Документ z0045-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2012, підстава - z0983-12

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2012  № 1/2/1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 45/20358

Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій
№ 867/661/658 від 01.06.2012}

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1102 “Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Директору Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій Міністерства надзвичайних ситуацій України Загреві Б.Ю. і начальнику Управління правового забезпечення Міністерства надзвичайних ситуацій України Поворознику Р.Р. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, спільний наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.07.2002 № 176/547/211 “Про затвердження Порядку утворення цін на додаткові платні послуги, які надаються аварійно-рятувальними службами, умов їх надання та справляння плати за ці послуги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.07.2002 за № 609/6897, спільний наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25.07.2006 № 476/724/251 “Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2006 за № 946/12820, і спільний наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 06.04.2009 № 241/521/318 “Про внесення змін до Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.05.2009 за № 418/16434.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра надзвичайних ситуацій України Бута В.П.

Міністр надзвичайних ситуацій
України


В.І. Балога

Перший віце-прем’єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв

Міністр фінансів України

Ф.О. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Заступник Голови
Федерації профспілок України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Віктор Хмільовський


Г.В. ОсовийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
03.01.2012 № 1/2/1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 45/20358

МЕТОДИКА
формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості платних послуг у сферах цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері  промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій № 867/661/658 від 01.06.2012}

1.2. Методика застосовується для визначення вартості платних послуг, які надаються підрозділами (спеціальними регіональними центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними загонами, аварійно- та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв’язку, загонами забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх підрозділами) Міністерства надзвичайних ситуацій України, аварійно-рятувальними службами та гідрометеорологічними установами й організаціями Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - підрозділи МНС України).

1.3. Ця Методика не застосовується при формуванні вартості послуг за надання комплексу спеціалізованих послуг аеропортів, зазначених у пункті 25 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1102 “Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій” (далі - Постанова), які надаються підрозділами МНС України за державними регульованими тарифами встановленими згідно з чинним законодавством.

1.4. Вартість платних послуг визначається підрозділами МНС України окремо за кожним видом послуг, зазначених у додатках до Постанови, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

1.5. Інформаційні послуги загального користування у сфері гідрометеорології, передбачені пунктом 1 додатка 3 до Постанови, надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування і населенню (через засоби масової інформації) безоплатно.

ІІ. Формування вартості платних послуг

2.1. Формування вартості платних послуг здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат підрозділів МНС України, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги у запланованому періоді.

Для новоствореного підрозділу МНС України базою для формування вартості платних послуг є розрахункові фінансові показники.

2.2. До вартості платних послуг включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

інші прямі витрати;

непрямі витрати.

2.3. Вартість платної послуги розраховується за формулою

(1)

де Впослуги - вартість платної послуги;

Вп - прямі матеріальні витрати;

Впраця - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

Віп - інші прямі витрати;

Внп - непрямі витрати.

2.4. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних та оборотних засобів, які безпосередньо використовуються під час надання платної послуги, а саме: придбання сировини та матеріальних цінностей, обладнання, оснащення, матеріали, паливо та енергія, необхідні для забезпечення виконання послуги, тощо.

2.5. До складу прямих витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи включаються витрати на заробітну плату і грошове забезпечення, виходячи з чисельності та тарифно-кваліфікаційного складу працівників та осіб рядового і начальницького складу, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг, часу їх фактичного залучення та відповідних нормативно-правових актів, що стосуються умов нарахування заробітної плати та грошового забезпечення працівників та осіб рядового і начальницького складу підрозділів МНС України.

2.6. До складу інших прямих витрат включаються витрати на оплату:

службових відряджень і транспортних витрат персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги;

послуг зв’язку, якими користується персонал, діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням платної послуги;

амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням платної послуги.

2.7. До складу непрямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути пов’язані із забезпеченням функціонування підрозділу МНС України, а саме витрати на оплату:

адміністративних витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування підрозділу МНС України, що надає платні послуги;

амортизації (зносу) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, не пов’язаних з наданням платної послуги;

оренди будівлі (приміщення) та витрат на поточний ремонт;

охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього природного середовища;

праці, відрахування на соціальні заходи та медичне страхування адміністративного та технічного персоналу;

послуг сторонніх організацій, у тому числі послуг з охорони та пожежної охорони приміщень, у яких надаються платні послуги;

тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії та інші утримання приміщень;

утримання, експлуатації та ремонту, страхування, операційної оренди основних засобів, інших необоротних активів, призначених для забезпечення функціонування підрозділу МНС України.

2.8. Непрямі витрати вираховуються через коефіцієнт співвідношення витрат на оплату праці і розраховуються за формулою

,

(2)

де Внпрік - непрямі витрати підрозділу за рік;

ЗП - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників, що надають платні послуги;

ОП - витрати на оплату праці працівників підрозділу за рік.

Директор Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій
Міністерства надзвичайних
ситуацій України
Б.Ю. Загрева

Директор Департаменту
реформування публічної
адміністрації Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України

Є.Л. Сторожук

Директор Департаменту фінансів
оборони, правоохоронних органів
і державної безпеки Міністерства
фінансів України
А.І. Гурськавгору