Документ z0172-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2002, підстава - z0364-02

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 57 від 26.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 квітня 1996 р.
за N 172/1197
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 197 ( z0364-02 ) від 15.03.2002 )
Про затвердження Порядку розгляду заявок на винаходи
(корисні моделі), що становлять державну таємницю

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" від 15 грудня 1993 року N 3687-12 та на виконання
Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Положення про
порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні
моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю", від
19 січня 1995 року N 4/95-ВР, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розгляду заявок на винаходи (корисні
моделі), що становлять державну таємницю, що додається. 2. Опублікувати Порядок, зазначений в п.1, в офіційному
бюлетені Держпатенту України.
Голова Держпатенту України В.Л.Петров

Затверджено
наказом Держпатенту України
від 26 березня 1996 року N 57

Порядок
розгляду заявок на винаходи (корисні моделі),
що становлять державну таємницю
Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Положення про порядок
оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і
промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року
N 4/95-ВР, яка визначає етапи розгляду заявок на винаходи і
корисні моделі, що становлять державну таємницю, на підставі
Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель
(далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від
9 березня 1995 року N 44 ( z0115-95 ) та зареєстрованих в Мінюсті
України 19 квітня 1995 року N 115/651, з урахуванням особливостей,
що пов'язані з охороною державної таємниці.
Перелік скорочень
Відомство - Держпатент України НДЦПЕ - Науково-дослідний центр патентної
експертизи відділення НДЦПЕ - відділення НДЦПЕ по прийому, реєстрації
та розгляду заявок на секретні об'єкти
промислової власності заявник - особа, яка подала заявку державний експерт - державний експерт з питань таємниць ст. - стаття п. - пункт
1. Особливості подання заявки на винахід (корисну модель), що
становить державну таємницю, та ведення справ по одержанню
посвідчення не допускають залучення представника у справах
інтелектуальної власності або іншої довіреної особи. Заявку
надсилає на адресу НДЦПЕ безпосередньо сам заявник. 2. Листування з Відомством відповідно до вимог п.2 Правил
веде безпосередньо заявник за адресою НДЦПЕ. 3. Внесення виправлень та уточнень до матеріалів заявки
здійснюються лише шляхом подання нових документів до кожного
примірника заявки. 4. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним
запиту НДЦПЕ затребувати копії патентних матеріалів, які
протиставлені заявці за умов, що зазначені матеріали не віднесені
до державної таємниці. Затребувані копії заявнику надсилають
протягом місяця від дати одержання його запиту. З матеріалами неопублікованої заявки, яка не віднесена до
державної таємниці, в тій частині, на яку є посилання в запиті чи
рішенні НДЦПЕ, заявник може бути ознайомлений в НДЦПЕ, у порядку
встановленому законодавством. Копії таких матеріалів не
надсилають. 5. Заявник може з власної ініціативи або на запит НДЦПЕ
подати відповідно до вимог п.5 Правил додаткові матеріали, які
уточнюють документи заявки. 6. Продовження строків подання затребуваних матеріалів
відбувається відповідно до п.6 Правил за клопотанням заявника. 7. Пропущені заявником строки можуть бути поновлені
відповідно до п.7 Правил. 8. Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи
проводять у порядку, визначеному п.8 Правил. При цьому заявник має
право брати участь у розгляді питань, що виникли під час
проведення експертизи заявки, лише особисто. Один примірник протоколу, який складають за результатами
проведених переговорів чи експертної наради, додають до матеріалів
заявки, а другий - направляють заявникові. 9. Заявник у будь-який час, але не пізніше дати одержання ним
рішення про видачу посвідчення, має право відповідно до п.9 Правил
відкликати заявку. 10. Документи заявки вважають конфіденційними з дати
надходження заявки до НДЦПЕ до дати видачі посвідчення, вони не
підлягають розголошенню. Ознайомитися з документами заявки можна
тільки у порядку, встановленому чинним законодавством. 11. Встановлення дати подання заявки відбувається відповідно
до п.11 Правил. 12. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки лише в
тому випадку, якщо попередня заявка подавалася до Відомства, та за
умов, що заявка, щодо якої просять встановити пріоритет, надійшла
до Відомства протягом 12 місяців від дати подання попередньої
заявки і на попередню заявку пріоритет не заявлено. Порядок
встановлення пріоритету визначається п.12 Правил. 13. Після встановлення дати подання заявки відділення НДЦПЕ: перевіряє наведену в документах заявки інформацію на
відповідність Зводові відомостей, що становлять державну таємницю; визначає державного експерта (експертів), до компетенції
якого (яких) належить розгляд питань, що стосуються заявленого
винаходу (корисної моделі); надсилає державному експертові комплект документів заявки для
прийняття рішення щодо віднесення інформації, яку містить заявка
на винахід (корисну модель), до державної таємниці. 14. Державний експерт надсилає до НДЦПЕ рішення разом з
документами заявки на винахід (корисну модель) протягом двох
місяців від дати одержання ним цих документів. Державний експерт може додати також рішення про визначення
державного органу (державних органів), якому (яким) надається
право приймати рішення щодо кола підприємств, установ,
організацій, що матимуть доступ до заявленого винаходу (корисної
моделі). 15. За заявкою щодо якої державний експерт прийняв рішення
про недоцільність віднесення заявленого винаходу (корисної моделі)
до державної таємниці, відділення НДЦПЕ надсилає заявникові копію
рішення державного експерта та повідомлення про передачу
документів заявки до відповідного відділу НДЦПЕ для подальшого
проведення експертизи на загальних підставах відповідно до Правил. 16. За заявкою на винахід (корисну модель), яку державний
експерт відніс до державної таємниці, відділення НДЦПЕ проводить
експертизу заявки за формальними ознаками відповідно до
пунктів 13.1-13.4 Правил. 17. У разі позитивного рішення за результатами експертизи
заявки на винахід (корисну модель) за формальними ознаками
відділення НДЦПЕ: за заявкою на винахід - надсилає заявникові повідомлення про
можливість проведення експертизи заявки по суті; за заявкою на винахід, на який просять видати посвідчення без
проведення експертизи по суті відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 1994 року N 593 ( 593-94-п ) "Про
тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без
проведення експертизи заявок по суті" - надсилає заявникові
рішення про видачу посвідчення на винахід та повідомляє державного
експерта; за заявкою на корисну модель - надсилає заявникові рішення
про видачу посвідчення на корисну модель та повідомляє державного
експерта. 18. Державний експерт у своєму рішенні, яке надсилається до
відділення НДЦПЕ протягом двох місяців від дати одержання ним
повідомлення про рішення експертизи, визначає державний орган
(державні органи), якому надається право приймати рішення щодо
кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до
заявленого винаходу (корисної моделі). 19. Клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по
суті (далі - експертиза по суті) подається відповідно до п.14.1
Правил. Відділення НДЦПЕ проводить експертизу заявки на винахід по
суті за наявності відповідного клопотання та документа про сплату
збору. Якщо документ про сплату збору за проведення експертизи по
суті відсутній, зазначене клопотання вважають неподаним. Якщо сума сплаченого збору не відповідає встановленому
розміру, заявнику надсилають повідомлення про необхідність
доплати. Заявник повинен протягом двох місяців від дати одержання
повідомлення про необхідність доплати надіслати до НДЦПЕ документ
про таку доплату. Якщо документ про доплату не надійде у
визначений строк, клопотання вважають неподаним. Заявник може відкликати клопотання про проведення експертизи
по суті до її початку. Після початку експертизи по суті клопотання
щодо її проведення не може бути відкликане, експертизу проводять у
повному обсязі, а сплачений збір не повертають. Експертизу по суті проводять відповідно до вимог
пунктів 14.2-14.4 та 14.8 Правил. Відділення НДЦПЕ проводить також
експертизу по суті заявок на винахід, на який видано посвідчення
без проведення експертизи по суті та заявок на корисну модель
відповідно до п.14.7 Правил за умови виконання п.16 цього Порядку. 20. Якщо заявлений винахід за результатами експертизи по суті
відповідає умовам патентоспроможності, відділення НДЦПЕ виносить
рішення про видачу посвідчення, яке надсилає заявникові разом з
пропозицією відкоректувати опис і (або) креслення відповідно до
Інструкції щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну
модель) до публікації (далі - Інструкція), затвердженої наказом
Держпатенту України від 17 листопада 1994 року N 132 ( z0319-94 ),
зареєстрованої у Мінюсті України 27 грудня 1994 року N 319/529, та
повідомляє державного експерта. 21. За результатами експертизи по суті заявки на винахід і
заявки на корисну модель відповідно до п.14.7 Правил відділення
НДЦПЕ надсилає своє рішення заявнику та державному експерту. При
необхідності додається пропозиція заявнику відкоректувати опис і
(або) креслення відповідно до Інструкції. 22. На підставі позитивного рішення експертизи про видачу
посвідчення та рішення державного експерта про віднесення
інформації, яку містить заявка на винахід (корисну модель), до
державної таємниці та за умови виконання пропозиції щодо
коректування опису та креслення, якщо така пропозиція була,
відділення НДЦПЕ: за заявкою на винахід - здійснює реєстрацію та видачу
посвідчення на винахід згідно з п.2.1 та п.3 Положення про
Державний реєстр посвідчень України на винаходи, що становлять
державну таємницю, та порядок видачі посвідчень, затвердженого
наказом Держпатенту України від 14 грудня 1995 року N 187
( z0023-96 ) та зареєстрованого у Мінюсті України 17 січня
1996 року N 23/1048; за заявкою на корисну модель - здійснює реєстрацію та видачу
посвідчення на корисну модель згідно з п.2.1 та п.3 Положення про
Державний реєстр посвідчень України на корисні моделі, що
становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень
( z0025-96 ), затвердженого наказом Держпатенту України від
14 грудня 1995 року N 187 ( z0023-96 ) та зареєстрованого у
Мінюсті України 17 січня 1996 року N 25/1050. 23. Відділення НДЦПЕ може винести рішення про відхилення
заявки на винахід (корисну модель) за умов, викладених у п.14.6
Правил. 24. Перегляд рішення, яке було прийнято під час проведення
експертизи по суті, здійснюється відповідно до п.14.9 Правил, а
також на підставі рішення державного експерта про розсекречування
об'єкта, на який видано посвідчення. 25. Якщо заявник одержав рішення державного експерта про
розсекречування об'єкта, на який видано посвідчення, він має право
протягом одного року від дати одержання цього рішення подати до
Відомства клопотання про видачу патенту на винахід (корисну
модель) на період, що залишився до закінчення строку дії патенту,
якщо інше не передбачено договором між заявником і винахідником.
Якщо клопотання не надійшло до Відомства у визначений строк, воно
вважається таким, що не подано. До клопотання додаються: - рішення державного експерта про розсекречування об'єкта; - реферат; - документ про сплату збору за видачу патенту. Якщо такі документи до Відомства не надійшли у встановлений
строк, клопотання вважається не поданим. 26. Порядок погоджений з Держкомсекретів.вгору