платіжних додатків і правила виконання
операцій за ними; забезпечувати генерацію, зберігання та поширення системної
ключової інформації; визначати порядок проведення взаєморозрахунків і формування
відповідних складових страхового фонду з покриття ризиків
невиконання міжбанківських розрахунків за операціями із
застосуванням платіжних карток НСМЕП (далі - страховий фонд
НСМЕП), а також розраховувати їх обсяг; визначати типи комісійних, порядок їх розрахунку та
розподілу, а також розміри відповідних складових загальносистемних
комісійних (для певних фінансових операцій); визначати перелік основних тарифів за виконання важливих
процедур і надання послуг та/або встановлювати/узгоджувати їх
розміри; визначати правила організації безпеки в НСМЕП і забезпечувати
нагляд за їх виконанням; визначати ризики та методи управління ризиками в НСМЕП; визначати порядок формування та використання страхового фонду
НСМЕП і здійснювати нагляд за його використанням; визначати види обмежень, а також встановлювати системні
обмеження щодо проведення операцій із застосуванням платіжних
карток НСМЕП і забезпечувати їх використання; визначати правила організації захисту інформації в НСМЕП і
забезпечувати нагляд за їх виконанням; надавати членам та учасникам НСМЕП вільний доступ до
потрібної їм інформації, що не становить комерційної таємниці,
щодо компонентів АПК, які мають свідоцтва на право їх
застосування, та діяльності у НСМЕП; визначати порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій
і вирішення спірних питань, а також сприяти врегулюванню
конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань; здійснювати адміністративне керування НСМЕП; приймати рішення щодо можливості членства та/або відповідної
участі в НСМЕП юридичних осіб і забезпечувати укладання
відповідних договорів та надання ліцензій; приймати рішення щодо припинення, обмеження або зупинення
діяльності в НСМЕП її члена або учасника - юридичної особи; представляти НСМЕП у зовнішніх відносинах; визначати маркетингову політику щодо розвитку НСМЕП і
забезпечувати її проведення; формувати фонди для забезпечення діяльності та подальшого
розвитку НСМЕП; виконувати інші функції, передбачені Правилами, а також
іншими документами НСМЕП.
Глава 2. Права Платіжної організації
2.1. Платіжна організація має право: визначати, формувати та вносити зміни до Правил та інших
нормативних документів НСМЕП; здійснювати контроль за виконанням членами та учасниками
НСМЕП договірних зобов'язань перед Платіжною організацією; припинити дію наданого права (дозволу, ліцензії тощо) щодо
виконання членом або учасником НСМЕП відповідних функцій у разі
порушення ним умов дозволу, ліцензії тощо; обмежити або припинити діяльність у НСМЕП її члена або
учасника - юридичної особи у випадках, обумовлених Правилами; доручати (делегувати) визначеним нею членам(учасникам) НСМЕП
або іншим юридичним особам виконання визначених нею окремих
функцій; установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну
таємницю; здійснювати/замовляти розроблення та впроваджувати додаткові
(модифіковані) платіжні та інші додатки; вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що
завдані членом(учасником) НСМЕП Платіжній організації та/або
іншому члену (учаснику) НСМЕП; установлювати тарифи на послуги Платіжної організації.
Розділ IV. Основні функції членів та учасників НСМЕП
Глава 1. Основні функції члена НСМЕП
1.1. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або
еквайра.
1.2. Емітент НСМЕП зобов'язаний виконувати такі функції: забезпечувати надійне функціонування та обслуговування
відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується
виконання його функціональних обов'язків; сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у
порядку, визначеному Платіжною організацією; своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП
згідно з договірними зобов'язаннями; здійснювати якісне обслуговування клієнтів згідно з
договірними зобов'язаннями, а також держателів емітованих ним
платіжних карток; визначати та встановлювати в межах своїх повноважень
відповідні комісійні та обмеження (ліміти) за операціями із
застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на
них, а також інформувати держателів платіжних карток про їх зміну; забезпечити конфіденційність інформації відповідно до
укладених договорів; надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях
відповідно до укладених договорів; забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та
спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком,
визначеним Платіжною організацією; здійснювати інформаційне обслуговування емітованих ним
платіжних карток та операцій за ними; інші функції, визначені законодавством України, у тому числі
нормативними документами Платіжної організації.
1.3. Еквайр НСМЕП зобов'язаний виконувати такі функції: забезпечувати надійне функціонування та обслуговування
відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується
виконання його функціональних обов'язків; сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у
порядку, визначеному Платіжною організацією; своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП
згідно з договірними зобов'язаннями; здійснювати якісне обслуговування торговців згідно з
договірними зобов'язаннями, а також держателів платіжних карток; визначати та встановлювати в межах своїх повноважень
відповідні комісійні за операціями із застосуванням платіжних
карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також завчасно
інформувати держателів платіжних карток і торговців про їх зміну; забезпечити конфіденційність інформації відповідно до
укладених договорів; надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях
відповідно до укладених договорів; забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та
спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком,
визначеним Платіжною організацією; здійснювати інформаційне обслуговування торговців та операцій
за платіжними картками; інші функції, визначені законодавством України та
нормативними документами Платіжної організації.
Глава 2. Основні функції учасників НСМЕП
2.1. Розрахунковий банк зобов'язаний виконувати такі функції: відкривати та вести відповідні рахунки, потрібні для
проведення розрахунків між учасниками клірингу за операції, які
виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП і включені до
клірингу (далі - розрахунки між учасниками клірингу); приймати клірингові вимоги від ГПЦ і проводити розрахунки між
учасниками клірингу відповідно до регламенту НСМЕП; обліковувати і використовувати згідно з порядком, визначеним
Платіжною організацією, та умовами укладених договорів кошти
складових страхового фонду НСМЕП, а також інформувати Платіжну
організацію та відповідних учасників клірингу про використання
відповідних коштів складових страхового фонду НСМЕП за відповідний
період і необхідність виконання пов'язаних з цим зобов'язань; здійснювати контроль за своєчасним формуванням і поповненням
членами НСМЕП відповідних складових страхового фонду згідно з
порядком, визначеним Платіжною організацією, та умовами укладених
договорів і надавати Платіжній організації, відповідним членам
НСМЕП і ГПЦ інформацію про порушення зазначеного порядку; здійснювати контроль за своєчасним поверненням членами НСМЕП
позик із загального гарантійного фонду Платіжної організації
відповідно до нормативних документів НСМЕП та умов договору з
Платіжною організацією; брати участь разом з Платіжною організацією в управлінні
ризиками за розрахунками між учасниками клірингу; виступати гарантом завершення розрахунків між учасниками
клірингу як за рахунок використання коштів страхового фонду НСМЕП,
так і шляхом кредитування учасників клірингу згідно з порядком,
визначеним відповідними нормативно-правовими актами Національного
банку та умовами взаємних договорів; інформувати Платіжну організацію та ГПЦ про результати
розрахунків між учасниками клірингу згідно з регламентом НСМЕП; визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та
учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також
встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них; забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до
укладених договорів; брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних
питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених
договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією; виконувати інші функції, визначені законодавством України, у
тому числі нормативними документами НСМЕП.
2.2. ГПЦ зобов'язаний виконувати такі функції: забезпечувати оперативне керування АПК і безпекою НСМЕП у
межах повноважень, визначених Платіжною організацією,
забезпечувати збирання, сортування, інформаційне оброблення та
зберігання відповідних міжбанківських трансакцій системи; забезпечувати обмін інформацією з РПЦ, БПЦ та розрахунковим
банком; забезпечувати цілодобову безперебійну авторизацію
міжбанківських операцій з використанням карток НСМЕП за умови
цілодобової роботи їх емітентів та наявності зв'язку з ними; забезпечувати маршрутизацію запитів до емітентів на
авторизацію та ведення таблиць маршрутизації інших РПЦ; обліковувати членів та учасників НСМЕП, емітовані картки,
модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали, які включені в роботу
АПК; виконувати кліринг, формувати та передавати до розрахункового
банку документи на переказ (клірингові вимоги) для проведення
взаєморозрахунків між членами та відповідними учасниками НСМЕП; формувати та подавати Платіжній організації, членам та
відповідним учасникам НСМЕП потрібну звітність та інформаційні
виписки за результатами клірингу; забезпечувати підтримку бази даних членів та учасників НСМЕП
та формування потрібних форм звітності для них згідно з умовами
укладених договорів; надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях
відповідно до умов укладених договорів; забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов
укладених договорів; визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та
учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також
встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них; брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних
питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених
договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією; виконувати функції регіонального процесингового центру для
того регіону, в якому він розташований (у разі потреби); виконувати інші функції, визначені законодавством України та
нормативними документами НСМЕП.
2.3. РПЦ зобов'язаний виконувати такі функції: забезпечувати підтримку оперативного керування АПК і безпеки
НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною організацією,
забезпечувати збирання, сортування, оброблення та зберігання
відповідних міжбанківських трансакцій; забезпечувати збирання, зберігання та передавання до ГПЦ
потрібної інформації щодо нештатних ситуацій у відповідних членів
та учасників НСМЕП; забезпечувати передавання відповідним емітентам
міжбанківських трансакцій для акцептування та збирання
підтверджень (акцептів) цих трансакцій від емітентів; забезпечувати формування та звіряння нетто-позицій
відповідних членів НСМЕП, а також надсилання звірених
нетто-позицій до ГПЦ і скоригованих нетто-позицій до відповідних
членів НСМЕП; забезпечувати згідно з регламентом НСМЕП і відповідно до умов
укладених договорів безперебійне та якісне інформаційне
обслуговування членів та учасників НСМЕП, що підключені до нього,
та надання їм необхідних послуг; обліковувати членів та учасників НСМЕП, яких він обслуговує,
емітовані ними картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали цих
членів та учасників НСМЕП, які включені в роботу АПК; забезпечувати підтримку бази даних щодо відповідних членів та
учасників НСМЕП і формування потрібних форм звітності для них; надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях
відповідно до укладених договорів; забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до
укладених договорів; визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній
організації, членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх
діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень)
тарифи на них; брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних
питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених
договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією; виконувати інші функції, визначені законодавством України, у
тому числі нормативними документами НСМЕП.
2.4. Перелік функцій кожного окремого БПЦ визначається
умовами укладених договорів з Платіжною організацією та емітентами
та/або еквайрами, яких він обслуговує. Зокрема, БПЦ може
виконувати такі функції: здійснювати інформаційне обслуговування кожного з емітентів
та/або еквайрів шляхом виконання делегованих йому функцій
(повноважень); визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній
організації та відповідним емітентам та/або еквайрам для
забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх
повноважень) тарифи на них.
2.5. Технічний еквайр зобов'язаний виконувати такі функції: створювати та обслуговувати мережу терміналів (банкоматів)
для обслуговування платіжних карток НСМЕП; забезпечувати згідно з Правилами та відповідно до умов
укладених договорів безперебійне та якісне обслуговування членів і
учасників НСМЕП, надавати консультативну допомогу в нестандартних
ситуаціях відповідно до умов укладених договорів; забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов
укладених договорів; виконувати інші функції, визначені цими Правилами та іншими
нормативними документами НСМЕП.
2.6. Торговець зобов'язаний виконувати такі функції: обслуговувати держателів платіжних карток у межах
гарантованого еквайром(ами) переліку послуг; створювати умови обслуговування держателів платіжних карток,
що забезпечують збереження їх конфіденційної інформації (ПІН); надавати держателям карток повний набір товарів та послуг за
цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків
готівкою; перевіряти платіжні картки на їх відповідність установленим
вимогам щодо обов'язкових реквізитів; на вимогу еквайра(ів) подавати копії документів за операціями
із застосуванням платіжних карток.
Розділ V. Порядок оформлення членства/участі в НСМЕП
Глава 1. Порядок вступу членів до НСМЕП
1.1. Вступ юридичної особи до НСМЕП як члена відбувається
шляхом укладання ним відповідного договору з Платіжною
організацією, передбаченого Правилами.
1.2. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або
еквайра з виконанням цих функцій у повному обсязі або з
делегуванням іншим членам/учасникам НСМЕП частини цих функцій щодо
інформаційного обслуговування держателів карток та/або торговців.
Перелік функцій щодо інформаційного обслуговування, які
дозволяється делегувати іншим членам/учасникам НСМЕП, визначається
Платіжною організацією. Основні функції, обов'язки, права та відповідальність члена
НСМЕП і орієнтовний перелік зразків договорів, які необхідно
укласти юридичній особі для та після вступу до НСМЕП, та вимоги
Платіжної організації до їх структури та змісту визначаються
документами Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та
оформлення участі в НСМЕП.
1.3. Для вступу до НСМЕП юридична особа подає Платіжній
організації такі документи: заяву про вступ до НСМЕП; копію банківської ліцензії Національного банку або документа
на право надання відповідних фінансових послуг (для небанківської
установи). Платіжна організація в місячний строк з дня одержання
вищезазначених документів розглядає їх і вирішує питання про
укладання або відмову в укладанні з нею договору про вступ до
НСМЕП. Термін подання юридичною особою підписаного нею проекту
договору з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП обмежується
місячним строком, що відлічується з дня відправлення Платіжною
організацією до цієї юридичної особи листа з дозволом на укладання
договору про вступ до НСМЕП. Цей дозвіл анулюється, якщо протягом
зазначеного строку до Платіжної організації НСМЕП не надійде
підписаний юридичною особою проект договору. У разі відмови в прийнятті юридичної особи до НСМЕП Платіжна
організація протягом місяця з дати одержання від юридичної особи
заяви про вступ до НСМЕП письмово повідомляє її про причини
відмови.
1.4. Датою вступу юридичної особи до НСМЕП є дата підписання
договору про її вступ до НСМЕП.
Глава 2. Порядок вступу учасників до НСМЕП
2.1. Вступ до НСМЕП юридичних та фізичних осіб (оформлення
участі в НСМЕП як учасників) відбувається шляхом укладання ними
відповідних договорів, передбачених Правилами. Основні функції,
обов'язки, права та відповідальність учасників НСМЕП і орієнтовний
перелік зразків договорів, які слід укласти учасникам НСМЕП, та
вимоги Платіжної організації до їх структури та змісту
визначаються документами Платіжної організації щодо порядку вступу
до НСМЕП та оформлення участі в ній.
2.2. Якщо учасники НСМЕП є структурними підрозділами однієї
юридичної особи, то взаємовідносини між ними повинні будуватись
згідно з внутрішніми розпорядчими документами цієї юридичної
особи, які повинні відповідати вимогам Правил та нормативних і
технологічних документів НСМЕП.
2.3. Оформлення участі в НСМЕП розрахункового банку
проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною
організацією про обслуговування членів НСМЕП за операції, що
виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП, а також про
використання страхового фонду НСМЕП.
2.4. Оформлення участі в НСМЕП ГПЦ проводиться шляхом
укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про: умови надання йому Платіжною організацією програмних засобів; зобов'язання та відповідальність щодо виконання режиму роботи
та регламентів НСМЕП; надання повноважень з оперативного керування системою.
2.5. Оформлення участі в НСМЕП РПЦ проводиться шляхом
укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про
умови надання Платіжною організацією програмних засобів із
зазначенням зобов'язань та відповідальності щодо виконання режиму
роботи та регламентів НСМЕП.
2.6. Оформлення участі в НСМЕП БПЦ проводиться шляхом
укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про
умови участі із зазначенням зобов'язань та відповідальності щодо
виконання режиму роботи і регламентів НСМЕП та якості надання
послуг членам НСМЕП.
2.7. Оформлення участі в НСМЕП технічного еквайра проводиться
шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною
організацією про умови участі та організації безпеки під час
використання ним програмно-технічних засобів, що забезпечують
виконання його функцій у НСМЕП.
2.8. Оформлення участі в НСМЕП торговця проводиться шляхом
укладання ним договору з еквайром про обслуговування торговця і
виконання розрахунків з ним за операції, які здійснені між
торговцем і клієнтами із застосуванням платіжних карток. Для забезпечення технологічного, інформаційного
обслуговування торговельних терміналів торговець також може
укладати відповідні договори з технічними еквайрами. Торговець самостійно вибирає еквайра, з яким він укладає
договір. У цьому разі необов'язково, щоб саме в цьому банку
торговець мав відкриті поточні рахунки. Торговець може укладати
договори та співпрацювати з різними еквайрами (технічними
еквайрами) одночасно. Кожний торговельний термінал повинен
інформаційно обслуговуватися лише тим еквайром (технічним
еквайром), який зареєстрував цей термінал у відповідній АКС.
2.9. Оформлення участі в НСМЕП держателя платіжної картки
(фізичної чи юридичної особи) проводиться шляхом укладання ним
договору з емітентом про відкриття рахунків, видачу карток та
умови здійснення операцій за ними.
2.10. Процедури оформлення участі в НСМЕП вищезазначених
учасників та виконання ними підготовчих робіт щодо забезпечення
роботи в НСМЕП визначаються документами Платіжної організації щодо
порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.
2.11. Договори, що укладаються учасниками НСМЕП, складаються,
як правило, у двох примірниках. На вимогу однієї із сторін
кількість примірників договору може бути більшою.
Розділ VI. Порядок застосування компонентів АПК
Глава 1. Загальні положення
1.1. До складу АПК входять компоненти програмного
забезпечення та устаткування, що забезпечують оброблення даних,
захист електронної інформації та телекомунікаційний зв'язок.
Розроблення та постачання окремих компонентів АПК виконується як
Платіжною, так і сторонніми організаціями.
1.2. Платіжна організація визначає вимоги до: складу компонентів АПК, їх функціональності та правил
взаємодії між ними; порядку розроблення та застосування компонентів АПК; забезпечення захисту інформації в НСМЕП; порядку та обсягу проведення випробувань компонентів та
надання свідоцтв на право їх застосування в НСМЕП; порядку інсталяції та заміни компонентів; підключення компонентів до підсистеми телекомунікацій; порядку обліку та заміни версій програмного забезпечення.
1.3. Платіжна організація проводить перевірку компонентів АПК
[прикладного програмного забезпечення для АКС і процесингових
центрів, терміналів, банкоматів, електронних контрольно-касових
апаратів (далі - ЕККА), комп'ютерно-касових систем (далі - ККС)],
що мають використовуватись у системі її членами та учасниками
відповідно до вимог, які сформульовані нею, і видає
постачальникам/розробникам відповідні свідоцтва, що дають право на
застосування їх продукції у НСМЕП.
1.4. Платіжна організація веде облік продукції, що отримала
свідоцтво на право її використання в НСМЕП, і надає цю та іншу
необхідну для роботи в системі інформацію членам та учасникам
НСМЕП, іншим юридичним особам, що планують стати членами або
учасниками НСМЕП.
1.5. Платіжна організація в межах своєї компетенції сприяє
створенню конкурентного середовища серед постачальників продукції,
які отримали відповідне свідоцтво на право її використання в
НСМЕП.
Глава 2. Порядок застосування компонентів АПК
2.1. Застосування в НСМЕП продукції, що не має відповідного
свідоцтва Платіжної організації, не допускається. Відповідальність
за збитки, завдані іншим особам, що виникли у разі порушення вимог
Платіжної організації щодо використання продукції з наявністю
відповідного свідоцтва, а також порядку заміни компонентів і
версій програмного забезпечення, несе член або учасник НСМЕП, який
порушив ці вимоги.
2.2. Термінальне обладнання, що застосовується в НСМЕП, у
своєму номері повинно мати ідентифікатор виробника, а перед
використанням його в НСМЕП належним чином має бути зареєстроване в
ГПЦ і процесинговому центрі, що обслуговує еквайра.
2.3. Програмно-технічні засоби, що використовуються в НСМЕП,
мають відповідати вимогам Платіжної організації, відповідних
державних або міжнародних стандартів. Користувачі програмного
забезпечення (крім того, що мають відповідні свідоцтва на право
застосування в НСМЕП) повинні одержати відповідний дозвіл на його
використання від власника авторських або суміжних прав.
Розділ VII. Платіжні картки та платіжні додатки.
Операції з їх застосуванням
Глава 1. Типи карток та їх призначення
1.1. У НСМЕП картки за типами поділяються на платіжні та
службові.
1.2. Залежно від правил та вимог до оформлення платіжних
операцій платіжні картки поділяються на особисті та корпоративні. Держателем особистої платіжної картки є фізична особа.
Держателем корпоративної платіжної картки є довірена особа
клієнта - юридичної особи або фізична особа-підприємець чи його
довірена особа.
1.3. Кожен тип карток має додатковий розподіл за
функціональним призначенням картки. Перелік платіжних та службових
карток та їх розподіл за функціональним призначенням, вимоги до
якості карток НСМЕП визначається документами Платіжної
організації.
1.4. Платіжні картки призначені для застосування їх
держателями як технічного засобу для: безготівкової оплати за товари та послуги (у тому числі тих,
купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної
комерції); одержання готівки в касах банків та інших фінансових установ,
торговців та через банкомати; перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших
осіб.
1.5. Платіжні картки можуть мати додаткові властивості та
містити додаткову інформацію, що дозволяє використовувати їх як
технічний засіб для забезпечення: ідентифікації клієнта (посвідчення особи, пенсійне
посвідчення тощо); послуг у страховій медицині та інших видах страхування; обслуговування пільгових категорій населення; одержання пільг у торгівлі. Створення файлів з додатковою інформацією в платіжних картках
здійснюється за заявкою емітента до Платіжної організації.
1.6. Платіжні картки можуть містити кілька платіжних
додатків, кожний з яких підтримує тільки один код платіжної
одиниці (код валюти (основний або додатковий) або код обліку). Платіжні картки з ДКВО, використання яких базується на
технології НСМЕП, можуть бути використані в системах надання та
обліку визначених послуг, реалізованих за участю емітентів цих
карток та інших належних установ, та для реалізації небанківських
платіжних систем. Якщо у Правилах додатково не зазначено, що
платіжна картка має ДКВО, то всі платіжні додатки такої картки
підтримують основний код валюти (гривню). Платіжні картки з ДКВО можуть бути як особисті, так і
корпоративні та використані їх держателями як технічний засіб для: одержання наперед оплачених товарів (послуг); одержання готівки в іноземній валюті; платежу за товари та послуги цільового призначення; платежу за товари та послуги населення, що має пільги (оплата
проїзду на транспорті, ліків, комунальних послуг тощо); одержання соціальної допомоги, субсидій тощо. Для проведення емісії платіжних карток з ДКВО емітент подає
до Платіжної організації документи, перелік яких визначається нею.
1.7. Платіжні та службові картки, придбані членами та
відповідними учасниками НСМЕП, зберігаються як бланки суворого
обліку.
Глава 2. Платіжні додатки карток та операції
з їх застосуванням
2.1. У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними
додатками - гаманець та чек. Платіжні додатки картки не залежать один від одного та
використовуються кожний окремо. На платіжній картці можуть розміщуватись як один платіжний
додаток (гаманець чи чек), так і обидва платіжних додатки
одночасно. Для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із
застосуванням платіжного додатка є: ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із
залишку коштів відповідного платіжного додатка картки (далі - ПІН
залишку коштів); ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції з
його рахунком завантаження (далі - ПІН рахунку).
2.2. Держателі карток НСМЕП за допомогою платіжних додатків
карток можуть виконувати такі фінансові операції: он-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку
завантаження; оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку
завантаження; завантаження платіжного додатка картки готівкою; одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка
картки; одержання готівки з рахунку завантаження; платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; платіж з рахунку завантаження; адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; адресний платіж з рахунку завантаження; повернення коштів останнього успішно завершеного платежу
(операція сторно). Платіж та одержання готівки із залишку коштів додатка картки
є оф-лайн операціями. Платіж та одержання готівки з рахунку
завантаження, а також завантаження платіжних додатків картки
готівкою є он-лайн операціями.
2.3. Держателі платіжних карток НСМЕП (з ДКВО також) за
допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі
нефінансові операції: перегляд стану рахунку завантаження; перегляд залишків коштів платіжних додатків на картці; перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій); перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій); зміну ПІН залишку коштів та ПІН рахунку гаманця та чека (ця
операція може проводитися на всіх банківських терміналах та
банкоматах НСМЕП).
2.4. Емітент може виконувати з емітованими ним картками такі
нефінансові операції: установлення та оновлення (зміну) терміну дії гаманця та
чека; установлення та зміну лімітів гаманця та чека; розблокування ПІН залишку коштів та ПІН рахунку; розблокування платіжного додатка картки, який заблоковано під
час порушення технології виконання операції оф-лайн завантаження
платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта.
2.5. Платіжні картки з ДКВО дають можливість їх держателям
виконувати такі фінансові операції: платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (у режимі
оф-лайн); платіж з рахунку завантаження (у режимі он-лайн); завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження
(у режимі он-лайн); завантаження платіжного додатка картки готівкою (у режимі
он-лайн); одержання готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків в
іноземній валюті у касах і банкоматах уповноважених
банків-резидентів, які емітували ці картки (у валюті, код якої
відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки); повернення коштів останнього успішно завершеного платежу
(операція сторно).
2.6. Держателі корпоративних платіжних карток з основним
кодом валюти (гривнею) за їх допомогою можуть здійснювати такі
фінансові операції: одержання готівки у валюті України для здійснення
розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами,
у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України з
урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами
Національного банку з питань регулювання готівкового обігу; здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті
України, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю,
витратами представницького характеру, а також витратами на
відрядження в межах України. Держателі корпоративних платіжних карток з ДКВО за їх
допомогою можуть здійснювати такі фінансові операції: одержання готівки в іноземній валюті (код якої відповідає
додатковому коду валюти платіжного додатка картки) в касах і
банкоматах уповноважених банків-емітентів для оплати витрат на
закордонні відрядження; здійснення розрахунків у безготівковій формі за товари та
послуги [отримання наперед оплачених товарів (послуг)] для
забезпечення статутної та господарської діяльності. Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної
особи-підприємця за операції із застосуванням корпоративних
платіжних карток, уважаються виданими під звіт держателю платіжної
картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними
звітними документами. Повернення довіреною особою клієнта
невикористаних коштів та відшкодування власнику корпоративного
картрахунку коштів, використаних понад встановлені норми,
здійснюється згідно з чинним законодавством України. Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних
картрахунків за операціями із застосуванням корпоративних
платіжних карток здійснюють власники цих рахунків.
2.7. Усі без винятку операції з платіжними додатками
платіжних карток можуть бути здійснені їх держателями у будь-якому
місці обслуговування за картками НСМЕП за наявності відповідного
обладнання, якщо інше не обумовлено умовами договору між емітентом
і клієнтом. Місця обслуговування за платіжними картками НСМЕП повинні
бути позначені знаком НСМЕП. Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням
обмежень, установлених Правилами та нормативно-правовими актами
Національного банку.
2.8. У разі використання клієнтом - фізичною особою рахунку
завантаження для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії,
інших подібних виплат та за умови неможливості виконання з
будь-яких причин адресного платежу із застосуванням платіжної
картки, клієнт - фізична особа може без використання платіжної
картки за своїм дорученням (заявою) у межах ліміту, визначеного
договором, здійснювати переказ коштів з цього картрахунку на інші
власні рахунки і на рахунки інших осіб (плата за комунальні
послуги, телефон, електроенергію тощо), повернення кредиту та
процентів за ним, а також сплату комісій за розрахунково-касове
обслуговування. Переказ коштів з картрахунків без використання платіжної
картки клієнтами - фізичними особами має здійснюватися з
дотриманням установленого режиму використання картрахунків та
оформленням відповідних розрахункових документів, передбачених
нормативно-правовими актами Національного банку з питань
безготівкових розрахунків.
2.9. Члени та учасники НСМЕП, що здійснюють обслуговування
держателів карток, не мають права самостійно приймати рішення про
відмову держателям карток в обслуговуванні, крім випадків,
передбачених Правилами та документами Платіжної організації щодо
операцій із застосуванням платіжних карток, та дискримінувати
клієнтів інших членів НСМЕП.
2.10. Особливості виконання фінансових і нефінансових
операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП визначено в
документах Платіжної організації щодо операцій із застосуванням
карток НСМЕП.
Глава 3. Порядок виконання документів на переказ.
Загальні правила документообігу
3.1. Фінансові операції держателів карток з використанням
платіжних карток НСМЕП (крім операції оф-лайн завантаження
платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта) повинні
виконуватись з оформленням засобами НСМЕП або за їх допомогою
відповідних документів за операціями із застосуванням платіжних
карток у паперовому та/або електронному вигляді.
3.2. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток у паперовому вигляді оформляються у формі квитанції
платіжного термінала, чека банкомата тощо. Ці документи за операціями складаються за місцем проведення
операцій завжди в разі позитивного завершення цих операцій та у
визначених технологією НСМЕП випадках у разі негативного
завершення цих операцій у потрібній для всіх учасників розрахунків
кількості примірників. Винятком є термінали та банкомати, які зберігають (із
резервуванням) копії документів за операціями із застосуванням
платіжних карток в електронному вигляді та можуть друкувати
примірник документа за операцією тільки для клієнта. Чек банкомата може друкуватись і надаватись держателю
платіжної картки за його вимогою. Під час проведення розрахунків за товари (послуги) за
технологією електронної комерції допускається формування квитанції
платіжного термінала в електронній формі за умови доставки її
клієнту.
3.3. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток у паперовому вигляді, що оформлені відповідно до вимог
Правил та нормативно-правових актів Національного банку і містять
інформацію, захищену від підробок елементами криптографічного
захисту, мають статус первинного документа за операцією із
застосуванням платіжної картки клієнта (довіреної особи клієнта),
за яким виконана операція, і можуть використовуватися у разі
врегулювання спірних питань між держателем картки і торговцем, а
також між клієнтом і емітентом.
3.4. Торговці, які здійснюють розрахункові операції у
безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, під час
продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг зобов'язані у випадках, передбачених
законодавством України, проводити розрахункові операції на повну
суму купівлі (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи
реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових
операцій, або у випадках, передбачених законодавством України, із
застосуванням зареєстрованих розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій.
3.5. Якщо на підприємстві торгівлі (послуг) застосовується
платіжний термінал, що з'єднаний або поєднаний з реєстратором
розрахункових операцій, то його засобами друкується документ за
операцією, в якому, крім установлених нормативними актами України
обов'язкових реквізитів чека касового апарата, додатково містяться
також обов'язкові реквізити квитанції платіжного термінала, що
перераховані в пунктах 3.6 та 3.7 цього розділу.
3.6. Основними обов'язковими реквізитами квитанції
торговельного термінала є: номер квитанції; номер термінала; ідентифікатор еквайра та підприємства торгівлі (послуг) або
інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати; назва платіжного додатка картки, за яким виконана операція; дата та час (години, хвилини) здійснення операції; вид операції (купівля, повернення); найменування ДКВО/одиниця виміру (за їх наявності) та ДКВО
(тільки для операції за платіжним додатком картки з ДКВО); сума операції у валюті України (валюта операції за операцією
із платіжним додатком картки з ДКВО не зазначається); номер платіжної картки; код авторизації, що ідентифікує операцію в НСМЕП; результат завершення операції (успішне/неуспішне); номер збору. У разі успішного завершення операції на чеку друкується
службова інформація. У разі неуспішного завершення операції на чеку друкується
результат завершення операції та службова інформація (у разі
потреби).
3.7. Квитанція банківського термінала, чек банкомата повинні
містити такі обов'язкові реквізити: номер чека (квитанції); номер термінала (банкомата); ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його
ідентифікувати; назву платіжного додатка картки, за яким виконана операція; дату та час (години, хвилини) здійснення операції; найменування ДКВО/одиниця виміру (за їх наявності) та ДКВО
(тільки для операції за платіжним додатком картки з ДКВО); суму та валюту операції (валюта для операції за платіжним
додатком картки з ДКВО не зазначається); суму комісійних (для операції за платіжним додатком картки з
ДКВО не зазначається); номер платіжної картки; вид операції (видача готівки, приймання готівки, завантаження
з рахунку); код авторизації, що ідентифікує операцію в НСМЕП; номер збору. У разі успішного завершення операції на чеку (квитанції)
друкується службова інформація. У разі неуспішного завершення операції на чеку (квитанції)
друкується результат завершення операції та службова інформація (у
разі потреби).
3.8. Квитанції торговельного та банківського терміналів, чек
банкомата можуть містити також іншу інформацію, що ідентифікує
операцію в НСМЕП.
3.9. У випадках, згідно з якими дозволяється проводити
розрахунки за товари (послуги) без застосування реєстратора
розрахункових операцій та використання розрахункової книжки (у
разі використання таксофонів, турнікетів метрополітену, автоматів
з продажу товарів, терміналів оплати за проїзд у комунальному
транспорті тощо), паперовий документ за операцією із застосуванням
платіжної картки може не оформлятися. У цих випадках розрахунки за товари (послуги) повинні
здійснюватися із залишку коштів гаманця без уведення ПІН.
3.10. Під час виконання фінансових операцій із застосуванням
платіжних карток можливе несанкціоноване переривання цих операцій
через зовнішні причини, унаслідок чого за результатом їх виконання
фінансові операції поділяються на завершені та незавершені. Завершеною (позитивно завершеною) є операція, за якою
оформлений відповідними засобами необхідний документ за операцією
із застосуванням платіжної картки (в обсязі, визначеному Платіжною
організацією), і особа, що ініціювала цю операцію, отримала
документ за операцією, що підтверджує її завершення (крім
випадків, зазначених у пункті 3.9 цього розділу). Якщо незавершену операцію із застосуванням платіжної картки з
будь-яких причин неможливо позитивно завершити протягом часу, що є
прийнятним для держателя платіжної картки, то відповідальною
особою торговця складається акт про незавершений платіж (по одному
примірнику кожній із сторін) у двох примірниках.
3.11. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток в електронному вигляді можуть оформлятись і зберігатись у
різних компонентах АПК (платіжних картках, термінальному
обладнанні, автоматизованих карткових системах, процесингових
центрах) у вигляді: журналів операцій платіжної картки; журналів модуля безпеки термінала (журнали SAM); фінансових трансакцій; записів спеціального формату модуля безпеки термінала про
накопичені суми платежів, що виконані за допомогою гаманців певних
емітентів; запитів на авторизацію; зборів; нетто-позицій емітентів та еквайрів. Платіжна організація може визначати та вводити в обіг інші
документи за операціями із застосуванням платіжних карток в
електронному вигляді.
3.12. Журнали операцій платіжної картки формуються і
зберігаються у платіжній картці у вигляді: журналу завантажень, що оновлюється під час виконання
операції завантаження за допомогою платіжного додатка картки і
зберігає відомості про чотири останні виконані операції
завантаження; журналу платежів, що оновлюється під час проведення операцій
платежу або видачі готівки із залишку коштів платіжного додатка
картки та/або рахунку завантаження і зберігає відомості про вісім
останніх виконаних операцій платежу (видачі). Журнали платіжної картки використовуються у разі потреби для
підтвердження (позитивний журнал картки) або непідтвердження
(негативний журнал картки) виконання відповідної фінансової
операції за допомогою цієї платіжної картки.
3.13. Журнал SAM завжди формується для оф-лайн операцій
платежів та видачі готівки і зберігається в модулі безпеки
термінала. У цей журнал також записується інформація про параметри
операції повернення коштів клієнту.
3.14. Фінансові трансакції зберігаються у терміналі та
поділяються на: трансакції завершених операцій (платежу, завантаження, видачі
готівки); трансакції незавершених операцій; трансакції блокування платіжного додатка картки.
3.15. Для кожного емітента в модулі безпеки термінала
робиться індивідуальний запис, який відображає накопичені суми
платежів за допомогою гаманців, що виконані на терміналі, в якому
встановлений цей модуль безпеки.
3.16. Запити на авторизацію он-лайн операцій зберігаються в
АКС еквайра, процесингових центрах та АКС емітента і призначені
для резервування емітентом сум коштів, що зазначені в запиті на
авторизацію.
3.17. Документи за операціями із застосуванням платіжних
карток в електронному вигляді, що сформовані в терміналі за певний
проміжок часу і призначені для доставки еквайру, зберігаються в
терміналі у вигляді файла збору. Цей файл може складатись із
записів таких документів: записів спеціального формату модуля безпеки термінала про
накопичені суми платежів, що виконані за допомогою гаманців певних
емітентів, для яких відбулася зміна накопиченої суми від
останнього трансферу; журналів операцій платіжної картки (незавершених операцій
та/або он-лайн операцій); трансакції завершених операцій; трансакції незавершених операцій; трансакції блокування платіжного додатка картки.
3.18. З метою мінімізації фінансових ризиків клієнтів
незавершені операції можуть бути доведені до позитивного
завершення шляхом відновлення трансакцій, повернення коштів
клієнту або іншим шляхом на підставі належним чином оформлених
документів за операціями із застосуванням платіжних карток. Перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати у разі
незавершених операцій, перелік процедур, що слід виконати для
позитивного завершення незавершених фінансових операцій
(відновлення трансакцій, повернення коштів клієнту тощо), порядок
їх виконання, форми та зміст документів за операціями із
застосуванням платіжних карток, які використовуються у цьому разі,
визначаються Платіжною організацією і викладено в її документах
щодо порядку документообігу під час виникнення нештатних ситуацій.
3.19. З метою підготовки до проведення розрахунків кожний
член НСМЕП має одержати документи за здійсненими фінансовими
операціями із застосуванням платіжних карток як із своєї
еквайрингової мережі торговельних і банківських терміналів та
банкоматів, так і від інших еквайрів (технічних еквайрів) за
операціями платіжних карток своїх клієнтів. Ця інформація
накопичується в АКС, що обслуговує члена НСМЕП, двома шляхами: від
власної мережі терміналів та банкоматів, а також від мережі інших
АКС. Для операцій завантаження та з рахунком завантаження
інформація надходить до АКС, що обслуговує члена НСМЕП, під час
здійснення самих операцій, а для всіх інших операцій - під час
збору інформації про ці операції.
3.20. Основним видом документа на переказ, що формується в
НСМЕП, є клірингова вимога. Клірингова вимога - це безвідкличний
документ в електронному вигляді, що формується ГПЦ і передається
до розрахункового банку. Форма і зміст клірингової вимоги
установлюються Платіжною організацією. Форма і зміст інших видів документів на переказ, що формуються
безпосередньо в банках-членах на підставі оброблення документів за
операціями із застосуванням платіжних карток, встановлюються
Національним банком.
3.21. Порядок і строки зберігання, а також процедура знищення
документів в електронному вигляді (за операціями із застосуванням
платіжних карток та документів на переказ) встановлюються
Платіжною організацією з урахуванням відповідних вимог
Національного банку.
3.22. Документи в електронному вигляді зберігаються на носіях
інформації у формі, що дозволяє перевірити їх цілісність на цих
носіях. У разі неможливості зберігання документів в електронному
вигляді протягом часу, установленого для відповідних паперових
документів, мають бути вжиті заходи щодо дублювання цих документів
в електронному вигляді на декількох носіях інформації та їх
періодичного копіювання.
3.23. Копіювання документів в електронному вигляді з метою їх
подальшого зберігання має здійснюватися згідно з чинним у членів
та учасників НСМЕП порядком обліку та копіювання документів. Під
час копіювання документа в електронному вигляді з носія інформації
обов'язково має бути виконана перевірка цілісності даних на цьому
носії.
3.24. Створення архівів документів в електронному вигляді, їх
зберігання членами та учасниками НСМЕП здійснюються в порядку,
встановленому законодавством України.
3.25. З метою документування основних подій, що відбуваються
в НСМЕП під час виконання регламенту НСМЕП, Платіжна організація
визначає компоненти АПК, у яких відбувається протоколювання
основних подій, та встановлює перелік основних відомостей, що
документуються. Ці документи також можуть використовуватись під
час вирішення спірних питань або розгляду конфліктних ситуацій.
3.26. Емітенти зобов'язані в порядку, визначеному договором з
клієнтом, на вимогу та не рідше ніж один раз на місяць (якщо за
картрахунком була здійснена хоча б одна операція) надавати йому
виписки про рух коштів на його картрахунках за операціями,
виконаними як самим клієнтом, так і його довіреними особами.
Виписки з вищезазначених рахунків емітент повинен надавати шляхом
і засобами, обумовленими в договорі між ним і клієнтом. Емітент не має права надавати виписки з картрахунків клієнтів
третім особам, крім випадків, що обумовлені законодавством
України. Емітент та всі інші учасники НСМЕП повинні зберігати
комерційну таємницю щодо руху коштів за операціями за платіжними
картками, а в разі її розголошення несуть відповідальність згідно
із законодавством України.
3.27. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за картковим
рахунком та/або рахунком завантаження, перелік яких зазначений у
виписці, то він має право протягом строку, установленого
законодавством України, звернутися до емітента із заявою про
розгляд спірного питання або до суду. Розгляд заяви здійснюється
емітентом у порядку та строки, визначені умовами договору між ним
і клієнтом та згідно із законодавством України.
3.28. Під час розгляду претензій клієнта емітент має право
звернутися до відповідного еквайра із запитом, який повинен у
10-денний термін подати емітенту на його запит документи за
операціями із застосуванням платіжної картки або їх копії, що
підтверджують здійснення клієнтом цих операцій.
3.29. Якщо член НСМЕП або його клієнт бере участь у вирішенні
спору судом, то розрахунковий банк НСМЕП, ГПЦ, РПЦ, БПЦ
зобов'язані в установленому законодавством України порядку надати
цьому члену або його клієнту, а також судам та органам досудового
слідства послуги для визначення достовірності інформації, яка
міститься в документах, що формуються та/або обробляються в НСМЕП
розрахунковим банком та відповідно ГПЦ, РПЦ, БПЦ. Порядок оплати членом НСМЕП або його клієнтом послуг,
зазначених у цьому пункті, здійснюється за тарифами, установленими
відповідними членами та учасниками НСМЕП, які надають ці послуги.
Розділ VIII. Комісійні та тарифи
Глава 1. Комісійні
1.1. Кожний з учасників оброблення фінансової трансакції за
послуги з її оброблення одержує відповідні комісійні. Учасниками оброблення фінансової трансакції можуть бути
емітенти, еквайри та процесингові центри.
1.2. Нарахування комісійних здійснюється за оброблення
фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям: завантаження платіжного додатка картки коштами з рахунку
завантаження клієнта; завантаження платіжного додатка картки готівкою; видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки; видача готівки з рахунку завантаження клієнта; платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; платіж з рахунку завантаження клієнта; адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; адресний платіж з рахунку завантаження клієнта.
1.3. Платником (джерелом) комісійних є клієнт або торговець. Торговець є платником комісійних за виконані на терміналі, що
належить йому або обслуговуючому його еквайру (технічному
еквайру), операції платежів із залишку коштів платіжного додатка
картки та з рахунку завантаження клієнта за надані ним товари
(послуги). У цьому разі для держателя картки вартість товару
(послуги) під час безготівкової оплати із застосуванням платіжної
картки не повинна перевищувати відповідної вартості під час оплати
його готівкою. Клієнт є платником комісійних за всі інші виконані із
застосуванням його платіжної картки фінансові операції, зазначені
у пункті 1.2 цього розділу.
1.4. Джерелом перерахування комісійних отримувачам залежно
від фінансової операції є еквайр або емітент. Якщо джерелом перерахування комісійних є еквайр, то
отримувачами відповідних часток цих комісійних є Платіжна
організація та емітент, а частка комісійних еквайра визначається
за залишковим принципом (тобто еквайру припадає та частка
загальних комісійних, що залишається після розрахунку за
відповідними коефіцієнтами комісійних Платіжної організації та
емітента). Якщо джерелом перерахування комісійних є емітент, то
отримувачами відповідних часток цих комісійних є Платіжна
організація та еквайр, а частка комісійних емітента визначається
за залишковим принципом.
1.5. Залежно від типів фінансових трансакцій, за оброблення
яких вони нараховуються, комісійні поділяються на міжбанківські та
внутрішньобанківські (далі - банківські). Міжбанківські комісійні нараховуються за оброблення системних
трансакцій. Банківські комісійні нараховуються за оброблення
локальних трансакцій.
1.6. Міжбанківські комісійні мають три складові: системну,
емітентську та еквайєрну. Право встановлювати розміри міжбанківських комісійних за їх
складовими залежно від типу фінансової операції мають Платіжна
організація, емітент та еквайр.
1.7. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських
еквайєрних комісійних за оброблення системних фінансових
трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям: завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження
клієнта; адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; адресний платіж з рахунку завантаження клієнта. Джерелом перерахування відповідних часток цих комісійних
отримувачам є емітент, крім фінансової операції адресного платежу
із залишку коштів платіжного додатка картки, за якою джерелом
перерахування цих комісійних отримувачам є еквайр.
1.8. Еквайр встановлює розмір міжбанківських еквайєрних
комісійних і є джерелом перерахування відповідних часток цих
комісійних отримувачам за оброблення системних фінансових
трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям: завантаження платіжного додатка картки готівкою; видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки; видача готівки з рахунку завантаження клієнта; платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; платіж з рахунку завантаження клієнта.
1.9. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських
емітентських комісійних за оброблення системних фінансових
трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям: завантаження платіжного додатка картки готівкою; видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки; видача готівки з рахунку завантаження клієнта; адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; платіж із залишку коштів платіжного додатка картки; платіж з рахунку завантаження клієнта. Джерелом перерахування відповідних часток цих комісійних
отримувачам є еквайр.
1.10. Емітент встановлює розмір міжбанківських емітентських
комісійних і є джерелом їх перерахування отримувачам за оброблення
системних фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим
операціям: завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження
клієнта; адресний платіж з рахунку завантаження клієнта.
1.11. Розміри міжбанківських еквайєрних та емітентських
комісійних встановлюються Платіжною організацією на певний період
і є предметом її фінансової політики щодо подальшого розвитку
НСМЕП та її інфраструктури.
1.12. Розміри міжбанківських системних комісійних
встановлюються Платіжною організацією на певний період і є
предметом її фінансової політики щодо подальшого розвитку НСМЕП. Платіжна організація одержує відповідну частку від
міжбанківських системних комісійних на підставі узгодженого з
процесинговими центрами рішення шляхом перерозподілу цих
комісійних між нею та одним або декількома процесинговими
центрами, що брали участь в обробленні системних фінансових
трансакцій за відповідний кліринговий період. Порядок розрахунку та розподілу міжбанківськіх системних
комісійних між Платіжною організацією та процесинговими центрами,
що може враховувати різні фактори, встановлюється Платіжною
організацією.
1.13. Еквайри та емітенти мають право встановлювати та
одержувати відповідні банківські комісійні за оброблення локальних
внутрішньобанківських фінансових трансакцій, що відповідають
вищезазначеним фінансовим операціям. Якщо платником цих комісійних є держатель картки, то їх
стягнення або нестягнення на свою користь визначає відповідний
емітент/еквайр на власний розсуд. Нарахування банківських комісійних за оброблення всіх
фінансових трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за
платіжними додатками карток, що як код валюти/обліку
використовують ДКВО, у НСМЕП не підтримується. Розміри банківських комісійних за оброблення локальних
внутрішньобанківських фінансових трансакцій установлюються окремо
кожним емітентом/еквайром на власний розсуд. Комісійні системи за оброблення міжбанківських фінансових
трансакцій філій фінансових установ, якщо ці філії мають власні
АКС, уключаються до нетто-позиції цієї фінансової установи.
1.14. Визначені Платіжною організацією процесингові центри
можуть надавати послуги емітентам та еквайрам (у тому числі
учасникам інфраструктури одного банку або групі банків, що мають
певну спільну специфіку роботи в НСМЕП і відповідають визначеним
Платіжною організацією вимогам до них або мають інші ознаки), а
також БПЦ, що обслуговують одного або кількох емітентів та/або
еквайрів, що відповідають зазначеним умовам, з оброблення
системних внутрішньобанківських фінансових трансакцій (сформованих
тільки за основним кодом валюти - гривнею) за особливими
взаємопогодженими (між Платіжною організацією, зазначеними
процесинговими центрами та відповідними емітентами та/або
еквайрами) схемами та правилами розрахунку комісійних. Розміри цих комісійних та тарифи на послуги процесингових
центрів за цими схемами оформляються договорами або додатковими
угодами (за наявності відповідних договорів) між учасниками
взаєморозрахунків.
1.15. Комісійні та їх розміри за перерахування коштів
отримувачу поза межами НСМЕП за операцією адресного платежу із
залишку коштів платіжного додатка картки та з рахунку завантаження
клієнта на підставі інформації про відповідну трансакцію адресного
платежу можуть встановлюватися та стягуватися емітентом окремо на
власний розсуд. Якщо платником цих комісійних є клієнт, то це має бути
зазначено в договорі з ним.
1.16. Клієнт, який є платником комісійних за виконаною
операцією, інформується щодо суми комісійних за цією операцією
шляхом зазначення суми комісійних у документі за операцією із
застосуванням платіжної картки або на моніторі термінала
(банкомата), або у виписці про рух коштів на його рахунках за
виконаними операціями за його платіжною(ими) карткою(ами). Торговець, який є платником комісійних за виконані
держателями карток операції платежу за допомогою відповідного
термінала, інформується щодо розміру комісійних за обслуговування
його еквайром шляхом, що зазначений в укладеному з ним договорі.
1.17. Комісійні за фінансову операцію з готівкою обчислюються
та відображаються терміналом (банкоматом), за допомогою якого
виконується ця операція, і стягуються з клієнта касиром або
терміналом (банкоматом) одночасно з виконанням самої операції. Комісійні за фінансові операції завантаження з рахунку
завантаження та адресний платіж з рахунку завантаження
обчислюються в АКС емітента і стягуються з клієнта шляхом їх
зняття (блокування) з відповідного рахунку завантаження клієнта за
умови успішної авторизації операції. У цьому разі інформація про
ці комісійні за цими операціями на термінал (банкомат) не
передається і ним відповідно не відображається.
1.18. У терміналах (банкоматах) комісійні обчислюються з
використанням узагальнених коефіцієнтів, які включають у себе
складові еквайра, системи та емітента. Оновлення комісійних у терміналах (банкоматах) проводиться за
технологією зміни параметрів термінала. Під час обчислення комісійних здійснюється округлення
результату до найближчого верхнього цілого числа, кратного одній
копійці.
1.19. Взаєморозрахунки за комісійними між учасниками
оброблення фінансової трансакції проводяться під час клірингу (за
поточний кліринговий період) згідно з регламентом НСМЕП. Порядок взаєморозрахунків між процесинговими центрами
визначається договірними відносинами між ними або іншим шляхом у
разі підпорядкованості процесингових центрів одній юридичній
особі.
1.20. Джерела перерахування комісійних та порядок їх
установлення, а також принципи визначення та нарахування
комісійних у НСМЕП визначаються документами Платіжної організації
щодо установлення, визначення та нарахування комісійних за
операціями з платіжними картками.
Глава 2. Тарифи
2.1. Платіжна організація встановлює та визначає розміри
таких основних тарифів на послуги щодо: вступу до НСМЕП; занесення платіжної картки до стоп-листа; користування програмним забезпеченням, права на яке належать
Платіжній організації; забезпечення Платіжною організацією функціонування НСМЕП
тощо.
2.2. Платіжна організація погоджує розміри таких основних
тарифів на виконання важливих процедур і надання послуг, зокрема
на: ініціалізацію та системну персоналізацію службових і
платіжних карток; ініціалізацію та системну персоналізацію апаратних модулів
безпеки (HSM); розрахунково-касове обслуговування, що надається
розрахунковим банком НСМЕП; інсталяцію програмного забезпечення, права на яке належать
Платіжній організації тощо.
2.3. Платіжна організація має право вводити нові види
комісійних та тарифів, визначати схеми розрахунку цих комісійних,
а також розміри та правила розрахунку комісійних та тарифів за
цими схемами на підставі відповідних рішень, узгоджених (у разі
потреби) із зацікавленими членами (учасниками) НСМЕП.
2.4. Для забезпечення функціонування кожного члена та
учасника НСМЕП у системі передбачена можливість надання їм
відповідних послуг. Перелік основних послуг, що можуть їм
надаватись, та розміри тарифів на них визначаються Платіжною
організацією.
Розділ IX. Порядок емісії платіжних карток і
здійснення еквайрингу
Глава 1. Порядок емісії платіжних карток
1.1. Емітент відповідно до переліку, зазначеного в документах
Платіжної організації щодо типів карток та операцій з їх
застосуванням, визначає типи платіжних карток, які він емітує, за
їх функціональним призначенням.
1.2. Члени НСМЕП можуть емітувати картки, дизайн яких
розроблено Платіжною організацією, а також розробляти власний
дизайн за умови його узгодження з Платіжною організацією. Вимоги до дизайну карток НСМЕП визначені Платіжною
організацією в документах щодо вимог до якості карток НСМЕП.
Основною вимогою до дизайну є наявність на картці обов'язкових
реквізитів, що наносяться на неї в графічному вигляді, правильне
зображення знака НСМЕП, а також наявність місця для нанесення
номера картки та позначень платіжних додатків на лицьовому боці.
1.3. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну
картку в графічному вигляді, є реквізити, які дають змогу
ідентифікувати НСМЕП та емітента картки. Крім обов'язкових
реквізитів платіжна картка має містити реквізити, що дають змогу
ідентифікувати її держателя.
1.4. Придбання карток членом НСМЕП у виробника карток
здійснюється на підставі укладеного з ним договору за заявками,
узгодженими з Платіжною організацією.
1.5. Емісія платіжних карток здійснюється емітентом у три
етапи: банківська персоналізація, банківська персоніфікація та
видача картки клієнту. Залежно від конфігурації програмно-технічних засобів
підготовки карток, що використовуються емітентом, дозволяється
проводити: підготовку карток під замовлення клієнта (операції
банківської персоналізації та персоніфікації виконуються під час
видачі карток); попередню підготовку карток (операції банківської
персоналізації та персоніфікації карток виконуються попередньо). Персоніфікована картка має нульові залишки коштів платіжних
додатків. Цій картці відповідають реквізити договору між емітентом
і клієнтом про надання та використання платіжної картки (у тому
числі номери рахунку завантаження та відповідного чекового
картрахунку) і записані на картку під час персоніфікації зазначені
вище параметри.
1.6. Платіжна картка є власністю емітента і видається клієнту
(фізичній особі або довіреній особі юридичної особи) на підставі
договору про надання та використання платіжної картки. Перед укладанням договору емітент зобов'язаний ознайомити
клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком необхідних
для пред'явлення документів, тарифами на обслуговування та
правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має бути
викладена в доступній формі, а також надаватися в письмовій або
електронній формі клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням. У договорі між клієнтом і емітентом мають бути визначені
предмет договору, права, обов'язки клієнта та емітента, їх
відповідальність, порядок вирішення спорів. Емітент зобов'язаний ознайомити клієнта під підпис з тарифами
на обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки,
чинними на час укладання договору. Якщо тарифи є додатком до
договору, то його підписання клієнтом є згодою останнього з
тарифами банку. Один з примірників договору має бути переданий клієнту. У разі зміни емітентом умов договору (умов обслуговування
картрахунків, тарифів тощо) останній зобов'язаний шляхом, що
передбачений договором, повідомити про це клієнта в термін,
визначений нормативно-правовими актами Національного банку з
питань емісії платіжних карток. Як додаток до договору емітент подає клієнту правила
користування платіжною карткою.
1.7. Емітент у договорі з клієнтом може обумовити заборону
проводити клієнтом операцію завантаження готівкою в інших еквайрів
НСМЕП.
1.8. Емітент у межах своїх повноважень, визначених Правилами,
самостійно встановлює розміри лімітів на виконання операцій з
платіжними додатками платіжних карток.
1.9. Філії емітента можуть від його імені здійснювати емісію
платіжних карток НСМЕП за умови наявності в них відповідних
технічних можливостей та надання емітентом цій філії письмового
дозволу на здійснення такої операції, погодженого з відповідним
територіальним управлінням Національного банку.
1.10. Емісія платіжних карток з ДКВО може здійснюватися
виключно банками - членами НСМЕП. Обов'язковою умовою емісії платіжної картки з ДКВО є
наявність на ній щонайменше двох платіжних додатків, один з яких -
з основним кодом валюти (гривні).
1.11. ДКВО проектується за заявками банків - членів НСМЕП і
затверджується Платіжною організацією. ДКВО використовується лише одним банком - членом НСМЕП, що є
одночасно емітентом та еквайром щодо обслуговування платіжних
карток з цим ДКВО. Розповсюдження трансакцій, у яких як код валюти
застосовується ДКВО, у міжбанківському режимі НСМЕП не
підтримується. Платіжна організація не несе відповідальності за
зобов'язаннями емітента (еквайра) за платіжними картками з ДКВО.
1.12. Для обслуговування безготівкових розрахунків за
платіжними картками з ДКВО, використання яких базується на
технології НСМЕП, можуть створюватися внутрішньодержавні
банківські та небанківські платіжні системи, що використовують
технологію НСМЕП, і можуть бути як одноемітентними, так і
багатоемітентними (якщо це підтримують програмно-технічні засоби,
що використовуються їх учасниками). Банківські платіжні системи можуть використовувати всі
дозволені їм та затверджені Платіжною організацією ДКВО. Небанківські платіжні системи можуть використовувати всі
дозволені їм та затверджені Платіжною організацією коди обліку та
гривні з цільовим призначенням.
1.13. Вимоги Платіжної організації до загального порядку
здійснення банками емісії та еквайрингу платіжних карток з ДКВО,
використання яких базується на технології НСМЕП, здійснення
операцій з їх застосуванням та обслуговування таких платіжних
карток, а також варіанти участі членів та учасників НСМЕП і
небанківських платіжних систем у здійсненні безготівкових
розрахунків з використанням таких карток визначено документами
Платіжної організації щодо порядку емісії та еквайрингу платіжних
карток з додатковими кодами валют та кодами обліку, використання
яких базується на технології НСМЕП.
1.14. Для здійснення клієнтами операцій із застосуванням
платіжних карток емітент відкриває їм (або використовує вже
відкриті) та веде такі карткові рахунки: рахунок завантаження (для чека та/або гаманця або для кожного
з них окремо); чековий картковий рахунок (для чека); консолідований рахунок гаманців. Для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки,
яка містить чек, фізичній особі емітентом відкриваються рахунок
завантаження та окремий чековий картковий рахунок. Якщо фізична
особа вже має в емітента відкритий поточний рахунок, то вона може
визначити його як рахунок завантаження або відкрити новий поточний
рахунок для виконання ним функцій рахунку завантаження. У разі
одержання фізичною особою кількох платіжних карток з чеком для їх
обслуговування відкриваються окремі чекові картрахунки. Для відображення суми залишку коштів усіх гаманців,
емітованих емітентом, останній відкриває перед початком емісії
таких платіжних карток для всіх клієнтів консолідований картковий
рахунок, на якому здійснюється облік отриманих і зарахованих сум
коштів за операціями за всіма емітованими ним гаманцями.
1.15. Відкриття карткових рахунків здійснюється відповідно до
законодавства України. Для відкриття картрахунків (рахунку
завантаження, чекового картрахунку) клієнт подає до емітента
документи, які потрібні для відкриття поточних рахунків,
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з
питань відкриття рахунків.
1.16. На одному рахунку завантаження можуть відображатись
операції із застосуванням кількох платіжних карток НСМЕП (а також
карток інших платіжних систем), що видані одному й тому самому
клієнту та/або його довіреним особам. Не дозволяється
використовувати спільні рахунки завантаження або чекові карткові
рахунки для відображення операцій, що здійснюються різними особами
(юридичними чи фізичними).
1.17. Юридична особа та фізична особа-підприємець самостійно
визначають держателів своїх корпоративних карток і зазначають їх у
додатку до договору про видачу корпоративної картки НСМЕП та її
розрахункове обслуговування. У разі зміни довіреної особи юридична
особа та фізична особа-підприємець повинні перереєструвати
довірену особу в емітенті та в разі потреби змінити ПІН залишку
коштів та ПІН рахунку держателя картки. Якщо не виконується ця
вимога, то відповідальність (у разі заподіяння шкоди собі та
третім особам) покладається на юридичну особу чи фізичну
особу-підприємця, що допустила використання корпоративної
платіжної картки особами, які не мали на це права.
1.18. Зарахування (поповнення) коштів на рахунок завантаження
фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення в
установленому порядку готівкових коштів через каси емітента, їх
агентів та інших банків, банкомати, які підтримують ці функції
(депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних
рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів,
нарахованих на залишок коштів на рахунку завантаження та
картрахунку, а також з рахунків інших фізичних та юридичних осіб
за їх дорученням (у т. ч. заробітної плати, гонорарів, пенсій,
авансів та компенсацій витрат на відрядження тощо). Зарахування
(поповнення) коштів на рахунок завантаження юридичної особи
здійснюється з її поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту,
за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів рахунку
завантаження та картрахунку, та за рахунок готівки, що вноситься в
установленому порядку до каси банку-емітента. Зарахування (поповнення) коштів на чековий картковий рахунок
фізичної особи здійснюється шляхом їх перерахування з рахунку
завантаження клієнта або шляхом унесення готівкових коштів, якщо
це передбачено умовами договору. Зарахування (поповнення) залишку коштів на гаманці
здійснюється шляхом їх перерахування з рахунку завантаження
клієнта або шляхом унесення готівкових коштів, якщо це передбачено
умовами договору. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, може виконуватися за рахунок готівки, що
вноситься в установленому порядку через каси банків-емітентів, їх
агентів та інших банків, банкомати, які підтримують ці функції
(депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних
рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів,
нарахованих на залишок коштів на картрахунку, а також з рахунків
інших фізичних та юридичних осіб за їх дорученнями. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб
здійснюється з їх поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту,
за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на
картрахунку, та за рахунок готівки, що вноситься в установленому
порядку до каси банку-емітента.
1.19. Загальна технологія видачі клієнту платіжної картки
(для карток з чеком та/або гаманцем) є такою: подання клієнтом заяви (заяви-анкети); оформлення та підписання договору і відповідних додатків до
нього; відкриття (у разі потреби) рахунку завантаження та карткового
рахунку; підготовка в АКС емітента відповідної картки; одержання клієнтом картки та правил користування платіжною
карткою НСМЕП; зміна ПІН залишку коштів та ПІН рахунку клієнтом на
терміналі. Клієнт під час одержання платіжної картки повинен на панелі
для підпису на картці поставити свій підпис (для фізичних осіб)
або написати коротку назву юридичної особи (для юридичних осіб),
перевірити залишок коштів на її платіжних додатках і змінити ПІН
залишку коштів та ПІН рахунку, попередньо встановлені емітентом,
на власні. Емітент зобов'язаний на робочому місці, де здійснюється
одержання клієнтом платіжних карток, мати відповідні
програмно-технічні засоби, потрібні для перевірки клієнтом залишку
коштів на платіжних додатках картки та зміни ПІН залишку коштів та
ПІН рахунку цих додатків.
1.20. Форма і зміст заяви-анкети фізичної особи про відкриття
рахунків та одержання платіжної картки НСМЕП визначаються
Платіжною організацією у її документах щодо порядку оформлення
участі в НСМЕП. У разі видачі платіжної картки, що передбачає здійснення
розрахунків з її використанням за кредитною схемою, до
заяви-анкети може додатково включатися інформація, яка потрібна
для надання кредиту [щодо місця роботи клієнта, його заробітної
плати та інших доходів, фінансових зобов'язань клієнта
(наприклад, кредитні угоди, довгострокові позики на житло тощо)].
1.21. Форма і зміст договору про видачу платіжної картки і
розрахункове обслуговування фізичної особи визначаються Платіжною
організацією в її документах щодо порядку оформлення участі в
НСМЕП. Договір про видачу платіжної картки і розрахункове
обслуговування фізичної особи складається в двох примірниках.
1.22. Для отримання корпоративних платіжних карток клієнт
подає до емітента заяву про видачу корпоративних карток та
відповідні заяви-анкети. Форма і зміст заяви про видачу корпоративних карток, форма і
зміст заяви-анкети про відкриття рахунків та одержання
корпоративної платіжної картки НСМЕП визначаються Платіжною
організацією в її документах щодо порядку оформлення участі в
НСМЕП. У разі видачі платіжної картки, що передбачає здійснення
розрахунків з її використанням за кредитною схемою, до
заяви-анкети може додатково включатися інформація, що потрібна
для надання кредиту.
1.23. Договір про видачу платіжної картки і розрахункове
обслуговування суб'єкта підприємницької діяльності є основним
документом, що регулює взаємовідносини між емітентом та клієнтом.
Форма і зміст договору визначаються Платіжною організацією в її
документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП. Договір про видачу платіжної картки і розрахункове
обслуговування суб'єкта підприємницької діяльності складається в
двох примірниках.
1.24. Для здійснення операцій із застосуванням платіжної
картки суб'єкту підприємницької діяльності відкривають рахунок
завантаження та чековий картковий рахунок. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності вже має відкритий в
емітента поточний рахунок, то він може визначити його як рахунок
завантаження або відкрити новий поточний рахунок для виконання ним
функцій рахунку завантаження. У разі одержання юридичною особою
кількох корпоративних платіжних карток з чеком йому відкривають
окремі чекові карткові рахунки. На одному рахунку завантаження
можуть відображатись операції із застосуванням кількох
корпоративних платіжних карток.
1.25. Термін дії платіжної картки обумовлюється договором між
емітентом і клієнтом та обмежується терміном, що визначається
Платіжною організацією. Термін дії платіжного додатка картки визначається емітентом у
межах терміну дії картки, але може бути змінений ним у цих межах
за письмовою заявою клієнта. Картка дійсна до зазначеного в ній дня, місяця та року
(включно). Після завершення терміну дії платіжного додатка картки
операції із застосуванням цього додатка неможливі. Термін дії службових карток визначається власниками цих
карток з урахуванням їх технічного стану та ресурсів і обмежується
максимальним терміном дії службових карток, що визначається
Платіжною організацією.
1.26. Заміна платіжної картки клієнту на нову здійснюється за
ініціативи клієнта банку - у разі виходу картки з ладу з будь-яких
причин чи втрати/викрадення картки або емітента - у разі
закінчення ресурсів картки (максимальна версія системних ключів
менше ніж поточна тощо) чи закінчення терміну дії картки. У разі проведення заміни картки з ініціативи емітента він
зобов'язаний завчасно повідомити про це держателя картки.
1.27. Порядок одержання клієнтом або його довіреною особою
корпоративної платіжної картки в емітента, а також загальні вимоги
щодо проведення емісії платіжних карток визначено у документах
Платіжної організації щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.
Глава 2. Еквайринг
2.1. Еквайр самостійно встановлює перелік послуг, які він
надає держателям карток (у банкоматах, касах банку, торговців), а
також встановлює величини комісійних за еквайринг. Якщо еквайр працює з делегуванням своїх інформаційних функцій
(повноважень) технічному еквайру, то він повинен узгодити перелік
цих послуг з ним.
2.2. Еквайр здійснює обслуговування торговців і виконання
розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням
платіжних карток, на підставі договору про обслуговування
платіжних карток НСМЕП (терміналів), який укладається з
урахуванням вимог Платіжної організації до його структури та
змісту. Вимоги до цього договору визначено у документах Платіжної
організації щодо порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в
НСМЕП.
2.3. Еквайр (технічний еквайр) здійснює контроль за
дотриманням торговцем вимог договору та Правил НСМЕП, що
стосуються здійснення операцій з платіжними картками та збору
трансакцій. У разі неодноразового порушення торговцем цих вимог
він уживає необхідних адекватних заходів, які передбачені цим
договором, або розриває договір.
2.4. Еквайр (технічний еквайр) проводить підготовчу роботу з
торговцем, що необхідна для виконання операцій із застосуванням
платіжних карток НСМЕП, і передає торговцю рекламні та
інструктивні документи, що потрібні для обслуговування держателів
платіжних карток і терміналів, а також безкоштовно надає йому
консультації, що пов'язані із здійсненням операцій із
застосуванням платіжних і службових карток НСМЕП.
2.5. Еквайр протягом наступного (робочого) дня зараховує
кошти на рахунок торговця (чи перераховує на його рахунок в іншому
банку) за операціями поточного дня із застосуванням платіжних
карток (незалежно від відшкодування їх емітентом еквайру).
2.6. Еквайр акцептує всі трансакції торговельних терміналів
торговця, якщо торговцем не були порушені умови договору і
технологія роботи з терміналами. Неакцептування еквайром
трансакцій можливе за наявності таких порушень: несвоєчасне розвантаження терміналів з вини торговця, якщо це
призвело до приймання платіжних карток, унесених до стоп-листа, та
карток, що емітовані емітентами, діяльність яких у НСМЕП припинена
(згідно із "зеленим" листом); доведено несанкціоноване втручання у функції торговельного
термінала. У цьому разі еквайр має право не акцептувати трансакції
тих карток, які внесені до актуального стоп-листа, а також
трансакції, що не прийняті ним та/або емітентом. У разі виходу з ладу торговельного термінала еквайр відновлює
трансакції за контрольною стрічкою торговельного термінала чи ЕККА
та акцептує їх. Еквайр надає торговцю виписки з його рахунку за операціями із
застосуванням карток у порядку та в терміни, установлені в
договорі, а також необхідні роз'яснення щодо них.
2.7. Члени НСМЕП можуть укладати договори про видачу
готівкових коштів за платіжними картками з торговцями і з
банками-резидентами, що не є членами НСМЕП, через власні каси або
банкомати.
2.8. У разі допущення з вини торговця помилки під час
здійснення держателем картки платежу торговець видає держателю
картки помилково зняту суму готівкою без утримання комісійних. У
випадках, передбачених законодавством України, торговець
зобов'язаний провести цю операцію через ЕККА (ККС).
2.9. Придбані із застосуванням платіжної картки товари можуть
бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами,
установленими відповідними нормативно-правовими актами України. Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну)
послугу торговець здійснює готівкою або за згодою сторін у
безготівковій формі шляхом їх перерахування на рахунок
завантаження клієнта позасистемними засобами.
2.10. Торговець не має права: відмовляти держателям платіжних карток у виконанні операцій
із застосуванням карток повністю чи частково в межах гарантованого
еквайром переліку послуг. Винятком є технічні причини
(несправність устаткування, відсутність зв'язку тощо) та
обмеження, установлені емітентом картки; установлювати торговельні надбавки на товари (послуги),
оплата яких здійснюється із застосуванням карток, порівняно з їх
ціною під час оплати готівкою.
2.11. Еквайри і торговці не мають права: вилучати картки держателів з обігу; вимагати у держателя картку для самостійного проведення
фінансової операції.
2.12. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець
не має права вимагати від держателя платіжної картки: уведення ПІН залишку коштів та ПІН рахунку як засобу
ідентифікації держателя картки, якщо це не передбачено умовами
використання картки; пред'явлення документів, які посвідчують особу, як засобу
ідентифікації держателя картки (за винятком випадку, якщо
торговець має доручення еквайра здійснити перевірку документів
певного суб'єкта переказу за результатами моніторингу для належної
його ідентифікації).
2.13. Члени НСМЕП і торговці зобов'язані забезпечити такі
умови для обслуговування держателів карток, які гарантували б
збереження конфіденційності ПІН залишку коштів та ПІН рахунку їх
карток.
2.14. Торговець може за рахунок готівкової виручки
підприємства або коштів, отриманих із банку, надавати держателю
платіжної картки НСМЕП послуги з видачі готівки з друкуванням
квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та
відображенням таких операцій згідно з правилами, установленими
відповідними нормативно-правовими актами України. Обмеження з
видачі торговцем готівки за платіжними картками НСМЕП
установлюються Платіжною організацією та еквайрами.
Розділ X. Порядок здійснення розрахунків і
бухгалтерського обліку
Глава 1. Порядок здійснення розрахунків
1.1. Розрахунки між членами та учасниками НСМЕП за операціями
із застосуванням платіжних карток здійснюються за кліринговою
схемою.
1.2. Суб'єктами розрахунків за результатами клірингу в НСМЕП
є члени НСМЕП, що працюють або працювали в міжбанківському режимі
та виконують розрахунки за результатами клірингу, а також
процесингові центри (далі - учасники розрахунків).
1.3. Функції клірингової установи в НСМЕП виконує ГПЦ, який
розраховує загальні нетто-позиції учасників розрахунків, формує та
передає до розрахункового банку документи на переказ (клірингові
вимоги).
1.4. У клірингову позицію учасника розрахунків уключаються
всі платежі та комісійні за операціями із застосуванням платіжних
карток у головній установі, філіях та його агентів.
1.5. Розрахунковий банк виконує взаєморозрахунки між
учасниками розрахунків на підставі отриманої від ГПЦ клірингової
вимоги та згідно з регламентом НСМЕП і умовами договорів з
учасниками розрахунків.
1.6. У разі неплатоспроможності учасника розрахунків для
погашення (частково або повністю) його заборгованості перед іншими
учасниками розрахунків використовуються кошти страхового фонду
НСМЕП.
1.7. Банківські розрахунки за операціями із застосуванням
платіжних карток, що виконуються без участі розрахункового банку,
поділяються на: внутрішньобанківські; міжфілійні; міжбанківські. Внутрішньобанківські розрахунки виконуються на рівні різних
бухгалтерських рахунків в одному банку (одній філії банку). Міжфілійні розрахунки виконуються, якщо операції за
платіжними картками обслуговують філії цього самого банку. У цьому
разі головна установа банку проводить міжфілійні розрахунки за
кліринговою схемою самостійно. Міжбанківські розрахунки виконуються членом НСМЕП за
наявності агентських договорів з іншими банками, якщо рахунок
торговця, якого обслуговує цей еквайр, відкрито в іншому банку, за
надані в межах НСМЕП послуги, за операціями адресних платежів
тощо. Ці розрахунки виконуються на умовах, визначених у
відповідних договорах. За операціями адресних платежів, що виконані із застосуванням
платіжних карток, емітент самостійно формує відповідні документи
на переказ і на їх підставі самостійно перераховує суми адресних
платежів на рахунки отримувачів коштів. Міжбанківські платежі виконуються за допомогою СЕП НБУ, а
міжфілійні - засобами внутрішньої платіжної системи банку або за
допомогою СЕП.
1.8. Строки проведення переказу із застосуванням платіжних
карток визначаються регламентом НСМЕП та умовами договорів між
членами та учасниками платіжної системи і обмежуються відповідними
строками, визначеними законодавством України. Внутрішньобанківський переказ за операціями із застосуванням
платіжних карток виконується в строк, установлений внутрішніми
нормативними документами банку, і не може перевищувати строк,
визначений законодавством України.
1.9. Взаєморозрахунки між членами та учасниками НСМЕП за
надані в межах НСМЕП послуги здійснюються згідно з тарифами і на
умовах, визначених у договорах між ними.
1.10. Умови та порядок здійснення розрахунковим банком
міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням
платіжних карток, його взаємодія з ГПЦ, Платіжною організацією та
іншими учасниками розрахунків, а також порядок формування,
використання, поповнення та повернення коштів страхового фонду
НСМЕП визначені документами Платіжної організації щодо
взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток. Регламент роботи розрахункового банку щодо здійснення
міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням
платіжних карток, формування, використання, поповнення та
повернення коштів страхового фонду НСМЕП визначено в документах
Платіжної організації щодо регламенту НСМЕП.
Глава 2. Порядок здійснення бухгалтерського обліку
2.1. У членів НСМЕП бухгалтерський облік за операціями із
застосуванням платіжних карток під час розрахунків за надані
товари (послуги) здійснюється згідно з документами Платіжної
організації щодо порядку здійснення бухгалтерських операцій з
платіжними картками НСМЕП у банках України, узгодженого з
Національним банком.
2.2. Якщо Національний банк є членом НСМЕП, то бухгалтерський
облік за операціями із застосуванням платіжних карток під час
розрахунків за надані товари (послуги) здійснюється згідно з
внутрішнім документом Національного банку, узгодженим з Платіжною
організацією.
Розділ XI. Управління ризиками та безпека в НСМЕП
Глава 1. Види ризиків в НСМЕП та управління ними
1.1. Основні види ризиків, що можуть виникати у НСМЕП, умовно
поділяються на системні, фінансові (розрахункові), правові
(юридичні), операційні та ринкові.
1.2. Системні ризики виникають у результаті збоїв, відмов у
системі та призводять до втрати або модифікації фінансової
інформації і пов'язані з помилками під час обрання та реалізації
концепції побудови НСМЕП та/або адміністрування НСМЕП з боку
Платіжної організації.
1.3. Фінансові (розрахункові) ризики виникають у результаті
того, що одна із сторін не виконала своїх фінансових зобов'язань
щодо інших учасників розрахунків.
1.4. Правові (юридичні) ризики виникають у результаті
відсутності досконалого механізму вирішення конфліктних ситуацій
(невідповідності нормативної бази НСМЕП законодавству України) і
призводять до невирішених спорів між членами та/або учасниками
НСМЕП.
1.5. Операційні ризики, які виникають у системі управління
НСМЕП, пов'язані з порушеннями технології, правил функціонування
НСМЕП з боку членів та/або учасників НСМЕП, а також у результаті
виникнення стихійного лиха.
1.6. Ринкові ризики виникають у результаті зменшення
конкурентоспроможності послуг, що надає НСМЕП та/або кожний з її
членів та учасників.
1.7. Для мінімізації системних ризиків повинні здійснюватися
такі заходи: побудова інфраструктури НСМЕП, відкритої для подальшої її
модернізації та розвитку з урахуванням вимог державних та
міжнародних стандартів; побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної
безпеки НСМЕП, створення ефективних засобів і чітко сформульованих
правил управління ризиками в рамках системи та визначених меж
відповідальності кожного члена та учасника НСМЕП; організація і проведення випробувань компонентів АПК та
надання дозволів на їх використання відповідно до вимог державних
та міжнародних стандартів; організація і проведення постійного моніторингу
(протоколювання основних подій, що виникають у системі) та аудиту
системи для аналізу та оцінки її основних показників; оптимізація Платіжною організацією своєї організаційної
структури та документів, що регламентують її діяльність, з метою
оперативного проведення аналізу основних показників роботи системи
кожного члена та учасника НСМЕП і прийняття рішень щодо керування
системою.
1.8. Для мінімізації фінансових ризиків повинні здійснюватися
такі заходи: обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування Платіжною
організацією, емітентами та держателями карток відповідних лімітів
щодо обмеження виконання фінансових операцій з платіжними
додатками платіжних карток та оперативне керування цими лімітами; обов'язкове виконання кожним членом та учасником системи
вимог регламенту НСМЕП та своїх зобов'язань згідно з укладеними
договорами, дотримання технології роботи із стоп-листами, що
використовуються в системі; дотримання членами та учасниками системи вимог законодавства
України та Правил щодо виконання фінансових операцій та термінів
перерахування коштів; формування та постійна підтримка членами НСМЕП на договірних
засадах з Платіжною організацією та розрахунковим банком НСМЕП
страхового фонду покриття ризиків неплатежів за операціями з
платіжними картками; ефективне застосування діючих та створення нових механізмів
щодо підтримання поточних ліквідних коштів в учасників
розрахунків; ретельна перевірка Платіжною організацією фінансових
показників кандидатів у члени та учасники системи під час
оформлення їх вступу (участі) до НСМЕП та застосування поточного
моніторингу їх фінансового стану протягом роботи в системі.
1.9. Для мінімізації правових ризиків повинні здійснюватися
такі заходи: постійний моніторинг Платіжною організацією змін до
законодавства України та приведення до його вимог нормативних
документів НСМЕП; неухильне виконання членами та учасниками системи вимог
нормативних документів НСМЕП щодо оформлення договірних
взаємовідносин у системі; аналіз Платіжною організацією спірних питань, які виникають у
процесі функціонування НСМЕП, щодо неадекватності нормативних
документів НСМЕП з метою приведення їх у відповідність до поточних
вимог.
1.10. Для мінімізації операційних ризиків, які виникають у
системі управління НСМЕП, повинні здійснюватися такі заходи: постійне приведення кожним членом та учасником НСМЕП у
відповідність до вимог нормативної бази НСМЕП своїх внутрішніх
документів, а також технологічних інструкцій для обслуговуючого
персоналу; постійне навчання кожним членом та учасником НСМЕП свого
обслуговуючого персоналу та контроль за виконанням персоналом
своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної
безпеки; застосування кожним членом та учасником НСМЕП на своїй
ділянці технологічної інфраструктури НСМЕП надійних
програмно-апаратних засобів; резервування кожним членом та учасником НСМЕП ліній зв'язку
та програмно-апаратних засобів; проведення Платіжною організацією перевірки процесингових
центрів перед початком їх роботи в НСМЕП.
1.11. Для мінімізації ринкових ризиків повинні здійснюватися
такі заходи: розроблення та впровадження Платіжною організацією нових
сучасних платіжних додатків, сумісних з технологіями міжнародних
платіжних систем; розроблення Платіжною організацією заходів щодо спрощення
процедури вступу до НСМЕП; проведення Платіжною організацією, кожним членом та учасником
НСМЕП маркетингових заходів; поліпшення Платіжною організацією, кожним членом та учасником
НСМЕП якості своїх послуг.
1.12. Кожний член та учасник НСМЕП має право проводити
додаткові заходи щодо мінімізації своїх ризиків, якщо це не
впливає на технологію роботи інших членів та учасників НСМЕП, а
також системи в цілому.
1.13. Межі відповідальності членів і учасників НСМЕП та
захист їх інтересів визначаються в договорах між ними, які повинні
відповідати вимогам законодавства України, у тому числі
нормативно-правових актів Національного банку та Правил. Вклади фізичних осіб, що обліковуються на картрахунках,
захищаються державою згідно із законодавством України. У разі
неплатоспроможності емітента в розмірі, установленому
законодавством, гарантується відшкодування коштів фізичних осіб,
залучених на ці рахунки.
1.14. Платіжна організація несе відповідальність за
мінімізацію та управління системними ризиками, а також правовими
ризиками, пов'язаними з невідповідністю нормативної бази НСМЕП
законодавству України.
1.15. Кожний із членів та учасників НСМЕП несе
відповідальність за свої, що викликані внутрішніми причинами,
фінансові, операційні, правові та ринкові ризики і самостійно
управляє ними.
1.16. Еквайри/емітенти повинні проводити моніторинг з метою
ідентифікації помилкових та неналежних переказів, суб'єктів
помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо
запобігання або припинення зазначених переказів згідно із
законодавством України. Моніторинг має проводитися постійно за загальними
параметрами, установленими Національним банком.
1.17. Для встановлення правомірності переказу еквайр за
результатами моніторингу або в разі опротестування переказу
держателем картки, емітентом чи Платіжною організацією має право
зупинити завершення переказу на час, що передбачений
законодавством України.
Глава 2. Порядок створення та використання
страхового фонду
2.1. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі
неплатоспроможності учасників розрахунків під час проведення
взаєморозрахунків за результатами клірингу Платіжна організація
формує на договірних засадах з членами НСМЕП та постійно підтримує
страховий фонд покриття ризиків неплатежів за операціями з
платіжними картками (далі - страховий фонд).
2.2. Кошти страхового фонду за дорученням Платіжної
організації використовуються розрахунковим банком під час
проведення взаєморозрахунків за результатами клірингу в разі
потреби погашення заборгованості учасника розрахунків перед іншими
учасниками розрахунків відповідно до регламенту проведення цих
розрахунків та умов взаємного договору. Порядок створення та
використання страхового фонду визначається Платіжною організацією
і викладено в її документах щодо взаєморозрахунків за операціями
із застосуванням платіжних карток.
2.3. За умови недостатності коштів страхового фонду, з метою
проведення своєчасних розрахунків члени НСМЕП можуть укладати з
Національним банком кредитні договори відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку щодо рефінансування
банків України.
2.4. У разі припинення членства емітента/еквайра в НСМЕП
розрахунковий банк згідно з умовами договору з ним повертає йому
із страхового фонду залишок його коштів у цьому фонді.
Глава 3. Стоп-листи. Порядок застосування
3.1. Для мінімізації фінансових ризиків держателів особистих
платіжних карток і юридичних осіб, довірені особи яких є
держателями корпоративних платіжних карток, у НСМЕП
використовується технологія стоп-листів таких типів: повний стоп-лист; термінальні стоп-листи.
3.2. Заявки до ГПЦ щодо зміни повного стоп-листа (унесення чи
вилучення номера картки) формуються емітентами на підставі
відповідних заяв держателів карток або, незалежно від їх
держателів, на підставі власних рішень. Датою занесення картки до повного стоп-листа є дата
формування в ГПЦ відповідного наказу.
3.3. За ініціативи держателя платіжна картка вноситься до
повного стоп-листа у таких випадках: втрата/викрадення платіжної картки; вихід платіжної картки з ладу; з інших причин, які обумовлені в договорі з емітентом.
3.4. Для внесення картки до повного стоп-листа держатель
картки зобов'язаний подати емітенту відповідну заяву. Види заяв
(письмова чи усна), вимоги до їх змісту, порядок подання заяв до
емітента та їх подальше опрацювання викладені в документах
Платіжної організації щодо управління ризиками. Після подання заяви про внесення картки до повного стоп-листа
он-лайн операції з цією карткою блокуються емітентом у строк, що
визначений регламентом НСМЕП. Порядок внесення картки до повного стоп-листа її держателем
та відповідальність сторін у разі його порушення повинні бути
зазначені у договорі між клієнтом та емітентом, а також у правилах
користування платіжною карткою. Примірник заяви держателя картки служить документом під час
вирішення спорів і повернення коштів клієнту (держателю картки).
3.5. За наявності обставин, що свідчать про неправомірне
використання платіжної картки або її реквізитів, користування
платіжною карткою не уповноваженою на те особою, в інших випадках,
визначених договором з клієнтом, емітент має право ухвалити
рішення щодо: тимчасового зупинення здійснення операцій з використанням
певної платіжної картки; вилучення платіжної картки з обігу. Тимчасове зупинення здійснення операцій з використанням
платіжної картки та ініціювання вилучення платіжної картки з обігу
здійснюється шляхом унесення її до повного стоп-листа з ініціативи
емітента. У цьому разі емітент зобов'язаний повідомити про це держателя
картки згідно з умовами договору з ним.
3.6. Оновлення (модифікація) термінального стоп-листа
здійснюється під час збору трансакцій з термінального пристрою
(його розвантаження). Максимально допустимий період розвантаження
термінального пристрою визначається документами Платіжної
організації щодо регламенту НСМЕП.
3.7. Термінал формує документ в електронному вигляді
(трансакцію блокування картки) та здійснює блокування платіжної
картки у разі: надходження від емітента до термінала (за запитом на
авторизацію картки) заборони на проведення операції з рахунком
завантаження держателя картки (унаслідок розміщення номера картки
в повному стоп-листі); установлення в самому терміналі заборони на проведення
операції із залишками коштів на платіжному додатку картки
внаслідок розміщення номера картки в термінальному стоп-листі. Технологією НСМЕП передбачено, що фінансова операція із
залишками коштів на платіжних додатках картки, яка внесена до
повного стоп-листа, але не включена до конкретного термінального
стоп-листа, не може бути виконана. У трансакції блокування картки відображаються залишки коштів
на платіжних додатках цієї картки, що дає змогу повернути кошти
держателю картки у розмірі цих залишків (чека та гаманця).
3.8. Картка зі стоп-листа може бути вилучена за ініціативи
держателя, якщо вона була внесена ним до повного стоп-листа у
випадках, визначених Правилами. У разі вилученні картки зі стоп-листа інформація про цю
картку (з новим значенням стану картки) поширюється в НСМЕП згідно
з регламентом НСМЕП.
3.9. Номери карток, які внесені до повного стоп-листа (з
ініціативи їх держателів чи емітентів), перебувають в ньому до: закінчення строку дії картки, збільшеного на строк, що
дорівнює строку актуальності трансакцій (визначеному регламентом
НСМЕП), після закінчення якого претензії щодо трансакцій не
приймаються; надходження до ГПЦ інформації від емітента про блокування
картки, що перебуває у стоп-листі (у цьому разі картка вилучається
із повного стоп-листа незалежно від того, хто був ініціатором її
занесення до нього); надходження від емітента відповідної заявки про вилучення
картки з повного стоп-листа. Якщо картка внесена до повного стоп-листа двома ініціаторами
(наприклад, держателем картки та емітентом), то вилучення її з
нього може бути здійснено тільки за наявності відповідних
заяв/заявок цих ініціаторів.
3.10. Порядок і терміни розповсюдження стоп-листів у системі
та розподіл ризиків між учасниками розповсюдження визначаються
документами Платіжної організації щодо регламенту НСМЕП та
управління ризиками відповідно.
3.11. Оплата послуг за внесення картки до повного стоп-листа
здійснюється за чинними тарифами ініціатором внесення, а саме: у разі внесення картки до повного стоп-листа з ініціативи
держателя він сплачує емітенту за цю послугу згідно з тарифами
емітента. Емітент сплачує ГПЦ за цю послугу згідно з тарифами, які
встановлюються Платіжною організацією; у разі внесення картки до повного стоп-листа з ініціативи
емітента емітент сплачує ГПЦ за цю послугу згідно з тарифами, які
встановлюються Платіжною організацією. Порядок розрахунків за надані послуги за внесення картки до
повного стоп-листа визначається умовами договорів між ГПЦ та
емітентом, відповідно емітентом та держателем картки. Якщо від емітента отримано кілька заявок на внесення картки з
одним номером до повного стоп-листа протягом певного періоду (до
отримання від емітента заявки на вилучення цієї картки з повного
стоп-листа), то ГПЦ, визначаючи розмір оплати за надані емітенту
послуги, такі повторні заявки враховує як одну.
3.12. Повернення коштів клієнту за внесеною до стоп-листа
платіжною карткою відбувається за таких умов: закінчення терміну з дня внесення картки до повного
стоп-листа (який визначається документами Платіжної організації
щодо управління ризиками); одержання трансакції блокування картки. Після закінчення терміну з дня внесення картки до повного
стоп-листа кошти повертаються клієнту тільки в обсязі залишку
карткового рахунку за чеком. У цьому разі емітент формує проекти
проводок на переказ коштів з відповідного карткового рахунку на
відповідний поточний рахунок клієнта. Залишок коштів на гаманці
клієнту повертається після отримання емітентом трансакції
блокування цієї платіжної картки. У разі одержання трансакції блокування платіжної картки кошти
повертаються клієнту в розмірі їх залишків на платіжних додатках
картки, надісланих у трансакції її блокування. У цьому разі
формуються проводки на переказ коштів з відповідних карткових
рахунків на рахунок завантаження клієнта. Якщо рахунок
завантаження клієнта не відкривався, то кошти повертаються в
готівковій формі або перераховуються на інші рахунки клієнта.
Глава 4. Види обмежень щодо операцій з
платіжними картками. Порядок встановлення обмежень
4.1. З метою зменшення фінансових ризиків членів та учасників
НСМЕП та забезпечення ефективного використання емітентами
залучених коштів (шляхом прогнозування платежів їх клієнтами) у
НСМЕП для держателів карток і емітентів встановлені відповідні
обмеження (ліміти) на виконання операцій з платіжними додатками
платіжних карток, а саме: карткові ліміти для обмеження сум операцій за гаманцем та
чеком; системні ліміти для обмеження загальних сум відповідних видів
фінансових операцій з використанням платіжних додатків усіх
карток, емітованих емітентом (за емітентом у цілому).
4.2. Інформація про карткові ліміти міститься в платіжних
картках та відповідних службових картках - модулях безпеки
терміналів (SAM). Перевірка цих лімітів відбувається у відповідних
картках (за місцем перебування ліміту). Якщо той самий ліміт є і в
платіжній картці, і в модулі безпеки термінала, то обмеження
визначається жорсткішим розміром ліміту. інформація про системні ліміти міститься в системних модулях
безпеки (HSM) серверів авторизації АКС та базах даних АКС, що
належать емітентам або БПЦ, які виконують інформаційне
обслуговування емітентів.
4.3. Значення або межі значень усіх карткових лімітів
установлюються Платіжною організацією та надсилаються відповідним
членам та учасникам НСМЕП. Карткові ліміти, що містяться в SAM, і карткові ліміти, що
містяться у платіжних картках і обмежують кількість спроб уведення
ПІН залишку коштів та ПІН рахунку, уносяться до відповідних карток
під час системної ініціалізації цих карток уповноваженими
Платіжною організацією юридичними особами (виробниками карток,
центрами системної підготовки карток тощо) і можуть бути змінені
тільки за рішенням Платіжної організації. Решту лімітів мають
змогу вносити до платіжних карток емітенти, але в межах величин,
визначених Платіжною організацією. Емітенти можуть їх змінювати
згідно із своїми рішеннями. Ці карткові ліміти можуть бути
типовими для всіх клієнтів або індивідуальними. Для зміни лімітів,
що внесені до платіжної картки емітентом, клієнту потрібно
звернутися до емітента та оформити заяву про зміну відповідних
індивідуальних лімітів.
4.4. Емітенти самостійно установлюють розміри (у межах
величин, визначених Платіжною організацією) решти карткових
лімітів за операціями з гаманцем та чеком і самостійно вносять ці
ліміти до платіжних карток, що емітуються ними. Для операцій з гаманцем емітенти встановлюють розміри та
вносять до платіжних карток такі ліміти, що обмежують максимально
дозволену суму: одноразового завантаження; залишку коштів; платежів за одну добу; видачі готівки за одну добу; платежу із залишку коштів без уведення ПІН залишку коштів. Для операцій з чеком емітенти установлюють розміри та вносять
до платіжних карток такі ліміти, що обмежують максимально
дозволену суму: одноразового завантаження; залишку коштів; платежів за одну добу; видачі готівки за одну добу; одноразового платежу (з рахунку завантаження та/або із
залишку коштів платіжного додатка картки); одноразової видачі готівки (з рахунку завантаження та/або із
залишку коштів чека). У разі перевищення цих лімітів держатель картки отримує
відмову у проведенні відповідної фінансової операції, за винятком
операції платежу із залишку коштів гаманця, для продовження
виконання якої держатель картки додатково має увести ПІН залишку
коштів. Для кожної емітованої картки вищезазначені карткові ліміти
можуть бути індивідуальними, але в межах, визначених емітентом. Їх
розмір встановлюється на підставі заяви фізичної або юридичної
особи на одержання платіжної картки НСМЕП.
4.5. Платіжна організація встановлює такі карткові ліміти за
операціями з гаманцем та чеком. Для операцій з гаманцем Платіжна організація встановлює
розміри карткових лімітів, що обмежують: максимальну суму платежу із залишку коштів без уведення ПІН
залишку коштів (ліміт уноситься до SAM); максимальну суму одноразового платежу та одноразової видачі
готівки з рахунку завантаження та/або із залишку коштів гаманця
(ліміт уноситься до SAM); кількість спроб уведення ПІН рахунку під час завантаження з
рахунку завантаження (ліміт уноситься до платіжної картки); кількість спроб уведення ПІН залишку коштів для виконання
платежів та видачі готівки із залишку коштів гаманця (ліміт
уноситься до платіжної картки). Для операцій з чеком Платіжна організація встановлює розміри
карткових лімітів, що обмежують: максимальну суму одноразового платежу та одноразової видачі
готівки з рахунку завантаження та/або із залишку коштів чека
(ліміт уноситься до SAM); кількість спроб уведення ПІН залишку коштів для виконання
завантаження (ліміт уноситься до платіжної картки); кількість спроб уведення ПІН рахунку для виконання платежів
та видачі готівки з рахунку завантаження (ліміт уноситься до
платіжної картки). Якщо кількість послідовних некоректних спроб уведення ПІН
залишку коштів та ПІН рахунку перевищує обмеження за відповідним
лімітом, то відбувається блокування виконання відповідної
фінансової операції, що потребує введення ПІН залишку коштів або
ПІН рахунку, за допомогою платіжного додатка картки. У разі перевищення ліміту максимальної суми платежу із
залишку коштів гаманця без уведення ПІН залишку коштів та
додаткового уведення цього ПІН залишку коштів держателем картки
для продовження виконання цієї операції за її результатами
формується контрольна одиночна трансакція платежу.
4.6. Зміна лімітів SAM відбувається за допомогою системного
механізму зміни його параметрів.
4.7. Для недопущення емітентом несанкціонованої емісії коштів
у НСМЕП з боку Платіжної організації передбачено контроль за
операціями завантаження коштів на відповідні платіжні додатки всіх
емітованих ним карток. З боку Платіжної організації також
передбачено контроль за операціями платежів з рахунку завантаження
за допомогою платіжних додатків усіх карток, емітованих емітентом.
Контроль має форму системних лімітів, які обмежують загальні суми
за операціями: завантаження чеків усіх карток, емітованих емітентом; завантаження гаманців усіх карток, емітованих емітентом; платежів з рахунку завантаження за допомогою платіжних
додатків усіх карток, емітованих емітентом. Ці ліміти містяться в системному модулі безпеки сервера
авторизації АКС і розраховуються таким чином, щоб не заважати
роботі емітента протягом 1-3 днів. У разі успішної операції із
завантаження або платежу, що виконані за допомогою платіжних
карток відповідного емітента, відповідні ліміти цього емітента
зменшуються. У разі досягнення цими лімітами нульових сум під час
здійснення запиту на завантаження або платіж системний модуль
безпеки сервера авторизації АКС, що обслуговує емітента, відмовляє
у виконанні операції. За результатами моніторингу залишків лімітів
HSM та з урахуванням фінансового стану емітента, ці ліміти
поновлюються з ГПЦ. У разі погіршення фінансового стану емітента
ці ліміти можуть не поновлюватися, що дає змогу блокувати операції
з платіжними додатками карток цього емітента. Керування цими системними лімітами виконує Платіжна
організація.
4.8. Для зменшення ризику емітента під час завантаження його
карток готівкою в інших членів НСМЕП використовується системний
ліміт, що обмежує загальну суму завантаження готівкою платіжних
додатків усіх карток, емітованих емітентом, завантаження яких
відбувається через інших еквайрів. Цей ліміт визначається
емітентом та обмежує суму його зобов'язань за можливими платежами
картками, що емітовані ним, у разі затримання еквайром
перерахування йому відповідних сум, що завантажені на його картки
готівкою. Керування цим лімітом здійснює сам емітент. Оскільки
завантаження карток готівкою в інших членів НСМЕП передбачає пряму
авторизацію до емітента, то в разі перевищення цього ліміту АКС
емітента (або БПЦ, що його обслуговує) забороняє авторизацію
операції завантаження готівкою, таким чином знижуючи ризики за
зобов'язаннями платежів еквайрів за такими операціями.
4.9. Вимоги Платіжної організації до загального порядку
установлення, процедур уведення в дію та змін системних лімітів
викладено в її документах щодо розрахунку та установлення
системних лімітів у НСМЕП.
Глава 5. Правила забезпечення безпеки в НСМЕП
5.1. Одним із найважливіших елементів мінімізації ризиків у
НСМЕП є забезпечення високого рівня захисту інформації (далі -
інформаційна безпека) системи. Розроблення правил організації
(політики) інформаційної безпеки НСМЕП та їх реалізація
здійснюється Платіжною організацією або іншою установою на її
замовлення відповідно до законодавства України та вимог,
установлених Національним банком.
5.2. Під час проведення політики інформаційної безпеки в
НСМЕП Платіжна організація застосовує комплекс організаційних
заходів та програмно-технічних засобів, які забезпечують надійний
захист інформації на кожній ланці організаційної та технологічної
інфраструктури системи.
5.3. Члени та учасники НСМЕП зобов'язані виконувати
встановлені законодавством України, Правилами та іншими
нормативними документами Платіжної організації вимоги щодо
забезпечення захисту інформації, яка обробляється в системі, а
також несуть відповідальність у разі порушення цих вимог
відповідно до законодавства України та Правил.
5.4. Члени та учасники НСМЕП зобов'язані повідомляти Платіжну
організацію про виявлені ними випадки порушення вимог щодо
забезпечення інформаційної безпеки в системі. У разі виявлення
ознак, що можуть свідчити про вчинення злочину, вони зобов'язані
повідомити про це порушення відповідні правоохоронні органи.
5.5. Головними об'єктами захисту в НСМЕП є: фінансові трансакції та трансакції за операціями із
використанням службових карток; документи за операціями із застосуванням платіжних карток та
документи на переказ, що формуються на підставі фінансових
трансакцій; обмін інформацією між компонентами АПК, системи автоматизації
банківських операцій тощо; важлива інформація НСМЕП (ключі, стоп-листи, довідники,
архіви, інформація про клієнтів та стан їх рахунків тощо); програмно-технічні засоби оброблення трансакцій, документів
за операціями із застосуванням платіжних карток та документів на
переказ; програмно-технічні засоби генерації, обліку і розповсюдження
ключової інформації, а також ініціалізації та персоналізації
карток.
5.6. Головною метою захисту інформації в НСМЕП є запобігання: несанкціонованому доступу до інформації, знищенню,
викривленню інформації трансакцій, документів за операціями із
застосуванням платіжних карток та документів на переказ на кожній
ланці організаційної та технологічної інфраструктури системи або
втручанню в процес їх формування; несанкціонованим змінам конфігурації та програмного
забезпечення компонентів НСМЕП; несанкціонованим діям обслуговуючого персоналу НСМЕП.
5.7. Для запобігання порушенням, що можуть загрожувати
інформаційній безпеці системи, в НСМЕП повинні здійснюватися такі
організаційні заходи: проведення аналізу можливих загроз та втрат для системи в
цілому і кожного її члена та учасника зокрема, а також підготовка
даних для прийняття рішень щодо нештатних ситуацій; розроблення Платіжною організацією інструкцій та рекомендацій
щодо забезпечення захисту інформації кожним членом та учасником
НСМЕП; розроблення інструкцій щодо дій обслуговуючого персоналу
членів та учасників НСМЕП із збереження конфіденційної інформації
під час виникнення стихійних лих; організація навчання обслуговуючого персоналу членів та
учасників НСМЕП та контроль за їх роботою; керування розподілом прав доступу користувачів та
обслуговуючого персоналу до інформаційних джерел НСМЕП, облік
засобів доступу до них; керування генерацією, обліком та поширенням ключової
інформації; регламентація порядку внесення змін до програмно-технічних
засобів технологічної інфраструктури системи; організація обліку, зберігання і знищення документів та
носіїв з конфіденційною інформацією.
5.8. Для запобігання порушенням, що можуть загрожувати
інформаційній безпеці системи, в НСМЕП застосовуються такі
програмно-апаратні засоби та заходи щодо захисту інформації: чіткий розподіл прав доступу до інформаційних джерел НСМЕП як
між членами/учасниками НСМЕП, так і між обслуговуючим персоналом,
а також персоніфікація здійснення операцій і їх протоколювання; розвинута ключова система, що дає змогу контролювати
трансакції та запити двома незалежними шляхами; розвинута система стоп-листів; апаратні модулі безпеки, що містять важливу інформацію НСМЕП
та здійснюють криптографічні операції; автоматичне ведення захищених журналів, що містять записи
використання компонентів системи, усіх дій АКС, процесингу та
виконання фінансових і деяких службових операцій для карток і
терміналів; засоби самодіагностики, що дають змогу визначати порушення
цілісності баз даних і програмного забезпечення, відсутність та
спроби повторення трансакцій, спроби несанкціонованого доступу до
компонентів системи. Під час проходження інформації (службові та фінансові
трансакції) на ланках картка - термінал - АКС - процесинговий
центр завжди забезпечується її цілісність за допомогою
автентифікаційного коду повідомлення.
5.9. Оперативне управління безпекою НСМЕП виконує ГПЦ, який
має у своєму складі відповідну службу. Аналогічні служби повинні
мати РПЦ, БПЦ, а також члени та учасники НСМЕП, у яких є власні
АКС. Служби безпеки НСМЕП членів (учасників) НСМЕП
підпорядковуються керівнику своєї служби захисту інформації або
аналогічної служби. Служба безпеки НСМЕП члена (учасника)
співпрацює із службою безпеки відповідного процесингового центру,
а остання - із службою безпеки ГПЦ, отримуючи методичну,
інформаційну та консультативну допомогу.
5.10. Правила забезпечення безпеки Платіжною організацією,
членами та учасниками НСМЕП, а також перелік основних об'єктів,
які підлягають захисту кожним з них, наведені в її документах щодо
забезпечення безпеки в НСМЕП.
Розділ XII. Порядок вирішення спорів.
Припинення членства (участі) в НСМЕП
Глава 1. Порядок вирішення спорів
1.1. У разі виникнення суперечностей між членами та/або
учасниками НСМЕП унаслідок невиконання або неналежного виконання
ними своїх зобов'язань відповідно до умов укладених договорів, з
метою отримання необхідної інформації сторони мають право
звертатися до інших членів та/або учасників НСМЕП, з якими вони
мають договірні відносини, або до Платіжної організації в разі
відсутності таких договірних відносин. Члени та учасники НСМЕП, які отримали відповідний запит про
надання необхідної інформації, зобов'язані оперативно розглянути
цей запит і за наявності такої інформації задовольнити його.
Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку
необхідну інформацію у членів та/або учасників НСМЕП, а також
повинна надати її члену та/або учаснику НСМЕП за його запитом.
1.2. Для розгляду спорів, що виникають під час вирішення
суперечностей між членами та/або учасниками системи, Платіжна
організація має постійно діючу комісію з вирішення спорів (далі -
комісія).
1.3. Комісія зобов'язана оперативно розглянути звернення
заявника і прийняти рішення. З цією метою комісія має право
проводити відповідні перевірки із залученням до її роботи
представників від членів та/або учасників системи та отримувати
будь-яку необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію
від членів та/або учасників НСМЕП. Якщо сторони (сторона) не
згодні з рішеннями, прийнятими комісією, то вони(а) можуть(е) для
вирішення спору звернутися до суду (господарського суду).
Глава 2. Загальні підстави припинення
членства (участі) в НСМЕП
2.1. Усі члени та учасники НСМЕП можуть припинити участь у
НСМЕП за власним бажанням або з причин, наведених у цьому розділі.
2.2. Підставою для ініціювання припинення членства або участі
в НСМЕП за власним бажанням є: для члена НСМЕП - заява Платіжній організації про припинення
членства в НСМЕП (у письмовій формі); для учасника НСМЕП - юридичної особи - заява Платіжній
організації або лист до іншої сторони договірних відносин (у разі
відсутності договору з Платіжною організацією) про припинення
участі в НСМЕП (у письмовій формі); для учасника НСМЕП - фізичної особи - заява емітенту про
припинення його розрахункового обслуговування за платіжною карткою
(у письмовій формі). Члени та учасники НСМЕП - юридичні особи повинні звертатися
до Платіжної організації або іншої сторони договірних відносин із
заявою (листом) про припинення членства (участі) в НСМЕП у строки,
передбачені відповідним договором.
Глава 3. Припинення членства (участі) в НСМЕП
юридичної особи
3.1. З ініціативи Платіжної організації ініціювання
припинення членства (участі) в НСМЕП її члена або учасника -
юридичної особи може бути здійснено з таких причин: невиконання зобов'язань, пов'язаних із розрахунками з іншими
членами та учасниками НСМЕП; порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог
Правил; встановлення факту надання Платіжній організації
недостовірної фінансової інформації та/або інших даних, які
потрібні для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів,
забезпечення функціонування НСМЕП; якщо учасник НСМЕП - юридична особа або член НСМЕП не
розпочав обслуговування інших членів або учасників НСМЕП протягом
строку, визначеного у документах Платіжної організації щодо
порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП, що
відлічується від дати набрання чинності договору з Платіжною
організацією.
3.2. Безумовне припинення участі в НСМЕП її члена ініціюється
Платіжною організацією на підставі: рішення Національного банку про ліквідацію банку; рішення суду про ліквідацію банку чи визнання його банкрутом; рішення вищого органу управління банку про його ліквідацію; відкликання банківської ліцензії Національним банком; на інших підставах, передбачених законодавством України.
3.3. Безумовне припинення участі в НСМЕП її учасника -
юридичної особи ініціюється Платіжною організацією на підставі: рішення суду про визнання його банкрутом; рішення вищого органу управління цього учасника про його
ліквідацію; на інших підставах, передбачених законодавством України.
3.4. Обмеження або тимчасове зупинення членства/участі в
НСМЕП її члена або учасника - юридичної особи може бути здійснено
Платіжною організацією на визначений нею строк у разі: порушення ним технології роботи в системі; незадовільної якості обслуговування інших членів/учасників
НСМЕП, незадовільного стану його технічної оснащеності, що впливає
на якість обслуговування інших членів/учасників НСМЕП та/або
виконання ними договірних зобов'язань; невиконання ним вимог щодо забезпечення захисту головних
об'єктів захисту в НСМЕП. Учасник НСМЕП - юридична особа або член НСМЕП може продовжити
роботу в НСМЕП лише після службового розслідування факту порушення
ним технології роботи в системі та/або невиконання вимог щодо
забезпечення захисту головних об'єктів захисту в НСМЕП та усунення
недоліків. Розслідування повинно проводитися Платіжною
організацією або уповноваженою нею особою в найкоротший строк.
3.5. За заявою учасника НСМЕП - юридичної особи або члена
НСМЕП чи з власної ініціативи з причин, наведених у цьому розділі,
Платіжна організація приймає обґрунтоване рішення про обмеження,
тимчасове зупинення або припинення участі члена або учасника НСМЕП
в системі. Після чого сторони договірних відносин виконують
відповідні процедури за технологією, визначеною Платіжною
організацією.
3.6. Умовами припинення участі в НСМЕП для торговця є: виведення з обігу всіх терміналів НСМЕП, що були
зареєстровані еквайрами за цим торговцем; припинення дії договору(ів) між торговцем та еквайром(ами); припинення дії договору(ів) між торговцем та технічним(и)
еквайром(ами) (за наявності).
3.7. Умовами припинення членства в НСМЕП для члена є: припинення дії договору(ів) з Платіжною організацією; припинення дії договору з процесинговим центром, що його
обслуговує; припинення дії договорів з клієнтами та вилучення з обігу
емітованих ним карток (для емітента); припинення дії договорів з торговцями, яких він обслуговує
(для еквайра); припинення дії договору з технічним еквайром, якому він
делегував інформаційні та технологічні функції обслуговування
торговців (для еквайра, за наявності); припинення дії договору з БПЦ, якому він делегував
інформаційні функції емітента (для емітента/еквайра, що працює з
делегуванням інформаційних функцій).
3.8. Умови вилучення з обігу платіжних і службових карток, а
також терміналів (банкоматів) у разі припинення участі члена або
учасника в НСМЕП обумовлюються відповідними договорами. Також
умовами цих договорів повинні регламентуватися строки інформування
іншої сторони договірних відносин про припинення членства/участі
члена/учасника в НСМЕП та порядок повернення платіжних і службових
карток, а також виведення терміналів із обігу. У зв'язку з припиненням свого членства в НСМЕП емітент
повинен повідомити своїх клієнтів про припинення дії договору(ів)
з ними за один місяць до настання цієї події. Протягом цього
строку клієнти мають отримати залишки коштів на відповідних
платіжних додатках платіжних карток.
3.9. Членство (участь) в НСМЕП для члена (учасника) -
юридичної особи припиняється після виконання ним відповідних умов
припинення членства (участі) в НСМЕП з дня припинення дії
відповідного договору з Платіжною організацією або іншою стороною.
Глава 4. Припинення участі в НСМЕП
держателя картки
4.1. Припинення участі в НСМЕП держателя картки (клієнта)
може бути здійснено: за власним бажанням; з ініціативи емітента; з ініціативи клієнта - юридичної особи або фізичної
особи-підприємця (щодо держателя його корпоративної картки); у разі смерті клієнта; у випадках, визначених законодавством України.
4.2. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП за власним
бажанням клієнт повинен подати емітенту заяву про припинення його
розрахункового обслуговування за платіжною(ими) карткою(ами) у
письмовій формі та пред'явити документ, що засвідчує його особу.
4.3. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП за власним
бажанням держатель картки, що є довіреною особою юридичної особи
або фізичної особи-підприємця, повинен подати емітенту у письмовій
формі заяву про виведення картки з обігу, підписану уповноваженими
особами юридичної особи (фізичною особою - підприємцем), та
пред'явити документ, що засвідчує його особу, або документ, що
його замінює.
4.4. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП клієнта з
ініціативи емітента (у разі невиконання клієнтом або його
довіреною особою умов договору) він повинен письмово попередити
про це клієнта, обов'язково зазначивши причини розірвання
договору.
4.5. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП держателя
корпоративної картки, що є довіреною особою клієнта - юридичної
особи або фізичної особи-підприємця, він повинен подати емітенту
заяву в письмовій формі про виведення картки з обігу, підписану
уповноваженими особами юридичної особи (фізичної
особи-підприємця), та внести відповідні зміни до договору з
емітентом щодо держателя корпоративної картки.
4.6. Для ініціювання припинення участі в НСМЕП клієнта в разі
його смерті спадкоємці повинні подати до емітента відповідну заяву
в письмовій формі та пред'явити відповідні документи.
4.7. У випадках, визначених законодавством України,
припинення участі в НСМЕП держателя картки відбувається згідно з
цим законодавством.
4.8. Повернення емітентом коштів клієнту у разі виведення з
обігу платіжної картки здійснюється таким чином: а) у разі виведення з обігу платіжної картки повернення
клієнту залишків коштів на її платіжних додатках здійснюється
одним із таких способів: шляхом блокування цієї картки та перерахування залишків
коштів на її платіжних додатках на відповідний(і) рахунок(и)
завантаження клієнта відповідно до трансакції блокування картки; шляхом отримання клієнтом готівки з платіжних додатків цієї
картки; шляхом перерахування залишку коштів на чековому картрахунку
на відповідний(і) рахунок(и) завантаження клієнта після закінчення
періоду актуальності трансакцій; б) у разі виведення з обігу платіжної картки, що вийшла з
ладу, залишок коштів на чеку повертається клієнту на підставі його
письмової заяви в термін, який визначений Платіжною організацією,
в обсязі залишку коштів на відповідному чековому картрахунку
шляхом перерахування цих коштів на відповідний(і) рахунок(и)
завантаження клієнта. У цьому разі залишок коштів на гаманці
повертається клієнту за наявності технічної можливості зчитування
з картки залишку коштів на цьому платіжному додатку. Якщо платіжна картка втрачена/викрадена, то кошти
повертаються клієнту або шляхом перерахування залишку коштів на
чековому картрахунку на відповідний(і) рахунок(и) завантаження
клієнта після закінчення терміну дії картки, збільшеного на період
актуальності трансакцій (якщо картка не була внесена за ініціативи
клієнта до стоп-листа), або шляхом послідовного виконання процедур
унесення її до стоп-листа з ініціативи клієнта банку чи емітента
та повернення йому залишків коштів за внесеною до стоп-листа
платіжною карткою відповідно до пункту 3.12 розділу XI.
4.9. У разі розірвання або припинення дії договору з
ініціативи клієнта емітент на власний ризик може повернути клієнту
залишки коштів на його карткових рахунках до завершення періоду
актуальності трансакції, навіть якщо емітент не отримав трансакції
блокування. Під час повернення цих коштів до закінчення періоду
актуальності трансакції емітент має врахувати свою
відповідальність за ризик надання клієнту кредиту для виконання
його зобов'язань за здійсненими операціями із застосуванням
платіжної картки, що настає з дня надходження журналів операцій
картки.
4.10. Видача залишків коштів клієнта в разі його смерті
особам, що мають на це право, здійснюється відповідно до
законодавства України на підставі заяви спадкоємців, що пред'явили
відповідні документи, з урахуванням вимог пунктів 4.8 та 4.9 цього
розділу.
4.11. Участь у НСМЕП держателя платіжної картки припиняється
з дня припинення дії відповідного договору з емітентом.
Заступник директора Департаменту
інформатизації - начальник
управління масових електронних
платежів Б.П.Дяченко
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищвгору