Документ z0032-96, поточна редакція — Редакція від 05.10.2000, підстава - z0686-00

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 8 від 05.01.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 січня 1996 р.
за N 32/1057

Про затвердження Інструкції про порядок направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органів України щодо осіб, які прямують через державний кордон України,
їх обліку та виконання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
N 519 ( z0686-00 ) від 25.09.2000 )

Відповідно до Законів України "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ), "Про правовий
статус іноземців" ( 3929-12 ), "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від
27.01.95 р. N 57 ( 57-95-п ) "Про затвердження Правил перетинання
державного кордону громадянами України", від 31.03.95 р. N 231
( 231-95-п ) "Про затвердження Правил оформлення і видачі
паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення"
Прикордонні війська України виконують доручення правоохоронних
органів України щодо осіб, які прямують через державний кордон
України. З метою установлення порядку направлення до Держкомкордону
доручень правоохоронних органів України щодо осіб, які прямують
через державний кордон України, їх обліку та виконання, -
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Інструкцію про порядок
направлення до Держкомкордону доручень правоохоронних органів
України щодо осіб, які прямують через державний кордон України, їх
обліку та виконання (додається). 2. Штабам управлінь Прикордонних військ України, командирам
з'єднань і частин прикордонного контролю, з'єднань і частин, у
складі яких є підрозділи прикордонного контролю, організувати
вивчення наказу з посадовими особами в частині, що їх стосується.
Внести зміни до інструкцій оперативних чергових та технологічних
схем прикордонного контролю. 3. Наказ Держкомкордону N 66/ДСК від 03.03.94 р. скасувати.
Пункти 3.11, 3.12 спільного наказу Голови СБУ та Голови
Держкомкордону N 0037/00122 від 21.11.92 р. вважати такими, що
втратили чинність у Прикордонних військах України.
Голова Держкомітету - командуючий
Прикордонними військами України
генерал-полковник В.Банних
Затверджено
наказом Голови Держкомкордону -
командуючого Прикордонними військами
України від 5 січня 1996 року N 8
Інструкція
про порядок направлення до Держкомкордону доручень
правоохоронних органів України щодо осіб, які прямують
через державний кордон України, їх обліку та виконання
1. Ця Інструкція відповідно до Законів України "Про порядок
виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ),
"Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ), "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 27.01.95 р. N 57 ( 57-95-п ) "Про
затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами
України", від 31.03.95 р. N 231 ( 231-95-п ) "Про затвердження
Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для
виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового
затримання та вилучення" встановлює порядок направлення, обліку та
виконання Прикордонними військами України доручень правоохоронних
органів України щодо громадян, які прямують через державний кордон
України (далі - доручення). Доручення щодо громадян, які прямують через державний кордон
України, полягає у: - тимчасовому затриманні або вилученні закордонного паспорта
громадянина України з відмовою у виїзді йому за кордон; - забороні в'їзду в Україну або виїзду з України іноземцям,
щодо яких є рішення компетентних органів; - наданні правоохоронним органам відомостей, що належать до
компетенції Держкомкордону, про громадян, які прямують через
державний кордон України. 2. Доручення до Держкомкордону, управлінь Прикордонних військ
України, з'єднань і частин прикордонного контролю у межах своїх
повноважень можуть направляти: - голови судів і судді; - прокурори та їх заступники; - керівники слідчих підрозділів та слідчі; - керівники оперативних підрозділів органів Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх справ України, управління
державної охорони, зазначених у ст.5 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність"; - керівники оперативних підрозділів Прикордонних військ
України; - керівники консульських установ МЗС України; - начальники підрозділів паспортно-візової служби МВС
України; - військовий комісар Автономної Республіки Крим, військові
комісари областей, мм. Києва та Севастополя. 3. Облік та виконання доручень здійснюються з'єднаннями і
частинами прикордонного контролю за письмовими вказівками: - Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними
військами України та його заступників; - начальника управління прикордонного контролю
Держкомкордону; - начальників і заступників начальників управлінь
Прикордонних військ України; - начальників загонів прикордонного контролю, окремих
контрольно-пропускних пунктів.
4. Порядок направлення доручень до Прикордонних військ
України. Доручення у письмовій формі направляються до Держкомкордону,
управлінь Прикордонних військ України (Північно-Західне - м.Львів;
Південно-Східне - м.Харків; Південне - м.Одеса) або до з'єднань і
частин прикордонного контролю. 4.1. У дорученні в обов'язковому порядку зазначаються: - установні дані про особу, щодо якої воно дається (прізвище,
ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство); - підстави для подання доручення, передбачені чинним
законодавством; - серія, номер закордонного паспорта, дата його видачі та ким
видано; - якщо є дані, зазначити країну виїзду, можливі пункти
пропуску, через які передбачається перетинання особою державного
кордону, час його перетинання; - які дії необхідно провести щодо особи, яка прямує через
державний кордон; - кого інформувати про виконання доручення (прізвище, ім'я,
по батькові посадової особи, номери телефонів, у т.ч. оперативного
та ВЧ-зв'язку як у робочий, так і неробочий час). 4.2. Доручення повинно бути викладено на бланку відповідної
установи за підписом посадової особи, мати реєстраційний номер та
засвідчено гербовою печаткою. 4.3. При відсутності у дорученні реквізитів, зазначених у
пунктах 4.1 (абзаци 1, 2, 5, 6), 4.2, воно до виконання не
приймається і про це інформується ініціатор доручення. 4.4. В окремих випадках за браком часу доручення може бути
передано усно з обов'язковим подальшим (на наступний робочий день
після подання усного доручення) підтвердженням за встановленою
формою. Рішення щодо виконання усних доручень приймається Головою
Держкомкордону або його заступниками, начальником управління
прикордонного контролю Держкомкордону.
5. Доручення тримається на контролі підрозділами Прикордонних
військ України один місяць з моменту прийняття його до виконання,
якщо в ньому не зазначені інші строки. Після закінчення строку
тримання на контролі доручення знімається з контролю, про що
повідомляється ініціатор завдання. Якщо потреба тримання на контролі доручення відпала,
відповідні органи чи посадові особи, які його направили,
зобов'язані негайно повідомити про це Держкомкордон України. 6. Штаби з'єднань та частин прикордонного контролю про
виконання доручення інформують посадову особу, від якої воно
надійшло, та повідомляють в управління Прикордонних військ України
і Держкомкордон України. Якщо у пункті пропуску виявлено особу, щодо якої є санкція
прокурора або постанова (ухвала) суду про її арешт, підрозділи
(частини) Прикордонних військ України негайно інформують про це
найближчі підрозділи МВС України, Служби безпеки України та
ініціаторів завдання. Ця особа за кордон не пропускається. Усі питання, які виникають при виконанні доручень органів МВС
та СБ України, вирішуються через найближчий місцевий орган цих
центральних органів виконавчої влади. ( Абзац третій пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону N 519
( z0686-00 ) від 25.09.2000 ) 7. Облік доручень і контроль за їх виконанням проводять
управління прикордонного контролю Держкомкордону, штаби управлінь
Прикордонних військ України, штаби з'єднань та частин
прикордонного контролю. Звірка по обліках доручень проводиться управлінням
прикордонного контролю Держкомкордону і штабами управлінь
Прикордонних військ України - щокварталу, штабами з'єднань і
частин прикордонного контролю - щомісяця. Начальники відділень
прикордонного контролю, застав прикордонного контролю уточнюють
облік доручень щодня. 8. Щороку в з'єднаннях та частинах прикордонного контролю
наказами командирів визначаються особи, допущені до виконання
доручень і ведення їх обліку. Начальники штабів управлінь Прикордонних військ
України, з'єднань та частин прикордонного контролю несуть
персональну відповідальність за належну організацію обліку й
виконання доручень. 9. При застосуванні до громадян обмежень щодо їх права на
виїзд за кордон військовослужбовці Прикордонних військ повинні
роз'яснити їм підстави прийняття такого рішення та порядок його
оскарження і за вимогами громадян давати письмові роз'яснення з
приводу обмежень їх прав. У разі відмови громадянину України у виїзді за кордон у
зв'язку з тим, що: - він обізнаний з відомостями, які становлять державну
таємницю; - діють неврегульовані аліментні, договірні або інші
невиконані зобов'язання; - він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості; - він підлягає призову на строкову військову службу; - на нього подано цивільний позов до суду, він може оскаржити таке рішення у судовому порядку за місцем його
прийняття. Не підлягає оскарженню відмова громадянину у виїзді з
України, якщо: - проти нього порушено кримінальну справу; - він засуджений за вчинення злочину; - він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на
нього судовим рішенням; - він за вироком суду визнаний особливо небезпечним
рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції. У разі тимчасового вилучення або затримання документів
Прикордонними військами України у громадян, які прямують через
державний кордон, їм видається протокол про вилучення або
затримання документа, який повинен бути підписаний командиром
з'єднання (частини) Прикордонних військ України (додаток N 1).
Додаток N 1
до Інструкції про порядок направлення до
Держкомкордону доручень правоохоронних органів
України щодо осіб, які прямують через
державний кордон України, їх обліку та
виконання, затвердженої наказом Голови
Держкомкордону - командуючого Прикордонними
військами України від 05.01.96 р. N 8
Прикордонні війська України
Протокол N _____ "____"___________ 19___ року
Складено представником прикордонного контролю в пункті
пропуску _________________________________________________________
(зазначається найменування п/п, прізвище контролера)
в присутності ____________________________________________________
(прізвище) в тому, що при перевірці документів у громадянина ________________
(якої держави)
прізвище ______________ ім'я ___________ по батькові _____________
в'їжджаючого в Україну
виїжджаючого з України ___________________________________________
(мета поїздки) того, хто прямує за адресою ______________________________________
виявлено підроблений (чужий) паспорт, ін. ________________________
(серія, номер) __________________________________________________________________
(коли, ким видано, характер підробки) Наявність підробленого (чужого) паспорта, ін.гр. _________________
пояснює __________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заява власника при складанні протоколу ___________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до діючих правил вищезазначений паспорт вилучено і
направлено _______________________________________________________
Представник прикордонного контролю _______________________________
Власник підробленого (чужого) паспорта ___________________________
При складанні протоколу на вилучення підробленого (чужого)
паспорта, ін. були присутніми ____________________________________
(підписи) __________________________________________________________________вгору