Документ z0080-03, поточна редакція — Редакція від 13.12.2008, підстава - z1149-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2002 N 390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2003 р.
за N 80/7401

Про затвердження Положення про Державний реєстр
прав інтелектуальної власності на сорти рослин
та про видачу патентів України на сорт рослин

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 515 ( z1149-08 ) від 15.08.2008 }
На виконання статті 33 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр прав
інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів
України на сорти рослин. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 515
( z1149-08 ) від 15.08.2008 }
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та опублікувати його в Офіційному
бюлетені Держсортслужби.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
В.о. Міністра С.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
13.12.2002 N 390
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 15.08.2008 N 515)
( z1149-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2008 р.
за N 1149/15840

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр прав інтелектуальної
власності на сорти рослин та про видачу
патентів України на сорти рослин

Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), визначає порядок
ведення Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти
рослин, видачу патентів України на сорти рослин та їх завірених
копій, а також установлює форму патенту.
1. Загальні положення
1.1. Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти
рослин (далі - Реєстр патентів) є документом, який призначений для
державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на
сорт рослин в Україні та містить відомості щодо майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин та прав, пов'язаних з цим
правом.
1.2. Реєстр патентів ведеться Державною службою з охорони
прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) і зберігається на
електронному та паперовому носіях.
1.3. Дії, пов'язані із забезпеченням прав на сорти рослин,
виконує Держсортслужба за наявності документа про сплату
відповідного збору згідно з Порядком сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1183
( 1183-2002-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року N 1154) ( 1154-2007-п ).
2. Умови державної реєстрації майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин
2.1. Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин здійснюється, якщо він відповідає
критеріям придатності сорту для набуття майнових прав
інтелектуальної власності на нього, йому присвоєно назву та якщо
він отримав позитивний висновок за результатами проведення
формальної і кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин на
підставі рішення Держсортслужби про державну реєстрацію майнових
прав інтелектуальної власності на сорт рослин шляхом унесення
відомостей про цей сорт до Реєстру патентів та сплати державного
мита згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне
мито" ( 7-93 ).
2.2. Правові відносини, що виникають між заявником та
Держсортслужбою при поданні заявки на сорт з метою одержання
патенту на сорт, визначаються Правилами складання та подання
заявки на сорт рослин, затвердженими наказом Міністерства аграрної
політики України від 26 квітня 2007 року N 287
( z0553-07, za553-07 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 30 травня 2007 року за N 553/13820.
2.3. При внесенні сорту до Реєстру патентів можуть бути
враховані результати випробувань сорту на відповідність критеріям
придатності сорту для набуття майнових прав інтелектуальної
власності на нього, проведених компетентним органом будь-якої
держави, яка є членом Міжнародного союзу з охорони нових сортів
рослин, або визначеним Держсортслужбою закладом експертизи згідно
з Порядком визначення уповноваженого закладу експертизи сортів
рослин, затвердженим наказом Держсортслужби від 20.06.2003 N 159
( z0553-03 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.07.2003 за N 553/7874.
3. Ведення Реєстру патентів
3.1. Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, засвідчених патентом на сорт рослин,
здійснюється шляхом унесення відповідних відомостей до Реєстру
патентів.
3.2. Запис про державну реєстрацію сорту в Реєстрі патентів
уноситься відповідно до встановленої форми, що наведена в додатку
1 до цього Положення, і містить такі відомості: реєстраційний номер, який є номером патенту (перші дві цифри
номера вказують на рік видачі патенту, наступні цифри - порядковий
номер патенту); дату державної реєстрації майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, засвідчених патентом на сорт рослин; зазначення ботанічного таксона (українською та латинською
мовами); назву сорту рослин; номер заявки; дату подання заявки; дату пріоритету; опис сорту; дату публікації відомостей про реєстрацію прав на сорт; ім'я автора (авторів); ім'я (назва) особи, яка є володільцем патенту на сорт рослин
і зберігає сорт; ім'я (назва) особи, яка є представником володільця патенту на
сорт рослин; відомості про надання ліцензій на використання сорту; відомості про передачу прав на сорт; відомості про дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на сорт і патенту, що їх засвідчує; відомості про відновлення майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин; визнання майнових прав інтелектуальної власності володільця
патенту на сорт рослин недійсними (підстава і дата); припинення дії ліцензійного договору (підстава і дата); видача завіреної копії патенту на сорт рослин (підстава і
дата).
3.3. У процесі ведення Реєстру патентів до нього можуть бути
внесені зміни щодо: імені (назви) володільця (володільців) патенту, його (їх)
місця проживання (місцезнаходження); відомостей про дострокове припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчених патентом на
сорт рослин; відомостей про відновлення майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, засвідчених патентом на сорт рослин; відомостей про надання ліцензій на використання сорту; відомостей про передачу майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин, засвідчених патентом на сорт рослин; змін, унесених до ліцензійного договору; припинення дії ліцензійного договору (підстава і дата); визнання майнових прав інтелектуальної власності на сорт
рослин, засвідчених патентом на сорт рослин, недійсними (підстава
і дата); видачі завіреної копії патенту на сорт рослин; виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних,
інформаційних тощо).
3.4. Підставою для унесення відомостей до Реєстру патентів є: рішення Держсортслужби про державну реєстрацію майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин та видачу патенту на сорт
рослин; рішення судових органів; рішення Держсортслужби про зміну найменування володільця
(володільців) патенту на сорт рослин, зміну місця проживання
(місцезнаходження) володільця патенту на сорт рослин, видачу
завіреної копії патенту на сорт рослин; наказ Держсортслужби щодо внесення до Реєстру патентів
відомостей про передачу майнових прав інтелектуальної власності на
сорт рослин; наказ Держсортслужби щодо внесення до Реєстру патентів
відомостей про надання ліцензій на використання сорту; інші підстави, що випливають з пункту 3.3 цього Положення.
3.5. Для внесення змін, що стосуються зміни імені або
найменування володільця (володільців) патенту на сорт рослин і
(або) зміни його (їх) місця проживання (місцезнаходження), видачі
завіреної копії патенту та виправлення очевидних помилок,
володілець (володільці) патенту на сорт рослин подає клопотання. Для дострокового припинення чинності майнових прав
інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що їх
засвідчує, володілець (володільці) патенту на сорт рослин подає
заяву. Клопотання (заява) подається українською мовою від імені
володільця (володільців) патенту на сорт рослин, стосується одного
охоронного документа і містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; ім'я (назву) і місце проживання (місцезнаходження) особи, яка
є володільцем патенту на сорт рослин. Клопотання (заяву) підписує володілець (володільці) патенту
на сорт рослин. Якщо володільцем патенту на сорт рослин є юридична
особа, то клопотання (заяву) підписує особа, що має на це
повноваження. Підпис складається з повного найменування посади
особи, яка підписує клопотання (заяву), особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. До клопотання (заяви) додаються: документ про сплату відповідного збору; документ, що підтверджує правомірність змін (при потребі). Якщо клопотання (заяву) про зміну відомостей, що занесені до
Реєстру патентів, або видачу завіреної копії патенту від імені
володільця (володільців) патенту на сорт рослин подає його
представник з питань інтелектуальної власності на сорти рослин або
інша довірена особа, то до клопотання (заяви) додається відповідна
довіреність.
3.6. Унесення відомостей про сорт до Реєстру патентів та змін
до них здійснюється за наказом Держсортслужби.
3.7. Відомості про записи та зміни, що вносяться до Реєстру
патентів, публікуються в офіційному бюлетені Держсортслужби
(далі - Бюлетень).
4. Видача патенту України на сорт рослин
4.1. Видача патенту здійснюється Держсортслужбою в місячний
строк від дати державної реєстрації майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин. У разі наявності кількох осіб, на ім'я
яких заявлено видачу патенту, патент видається особі, яка
зазначена в заявці першою, якщо договором між заявниками не
передбачено інше. Іншим заявникам за їх клопотанням та при сплаті
відповідного збору видаються завірені копії патенту.
4.2. Патент видається за формою, що наведена в додатку 2
( za149-08 ) до цього Положення.
4.3. Патент видається особі, яка має право на його одержання,
або надсилається за місцем проживання (місцезнаходженням), що
зазначене в заяві про видачу патенту на сорт рослин.
4.4. На вимогу володільця (володільців) патенту на сорт
рослин Держсортслужба вносить виправлення помилок до виданого
патенту на сорт рослин.
5. Видача завіреної копії
патенту на сорт рослин
5.1. Завірена копія патенту може бути видана тільки за
наявності внесених до Реєстру патентів відомостей про сорт рослин.
5.2. Для отримання завіреної копії патенту володілець
(володільці) патенту або його (їх) правонаступник
(правонаступники) подає до Держсортслужби заяву про втрату
оригіналу патенту на сорт рослин із зазначенням обставин втрати і
проханням видати завірену копію.
5.3. Видача завіреної копії патенту здійснюється
Держсортслужбою в місячний строк після отримання заяви і сплати
відповідного збору, при цьому в правому верхньому куті патенту
ставиться відмітка "Копія".
5.4. Відомості про видачу завіреної копії патенту на сорт
рослин уносяться до Реєстру патентів та публікуються в Бюлетені.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 515
( z1149-08 ) від 15.08.2008 }
Голова Державної служби
з охорони прав на сорти рослин В.А.Хаджиматов
Додаток 1
до Положення про Державний
реєстр прав інтелектуальної
власності на сорти рослин
та про видачу патентів
України на сорти рослин

ВІДОМОСТІ
щодо майнових прав інтелектуальної
власності на сорт рослин

------------------------------------------------------------------ |Реєстраційний| Дата державної|Ботанічний| Назва | Номер | Дата | |номер, який є| реєстрації | таксон | сорту |заявки |подання| | номером | майнових прав | |рослин | |заявки | | патенту |інтелектуальної| | | | | | | власності на | | | | | | | сорт рослин, | | | | | | | засвідчених | | | | | | | патентом на | | | | | | | сорт рослин | | | | | |-------------+---------------+----------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Дата |Опис сорту |Дата публікації|Ім'я автора| Ім'я | | пріоритету | | відомостей про| (авторів) | (назва) | | | | реєстрацію | сорту | особи, яка| | | | майнових прав | рослин | є | | | |інтелектуальної| |володільцем| | | | власності на | | патенту на| | | | сорт рослин, | |сорт рослин| | | | засвідчених | | і зберігає| | | | патентом на | | сорт | | | | сорт рослин | | | |------------+-----------+---------------+-----------+-----------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Ім'я (назва) | Відомості про | Відомості про | Відомості про | | особи, яка є | надання | передачу | дострокове | | представником | ліцензій на | майнових прав | припинення | | володільця | використання |інтелектуальної| чинності | |патенту на сорт | сорту рослин | власності на | майнових прав | | рослин | | сорт рослин, |інтелектуальної| | | | засвідчених | власності на | | | | патентом на |сорт і патенту,| | | | сорт рослин | що їх | | | | | засвідчує | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Відомості про | Визнання | Припинення | Видача | | відновлення | майнових прав | дії |завіреної копії| | майнових прав |інтелектуальної| ліцензійного |патенту на сорт| |інтелектуальної | власності | договору | рослин | | власності на | володільця | (підстава і | (підстава | | сорт рослин |патенту на сорт| дата) | і дата) | | | рослин | | | | | недійсними | | | | | (підстава і | | | | | дата) | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 16 | 17 | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 515
( z1149-08 ) від 15.08.2008 }

Додаток 2
до Положення про Державний
реєстр прав інтелектуальної
власності на сорти рослин
та про видачу патентів
України на сорти рослин

( za149-08 )
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 515
( z1149-08 ) від 15.08.2008 }вгору