Документ z0161-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава - z0678-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2013  № 1203


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1163 від 25.11.2014
№ 1219 від 29.12.2015
№ 1135 від 23.12.2016
№ 571 від 13.06.2017
№ 976 від 29.11.2017
№ 496 від 10.05.2018}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Установити, що до 01 січня 2019 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 976 від 29.11.2017}

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013  № 1203


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків включає розділ І «Балансові рахунки» (класи 1-8) та розділ ІІ «Позабалансові рахунки» (клас 9 та клас 0).

2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

10

Основні засоби


101

Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів1010

Інвестиційна нерухомість1011

Земельні ділянки1012

Капітальні витрати на поліпшення земель1013

Будівлі, споруди та передавальні пристрої1014

Машини та обладнання1015

Транспортні засоби1016

Інструменти, прилади, інвентар1017

Тварини та багаторічні насадження1018

Інші основні засоби


102

Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів1020

Інвестиційна нерухомість1021

Земельні ділянки1022

Капітальні витрати на поліпшення земель1023

Будівлі, споруди та передавальні пристрої1024

Машини та обладнання1025

Транспортні засоби1026

Інструменти, прилади, інвентар1027

Тварини та багаторічні насадження1028

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи


111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів1111

Музейні фонди1112

Бібліотечні фонди1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття1115

Інвентарна тара1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення1117

Природні ресурси1118

Інші необоротні матеріальні активи


112

Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів1121

Музейні фонди1122

Бібліотечні фонди1123

Малоцінні необоротні матеріальні активи1124

Білизна, постільні речі, одяг та взуття1125

Інвентарна тара1126

Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі1127

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи


121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів1211

Авторське та суміжні з ним права1212

Права користування природними ресурсами1213

Права на знаки для товарів і послуг1214

Права користування майном1215

Права на об'єкти промислової власності1216

Інші нематеріальні активи


122

Нематеріальні активи державних цільових фондів1221

Авторське та суміжні з ним права1222

Права користування природними ресурсами1223

Права на знаки для товарів і послуг1224

Права користування майном1225

Права на об'єкти промислової власності1226

Інші нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції


131

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів1311

Капітальні інвестиції в основні засоби1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи1314

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи


132

Капітальні інвестиції державних цільових фондів1321

Капітальні інвестиції в основні засоби1322

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи1323

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи1324

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення1325

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

14

Знос (амортизація) необоротних активів


141

Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів1411

Знос основних засобів1412

Знос інших необоротних матеріальних активів1413

Накопичена амортизація нематеріальних активів1414

Знос інвестиційної нерухомості1415

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів


142

Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів1421

Знос основних засобів1422

Знос інших необоротних матеріальних активів1423

Накопичена амортизація нематеріальних активів1424

Знос інвестиційної нерухомості1425

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

15

Виробничі запаси


151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів1511

Продукти харчування1512

Медикаменти та перев’язувальні матеріали1513

Будівельні матеріали1514

Пально-мастильні матеріали1515

Запасні частини1516

Тара1517

Сировина і матеріали1518

Інші виробничі запаси


152

Виробничі запаси державних цільових фондів1521

Продукти харчування1522

Медикаменти та перев’язувальні матеріали1523

Будівельні матеріали1524

Пально-мастильні матеріали1525

Запасні частини1526

Тара1527

Сировина і матеріали1528

Інші виробничі запаси

16

Виробництво


161

Виробництво розпорядників бюджетних коштів1611

Науково-дослідні роботи1612

Виготовлення експериментальних приладів1613

Інше виробництво


162

Виробництво державних цільових фондів1621

Науково-дослідні роботи1622

Виготовлення експериментальних приладів1623

Інше виробництво

17

Біологічні активи


171

Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів1711

Довгострокові біологічні активи рослинництва1712

Довгострокові біологічні активи тваринництва1713

Поточні біологічні активи рослинництва1714

Поточні біологічні активи тваринництва


172

Біологічні активи державних цільових фондів1721

Довгострокові біологічні активи рослинництва1722

Довгострокові біологічні активи тваринництва1723

Поточні біологічні активи рослинництва1724

Поточні біологічні активи тваринництва

18

Інші нефінансові активи


181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів1811

Готова продукція1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

{Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}1814

Державні матеріальні резерви та запаси1815

Активи для розподілу, передачі, продажу1816

Інші нефінансові активи


182

Інші нефінансові активи державних цільових фондів1821

Готова продукція1822

Малоцінні та швидкозношувані предмети

{Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}1824

Державні матеріальні резерви та запаси1825

Активи для розподілу, передачі, продажу1826

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість


201

Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів2011

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди2012

Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів2013

Інша довгострокова дебіторська заборгованість


202

Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів2021

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди2022

Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду2023

Інша довгострокова дебіторська заборгованість


203

Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету2031

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету2032

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету2033

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2034

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету2035

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2036

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2037

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2038

Інша заборгованістьза довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2039

Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету


204

Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів2041

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів2042

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів2043

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2044

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів2045

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2046

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2047

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2048

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2049

Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

21

Поточна дебіторська заборгованість


211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги2112

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами2117

Інша поточна дебіторська заборгованість2118

Розрахунки із спільної діяльності


212

Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів2120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом2121

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги2122

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами2123

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги2124

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування2125

Розрахунки з відшкодування завданих збитків2126

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами2127

Дебіторська заборгованість за претензіями2128

Інша поточна дебіторська заборгованість2129

Розрахунки із спільної діяльності


213

Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету2130

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету2131

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету2132

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2133

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету2134

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2135

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2136

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2137

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою2138

Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету


214

Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів2140

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів2141

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів2142

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2143

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів2144

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2145

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2146

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками2147

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами2148

Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів


215

Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР2150

Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку2151

Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку2152

Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку2153

Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку2154

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів2155

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів2156

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам2157

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам2158

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою2159

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти


221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів2211

Готівка у національній валюті2212

Готівка в іноземній валюті2213

Грошові документи у національній валюті2214

Грошові документи в іноземній валюті2215

Грошові кошти в дорозі у національній валюті2216

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті


222

Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів2221

Готівка у національній валюті2222

Готівка в іноземній валюті2223

Грошові документи у національній валюті2224

Грошові документи в іноземній валюті2225

Грошові кошти в дорозі у національній валюті2226

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті2227

Інші еквіваленти грошових коштів

23

Грошові кошти на рахунках


231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів2311

Поточні рахунки в банку2312

Інші поточні рахунки в банку2313

Реєстраційні рахунки2314

Інші рахунки в Казначействі2315

Рахунки для обліку депозитних сум


232

Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів2321

Поточні рахунки в банку2322

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі2323

Реєстраційні рахунки2324

Інші рахунки в Казначействі2325

Рахунки для обліку депозитних сум


233

Кошти на рахунках державного бюджету2331

Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків2332

Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків2333

Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі2334

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету2335

Депозити державного бюджету


234

Кошти на рахунках місцевих бюджетів2341

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті2342

Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків2343

Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі2344

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету2345

Депозити місцевих бюджетів2346

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті


235

Інші кошти2351

Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів2352

Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам2353

Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам

24

Єдиний казначейський рахунок


245

Єдиний казначейський рахунок2451

Єдиний казначейський рахунок2452

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи


251

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів2511

Придбані акції2512

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій2513

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств2514

Довгострокові векселі одержані2515

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів


252

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів2521

Придбані акції2522

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій2523

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств2524

Довгострокові векселі одержані2525

Інші фінансові активи державних цільових фондів


253

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету2531

Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету2532

Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій2533

Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету


254

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів2541

Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету2542

Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій2543

Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи


261

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів2611

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери2612

Короткострокові векселі одержані2613

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів


262

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів2621

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери2622

Короткострокові векселі одержані2623

Інші фінансові активи державних цільових фондів


263

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету2631

Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету2632

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками2633

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом2634

Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету


264

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів2641

Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів2642

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом2643

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів2644

Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками


271

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів2711

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками


272

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів2721

Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів2722

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками


273

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету2731

Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів


274

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів2741

Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів


275

Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками2751

Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку

28

Розрахунки за надходженнями до бюджету


281

Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету2811

Розрахунки за податковими надходженнями2812

Розрахунки за неподатковими надходженнями2813

Розрахунки за іншими надходженнями2814

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

29

Витрати майбутніх періодів


291

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів2911

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів


292

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів2921

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Надходження бюджету


313

Надходження державного бюджету3130

Надходження до загального фонду державного бюджету3131

Надходження до спеціального фонду державного бюджету3132

Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ3133

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету3134

Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету3135

Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету


314

Надходження місцевих бюджетів3140

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів3141

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів3142

Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ3143

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів3144

Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету3145

Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету

32

Кошти бюджету


323

Кошти державного бюджету3231

Кошти державного бюджету


324

Кошти місцевих бюджетів3241

Кошти місцевих бюджетів3242

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках

33

Кошти бюджету, які підлягають розподілу


333

Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу3331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами3332

Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами3333

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу3334

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету3335

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами


334

Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу3341

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів3342

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу3343

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів


335

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету3351                Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

34

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат


343

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету3431

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету3432

Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету3433

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету3434

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету3435

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету3436

Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті3437

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті3438

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків


344

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету3440

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів3441

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках3442

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів3443

Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів3444

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів3445

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів3446

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів3447

Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті3448

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті3449

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

35

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів


355

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

{Субрахунок 3550 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}3551

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів3552

Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів3553

Рахунки інших клієнтів Казначейства

3554

Рахунки державних цільових фондів

3555

Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна

3556

Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску

3557

Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету3558

Рахунки для обліку фінансового резерву

{Субрахунок 3559 субрахунку 355 рахунку 35 класу 3 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

36

Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки

365

Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки

3651

Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства

3652

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

37

Рахунки органів Казначейства


375

Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства3751

Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства3752

Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти3753

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами3754

Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства3755

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів3756

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства3757

Інші рахунки органів Казначейства

38

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків


385

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків3850

Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість3851

Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального3852

Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

Клас 4. Розрахунки

41

Розрахунки за фінансовими операціями


413

Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету4131

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету4132

Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету


414

Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету4141

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів4142

Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів

42

Інші розрахунки


423

Інші розрахунки за коштами державного бюджету4231

Інші розрахунки за коштами державного бюджету4232

Інші розрахунки з виконання державного бюджету4233

Інші внутрішньосистемні розрахунки


424

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів4241

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів4242

Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів


425

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства4251

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства

43

Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу


433

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу4331

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу


434

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу4341

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу


435

Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу4351

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

44

Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки


443

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету4431

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету4432

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)


444

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів4441

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів4442

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)

45

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу


453

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу4531

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами4532

Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами4533

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу4534

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу4535

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами


454

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу4541

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів4542

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу4543

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу


455

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу4551

Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

46

Технічні рахунки


465

Технічні рахунки4651

Технічний рахунок

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал


511

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів


512

Внесений капітал державним цільовим фондам5121

Внесений капітал державним цільовим фондам

52

Капітал у підприємствах


521

Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів5211

Капітал у підприємствах у формі акцій5212

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі5213

Капітал у частках (паях)


522

Капітал у підприємствах державних цільових фондів5221

Капітал у підприємствах у формі акцій5222

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі5223

Капітал у частках (паях)

53

Капітал у дооцінках


531

Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів5311

Дооцінка (уцінка) необоротних активів5312

Дооцінка (уцінка) інших активів


532

Капітал у дооцінках державних цільових фондів5321

Дооцінка (уцінка) необоротних активів5322

Дооцінка (уцінка) інших активів

54

Цільове фінансування


541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів


542

Цільове фінансування державних цільових фондів5421

Цільове фінансування державних цільових фондів

55

Фінансовий результат


551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису


552

Фінансовий результат державних цільових фондів5521

Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду5522

Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)


553

Фінансовий результат виконання державного бюджету5531

Результат виконання державного бюджету звітного періоду5532

Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету


554

Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів5541

Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду5542

Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів

56

Резервний капітал


562

Резервний капітал державних цільових фондів5621

Резервний капітал державних цільових фондів

Клас 6. Зобов’язання

60

Довгострокові зобов’язання


601

Довгострокові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів6011

Довгострокові кредити банків6012

Відстрочені довгострокові кредити банків6013

Інші довгострокові позики6014

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами6015

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди6016

Інші довгострокові фінансові зобов’язання


602

Довгострокові зобов’язання державних цільових фондів6021

Довгострокові кредити банків6022

Відстрочені довгострокові кредити банків6023

Інші довгострокові позики6024

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами6025

Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди6026

Інші довгострокові фінансові зобов’язання


603

Довгострокові зобов’язання державного бюджету6031

Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету6032

Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету6033

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету6034

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету6035

Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету6036

Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету


604

Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів6041

Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів6042

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів6043

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів6044

Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів6045

Інші довгострокові зовнішні зобов’язання місцевих бюджетів

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками


611

Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками6111

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами6112

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами6113

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями6114

Короткострокові кредити банків6115

Відстрочені короткострокові кредити банків6116

Короткострокові позики6117

Інші короткострокові фінансові зобов’язання


612

Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками6121

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами6122

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами6123

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями6124

Короткострокові кредити банків6125

Відстрочені короткострокові кредити банків6126

Короткострокові позики6127

Інші короткострокові фінансові зобов’язання


613

Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками6130

Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету6131

Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету6132

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету6133

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету6134

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету6135

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету6136

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету6137

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету6138

Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету6139

Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету


614

Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов’язаннями за кредитами та позиками6141

Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів6142

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів6143

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів6144

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів6145

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів6146

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів6147

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів6148

Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів6149

Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги


621

Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги6213

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи6214

Розрахунки за одержаними авансами


622

Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів6221

Розрахунки з постачальниками та підрядниками6222

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги6223

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи6224

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами


631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів6311

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами6312

Інші розрахунки з бюджетом6313

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування


632

Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів6321

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами6322

Інші розрахунки з бюджетом6323

Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов’язання


641

Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів6411

Поточні зобов’язання за цінними паперами6412

Розрахунки з депонентами6413

Розрахунки за депозитними сумами6414

Розрахунки за спеціальними видами платежів6415

Розрахунки з іншими кредиторами6416

Розрахунки за страхуванням6417

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності


642

Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів6421

Поточні зобов’язання за цінними паперами6422

Розрахунки з депонентами6423

Розрахунки за депозитними сумами6424

Розрахунки за спеціальними видами платежів6425

Розрахунки з іншими кредиторами6426

Розрахунки за страхуванням6427

Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності


643

Інші поточні зобов’язання державного бюджету6431

Депозити, отримані до державного бюджету6432

Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету6433

Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету6434

Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету6435

Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету


644

Інші поточні зобов’язання місцевих бюджетів6441

Депозити, отримані до місцевих бюджетів6442

Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів6443

Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів

65

Розрахунки з оплати праці


651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів6511

Розрахунки із заробітної плати6512

Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню6513

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит6514

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків6517

Розрахунки з працівниками за позиками банків6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання6519

Інші розрахунки за виконані роботи


652

Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів6521

Розрахунки із заробітної плати6522

Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню6523

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит6524

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках6525

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування6526

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків6527

Розрахунки з працівниками за позиками банків6528

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання6529

Інші розрахунки за виконані роботи

66

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками


661

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів6611

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів


662

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів6621

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів6622

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками


663

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету6631

Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками


664

Зобов’язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів6641

Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками6642

Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку6643

Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку


665

Інші зобов’язання за внутрішніми розрахунками6651

Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів


671

Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів6711

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів6712

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів


672

Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів6721

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів6722

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

68

Зобов’язання за надходженнями до бюджету


681

Зобов’язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння6811

Зобов’язання за податковими надходженнями6812

Зобов’язання за неподатковими надходженнями6813

Зобов’язання за іншими надходженнями6814

Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

69

Доходи майбутніх періодів


691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів6911

Доходи майбутніх періодів


692

Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів6921

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями


701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів7011

Бюджетні асигнування


702

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату7021

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)


711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)7112

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі


712

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів7121

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)7122

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі


713

Доходи державного бюджету від надання послуг7131

Доходи державного бюджету від наданих послуг


714

Доходи місцевого бюджету від надання послуг7141

Доходи місцевого бюджету від наданих послуг

72

Доходи від продажу активів


721

Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів7211

Дохід від реалізації активів


722

Доходи від продажу державних цільових фондів7221

Дохід від реалізації активів


723

Доходи державного бюджету від продажу7231

Доходи державного бюджету від продажу майна


724

Доходи місцевого бюджету від продажу7241

Доходи місцевого бюджету від продажу майна

73

Фінансові доходи


731

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів7311

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів


732

Фінансові доходи державних цільових фондів7321

Фінансові доходи державних цільових фондів


733

Фінансові доходи державного бюджету7331

Фінансові доходи державного бюджету


734

Фінансові доходи місцевого бюджету7341

Фінансові доходи місцевого бюджету

74

Інші доходи за обмінними операціями


741

Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів7411

Інші доходи за обмінними операціями


742

Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів7421

Інші доходи за обмінними операціями


743

Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету7431

Інші доходи за обмінними операціями


744

Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету7441

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями


751

Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів7511

Доходи за необмінними операціями7512

Трансферти


752

Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів7521

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування7522

Трансферти7523

Інші надходження


753

Доходи за необмінними операціями державного бюджету7531

Податкові надходження7532

Неподаткові надходження7533

Трансферти7534

Інші доходи за необмінними операціями


754

Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів7541

Податкові надходження7542

Неподаткові надходження7543

Трансферти7544

Інші доходи за необмінними операціями

76

Умовні доходи


763

Умовні доходи державного бюджету7631

Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів7632

Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування


764

Умовні доходи місцевих бюджетів7641

Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів7642

Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування

80

Витрати на виконання бюджетних програм


801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм8011

Витрати на оплату праці8012

Відрахування на соціальні заходи8013

Матеріальні витрати8014

Амортизація


802

Витрати на утримання державних цільових фондів8021

Витрати на оплату праці8022

Відрахування на соціальні заходи8023

Матеріальні витрати8024

Амортизація


803

Витрати державного бюджету8031

Витрати на оплату праці8032

Відрахування на соціальні заходи8033

Матеріальні витрати


804

Витрати місцевого бюджету8041

Витрати на оплату праці8042

Відрахування на соціальні заходи8043

Матеріальні витрати

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)


811

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)8111

Витрати на оплату праці8112

Відрахування на соціальні заходи8113

Матеріальні витрати8114

Амортизація8115

Інші витрати


812

Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)8121

Витрати на оплату праці8122

Відрахування на соціальні заходи8123

Матеріальні витрати8124

Амортизація8125

Інші витрати

82

Витрати з продажу активів


821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів8211

Собівартість проданих активів8212

Витрати, пов’язані з реалізацією майна


822

Витрати державних цільових фондів з продажу активів8221

Собівартість проданих активів8222

Витрати, пов’язані з реалізацією майна

83

Фінансові витрати


831

Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів8311

Фінансові витрати


832

Фінансові витрати державних цільових фондів8321

Фінансові витрати


833

Фінансові витрати державного бюджету8331

Фінансові витрати державного бюджету


834

Фінансові витрати місцевого бюджету8341

Фінансові витрати місцевого бюджету

84

Інші витрати за обмінними операціями


841

Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів8411

Інші витрати за обмінними операціями


842

Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів8421

Інші витрати за обмінними операціями


843

Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету8431

Інші витрати за обмінними операціями


844

Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету8441

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями


851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів8511

Витрати за необмінними операціями


852

Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів8521

Витрати на утримання апарату фонду8522

Витрати на державне соціальне страхування8523

Трансферти8524

Інші витрати за необмінними операціями


853

Витрати за необмінними операціями державного бюджету8531

Трансферти8532

Інші витрати за необмінними операціями


854

Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету8541

Трансферти8542

Інші витрати за необмінними операціями

86

Умовні витрати


863

Умовні витрати державного бюджету8631

Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів8632

Витрати державного бюджету за операціями з фінансування


864

Умовні витрати місцевих бюджетів8641

Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів8642

Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування8643

Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування


901

Відкриті асигнування9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету9013

Відкриті асигнування державного бюджету


902

Пропозиції про відкриття асигнувань9021

Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету


903

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів9031

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами

91

Асигнування


912

Асигнування державних цільових фондів9121

Асигнування державних цільових фондів


913

Бюджетні асигнування державного бюджету9130

Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету9131

Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету9132

Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету9133

Поточні бюджетні асигнування державного бюджету9134

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9135

Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9136

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9137

Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9138

Зведення показників спеціального фонду


914

Бюджетні асигнування місцевих бюджетів9141

Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9142

Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9143

Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9144

Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9145

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9146

Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9147

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9148

Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


915

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету9151

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету9152

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань


916

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів9161

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів9162

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

92

Показники розпису


920

Показники розпису доходів державного бюджету9201

Затверджений розпис доходів державного бюджету9202

Поточний розпис доходів державного бюджету9203

Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету9204

Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету


921

Показники розпису фінансування державного бюджету9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання


922

Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету9221

Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету9222

Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету9223

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету9224

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету


923

Показники розпису асигнувань державного бюджету9231

Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету9232

Затверджений розпис асигнувань державного бюджету9233

Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету9234

Поточний розпис асигнувань державного бюджету9235

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9236

Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9237

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9238

Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету


924

Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету9241

Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень9242

Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету


925

Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників9251

Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9252

Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9253

Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9254

Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету


926

Показники розпису доходів місцевих бюджетів9261

Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів9262

Поточний розпис доходів місцевих бюджетів9263

Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів9264

Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів


927

Показники розпису фінансування місцевих бюджетів9271

Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9272

Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9273

Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9274

Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання


928

Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів9281

Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9282

Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9283

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9284

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів


929

Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів9291

Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів9292

Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів9293

Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів9294

Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів9295

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9296

Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9297

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9298

Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

93

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені


933

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету9331

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету9332

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду9333

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду9334

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів9335

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету


934

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів9341

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів9342

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду9343

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду9344

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів

{Субрахунок 935 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

{Субрахунок 936 рахунку 93 класу 9 розділу I1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}


935

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені9351

Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції


943

Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції9431

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету9432

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії9433

Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою9434

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету9435

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії


944

Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції9441

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету9442

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії9443

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами9444

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету9445

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії


945

Нараховані резерви9451

Нараховані доходи фінансового резерву

95

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами


953

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету9531

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями9532

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями9533

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою9534

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу9535

Нараховані відсотки за цінними паперами держави9536

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів9537

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів9538

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів


954

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету9541

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями9542

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями9543

Платежі з обслуговування місцевого боргу

96

Емітовані цінні папери


963

Емітовані цінні папери державного бюджету9631

Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики9632

Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики9633

Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики9634

Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету9635

Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики9636

Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики9637

Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики9638

Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету


964

Емітовані цінні папери місцевих бюджетів9641

Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів9642

Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів9643

Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів9644

Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів


965

Фінансові казначейські векселі9651

Фінансові казначейські векселі


966

Державні деривативи9661

Державні деривативи

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих


971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9714

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету


972

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих9721

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих9722

Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень9723

Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані


973

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9731

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків9732

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету


974

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих9741

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами9742

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства9743

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства9744

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані

98

Рахунки для обліку коштів, переданих


981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів


982

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих9821

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих9822

Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень9823

Розрахунки за коштами державного бюджету, передані


983

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів9831

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів


984

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих9841

Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам9842

Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами


985

Рахунки для обліку інших коштів, переданих9851

Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків9852

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства9853

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства9854

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку


991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку


992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів


01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів012

Орендовані основні засоби державних цільових фондів013

Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів014

Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів


02

Активи на відповідальному зберіганні021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів022

Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів


03

Бюджетні зобов'язання031

Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів032

Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів


04

Непередбачені активи041

Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів042

Непередбачені активи державних цільових фондів043

Тимчасово передані активи


05

Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані051

Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів052

Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів053

Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів054

Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів


06

Гарантії та забезпечення отримані061

Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів062

Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів


07

Списані активи071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів072

Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів073

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів074

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів


08

Бланки документів суворої звітності081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів082

Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів


09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства091

Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів092

Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

{План рахунків із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015, № 1135 від 23.12.2016, № 571 від 13.06.2017, № 496 від 10.05.2018}

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквгору