Документ z0093-99, поточна редакція — Прийняття від 21.12.1998
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 11.02.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 387 від 21.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 лютого 1999 р.
за N 93/3386

Затверджено
Наказ Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
21.12.98 N 387 ( z0092-99 )
Типове положення
про територіальну підсистему єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру

Загальна частина
1. Це Положення визначає принципи створення територіальної
підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, основні
завдання, склад сил і засобів, порядок виконання завдань і
взаємодії структурних підрозділів, а також регулює основні питання
функціонування територіальної підсистеми. 2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: територіальна підсистема єдиної державної системи запобігання
і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру (далі - територіальна підсистема) - складова частина
єдиної державної системи, включає місцеві органи виконавчої влади,
виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та
організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють
нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки,
організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним
ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у
разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення
матеріальних втрат; ланка територіальної підсистеми - складова частина
територіальної підсистеми; сили і засоби територіальної підсистеми - спеціальні,
спеціалізовані цивільні штатні і позаштатні підрозділи з їх
оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази регіональних
структур функціональних підсистем єдиної державної системи,
призначені або залучені до виконання завдань щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в межах підпорядкованої
території; орган управління територіальною підсистемою - орган
виконавчої влади або його структурний підрозділ, призначений для
безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації в межах їх компетенції; аварійно (пошуково)-рятувальна служба територіальної
підсистеми - структурний підрозділ відповідного органу виконавчої
влади, призначений для організації та здійснення в межах його
компетенції заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на відповідних територіях; надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело
(може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних
втрат; реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії
підрозділів територіальної підсистеми щодо реалізації планів дій
(аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня
надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги
потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та
реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів,
спрямованих на забезпечення техногенної та природної безпеки,
проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу
виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу
(спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого
перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну
ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків. 3. Основною метою створення територіальних підсистем в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
є забезпечення реалізації на відповідній території державної
політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації,
цивільного захисту населення. 4. Завданнями територіальної підсистеми є: участь у розробленні загальнодержавних нормативно-правових
актів, а також норм, правил та стандартів з питань запобігання
надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту населення і
територій від їх наслідків; розроблення територіальних нормативно-правових актів,
необхідних для функціонування територіальної підсистеми; забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і засобів до дій,
спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; розроблення та забезпечення реалізації в межах своєї
компетенції заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій; навчання населення поведінці та діям у разі виникнення
надзвичайної ситуації; аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, їх мінімізація та реагування у разі
перевищення порогових значень; упровадження цільових і науково-технічних програм,
спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення
сталого функціонування підприємств, установ та організацій,
зменшення можливих матеріальних втрат; збирання й аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні
ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; створення, раціональне збереження і використання резерву
матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації; організація проведення на регіональному рівні державної
експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій (у межах
повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади); оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних
ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про фактичну
обстановку і вжиті заходи; захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо
ліквідації надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення
постраждалого населення; підготовка обгрунтованих звернень до Кабінету Міністрів
України щодо переведення конкретних надзвичайних ситуацій до
загальнодержавного рівня, надання необхідної допомоги регіону; пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі
їх виникнення; здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого
населення, проведення гуманітарних акцій; реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту
населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб
(чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих
ситуацій. 5. Територіальна підсистема створюється в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для
організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним
ситуаціям та захистом населення і територій від їх наслідків. 6. Територіальна підсистема складається з постійно діючих
місцевих ланок і мають три рівні - регіональний, місцевий та
об'єктовий. 7. Територіальна підсистема забезпечує постійний контакт і
взаємодію з регіональними структурами функціональних підсистем
єдиної державної системи. За надзвичайних ситуацій сили і засоби
функціональних підсистем єдиної державної системи регіонального,
місцевого та об'єктового рівнів підпорядковуються в межах, що не
суперечать законодавству, органам управління територіальної
підсистеми. 8. Структура та порядок діяльності територіальної підсистеми
і підпорядкованих їм сил і засобів визначаються в положеннях про
територіальну підсистему єдиної державної системи, які
розробляються на підставі Типового положення, затверджуються
Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за узгодженням з Міністерством з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Органи управління територіальною підсистемою
9. Територіальна підсистема має координувальні і постійні
органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання
надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх
наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби,
резерви матеріальних і фінансових ресурсів, системи зв'язку та
інформаційного забезпечення. 10. Координуючими органами територіальної підсистеми є: 1) на регіональному рівні - відповідні комісії Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі -
регіональні комісії). В окремих випадках для ліквідації надзвичайної ситуації та її
наслідків рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій утворюється спеціальна територіальна комісія; 2) на місцевому рівні - відповідні районні комісії і комісії
виконавчих органів рад (сільські, селищні, міські, районні в
містах) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі - місцеві комісії); 3) на об'єктовому рівні - комісія з питань надзвичайних
ситуацій об'єкта (далі - об'єктова комісія). 11. Регіональні, місцеві та об'єктові комісії (залежно від
рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництво
реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення. 12. Положення про регіональну комісію та її персональний
склад затверджуються рішеннями Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. Положення про місцеву комісію та її персональний склад
затверджуються рішеннями відповідного органу виконавчої влади і
виконавчого органу рад. Положення про об'єктову комісію та її персональний склад
затверджуються рішенням керівника відповідного об'єкта. 13. Постійними органами управління з питань
техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій є: на регіональному рівні - органи виконавчої влади: Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, а також
уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, регіональні структури функціональних підсистем
єдиної державної системи, що здійснюють функції згідно з додатком; на місцевому рівні - районні державні адміністрації і
виконавчі органи рад, уповноважені органи з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення; на об'єктовому рівні - структурні підрозділи підприємств,
установ та організацій або спеціально призначені особи з питань
надзвичайних ситуацій. 14. До системи повсякденного управління територіальної
підсистеми входять оснащені належними засобами зв'язку,
оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації: центри управління в надзвичайних ситуаціях,
оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
регіонального і місцевого рівнів; диспетчерські служби місцевих органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ та організацій.
Сили і засоби територіальної підсистеми
15. До складу сил і засобів територіальної підсистеми входять
відповідні сили і засоби територіальних формувань, регіональних
структур функціональних підсистем єдиної державної системи
подвійного підпорядкування, а також недержавні (добровільні)
рятувальні формування, які залучаються для виконання завдань щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах
підпорядкованої території. Спеціальні цивільні штатні і позаштатні аварійно
(пошуково)-рятувальні формування, які входять до складу зазначених
сил і засобів, укомплектовуються з урахуванням потреби проведення
роботи в автономному режимі протягом не менше однієї доби і
перебувають у стані постійної готовності (далі - сили постійної
готовності). Сили постійної готовності згідно із законодавством можуть
залучатися для термінового реагування у разі виникнення
надзвичайної ситуації з повідомленням про це відповідних
центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих
органів рад, керівників державних підприємств, установ та
організацій. 16. Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони у
виняткових випадках залучаються для ліквідації надзвичайних
ситуацій на відповідній території у порядку, визначеному Законом
України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 ). Сили і засоби МВС, Національної гвардії, Держкомкордону і СБУ
залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у
межах, що не суперечать законодавству. 17. За рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій і виконавчих органів рад, за наказами
керівників державних підприємств, установ та організацій на базі
існуючих спеціалізованих служб і підрозділів (будівельних,
медичних, хімічних, ремонтних та інших) утворюються позаштатні
спеціалізовані формування, призначені для проведення конкретних
видів невідкладних робіт у процесі реагування на надзвичайні
ситуації. Ці формування проходять спеціальне навчання, періодично
залучаються до участі в практичному відпрацюванні дій з ліквідації
надзвичайних ситуацій разом із силами постійної готовності. 18. Громадські об'єднання можуть брати участь у виконанні
робіт, пов'язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні
ситуації, під керівництвом територіальних органів, уповноважених з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, за
наявності в учасників зазначених робіт - представників цих
об'єднань відповідного рівня підготовки, підтвердженого в
атестаційному порядку. Сили і засоби недержавних підприємств, установ та організацій
можуть брати участь у виконанні робіт, пов'язаних із запобіганням
і реагуванням на надзвичайні ситуації за окремими угодами з
місцевими органами виконавчої влади. 19. Інформаційне забезпечення функціонування єдиної державної
системи здійснюється: центрами управління за надзвичайних ситуацій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних
виконавчих органів рад; уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення; інформаційними службами підприємств, установ та організацій і
потенційно небезпечних об'єктів із залученням засобів зв'язку і
передачі даних. Порядок збирання інформації з питань захисту населення і
територій від наслідків надзвичайних ситуацій і обміну цією
інформацією між місцевими органами виконавчої влади, виконавчими
органами рад, управліннями силами і засобами оперативного
реагування, уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення визначається Регламентом
інформаційного обміну між користувачами Урядової інформаційної
системи, затвердженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
Режим функціонування єдиної державної системи
20. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної
ситуації, що прогнозується або виникла, за рішеннями Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій,
виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної території може
існувати один з таких режимів функціонування територіальної
підсистеми: режим повсякденної діяльності - при нормальній
виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній
(бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і
гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії,
епізоотії та епіфітотії); режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні
виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної
(бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і
гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної
інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації); режим діяльності за надзвичайних ситуацій - при реальній
загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них; режим діяльності за надзвичайного стану запроваджується на
окремих територіях у порядку, визначеному Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про надзвичайний стан"
( 2501-12 ). 21. Основні заходи, що реалізуються територіальною
підсистемою: 1) у режимі повсякденної діяльності: ведення спостереження і здійснення контролю за станом
довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і
прилеглій до них території; упровадження заходів цільових і науково-технічних програм і
заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення
безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних
втрат; визначення складу оперативних груп для виявлення причин
погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення
надзвичайної ситуації; забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та
збереження національної культурної спадщини в разі виникнення
надзвичайної ситуації; удосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених
місцевих органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення, підпорядкованих їм сил; організація навчання населення методам і користуванню
засобами захисту, правильним діям за цих ситуацій; створення і поновлення резервів матеріальних і фінансових
ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій; здійснення цільових видів страхування; оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих
її наслідків; 2) у режимі підвищеної готовності: здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної
діяльності, і додатково: формування оперативних груп для виявлення причин погіршення
обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення
надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації; посилення роботи, пов'язаної з веденням спостереження та
здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно
небезпечних об'єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням
можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і
територій, забезпечення стійкого функціонування об'єктів
економіки; приведення до стану підвищеної готовності наявних сил і
засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дії і
переміщення, у разі потреби, в район можливого виникнення
надзвичайної ситуації; проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
ситуації; запровадження цілодобового чергування членів регіональної,
місцевої чи об'єктової комісії (залежно від рівня надзвичайної
ситуації); своєчасне інформування населення про ситуацію та заходи, що
вживаються; 3) у режимі діяльності за надзвичайних ситуацій: здійснення відповідною комісією у межах її повноважень
безпосереднього керівництва функціонуванням ланок і структурних
підрозділів територіальної підсистеми; організація захисту населення і територій; переміщення оперативних груп у район виникнення надзвичайної
ситуації; організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією
надзвичайної ситуації, із залученням відповідних сил і засобів; визначення межі території, на якій виникла надзвичайна
ситуація; організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого
функціонування об'єктів економіки та об'єктів першочергового
життєзабезпечення постраждалого населення; здійснення постійного контролю за станом довкілля на
території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації,
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглій до них території; інформування вищестоящих органів управління щодо рівня
надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням
на цю ситуацію, оповіщення населення та надання йому необхідних
рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися; 4) у режимі діяльності за надзвичайного стану - здійснення
заходів, передбачених Законом України "Про надзвичайний стан"
( 2501-12 ).
Забезпечення фінансування територіальної підсистеми
22. Територіальна підсистема фінансується за рахунок
державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій,
виконавчих органів рад, коштів державних підприємств, установ та
організацій, страхових фондів та інших джерел. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються: на регіональному рівні: регіональний резерв фінансових ресурсів - відповідно до
законодавства; на місцевому рівні: місцевий резерв фінансових ресурсів - відповідно до
законодавства; на об'єктовому рівні: запаси матеріальних та фінансових ресурсів - за рахунок
власних коштів державних підприємств, установ та організацій.
Резерв матеріальних ресурсів, відповідно до прогнозованих
надзвичайних ситуацій, на регіональному та місцевому рівнях
створюються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій, виконавчих органів рад за рахунок коштів
резерву фінансових ресурсів. Обсяги та номенклатура матеріальних ресурсів визначаються
органом, що їх створює. 23. Якщо для локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації
потрібні матеріальні та фінансові ресурси в обсягах, що
перевищують власні можливості, то місцева або об'єктова комісія
звертаються за допомогою до відповідної регіональної комісії, яка,
приймаючи рішення щодо надання необхідної допомоги, бере на себе
відповідальність за координацію дій або керівництво роботою з
ліквідації цієї ситуації. 24. У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для
ліквідації надзвичайної ситуації місцевого або регіонального рівня
на клопотання районних державних адміністрацій, виконавчих органів
рад зазначені ресурси можуть бути виділені їм у встановленому
законодавством порядку з резервів фінансових ресурсів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
Планування роботи територіальної підсистеми
25. Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і
реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку в межах
відповідної території здійснюються на основі відстеження змін
навколишнього природного та техногенного середовища і відповідних
документів, які регламентують порядок і методику цього планування. 26. Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації
визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів
модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.
Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на
загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації. Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію
або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я людей,
визначення сил та засобів, порядок їх залучення, мінімізація
матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві заходи для
захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних закладів, місць
постійного перебування людей, розв'язання питань термінової
евакуації населення з території, на яку може бути поширена
небезпечна дія наслідків прогнозованої надзвичайної ситуації. 27. План роботи із запобігання та реагування на загрозу
виникнення надзвичайної ситуації з визначеними джерелами
фінансування робіт затверджується Головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, керівниками
державних підприємств, установ та організацій. 28. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на
загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого
зниження втрат провадиться планування дій у рамках територіальної
підсистеми відповідно до планів взаємодії місцевих органів
виконавчої влади, оперативних планів дій структурних підрозділів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на
відповідній території. Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги
необхідної достатності і максимально можливого використання
наявних сил і засобів. 29. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на
надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення,
виконують аварійні формування чи підрозділи потенційно
небезпечного об'єкта чи адміністративно-територіальної одиниці з
наданням їм необхідної допомоги з боку структурних підрозділів
МНС, МВС, Національної гвардії, МОЗ тощо. До виконання зазначених робіт повинні залучатися передусім
аварійно (пошуково)-рятувальні підрозділи Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчого
органу рад, на території яких виникла надзвичайна ситуація, а
також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
на об'єкті яких сталася аварія, що призвела до надзвичайної
ситуації. 30. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій
територіальної підсистеми здійснюють територіальні уповноважені
органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення. 31. На територіальний уповноважений орган з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, його центр
управління за надзвичайних ситуацій покладаються: забезпечення оперативного планування в рамках територіальної
підсистеми; збирання, оброблення і доведення до виконавців інформації,
необхідної для цілей планування і управління, включаючи інформацію
про стан і потенційну небезпеку об'єктів і природних явищ,
потенційну загрозу, оцінку ризику (з урахуванням прогнозованих і
фактичних метеорологічних, сейсмічних та інших обставин); забезпечення взаємодії органів управління, сил і засобів у
запобіганні надзвичайним ситуаціям, реагуванні на них та подоланні
їх наслідків.
Основні засади взаємодії органів управління територіальної
підсистеми з регіональними структурами функціональних підсистем
єдиної державної системи
32. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і
ефективного реагування організовується взаємодія органів
управління та підпорядкованих їм сил, а саме: визначаються територіальні органи управління, які взаємодіють
за надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил і засобів
реагування на надзвичайну ситуацію; погоджується порядок спільних дій сил реагування на
надзвичайну ситуацію з визначенням основних завдань, місця, часу і
способів їх виконання; розв'язуються питання всебічного забезпечення спільних
заходів, що здійснюватимуться органами управління з питань
надзвичайних ситуацій та підпорядкованими їм силами, у тому числі
взаємного надання допомоги транспортними, інженерними,
матеріальними, технічними та іншими засобами; установлюється порядок приведення до готовності і організації
управління спільними діями органів управління з питань
надзвичайних ситуацій і сил у процесі виконання завдань. 33. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого
розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організується: на регіональному та місцевому (районному) рівні - між
територіальними (місцевими) органами управління за надзвичайних
ситуацій та силами (ланками) і місцевими структурами управління
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади й їх
силами під керівництвом регіональної або місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Взаємодія у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій
організовується через спеціально визначені оперативні групи,
представників відповідних та місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів рад, органів місцевого самоврядування.
Додаток
до пункту 13 Типового положення про
територіальну підсистему єдиної
державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного
характеру
Функції органів виконавчої влади територіальної
підсистеми, пов'язані із запобіганням і
реагуванням на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру
Органи виконавчої влади територіальної підсистеми
забезпечують, відповідно до затверджених положень про них,
виконання таких функцій, пов'язаних із запобіганням і реагуванням
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:
1. Управління агропромислового комплексу, Управління
державної ветеринарної медицини
Організація і здійснення заходів, у межах своєї компетенції,
щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації) на
відповідній території. Здійснення контролю за забрудненням угідь
сільськогосподарських підприємств та особистих господарств
радіоактивними і токсичними речовинами. Забезпечення раціонального
ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених
територіях. Організація і координація роботи з епізоотичного,
фітопатологічного і токсикологічного контролю, ліквідації
епізоотій і епіфітотій на відповідній території. Забезпечення оперативного одержання інформації про
надзвичайні ситуації, її опрацювання і оповіщення суб'єктів
господарської діяльності про небезпеку. Забезпечення участі сил і засобів (у межах їх
тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно
(пошуково)-рятувальних та інших невідкладних робіт у районі
виникнення надзвичайної ситуації. Управління діяльністю регіональних структур функціональних
підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: захисту сільськогосподарських тварин і рослин; сил і засобів запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації на об'єктах агропромислового комплексу; створення резервів продовольчих і кормових ресурсів.
2. Управління з питань економіки і власності, Фінансове
управління, Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та
побутового обслуговування населення
Техніко-економічне обгрунтування розміщення об'єктів на
території регіону з урахуванням вимог техногенної безпеки
(Управління з питань економіки і власності). Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання
допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що
передбачаються на цю мету в місцевому бюджеті регіону (Управління
з питань економіки і власності, Фінансове управління). Створення страхових і фінансових резервних фондів, а також
незнижуваних ресурсів, продуктів харчування та непродовольчих
товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на
надзвичайні ситуації (Управління з питань економіки і власності,
Фінансове управління). Забезпечення робіт з торгівлі продуктами харчування і
товарами першочергового вжитку для постраждалого населення
(Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та побутового
обслуговування населення). Проведення санітарної обробки людей і спеціального оброблення
одягу (Управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та
побутового обслуговування населення). Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій (Управління з питань економіки і власності). Управління діяльністю регіональних структур функціональних
підсистем єдиної державної системи: забезпечення цільових видів страхування, страхових резервів
(Фінансове управління, Управління з питань економіки); створення фінансових резервів (Фінансове управління,
Управління з питань економіки і власності).
3. Управління у справах преси та інформації
Забезпечення, в межах своєї компетенції, контролю за станом
потенційно небезпечних об'єктів на території регіону, які входять
до складу галузі. Своєчасне і об'єктивне інформування населення регіону про
наслідки надзвичайних ситуацій в Україні і за її межами. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних
ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих
умовах. Надання органам виконавчої влади та службам Управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
найкращого ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки
життєдіяльності. Управління діяльністю регіональної структури функціональної
підсистеми єдиної державної системи "інформування населення про
наслідки надзвичайних ситуацій".
4. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення
Виконання функцій постійного органу управління територіальної
підсистеми єдиної державної системи. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади
регіону, інших учасників реалізації планових заходів щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, повна
відповідальність за своєчасну, максимально оперативну і повну їх
реалізацію. Організаційно-методичне управління плануванням дій
територіальної підсистеми єдиної державної системи. Управління всіма силами і засобами функціональних і
територіальних підсистем регіонального рівня єдиної державної
системи, залученими до ліквідації надзвичайних ситуацій на
території регіону. Забезпечення державного нагляду за виконанням вимог
техногенної безпеки, здійсненням заходів щодо запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, готовністю сил і
засобів цивільної оборони до проведення аварійно
(пошуково)-рятувальних та інших невідкладних робіт. Прогнозування
разом з експертними організаціями ймовірності і масштабів
виникнення надзвичайних ситуацій. Організаційно-методичне управління, координація і контроль за
діяльністю місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ
та організацій усіх форм власності, підпорядкованих регіону, з
питань соціально-економічного, правового та медичного захисту
громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій.
Організація надання у встановленому порядку допомоги населенню
регіону в разі виникнення надзвичайної ситуації. Оповіщення населення регіону про загрозу і виникнення
надзвичайних ситуацій, контроль функціонування територіальних і
локальних систем оповіщення. Створення, підготовка і використання
аварійно (пошуково)-рятувальних спеціалізованих формувань для
реагування на надзвичайні ситуації. Забезпечення підготовки спеціалістів і посадових осіб органів
управління і позаштатних сил до дій у надзвичайних ситуаціях,
проведення відповідного навчання населення, атестації, у межах
своєї компетенції, аварійно (пошуково)-рятувальних формувань і
рятувальників. Забезпечення роботи регіональних структур Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій та
"МНС-Інформ", розвиток належної інфраструктури і системи зв'язку. Підготовка звітів для обласної державної адміністрації та МНС
України про реалізовані заходи щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації. Управління діяльністю регіональних структур функціональних
підсистем єдиної державної системи, а саме: оповіщення населення про надзвичайні ситуації; захист населення і територій при виникненні надзвичайних
ситуацій; життєзабезпечення постраждалого населення; проведення аварійно (пошуково)-рятувальних та інших
невідкладних робіт.
5. Управління освіти
Організація вивчення студентами, курсантами і школярами основ
безпеки життєдіяльності, забезпечення їх відповідними підручниками
і посібниками. Управління діяльністю регіональної структури функціональної
підсистеми єдиної державної системи "навчання з питань безпеки
життєдіяльності".
6. Управління культури
Планування і реалізація заходів щодо запобігання та
мінімізації втрат національної культурної спадщини регіону в разі
виникнення надзвичайних ситуацій. Методичне забезпечення аварійно (пошуково)-рятувальних робіт
на об'єктах, які становлять культурне надбання національного та
регіонального значення. Здійснення державного контролю за вивезенням з регіону та
ввезенням у регіон культурних цінностей у разі виникнення
надзвичайних ситуацій. Управління діяльністю регіональної структури функціональної
підсистеми регіонального рівня єдиної державної системи "захист
національної культурної спадщини від надзвичайних ситуацій" (разом
з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення).
7. Управління охорони здоров'я
Здійснення в регіоні науково-методичних принципів підготовки
та підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і
забезпечення її роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій. Організація взаємодії всіх сил і засобів
цієї служби в межах відповідної території. Утворення і організація роботи регіональної координаційної
комісії державної служби медицини катастроф. Забезпечення
функціонування і вдосконалення структури цієї служби. Розроблення, забезпечення використання і вдосконалення в
регіоні методів і засобів надання термінової медичної допомоги і
лікування постраждалого населення з урахуванням характеру
надзвичайних ситуацій. Організація і координація робіт з надання в регіоні
термінової медичної допомоги постраждалому населенню в зонах
надзвичайних ситуацій. Забезпечення роботи з евакуації постраждалого населення і
хворих із цих зон. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної
обстановки на території регіону. Організація оперативного контролю
радіоактивного, хімічного та інших видів забруднення у зонах
надзвичайних ситуацій. Організація роботи, пов'язаної із запобіганням, виявленням і
припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і
охорони здоров'я населення регіону. Створення певного резерву
медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на
належному рівні. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, формування в регіоні резерву санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних засобів. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам
управління територіальної підсистеми та МОЗ відомостей про
постраждалих і хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій. Забезпечення термінового постачання медичного майна і
лікарських засобів для локалізації надзвичайних ситуацій. Управління діяльністю регіональних структур функціональних
підсистем єдиної державної системи, а саме: медицина катастроф; нагляд за санітарно-епідемічною обстановкою; створення резервів медичного майна і лікарських засобів.
8. Управління промисловості, енергетики, транспорту та
зв'язку
Організація і проведення, у межах своєї компетенції, заходів
щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на
підприємствах регіону, які входять до складу відповідних галузей. Забезпечення перевезення, у межах регіону сил і засобів,
матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів
реагування на надзвичайні ситуації. Організація роботи автотранспортних підприємств регіону,
незалежно від форм власності, задіяних у ліквідації надзвичайних
ситуацій. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах впливу
наслідків надзвичайних ситуацій. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої
роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку на
регіональному і місцевому рівні в усіх режимах функціонування
єдиної державної системи, включаючи терміновий ремонт чи заміну
пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку. Першочергове забезпечення керівних органів територіальної
підсистеми каналами і засобами надання послуг зв'язку в разі
здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації. Забезпечення сталого зв'язку, потрібного для спільної роботи
структурних підрозділів територіальної підсистеми з Урядовою
інформаційно-аналітичною системою з питань надзвичайних ситуацій. Управління діяльністю регіональних структур функціональних
підсистем єдиної державної системи, а саме: транспортне забезпечення заходів реагування на надзвичайні
ситуації; сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на
автотранспорті; зв'язок.
9. Управління містобудування та архітектури, Управління
капітального будівництва, Управління житлово-комунального
господарства
Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації у процесі здійснення в регіоні будівництва та
інженерного захисту об'єктів і територій. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам
комунальної сфери і майну громадян регіону внаслідок надзвичайних
ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для
проведення аварійно (пошуково)-рятувальних та інших невідкладних
робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у
межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих
будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях
впливу надзвичайних ситуацій. Контроль якості проведення відбудовчих робіт у регіоні. Управління діяльністю регіональної структури функціональної
підсистеми єдиної державної системи "сил і засобів запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунальної
сфери".
10. Відділ з питань охорони праці
Прогнозування можливості виникнення аварій і катастроф на
техногенних об'єктах регіону. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці,
профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру. Здійснення державного нагляду за готовністю воєнізованих та
інших професійних аварійно (пошуково)-рятувальних формувань,
аварійно-диспетчерських служб до реагування на аварії. Управління діяльністю регіональної структури функціональної
підсистеми єдиної державної системи "здійснення нагляду за
технічним станом техногенних об'єктів".вгору