Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж
НКРЕ; Постанова, Правила, Форма типового документа від 21.01.200647
Документ z0097-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.04.2011, підстава - z0407-11

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.01.2006 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 97/11971

Про затвердження Правил приєднання когенераційних
установок до електричних мереж
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 308 ( z0407-11 ) від 03.03.2011 }

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) (із змінами), та Закону України
"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є :
1. Затвердити Правила приєднання когенераційних установок до
електричних мереж (додаються).
2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами
(Городиський І.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України  О.О.Костусєв
Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики  І.Б.Саєвич
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України  Ю.В.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.01.2006 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 97/11971

ПРАВИЛА
приєднання когенераційних установок
до електричних мереж

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають між
власниками електричних мереж та замовниками під час приєднання та
підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих
когенераційних установок замовників до електричних мереж.
1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у
такому значенні: акт допуску на підключення когенераційної установки -
оформлений у встановленому цими Правилами порядку документ про
виконання технічних умов у повному обсязі, що є умовою для
безпечного та безаварійного підключення когенераційної установки
до електричних мереж (далі - акт допуску); { Абзац другий
пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови НКРЕ N 308 ( z0407-11 )
від 03.03.2011 } вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих
технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта
будівництва або реконструкції чи модернізації; власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій
належать на праві власності електроустановки, призначені для
передачі та/або розподілу електричної енергії; допуск на підключення когенераційної установки - комплекс
заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної
подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі
напруги з порушенням Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28
( z0417-96 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2
серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила
користування електричною енергією) та цих Правил; електроустановки інженерного забезпечення - зовнішні
електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи
технічно переоснащені від мереж власника до когенераційної
установки замовника, включаючи комерційний облік та системи
захисту, на виконання технічних умов; { Пункт 1.2 глави 1
доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою НКРЕ N 308
( z0407-11 ) від 03.03.2011 } замовник - власник когенераційної установки, який бажає
приєднати до електричних мереж новозбудовану (встановлену або
споруджену на базі існуючого енергетичного об'єкта),
реконструйовану чи модернізовану когенераційну установку, або
змінити надійність її електрозабезпечення; когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за
способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії
або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних
процесів в електричну та теплову енергію; оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна
експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і
безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки,
постачання електричної енергії споживачам; приєднання когенераційної установки - створення технічної
можливості здійснення передачі електричної енергії, виробленої
когенераційною установкою, необхідного обсягу за певний проміжок
часу з дотриманням її якості та надійності в узгоджену точку
приєднання; { Абзац десятий пункту 1.2 глави 1 в редакції
Постанови НКРЕ N 308 ( z0407-11 ) від 03.03.2011 точка приєднання когенераційної установки - запроектована або
фактично існуюча межа балансової належності електроустановки; технічні умови приєднання когенераційної установки до
електричної мережі - документ, що видається замовнику власником
електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі -
технічні умови); транзитна електроустановка - електроустановка, якою
електрична енергія, крім власника цієї електроустановки
передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам
електричної енергії. Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у
значенні, встановленому Правилами користування електричною
енергією ( z0417-96 ).
1.3. Приєднання когенераційної установки замовника
здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про
приєднання, що укладається між власником електричних мереж та
замовником. Технічні умови є невід'ємним додатком до договору про
приєднання і містять вихідні дані для проектування (додаток 1).
1.4. Власникам когенераційних установок незалежно від
встановленої електричної потужності надається право
безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж. Електропередавальна організація не має права відмовити в
приєднанні до її мереж клгенераційної установки замовника за умови
дотримання ним цих Правил. Не дозволяється таке приєднання когенераційної установки,
внаслідок виконання якого споживач буде володіти на правах
власності транзитними електроустановками.
1.5. Якщо в межах території, на якій розташована
когенераційна установка або передбачається будівництво нової
когенераційної установки замовника, є можливість приєднання до
електричних мереж, що належать різним власникам
(електропередавальним організаціям), розмежування повноважень між
ними щодо приєднання когенераційної установки до електричної
мережі визначаються відповідно до технічних параметрів цієї
когенераційної установки (потужності, напруги тощо) та вибору
замовника.
1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних
електричних мереж когенераційну установку замовника з урахуванням
пропускної здатності технологічних електричних мереж споживача для
передачі потужності від когенераційної установки в мережі
електропередавальної організації. У разі незгоди споживача на
приєднання когенераційної установки замовника до своїх електричних
мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня звернення повідомляє
замовника про відмову.
1.7. Приєднання когенераційної установки замовника до
електричної мережі передбачає такі етапи: визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме
проектно-кошторисну документацію; подання замовником заяви про приєднання когенераційної
установки; оплата замовником вартості підготовки та видачі технічних
умов; підготовка власником мереж проекту договору про приєднання; визначення електропередавальною організацією можливих
варіантів приєднання когенераційної установки замовника та
можливих точок приєднання; вибір варіанта схеми інженерного забезпечення електричною
енергією та узгодження точки приєднання; погодження замовником та власником (ами) мереж,
електроустановки якого (их) задіяні у схемі електрозабезпечення
об'єкта замовника під час приєднання, варіанта схеми інженерного
забезпечення електричною енергією та точки приєднання; підготовка власником мереж та видача замовнику підписаних
технічних умов; розроблення проектною організацією на договірних умовах із
замовником проектно-кошторисної документації за вихідними даними
технічних умов; узгодження замовником з власником мереж проектно-кошторисної
документації, відповідно до якої визначена вартість виконання
робіт з приєднання когенераційної установки замовника до мереж
власника; визначення замовником та власником мереж механізму
фінансування виконання комплексу робіт з нового будівництва,
реконструкції електромереж власника, які є або мають стати
невід'ємною частиною мереж власника; укладення договору про приєднання; проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних
робіт; проведення приймально-здавальних випробувань та введення в
експлуатацію; оформлення акта допуску на підключення когенераційної
установки замовника до електричної мережі; укладення відповідних договорів, передбачених законодавством; забезпечення власниками транзитних електроустановок їх
оперативно-технічного обслуговування; підключення когенераційної установки замовника до електричної
мережі. { Пункт 1.7 глави 1 в редакції Постанови НКРЕ N 308 ( z0407-11 )
від 03.03.2011 }
1.8. Спірні питання між замовником та власником мереж
розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ,
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України,
Держенергонаглядом та судом.
2. Підготовка та видача технічних умов
2.1. Технічні умови приєднання видаються власником
електричних мереж у разі приєднання нової когенераційної
установки, збільшення електричної потужності когенераційної
установки внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог
замовника до надійності передачі електричної енергії та потужності
від когенераційної установки в електричну мережу в точці
приєднання когенераційної установки. У разі зміни власника або форми власності когенераційної
установки за умови, що це не призведе до зміни технічних
параметрів та вимог до категорії з надійності передачі потужності
від когенераційної установки в електричну мережу в точці
приєднання когенераційної установки, нові технічні умови
приєднання не видаються.
2.2. У разі необхідності приєднання когенераційної установки
замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови
приєднання розробляються власником відповідних мереж з урахуванням
вимог детальних планів території та схем розвитку електричних
мереж напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди,
розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.
2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та
замовником взаємної згоди щодо приєднання когенераційної установки
замовника до електричної мережі споживача, технічні умови
приєднання видаються цим споживачем за узгодженням із
електропередавальною організацією та/або постачальником
електричної енергії вимог до організації розрахункового обліку
електричної енергії та точок встановлення розрахункових засобів
обліку. За письмовою згодою споживача електропередавальна організація
може видати замовнику технічні умови приєднання його
когенераційної установки до технологічних електричних мереж
споживача. У разі, якщо у споживача недостатньо пропускної здатності
технологічних електричних мереж для передачі потужності від
когенераційної установки в мережі електропередавальної
організації, замовник звертається із заявою до
електропередавальної організації щодо видачі технічних умов
приєднання до електричних мереж електропередавальної організації.
2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про
приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за
місцем розташування його когенераційної установки із заявою про
приєднання.
2.5. У заяві про приєднання когенераційної установки мають
бути такі дані: сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити
заявника; назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання
технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція чи
модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення,
збільшення потужності, використання виключно для власних потреб чи
для продажу надлишку виробленої електричної енергії). До заяви додаються: підписаний заявником та проектувальною організацією
опитувальний лист за типовою формою (додаток 2); ситуаційний план із зазначенням місця розташування
когенераційної установки; копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки (для новозбудованих об'єктів, які вводяться в експлуатацію
вперше); { Абзац сьомий пункту 2.5 глави 2 в редакції Постанови
НКРЕ N 308 ( z0407-11 ) від 03.03.2011 } копія документа, який підтверджує право власності на цей
об'єкт та право власності чи користування земельною ділянкою для
будівництва або реконструкції чи модернізації об'єкта; копія належним чином оформленої довіреності на право укладати
договори особі, яка уповноважена підписувати договори.
2.6. Вартість видачі технічних умов або змін до них
визначається організацією, яка розробляє і надає технічні умови,
згідно з чинним законодавством. { Пункт 2.6 глави 2 в редакції Постанови НКРЕ N 308 ( z0407-11 )
від 03.03.2011 }
2.7. У разі зміни даних, зазначених в опитувальному листі,
замовник має додатково звернутися до власника електричних мереж
(організації, яка видала технічні умови) щодо внесення змін до
технічних умов та договору про приєднання. Видача нових технічних умов або внесення змін до них
здійснюється відповідно до встановленого цими Правилами порядку.
2.8. Власник мереж під час підготовки технічних умов
приєднання має керуватися принципами надійності
електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії
струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, вказаної у заяві
на приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця
категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із
замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної
енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час
передачі електричної енергії. Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати
нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним
документам. Точка обліку електричної енергії має збігатися з
запроектованою межею балансової належності в точці приєднання
когенераційної установки замовника. Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між
структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні
узгодження) виконуються цим власником електричних мереж
самостійно. У разі, якщо напруга в точці приєднання когенераційної
установки понад 1000 В, технічні умови приєднання мають бути
погоджені власником електричних мереж з Держенергонаглядом.
2.9. Технічні умови приєднання когенераційної установки
містять: 1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження; 2) величину прогнозованої потужності; 3) точки приєднання (підстанція, лінія електропередачі,
розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки),
величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднується
когенераційна установка замовника; 4) рекомендації щодо використання типових проектів
електрозабезпечення когенераційних установок.
2.10. Технічні умови приєднання когенераційної установки,
призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною
системою, додатково містять: 1) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та
точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку, зокрема,
щодо влаштування двостороннього (в обох напрямках) обліку активної
та реактивної електричної енергії в точці приєднання; 2) розрахункові значення струмів короткого замикання в точці
підключення когенераційної установки до існуючої електричної
мережі, вимоги до релейного захисту, автоматики, в тому числі
системної протиаварійної автоматики (СПА), телемеханіки, зв'язку,
ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки; 3) вимоги щодо перевірки обладнання в точці приєднання на дію
струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого
замикання від когенераційної установки; 4) технічні характеристики електричної мережі, які необхідні
для вибору типу і технічних параметрів засобів поліпшення якості
електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності
струмоприймачів; рекомендації, які стосуються їх вибору і
застосування; 5) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності; 6) вимоги щодо влаштування автоматичного переводу
навантаження когенераційної установки у разі аварійного
знеструмлення в точці приєднання шляхом організації додаткових
підключень когенераційної установки за відповідними колами.
Кількість та параметри додаткових кіл підключення визначаються
виходячи з потужності, яку необхідно передати; 7) вимоги щодо обладнання когенераційної установки захистом
від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання; 8) вимоги щодо встановлення устаткування, що унеможливлює
пошкодження обладнання у точці приєднання у випадку несинхронного
включення; 9) вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для
переводу когенераційної установки у разі порушень в об'єднаній
енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також
можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення
когенераційної установки на паралельну роботу з об'єднаною
енергетичною системою України; 10) вимоги щодо встановлення засобів вимірювальної техніки,
що забезпечать контроль параметрів якості електричної енергії, яка
надходить в мережу об'єднаної енергетичної системи України від
когенераційної установки; 11) вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок
відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік
когенераційної установки; 12) вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної
електричної потужності, що передбачається до видачі в
енергосистему; 13) рекомендації щодо регулювання добового графіка
навантаження; 14) рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та
реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи когенераційної
установки.
2.11. Технічні умови приєднання когенераційної установки, не
призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною
системою України, додатково містять: 1) вимогу щодо обладнання схеми переключення когенераційної
установки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування
або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою
уникнення подачі напруги від когенераційної установки в об'єднану
енергетичну систему України та одночасне підключення мереж
замовника до об'єднаної енергетичної системи України та
когенераційної установки; 2) вимогу щодо влаштування на розподільчому щиті
когенераційної установки постійного контролю наявності напруги зі
сторони об'єднаної енергетичної системи України шляхом
встановлення відповідного засобу вимірювальної техніки та
контрольної електричної лампи.
2.12. Технічні умови приєднання когенераційної установки
видаються після надання замовником виконаного відповідною
проектною організацією розрахунку стійкості обладнання, яке має
бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного
включення у випадку виникнення аварійного режиму в об'єднаній
енергетичній системі України. У разі перевищення величини цього
струму нормально допустимої величини, паралельна робота цієї
когенераційної установки з об'єднаною енергетичною системою
України не допускається.
3. Виконання технічних умов
3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов
договору про приєднання технічну можливість підключення
когенераційної установки замовника в точці приєднання, у тому
числі (у разі необхідності) будівництво та монтаж електроустановок
та трансформаторних підстанцій для передачі електричної потужності
від когенераційної установки до мереж електропередавальної
організації. Замовник має забезпечити виконання технічних умов
електрозабезпечення об'єкта. { Абзац другий пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 308 ( z0407-11 ) від
03.03.2011 } Якщо передбачається проведення реконструкції або модернізації
розподільчих електричних мереж або технологічного обладнання
власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням
когенераційної установки замовника, власник цієї когенераційної
установки має право звернутися до Національної комісії регулювання
електроенергетики України за експертним висновком щодо технічної
обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.
3.2. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов
приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання
до електричних мереж, який розробляється власником мереж на основі
Примірного договору про приєднання, схваленого постановою НКРЕ від
14.12.2005 N 1136 ( v1136227-05 ). Проект договору про приєднання видається протягом 15 робочих
днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання. Договір про приєднання має містити умови, які стосуються
виключно приєднання відповідної електроустановки замовника до
електричної мережі. Під час дії договору про приєднання до електричних мереж
виконання технічних умов приєднання електроустановки є
обов'язковим для сторін договору про приєднання й організацій,
яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності
обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це
відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні
умови приєднання.
3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи,
пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов
приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними
особами, які мають право на виконання цих робіт.
3.4. Замовник за участю проектної організації до початку
будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про
приєднання, має надати на узгодження власнику мереж проектну
документацію електрозабезпечення когенераційної установки. Проектна документація виконується відповідно до державних
стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником
технічних умов приєднання когенераційної установки. Проектна документація електрозабезпечення когенераційної
установки напругою понад 1000 В, що призначена для паралельної
роботи з об'єднаною енергетичною системою України, має бути
погоджена Держенергонаглядом. Термін розгляду наданої на узгодження проектної документації
і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов
приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проектної документації
власником мереж. За результатами розгляду проектної документації
власником мереж оформлюється технічне рішення до проектної
документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються
основні показники запроектованих інженерних мереж
електропостачання об'єкта, описується схема електропостачання,
вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної
документації викладаються окремим розділом в технічному рішенні. У разі погодження проектної документації без зауважень гриф
про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша
"Загальні дані" одного примірника проектної документації. Якщо в розглянутій проектній документації виявлені відхилення
від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів,
власник мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання
проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та
рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або
узгодити її із зауваженнями. У разі узгодження проектної документації із зауваженнями
зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному
листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника
проектної документації поруч з грифом про погодження робиться
відповідна відмітка. Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів
з дня отримання замовником відхиленої проектної документації. Після доопрацювання проектної документації термін узгодження
має не перевищувати 15 робочих днів з дня отримання власником
мереж доопрацьованої проектної документації. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної
документації шляхом надання власнику мереж відповідної заяви не
пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання. Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої
проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті
зауважень власника мереж або відсутності звернення щодо
продовження строку доопрацювання проектної документації може бути
підставою для розірвання сторонами договору у встановленому
законодавством України порядку. Узгоджена проектна документація електрозабезпечення
когенераційної установки є чинною на весь час дії договору про
приєднання. Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з встановленим
цими Правилами порядком.
3.5. Тимчасове електропостачання струмоприймачів від мереж
електропередавальної організації, які планується використати для
будівництва (реконструкції чи модернізації) когенераційної
установки, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних,
випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних
умов приєднання та умов договору про приєднання когенераційної
установки замовника до електричної мережі, виконується на підставі
договору про постачання електричної енергії між підрядником з
будівництва і відповідним постачальником електричної енергії. Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації
до електричних мереж власника мереж виконується відповідно до цих
Правил. Технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів до
електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання
будівельних струмоприймачів. Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі
здійснюється після виконання технічних умов приєднання будівельних
струмоприймачів. З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних
струмоприймачів договір про постачання електричної енергії
укладається у встановленому законодавством України порядку і діє
до завершення терміну дії договору про приєднання когенераційної
установки замовника до електричної мережі.
3.6. Умови приєднання до електричної мережі замовника
електроустановок для тимчасового електропостачання
струмоприймачів, які планується використати для будівництва
(реконструкції чи модернізації) когенераційної установки, в тому
числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та
інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов
договору про приєднання електроустановок замовника, умови
постачання електричної енергії замовнику для цих цілей за згодою
сторін можуть бути зазначені у договорі про приєднання
електроустановок замовника до електричної мережі. У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до
мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін
регулюються відповідними договорами між цим замовником та
підрядною організацією.
3.7. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її
реконструкція чи модернізація, що виконується з метою приєднання
когенераційної установки замовника, здійснюється власником цієї
електричної мережі.
3.8. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних
робіт, нові та/або реконструйовані чи модернізовані когенераційні
установки мають пройти приймально-здавальні випробування. У
випадку позитивних результатів випробувань, когенераційна
установка приймається замовником від будівельно-монтажних і
налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими
нормативно-технічними документами. Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача
напруги на електроустановку протягом строку випробування на
підставі та відповідно до умов відповідного договору. У разі відсутності зауважень до виконання проекту та
технічних умов приєднання когенераційної установки, власники
суміжних електроустановок складають акт балансової належності та
експлуатаційної відповідальності сторін.
4. Допуск на підключення когенераційної установки
4.1. Допуском на підключення когенераційної установки
замовника є підтвердження відповідності новозбудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок
інженерного забезпечення проектній документації, розробленій
відповідно до технічних умов. Наявність акта допуску є необхідною умовою для підключення
когенераційної установки до електричних мереж. Прийняття закінченої будівництвом когенераційної установки в
експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п )
"Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів" (із змінами). 4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та технічно
переоснащені когенераційні установки замовників повинні
відповідати вимогам нормативно-правових та нормативно-технічних
актів, проектної документації, цих Правил і мають бути забезпечені
проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією
та засобами захисту від ураження електрострумом. 4.3. Технічний огляд і перевірку засобів розрахункового
обліку та електроустановок інженерного забезпечення когенераційної
установки замовника (технічну перевірку) здійснює
електропередавальна організація, яка здійснює ліцензовану
діяльність на закріпленій території, під час огляду цих
електроустановок за заявою замовника. Засоби розрахункового обліку та електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника, у яких
застосовується обладнання іноземного виробництва, повинні мати
сертифікат відповідності обладнання чинним в Україні стандартам,
якщо таке обладнання підлягає сертифікації, або декларації про
відповідність, якщо продукція підпадає під дію технічних
регламентів. 4.4. Спірні питання, які виникають під час технічного огляду
і перевірки вузла обліку та електроустановок інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника, вирішуються за
участю представників Держенергонагляду. 4.5. Акт допуску оформляється в разі позитивних результатів
приймально-здавальних випробувань електроустановок інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника. 4.6. Для оформлення акта допуску замовник письмово
звертається до власника мереж (електропередавальної організації),
який здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, із
заявою про проведення технічного огляду та оформлення акта допуску
на підключення когенераційної установки до електричної мережі. 4.7. До заяви замовником додається така документація: технічні умови приєднання когенераційної установки для
збудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених
електроустановок; проектно-кошторисна документація, погоджена в установленому
цими Правилами порядку, для збудованих, реконструйованих чи
технічно переоснащених когенераційних установок; акт розмежування балансової належності та експлуатаційної
відповідальності сторін або проект цього акта; відомості про встановлені та змонтовані засоби обліку
електричної енергії, а в разі встановлення засобів диференційного
(погодинного) обліку електричної енергії та локального
устаткування збору і обробки даних - протоколи їх параметризації; приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною
організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дат їх видачі та
органів, що видали ліцензії) та замовником для збудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок; копія наказу про призначення особи, відповідальної за
електрогосподарство, або договір про обслуговування
електроустановок організацією, яка має право на виконання таких
робіт; список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з
електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється
від імені споживача давати заявки на відключення та підключення
когенераційної установки, вести оперативні переговори та записи; копії виконавчих схем та актів прихованих робіт на
електроустановках інженерного забезпечення для збудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених когенераційних
установок. 4.8. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від
проекту, відсутності в замовника власного електротехнічного
персоналу, який має необхідні знання та пройшов інструктаж,
призначеної відповідальної особи за електрогосподарство або
договору про обслуговування електроустановок інженерного
забезпечення з організацією, яка має право на виконання таких
робіт, акт допуску не надається. 4.9. У разі неготовності електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки та/або вузла обліку
електропередавальна організація разом із замовником складають акт,
у якому зазначається перелік недоліків з посиланням на конкретні
пункти норм і правил, проектної документації, які порушені. Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні
порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан
електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної
енергії. Після усунення недоліків електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки та/або вузли обліку
підлягають повторному обстеженню у порядку, передбаченому цими
Правилами. 4.10. До прийняття в експлуатацію когенераційної установки,
робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними
мережами) електропередавальної організації, власником
когенераційної установки разом з відповідною електропередавальною
організацією має бути розроблений та узгоджений порядок взаємодії
оперативного персоналу електропередавальної організації з
оперативним персоналом власника когенераційної установки під час
включення в роботу когенераційної установки. { Глава 4 в редакції Постанови НКРЕ N 308 ( z0407-11 ) від
03.03.2011 }
5. Підключення когенераційної установки
до електричної мережі
5.1. Підключення когенераційної установки замовника до
електричної мережі здійснюється власником мереж відповідно до
договору про приєднання на підставі акта допуску, про що
обов'язково повідомляється постачальник електричної енергії за
регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого
відбувається підключення. { Абзац перший пункту 5.1 глави 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 308
( z0407-11 ) від 03.03.2011 } У разі, якщо когенераційна установка призначена для
паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, про
її підключення повідомляється державному підприємству, яке виконує
функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
об'єднаною енергетичною системою України.
5.2. Підключення когенераційної установки замовника до
електричної мережі проводиться відповідно до умов договору про
приєднання протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог: 1) схема інженерного електрозабезпечення і когенераційна
установка замовника (нова, або реконструйована чи модернізована),
схема розрахункового обліку електричної енергії відповідають
вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання
когенераційної установки, проектній документації, узгодженій у
встановленому порядку; 2) виконавча, технічна та приймально-здавальна документація
надана замовником у повному обсязі і відповідає вимогам
нормативних документів; 3) оформлено допуск на підключення когенераційної установки; 4) замовником оплачена вартість послуг з підключення
відповідно до умов договору про приєднання; { Підпункт 4 пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 308 ( z0407-11 ) від 03.03.2011 }
5) укладені передбачені законодавством договори, пов'язані з
виробництвом, передачею (у разі необхідності) та продажем
виробленої електричної енергії; 6) у замовника є електротехнічний персонал та особа,
відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про
обслуговування когенераційної установки з організаціями або
фізичними особами, які пройшли навчання, атестовані та мають право
на виконання таких робіт; 7) виконано роботи з уведення точок обліку електричної
енергії до інформаційно-обчислювального комплексу
електропередавальної організації та проведення погодження звітних
макетів; 8) у разі потреби між власником транзитної електроустановки
та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт,
укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних
електроустановок (кабельних ліній, розподільчих пунктів,
трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних
після виконання технічних умов приєднання електроустановки
замовника відповідно до договору про приєднання.
5.3. Оперативно-технічне обслуговування транзитної
електроустановки може бути забезпечене її власником самостійно або
шляхом передачі цієї електроустановки електропередавальній
організації у встановленому законодавством України порядку.
Начальник відділу
регулювання відносин
ліцензіатів із споживачами І.Городиський

Додаток 1
до Правил приєднання
когенераційних установок
до електричних мереж

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання когенераційної установки
до електричних мереж
(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання
до електричних мереж
"____"_____________ року
N ______________________

Дата видачі "____"_______________20___ року ____________________________________________________________
(найменування замовника)
Розрахункові значення: Струм короткого замикання в точці підключення: ________ А; Нормально допустимий струм обладнання когенераційної
установки: ________ А; Максимальний ударний струм несинхронного включення: ______ А.
Розрахунки виконано: ________________________________________
(найменування проектної, наукової або __________________________________________________________________
іншої організації, яка виконала розрахунки)
______________________________________________________ (додаються)
1. Місцезнаходження об'єкта, його найменування: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт, у тому числі: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Точка приєднання _____________________, опора N _________
(диспетчерська назва
ЛЕП, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму
короткого замикання виходячи з умов підживлення короткого
замикання від когенераційної установки: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом
за струмовим принципом: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає
можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку
несинхронного включення: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в
електричну мережу замовника пристроєм для блокування або
двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення
подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему
України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної
енергетичної системи України та електрогенераційної установки: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки
постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної
енергетичної системи України: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Для приєднання когенераційної установки замовнику
необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі
від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переведення
навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в
точці приєднання: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переведення
електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі
України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та
автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на
паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення
електромагнітної сумісності: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості
електричної енергії: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань
та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного
захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає
коротке замикання в бік електроустановки: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Телемеханізація: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
10. Організація зв'язку: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному
комплексі: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП
6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями,
землевласниками (землекористувачами) та __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Прогнозовані межі балансової належності та
експлуатаційної відповідальності: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
14. До початку будівництва проект погодити з __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу
відповідно до законодавства: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів
електрозабезпечення: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка
навантаження: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та
реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи
електроустановки: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
17. Примітки: 17.1. Для когенераційної установки, не призначеної для
паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України,
заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1. 17.2. Для когенераційної установки, що призначена для
паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не
заповнюються пункти 4.4 та 4.5.
Головний інженер __________________ _________________
Вик. інженер _____________________ тел. __________________

Додаток 2
до Правил приєднання
когенераційних установок
до електричних мереж

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
(типова форма)

1. Розрахункова електрична потужність когенераційної
установки: _________________________________________________________________,
розрахунок виконано проектувальною організацією: _________________________________________________________________
(найменування проектувальної організації)
2. Категорія надійності електропостачання діючих
струмоприймачів споживача за надійністю електропостачання (у разі
приєднання когенераційної установки до мереж споживача ):
------------------------------------------------------------------ |N |Струмоприймач |Належність |Категорія,|Навантаження| | | |до |за ПУЕ | | | | |екологічної | | | | | |або | | | | | |аварійної | | | | | |броні | | | |---+-----------------------+------------+----------+------------| | | | | | | |---+-----------------------+------------+----------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Режим роботи когенераційної установки: __________________
4. Орієнтовна схема підключення: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Графік уведення в дію потужностей по роках: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Технічні параметри когенераційної установки замовника,
зокрема, вплив на якість електричної енергії і електромагнітну
сумісність струмоприймачів, навколишнє середовище, електробезпеку,
енергозбереження: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Проектувальна організація: Замовник: _______________________________ _____________________________ _______________________________ _____________________________ _______________________________ _____________________________
Проектувальна організація: Замовник: __________ ___________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)вгору