Документ z0111-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2002, підстава - z0364-02

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 32 від 21.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 березня 1996 р.
за N 111/1136

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 197 ( z0364-02 ) від 15.03.2002 )
Про затвердження Інструкції про
особливості складання та подання заявок на винаходи
(корисні моделі), що становлять державну таємницю

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" від 15 грудня 1993 року N 3687-12 та на виконання
Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про
порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні
моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю"
від 19 січня 1995 року N 4/95-ВР, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Інструкцію про особливості складання та подання
заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять державну
таємницю, що додається. 2. Опублікувати Інструкцію, зазначену в п.1., в офіційному
бюлетені Держпатенту України.
Голова Держпатенту України Л.В.Петров
Затверджено
наказом Держпатенту України
від 21 лютого 1996 року N 32
Інструкція
про особливості складання та подання заявок
на винаходи (корисні моделі), що становлять
державну таємницю
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі -
Закон), Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
Положення Про порядок оформлення та використання прав на винаходи,
корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну
таємницю (далі - Положення), затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 19 січня 1995 року N 4/95-ВР, Положення про
Державний реєстр посвідчень України на винаходи, що становлять
державну таємницю, та порядок видачі посвідчень, затвердженого
наказом Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187
( z0023-96 ) та зареєстрованого в Мінюсті України 17 січня
1996 року N 23/1048 та Положення про Державний реєстр посвідчень
України на корисні моделі, що становлять державну таємницю, та
порядок видачі посвідчень ( z0025-96 ), затвердженого наказом
Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187 та
зареєстрованого в Мінюсті України 17 січня 1996 року N 25/1050.
Інструкція доповнює Правила складання та подання заявки на видачу
патента України на винахід і корисну модель (далі - Правила),
затверджені наказом Держпатенту України від 17 листопада 1994 року
N 132 ( z0318-94 ) та зареєстровані в Мінюсті України 27 грудня
1994 року N 318/528, і містить особливості щодо складання та
подання заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять
державну таємницю.
Перелік скорочень
Відомство - Держпатент України НДЦПЕ - Науково-дослідний центр патентної
експертизи посвідчення - посвідчення України на винахід
(корисну модель), що становить
державну таємницю винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), що
становить державну таємницю заявка - заявка на видачу посвідчення
України на винахід (корисну
модель), що становить державну
таємницю заявник - особа, яка подала заявку особа - громадянин або юридична особа ст. - стаття п. - пункт
1. Об'єкти винаходів (корисних моделей) визначаються
відповідно до п.1. Правил. 2. Ознаки, що застосовують для характеристики винаходів
(корисних моделей), визначаються відповідно до п.2. Правил. 3. Подання заявки. Заявку на винахід (корисну модель) подають до Відомства
відповідно до вимог Закону. Заявку надсилає на адресу НДЦПЕ
безпосередньо заявник. Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням
інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять
державну таємницю, то заявка подається до НДЦПЕ через
режимно-секретний орган заявника. Якщо винахід (корисну модель) створено не за вищезгаданих
умов, але він відповідно до ст.6 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) може бути віднесений до державної таємниці,
заявка подається через режимно-секретний орган заявника, а якщо це
неможливо - через компетентний місцевий орган державної виконавчої
влади за місцем знаходження (для юридичних осіб) чи місцем
проживання (для громадян) заявника. В останньому випадку до заявки
додається пропозиція заявника щодо віднесення винаходу (корисної
моделі) до державної таємниці з посиланням на відповідні положення
ст.6 Закону України "Про державну таємницю". 4. Мова заявки визначається відповідно до п.4. Правил. 5. Вимога єдності винаходу (корисної моделі) визначається
відповідно до п.5. Правил.
6. Склад заявки. Заявка повинна містити: заяву на видачу посвідчення на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення і (або) інші ілюстративні матеріали, якщо на них є
посилання в описі винаходу (корисної моделі); документи, що додаються до заявки. 6.1. Заява на видачу посвідчення подається українською мовою
за формою, яка наведена в додатку до цієї Інструкції. Всі
необхідні розділи заяви повинні бути заповнені відповідно до вимог
п.6.1. Правил ( z0318-94 ). 6.2. Опис винаходу (корисної моделі) викладається відповідно
до п.6.2. Правил. При цьому розділ опису, що визначає галузь
техніки, до якої належить винахід, викладається без конкретного
зазначення певних об`єктів оборонної техніки. 6.3. Формула винаходу (корисної моделі) викладається
відповідно до вимог п.6.3. Правил. 6.4. Креслення і (або) інші ілюстративні матеріали виконують
відповідно до вимог п.6.4. Правил. 6.5. Реферат на винахід (корисну модель), що становить
державну таємницю, не складають. 6.6. Документи, що додаються до заявки. До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за
подання заявки у встановленому розмірі, або документ, що
підтверджує право заявника на зменшення розміру чи звільнення від
сплати збору. Ці документи подають разом із заявкою або протягом
двох місяців від дати подання заявки. В останньому випадку
діловодство по заявці не проводять до надходження зазначених
документів. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету, він
повинен протягом трьох місяців від подання заявки до НДЦПЕ подати
заяву про пріоритет з посиланням на дату подання та номер
попередньої заявки. До заявки на винахід (корисну модель) може додаватись рішення
державного експерта з питань таємниць (далі - державний експерт)
щодо віднесення наведеної у заявці інформації до державної
таємниці та визначення державного органу (державних органів), яким
надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ,
організацій, що матимуть доступ до винаходу (корисної моделі).
7. Вимоги до текстового матеріалу заявки визначаються
відповідно до п.7. Правил. Якщо в документах заявки є посилання на авторські свідотцтва
СРСР на секретні винаходи, до складу бібліографічних даних має
входити номер документа, індекс МПК, повне найменування та адреса
заявника. 8. Ілюстративні матеріали виконують відповідно до вимог
п.8. Правил. 9. Оформлення документів заявки виконують відповідно до вимог
п.9. Правил. 10. Міжнародна заявка на винахід (корисну модель), що
становить державну таємницю, не подається. 11. Подання документів заявки. Заяву про видачу посвідчення, опис, формулу винаходу
(корисної моделі) та креслення, якщо на них є посилання в описі
винаходу (корисної моделі), подають у двох примірниках. Решта
документів, що зазначені у п.6.6. цієї Інструкції, подають в
одному примірнику. Документи, які потребують подальшого перекладу на українську
мову, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику, а їх
переклад подається у двох примірниках. 12. Інструкція погоджена з Держкомсекретів.
Додаток
до Інструкції про особливості
складання та подання заявок
на винаходи (корисні моделі),
що становлять державну
таємницю —————————————————————————————————————————————————————————————————— | 22. Дата | Пріоритет | 51. МПК | ЕВ | 21. Номер | | подання | | | | заявки | | заявки | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Заява До Держпатенту України | | про видачу посвідчення 252133, Київ, бул. Лесі Україн- | | України на винахід (ко- ки, 26 Науково-дослідний центр | | рисну модель), що ста- патентної експертизи (НДЦПЕ) | | новить державну таємницю | | | |Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) видати | |посвідчення України на: | |——— | |——— винахід | |——— | |——— винахід без проведення експертизи заявки по суті | |——— | |——— корисну модель | |на ім'я заявника(ів) | |71. Заявник(и) ———————————————| | | Код ЗКПО | | |(для українсь-| | |ких заявників)| | ———————————————| |(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його(їх)| |повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом BOIB | |ST.3. Дані про адресу винахідників-заявників наводяться під | |кодом 72) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Прошу (просимо) встановити пріоритет | |——— ——— | |——— заявки ——— пунктів формули N _________ за датою ________ | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |62. Номер та дата подання попередньої заявки | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |54. Назва винаходу (корисної моделі) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Поштова адреса для листування, прізвище або найменування | |адресата | |Телефон Телеграф Телекс Телефакс | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | |Підстави щодо | | Перелік документів, |К-сть|К-сть|виникнення | | що додаються | арк.|прим.|права на пода-| | | | |ння заявки і | |—————————————————————————————————————+—————+—————|одержання пос-| |——— | | |відчення (без | |——— опис винаходу | | 2 |подання доку- | |——— |—————+—————|ментів), якщо | |——— формула винаходу | | 2 |винахідник(и) | |——— |—————+—————|не є заявник- | |——— креслення та інші графічні мате- | | |ом(ами) | | ріали | | 2 | | |——— |—————+—————|——— існує док-| |——— документ про сплату збору за по- | | |——— умент про | | дання заявки | | 1 |передачу права| |——— |—————+—————|винахідником | |——— документ, який підтверджує наяв- | | |або роботодав-| | ність підстав для зменшення збору| | 1 |цем правонас- | |——— |—————+—————|тупнику | |——— документ про депонування штаму | | 1 | | |——— |—————+—————|——— існує док-| |——— інші документи | | 1 |——— умент про | |——————————————————————————————————————————————————право спадку- | | вання | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |72. Винахідник(и) |Повна домашня |Підпис(и) | | (прізвище, ім'я |адреса, телефон, |винахідника(ів)- | | та по батькові) |якщо є |заявника(ів) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Підпис(и) заявника(ів)_________________________________________ | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Дата підпису Якщо заявником виступає юридична особа,| | підпис її керівника із зазначенням по- | | сади скріплюється печаткою. Якщо всі | | винахідники виступають заявниками, їх | |М.П. підписи наводяться під кодом 72 в гра- | | фі 3. | —————————————————————————————————————————————————————————————————— ————— Необхідне помітити знаком | х | —————вгору