Документ z0175-00, поточна редакція — Прийняття від 25.10.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 17.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
N 91 від 25.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 березня 2000 р.
vd991025 vn91 за N 175/4396

Про затвердження Міжгалузевих норм споживання
електричної та теплової енергії для установ
і організацій бюджетної сфери України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про
підготовку галузей національної економіки до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 1999/2000 року" від
3 червня 1999 р. N 949 ( 949-99-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Міжгалузеві норми споживання електричної та
теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери
України, що додаються. 2. Управлінню правового та адміністративного забезпечення
енергозбереження (Яковенко В.І.) в десятиденний термін після
реєстрації наказу в Міністерстві юстиції довести до відома
Державної інспекції з енергозбереження, міністерств, відомств,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій про введення в
дію Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії
для установ і організацій бюджетної сфери України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Держкоменергозбереження Жовтянського В.А.
Голова Комітету В.Т.Меркушов
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з енергозбереження
25.10.99 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2000 р.
за N 175/4396
Міжгалузеві норми
споживання електричної та теплової енергії для
установ і організацій бюджетної сфери України
1. Загальні положення
1.1. Метою розробки Міжгалузевих норм споживання електричної
та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери
України (далі - Норми) є забезпечення єдиної методології при
нормуванні електричної і теплової енергії та обгрунтування норм
споживання електричної і теплової енергії на освітлення, опалення,
вентиляцію та гаряче водопостачання з урахуванням конкретних умов,
забезпечення можливості інженерного аналізу споживання
енергетичних ресурсів в установах і організаціях, підвищення
відповідальності за економне використання електричної і теплової
енергії. 1.2. Розробка Норм виконана згідно з: - Законом України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ); - постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок
нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві" від 15 липня 1997 року N 786
( 786-97-п ); - постановою Кабінету Міністрів України "Про підготовку
галузей національної економіки до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 1999/2000 року" від 3 червня 1999 року
N 949 ( 949-99-п ); - Нормами та вказівками по нормуванню споживання палива та
теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а
також на господарсько-побутові потреби в Україні, затвердженими
наказом Держжитлокомунгоспу від 14.12.93; - ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных
зданий", СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", СНиП 2.04.05-91
"Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.01.01-82
"Строительная климатология и геофизика", ДБНА 1.1-2-93 "Порядок
розробки, вимоги до побудови, викладу і оформлення нормативних
документів", затвердженими наказом Держбуду від 21.12.98 N 295
"Про введення в дію Переліку чинних нормативних документів у
галузі будівництва". 1.3. Нормами є граничнодопустимі показники споживання
електричної та теплової енергії для забезпечення нормального
освітлення, опалення, вентиляції та гарячого водопостачання на
одного споживача в установах і організаціях бюджетної сфери за
відсутності запровадження енергозберігаючих заходів. 1.4. Норми є вихідними для обгрунтування базових показників
електро- та теплопостачання відповідно до Указу Президента від
16.06.99 N 662 ( 662/99 ) "Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами" та постанови Кабінету Міністрів України від
30.11.99 N 2183 ( 2183-99-п ) "Про скорочення енергоспоживання
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".
2. Класифікація норм споживання
2.1. Норми класифікуються за такими основними ознаками: за ступенем агрегації - на індивідуальні й групові; за періодом дії - на річні та квартальні. 2.2. Індивідуальною нормою споживання електричної та теплової
енергії є планове споживання цих ресурсів на одиницю об'єму чи
площі конкретної споруди або на одного споживача (на одиницю
споживання) для гарячого водопостачання. 2.3. Груповою нормою споживання теплоти й електроенергії є
планове споживання тих самих ресурсів на одиницю об'єму, площі,
одного споживача і т.ін. на кожному об'єкті будь-якого рівня
(установа, район, місто, область, країна). Групова норма встановлюється на базі індивідуальних і
визначається як середньозважена величина відповідних
індивідуальних норм за формулою
M
E Wінд.j Aінд.j
j = 1
Wгр = ------------------, (2.1) M
E Aінд.j
j = 1
де E - сума;
Wгр - групова норма, ГДж (Гкал) або кВт х год на одиницю
комплексної характеристики громадської будівлі або
споруди; Wінд.j - індивідуальна норма на j-ту одиницю комплексної
характеристики громадської будівлі або споруди (на
дитину, учня, студента, лікарняне ліжко, квадратний
метр робочих приміщень тощо); Aінд.j - кількість одиниць комплексної характеристики; M - кількість установ або організацій, споруд та ін.
3. Одиниці виміру споживання
3.1. Споживання теплової й електричної енергії на одиницю
комплексної характеристики громадської споруди нормують у таких
одиницях: теплової енергії - в гігаджоулях (ГДж), гігакалоріях (Гкал); електричної енергії - в кіловат-годинах (кВт х год). 3.2. Усі складові у формулах цих Норм повинні підставлятися в
одній системі одиниць: CI (кВт х год, ГДж, МВт і т.ін.) або в метричній (кВт х год,
Гкал, Гкал/год і т.ін.).
4. Перелік об'єктів нормування
Об'єктами нормування є: - системи народної освіти (дитячі дошкільні заклади, школи,
професійно-технічні й середні спеціальні навчальні заклади, вищі
навчальні заклади); - установи охорони здоров'я (поліклініки, лікарні, будинки
відпочинку, пансіонати, санаторії, профілакторії); - заклади культури (бібліотеки, будинки культури, клуби); - адміністративно-управлінські установи.
5. Розробка норм споживання
5.1. При розробці норм споживання теплової й електричної
енергії застосовується розрахунково-аналітичний метод. 5.2. Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення
питомих норм споживання теплової й електричної енергії шляхом
обчислення їх за статтями споживання на основі прогресивних
показників використання, а також шляхом запланованих заходів з
економії. 5.3. Основними вихідними даними для визначення питомих норм
споживання теплової й електричної енергії є: - первинна технологічна документація (проекти споруд,
технологічні регламенти та інструкції); - паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання; - нормативні показники, що характеризують найбільш
раціональні та енергоефективні умови виробництва (коефіцієнт
використання потужності, показники споживання енергоносіїв та
втрат енергії під час передачі та перетворення, санітарні норми,
теплові характеристики приміщень тощо); - дані про планові та фактичні питомі норми споживання
теплової й електричної енергії за минулі періоди, а також акти
перевірок використання енергії у виробництві; - план організаційно-технічних заходів з економії енергії.
6. Нормування споживання теплоти на теплопостачання
6.1. Нормування споживання теплоти на опалення
6.1.1. При опалюванні будівель і споруд теплота витрачається
на відшкодування тепловтрат через будівельні огородження, а також
тепловтрат, викликаних інфільтрацією зовнішнього повітря через
нещільності в конструкціях і двері, що періодично відчиняються. 6.1.2. Годинне споживання теплоти на опалювання будівель і
споруд бюджетної сфери встановлюється за приладами обліку теплової
енергії. При їх відсутності годинне споживання теплоти
визначається: за показниками типових або індивідуальних проектів, за якими
побудовані дані об'єкти; за даними інвентаризаційних бюро. При відсутності даних годинне споживання теплоти на опалення
допускається брати за аналогією з типовими проектами, що найбільш
відповідають характеристикам цих об'єктів. 6.1.3. У випадках, коли відомо максимальне годинне споживання
теплоти на опалювання, річну його потребу належить визначати за
формулами
(t - t ) рік вн сер.о Q = Q ------------- n х 24 х 10(-6) (6.1) о о (t - t ) о
вн р.о
рік або Q = Q K' х 10(-6), (6.2)
о о о
(t - t )
вн сер.о
де K' = ------------- n х 24; (6.3) о (t - t ) о
вн р.о
рік Q - річна потреба теплоти на опалювання, ГДж; о Q - годинне споживання теплоти на опалювання, кДж/год; о
t - усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря вн
опалюваних приміщень, град.C, приймається відповідно зі
СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование" (додаток 1); t - розрахункова температура зовнішнього повітря для р.о
проектування опалення, град.C (додаток 1); t - середня температура зовнішнього повітря за сер.о
опалювальний період, град.C (додаток 1); n - тривалість опалювального періоду за кількістю днів із о
стійкою середньою добовою температурою зовнішнього
повітря 8 град.C і нижче (додаток 1); 24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.
Значення коефіцієнта K' наведені в додатку 1.
о 6.1.4. При неможливості визначення годинного споживання
теплоти на опалення за фактичними даними річну потребу в теплоті
належить вирахувати за такими формулами (ГДж)
рік Q = V q (t - t )n х 24 х 10(-6) (6.4) о з о вн сер.о о
або
рік
Q = V q K'' х 10(-6), (6.5) о з о о
де K'' = (t - t )n х 24; (6.6)
о вн сер.о о
V - зовнішній будівельний об'єм будівлі, м(3); з q - питома характеристика опалення будівлі при розрахунковій о
температурі зовнішнього повітря, кДж/м(3) х год х
х град.C, приймається відповідно до даних табл. 6.1 та
додатків 2 і 3. Значення коефіцієнта K'' наведені в додатку 1.
о
Таблиця 6.1
Питомі характеристики опалення громадських
будівель і споруд для районів із зовнішньою
температурою мінус 30 град.C,
кДж/(м(3) х год х град.C) [ккал/(м(3) х год х град.C)]
------------------------------------------------------------------ Будівлі |Об'єми будівель за| Споруджених |зовнішнім обміром,|---------------------------- |тис.м(3) | до 1980 р. |після 1981 р. | | |до 2000 р. ------------------------------------------------------------------ Адміністративні До 5 1,8 (0,43) 1,88 (0,46)
5-10 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
10-15 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Понад 15 1,34 (0,32) 1,34 (0,32)
Клуби До 5 1,55 (0,37) 1,63 (0,39)
5-10 1,38 (0,33) 1,42 (0,34)
Понад 10 1,25 (0,3) 1,3 (0,31)
Дитячі садки До 5 1,59 (0,38) 1,72 (0,41)
та ясла Понад 5 1,42 (0,34) 1,59 (0,38)
Школи До 5 1,63 (0,39) 1,75 (0,42)
5-10 1,46 (0,35) 1,59 (0,38)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,46 (0,35)
Школи-інтернати До 5 1,75 (0,42) 1,75 (0,42)
5-10 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
Понад 10 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Лабораторні До 5 1,55 (0,37) 1,55 (0,37)
корпуси 5-10 1,46 (0,35) 1,47 (0,35)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,38 (0,33)
Навчальні заклади До 10 1,46 (0,35) 1,55 (0,37)
(вищі, середні 10-15 1,38 (0,33) 1,42 (0,34)
спеціальні, 15-20 1,25 (0,30) 1,3 (0,31)
профтехучилища) Понад 20 1,01 (0,24) 1,13 (0,27)
Бібліотеки До 5 1,88 (0,45) 1,88 (0,45)
Понад 5 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Поліклініки, До 5 1,67 (0,40) 1,67 (0,40)
лікарні й 5-10 1,51 (0,36) 1,51 (0,36)
диспансери 10-15 1,34 (0,32) 1,34 (0,32)
Понад 15 1,25 (0,30) 1,25 (0,30)
Санаторії- До 5 2,02 (0,48) 2,02 (0,48)
профілакторії 5-15 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
Понад 15 1,42 (0,34) 1,42 (0,34)
Дитячі будинки Понад 15 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Будинки До 5 2,47 (0,59) 2,47 (0,59)
відпочинку 5-10 1,51 (0,36) 1,51 (0,36)
Понад 10 1,08 (0,26) 1,08 (0,26)
Підприємства До 5 1,46 (0,35) 1,55 (0,37)
громадського 5-10 1,38 (0,33) 1,46 (0,35)
харчування, Понад 10 1,25 (0,3) 1,25 (0,3)
їдальні, фабрики-
кухні
Будинки побуту До 5 1,75 (0,42) 1,75 (0,42)
5-10 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,38 (0,33) ------------------------------------------------------------------ Примітка. Питомі характеристики опалення споруд установ і
організацій прийняті за даними Норм та вказівок по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на
опалення житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204
України 244-94).
6.1.5. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при умові, що t = 18
о о вн град.C.
Для будівель і споруд, де потрібно підтримувати внутрішню
температуру t вище або нижче + 18 град.C (18 град.C < t <=
вн вн <= 22 град.C або 18 град.C > t >= 16 град.C), норму споживання
вн теплоти множать на коефіцієнт, який визначають за формулою
t - t
вн сер.о
x = ------------. (6.7) 18 - t
сер.о
6.1.6. Питомі характеристики опалення будівель для розрахункових
зовнішніх температур повітря, відмінних від мінус 30 град.C,
визначають за формулою
q = a q (6.8) (t (не дорівнює) -30 град.C (t = -30 град.C,
р.о. р.о.
де q - питома характеристика
(t (не дорівнює) -30 град.C опалення при
р.о. t (не дорівнює)
р.о.
мінус 30 град.C,
кДж/м(3) х год х град.C;
q - те саме при t = мінус 30 град.C;
(t = -30 град.C р.о.
р.о.
кДж/м(3) х год х град.C;
a - коефіцієнт перерахунку, наведений в табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Значення коефіцієнта перерахунку
----------------------------------------------------------------- t, град.C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |2,05 |1,974|1,898|1,822|1,746|1,670|1,626|1,582|1,538 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,494|1,450|1,418|1,386|1,354|1,322|1,290|1,266|1,242 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,218|1,194|1,170|1,152|1,134|1,116|1,098|1,080|1,064 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,048|1,032|1,016|1,00 |0,99 |0,98 |0,97 |0,96 |0,95 ----------------------------------------------------------------- 6.1.7. Зовнішній будівельний об'єм будов приймають за даними
Української асоціації організацій технічної інвентаризації. Будівельний об'єм надземної частини будови з неопалюваним
горищем визначається множенням площі горизонтального розрізу за
зовнішнім обміром будови на рівні першого поверху вище цоколю на
повну висоту будинку, виміряну від рівня чистої підлоги першого
поверху до верхньої площини теплоізоляційного шару перекриття
горища, при безгорищних покрівлях - до середньої відмітки верхньої
поверхні покрівлі. Будівельний об'єм підземної частини будинку визначається
множенням площі горизонтального розрізу за зовнішнім обміром
будинку на рівні першого поверху вище цоколю на висоту будинку,
виміряну від рівня чистої підлоги першого поверху до рівня підлоги
підвалу чи цокольного поверху. При визначенні площі згаданого вище розрізу архітектурні
деталі, що виступають на поверхні стін, а також ніші в стінах
будинку та неопалювані лоджії не враховуються. При наявності опалюваних підвалів до одержаного вказаним
шляхом об'єму будинку додають 40 % кубатури опалюваного підвалу. 6.1.8. Споживання теплоти на опалення будівель чи споруд за
місяць (квартал) розраховуються за формулами (6.2) або (6.4), де
t - середня температура зовнішнього повітря за розрахунковий
сер.о. період, град.C; n - тривалість розрахункового періоду, діб.
о 6.1.9. Якщо споруда зайнята організаціями чи установами
різного характеру, то розрахункове навантаження на опалення
визначається для кожного приміщення окремо з урахуванням об'єму,
що займається, і прийнятих розрахункових температур внутрішнього
повітря для даних приміщень.
6.2. Нормування споживання теплоти на вентиляцію
6.2.1. Розрахунок потреби в теплоті на вентиляцію установ і
організацій проводять тільки при наявності систем
притічно-витяжної вентиляції. 6.2.2. Годинне споживання теплоти на вентиляцію приміщень
установ і організацій установлюється за фактичними даними. При
відсутності даних споживання теплоти приймаються: показники типових або індивідуальних проектів, за якими
побудовані об'єкти; дані інвентаризаційних бюро. При відсутності даних за вищезазначеними позиціями годинне
споживання теплоти на вентиляцію допускається приймати за
аналогією з типовими проектами, які найбільше відповідають
характеристикам цих об'єктів. 6.2.3. При наявності даних про величину максимального
годинного споживання теплоти на потреби вентиляції річну потребу в
теплоті визначають за формулами
t - t
рік вн сер.о
Q = Q -------------n z х 10(-6) (6.9) в в t - t о в
вн р.в.
рік або Q = Q K' х 10(-6), (6.10)
в в в
t - t
вн сер.о при K' = ------------n z , (6.11) в t - t о в
вн р.в.
рік де Q - річна потреба в теплоті на вентиляцію, ГДж;
в
Q - максимальне годинне споживання теплоти на вентиляцію, в
кДж/год;
t - усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря вн
вентильованих приміщень, град.C, приймається відповідно
зі СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование";
t - розрахункова температура зовнішнього повітря для р.в.
проектування вентиляції, град.C (додаток 1);
n - тривалість роботи вентиляції за опалювальний період, діб. о
При відсутності даних береться рівною тривалості
опалювального періоду (додаток 1);
z - усереднене за опалювальний період число годин роботи в
системи вентиляції протягом доби береться залежно від
призначення й режиму роботи установ і організацій, але не
більше загальної кількості годин їх роботи за добу. При
відсутності даних про кількість годин роботи системи
вентиляції береться тривалість роботи 16 год. Значення
коефіцієнта K'наведені в додатку 1. Для нових об'єктів
в
споживання теплоти на потреби вентиляції береться на
основі нових типових і індивідуальних проектів з
урахуванням матеріалів з підвищеним термічним опором. 6.2.4. При відсутності даних про максимальне годинне
споживання теплоти на вентиляцію будівель річну потребу в теплоті
визначають (в ГДж) за формулами
рік Q = V q (t - t )n z х 10(-6) (6.12) в в в вн сер.о о в
рік або Q = V q K'' х 10(-6) (6.13)
в в в в
при K'' = (t - t )n z , (6.14)
в вн сер.о о в
де V - вентильований об'єм будівель за зовнішнім обміром, м(3);
в
q - питома вентиляційна характеристика будівлі
в
(кДж/м(3) х год х град.C.), береться відповідно до даних
табл. 6.3.
Значення коефіцієнта K'' див. в додатку 1.
в
Таблиця 6.3
Питомі вентиляційні характеристики
громадських будівель і споруд,
кДж/(м(3) х год х град.C) [ккал/(м(3) х год х град.C)]
------------------------------------------------------------------ Будівлі |Об'єми будівель за| Споруджених |зовнішнім обміром,|---------------------------- |тис.м(3) | до 1980 р. |після 1981 р. | | |до 1996 р. ------------------------------------------------------------------ Адміністративні До 5 0,37 (0,09) 2,20 (0,54)
5-10 0,33 (0,08) 2,68 (0,64)
10-15 0,29 (0,07) 3,05 (0,73)
Понад 15 0,67 (0,16) 3,05 (0,73)
Клуби До 5 1,04 (0,25) 1,84 (0,44)
5-10 0,96 (0,23) 2,68 (0,64)
Понад 10 0,83 (0,20) 2,68 (0,64)
Дитячі садки До 5 0,46 (0,11) 0,96(0,23)
та ясла Понад 5 0,42 (0,10) 0,92 (0,22)
Школи До 5 0,37 (0,09) - " -
5-10 0,33 (0,08) 2,26 (0,54)
Понад 10 0,29 (0,07) 2,17 (0,52)
Школи-інтернати До 15 - " - 4,06 (0,37)
Понад 15 - " - 2,51 (0,60)
Лабораторні До 5 4,18 (1,00) 4,18 (1,00)
корпуси 5-10 3,97 (0,95) 3,97 (0,95)
Понад 10 3,76 (0,90) 3,76(0,90)
Навчальні заклади До 15 0,42 (0,10) 2,13 (0,51)
(вищі, середні Понад 15 0,33 (0,08) 2,22 (0,53)
спеціальні,
профтехучилища)
Поліклініки, До 5 1,22 (0,29) 2,34 (0,56)
лікарні й 5-10 1,17 (0,28) 2,26 (0,54)
диспансери 10-15 1,08 (0,26) 2,13 (0,51)
Понад 15 1,04 (0,25) 2,01 (0,48)
Санаторії- До 5 - " - 2,59 (0,62)
профілакторії 5-10 - " - 2,47 (0,59)
Понад 10 - " - 2,34 (0,56)
Підприємства До 5 2,93 (0,70) 6,62 (1,58)
громадського Понад 5 2,72 (0,65) 5,15 (1,23)
харчування,
їдальні, фабрики-
кухні
Будинки побуту До 5 - " - 1,46 (0,35)
Понад 5 - " - 2,51 (0,60) ------------------------------------------------------------------ Примітка. Питомі вентиляційні характеристики взяті за даними Норм
та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд,
а також на господарсько-побутові потреби в Україні
(КТМ 204 України 244-94).
6.2.5. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при t = 18 град.C
в в вн і z = 16 год.
Для приміщень, де потрібно підтримувати внутрішню температуру
t вище або нижче + 18 град.C (18 град.C < t <= 22 град.C або
вн вн 18 град.C > t >= 16 град.C, норми споживання теплоти на
вн вентиляцію корегують, множачи їх на коефіцієнт, визначений за
формулою (6.7). Для будівель, що вентилюються більше або менше 16 год на добу
(16 год < z <= 24 год або 16 год > z >= 8 год), норму споживання
теплоти на вентиляцію множать на коефіцієнт, який визначають за
формулою
z
в
x = --. (6.15)
16
6.2.6. Споживання теплоти на вентиляцію приміщень за місяць
(квартал) розраховуються за формулами (6.9) або (6.12),
де t - середня температура зовнішнього повітря за сер.о розрахунковий період, град.C; n - тривалість роботи вентиляції за
о розрахунковий період, діб.
6.2.7. Якщо в одному будинку є приміщення різного
призначення, які відрізняються між собою питомою вентиляційною
характеристикою або розрахунковою температурою внутрішнього
повітря, то розрахункове навантаження на вентиляцію визначають
окремо для кожної частини будинку, а потім підсумовують. 6.2.8. Розрахунок теплової енергії на повітряно-теплові
завіси беруть за проектними даними, а при відсутності даних
споживання теплоти визначають за формулою
Q = G C (t - t )T х 10(-6), (6.16) т.з. п п к п т.з.
де Q - витрата теплоти на повітряно-теплові завіси на
т.з. запланований період, ГДж (Гкал);
G - кількість повітря, яке подається тепловою завісою, п м(3)/год;
C - теплоємність повітря, яка береться рівною п 1,3 кДж/(м(3) х град.C), [0,31 ккал/(м(3) х град.C)];
t - температура повітря, яке виходить з теплої завіси, к град.C;
t - середня на запланований період температура повітря, яке п надходить у теплову завісу, град.C;
T - кількість годин роботи теплової завіси за запланований т.з. період, год.
6.3. Нормування споживання теплоти на гаряче водопостачання
6.3.1. Річне споживання теплоти на гаряче водопостачання
визначають (в ГДж) як суму споживання теплоти в опалювальний
з л період Q і неопалювальний період Q за формулою
г.в. г.в.
рік з л Q = Q + Q , (6.17) г.в. г.в. г.в.
з з де Q = Q х 24n х 10(-6); (6.18)
г.в. г.в.сер о
л л
Q = Q 24 х (350 - n ) х 10(-6); (6.19) г.в. г.в.сер о
з
Q - середньогодинне споживання теплоти за опалювальний г.в.сер
період на гаряче водопостачання установ і
організацій, споруд та ін., кДж/год; л
Q - середньогодинне споживання теплоти на гаряче г.в.сер
водопостачання в неопалювальний період, кДж/год. 6.3.2. Середньогодинне споживання теплоти за опалювальний
період на гаряче водопостачання визначається (в кДж/год) за
формулами
1,2Eam(55 - t )
з х.з.
Q = ----------------- C (6.20) г.в.сер 24
з або Q = q m, (6.21)
г.в.сер г.в
де E - сума;
а - норма споживання води на гаряче водопостачання при
температурі 55 град.C на одиницю виміру за добу, л/добу,
береться за даними СНиП 2.04.01-85 (додаток 4);
m - кількість одиниць виміру за добу (кількість учнів у
навчальних закладах, місць у лікарні та ін.);
t - температура холодної (водопровідної) води в х.з. опалювальний період, град.C (при відсутності даних
береться рівною 5 град.C);
C - питома теплоємність води 4,19 кДж/кг х град.C;
q - укрупнений показник середньогодинного споживання теплоти г.в. на гаряче водопостачання на одну людину, кДж/год,
береться відповідно до СНиП 2.04.07-86;
1,2 - коефіцієнт, що враховує тепловіддачу в приміщеннях від
трубопроводів систем гарячого водопостачання. 6.3.3. Середньогодинне споживання теплоти на гаряче
водопостачання в неопалювальний період визначається (в кДж/год) за
формулою
(55 - t ) л з х.л. Q = Q ------------b, (6.22) г.в.сер г.в.сер (55 - t )
х.з.
де t - температура холодної (водопровідної) води в літній
х.л. період, град.C. (при відсутності даних береться рівною
+ 15 град.C.);
b - коефіцієнт, що враховує зниження середньогодинного
споживання води на гаряче водопостачання в неопалювальний
період по відношенню до опалювального, при відсутності
даних береться у відповідності зі СНиП 2.04.07-86: для
адміністративних будівель рівним 0,8 (для курортних і
південних міст b = 1,5); для підприємств b = 1,0. 6.3.4. Річне споживання теплоти на гаряче водопостачання з
урахуванням формул (6.18), (6.19), (6.20) і (6.22) визначаться за
формулами
рік Q = (a m + a m ... a m ) х 1,2C х 10(-6) х г.в 1 1 2 2 n n
х [(55 - t )n + b(350 - n )(55 - t )] (6.23)
х.з. о о х.л.
або
рік
Q = (a m + a m ... a m )K C х 10(-6), (6.24) г.в. 1 1 2 2 n n г.в.
де K = 1,2[(55 - t )n + b(350 - n )(55 - t )]. (6.25)
г.в. х.з. о о х.л.
Значення коефіцієнта K див. у додатку 1.
г.в.
6.3.5. Коефіцієнт K розрахований при таких даних:
г.в t = 5 град.C; t = 15 град.C; b = 0,8; для курортних і
х.з. х.л. південних міст b = 1,5 і позначений знаком (*). Перелік південних
областей прийнятий за регіональним розподіленням країв і областей
України, що приведений в "Методике разработки социальных
нормативов удельных капитальных вложений в системы инженерного
оборудования". При вихідних даних, які відрізняються від
прийнятих, коефіцієнт K підлягає перерахунку.
г.в. 6.3.6. Споживання теплоти на гаряче водопостачання за місяць
(квартал) розраховуються за формулою
Q = Q х 24n х 10(-6), (6.26) г.в. г.в.сер.
де Q - середньогодинне споживання теплоти на гаряче
г.в.сер.
водопостачання в розрахунковий період, кДж/год;
визначається за формулами (6.19) або (6.20), або
(6.21); n - тривалість розрахункового періоду, діб. 6.3.7. При нецілодобовому подаванні води на потреби гарячого
водопостачання або протягом неповного тижня норма споживання
гарячої води зменшується з використанням коефіцієнтів, наведених у
табл. 6.4.
Таблиця 6.4
Поправкові коефіцієнти до норм споживання теплоти
на гаряче водопостачання при режимах роботи системи
теплопостачання, відмінних від безперервних
------------------------------------------------------------------ Тривалість роботи| Тривалість роботи системи за добу, год системи теплопос-|------------------------------------------------ тачання протягом | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 24 тижня, діб | | | ------------------------------------------------------------------ САНАТОРІЇ, БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ, ЛІКАРНІ
З загальними ваннами й душем
2 0,69 0,72 0,73
3 0,72 0,76 0,79
4 0,75 0,81 0,84
5 0,77 0,85 0,89
6 0,81 0,90 0,95
7 0,84 0,94 1,00
З ваннами у всіх житлових кімнатах
2 0,39 0,43 0,44
3 0,48 0,53 0,55
4 0,57 0,63 0,66
5 0,66 0,73 0,77
6 0,75 0,84 0,89
7 0,84 0,94 1,00
Школи-інтернати
2 0,55 0,60 0,62
3 0,60 0,67 0,70
4 0,65 0,73 0,77
5 0,69 0,79 0,85
6 0,74 0,86 0,93
7 0,79 0,92 1,0
Дитячі ясла-сади
2 0,37 0,44 0,45
3 0,44 0,53 0,56
4 0,51 0,62 0,67
5 0,59 0,71 0,78
6 0,65 0,8 0,9
7 0,72 0,9 1,0 ------------------------------------------------------------------ Примітка. Значення поправкових коефіцієнтів до споживання теплоти
на гаряче водопостачання при режимах роботи в системах,
що відрізняються від безперервних, прийняті за даними
Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд,
а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ
204 України 244-94).
6.3.8. Допускається виконувати розрахунки споживання теплоти
на гаряче водопостачання, виходячи із кількості та номенклатури
встановлених приладів відповідно до їхніх паспортних даних.
7. Норми споживання теплоти на господарсько-побутові
потреби та теплопостачання громадських будівель і споруд
7.1. Річне споживання теплоти на господарсько-побутові
потреби та теплопостачання громадських будівель і споруд належить
визначати за річними нормами на відповідні потреби. 7.2. Річні норми теплоти на господарсько-побутові потреби в
громадських будівлях і спорудах наведені в табл. 7.1. 7.3. Річні норми теплоти на опалення громадських будівель і
споруд наведені в табл. 7.2. 7.4. Річні норми теплоти на опалення та вентиляцію
громадських будівель і споруд наведені в табл. 7.3. 7.5. Річні норми теплоти на гаряче водопостачання громадських
будівель і споруд наведені в табл. 7.4. 7.6. Контрольні норми споживання теплоти на опалення
громадських споруд за опалювальний період, збудованих з 2000 р.,
наведені в табл. 7.5.
Таблиця 7.1
Річні норми споживання теплоти на господарсько-побутові потреби
------------------------------------------------------------------ Споживачі газу | Одиниця |Норма витрат теплоти, | виміру | МДж (тис.ккал) ------------------------------------------------------------------ Підприємства побутового обслуговування населення
Дезкамери:
на дезінфекцію білизни та на 1 т сухої 2240 (535)
одягу в парових камерах білизни
на дезінфекцію білизни та одягу - " - 1260 (300)
в гарячеповітряних камерах
Фабрики-пральні:
на прання білизни в - " - 12600 (3000)
немеханізованих пральнях із
сушильними шафами
на прання білизни в - " - 18800 (4500)
механізованих пральнях,
включаючи сушку та прасування
Підприємства громадського харчування
Їдальні, ресторани, кафе:
на приготування обідів на 1 обід 4,2 (1)
(незалежно від пропускної
спроможності підприємства)
на приготування сніданків та на 1 сніданок 2,1 (0,5)
вечерь або вечерю
Установи охорони здоров'я
Лікарні, пологові будинки:
на приготування їжі на 1 ліжко 3200 (760)
на рік
на приготування гарячої води - " - 9200 (2200)
для господарсько-побутових
потреб та лікарських процедур
(без прання білизни) ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Норми витрати теплоти прийняті за даними СНиП
2.04.08-87 "Газоснабжение".
2. При застосуванні газу для лабораторних потреб шкіл,
вузів, технікумів та інших спеціальних закладів норму
витрати теплоти потрібно взяти в розмірі 50 МДж (12
тис.ккал) на рік на одного учня.
Таблиця 7.2
Норми споживання теплоти на опалення громадських
будівель і споруд у ГДж/(куб. м х рік) [у знаменнику -
Гкал/(куб. м х рік)] на опалювальний період
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Адміністративні будови | Клуби областей | | |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |10 - 15| понад | до 5 | 5 - 10 | понад 10 | | | | 15 | | | | | | | |----------------------------------------------- | | | | | споруджених | | | | |----------------------------------------------- | | | | | до | з | до | з | до | з | | | | |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,134 0,115 0,106 0,097 0,098 0,101 0,087 0,091 0,080 0,080 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,028 0,025 0,023 0,023 0,024 0,021 0,022 0,019 0,019
Вінницька 0,184 0,159 0,147 0,134 0,139 0,146 0,124 0,127 0,112 0,116 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,030 0,027 0,028
Волинська 0,176 0,152 0,140 0,128 0,130 0,138 0,119 0,119 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,036 0,033 0,031 0,031 0,033 0,028 0,028 0,026 0,027
Дніпропетровська 0,164 0,142 0,131 0,120 0,124 0,131 0,110 0,114 0,100 0,104 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,034 0,031 0,029 0,030 0,031 0,026 0,027 0,024 0,025
Донецька 0,179 0,155 0,143 0,130 0,136 0,143 0,120 0,124 0,109 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Житомирська 0,160 0,138 0,127 0,116 0,135 0,142 0,120 0,123 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Закарпатська 0,143 0,124 0,114 0,104 0,109 0,112 0,097 0,097 0,086 0,090 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,030 0,027 0,025 0,026 0,027 0,023 0,023 0,021 0,022
Запорізька 0,160 0,138 0,127 0,116 0,119 0,127 0,108 0,112 0,086 0,101 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,028 0,030 0,026 0,027 0,023 0,024
Івано-Франківська 0,172 0,149 0,137 0,125 0,130 0,134 0,115 0,119 0,104 0,108 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,035 0,033 0,030 0,031 0,032 0,028 0,028 0,025 0,026
Київська 0,178 0,154 0,142 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Кіровоградська 0,176 0,152 0,140 0,128 0,131 0,139 0,116 0,120 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,036 0,033 0,031 0,031 0,033 0,028 0,029 0,026 0,027
Луганська 0,168 0,145 0,134 0,122 0,128 0,135 0,113 0,117 0,101 0,105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,035 0,032 0,029 0,031 0,032 0,027 0,028 0,024 0,025
Львівська 0,183 0,158 0,145 0,133 0,138 0,145 0,123 0,127 0,112 0,116 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,029 0,030 0,027 0,028
Миколаївська 0,150 0,130 0,119 0,109 0,111 0,119 0,100 0,104 0,089 0,093 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,031 0,029 0,026 0,027 0,028 0,024 0,025 0,021 0,022
Одеська 0,158 0,137 0,126 0,115 0,118 0,126 0,104 0,107 0,096 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,028 0,030 0,025 0,026 0,023 0,024
Полтавська 0,184 0,159 0,146 0,134 0,139 0,147 0,124 0,128 0,113 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,031 0,027 0,028
Рівненська 0,180 0,155 0,143 0,131 0,134 0,142 0,120 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Сумська 0,194 0,168 0,155 0,141 0,147 0,153 0,131 0,134 0,120 0,123 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,040 0,037 0,034 0,035 0,037 0,031 0,032 0,029 0,029
Тернопільська 0,179 0,154 0,142 0,130 0,134 0,142 0,120 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Харківська 0,188 0,162 0,150 0,137 0,143 0,151 0,128 0,132 0,117 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,039 0,036 0,033 0,034 0,036 0,031 0,032 0,028 0,029
Херсонська 0,153 0,132 0,122 0,111 0,115 0,119 0,100 0,104 0,093 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,032 0,029 0,026 0,027 0,028 0,024 0,025 0,022 0,023
Хмельницька 0,181 0,156 0,144 0,131 0,135 0,142 0,119 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,028 0,029 0,026 0,027
Черкаська 0,179 0,155 0,143 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Чернівецька 0,168 0,146 0,134 0,123 0,127 0,134 0,112 0,115 0,101 0,104 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,035 0,032 0,029 0,030 0,032 0,027 0,027 0,024 0,025
Чернігівська 0,186 0,161 0,148 0,136 0,139 0,146 0,124 0,129 0,113 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,031 0,027 0,028
м. Київ 0,178 0,154 0,142 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
м. Севастополь 0,117 0,101 0,093 0,085 0,084 0,089 0,075 0,079 0,068 0,071 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,028 0,024 0,022 0,020 0,020 0,021 0,018 0,019 0,016 0,017 --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- Найме- | Дитячі садки та ясла | Навчальні заклади (вищі, середні спеціальні, нування | | профтехучилища) областей | | |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 | понад 5 | до 10 | 10 - 15 | 15 - 20 |------------------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. ------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,134 0,142 0,117 0,134 0,106 0,112 0,100 0,103 0,091 0,094 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,032 0,034 0,028 0,032 0,025 0,027 0,024 0,025 0,022 0,022
Вінницька 0,176 0,188 0,159 0,176 0,146 0,154 0,138 0,142 0,126 0,130 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,045 0,038 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Волинська 0,167 0,180 0,150 0,167 0,140 0,148 0,132 0,136 0,120 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,043 0,036 0,040 0,033 0,035 0,032 0,032 0,029 0,030
Дніпро- 0,157 0,170 0,141 0,157 0,131 0,138 0,123 0,127 0,112 0,116 петровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,041 0,034 0,038 0,031 0,033 0,029 0,030 0,027 0,028
Донецька 0,172 0,184 0,150 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Житомир- 0,172 0,184 0,150 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,126 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Закарпат- 0,142 0,150 0,121 0,142 0,114 0,121 0,107 0,111 0,098 0,101 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,036 0,029 0,034 0,027 0,029 0,026 0,026 0,023 0,024
Запорізька 0,155 0,167 0,138 0,155 0,127 0,135 0,120 0,124 0,109 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,040 0,033 0,037 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,027
Івано- 0,167 0,176 0,151 0,167 0,137 0,145 0,129 0,133 0,117 0,121 Франків- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ська 0,040 0,042 0,036 0,040 0,033 0,035 0,031 0,032 0,028 0,029
Київська 0,172 0,184 0,151 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Кірово- 0,167 0,180 0,147 0,167 0,140 0,148 0,132 0,136 0,120 0,124 градська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,043 0,035 0,040 0,033 0,035 0,031 0,032 0,029 0,030
Луганська 0,163 0,172 0,142 0,163 0,134 0,142 0,126 0,130 0,115 0,119 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,041 0,034 0,039 0,032 0,034 0,030 0,031 0,027 0,028
Львівська 0,177 0,193 0,159 0,176 0,145 0,154 0,137 0,140 0,125 0,129 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,046 0,038 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Микола- 0,147 0,155 0,130 0,147 0,119 0,126 0,113 0,116 0,102 0,106 ївська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,037 0,031 0,035 0,029 0,030 0,027 0,028 0,024 0,025
Одеська 0,155 0,163 0,134 0,155 0,126 0,133 0,119 0,122 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,039 0,032 0,037 0,030 0,032 0,028 0,029 0,026 0,027
Полтав- 0,176 0,188 0,155 0,176 0,147 0,155 0,138 0,142 0,126 0,130 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,045 0,037 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Рівненська 0,172 0,184 0,155 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,127 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Сумська 0,184 0,197 0,167 0,184 0,155 0,163 0,146 0,150 0,133 0,137 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,047 0,040 0,044 0,037 0,039 0,035 0,036 0,032 0,033
Терно- 0,172 0,184 0,155 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 пільська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Харківська 0,180 0,193 0,159 0,180 0,150 0,158 0,141 0,145 0,128 0,133 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,046 0,038 0,043 0,036 0,038 0,034 0,035 0,031 0,032
Херсон- 0,151 0,159 0,130 0,151 0,122 0,129 0,115 0,118 0,104 0,108 ська
0,036 0,038 0,031 0,036 0,029 0,031 0,027 0,028 0,025 0,026
Хмель- 0,172 0,184 0,155 0,172 0,144 0,152 0,135 0,140 0,123 0,127 ницька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Черка- 0,172 0,184 0,151 0,163 0,143 0,151 0,134 0,139 0,122 0,126 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,039 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Черні- 0,176 0,176 0,142 0,176 0,148 0,142 0,140 0,130 0,115 0,131 вецька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,042 0,034 0,042 0,035 0,034 0,033 0,031 0,027 0,031
Черні- 0,163 0,188 0,142 0,163 0,134 0,157 0,126 0,140 0,127 0,119 гівська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,045 0,034 0,039 0,032 0,037 0,030 0,031 0,030 0,028
м. Київ 0,172 0,184 0,151 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
м. Сева- 0,117 0,126 0,105 0,117 0,093 0,098 0,088 0,090 0,080 0,082 стополь ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,028 0,030 0,025 0,028 0,022 0,023 0,021 0,022 0,019 0,020 -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Навчальні заклади |Підприємства громадського харчування, їдальні, областей | (вищі, середні | фабрики-кухні | спеціальні, | | профтехучилища) | |------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------- | понад 20 | до 5 | 5 - 10 | понад 10 |------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р. |1981 р. |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,073 0,082 0,092 0,096 0,088 0,092 0,080 0,080 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,017 0,020 0,022 0,023 0,021 0,022 0,019 0,019
Вінницька 0,100 0,113 0,130 0,138 0,126 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,030 0,031 0,027 0,027
Волинська 0,096 0,108 0,121 0,130 0,117 0,121 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,029 0,031 0,028 0,029 0,026 0,026
Дніпропетровська 0,090 0,101 0,117 0,124 0,110 0,117 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,024 0,028 0,030 0,026 0,028 0,024 0,024
Донецька 0,098 0,110 0,130 0,134 0,121 0,130 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,031 0,032 0,029 0,031 0,026 0,026
Житомирська 0,098 0,111 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Закарпатська 0,078 0,088 0,100 0,105 0,096 0,100 0,084 0,084 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,019 0,021 0,024 0,025 0,023 0,024 0,020 0,020
Запорізька 0,087 0,098 0,113 0,121 0,109 0,113 0,096 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,023 0,027 0,029 0,026 0,027 0,023 0,023
Івано-Франківська 0,094 0,106 0,121 0,130 0,117 0,121 0,105 0,105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,025 0,029 0,031 0,028 0,029 0,025 0,025
Київська 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Кіровоградська 0,096 0,108 0,126 0,130 0,117 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,031 0,028 0,030 0,026 0,026
Луганська 0,092 0,103 0,121 0,130 0,113 0,121 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,025 0,029 0,031 0,027 0,029 0,024 0,024
Львівська 0,100 0,112 0,130 0,138 0,121 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,029 0,031 0,027 0,027
Миколаївська 0,082 0,092 0,109 0,113 0,100 0,109 0,088 0,088 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,020 0,022 0,026 0,027 0,024 0,026 0,021 0,021
Одеська 0,086 0,097 0,113 0,117 0,105 0,113 0,096 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,023 0,027 0,028 0,025 0,027 0,023 0,023
Полтавська 0,101 0,113 0,130 0,138 0,126 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,030 0,031 0,027 0,027
Рівненська 0,098 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Сумська 0,106 0,119 0,138 0,147 0,134 0,134 0,121 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,025 0,028 0,033 0,035 0,032 0,032 0,029 0,029
Тернопільська 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Харківська 0,103 0,115 0,134 0,142 0,130 0,134 0,117 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,025 0,028 0,032 0,034 0,031 0,032 0,028 0,028
Херсонська 0,083 0,094 0,109 0,113 0,100 0,109 0,092 0,092 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,020 0,022 0,026 0,027 0,024 0,026 0,022 0,022
Хмельницька 0,099 0,111 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Черкаська 0,098 0,110 0,126 0,134 0,117 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,028 0,030 0,026 0,026
Чернівецька 0,092 0,114 0,130 0,126 0,121 0,130 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,027 0,031 0,030 0,029 0,031 0,024 0,024
Чернігівська 0,102 0,103 0,121 0,138 0,113 0,121 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,025 0,029 0,033 0,027 0,029 0,027 0,027
м. Київ 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
м. Севастополь 0,064 0,072 0,080 0,083 0,075 0,080 0,067 0,067 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,015 0,017 0,019 0,020 0,018 0,019 0,016 0,016 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Лабораторні корпуси | Бібліотеки | Поліклініки, лікарні, диспансери областей | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |-------------------------------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 |понад 5 | до 5 |5 - 10 |10 - 15 |понад 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,112 0,106 0,100 0,137 0,106 0,134 0,120 0,106 0,102 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,027 0,025 0,024 0,033 0,025 0,032 0,029 0,025 0,024
Вінницька 0,155 0,147 0,138 0,188 0,147 0,185 0,166 0,148 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
Волинська 0,148 0,140 0,132 0,180 0,140 0,177 0,158 0,144 0,135 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,033 0,032 0,043 0,033 0,042 0,038 0,034 0,032
Дніпро- 0,138 0,131 0,123 0,168 0,131 0,165 0,149 0,132 0,124 петровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,033 0,031 0,029 0,040 0,031 0,040 0,036 0,032 0,030
Донецька 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,180 0,161 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,038 0,034 0,032
Жито- 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,181 0,162 0,144 0,134 мирська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Закар- 0,121 0,114 0,107 0,147 0,114 0,114 0,130 0,116 0,107 патська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,029 0,027 0,026 0,035 0,027 0,034 0,031 0,028 0,025
Запорізька 0,135 0,127 0,120 0,164 0,127 0,163 0,144 0,130 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,030 0,029 0,039 0,030 0,039 0,034 0,031 0,029
Івано- 0,145 0,137 0,129 0,176 0,137 0,172 0,158 0,139 0,130 Фран- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ківська 0,035 0,033 0,031 0,042 0,033 0,041 0,038 0,033 0,031
Київська 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Кірово- 0,148 0,140 0,132 0,180 0,140 0,176 0,157 0,143 0,134 градська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,033 0,031 0,043 0,033 0,042 0,038 0,034 0,032
Луганська 0,142 0,134 0,126 0,172 0,134 0,171 0,152 0,133 0,125 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,032 0,030 0,041 0,032 0,041 0,036 0,032 0,030
Львівська 0,154 0,145 0,137 0,187 0,145 0,186 0,167 0,149 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,036 0,033
Микола- 0,126 0,119 0,113 0,154 0,119 0,154 0,135 0,121 0,112 ївська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,030 0,029 0,027 0,037 0,029 0,037 0,032 0,029 0,027
Одеська 0,133 0,126 0,119 0,162 0,126 0,159 0,145 0,131 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,030 0,028 0,039 0,030 0,038 0,035 0,031 0,029
Полтав- 0,155 0,147 0,138 0,188 0,147 0,184 0,166 0,147 0,138 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
Рівненська 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,180 0,161 0,143 0,133 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Сумська 0,163 0,155 0,146 0,199 0,155 0,193 0,175 0,156 0,147 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,037 0,035 0,047 0,037 0,046 0,042 0,037 0,035
Терно- 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,144 0,134 пільська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Харків- 0,158 0,150 0,141 0,192 0,150 0,189 0,170 0,152 0,143 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,036 0,034 0,046 0,036 0,045 0,041 0,036 0,034
Херсон- 0,129 0,122 0,115 0,156 0,122 0,154 0,140 0,126 0,117 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,031 0,029 0,027 0,037 0,029 0,037 0,033 0,030 0,028
Хмель- 0,152 0,144 0,135 0,185 0,144 0,181 0,162 0,148 0,134 ницька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,035 0,032
Черкаська 0,151 0,143 0,135 0,183 0,143 0,181 0,162 0,144 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Черні- 0,142 0,134 0,126 0,172 0,134 0,171 0,153 0,135 0,125 вецька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,032 0,030 0,041 0,032 0,041 0,037 0,032 0,030
Черні- 0,157 0,148 0,125 0,191 0,148 0,184 0,166 0,148 0,138 гівська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,046 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
м. Київ 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
м. Севас- 0,098 0,093 0,088 0,120 0,093 0,120 0,110 0,096 0,091 тополь ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,022 0,021 0,029 0,022 0,029 0,026 0,023 0,022 ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- Найменування | Будинки відпочинку | Санаторії-профілакторії областей | | |-------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |-------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 | 5 - 15 |понад 15 ------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,179 0,109 0,079 0,162 0,133 0,119 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,043 0,026 0,019 0,039 0,032 0,028
Вінницька 0,246 0,151 0,108 0,222 0,176 0,157 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,035 0,026 0,053 0,042 0,038
Волинська 0,236 0,144 0,104 0,213 0,167 0,149 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,034 0,025 0,051 0,040 0,035
Дніпропет- 0,221 0,135 0,097 0,198 0,157 0,141 ровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,032 0,023 0,047 0,038 0,034
Донецька 0,241 0,147 0,106 0,217 0,171 0,152 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Житомирська 0,241 0,147 0,106 0,218 0,171 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Закарпатська 0,192 0,117 0,085 0,174 0,141 0,122 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,028 0,020 0,042 0,034 0,029
Запорізька 0,214 0,131 0,095 0,195 0,153 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,031 0,023 0,047 0,036 0,033
Івано- 0,223 0,141 0,102 0,209 0,167 0,149 Франківська ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,034 0,024 0,050 0,040 0,036
Київська 0,239 0,146 0,105 0,213 0,171 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,051 0,041 0,036
Кіровоградська 0,235 0,144 0,104 0,213 0,166 0,148 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,035 0,025 0,052 0,040 0,035
Луганська 0,226 0,138 0,100 0,203 0,161 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,033 0,024 0,048 0,038 0,034
Львівська 0,225 0,150 0,108 0,223 0,177 0,158 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,036 0,026 0,053 0,042 0,038
Миколаївська 0,201 0,123 0,089 0,182 0,144 0,131 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,048 0,029 0,021 0,043 0,034 0,031
Одеська 0,212 0,130 0,094 0,191 0,154 0,135 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,031 0,022 0,046 0,037 0,032
Полтавська 0,247 0,151 0,109 0,221 0,175 0,157 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,036 0,026 0,053 0,042 0,037
Рівненська 0,241 0,147 0,106 0,216 0,170 0,152 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Сумська 0,261 0,159 0,115 0,234 0,184 0,165 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,038 0,027 0,056 0,044 0,040
Тернопільська 0,240 0,146 0,106 0,218 0,172 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,052 0,041 0,037
Харківська 0,252 0,154 0,111 0,226 0,179 0,161 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,037 0,027 0,054 0,043 0,039
Херсонська 0,205 0,125 0,090 0,188 0,149 0,131 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,049 0,030 0,022 0,045 0,036 0,031
Хмельницька 0,242 0,148 0,107 0,218 0,172 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,037
Черкаська 0,241 0,147 0,106 0,190 0,172 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,045 0,041 0,037
Чернівецька 0,226 0,138 0,100 0,204 0,163 0,144 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,033 0,024 0,049 0,039 0,034
Чернігівська 0,252 0,152 0,110 0,226 0,175 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,036 0,026 0,054 0,042 0,034
м. Київ 0,239 0,146 0,105 0,213 0,171 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,051 0,041 0,036
м. Севастополь 0,157 0,096 0,069 0,142 0,115 0,106 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,023 0,017 0,034 0,027 0,025 -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Будинки побуту | Школи областей | | |-------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |-------------------------------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 | 5 - 10 | понад 10 | | | | | | | | | |----------------------------------------------------- | | | | споруджених | | | |----------------------------------------------------- | | | | до | з | до | з | до | з | | | | 1980 р.| 1981 р.| 1980 р.| 1981 р.| 1980 р.| 1981 р. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,126 0,106 0,100 0,119 0,128 0,106 0,115 0,100 0,106 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,030 0,025 0,024 0,023 0,030 0,025 0,028 0,024 0,025
Вінницька 0,176 0,147 0,138 0,163 0,176 0,147 0,159 0,138 0,147 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,035 0,033 0,039 0,042 0,035 0,038 0,033 0,035
Волинська 0,168 0,140 0,132 0,156 0,168 0,140 0,152 0,132 0,140 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,033 0,032 0,037 0,040 0,033 0,036 0,032 0,033
Дніпропетровська 0,157 0,131 0,123 0,146 0,157 0,131 0,142 0,123 0,131 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,031 0,029 0,035 0,038 0,031 0,034 0,029 0,031
Донецька 0,172 0,143 0,135 0,159 0,172 0,143 0,155 0,135 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Житомирська 0,172 0,143 0,135 0,159 0,172 0,143 0,155 0,135 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Закарпатська 0,137 0,114 0,107 0,127 0,137 0,114 0,124 0,107 0,114 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,033 0,027 0,026 0,030 0,033 0,027 0,030 0,026 0,027
Запорізька 0,153 0,127 0,120 0,142 0,153 0,127 0,138 0,120 0,127 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,030 0,029 0,034 0,036 0,030 0,033 0,029 0,030
Івано-Франківська 0,164 0,137 0,129 0,153 0,164 0,137 0,149 0,129 0,137 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,033 0,031 0,036 0,039 0,033 0,036 0,031 0,033
Київська 0,170 0,142 0,134 0,158 0,170 0,142 0,154 0,134 0,142 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Кіровоградська 0,168 0,140 0,132 0,156 0,168 0,140 0,152 0,132 0,140 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,033 0,031 0,037 0,040 0,033 0,036 0,031 0,033
Луганська 0,161 0,134 0,126 0,149 0,161 0,134 0,145 0,126 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,032 0,030 0,036 0,038 0,032 0,035 0,030 0,032
Львівська 0,175 0,145 0,137 0,162 0,175 0,145 0,158 0,137 0,145 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,035 0,033 0,039 0,042 0,035 0,038 0,033 0,035
Миколаївська 0,143 0,119 0,113 0,133 0,143 0,119 0,130 0,113 0,119 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,029 0,027 0,032 0,034 0,029 0,031 0,027 0,029
Одеська 0,151 0,126 0,119 0,140 0,151 0,126 0,137 0,119 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,030 0,028 0,034 0,036 0,030 0,033 0,028 0,030
Полтавська 0,176 0,147 0,138 0,163 0,176 0,147 0,159 0,138 0,147 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,035 0,033 0,039 0,042 0,035 0,038 0,033 0,035
Рівненська 0,172 0,143 0,135 0,159 0,172 0,143 0,155 0,135 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Сумська 0,186 0,155 0,146 0,172 0,186 0,155 0,168 0,146 0,155 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,037 0,035 0,041 0,044 0,037 0,040 0,035 0,037
Тернопільська 0,171 0,142 0,134 0,158 0,171 0,142 0,154 0,134 0,142 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Харківська 0,180 0,150 0,141 0,167 0,180 0,150 0,162 0,141 0,150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,036 0,034 0,040 0,043 0,036 0,039 0,034 0,036
Херсонська 0,146 0,122 0,115 0,136 0,146 0,122 0,132 0,115 0,122 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,029 0,027 0,032 0,035 0,029 0,032 0,027 0,029
Хмельницька 0,172 0,144 0,135 0,160 0,172 0,144 0,156 0,135 0,144 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Черкаська 0,171 0,143 0,135 0,159 0,171 0,143 0,155 0,135 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
Чернівецька 0,161 0,134 0,126 0,149 0,161 0,134 0,146 0,126 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,032 0,030 0,036 0,038 0,032 0,035 0,030 0,032
Чернігівська 0,178 0,148 0,125 0,165 0,178 0,148 0,161 0,125 0,148 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,035 0,033 0,039 0,042 0,035 0,038 0,033 0,035
м. Київ 0,170 0,142 0,134 0,158 0,170 0,142 0,154 0,134 0,142 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,034 0,032 0,038 0,041 0,034 0,037 0,032 0,034
м. Севастополь 0,112 0,093 0,088 0,104 0,112 0,093 0,101 0,088 0,093 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,027 0,022 0,021 0,025 0,027 0,022 0,024 0,021 0,022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Наведені дані прийняті за Нормами та вказівками по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України
244-94).
Таблиця 7.3
Норми споживання теплоти на опалення й вентиляцію
громадських будівель і споруд у ГДж/(куб. м х рік)
[у знаменнику - Гкал/(куб. м х рік)] на опалювальний період
------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування | Адміністративні споруди областей | |----------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |----------------------------------------------------------------------- | до 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | понад 15 |----------------------------------------------------------------------- | споруджених |----------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р. |1981 р. |1980 р. |1981 р. |1980 р. |1981 р. |1980 р. |1981 р. ------------------------------------------------------------------------------------------ Автономна 0,142 0,214 0,126 0,209 0,117 0,214 0,121 0,205 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,051 0,030 0,050 0,028 0,051 0,029 0,049
Вінницька 0,201 0,318 0,180 0,314 0,163 0,322 0,172 0,310 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,048 0,076 0,043 0,075 0,039 0,077 0,041 0,074
Волинська 0,193 0,301 0,172 0,297 0,155 0,306 0,163 0,293 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,072 0,041 0,071 0,037 0,073 0,039 0,070
Дніпропетровська 0,180 0,288 0,161 0,284 0,146 0,292 0,153 0,285 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,069 0,038 0,068 0,035 0,070 0,037 0,068
Донецька 0,197 0,314 0,176 0,310 0,159 0,318 0,167 0,310 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,075 0,042 0,074 0,038 0,076 0,040 0,074
Житомирська 0,197 0,314 0,176 0,310 0,159 0,318 0,172 0,306 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,075 0,042 0,074 0,038 0,076 0,041 0,073
Закарпатська 0,155 0,243 0,138 0,239 0,126 0,243 0,134 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,058 0,033 0,057 0,030 0,058 0,032 0,056
Запорізька 0,176 0,281 0,155 0,276 0,142 0,285 0,151 0,272 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,067 0,037 0,066 0,034 0,068 0,036 0,069
Івано-Франківська 0,188 0,297 0,167 0,293 0,151 0,301 0,159 0,289 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,071 0,040 0,070 0,036 0,072 0,038 0,069
Київська 0,197 0,310 0,172 0,306 0,159 0,318 0,167 0,306 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,074 0,041 0,073 0,038 0,076 0,040 0,073
Кіровоградська 0,193 0,306 0,172 0,301 0,155 0,310 0,163 0,301 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,073 0,041 0,072 0,037 0,074 0,039 0,072
Луганська 0,184 0,301 0,163 0,297 0,151 0,306 0,159 0,293 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,072 0,039 0,071 0,036 0,073 0,038 0,070
Львівська 0,201 0,314 0,176 0,306 0,163 0,314 0,172 0,301 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,048 0,075 0,042 0,073 0,039 0,075 0,041 0,072
Миколаївська 0,163 0,260 0,146 0,255 0,134 0,260 0,138 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,062 0,035 0,061 0,032 0,062 0,033 0,060
Одеська 0,172 0,264 0,151 0,260 0,138 0,264 0,147 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,063 0,036 0,062 0,033 0,063 0,035 0,060
Полтавська 0,209 0,322 0,180 0,318 0,163 0,327 0,176 0,385 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,050 0,077 0,043 0,076 0,039 0,078 0,042 0,092
Рівненська 0,197 0,310 0,176 0,306 0,159 0,314 0,167 0,301 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,074 0,042 0,073 0,038 0,075 0,040 0,072
Сумська 0,214 0,343 0,188 0,339 0,172 0,352 0,184 0,335 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,082 0,045 0,081 0,041 0,084 0,044 0,080
Тернопільська 0,197 0,310 0,172 0,306 0,159 0,314 0,167 0,301 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,074 0,041 0,073 0,038 0,075 0,040 0,072
Харківська 0,214 0,331 0,184 0,327 0,167 0,335 0,176 0,394 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,079 0,044 0,078 0,040 0,080 0,042 0,094
Херсонська 0,167 0,260 0,147 0,255 0,134 0,264 0,142 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,062 0,035 0,061 0,032 0,063 0,034 0,060
Хмельницька 0,197 0,314 0,176 0,310 0,159 0,318 0,167 0,306 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,075 0,042 0,074 0,038 0,076 0,040 0,073
Черкаська 0,197 0,314 0,176 0,310 0,159 0,318 0,167 0,306 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,075 0,042 0,074 0,038 0,076 0,040 0,073
Чернівецька 0,184 0,289 0,163 0,285 0,151 0,293 0,159 0,281 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,069 0,039 0,068 0,036 0,070 0,038 0,067
Чернігівська 0,214 0,327 0,180 0,322 0,167 0,331 0,176 0,390 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,078 0,043 0,077 0,040 0,079 0,042 0,093
м. Київ 0,197 0,310 0,172 0,159 0,159 0,318 0,167 0,306 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,074 0,041 0,038 0,038 0,076 0,040 0,073
м. Севастополь 0,126 0,188 0,113 0,180 0,100 0,184 0,105 0,176 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,030 0,045 0,027 0,043 0,024 0,044 0,025 0,042 ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ Найменування | Навчальні заклади (вищі, середні спеціальні, профтехучилища) областей | |----------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |----------------------------------------------------------------------- | до 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | понад 20 |----------------------------------------------------------------------- | споруджених |----------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з | 1980 р.| 1981 р.| 1980 р.| 1981 р.| 1980 р.| 1981 р.| 1980 р.| 1981 р. ------------------------------------------------------------------------------------------ Автономна 0,105 0,163 0,100 0,155 0,088 0,147 0,071 0,138 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,025 0,039 0,024 0,037 0,021 0,035 0,017 0,033
Вінницька 0,151 0,247 0,147 0,239 0,130 0,230 0,109 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,059 0,035 0,057 0,031 0,055 0,026 0,051
Волинська 0,147 0,234 0,138 0,226 0,121 0,218 0,100 0,205 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,056 0,033 0,054 0,029 0,052 0,024 0,049
Дніпропетровська 0,138 0,226 0,130 0,213 0,113 0,211 0,096 0,196 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,033 0,054 0,031 0,051 0,027 0,050 0,023 0,047
Донецька 0,151 0,247 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,059 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
Житомирська 0,151 0,247 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,059 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
Закарпатська 0,117 0,184 0,109 0,176 0,096 0,172 0,080 0,159 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,028 0,044 0,026 0,042 0,023 0,041 0,019 0,038
Запорізька 0,134 0,218 0,126 0,209 0,113 0,201 0,092 0,188 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,052 0,030 0,050 0,027 0,048 0,022 0,045
Івано-Франківська 0,142 0,230 0,134 0,218 0,121 0,214 0,100 0,201 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,055 0,032 0,052 0,029 0,051 0,024 0,048
Київська 0,147 0,243 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,058 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
Кіровоградська 0,147 0,239 0,138 0,230 0,126 0,222 0,100 0,209 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,057 0,033 0,055 0,030 0,053 0,024 0,050
Луганська 0,142 0,234 0,134 0,226 0,121 0,218 0,100 0,205 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,056 0,032 0,054 0,029 0,052 0,024 0,049
Львівська 0,151 0,243 0,142 0,230 0,126 0,226 0,105 0,209 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,058 0,034 0,055 0,030 0,054 0,025 0,050
Миколаївська 0,121 0,201 0,117 0,193 0,105 0,184 0,088 0,172 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,029 0,048 0,028 0,046 0,025 0,044 0,021 0,041
Одеська 0,130 0,201 0,121 0,193 0,109 0,188 0,088 0,176 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,031 0,048 0,029 0,046 0,026 0,045 0,021 0,042
Полтавська 0,155 0,255 0,147 0,243 0,130 0,234 0,109 0,222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,061 0,035 0,058 0,031 0,056 0,026 0,053
Рівненська 0,147 0,243 0,142 0,230 0,126 0,226 0,105 0,209 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,058 0,034 0,055 0,030 0,054 0,025 0,050
Сумська 0,163 0,272 0,155 0,260 0,138 0,251 0,113 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,065 0,037 0,062 0,033 0,060 0,027 0,056
Тернопільська 0,147 0,243 0,142 0,230 0,126 0,222 0,105 0,209 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,058 0,034 0,055 0,030 0,053 0,025 0,050
Харківська 0,159 0,260 0,151 0,247 0,134 0,243 0,109 0,226 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,062 0,036 0,059 0,032 0,058 0,026 0,054
Херсонська 0,126 0,201 0,117 0,193 0,105 0,188 0,088 0,176 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,030 0,048 0,028 0,046 0,025 0,045 0,021 0,042
Хмельницька 0,151 0,243 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,058 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
Черкаська 0,151 0,243 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,058 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
Чернівецька 0,138 0,226 0,134 0,214 0,117 0,209 0,096 0,197 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,033 0,054 0,032 0,051 0,028 0,050 0,023 0,047
Чернігівська 0,138 0,255 0,147 0,243 0,134 0,239 0,109 0,222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,061 0,035 0,058 0,032 0,057 0,026 0,053
м. Київ 0,147 0,243 0,142 0,234 0,126 0,226 0,105 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,058 0,034 0,056 0,030 0,054 0,025 0,051
м. Севастополь 0,088 0,138 0,084 0,130 0,075 0,126 0,063 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,033 0,020 0,031 0,018 0,030 0,015 0,028 ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Поліклініки, лікарні та диспансери областей | |--------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |--------------------------------------------------------------- | до 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | понад 15 |--------------------------------------------------------------- | споруджених |--------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. ----------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,184 0,230 0,172 0,214 0,155 0,193 0,147 0,184 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,055 0,041 0,051 0,037 0,046 0,035 0,044
Вінницька 0,264 0,335 0,239 0,310 0,218 0,285 0,205 0,268 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,063 0,080 0,057 0,074 0,052 0,068 0,049 0,064
Волинська 0,251 0,318 0,230 0,297 0,209 0,272 0,197 0,255 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,076 0,055 0,071 0,050 0,065 0,047 0,061
Дніпропетровська 0,234 0,303 0,219 0,280 0,196 0,257 0,184 0,242 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,072 0,052 0,067 0,047 0,061 0,044 0,058
Донецька 0,255 0,331 0,234 0,306 0,214 0,281 0,201 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,079 0,056 0,073 0,051 0,067 0,048 0,063
Житомирська 0,260 0,331 0,239 0,306 0,214 0,281 0,201 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,079 0,057 0,073 0,051 0,067 0,048 0,063
Закарпатська 0,205 0,260 0,188 0,239 0,167 0,218 0,159 0,205 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,049 0,062 0,045 0,057 0,040 0,052 0,038 0,049
Запорізька 0,230 0,293 0,214 0,272 0,193 0,251 0,180 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,055 0,070 0,051 0,065 0,046 0,060 0,043 0,056
Івано-Франківська 0,247 0,314 0,226 0,289 0,205 0,264 0,193 0,247 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,075 0,054 0,069 0,049 0,063 0,046 0,059
Київська 0,255 0,327 0,234 0,306 0,214 0,276 0,201 0,260 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,078 0,056 0,073 0,051 0,066 0,048 0,062
Кіровоградська 0,251 0,322 0,230 0,297 0,209 0,272 0,197 0,255 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,077 0,055 0,071 0,050 0,065 0,047 0,061
Луганська 0,243 0,314 0,226 0,293 0,201 0,268 0,193 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,075 0,054 0,070 0,048 0,064 0,046 0,060
Львівська 0,260 0,322 0,239 0,306 0,214 0,281 0,201 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,077 0,057 0,073 0,051 0,067 0,048 0,063
Миколаївська 0,214 0,272 0,197 0,255 0,176 0,230 0,167 0,218 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,065 0,047 0,061 0,042 0,055 0,040 0,052
Одеська 0,222 0,281 0,205 0,260 0,184 0,234 0,172 0,222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,067 0,049 0,062 0,044 0,056 0,041 0,053
Полтавська 0,264 0,339 0,243 0,314 0,218 0,281 0,205 0,268 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,063 0,081 0,058 0,075 0,052 0,067 0,049 0,064
Рівненська 0,255 0,327 0,234 0,306 0,214 0,276 0,201 0,259 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,078 0,056 0,073 0,051 0,066 0,048 0,062
Сумська 0,281 0,356 0,255 0,335 0,230 0,306 0,218 0,285 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,067 0,085 0,061 0,080 0,055 0,073 0,052 0,068
Тернопільська 0,255 0,327 0,234 0,301 0,214 0,276 0,201 0,260 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,078 0,056 0,072 0,051 0,066 0,048 0,062
Харківська 0,268 0,343 0,247 0,318 0,222 0,293 0,209 0,276 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,082 0,059 0,076 0,053 0,070 0,050 0,066
Херсонська 0,218 0,276 0,201 0,255 0,180 0,234 0,172 0,222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,052 0,066 0,048 0,061 0,043 0,056 0,041 0,053
Хмельницька 0,260 0,331 0,239 0,306 0,214 0,281 0,201 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,079 0,057 0,073 0,051 0,067 0,048 0,063
Черкаська 0,255 0,331 0,234 0,306 0,214 0,276 0,201 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,079 0,056 0,073 0,051 0,066 0,048 0,063
Чернівецька 0,239 0,306 0,222 0,285 0,197 0,260 0,188 0,243 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,073 0,053 0,068 0,047 0,062 0,045 0,058
Чернігівська 0,276 0,352 0,255 0,327 0,230 0,301 0,218 0,281 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,084 0,061 0,078 0,055 0,072 0,052 0,067
м. Київ 0,255 0,327 0,234 0,306 0,214 0,276 0,201 0,260 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,078 0,056 0,073 0,051 0,066 0,048 0,062
м. Севастополь 0,163 0,201 0,151 0,188 0,134 0,172 0,126 0,159 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,048 0,036 0,045 0,032 0,041 0,030 0,038 -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Будинки побуту | Санаторії-профілакторії | Лабораторні корпуси областей | | | |------------------------------------------------------------------------------ | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------ | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 | 5 - 10 |понад 10 | до 5 |5 - 10 |понад 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,180 0,193 0,188 0,268 0,230 0,209 0,260 0,243 0,230 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,046 0,045 0,064 0,055 0,050 0,062 0,058 0,055
Вінницька 0,260 0,289 0,281 0,385 0,331 0,306 0,398 0,377 0,356 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,069 0,067 0,092 0,079 0,073 0,095 0,090 0,085
Волинська 0,248 0,266 0,268 0,368 0,318 0,293 0,377 0,356 0,339 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,063 0,064 0,088 0,076 0,070 0,090 0,085 0,081
Дніпропетровська 0,234 0,265 0,257 0,353 0,303 0,280 0,360 0,343 0,322 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,063 0,061 0,084 0,072 0,067 0,086 0,082 0,077
Донецька 0,255 0,289 0,281 0,381 0,327 0,301 0,394 0,373 0,352 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,069 0,067 0,091 0,078 0,072 0,094 0,089 0,084
Житомирська 0,260 0,289 0,281 0,385 0,331 0,306 0,394 0,373 0,352 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,069 0,067 0,092 0,079 0,073 0,094 0,089 0,084
Закарпатська 0,197 0,222 0,214 0,297 0,255 0,234 0,297 0,285 0,268 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,053 0,051 0,071 0,061 0,056 0,071 0,068 0,064
Запорізька 0,226 0,255 0,247 0,339 0,293 0,268 0,348 0,331 0,314 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,061 0,059 0,081 0,070 0,064 0,083 0,079 0,075
Івано-Франківська 0,243 0,272 0,264 0,360 0,310 0,285 0,368 0,348 0,331 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,065 0,063 0,086 0,074 0,068 0,088 0,083 0,079
Київська 0,255 0,285 0,276 0,381 0,327 0,301 0,389 0,368 0,348 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,066 0,091 0,078 0,072 0,093 0,088 0,083
Кіровоградська 0,251 0,281 0,272 0,373 0,322 0,297 0,385 0,364 0,343 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,067 0,065 0,089 0,077 0,071 0,092 0,087 0,082
Луганська 0,243 0,266 0,268 0,364 0,314 0,289 0,377 0,360 0,339 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,063 0,064 0,087 0,075 0,069 0,090 0,086 0,081
Львівська 0,255 0,285 0,276 0,381 0,327 0,301 0,385 0,368 0,348 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,066 0,091 0,078 0,072 0,092 0,088 0,083
Миколаївська 0,214 0,234 0,230 0,318 0,272 0,251 0,322 0,306 0,289 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,056 0,055 0,076 0,065 0,060 0,077 0,073 0,069
Одеська 0,218 0,239 0,230 0,322 0,276 0,255 0,322 0,306 0,289 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,052 0,057 0,055 0,077 0,066 0,061 0,077 0,073 0,069
Полтавська 0,264 0,297 0,289 0,389 0,335 0,310 0,406 0,385 0,364 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,063 0,071 0,069 0,093 0,080 0,074 0,097 0,092 0,087
Рівненська 0,255 0,285 0,276 0,381 0,327 0,301 0,389 0,368 0,348 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,066 0,091 0,078 0,072 0,093 0,088 0,083
Сумська 0,281 0,314 0,306 0,415 0,356 0,322 0,431 0,410 0,385 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,067 0,075 0,073 0,099 0,085 0,077 0,103 0,098 0,092
Тернопільська 0,251 0,285 0,276 0,377 0,327 0,297 0,385 0,364 0,348 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,068 0,066 0,090 0,078 0,071 0,092 0,087 0,083
Харківська 0,268 0,301 0,293 0,398 0,343 0,318 0,415 0,389 0,368 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,072 0,070 0,095 0,082 0,076 0,099 0,093 0,088
Херсонська 0,214 0,239 0,230 0,318 0,276 0,251 0,322 0,306 0,289 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,057 0,055 0,076 0,066 0,060 0,077 0,073 0,069
Хмельницька 0,255 0,285 0,276 0,381 0,327 0,301 0,389 0,368 0,352 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,066 0,091 0,078 0,072 0,093 0,088 0,084
Черкаська 0,255 0,285 0,281 0,381 0,327 0,301 0,389 0,373 0,352 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,067 0,091 0,078 0,072 0,093 0,089 0,084
Чернівецька 0,239 0,264 0,255 0,356 0,306 0,281 0,360 0,343 0,322 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,063 0,061 0,085 0,073 0,067 0,086 0,082 0,077
Чернігівська 0,264 0,297 0,289 0,406 0,352 0,322 0,410 0,389 0,368 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,063 0,071 0,069 0,097 0,084 0,077 0,098 0,093 0,088
м. Київ 0,255 0,285 0,276 0,377 0,327 0,301 0,389 0,368 0,348 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,068 0,066 0,090 0,078 0,072 0,093 0,088 0,083
м. Севастополь 0,155 0,167 0,163 0,234 0,201 0,184 0,222 0,214 0,201 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,040 0,039 0,056 0,048 0,044 0,053 0,051 0,048 -------------------------------------------------------------------------------- ------- -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Клуби | Школи областей |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 | 5 - 10 | понад 10 | до 10 | понад 10 |------------------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,130 0,159 0,117 0,172 0,105 0,163 0,105 0,167 0,096 0,159 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,031 0,038 0,028 0,041 0,025 0,039 0,025 0,040 0,023 0,038
Вінницька 0,193 0,243 0,172 0,264 0,155 0,255 0,151 0,260 0,138 0,243 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,058 0,041 0,063 0,037 0,061 0,036 0,062 0,033 0,058
Волинська 0,184 0,230 0,163 0,251 0,147 0,239 0,142 0,243 0,130 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,055 0,039 0,060 0,035 0,057 0,034 0,058 0,031 0,055
Дніпропетровська 0,172 0,219 0,157 0,242 0,142 0,230 0,134 0,234 0,123 0,223 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,052 0,038 0,057 0,034 0,055 0,032 0,056 0,029 0,053
Донецька 0,188 0,239 0,172 0,264 0,155 0,251 0,147 0,255 0,138 0,243 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,057 0,041 0,063 0,037 0,060 0,035 0,061 0,033 0,058
Житомирська 0,188 0,239 0,172 0,264 0,155 0,251 0,147 0,255 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,057 0,041 0,063 0,037 0,060 0,035 0,061 0,032 0,057
Закарпатська 0,176 0,222 0,159 0,243 0,142 0,230 0,113 0,193 0,105 0,180 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,053 0,038 0,058 0,034 0,055 0,027 0,046 0,025 0,043
Запорізька 0,167 0,209 0,151 0,234 0,134 0,222 0,130 0,226 0,121 0,214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,050 0,036 0,056 0,032 0,053 0,031 0,054 0,029 0,051
Івано- 0,180 0,222 0,159 0,247 0,142 0,234 0,138 0,239 0,130 0,226 Франківська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,053 0,038 0,059 0,034 0,056 0,033 0,057 0,031 0,054
Київська 0,188 0,234 0,167 0,260 0,151 0,251 0,147 0,255 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,040 0,062 0,036 0,060 0,035 0,061 0,032 0,057
Кіровоградська 0,184 0,230 0,167 0,255 0,151 0,247 0,142 0,251 0,134 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,055 0,040 0,061 0,036 0,059 0,034 0,060 0,032 0,056
Луганська 0,180 0,226 0,163 0,251 0,147 0,243 0,138 0,247 0,130 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,054 0,039 0,060 0,035 0,058 0,033 0,059 0,031 0,055
Львівська 0,188 0,234 0,172 0,260 0,151 0,247 0,147 0,251 0,138 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,041 0,062 0,036 0,059 0,035 0,060 0,033 0,057
Миколаївська 0,155 0,193 0,138 0,214 0,126 0,205 0,121 0,209 0,113 0,197 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,046 0,033 0,051 0,030 0,049 0,029 0,050 0,027 0,047
Одеська 0,159 0,197 0,142 0,214 0,130 0,205 0,126 0,209 0,117 0,197 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,047 0,034 0,051 0,031 0,049 0,030 0,050 0,028 0,047
Полтавська 0,197 0,247 0,176 0,272 0,159 0,260 0,151 0,264 0,138 0,247 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,059 0,042 0,065 0,038 0,062 0,036 0,063 0,033 0,059
Рівненська 0,188 0,234 0,167 0,260 0,151 0,247 0,147 0,251 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,040 0,062 0,036 0,059 0,035 0,060 0,032 0,057
Сумська 0,209 0,264 0,188 0,289 0,167 0,276 0,159 0,281 0,147 0,264 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,050 0,063 0,045 0,069 0,040 0,066 0,038 0,067 0,035 0,063
Тернопільська 0,186 0,234 0,167 0,260 0,151 0,247 0,147 0,251 0,134 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,040 0,062 0,036 0,059 0,035 0,060 0,032 0,056
Харківська 0,201 0,251 0,180 0,276 0,163 0,268 0,155 0,268 0,142 0,255 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,048 0,060 0,043 0,066 0,039 0,064 0,037 0,064 0,034 0,061
Херсонська 0,155 0,194 0,142 0,100 0,126 0,205 0,121 0,209 0,113 0,197 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,047 0,034 0,051 0,030 0,049 0,029 0,050 0,027 0,047
Хмельницька 0,188 0,234 0,172 0,260 0,151 0,251 0,147 0,255 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,041 0,062 0,036 0,060 0,035 0,061 0,032 0,057
Черкаська 0,188 0,239 0,172 0,264 0,151 0,251 0,147 0,255 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,057 0,041 0,063 0,036 0,060 0,035 0,061 0,032 0,057
Чернівецька 0,176 0,218 0,158 0,239 0,142 0,230 0,134 0,234 0,126 0,222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,052 0,038 0,057 0,034 0,055 0,032 0,056 0,030 0,053
Чернігівська 0,197 0,247 0,176 0,276 0,159 0,264 0,151 0,268 0,142 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,047 0,059 0,042 0,066 0,038 0,063 0,036 0,064 0,034 0,060
м. Київ 0,188 0,234 0,167 0,260 0,151 0,251 0,147 0,255 0,134 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,056 0,040 0,062 0,036 0,060 0,035 0,061 0,032 0,057
м. Севастополь 0,109 0,134 0,101 0,147 0,088 0,138 0,088 0,142 0,084 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,026 0,032 0,024 0,035 0,021 0,033 0,021 0,034 0,020 0,032 ---------------------------------------------------------------------------------- ------- -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Підприємства громадського харчування, їдальні, | Дитячі садки та ясла областей | фабрики-кухні | |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 | 5 - 10 | понад 10 | до 10 | понад 10 |------------------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,180 0,297 0,167 0,247 0,159 0,234 0,151 0,180 0,134 0,167 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,071 0,040 0,059 0,038 0,056 0,036 0,043 0,032 0,040
Вінницька 0,281 0,482 0,264 0,398 0,251 0,377 0,205 0,251 0,184 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,067 0,115 0,063 0,095 0,060 0,090 0,049 0,060 0,044 0,056
Волинська 0,264 0,452 0,247 0,373 0,239 0,356 0,197 0,239 0,176 0,226 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,063 0,108 0,059 0,089 0,057 0,085 0,047 0,057 0,042 0,054
Дніпропетровська 0,257 0,437 0,242 0,361 0,230 0,345 0,184 0,226 0,165 0,211 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,104 0,058 0,086 0,055 0,082 0,044 0,054 0,039 0,050
Донецька 0,281 0,482 0,264 0,398 0,251 0,377 0,201 0,247 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,067 0,115 0,063 0,095 0,060 0,090 0,048 0,059 0,043 0,055
Житомирська 0,281 0,477 0,260 0,394 0,251 0,377 0,201 0,247 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,067 0,114 0,062 0,094 0,060 0,090 0,048 0,059 0,043 0,055
Закарпатська 0,209 0,352 0,197 0,293 0,188 0,276 0,159 0,197 0,142 0,184 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,050 0,084 0,047 0,070 0,045 0,066 0,038 0,047 0,034 0,044
Запорізька 0,247 0,423 0,230 0,348 0,222 0,331 0,180 0,222 0,159 0,205 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,101 0,055 0,083 0,053 0,079 0,043 0,053 0,038 0,049
Івано-Франківська 0,260 0,444 0,243 0,364 0,234 0,380 0,193 0,234 0,172 0,218 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 0,062 0,106 0,058 0,087 0,056 0,083 0,046 0,056 0,041 0,052
Київська 0,276 0,473 0,260 0,389 0,247 0,373 0,201 0,243 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,113 0,062 0,093 0,059 0,089 0,048 0,058 0,043 0,055
Кіровоградська 0,272 0,465 0,255 0,385 0,218 0,364 0,197 0,239 0,176 0,226 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,065 0,111 0,061 0,092 0,052 0,087 0,047 0,057 0,042 0,054
Луганська 0,268 0,461 0,251 0,381 0,243 0,364 0,188 0,234 0,167 0,218 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,110 0,060 0,091 0,058 0,087 0,045 0,056 0,040 0,052
Львівська 0,276 0,465 0,255 0,385 0,247 0,364 0,205 0,247 0,184 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,111 0,061 0,092 0,059 0,087 0,049 0,059 0,044 0,055
Миколаївська 0,226 0,385 0,214 0,318 0,201 0,301 0,167 0,205 0,151 0,193 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,092 0,051 0,076 0,048 0,072 0,040 0,049 0,036 0,046
Одеська 0,226 0,381 0,214 0,427 0,272 0,402 0,176 0,214 0,159 0,201 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,091 0,051 0,102 0,065 0,096 0,042 0,051 0,038 0,048
Полтавська 0,289 0,494 0,268 0,406 0,260 0,389 0,205 0,251 0,184 0,234 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,069 0,118 0,064 0,097 0,062 0,093 0,049 0,060 0,044 0,056
Рівненська 0,276 0,469 0,255 0,385 0,247 0,368 0,201 0,247 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,112 0,061 0,092 0,059 0,088 0,048 0,059 0,043 0,055
Сумська 0,310 0,528 0,289 0,435 0,276 0,415 0,218 0,268 0,193 0,247 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,126 0,069 0,104 0,066 0,099 0,052 0,064 0,046 0,059
Тернопільська 0,272 0,465 0,255 0,385 0,243 0,364 0,201 0,243 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,065 0,111 0,061 0,092 0,058 0,087 0,048 0,058 0,043 0,055
Харківська 0,297 0,502 0,276 0,415 0,264 0,398 0,209 0,255 0,188 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,071 0,120 0,066 0,099 0,063 0,095 0,050 0,061 0,045 0,057
Херсонська 0,226 0,385 0,214 0,318 0,205 0,301 0,172 0,209 0,155 0,197 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,092 0,051 0,076 0,049 0,072 0,041 0,050 0,037 0,047
Хмельницька 0,276 0,469 0,260 0,389 0,247 0,373 0,201 0,247 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,112 0,062 0,093 0,059 0,089 0,048 0,059 0,043 0,055
Черкаська 0,276 0,473 0,260 0,394 0,247 0,373 0,201 0,247 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,113 0,062 0,094 0,059 0,089 0,048 0,059 0,043 0,055
Чернівецька 0,255 0,431 0,239 0,356 0,226 0,339 0,188 0,230 0,167 0,209 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,061 0,103 0,057 0,085 0,054 0,081 0,045 0,055 0,040 0,051
Чернігівська 0,293 0,498 0,272 0,410 0,260 0,394 0,209 0,255 0,188 0,239 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,070 0,119 0,065 0,098 0,062 0,094 0,050 0,061 0,045 0,057
м. Київ 0,276 0,473 0,260 0,390 0,247 0,373 0,201 0,243 0,180 0,230 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,066 0,113 0,062 0,093 0,059 0,089 0,048 0,058 0,043 0,055
м. Севастополь 0,155 0,251 0,142 0,209 0,138 0,197 0,130 0,159 0,117 0,147 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,060 0,034 0,050 0,033 0,047 0,031 0,038 0,028 0,035 ---------------------------------------------------------------------------------- ------- ------- Примітка. Наведені дані прийняті за Нормами та вказівками по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України
244-94).
Таблиця 7.4
Норми споживання теплоти на гаряче водопостачання
громадських будівель і споруд, ГДж/рік
(у знаменнику - Гкал/рік)
-------------------------------------------------------------------------------------- Споживачі | Одиниця | Тривалість опалювального періоду, діб | виміру | | |----------------------------------------------------- | | 120 | 130 | |--------------------------+-------------------------- | |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 -------------------------------------------------------------------------------------- 1. Лікарні:
з загальними 1 ліжко 5,035 5,738 7,462 5,101 5,773 7,424 ваннами та ----- ----- ----- ----- ----- ----- душовими 1,202 1,370 1,781 1,217 1,378 1,772
із санітарними - " - 6,086 6,887 8,952 6,166 6,929 8,907 вузлами, ----- ----- ----- ----- ----- ----- наближеними до 1,452 1,644 2,137 1,472 1,654 2,126 палат
інфекційні - " - 7,387 8,416 10,944 7,484 8,467 10,888 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,763 2,009 2,612 1,786 2,021 2,599
2. Санаторії та
будинки відпочинку:
з ваннами при всіх - " - 8,055 9,181 10,933 8,161 9,236 10,878 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,922 2,191 2,609 1,948 2,204 2,835
з душовими при всіх - " - 5,035 5,738 7,462 5,101 5,773 7,424 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,202 1,370 1,781 1,217 1,378 1,772
3. Поліклініки та 1 хворий 0,348 0,398 0,519 0,353 0,400 0,516 амбулаторії на добу ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0, 083 0, 095 0, 124 0, 084 0,095 0,123
4. Дитячі
ясла-садки:
з денним
перебуванням
дітей:
з їдальнями, що 1 місце 0,771 0,880 1,146 0,781 0,885 1,140 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,184 0,210 0,273 0,186 0,211 0,272
з їдальнями, що - " - 1,677 1,911 2,489 1,699 1,923 2,476 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,400 0,456 0,594 0,405 0,459 0,591 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
з цілодобовим
перебуванням
дітей:
з їдальнями, що - " - 1,434 1,639 2,225 1,453 1,649 2,214 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,342 0,391 0,531 0,347 0,394 0,529
з їдальнями, що - " - 1,911 2,180 2,832 1,936 2,193 2,818 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,456 0,520 0,676 0,462 0,523 0,673 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
5. Адміністративні 1 0,383 0,381 0,498 0,388 0,383 0,495 будівлі працюючий ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,091 0,091 0,119 0,081 0,091 0,118
6. Навчальні 1 учень 0,403 0,457 0,598 0,408 0,460 0,595 заклади (у тому та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- числі вищі та викладач 0,096 0,109 0,143 0,097 0,110 0,142 середні спеціальні)
з душовими при
гімнастичних залах
та буфетами, що
реалізують готову
продукцію
7. Лабораторії 1 прилад 7,518 8,571 11,141 7,617 8,623 11,084 вищих та середніх у зміну ----- ----- ----- ----- ----- ----- спеціальних 1,794 2,046 2,659 1,818 2,058 2,645 навчальних
закладів
8. Загальноосвітні 1 учень 0,201 0,230 0,301 0,204 0,231 0,299 школи з душовими та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- при гімнастичних викладач 0,048 0,055 0,072 0,049 0,055 0,071 залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
Те саме з - " - 0,227 0,260 0,339 0,230 0,262 0,337 подовженим днем ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,062 0,081 0,055 0,063 0,080
9. - " - 0,537 0,612 0,795 0,544 0,616 0,791 Професійно-технічні ----- ----- ----- ----- ----- ----- училища з душовими 0,128 0,146 0,190 0,130 0,147 0,189 при гімнастичних
залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
10. Школи-інтернати
з приміщеннями:
навчальними (з 1 місце 0,184 0,205 0,268 0,186 0,206 0,267 душовими при ----- ----- ----- ----- ----- ----- гімнастичних 0,044 0,049 0,064 0,044 0,049 0,064 залах)
спальними - " - 2,014 2,297 2,982 2,041 2,311 2,967 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,481 0,548 0,712 0,487 0,552 0,708
11. Клуби - " - 0,176 0,201 0,259 0,178 0,202 0,258 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,048 0,062 0,042 0,048 0,062
12. Підприємства
громадського
харчування:
для приготування
їжі:
що реалізується в 1 умовна 0,854 0,972 1,263 0,865 0,978 1,257 обідньому залі страва на ----- ----- ----- ----- ----- ----- добу 0,204 0,232 0,302 0,206 0,233 0,300
що продається - " - 0,751 0,855 1,117 0,761 0,860 1,111 додому ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,179 0,204 0,267 0,182 0,205 0,265
для приготування
напівфабрикатів:
м'ясних 1 т 208,13 237,20 308,403 210,87 238,63 306,838 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 49,673 56,611 73,605 50,328 56,952 73,231
рибних - " - 46,995 53,562 69,639 47,614 53,885 69,286 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11,216 12,783 16,620 11,364 12,860 16,536
овочевих - " - 49,813 61,253 79,588 50,469 61,623 79,184 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11,889 14,619 18,995 12,045 14,707 18,898
кулінарних - " - 80,562 91,820 119,469 81,623 92,374 118,863 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 19,227 21,914 28,513 19,480 22,046 28,968 --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- Споживачі | Одиниця | Тривалість опалювального періоду, діб | виміру | | |----------------------------------------------------- | | 140 | 150 | |--------------------------+-------------------------- | |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Лікарні:
з загальними 1 ліжко 5,168 5,808 7,386 5,236 5,843 7,348 ваннами та ----- ----- ----- ----- ----- ----- душовими 1,233 1,386 1,763 1,250 1,394 1,754
із санітарними - " - 6,203 6,971 8,862 6,285 7,013 8,817 вузлами, ----- ----- ----- ----- ----- ----- наближеними до 1,481 1,664 2,115 1,500 1,674 2,104 палат
інфекційні - " - 7,583 8,518 10,833 7,683 8,569 10,778 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,810 2,033 2,586 1,834 2,045 5,572
2. Санаторії та
будинки
відпочинку:
з ваннами при всіх - " - 8,268 9,292 11,818 8,377 9,348 11,758 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,973 2,218 2,821 1,999 2,231 2,806
з душовими при всіх - " - 5,168 5,808 7,386 5,236 5,843 7,348 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,233 1,386 1,763 1,250 1,394 1,754
3. Поліклініки та 1 хворий 0,358 0,402 0,513 0,363 0,404 0,510 амбулаторії на добу ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,122 0,087 0,096 0,122
4. Дитячі
ясла-садки:
з денним
перебуванням дітей:
з їдальнями, що 1 місце 0,791 0,890 1,134 0,801 0,895 1,128 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,189 0,212 0,270 0,191 0,214 0,269
з їдальнями, що - " - 1,721 1,935 2,463 1,744 1,947 2,450 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,411 0,462 0,588 0,416 0,465 0,585 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
з цілодобовим
перебуванням дітей:
з їдальнями, що - " - 1,472 1,659 2,107 1,491 1,699 2,096 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,351 0,396 0,503 0,356 0,398 0,500
з їдальнями, що - " - 1,962 2,206 2,804 1,988 2,219 2,790 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,468 0,526 0,670 0,474 0,530 0,666 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
5. Адміністративні 1 0,342 0,385 0,492 0,347 0,387 0,489 будівлі працюючий ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,082 0,092 0,117 0,083 0,092 0,117
6. Навчальні 1 учень 0,413 0,463 0,592 0,418 0,466 0,589 заклади (у тому та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- числі вищі та викладач 0,098 0,111 0,141 0,100 0,111 0,141 середні спеціальні)
з душовими при
гімнастичних залах
та буфетами, що
реалізують готову
продукцію
7. Лабораторії 1 прилад 7,717 8,675 11,028 7,819 8,727 10,972 вищих та середніх у зміну ----- ----- ----- ----- ----- ----- спеціальних 1,842 2,070 2,632 1,866 2,083 2,619 навчальних закладів
8. Загальноосвітні 1 учень 0,207 0,232 0,297 0,210 0,233 0,295 школи з душовими та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- при гімнастичних викладач 0,049 0,055 0,070 0,050 0,056 0,070 залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
Те саме з - " - 0,233 0,264 0,335 0,236 0,266 0,333 подовженим днем ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,063 0,080 0,056 0,064 0,079
9. - " - 0,551 0,620 0,787 0,558 0,624 0,783 Професійно-технічні ----- ----- ----- ----- ----- ----- училища з душовими 0,131 0,148 0,188 0,133 0,149 0,187 при гімнастичних
залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
10. Школи-інтернати
з приміщеннями:
навчальними (з 1 місце 0,188 0,207 0,266 0,190 0,208 0,265 душовими при ----- ----- ----- ----- ----- ----- гімнастичних 0,045 0,049 0,064 0,045 0,050 0,063 залах)
спальними - " - 2,068 2,325 2,952 2,095 2,339 2,937 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,493 0,555 0,705 0,500 0,558 0,700
11. Клуби - " - 0,180 0,203 0,257 0,182 0,204 0,256 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,048 0,061 0,043 0,049 0,061
12. Підприємства
громадського
харчування:
для приготування
їжі:
що реалізується в 1 умовна 0,876 0,984 1,251 0,888 0,990 1,245 обідньому залі страва на ----- ----- ----- ----- ----- ----- добу 0,209 0,235 0,299 0,212 0,236 0,297
що продається - " - 0,771 0,865 1,105 0,781 0,870 1,099 додому ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,184 0,206 0,264 0,186 0,208 0,262
для приготування
напівфабрикатів:
м'ясних 1 т 213,65 240,070 305,281 216,46 241,52 303,723 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 50,990 57,296 72,860 51,660 57,642 72,490
рибних - " - 48,241 54,210 68,934 48,876 54,537 68,582 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11,513 12,938 16,452 11,665 13,015 16,368
овочевих - " - 51,134 61,995 78,782 55,860 62,329 78,380 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13,158 14,786 18,802 13,332 14,876 18,706
кулінарних - " - 82,698 92,932 118,260 83,787 93,493 117,656 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 19,737 22,179 28,224 19,997 22,313 28,080 -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- Споживачі | Одиниця | Тривалість опалювального періоду, діб | виміру | | |----------------------------------------------------- | | 160 | 170 | |--------------------------+-------------------------- | |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 -------------------------------------------------------------------------------------- 1. Лікарні:
з загальними 1 ліжко 5,305 5,878 7,310 5,372 5,912 7,273 ваннами та ----- ----- ----- ----- ----- ----- душовими 1,267 1,404 1,746 1,283 1,412 1,737
із санітарними - " - 6,368 7,055 8,772 6,448 7,101 8,726 вузлами, ----- ----- ----- ----- ----- ----- наближеними до 1,521 1,685 2,095 1,540 1,696 2,084 палат
інфекційні - " - 7,784 8,621 10,723 7,880 8,675 10,668 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,859 2,059 2,561 1,882 2,072 5,548
2. Санаторії та
будинки
відпочинку:
з ваннами при всіх - " - 8,487 9,404 11,698 8,596 9,467 11,636 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2,027 2,246 2,794 2,053 2,261 2,779
з душовими при всіх - " - 5,305 5,878 7,310 5,372 5,916 7,273 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,267 1,404 1,746 1,283 1,413 1,737
3. Поліклініки та 1 хворий 0,368 0,406 0,507 0,373 0,410 0,502 амбулаторії на добу ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,088 0,097 0,121 0,089 0,098 0,120
4. Дитячі
ясла-садки:
з денним
перебуванням
дітей:
з їдальнями, що 1 місце 0,812 0,900 1,122 0,825 0,909 1,114 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,194 0,215 0,268 0,197 0,217 0,266
з їдальнями, що - " - 1,767 1,959 2,437 1,788 1,972 2,424 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,422 0,468 0,582 0,427 0,471 0,579 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
з цілодобовим
перебуванням
дітей:
з їдальнями, що - " - 1,511 1,679 2,085 1,532 1,687 2,077 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,361 0,401 0,498 0,366 0,403 0,496
з їдальнями, що - " - 2,014 2,232 2,776 2,043 2,227 2,763 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,481 0,533 0,663 0,488 0,532 0,660 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
5. Адміністративні 1 0,352 0,389 0,486 0,356 0,394 0,486 будівлі працюючий ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,084 0,093 0,116 0,085 0,094 0,116
6. Навчальні 1 учень 0,423 0,469 0,586 0,431 0,473 0,582 заклади (у тому та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- числі вищі та викладач 0,101 0,112 0,140 0,103 0,113 0,139 середні спеціальні)
з душовими при
гімнастичних залах
та буфетами, що
реалізують готову
продукцію
7. Лабораторії 1 прилад 7,922 8,780 10,916 8,022 8,835 10,861 вищих та середніх у зміну ----- ----- ----- ----- ----- ----- спеціальних учбових 1,892 2,097 2,607 1,916 2,110 2,594 закладів
8. Загальноосвітні 1 учень 0,213 0,234 0,293 0,213 0,234 0,289 школи з душовими та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- при гімнастичних викладач 0,051 0,056 0,070 0,051 0,056 0,069 залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
Те саме з - " - 0,239 0,268 0,331 0,243 0,268 0,331 подовженим днем ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,064 0,079 0,058 0,064 0,079
9. - " - 0,565 0,628 0,779 0,574 0,632 0,775 Професійно-технічні ----- ----- ----- ----- ----- ----- училища з душовими 0,135 0,150 0,186 0,137 0,151 0,185 при гімнастичних
залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
10. Школи-інтернати
з приміщеннями:
навчальними (з 1 місце 0,193 0,209 0,264 0,193 0,213 0,260 душовими при ----- ----- ----- ----- ----- ----- гімнастичних 0,046 0,050 0,063 0,046 0,051 0,062 залах)
спальними - " - 2,123 2,353 2,922 2,148 2,366 2,910 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,507 0,562 0,698 0,513 0,565 0,695
11. Клуби - " - 0,184 0,205 0,255 0,184 0,205 0,251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,049 0,061 0,044 0,049 0,060
12. Підприємства
громадського
харчування:
для приготування
їжі:
що реалізується в 1 умовна 0,900 0,996 1,239 0,909 1,001 1,231 обідньому залі страва на ----- ----- ----- ----- ----- ----- добу 0,215 0,238 0,296 0,217 0,239 0,294
що продається - " - 0,791 0,875 1,093 0,804 0,883 1,084 додому ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,189 0,209 0,261 0,192 0,211 0,259
для приготування
напівфабрикатів:
м'ясних 1 т 219,31 242,98 302,167 222,11 244,54 300,10 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 52,378 58,032 72,168 53,047 58,404 71,796
рибних - " - 49,52 54,866 68,231 50,152 55,218 67,879 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 11,827 13,104 16,296 11,978 13,188 16,212
овочевих - " - 56,596 62,705 77,978 57,32 63,106 77,577 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13,517 14,976 18,624 13,690 15,072 18,528
кулінарних - " - 84,891 94,057 116,968 85,976 94,66 116,365
20,275 22,464 27,936 20,534 22,608 27,792 ----------------------------------------------------------------------------- --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Споживачі |Одиниця | Тривалість опалювального періоду, діб |виміру | | |-------------------------------------------------------------------------------- | | 180 | 190 | 200 | |--------------------------+--------------------------+-------------------------- | |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 |b = 0,8 |b = 1,0 |b = 1,5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Лікарні:
з загальними 1 5,439 5,954 7,235 5,510 5,992 7,198 5,577 6,029 7,160 ваннами та ліжко ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- душовими 1,299 1,422 1,728 1,316 1,431 1,719 1,332 1,440 1,710
із санітарними - " - 6,527 7,143 8,684 6,611 7,189 8,638 6,691 7,235 8,592 вузлами, ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- наближеними до 1,559 1,705 2,074 1,579 1,717 2,063 1,598 1,728 2,052 палат
інфекційні - " - 7,980 8,734 10,610 8,081 8,788 10,555 8,181 8,843 10,501 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,906 2,086 2,534 1,930 2,099 2,521 1,954 2,112 2,508
2. Санаторії та
будинки відпочинку:
з ваннами при всіх - " - 8,705 9,525 11,577 8,814 9,588 11,514 8,822 9,647 11,456 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2,079 2,275 2,265 2,105 2,290 2,750 2,131 2,304 2,736
з душовими при всіх - " - 5,439 5,954 7,235 5,506 5,992 7,197 5,577 6,029 7,160 житлових кімнатах ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,299 1,422 1,728 1,315 1,431 1,719 1,332 1,440 1,710
3. Поліклініки та 1 0,381 0,414 0,502 0,381 0,414 0,498 0,385 0,419 0,498 амбулаторії хворий ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- на добу 0,091 0,099 0,120 0,091 0,099 0,119 0,092 0,100 0,119
4. Дитячі
ясла-садки:
з денним
перебуванням
дітей:
з їдальнями, що 1 0,833 0,913 1,110 0,846 0,917 1,105 0,854 0,925 1,097 працюють на місце ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,199 0,218 0,265 0,202 0,219 0,264 0,204 0,221 0,262
з їдальнями, що - " - 1,813 1,985 2,412 1,838 1,997 2,399 1,859 2,010 2,387 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,433 0,474 0,576 0,439 0,477 0,573 0,444 0,480 0,570 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
з цілодобовим
перебуванням дітей:
з їдальнями, що - " - 1,553 1,700 2,064 1,570 1,708 2,052 1,591 1,721 2,043 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- напівфабрикатах 0,371 0,406 0,493 0,375 0,408 0,490 0,380 0,411 0,488
з їдальнями, що - " - 2,068 2,261 2,751 2,093 2,278 2,734 2,119 2,290 2,722 працюють на ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- сировині, та 0,494 0,540 0,657 0,500 0,544 0,653 0,506 0,547 0,650 пральнями,
обладнаними
автоматичними
пральними машинами
5. Адміністративні 1 0,360 0,398 0,481 0,368 0,398 0,481 0,373 0,402 0,477 будівлі працю- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ючий 0,086 0,096 0,115 0,088 0,095 0,115 0,089 0,096 0,114
6. Навчальні 1 учень 0,435 0,477 0,578 0,440 0,477 0,574 0,448 0,482 0,574 заклади (у тому та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- числі вищі та викла- 0,104 0,114 0,138 0,105 0,114 0,137 0,107 0,115 0,137 середні спеціальні) дач
з душовими при
гімнастичних залах
та буфетами, що
реалізують готову
продукцію
7. Лабораторії 1 8,127 8,889 10,807 8,228 8,948 10,748 8,332 9,002 10,694 вищих та середніх прилад ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- спеціальних у 1,941 2,123 2,581 1,965 2,137 2,567 1,990 2,150 2,554 навчальних зміну
закладів
8. Загальноосвітні 1 учень 0,218 0,239 0,289 0,222 0,239 0,289 0,222 0,239 0,285 школи з душовими та 1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- при гімнастичних викла- 0,052 0,057 0,069 0,053 0,057 0,069 0,053 0,057 0,068 залах та їдальнями, дач
що працюють на
напівфабрикатах
Те саме з - " - 0,247 0,268 0,327 0,251 0,272 0,327 0,251 0,272 0,322 подовженим днем ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,064 0,078 0,060 0,065 0,078 0,060 0,065 0,077
9. - " - 0,582 0,632 0,770 0,586 0,636 0,766 0,594 0,645 0,762 Професійно-технічні ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- училища з душовими 0,139 0,151 0,184 0,140 0,152 0,183 0,142 0,154 0,182 при гімнастичних
залах та їдальнями,
що працюють на
напівфабрикатах
10. Школи-інтернати
з приміщеннями:
навчальними (з 1 0,197 0,213 0,260 0,197 0,213 0,260 0,201 0,218 0,260 душовими при місце ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- гімнастичних 0,047 0,051 0,062 0,047 0,051 0,062 0,048 0,052 0,062 залах)
спальними - " - 2,177 2,382 2,893 2,202 2,395 2,881 2,232 2,412 2,864 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,520 0,569 0,691 0,526 0,272 0,688 0,533 0,576 0,684
11. Клуби - " - 0,188 0,205 0,251 0,193 0,209 0,251 0,193 0,209 0,247 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,049 0,060 0,046 0,050 0,060 0,046 0,050 0,059
12. Підприємства
громадського
харчування:
для приготування
їжі:
що реалізується в 1 0,921 1,009 1,227 0,934 1,013 1,218 0,946 1,022 1,210 обідньому залі умовна ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- страва 0,220 0,241 0,293 0,223 0,242 0,291 0,226 0,244 0,289 на
добу
що продається - " - 0,812 0,887 1,080 0,821 0,896 1,076 0,833 0,900 1,068 додому ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,194 0,212 0,258 0,196 0,214 0,257 0,199 0,215 0,255
для приготування
напівфабрикатів:
м'ясних 1 т 224,91 246,10 299,052 227,71 247,65 297,495 230,52 249,21 295,937 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 53,717 58,776 71,424 54,386 59,148 71,052 55,056 59,520 70,680
рибних - " - 50,788 55,57 67,528 51,421 55,922 67,176 52,053 56,273 66,824 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 12,130 13,272 16,128 12,281 13,356 16,044 12,432 13,440 15,960
овочевих - " - 58,04 63,508 77,175 58,765 63,91 76,773 59,489 64,312 76,371 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 13,872 15,168 18,432 14,035 15,264 18,336 14,208 15,360 18,240
кулінарних - " - 87,064 95,263 115,762 88,149 95,866 115,159 89,233 96,468 114,556 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 20,794 22,752 27,648 21,053 22,896 27,504 21,312 23,040 27,360 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Наведені дані прийняті за Нормами та вказівками по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення
житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України
244-94).
2. Річне споживання теплоти визначене із розрахунку
роботи системи гарячого водопостачання 350 діб на рік.
Ця величина перераховується, якщо споживач теплоти
використовує гарячу воду іншу кількість днів.
3. Коефіцієнт, що враховує зниження середньогодинного
споживання води на гаряче водопостачання в
неопалювальний період по відношенню до опалювального
(b), за відсутності даних повинен братися 0,8; для
курортних та південних міст 1,5; для підприємств 1,0.
4. У нормах споживання теплоти на гаряче
водопостачання враховані втрати теплоти в приміщеннях
від трубопроводів систем гарячого водопостачання.
Таблиця 7.5
Контрольні норми споживання теплоти на опалення
громадських будівель і споруд, збудованих з 2000 р.,
ГДж/(кв. м х рік) [у знаменнику Гкал/(кв. м х рік)],
за опалювальний період
--------------------------------------------------------------------------- Найменування | НДІ, проектні, громадські організації, | Клуби, областей | управління, адміністративні будови | виставкові | | зали, | |бібліотеки |------------------------------------------------------- | поверховість |------------------------------------------------------- | 2 | 3 | 4 | > 4 | мішана --------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,27 0,22 0,20 0,19 0,23 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,053 0,048 0,045 0,055
Вінницька 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Волинська 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Дніпропетровська 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Донецька 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Житомирська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Закарпатська 0,34 0,31 0,29 0,28 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,074 0,069 0,067 0,074
Запорізька 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Івано-Франківська 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Київська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Кіровоградська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Луганська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Львівська 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Миколаївська 0,34 0,31 0,29 0,28 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,074 0,069 0,067 0,074
Одеська 0,34 0,31 0,29 0,28 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,074 0,069 0,067 0,074
Полтавська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Рівненська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Сумська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Тернопільська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Харківська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Херсонська 0,34 0,31 0,29 0,28 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,074 0,069 0,067 0,074
Хмельницька 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Черкаська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
Чернівецька 0,41 0,36 0,34 0,32 0,36 ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,086 0,081 0,076 0,086
Чернігівська 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
м. Київ 0,43 0,40 0,38 0,36 0,40 ----- ----- ----- ----- ----- 0,103 0,096 0,091 0,086 0,096
м. Севастополь 0,27 0,22 0,20 0,19 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,052 0,048 0,045 0,055 ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- Найменування | Криті | Відділення областей | фізкультурно-спортивні | зв'язку | споруди мішаної |---------------- | поверховості | поверховість |---------------------------+---------------- |однозальні |багатозальні | 1 | 2 ---------------------------------------------------------------- Автономна 0,20 0,22 0,25 0,25
Республіка Крим ----- ----- ----- ----- 0,048 0,053 0,060 0,60
Вінницька 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
Волинська 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Дніпропетровська 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Донецька 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Житомирська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
Закарпатська 0,29 0,31 0,34 0,32 ----- ----- ----- ----- 0,069 0,074 0,081 0,076
Запорізька 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Івано-Франківська 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Київська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
Кіровоградська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
Луганська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
Львівська 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Миколаївська 0,29 0,31 0,34 0,32 ----- ----- ----- ----- 0,069 0,074 0,081 0,076
Одеська 0,29 0,31 0,34 0,32 ----- ----- ----- ----- 0,069 0,074 0,081 0,076
Полтавська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Рівненська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Сумська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Тернопільська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Харківська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Херсонська 0,29 0,31 0,34 0,32 ----- ----- ----- ----- 0,069 0,074 0,081 0,076
Хмельницька 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Черкаська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,096 0,107 0,098
Чернівецька 0,34 0,36 0,41 0,40 ----- ----- ----- ----- 0,081 0,086 0,098 0,096
Чернігівська 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
м. Київ 0,36 0,40 0,45 0,41 ----- ----- ----- ----- 0,086 0,096 0,107 0,098
м. Севастополь 0,20 0,22 0,25 0,25 ----- ----- ----- ----- 0,048 0,053 0,060 0,600 ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Найменування | Дитячі садки та ясла | Навчальні заклади (вищі, областей | | середні спеціальні, | | профтехучилища, школи) |------------------------------------------------------- | поверховість |------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,34 0,34 0,29 0,20 0,18 0,16 0,14 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,081 0,069 0,048 0,043 0,038 0,033
Вінницька 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Волинська 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Дніпропетровська 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Донецька 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Житомирська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Закарпатська 0,45 0,43 0,38 0,27 0,23 0,20 0,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,103 0,091 0,064 0,055 0,048 0,043
Запорізька 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Івано-Франківська 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Київська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Кіровоградська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Луганська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Львівська 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Миколаївська 0,45 0,43 0,38 0,27 0,23 0,20 0,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,103 0,091 0,064 0,055 0,048 0,043
Одеська 0,45 0,43 0,38 0,27 0,23 0,20 0,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,103 0,091 0,064 0,055 0,048 0,043
Полтавська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Рівненська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Сумська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Тернопільська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Харківська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Херсонська 0,45 0,43 0,38 0,27 0,23 0,20 0,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,103 0,091 0,064 0,055 0,048 0,043
Хмельницька 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Черкаська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
Чернівецька 0,52 0,49 0,43 0,32 0,29 0,23 0,22 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,117 0,103 0,076 0,069 0,055 0,053
Чернігівська 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
м. Київ 0,56 0,52 0,45 0,36 0,31 0,29 0,23 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,134 0,124 0,107 0,086 0,074 0,069 0,055
м. Севастополь 0,34 0,34 0,29 0,20 0,18 0,16 0,14 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,081 0,069 0,048 0,043 0,038 0,033 ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Підприємства | Поліклініки, амбулаторії |Кінотеатри областей | громадського | | | харчування, | | | їдальні, | | | фабрики-кухні, | | | кафе | | |-------------------------------------------------| | поверховість | |-------------------------------------------------| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | > 4 | -------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,16 0,14 0,23 0,20 0,19 0,20 0,18 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,055 0,048 0,045 0,048 0,043
Вінницька 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Волинська 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Дніпропетровська 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Донецька 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Житомирська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Закарпатська 0,22 0,20 0,32 0,29 0,28 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,048 0,076 0,069 0,067 0,064 0,060
Запорізька 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Івано-Франківська 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Київська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Кіровоградська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Луганська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Львівська 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Миколаївська 0,22 0,20 0,32 0,29 0,28 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,048 0,076 0,069 0,067 0,064 0,06
Одеська 0,22 0,20 0,32 0,29 0,28 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,048 0,076 0,069 0,067 0,064 0,06
Полтавська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Рівненська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Сумська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Тернопільська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Харківська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Херсонська 0,22 0,20 0,32 0,29 0,28 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,048 0,076 0,069 0,067 0,064 0,060
Хмельницька 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Черкаська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
Чернівецька 0,27 0,25 0,38 0,34 0,32 0,32 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,064 0,06 0,091 0,081 0,076 0,076 0,069
Чернігівська 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
м. Київ 0,31 0,27 0,41 0,38 0,36 0,34 0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,074 0,064 0,098 0,091 0,086 0,081 0,074
м. Севастополь 0,16 0,14 0,23 0,20 0,19 0,20 0,18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,055 0,048 0,045 0,048 0,043 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Диспансери, пологові будинки, | Адміністративно-громадські областей | лікарні, госпіталі, | корпуси санаторіїв |лікувальні, санаторні корпуси | |--------------------------------------------------------------- | поверховість |--------------------------------------------------------------- | 2 | 3 | 4 | > 4 | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,32 0,29 0,27 0,27 0,27 0,25 0,23 0,20 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,076 0,069 0,064 0,064 0,064 0,060 0,055 0,048
Вінницька 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,091
Волинська 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,091 0,100 0,096 0,086 0,081
Дніпропетровська 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,091 0,100 0,096 0,086 0,081
Донецька 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,091 0,100 0,096 0,086 0,081
Житомирська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,091
Закарпатська 0,40 0,36 0,34 0,32 0,34 0,32 0,31 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,096 0,086 0,081 0,076 0,081 0,076 0,074 0,069
Запорізька 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,090 0,100 0,096 0,086 0,081
Івано-Франківська 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,090 0,100 0,096 0,086 0,081
Київська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Кіровоградська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Луганська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Львівська 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,090 0,100 0,096 0,086 0,081
Миколаївська 0,40 0,36 0,34 0,32 0,34 0,32 0,31 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,096 0,086 0,081 0,076 0,081 0,076 0,074 0,069
Одеська 0,40 0,36 0,34 0,32 0,34 0,32 0,31 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,096 0,086 0,081 0,076 0,081 0,076 0,074 0,069
Полтавська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Рівненська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Сумська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Тернопільська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Харківська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Херсонська 0,40 0,36 0,34 0,32 0,34 0,32 0,31 0,29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,096 0,086 0,081 0,076 0,081 0,076 0,074 0,069
Хмельницька 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Черкаська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
Чернівецька 0,47 0,41 0,40 0,38 0,42 0,40 0,36 0,34 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,112 0,098 0,096 0,090 0,100 0,096 0,086 0,081
Чернігівська 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
м. Київ 0,50 0,43 0,41 0,40 0,45 0,43 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,119 0,103 0,098 0,096 0,107 0,103 0,096 0,090
м. Севастополь 0,32 0,29 0,27 0,27 0,27 0,25 0,23 0,20 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,076 0,069 0,064 0,064 0,064 0,060 0,055 0,048 -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Спальні корпуси санаторіїв | Будинки соціального захисту, областей | | будинки-інтернати |----------------------------------------------------------------------- | поверховість |----------------------------------------------------------------------- | 2 | 3 | 4 | > 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | > 4 ------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,34 0,29 0,27 0,25 0,34 0,34 0,29 0,27 0,25 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,069 0,064 0,060 0,081 0,081 0,069 0,064 0,060
Вінницька 0,52 0,45 0,43 0,41 0,58 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,139 0,124 0,107 0,103 0,098
Волинська 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Дніпропетровська 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Донецька 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Житомирська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,58 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,139 0,124 0,107 0,103 0,098
Закарпатська 0,41 0,38 0,36 0,32 0,43 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,091 0,086 0,076 0,103 0,098 0,091 0,086 0,076
Запорізька 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Івано-Франківська 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Київська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Кіровоградська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Луганська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Львівська 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Миколаївська 0,41 0,38 0,36 0,32 0,43 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,091 0,086 0,076 0,103 0,098 0,091 0,086 0,076
Одеська 0,41 0,38 0,36 0,32 0,43 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,091 0,086 0,076 0,103 0,098 0,091 0,086 0,076
Полтавська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Рівненська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Сумська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Тернопільська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Харківська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Херсонська 0,41 0,38 0,36 0,32 0,43 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,091 0,086 0,076 0,103 0,098 0,091 0,086 0,076
Хмельницька 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Черкаська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
Чернівецька 0,49 0,41 0,40 0,38 0,52 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,117 0,098 0,096 0,091 0,124 0,117 0,098 0,096 0,091
Чернігівська 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
м. Київ 0,52 0,45 0,43 0,41 0,56 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,124 0,107 0,103 0,098 0,134 0,124 0,107 0,103 0,098
м. Севастополь 0,34 0,29 0,27 0,25 0,34 0,34 0,29 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,069 0,064 0,060 0,081 0,081 0,069 0,064 0,060 -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Підприємства побутового | Готелі, кемпінги, мотелі областей | обслуговування населення | | (окрім пралень) | |--------------------------------------------------------------- | поверховість |--------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | > 4 ----------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,25 0,25 0,22 0,22 0,34 0,29 0,27 0,25 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,060 0,053 0,053 0,081 0,069 0,064 0,060
Вінницька 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Волинська 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Дніпропетровська 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Донецька 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Житомирська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Закарпатська 0,34 0,32 0,31 0,29 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,076 0,074 0,069 0,098 0,091 0,086 0,076
Запорізька 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Івано-Франківська 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Київська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Кіровоградська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Луганська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Львівська 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Миколаївська 0,34 0,32 0,31 0,29 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,076 0,074 0,069 0,098 0,091 0,086 0,076
Одеська 0,34 0,32 0,31 0,29 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,076 0,074 0,069 0,098 0,091 0,086 0,076
Полтавська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Рівненська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Сумська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Тернопільська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Харківська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Херсонська 0,34 0,32 0,31 0,29 0,41 0,38 0,36 0,32 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,081 0,076 0,074 0,069 0,098 0,091 0,086 0,076
Хмельницька 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Черкаська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
Чернівецька 0,41 0,40 0,36 0,34 0,49 0,41 0,40 0,38 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,098 0,096 0,086 0,081 0,117 0,098 0,096 0,091
Чернігівська 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
м. Київ 0,45 0,41 0,40 0,38 0,52 0,45 0,43 0,41 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,107 0,098 0,096 0,091 0,124 0,107 0,103 0,098
м. Севастополь 0,25 0,25 0,22 0,22 0,34 0,29 0,27 0,25 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,060 0,053 0,053 0,081 0,069 0,064 0,060 ----------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Норми споживання теплоти розраховані за даними зміни
N 1 СНиП 2.04.05.91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование".
2. Контрольні показники треба приймати з коефіцієнтами
1,1 - для споруд з зовнішніми стінами із багатошарових
панелей та пористих бетонів; 1,15 - для споруд зі
стінами із цегли та крупних блоків.
3. Для унікальних споруд контрольні показники
встановлюються за погодженням з Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики України.
8. Норми споживання електричної енергії для
громадських закладів і організацій
8.1. Норми споживання електричної енергії для організацій
бюджетної сфери України розроблені у відповідності до
затвердженого Держкоменергозбереження України технічного завдання
на підставі: - діючих нормативів проектування громадських споруд; - типових проектів, за якими будувались відповідні громадські
споруди в період від 1985 року; - аналізу статистичних даних Департаменту енергозбуту
"Київенерго" з електроспоживання конкретними характерними
організаціями; - аналізу структури комунально-побутового електроспоживання в
країні за останні десять років на підставі матеріалів Мінстату
України. 8.2. Норми споживання електроенергії визначаються для
закладів (організацій) масового будівництва комплексно, вони
враховують електроспоживання всього комплексу електроприймачів,
яким оснащується заклад згідно з нормами проектування. Норми не
застосовують до будівель, закладів регіонального та
загальнодержавного значення. 8.3. Нормативи визначаються як питомі показники
електроспоживання в кВт-годинах у рік на одиницю потужності
закладу, визначену нормами проектування (дитина, учень, місце,
лікарняне ліжко, відвідування в зміну, квадратний метр корисної
площі та ін.). 8.4. Питомі розрахункові (максимальні) електричні
навантаження для громадських установ масового будівництва
зафіксовані у відомчих будівельних нормах ВСН 59-88
"Электрооборудование жилых и общественных зданий" та ВСН 97-83
"Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических
сетей". Тут подані саме комплексні усереднені електричні
навантаження, які враховують усе електричне обладнання об'єкта, що
має бути встановлене за відповідними діючими Будівельними нормами
та правилами. 8.5. Нормативи електроспоживання визначались лише для
об'єктів у системах освіти, охорони здоров'я, культури, для яких
на сьогодні зберігається фінансування з державного бюджету
України. 8.6. Перехід від питомих електричних навантажень до питомих
показників електроспоживання в кВт-год у рік здійснюється за
формулою
Wп = Pп х T, (8.1)
де Wп - показник питомого споживання електроенергії в кВт-годинах
на рік у розрахунку на одиницю комплексної характеристики
даної установи (будівлі), прийняту в названих ВСН (на
одну дитину, учня, студента, лікарняне ліжко,
відвідувача, квадратний метр корисної площі приміщень
тощо); Pп - питоме розрахункове електричне навантаження в кВт даної
установи згідно із згаданими нормативами в розрахунку на
прийняту комплексну характеристику; T - річне число годин використання розрахункового
максимального навантаження в годинах на рік.
8.7. Річне число годин використання електричного навантаження
бралося за "Пособием по проектированию городских и поселковых
сетей (к ВСН 97-83)". Визначені показники питомого електронавантаження та питомого
споживання електроенергії громадських будівель і організацій
бюджетної сфери України зведені в таблицю 8.1.
Таблиця 8.1
Питомі електронавантаження та споживання
електроенергії громадських будівель і організацій
бюджетної сфери України за ВСН 59-88 (для об'єктів
масового будівництва)
---------------------------------------------------------------------------------------- | Об'єкти масового будівництва | Одиниця | Питоме | Річне число | Показники | | | виміру | максим. | годин | річного | | | |наванта- | використання | електро- | | | | ження, | максимального | споживання на | | | | кВт | навантаження, | одиницю | | | | | годин у рік | виміру, | | | | | | кВт х год у | | | | | | рік | | | | |---------------+---------------| | | | | від | до | від | до | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Дитячі садки-ясла з кВт/місце 0,4 2200 2600 880 1040 електрифікованими
харчоблоками
2. Дитячі садки-ясла з кВт/місце 0,1 2000 2400 200 240 харчоблоками на газових
плитах
3. Загальноосвітні школи, які
працюють в одну зміну:
3.1. Загальноосвітні школи з кВт/1 учня 0,22 800 1200 176 264 електрифікованими
харчоблоками і спортзалами
3.2. Загальноосвітні школи кВт/1 учня 0,15 600 1000 90 150 без електрифікованих
харчоблоків, із спортзалами
3.3. Загальноосвітні школи з кВт/1 учня 0,15 700 1100 105 165 буфетами і спортзалами
3.4. Загальноосвітні школи кВт/1 учня 0,13 500 900 65 117 без буфетів і спортзалів
4. Загальноосвітні школи, які
працюють у дві зміни:
4.1. Загальноосвітні школи з кВт/1 учня 0,25 1120 1680 280 420 електрифікованими
харчоблоками і спортзалами
4.2. Загальноосвітні школи кВт/1 учня 0,17 840 1400 143 238 без електрифікованих
харчоблоків, із спортзалами
4.3. Загальноосвітні школи з кВт/1 учня 0,17 980 1540 167 262 буфетами і спортзалами
4.4. Загальноосвітні школи кВт/1 учня 0,16 700 1260 112 202 без буфетів і спортзалів
5. Професійно-технічні кВт/1 учня 0,4 900 1300 360 520 училища з їдальнями (без
гуртожитків)
6. Навчальні корпуси вищих і кВт/м(2) 0,04 1100 1500 44 60 середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) з кондиціонуванням
повітря
7. Навчальні корпуси вищих і кВт/м(2) 0,03 900 1300 27 39 середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) без кондиціонування
повітря
8. Лабораторні корпуси вищих кВт/м(2) 0,06 1100 1500 66 90 і середніх навчальних корисної
закладів (без їдалень) з площі
кондиціонуванням повітря
9. Лабораторні корпуси вищих кВт/м(2) 0,05 900 1300 45 65 і середніх навчальних корисної
закладів (без їдалень) без площі
кондиціонування повітря
10. Лікарні багатопрофільні з кВт/ліжко 2,2 2800 3400 6160 7480 електрифікованими
харчоблоками
11. Лікарні хірургічного кВт/ліжко 2,5 3000 3500 7500 8750 профілю з електрифікованими
харчоблоками
12. Хірургічні корпуси кВт/ліжко 0,7 2800 3200 1960 2240 лікарень (без харчоблоків)
13. Терапевтичні корпуси кВт/ліжко 0,45 2200 3000 990 1350 лікарень (без харчоблоків)
14. Радіологічні корпуси кВт/ліжко 0,6 2800 3200 1680 1920 лікарень (без харчоблоків)
15. Дитячі лікарні з кВт/ліжко 2 2800 3200 5600 6400 електрифікованими
харчоблоками
16. Терапевтичні корпуси кВт/ліжко 0,3 2200 3000 660 900 дитячих лікарень (без
харчоблоків)
17. Поліклініки кВт/відвіду- 0,15 1900 2200 285 330 вання в
зміну
18. Будинки відпочинку, кВт/місце 0,3 2000 2500 600 750 пансіонати, профілакторії
(без їдалень і
кондиціонування повітря)
19. Гуртожитки з кВт/місце 0,4 3000 3400 1200 1360 електроплитами на кухнях
20. Гуртожитки без кВт/місце 0,1 2500 3000 250 300 електроплит на кухнях
21. Дитячі табори кВт/м(2) житл. 0,02 1000 1400 20 28 приміщень
22. Палаци культури, клуби кВт/місце 0,4 1200 1800 480 720
23. Бібліотеки кВт/м(2) кор. 0,04 2000 3500 80 140 площі
24. Будівлі або приміщення кВт/м(2) 0,036 2200 3200 79 115 адміністративно-управлінських корисної
установ з їдальнями, без площі
кондиціонування повітря
25. Будівлі або приміщення кВт/м(2) 0,045 2500 3500 113 158 адміністративно-управлінських корисної
установ з їдальнями та площі
кондиціонуванням повітря
8.8. Річне число годин використання електроенергії
визначається згідно з графіком навантаження будівель і коливається
у відповідному інтервалі. У табл. 8.1 питомі показники
електроспоживання подані двома значеннями "від - до". 8.9. У паспортах типових проектів фіксується лише "споживана
потужність", що відповідає розрахунковому (максимальному)
навантаженню за ВСН 58-88. Перехід до загальних та питомих
показників споживання електричної енергії (W) виконується за
формулою 8.1 та за значеннями середніх річних годин використання
максимального навантаження (T), що наводяться в табл. 8.1, зі
зменшенням їх відповідно до п. 8.10. 8.10. У проектні розрахункові (максимальні) норми
електронавантаження та "споживану потужність" (за паспортами
типових проектів) закладені коефіцієнти запасу для забезпечення
системи електропостачання від масових пошкоджень в екстремальних
ситуаціях. Тому для наближення показників електроспоживання до
реальних рівнів при дослідженні типових проектів річні числа годин
використання потрібної потужності (T) зменшені на 35 - 50 %.
Зменшення величин T обгрунтоване аналізом звітних показників
Департаменту енергозбуту "Київенерго" за конкретними закладами. 8.11. На основі аналізу комплексу зібраних даних методами
прикладної статистики та побудови регресійних моделей залежності
питомого електроспоживання від потужності (розміру) установи (за
допомогою пакета SPSS for Windows 7,0) сформовані базові норми
витрат електроенергії для організацій бюджетної сфери, які
частково диференціюють та уточнюють чинні норми проектування (див.
табл. 8.1) у напрямку наближення їх до показників характерних
діючих об'єктів. Базові показники зведені в табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Базові норми споживання електроенергії для
організацій бюджетної сфери України
---------------------------------------------------------------- |Об'єкти масового будівництва | Одиниця | Базова норма | | | виміру | витрат | | | |електроенергії | |------------------------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | ---------------------------------------------------------------- 1. Дошкільні дитячі заклади з кВт х год. на 1500 - 400*
електрифікованими місце
харчоблоками
2. Дитячі дошкільні заклади з кВт х год. на 170 - 120*
газовими плитами на кухнях місце
3. Загальноосвітні школи з кВт х год. на 340 - 130*
електрифікованими учня
харчоблоками
4. Професійно-технічні кВт х год. на 680 - 270*
училища з електрифікованими учня
харчоблоками без гуртожитків
5. Дитячі будинки, кВт х год. на 3700 - 3000*
школи-інтернати з місце
електрифікованими
харчоблоками
6. Будинки-інтернати для кВт х год. на 4500 - 4000*
старих та інвалідів з місце
електрифікованими
харчоблоками
7. Гуртожитки з кВт х год. на 900
електроплитами на кухнях місце
8. Гуртожитки з газовими кВт х год. на 200
плитами на кухнях місце
9. Учбові корпуси вищих і кВт х год. на м(2) 45
середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) з кондиціонуванням
повітря
10. Учбові корпуси вищих і кВт х год. на м(2) 20
середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) без кондиціонування
повітря
11. Лабораторні корпуси вищих кВт х год. на м(2) 60
і середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) з кондиціонуванням
повітря
12. Лабораторні корпуси вищих кВт х год. на м(2) 30
і середніх спеціальних корисної
навчальних закладів (без площі
їдалень) без кондиціонування
повітря
13. Лікарні багатопрофільні з кВт х год. на 4200
електрифікованими ліжко
харчоблоками
14. Лікарні хірургічного кВт х год. на 5000
профілю з електрифікованими ліжко
харчоблоками
15. Дитячі лікарні з кВт х год. на 4000
електрифікованими ліжко
харчоблоками
16. Хірургічні корпуси кВт х год. на 1400
лікарень (без харчоблоків) ліжко
17. Терапевтичні корпуси кВт х год. на 700
лікарень (без харчоблоків) ліжко
18. Радіологічні корпуси кВт х год. на 1200
лікарень (без харчоблоків) ліжко
19. Терапевтичні корпуси кВт х год. на 500
дитячих лікарень (без ліжко
харчоблоків)
20. Поліклініки кВт х год. на 200
відвідування в
зміну
21. Будинки відпочинку, кВт х год. на 2600 - 2300*
пансіонати, профілакторії, місце
турбази з електрифікованими
харчоблоками (без
кондиціонування повітря)
цілорічного функціонування
22. Туристичні бази, дитячі кВт х год. на 1100 - 900*
табори з електрифікованими місце
харчоблоками (без
кондиціонування повітря)
сезонного функціонування
23. Бібліотеки та архіви кВт х год. на м(2) 75
корисної
площі
24. Палаци культури, клуби кВт х год. на 300 - 230*
місце
25. Будівлі або приміщення кВт х год. на м(2) 55
адміністративно-управлінських корисної
установ без їдалень і без площі
кондиціонування повітря
26. Будівлі або приміщення кВт х год. на м(2) 70
адміністративно-управлінських корисної
установ з їдальнями і без площі
кондиціонування повітря
27. Будівлі або приміщення кВт х год. на м(2) 90
адміністративно-управлінських корисної
установ з їдальнями і з площі
кондиціонуванням повітря
Примітка. Знаком * позначені нормативи, диференційовані за
потужністю (розміром) закладу.
8.12. Відповідно до обсягів електроспоживання громадськими
установами в регіонах України за статистичною звітністю до базових
норм вводяться регіональні коефіцієнти. Значення цих коефіцієнтів
у відносних одиницях після заокруглення з кроком 0,05 складають: 0,9 для Рівненської області; 0,95 для Донецької, Сумської, Черкаської, Чернівецької та
Чернігівської областей; 1,0 для Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської (без Києва), Кіровоградської, Луганської, Львівської,
Полтавської, Харківської та Хмельницької областей; 1,05 для Одеської, Херсонської областей та м. Києва; 1,1 для Тернопільської області; 1,2 для Автономної Республіки Крим, Миколаївської області та
м. Севастополя. 8.13. Розроблені норми витрат електричної енергії для установ
та організацій бюджетної сфери в Автономній Республіці Крим, усіх
областях, містах Києві та Севастополі систематизовані в таблицях: табл. 8.3 - для дошкільних дитячих виховних закладів з
електрифікованими харчоблоками; табл. 8.4 - для дошкільних дитячих виховних закладів з
харчоблоками на газових плитах та професійно-технічних училищ з
електрифікованими харчоблоками без гуртожитків; табл. 8.5 - для загальноосвітніх шкіл з електрифікованими
харчоблоками; табл. 8.6 - для дитячих будинків, шкіл-інтернатів,
будинків-інтернатів для старих та інвалідів з електрифікованими
харчоблоками, гуртожитків з електро- та газовими плитами на
кухнях; табл. 8.7 - для навчальних та лабораторних корпусів вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів (без їдалень), без і з
кондиціонуванням повітря; табл. 8.8 та 8.9 - для лікарень різного профілю в комплексі з
електрифікованими блоками, для окремих корпусів лікарень без
харчоблоків і для поліклінік; табл. 8.10 - для будинків відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв, турбаз з електрифікованими харчоблоками
цілорічного функціонування, турбаз, баз відпочинку, дитячих
таборів з електрифікованими харчоблоками сезонного функціонування,
бібліотек та архівів; табл. 8.11 - для палаців культури, клубів, будівель або
приміщень адміністративно-управлінських установ. 8.14. У типових проектах і при проектуванні визначається
номінальна потужність відповідних закладів, яка в ході
експлуатації об'єкта може змінюватись. 8.15. Реальна кількість дітей (учнів) у школах і
дитсадках-яслах може відрізнятись від номінальної, вона міняється
протягом календарного року. Потужність електроспоживання школи
(дитсадка) за звітний рік визначається як середня величина між
значеннями потужностей за станом на 1 січня та 1 вересня. 8.16. Норми проектування (ВСН 59-88, ВСН 97-83) дають різні
показники електронавантаження та електроспоживання для шкіл, що
працюють в одну та дві повноцінні зміни, за номінальну потужність
береться кількість учнів на першій зміні. При визначенні
номінальної потужності електроспоживання береться кількість учнів,
що навчаються у першу зміну. Кількість учнів, які навчаються у
другу зміну, не перевищує 20 % від загальної їх кількості і норми
електроспоживання для шкіл за ознакою змінності не
диференціюються, а за розрахунковий показник потужності
електроспоживання школи береться кількість учнів на обох змінах. 8.17. Для поліклінік визначається середньорічний показник
відвідуваності закладу в зміну, що визначається за формулою
Вз = 0,6Вр/Др, (8.2)

де Вз - кількість відвідувань у зміну;
Вр - загальна кількість відвідувань закладу за рік;
Др - кількість робочих днів у поточному році.
За цим показником слід визначати потужність поліклінік для
обчислення питомого електроспоживання в кВт-год у рік на одне
відвідування в зміну для реальних об'єктів. 8.18. Норми призначені для аналізу обсягів споживання
електроенергії організаціями та установами бюджетної сфери.
Першочергові заходи економії передбачають детальне обстеження цих
закладів. 8.19. Обстеження має проводитись у таких напрямках: - обстеження системи обліку електроенергії в закладі, за
наявності суборендарів (орендарів) вилучення спожитої ними
електроенергії із загальних обсягів споживання, та надалі
організація для них окремого обліку; - вивчення характерних сезонних добових (робочий, вихідний,
канікулярний день) та річного графіків електроспоживання; - обстеження режимів роботи основного електрообладнання,
встановленого в закладі, його завантаженості, виявлення
застарілого, нестандартного обладнання, аналіз доцільності його
використання; - розробка раціональних заходів економії електроенергії та
реальних лімітів на споживання її закладом. 8.20. Норми корегуються та доповнюються відповідно до
статистичної звітності за категоріями громадських організацій в
різних регіонах та населених пунктах.
Таблиця 8.3
Норми споживання електричної енергії для дошкільних
дитячих виховних закладів з електрифікованими
харчоблоками
------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Дошкільні дитячі виховні заклади з електрифікованими | | областей | харчоблоками, кВт х год на дитину, за кількістю дітей | |------------------+----------------------------------------------------------------| | | до 50 | 51-100 |101-150 |151-200 |201-250 |251-300 |понад 300 | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 1500 1200 900 750 600 500 400 Автономна 1800 1440 1080 900 720 600 480 Республіка Крим
Вінницька 1500 1200 900 750 600 500 400 Волинська 1500 1200 900 750 600 500 400 Дніпропетровська 1500 1200 900 750 600 500 400 Донецька 1425 1140 855 713 570 475 380 Житомирська 1500 1200 900 750 600 500 400 Закарпатська 1500 1200 900 750 600 500 400 Запорізька 1500 1200 900 750 600 500 400 Івано-Франківська 1500 1200 900 750 600 500 400 Київська (без Києва) 1500 1200 900 750 600 500 400 Кіровоградська 1500 1200 900 750 600 500 400 Луганська 1500 1200 900 750 600 500 400 Львівська 1500 1200 900 750 600 500 400 Миколаївська 1800 1440 1080 900 720 600 480 Одеська 1575 1260 945 788 630 525 420 Полтавська 1500 1200 900 750 600 500 400 Рівненська 1350 1080 810 675 540 450 360 Сумська 1425 1140 855 713 570 475 380 Тернопільська 1650 1320 990 825 660 550 440 Харківська 1500 1200 900 750 600 500 400 Херсонська 1575 1260 945 788 630 525 420 Хмельницька 1500 1200 900 750 600 500 400 Черкаська 1425 1140 855 713 570 475 380 Чернівецька 1425 1140 855 713 570 475 380 Чернігівська 1425 1140 855 713 570 475 380 м. Київ 1575 1260 945 788 630 525 420 м. Севастополь 1800 1440 1080 900 720 600 480
Таблиця 8.4
Норми споживання електричної енергії для дошкільних
дитячих виховних закладів з харчоблоками на газових
плитах і професійно-технічних училищ з
електрифікованими харчоблоками (без гуртожитків)
----------------------------------------------------------------- | Найменування | Дошкільні дитячі | Професійно-технічні | | областей | заклади з | училища з | | | харчоблоками на | електрифікованими | | | газових плитах, | харчоблоками без | | |кВт х год на дитину,|гуртожитків, кВт х год | | | за кількістю дітей | на учня, за кількістю | | | | учнів | | |--------------------+-----------------------| | |до 50 | 51 - |понад | до |301 -|501 -|понад| | | | 100 | 100 | 300 |500 |700 | 700 | ----------------------------------------------------------------- Базова норма 170 150 120 680 550 380 270
Автономна 204 180 144 816 660 456 324
Республіка Крим
Вінницька 170 150 120 680 550 380 270
Волинська 170 150 120 680 550 380 270
Дніпропетровська 170 150 120 680 550 380 270
Донецька 162 143 114 646 523 361 257
Житомирська 170 150 120 680 550 380 270
Закарпатська 170 150 120 680 550 380 270
Запорізька 170 150 120 680 550 380 270
Івано-Франківська 170 150 120 680 550 380 270
Київська (без Києва) 170 150 120 680 550 380 270
Кіровоградська 170 150 120 680 550 380 270
Луганська 170 150 120 680 550 380 270
Львівська 170 150 120 680 550 380 270
Миколаївська 204 180 144 816 660 456 324
Одеська 179 158 126 714 578 399 284
Полтавська 170 150 120 680 550 380 270
Рівненська 153 135 108 612 495 342 243
Сумська 162 143 114 646 523 361 257
Тернопільська 187 165 132 748 605 418 297
Харківська 170 150 120 680 550 380 270
Херсонська 179 158 126 714 578 399 284
Хмельницька 170 150 120 680 550 380 270
Черкаська 162 143 114 646 523 361 257
Чернівецька 162 143 114 646 523 361 257
Чернігівська 162 143 114 646 523 361 257
м. Київ 179 158 126 714 578 399 284
м. Севастополь 204 180 144 816 660 456 324
Таблиця 8.5
Норми споживання електричної енергії для
загальноосвітніх шкіл з електрифікованими харчоблоками
---------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Загальноосвітні школи з електрифікованими харчоблоками, | | областей | кВт х год на учня, за кількістю учнів | | |-------------------------------------------------------------| | | до 100 | 101 - | 251 - | 501 - | 1001 - |понад | | | | 250 | 500 | 1000 | 1500 |1500 | ---------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 340 320 300 230 170 130 Автономна 408 384 360 276 204 156 Республіка Крим
Вінницька 340 320 300 230 170 130 Волинська 340 320 300 230 170 130 Дніпропетровська 340 320 300 230 170 130 Донецька 323 304 285 219 162 124 Житомирська 340 320 300 230 170 130 Закарпатська 340 320 300 230 170 130 Запорізька 340 320 300 230 170 130 Івано-Франківська 340 320 300 230 170 130 Київська (без Києва) 340 320 300 230 170 130 Кіровоградська 340 320 300 230 170 130 Луганська 340 320 300 230 170 130 Львівська 340 320 300 230 170 130 Миколаївська 408 384 360 276 204 156 Одеська 357 336 315 242 179 137 Полтавська 340 320 300 230 170 130 Рівненська 306 288 270 207 153 117 Сумська 323 304 285 219 162 124 Тернопільська 374 352 330 253 187 143 Харківська 340 320 300 230 170 130 Херсонська 357 336 315 242 179 137 Хмельницька 340 320 300 230 170 130 Черкаська 323 304 285 219 162 124 Чернівецька 323 304 285 219 162 124 Чернігівська 323 304 285 219 162 124 м. Київ 357 336 315 242 179 137 м. Севастополь 408 384 360 276 204 156
Таблиця 8.6
Норми споживання електричної енергії для дитячих
будинків, шкіл-інтернатів з електрифікованими
харчоблоками, будинків-інтернатів для старих та
інвалідів з електрифікованими харчоблоками та
гуртожитків з електро- та газовими плитами на кухнях
--------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Дитячі будинки, | Будинки-інтернати | Гурто- | Гурто- | | областей | школи-інтернати з | для старих та |житки з | житки з | | | ел. харчоблоками, | інвалідів з ел. | ел. |газовими | | |кВт х год у рік на | харчоблоками, |плитами | плитами | | |дитину за кількістю |кВт х год у рік за | на | на | | | дітей | кількістю місць |кухнях | кухнях | | |--------------------+--------------------+------------------| | | до |201 - |понад | до |201 - |понад |кВт х год у рік на| | | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | місце | --------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Автономна 4440 3840 3600 5400 5040 4800 1080 240 Республіка Крим
Вінницька 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Волинська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Дніпропетровська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Донецька 3515 3040 2850 4275 3990 3800 855 190 Житомирська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Закарпатська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Запорізька 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Івано-Франківська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Київська (без 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Києва)
Кіровоградська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Луганська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Львівська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Миколаївська 4440 3840 3600 5400 5040 4800 1080 240 Одеська 3885 3360 3150 4725 4410 4200 945 210 Полтавська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Рівненська 3330 2880 2700 4050 3780 3600 810 180 Сумська 3515 3040 2850 4275 3990 3800 855 190 Тернопільська 4070 3520 3300 4950 4620 4400 990 220 Харківська 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Херсонська 3885 3360 3150 4725 4410 4200 945 210 Хмельницька 3700 3200 3000 4500 4200 4000 900 200 Черкаська 3515 3040 2850 4275 3990 3800 855 190 Чернівецька 3515 3040 2850 4275 3990 3800 855 190 Чернігівська 3515 3040 2850 4275 3990 3800 855 190 м. Київ 3885 3360 3150 4725 4410 4200 945 210 м. Севастополь 4440 3840 3600 5400 5040 4800 1080 240
Таблиця 8.7
Норми споживання електричної енергії для навчальних та
лабораторних корпусів вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів
------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Навчальні | Навчальні | Лабораторні | Лабораторні | | областей | корпуси вищих і |корпуси вищих і | корпуси вищих і |корпуси вищих і | | | середніх | середніх | середніх | середніх | | | спеціальних | спеціальних | спеціальних | спеціальних | | | навчальних | навчальних | навчальних | навчальних | | | закладів (без | закладів (без | закладів (без | закладів (без | | | їдалень) з | їдалень) без | їдалень) з | їдалень) без | | |кондиціонуванням |кондиціонування |кондиціонуванням |кондиціонування | | | повітря | повітря | повітря | повітря | | |---------------------------------------------------------------------| | | кВт х год у рік на квадратний метр корисної площі | ------------------------------------------------------------------------------------------ Базова норма 45 20 60 30 Автономна 54 24 72 36 Республіка Крим
Вінницька 45 20 60 30 Волинська 45 20 60 30 Дніпропетровська 45 20 60 30 Донецька 43 19 57 29 Житомирська 45 20 60 30 Закарпатська 45 20 60 30 Запорізька 45 20 60 30 Івано-Франківська 45 20 60 30 Київська (без Києва) 45 20 60 30 Кіровоградська 45 20 60 30 Луганська 45 20 60 30 Львівська 45 20 60 30 Миколаївська 54 24 72 36 Одеська 47 21 63 32 Полтавська 45 20 60 30 Рівненська 41 18 54 27 Сумська 43 19 57 29 Тернопільська 50 22 66 33 Харківська 45 20 60 30 Херсонська 47 21 63 32 Хмельницька 45 20 60 30 Черкаська 43 19 57 29 Чернівецька 43 19 57 29 Чернігівська 43 19 57 29 м. Київ 47 21 63 32 м. Севастополь 54 24 72 36
Таблиця 8.8
Норми споживання електричної енергії для лікарень
різного профілю з електрифікованими харчоблоками та
без них
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Лікарні | Лікарні | Дитячі лікарні з | Хірургічні | | областей |багатопрофільні з | хірургічного |електрифікованими | корпуси | | |електрифікованими | профілю з | харчоблоками |лікарень (без | | | харчоблоками |електрифікованими | |харчоблоків) | | | | харчоблоками | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | | кВт х год у рік на ліжко | -------------------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 4200 5000 4000 1400 Автономна 5040 6000 4800 1680 Республіка Крим
Вінницька 4200 5000 4000 1400 Волинська 4200 5000 4000 1400 Дніпропетровська 4200 5000 4000 1400 Донецька 3990 4750 3800 1330 Житомирська 4200 5000 4000 1400 Закарпатська 4200 5000 4000 1400 Запорізька 4200 5000 4000 1400 Івано-Франківська 4200 5000 4000 1400 Київська (без Києва) 4200 5000 4000 1400 Кіровоградська 4200 5000 4000 1400 Луганська 4200 5000 4000 1400 Львівська 4200 5000 4000 1400 Миколаївська 5040 6000 4800 1680 Одеська 4410 5250 4200 1470 Полтавська 4200 5000 4000 1400 Рівненська 3780 4500 3600 1260 Сумська 3990 4750 3800 1330 Тернопільська 4620 5500 4400 1540 Харківська 4200 5000 4000 1400 Херсонська 4410 5250 4200 1470 Хмельницька 4200 5000 4000 1400 Черкаська 3990 4750 3800 1330 Чернівецька 3990 4750 3800 1330 Чернігівська 3990 4750 3800 1330 м. Київ 4410 5250 4200 1470 м. Севастополь 5040 6000 4800 1680
Таблиця 8.9
Норми споживання електричної енергії для лікарняних
корпусів (без харчоблоків) та поліклінік
--------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Терапевтичні | Радіологічні | Терапевтичні |Поліклініки, | | областей | корпуси | корпуси |корпуси дитячих | кВт х год. у| | |лікарень (без |лікарень (без | лікарень (без | рік на | | |харчоблоків) |харчоблоків) | харчоблоків) |відвідування | | |----------------------------------------------| в зміну | | | кВт х год. у рік на ліжко | | --------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 700 1200 500 200 Автономна 840 1440 600 240 Республіка Крим
Вінницька 700 1200 500 200 Волинська 700 1200 500 200 Дніпропетровська 700 1200 500 200 Донецька 665 1140 475 190 Житомирська 700 1200 500 200 Закарпатська 700 1200 500 200 Запорізька 700 1200 500 200 Івано-Франківська 700 1200 500 200 Київська (без Києва) 700 1200 500 200 Кіровоградська 700 1200 500 200 Луганська 700 1200 500 200 Львівська 700 1200 500 200 Миколаївська 840 1440 600 240 Одеська 735 1260 525 210 Полтавська 700 1200 500 200 Рівненська 630 1080 450 180 Сумська 665 1140 475 190 Тернопільська 770 1320 550 220 Харківська 700 1200 500 200 Херсонська 735 1260 525 210 Хмельницька 700 1200 500 200 Черкаська 665 1140 475 190 Чернівецька 665 1140 475 190 Чернігівська 665 1140 475 190 м. Київ 735 1260 525 210 м. Севастополь 840 1440 600 240
Таблиця 8.10
Норми споживання електричної енергії для будинків
відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, турбаз з
електрифікованими харчоблоками цілорічного
функціонування, турбаз, баз відпочинку, дитячих
таборів з електрифікованими харчоблоками сезонного
функціонування, бібліотек та архівів
-------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Будинки відпочинку, | Туристичні бази, |Бібліотеки | | областей | пансіонати, | дитячі табори з | та архіви | | | профілакторії, | електрифікованими | | | | турбази з | харчоблоками (без | | | | електрифікованими | кондиціонування | | | | харчоблоками (без |повітря) сезонного | | | | кондиціонування | функціонування за | | | |повітря) цілорічного | кількістю місць | | | | функціонування за | | | | | кількістю місць | | | | |---------------------+-------------------+-----------| | | до 200 | понад | до 200 | понад | кВт х год.| | | | 200 | | 200 | на м(2) | | |-----------------------------------------| | | | кВт х год. у рік на місце | | -------------------------------------------------------------------------- Базова норма 2600 2300 1100 900 75
Автономна 3250 2875 1375 1125 94
Республіка Крим
Вінницька 2600 2300 1100 900 75
Волинська 2600 2300 1100 900 75
Дніпропетровська 2600 2300 1100 900 75
Донецька 2470 2185 1045 855 71
Житомирська 2600 2300 1100 900 75
Закарпатська 2730 2415 1155 945 79
Запорізька 2600 2300 1100 900 75
Івано-Франківська 2600 2300 1100 900 75
Київська (без Києва) 2600 2300 1100 900 75
Кіровоградська 2600 2300 1100 900 75
Луганська 2600 2300 1100 900 75
Львівська 2600 2300 1100 900 75
Миколаївська 3250 2875 1375 1125 94
Одеська 2860 2530 1210 990 83
Полтавська 2600 2300 1100 900 75
Рівненська 2340 2070 990 810 68
Сумська 2470 2185 1045 855 71
Тернопільська 2860 2530 1210 990 83
Харківська 2600 2300 1100 900 75
Херсонська 2730 2415 1155 945 79
Хмельницька 2600 2300 1100 900 75
Черкаська 2470 2185 1045 855 71
Чернівецька 2470 2185 1045 855 71
Чернігівська 2470 2185 1045 855 71
м. Київ 2730 2415 1155 945 79
м. Севастополь 3250 2875 1375 1125 94
Таблиця 8.11
Норми споживання електричної енергії для палаців
культури, клубів та адміністративно-управлінських установ
-------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Палаци | Будівлі або | Будівлі або | Будівлі або | | областей | культури, | приміщення | приміщення | приміщення | | | клуби, |адміністративно- |адміністративно- |адміністративно- | | |кВт х год. | управлінських | управлінських | управлінських | | |у рік на | установ без | установ з | установ з | | | місце за | їдалень і без | їдальнями, без | їдальнями і з | | | кількістю | кондиціонування | кондиціонування |кондиціонуванням | | | місць | повітря | повітря | повітря | | |-----------+-----------------------------------------------------| | | < | > | кВт х год. у рік на м(2) корисної площі | | | 250 | 250 | | -------------------------------------------------------------------------------------- Базова норма 300 230 55 70 90 Автономна 375 288 69 88 113 Республіка Крим
Вінницька 300 230 55 70 90 Волинська 300 230 55 70 90 Дніпропетровська 300 230 55 70 90 Донецька 285 219 52 67 86 Житомирська 300 230 55 70 90 Закарпатська 315 242 58 74 95 Запорізька 300 230 55 70 90 Івано-Франківська 300 230 55 70 90 Київська (без 300 230 55 70 90 Києва)
Кіровоградська 300 230 55 70 90 Луганська 300 230 55 70 90 Львівська 300 230 55 70 90 Миколаївська 375 288 69 88 113 Одеська 330 253 61 77 99 Полтавська 300 230 55 70 90 Рівненська 270 207 50 63 81 Сумська 285 219 52 67 86 Тернопільська 330 253 61 77 99 Харківська 300 230 55 70 90 Херсонська 315 242 58 74 95 Хмельницька 300 230 55 70 90 Черкаська 285 219 52 67 86 Чернівецька 285 219 52 67 86 Чернігівська 285 219 52 67 86 м. Київ 315 242 58 74 95 м. Севастополь 375 288 69 88 113

Заступник начальника управління
правового та адміністративного
забезпечення енергозбереження В.І.Яковенко
Додаток 1
до розділу 6 Міжгалузевих норм
споживання електричної та теплової
енергії для установ і організацій
бюджетної сфери України
Основні кліматологічні дані й коефіцієнти для
розрахунку споживання теплоти на опалення, вентиляцію
та гаряче водопостачання для установ і організацій
бюджетної сфери
--------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування областей |t |t |t | n | K' | K'' | K' | K'' | K та населених пунктів | р.о. | р.в. | сер.о.| о | о | о | в | в | г.в. ------------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 --------------------------------------------------------------------------------------------- АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Алупка -5 1,5 5,3 120 1590 36576 1478 24384 23760* Алушта -8 0,3 4,5 139 1732 45036 1696 30024 23532* Бахчисарай -14 -2,7 2,7 154 1767 56549 1821 37699 23352* Гаспра -5 1,5 5,3 120 1590 36576 1478 24384 23760* Гурзуф -5 1,0 5,1 128 1723 39629 1554 26419 23664* Джанкой -17 -5 1,5 160 1810 63360 1837 42240 23280* Євпаторія -16 -3 2,4 149 1641 55786 1771 37190 23412* Керч -16 -4,1 1,9 160 1818 61824 1865 41216 23280* Красногвардійське -17 -5,0 1,6 166 1867 65338 1894 43558 23208* Красноперекопськ -17 -5,7 1,1 163 1889 66113 1860 44075 23244* Кореїз -6 1,3 5,2 126 1613 38707 1545 25805 23688* Нижньогірський -16 -4,8 1,7 160 1841 62592 1830 41728 23280* Олександрівка -21 -9,4 -1,1 181 2127 82970 2019 55314 17350* Олександрія -21 -9,3 -1,0 179 2093 81624 1993 54416 17306* Роздольне -17 -5,6 1,1 164 1900 66518 1879 44346 23232* Саки -15 -3,8 2,2 154 1770 58397 1786 38931 23352* Севастополь -11 -0,1 4,4 137 1542 44717 1647 29811 23556* Симеїз -4 1,6 5,4 116 1594 35078 1426 23386 23808* Симферополь -16 -4 1,9 158 1796 61051 1850 40701 23304* Советський -16 -4,8 1,7 160 1841 62592 1830 41728 23280* Старий Крим -16 -4,5 1,8 165 1887 64152 1901 42768 23220* Судак -12 -1,0 3,7 142 1624 48734 1710 32490 23496* Феодосія -15 -2 2,9 144 1581 52186 1740 34790 23472* Черноморське -15 -3,3 2,5 157 1770 58404 1828 38936 23316* Ялта -6 1 5,2 126 1613 38707 1518 25805 23688* У середньому по -12 -2,2 3,1 146 1740 52210 1723 34806 23448* Республіці Крим
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Бар -21 -9,7 -1,1 189 2221 86638 2085 57758 17522 Бершадь -20 -8,7 -0,6 180 2115 80352 2006 53568 17328 Вінниця -21 -10 -1,1 189 2221 86638 2063 57758 17522 Гайсин -21 -9,4 -0,9 185 2152 83916 2042 55944 17436 Гнівань -21 -9,7 -1,1 188 2210 86179 2074 57453 17501 Жмеринка -21 -9,6 -1,0 188 2198 85728 2071 57152 17501 Калинівка -21 -9,8 -1,1 190 2233 87096 2089 58064 17544 Козятин -21 -9,8 -1,0 191 2233 87096 2089 58064 17566 Крижопіль -21 -9,5 -1,0 183 2140 83448 2023 55632 17393 Липовець -22 -10,4 -1,2 192 2212 88474 2077 58982 17587 Літин -21 -9,7 -1,0 189 2210 86184 2074 57456 17522 Могилів-Подільський -19 -7,6 0,2 171 2019 74693 1902 48701 17134 Немирів -21 -9,3 -0,9 187 2175 84823 2071 56549 17479 Теплик -21 -9,5 -1,0 187 2186 85272 2067 56848 17479 Томашпіль -21 -9,5 -1,0 186 2175 84816 2056 56544 17458 Тростянець -21 -9,4 -0,8 184 2129 83021 2020 55347 17414 Тульчин -21 -9,2 -0,9 186 2163 84369 2068 56246 17458 Хмільник -21 -9,4 -0,8 190 2198 85728 2086 57152 22920* Шаргород -21 -9,4 -0,9 187 2175 84823 2064 56549 17479 Ямпіль -20 -7,8 -0,6 178 2091 79459 2053 52973 17285 У середньому по -21 -10 -1,1 189 2221 86638 2063 57758 17522 області
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Володимир-Волинський -20 -8,2 0,0 188 2137 81216 2067 54144 17501 Горохів -20 -8,5 -0,2 186 2138 81245 2044 54163 17458 Іваничі -20 -8,2 0,0 188 2137 81216 2067 54144 17501 Камінь-Каширський -20 -8,4 -0,2 187 2150 81682 2063 54465 17479 Ківерці -20 -8,5 -0,2 187 2150 81682 2055 54454 17479 Ковель -20 -8,2 0,1 191 2159 82054 2088 54702 17566 Локачі -20 -8,4 -0,1 188 2149 81667 2062 54445 17501 Луцьк -20 -8,5 -0,2 187 2150 81682 2055 54454 17479 Любешів -20 -8,6 -0,3 189 2184 83009 2080 55339 17522 Любомль -20 -8,1 0,0 190 2160 82080 2097 54720 17544 Маневичі -20 -8,7 -0,3 191 2208 83887 2095 55925 17566 Нововолинськ -20 -8,2 0,0 188 2137 81216 2067 54144 17501 Рожище -20 -8,5 -0,2 187 2150 81682 2055 54454 17479 Стара Вижівка -20 -8,1 0,0 188 2137 81216 2074 54144 17501 Торчин -20 -8,5 -0,2 187 2150 81682 2055 54454 17479 У середньому по -20 -8,0 -0,2 187 2150 81682 2094 54454 17479 області
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Апостолове -23 -8,8 -0,8 177 1948 79862 1987 53242 23076* Васильківка -24 -9,9 -1,4 181 2006 84274 2014 56182 23028* Верхньодніпровськ -22 -10,0 -1,5 182 2129 85176 2028 56784 23016* Дніпродзержинськ -24 -9,2 -1,0 182 1976 82992 2034 55328 23016* Дніпропетровськ -23 -9,0 -1,0 175 1946 79800 1970 53200 23100* Жовті Води -24 -9,3 -0,9 183 1976 83009 2027 55339 23004* Кривий Ріг -23 -8,7 -0,6 178 1938 79459 1984 52973 23064* Кринички -24 -9,8 -1,3 180 1985 83376 1999 55584 23040* Магдалинівка -22 -10,2 -1,6 184 2164 86554 2046 57702 22992* Марганець -23 -8,0 -0,8 171 1882 77155 1978 51437 23148* Нікополь -23 -8,0 -0,8 171 1882 77155 1978 51437 23148* Новомосковськ -23 -9,8 -1,4 183 2078 85205 2043 56803 23004* Орджонікідзе -23 -8,6 -0,8 174 1915 78509 1968 52339 23112* Павлоград -24 -9,5 -1,1 180 1965 82512 2000 55008 23040* П'ятихатки -24 -9,3 -0,9 183 1976 83009 2027 55339 23004* Синельникове -24 -9,8 -1,3 182 2007 84302 2022 56202 23016* Широке -23 -8,7 -0,7 176 1926 78989 1972 52659 23088* У середньому по -23 -9,0 -1,0 175 1946 79800 1970 53200 23100* області
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Авдіївка -25 -10,5 -1,7 184 2023 86996 2035 57997 17414 Артемівськ -25 -10,3 -1,5 183 1992 85644 2018 57096 17393 Волноваха -25 -10,4 -1,7 184 2023 86995 2042 57997 17414 Володимирівка -25 -10,2 -1,6 182 1991 85613 2024 57075 17371 Горлівка -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Дебальцеве -26 -11,7 -2,3 189 2093 92081 2067 61387 17522 Дзержинськ -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Добропілля -25 -10,4 -1,5 184 2003 86112 2021 57408 17414 Докучаєвськ -25 -10,0 -1,5 180 1959 84240 2006 56160 17328 Донецьк -25 -10,4 -1,8 183 2022 86962 2041 57974 17393 Донське -25 -10,4 -1,7 184 2023 86995 2042 57997 17414 Дружківка -26 -10,9 -1,9 185 2008 88356 2038 58904 17436 Єнакієве -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Кірове -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Костянтинівка -26 -10,9 -1,9 185 2008 88356 2038 58904 17436 Краматорськ -26 -10,9 -1,9 185 2008 88356 2038 58904 17436 Красноармійськ -25 -10,4 -1,5 184 2003 86112 2021 57408 17414 Красний Лиман -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Макіївка -26 -11,2 -2,1 184 2017 88762 2027 59174 17414 Маріуполь -23 -8,8 -0,8 177 1948 79862 1986 53242 17263 Новоазовськ -23 -8,8 -0,8 177 1948 79862 1987 53242 17263 Новгородське -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Новоселівка -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Олександрівка -25 -10,4 -1,8 183 2022 86962 2041 57974 17393 Старобешеве -25 -10,0 -1,5 180 1959 84240 2006 56160 17328 Слов'янськ -25 -10,3 -1,5 181 1970 84708 1995 56472 17350 Сніжне -25 -10,6 -2,0 184 2054 88320 2059 58880 17414 Торез, Шахтарськ,
Амвросіївка -25 -10,6 -2,0 184 2054 88320 2059 58880 17414 Харцизськ -26 -11,2 -2,1 184 2017 88762 2027 59174 17414 Южнокомунарськ -25 -10,8 -1,8 186 2056 88387 2046 58925 17458 Ясинувата -25 -10,5 -1,7 184 2023 86995 2035 57997 17414 У середньому по -23 -10,0 -1,8 183 2121 86962 2070 57974 17393 області
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Андрушівка -21 -9,5 -0,9 192 2233 87091 2111 58061 17587 Бердичів -21 -9,8 -1,1 192 2257 88013 2111 58675 17587 Городниця -21 -9,3 -0,7 192 2209 86170 2104 57446 17587 Ємільчине -21 -9,5 -0,8 194 2244 87533 2122 58355 17630 Житомир -22 -9,4 -0,8 192 2166 86630 2108 57754 17587 Коростень -21 -9,8 -1,0 194 2268 88464 2121 58976 17630 Коростишів -21 -9,4 -0,9 188 2187 85277 2075 56851 17501 Лугини -21 -9,7 -0,9 196 2280 88906 2140 59270 17674 Малин -21 -9,7 -0,9 193 2245 87545 2107 58363 17609 Народичі -22 -10,0 -1,0 194 2212 88464 2106 58976 17630 Новоград-Волинський -21 -9,3 -0,7 192 2209 86170 2104 57446 17587 Овруч -22 -10,0 -1,0 195 2223 88920 2117 59280 17652 Олевськ -21 -9,3 -0,6 195 2232 87048 2126 58032 17652 Радомишль -21 -9,8 -1,1 192 2257 88013 2111 58675 17587 Черняхів -21 -9,4 -0,8 192 2221 86630 2108 57754 17587 У середньому по -22 -9,0 -0,8 192 2166 86630 2139 57754 17587 області
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Берегове -18 -6,4 1,1 153 1724 62057 1696 41371 23364* Великий Березний -19 -7,6 0,6 171 1930 71410 1860 47606 23148* Виноградів -19 -7,2 0,8 158 1763 65222 1725 43482 23304* Воловець -20 -8,8 -0,2 197 2264 86050 2141 57366 22836* Іршава -19 -7,2 0,8 158 1763 65222 1725 43482 22304* Мукачеве -19 -7,0 1,4 163 1755 64939 1732 43293 23244* Перечин -19 -7,4 1,0 169 1864 68952 1810 45968 23172* Рахів -20 -8,4 0,1 181 2046 77758 1964 51838 23028* Свалява -19 -7,0 1,4 165 1777 65736 1753 43824 23220* Солотвина -19 -7,7 0,7 168 1885 69754 1809 46502 23184* Тячів -20 -8,1 0,4 165 1834 69696 1780 46464 23220* Ужгород -18 -6,2 1,6 162 1771 63763 1757 42509 23256* Хуст -20 -8,2 0,2 164 1844 70061 1783 46707 23232* Чинадієве -19 -7,0 1,4 165 1777 65736 1753 43824 23220* Чоп -18 -6,9 0,5 164 1913 68880 1844 45920 23232* У середньому по -18 -6 1,6 162 1771 63763 1771 42509 23256* області
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Бердянськ -19 -7,3 0 168 1962 72576 1912 48384 23184* Василівка -23 -8,5 -0,4 174 1874 76838 1933 51226 23112* Веселе -19 -7,6 -0,1 171 2008 74282 1934 49522 23148* Вільнянськ -23 -9,1 -1,0 178 1980 81168 1997 54112 23064* Гуляйполе -24 -9,1 -0,9 179 1933 81194 1997 54130 23052* Запоріжжя -22 -8,0 -0,4 174 1921 76838 1970 51226 23112* Кам'янка-Дніпровська -23 -8,0 -0,8 171 1882 77155 1978 51437 23148* Мелітополь -19 -7,3 0,2 170 1963 72624 1914 48416 23160* Молочанськ -23 -8,3 -0,4 174 1874 76838 1948 51226 23112* Новомиколаївка -23 -8,3 -0,4 174 1874 76838 1948 51226 23112* Оріхів -24 -9,1 -0,9 179 1933 81194 1997 54130 23052* Приморськ -19 -7,3 0 172 2008 74304 1958 49536 23136* Пологи -24 -9,1 -0,9 179 1933 81194 1997 54130 23052* Токмак -23 -8,3 -0,4 174 1874 76838 1948 51226 23112* Якимівка -19 -7,3 0,2 170 1963 72624 1914 48416 23160* У середньому по -22 -8,0 -0,4 174 1921 76838 1970 51226 23112* області
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Богородчани -20 -8,4 -0,2 187 2150 81682 2063 54454 17479 Болехів -19 -7,2 0,5 188 2134 78960 2089 52640 17501 Брошнів-Осада -20 -7,9 -0,1 188 2149 81667 2102 54445 17501 Бурштин -21 -9,0 -0,1 184 2049 79930 1974 53286 17414 Верховина -22 -10,2 -0,8 209 2358 94301 2229 62867 17954 Войнилів -21 -9,0 -0,1 184 2049 79930 1974 53286 17414 Ворохта -22 -10,2 -0,5 215 2387 95460 2257 63640 18084 Вигода -19 -7,6 0,5 188 2134 78960 2056 52640 17501 Галич -21 -9,0 -0,1 184 2049 79930 1974 53286 17414 Городенка -20 -8,7 -0,2 183 2104 79934 1996 53290 17393 Ділятин -20 -8,0 0,2 185 2080 79032 2026 52688 17436 Долина -19 -7,6 0,5 188 2134 78960 2056 52640 22944* Заболотів -21 -9,2 -0,3 184 2072 80813 1981 53875 17414 Івано-Франківськ -20 -9,0 -0,1 184 2103 79930 1974 53286 17414 Калуш -21 -8,8 -0,1 184 2049 79930 1988 53286 17414 Коломия -21 -9,2 -0,3 184 2072 80813 1981 53875 17414 Косів -20 -8,7 -0,2 192 2207 83866 2094 55910 17587 Кути -20 -8,7 -0,2 192 2207 83866 2094 55910 17587 Надвірна -20 -8,2 0,2 187 2102 79886 2033 53258 17479 Рогатин -20 -8,4 -0,1 190 2172 82536 2084 55024 17544 Рожнятів -20 -8,5 -0,1 186 2126 80798 2033 53866 17458 Снятин -20 -8,5 -0,2 182 2092 79498 2000 52998 17371 Солотвин -20 -8,4 -0,2 187 2150 81682 2063 54454 17479 Тлумач -20 -8,7 -0,1 184 2103 79930 1996 53286 17414 Тисмениця -20 -8,7 -0,1 184 2103 79930 1996 53286 17414 Яблонів -22 -9,4 -0,5 185 2054 82140 1999 54760 17436 Яремча -19 -7,8 0,4 194 2215 81946 2117 54630 22872* У середньому по -20 -9,0 -0,1 184 2103 79930 1974 53286 17414 області
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Баришівка -22 -10,1 -1,4 191 2223 88930 2110 59286 17566 Біла Церква -21 -9,8 -1,2 188 2221 86630 2077 57754 17501 Богуслав -21 -9,6 -1,1 187 2198 85721 2071 57147 17479 Бориспіль -22 -10,1 -1,3 192 2223 88934 2110 59290 17587 Бородянка -22 -10,1 -1,2 193 2223 88934 2110 59290 17609 Боярка -22 -10,1 -1,2 193 2223 88934 2110 59290 17609 Бровари -22 -10,1 -1,3 192 2223 88934 2110 59290 17587 Буча -22 -10,1 -1,2 193 2223 88934 2110 59290 17609 Васильків -22 -10,1 -1,4 191 2223 88930 2110 59286 17566 Вишгород -22 -10,1 -1,2 193 2223 88934 2110 59290 17609 Вишневе -22 -10,0 -1,1 187 2143 85721 2041 57147 17479 Володарка -21 -9,9 -1,2 189 2233 87091 2081 58061 17522 Ірпінь -22 -10,1 -1,2 193 2223 88934 2110 59290 17609 Кагарлик -21 -9,6 -1,1 187 2198 85721 2071 57147 17479 Київ -22 -10 -1,1 187 2143 85721 2041 57147 17479 Макарів -21 -9,9 -1,1 192 2257 88013 2103 58675 17587 Миронівка -21 -9,6 -1,1 187 2198 85721 2071 57147 17479 Переяслав-Хмельницький -22 -10,2 -1,5 190 2223 88920 2102 59280 17544 Поліське -22 -10,0 -1,0 193 2200 88008 2095 58672 17609 Сквира -21 -9,8 -1,2 188 2221 86630 2077 57754 17501 Ставище -22 -10,2 -1,3 190 2200 88008 2081 58672 17544 Тараща -21 -9,6 -1,1 187 2198 85721 2071 57147 17479 Тетіїв -22 -10,2 -1,3 190 2200 88008 2081 58672 17544 Фастів -22 -10,8 -1,3 190 2200 88008 2037 58672 17544 Чорнобиль -22 -10,4 -1,4 192 2235 89395 2098 59597 17587 Яготин -22 -10,4 -1,5 192 2246 89856 2109 59904 17587 У середньому по -22 -10 -1,1 187 2143 85721 2041 57147 17479 області
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Бобринець -21 -9,1 -0,9 180 2094 81648 2009 54432 17328 Гайворон -20 -8,7 -0,6 180 2115 80352 2006 53568 17328 Добровеличківка -21 -9,2 -0,9 181 2105 82102 2012 54734 17350 Долинська -21 -9,6 -1,2 182 2150 83866 2026 55910 17371 Знаминка -22 -9,9 -1,3 184 2131 85229 2037 56819 17414 Кіровоград -21 -9,2 -1,0 180 2105 82080 2012 54720 17328 Мала Виска -21 -9,5 -1,1 184 2163 84346 2045 56230 17414 Новомиргород -21 -9,5 -1,1 184 2163 84346 2045 56230 17414 Новоукраїнка -21 -9,2 -0,9 181 2105 82102 2012 54734 17350 Онуфріївка -21 -9,8 -1,2 180 2127 82944 1989 55296 17328 Петрове -21 -9,5 -1,2 182 2150 83866 2033 55910 17371 Улянівка -20 -8,7 -0,6 180 2115 80352 2006 53568 17328 У середньому по -22 -9 -1,0 185 2109 84360 2083 56240 17436 області
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Антрацит -26 -11,7 -2,5 189 2113 92988 2087 61992 17522 Брянка -25 -10,6 -1,8 182 2011 86486 2016 57658 17371 Луганськ -25 -10,4 -1,6 180 1969 84672 1988 56448 17328 Комунарськ -26 -11,7 -2,5 189 2113 92988 2087 61992 17522 Краснодон -26 -11,3 -2,2 185 2038 89688 2041 59792 17436 Красний Луч -26 -11,7 -2,5 189 2113 92988 2087 61992 17522 Кремінна -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Лисичанськ -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Марківка -23 -11,4 -2,1 186 2188 89726 2035 59818 17458 Мілове -23 -11,4 -2,2 187 2211 90658 2056 60438 17479 Молодогвардійськ -26 -11,4 -2,3 186 2060 90619 2055 60413 17458 Новопсков -23 -11,1 -2,0 184 2154 88320 2023 58880 17414 Первомайськ -26 -11,3 -2,1 186 2039 89726 2042 59818 17458 Перевальськ -25 -10,6 -1,8 182 2011 86486 2016 57658 17371 Ровеньки -26 -11,7 -2,5 189 2113 92988 2087 61992 17522 Рубіжне -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Сватове -23 -11,1 -2,0 187 2189 89760 2056 59840 17479 Свердловськ -26 -11,7 -2,5 189 2113 92988 2087 61992 17522 Сєверодонецьк -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Слав'яносербськ -26 -11,1 -2,0 184 2007 88320 2023 58880 17414 Старобільськ -23 -11,1 -2,0 184 2154 88320 2023 58880 17414 Стаханів -26 -11,3 -2,1 186 2039 89726 2042 59818 17458 Суходільськ -26 -11,6 -2,4 187 2081 91555 2062 61037 17479 У середньому по -25 -10,0 -1,6 180 1969 84672 2016 56448 17328 області
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Белз -20 -7,9 0,0 188 2137 81216 2091 54144 17501 Бібрка -20 -8,2 0,0 191 2171 82512 2099 55008 17566 Борислав -19 -7,7 0,6 186 2099 77674 2015 51782 17458 Броди -20 -8,0 0,1 186 2103 79906 2049 53270 17458 Брюховичі -19 -8,6 -0,2 191 2255 83429 2091 55619 17566 Буськ -19 -7,3 0,3 186 2135 79013 2082 52675 17458 Великі Мости -20 -8,0 0,0 188 2137 81216 2082 54144 17501 Винники -20 -8,6 -0,2 191 2195 83429 2091 55619 17566 Глиняни -19 -7,3 0,3 186 2135 79013 2082 52675 17458 Городок -19 -7,4 0,3 182 2090 77314 2029 51542 17371 Дрогобич -19 -7,8 0,6 186 2099 77674 2007 51782 17458 Добромиль -20 -8,4 0,0 197 2240 85104 2149 56736 17695 Жидачів -19 -7,8 0,5 185 2100 77700 2008 51800 17436 Жовква -20 -8,0 0,3 185 2068 78588 2015 52392 17436 Золочів -20 -8,0 0,2 185 2080 79032 2026 52688 17436 Івано-Франкове -19 -7,5 0,3 188 2158 79862 2088 53242 17501 Кам'янка-Бузька -20 -8,0 0,3 185 2068 78588 2015 52392 17436 Комарне -19 -7,3 0,4 186 2123 78566 2070 52378 17458 Львів -19 -9,0 -0,2 191 2255 83429 2060 55619 17566 Мостиська -19 -7,5 0,6 184 2077 76838 2009 51226 17414 Миколаїв -19 -7,3 0,4 186 2123 78566 2070 52378 17458 Перемишляни -20 -8,2 0,0 191 2171 82512 2099 55008 17566 Пустомити -19 -7,3 0,4 186 2123 78566 2070 52378 17458 Рава-Руська -19 -7,7 0,3 188 2158 79862 2072 53242 17501 Радехів -20 -8,0 0,0 188 2137 81216 2082 54144 17501 Рудки -20 -7,6 0,6 184 2022 76838 2001 51226 17414 Самбір -19 -7,6 0,6 184 2077 76838 2001 51226 17414 Сколе -19 -7,8 0,4 191 2180 80678 2085 53786 17566 Сокаль -19 -7,9 0,0 188 2195 81216 2091 54144 17501 Старий Самбір -20 -7,5 0,5 186 2056 78120 2042 52080 17458 Стебник -19 -7,5 0,8 186 2075 76781 2007 51187 17458 Стрий -19 -7,6 0,6 184 2077 76838 2001 51226 17414 Судова Вишня -19 -7,5 0,6 183 2065 76421 1998 50947 17393 Трускавець -19 -7,0 0,9 185 2052 75924 2025 50616 22980* Турка -21 -9,6 -0,8 202 2337 91142 2202 60762 17803 Угнів -19 -7,7 0,3 188 2158 79862 2072 53242 17501 Ходорів -20 -8,1 0,1 190 2148 81624 2085 54416 17544 Хирів -20 -8,4 0,0 197 2240 85104 2149 56736 17695 Червоноград -19 -7,9 0,0 188 2195 81216 2091 54144 17501 Яворів -19 -7,5 0,4 185 2112 78144 2043 52096 17436 У середньому по -19 -9 -0,2 191 2255 83429 2060 55619 17566 області
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Баштанка -20 -8,3 -0,3 176 2034 77299 1959 51533 23088* Братське -20 -8,3 -0,4 176 2045 77722 1970 51814 23088* Веселинове -20 -8,2 -0,4 176 2045 77722 1978 51814 23088* Вознесенськ -20 -8,2 -0,4 176 2045 77722 1978 51814 23088* Доманівка -20 -8,3 -0,4 176 2045 77722 1970 51814 23088* Миколаїв -20 -7,0 0,4 165 1834 69696 1859 46464 23220* Нова Одеса -20 -8,1 -0,5 177 2068 78588 2007 52392 23076* Новий Буг -20 -8,4 -0,5 176 2056 78144 1973 52096 23088* Очаків -18 -6,4 0,7 163 1880 67678 1849 45118 23244* Первомайськ -20 -8,4 -0,4 175 2034 77280 1952 51520 23100* Снігурівка -20 -7,9 -0,3 176 2034 77299 1990 51533 23068* У середньому по -20 -7,0 0,4 165 1834 69696 1859 46464 23220* області
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Ананьїв -19 -7,5 0,1 171 1985 73462 1921 48974 23148* Арциз -15 -6,2 1,0 162 2003 66096 1821 44064 23256* Балта -20 -8,7 -0,6 178 2091 79459 1984 52973 23064* Білгород-Дністровський -14 -5,2 1,2 157 1978 63302 1819 42202 23316* Березівка -19 -7,3 0,2 170 1963 72624 1914 48416 23160* Болград -15 -6,4 1,0 159 1966 64872 1772 43248 23292* Велика Михайлівка -20 -8,0 -0,2 172 1977 75130 1926 60086 23136* Вилкове -13 -4,4 2,0 151 1870 57984 1726 38656 23388* Ізмаїл -14 -5,0 1,7 153 1870 59854 1735 39902 23364* Іллічівськ -15 -5,0 1,3 157 1907 62926 1824 41950 23316* Кілія -14 -4,8 1,9 152 1835 58733 1717 39155 23376* Котовськ -20 -8,7 -0,6 178 2091 79459 1984 52973 23064* Любашівка -20 -9,0 -0,6 178 2091 79459 1962 52973 23064* Одеса -18 -6,0 1,0 165 1870 67320 1870 44880 23220* Овідіополь -14 -5,2 1,2 157 1978 63302 1819 42202 23316* Рені -14 -5,0 1,7 153 1870 59854 1735 39902 23364* Роздільна -19 -7,7 0,0 170 1985 73440 1905 48960 23160* Сарата -15 -6,2 1,0 162 2003 66096 1821 44064 23256* Тарутине -15,2 -6,8 0,8 164 2039 67699 1820 45133 23232* Татарбунари -15 -6,2 1,0 162 2003 66096 1821 44064 23256* У середньому по -16 -6,5 0,8 164 1991 67699 1842 45133 23232* області
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Гадяч -23 -11,1 -1,9 193 2248 92177 2112 61451 17609 Гребінка -22 -10,4 -1,6 190 2234 89376 2098 59584 17544 Зіньків -23 -11,1 -2,1 190 2236 91656 2100 61104 17544 Карлівка -22 -10,9 -1,9 187 2233 89311 2060 59541 17479 Кобеляки -22 -10,1 -1,5 183 2141 85644 2032 57096 17393 Кременчук -21 -9,3 -0,9 180 2094 81648 1994 54432 17328 Лохвиця -22 -10,6 -1,8 190 2257 90288 2105 60192 17544 Лубни -22 -10,5 -1,8 188 2233 89338 2090 59558 17501 Миргород -22 -10,4 -1,5 188 2200 87984 2065 58656 22944* Нові Санжари -22 -10,5 -1,7 185 2187 87468 2046 58312 17436 Пирятин -22 -10,4 -1,6 187 2199 87965 2065 58643 17479 Полтава -23 -11,0 -1,9 187 2178 89311 2053 59541 17479 Решетилівка -22 -10,8 -1,9 187 2233 89311 2067 59541 17479 Хорол -22 -10,8 -1,8 189 2245 89813 2079 59875 17522 Чутове -23 -11,0 -2,0 189 2213 90720 2086 60480 17522 У середньому по -23 -11,0 -1,9 187 2178 89311 2053 59541 17479 області
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Березне -20 -8,8 -0,4 190 2208 83904 2087 55936 17544 Гоща -21 -9,1 -0,5 191 2174 84804 2086 56536 17566 Дубно -20 -8,4 0,0 188 2137 81216 2051 54144 17501 Дубровиця -20 -8,8 -0,4 190 2208 83904 2087 55936 17544 Здолбунів -20 -8,2 -0,2 187 2150 81682 2078 54454 17479 Костопіль -21 -9,0 -0,5 191 2174 84804 2094 56536 17566 Млинів -20 -8,4 0,0 189 2149 81648 2062 54432 17522 Острог -20 -8,5 -0,2 189 2173 82555 2077 55037 17522 Рівне -21 -9 -0,5 191 2174 84804 2094 56536 17566 Рокитне -21 -9,2 -0,5 193 2197 85692 2100 57128 17609 Сарни -20 -8,8 -0,4 190 2208 83904 2087 55936 17544 Червоноармійськ -20 -8,0 0,1 186 2103 79906 2049 52370 17458 У середньому по -21 -9 -0,5 191 2174 84804 2094 56536 17566 області
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Білопілля -20 -11,8 -2,6 195 2351 96408 2157 64272 17652 Буринь -23 -11,5 -2,3 195 2317 95004 2147 63336 17652 Глухів -24 -11,9 -2,5 198 2319 97416 2172 64944 17717 Конотоп -23 -11,3 -2,2 193 2382 93566 2129 62378 17609 Краснопілля -23 -11,7 -2,5 194 2328 95448 2142 63632 17630 Кролевець -23 -11,2 -2,0 195 2283 93600 2137 62400 17652 Лебедин -23 -11,2 -1,7 191 2203 90305 2062 60203 17566 Охтирка -23 -11,3 -1,9 192 2236 91699 2086 61133 17587 Путивль -23 -11,5 -2,3 195 2317 95004 2147 63336 17652 Ромни -23 -11,2 -2,2 193 2282 93566 2136 62378 17609 Середина-Буда -24 -12,0 -2,5 202 2366 99384 2208 66256 17803 Суми -24 -12 -2,5 195 2284 95940 2132 63960 17652 Тростянець -23 -11,1 -1,9 193 2304 92177 2118 61451 17609 Шостка -23 -11,8 -2,3 196 2329 95491 2136 63661 17674 Ямпіль -23 -11,8 -2,3 196 2329 95491 2136 63661 17674 У середньому по -24 -12 -2,5 195 2284 95940 2132 63960 17652 області
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Бережани -20 -8,5 -0,2 188 2161 82118 2066 54746 17501 Борщів -21 -9,0 -0,5 186 2118 82584 2039 55056 17458 Бучач -20 -8,7 -0,3 185 2138 81252 2029 54168 17436 Вишнівець -21 -8,7 -0,4 189 2140 83462 2084 55642 17522 Гусятин -21 -9,2 -0,6 187 2140 83477 2046 55651 17479 Заліщики -20 -8,7 -0,3 185 2138 81252 2029 54168 17436 Збараж -21 -9,1 -0,6 191 2186 85262 2097 56842 17566 Зборів -21 -9,1 -0,4 190 2151 83904 2064 55936 17544 Козова -21 -9,1 -0,4 189 2140 83462 2053 55642 17522 Кременець -20 -8,1 0,0 186 2115 80352 2052 53568 17458 Копичинці -21 -9,1 -0,6 186 2129 83030 2043 55354 17458 Макулинці -21 -9,1 -0,5 190 2163 84360 2075 56240 17544 Монастириська -20 -8,7 -0,3 185 2138 81252 2029 54168 17436 Підволочиськ -21 -9,2 -0,7 192 2209 86170 2112 57446 17587 Підгайці -20 -8,7 -0,3 185 2138 81252 2029 54168 17436 Почаїв -20 -8,1 0,0 186 2115 80352 2052 53568 17458 Скала-Подільська -21 -9,0 -0,5 186 2118 82584 2039 55056 17458 Скалат -21 -9,1 -0,6 192 2198 85709 2108 57139 17587 Теребовля -21 -9,1 -0,6 192 2198 85709 2108 57139 17587 Тернопіль -21 -9 -0,5 190 2163 84360 2083 56240 17544 Товсте -21 -8,9 -0,4 186 2106 82138 2036 54758 17458 Чортків -20 -8,7 -0,3 185 2138 81252 2029 54168 17436 Шумське -21 -9,1 -0,5 192 2186 85248 2097 56832 17587 У середньому по -21 -9 -0,5 190 2163 84360 2083 56240 17544 області
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Балаклія -22 -10,9 -1,9 185 2209 88356 2038 58904 17436 Барвінкове -23 -11,1 -2,0 186 2126 89280 2045 59520 17458 Богодухів -23 -11,3 -2,1 193 2271 93103 2118 62069 17609 Борова -23 -11,0 -2,0 188 2201 90240 2074 60160 17501 Валки -23 -11,2 -2,1 191 2247 92138 2104 61426 17566 Вовчанськ -23 -11,2 -2,2 191 2258 92597 2114 61731 17566 Готвальт -22 -11,1 -2,1 187 2255 90209 2067 60139 17479 Дворічна -23 -11,0 -1,9 187 2178 89311 2053 59541 17479 Дергачі -22 -10,9 -1,9 190 2269 90744 2093 60496 17544 Зачепилівка -22 -10,9 -2,1 187 2255 90209 2081 60139 17479 Золочів -23 -11,4 -2,2 193 2282 93566 2122 62378 17609 Ізюм -22 -10,4 -1,7 182 2151 86050 2020 57366 17371 Красноград -22 -10,9 -2,1 187 2255 90209 2081 60139 17479 Краснокутськ -23 -11,3 -2,1 192 2259 92621 2107 61747 17587 Куп'янськ -23 -11,3 -2,1 188 2212 90691 2063 60461 17501 Лозова -23 -11,1 -2,0 186 2178 89280 2038 59520 17458 Люботин -23 -11,2 -2,1 189 2224 91174 2082 60782 17522 Мерефа -23 -11,2 -2,1 189 2224 91174 2082 60782 17522 Первомайський -23 -11,2 -2,1 192 2259 92621 2115 61747 17587 Харків -23 -11 -2,1 189 2224 91174 2096 60782 17522 Чугуїв -22 -11,1 -2,1 187 2255 90209 2067 60139 17479 Шевченкове -23 -11,3 -2,1 188 2212 90691 2063 60461 17501 У середньому по -23 -11 -2,1 189 2224 91174 2096 60782 17522 області
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Асканія-Нова -18 -6,9 0,5 169 1972 70980 1900 47320 23172* Берислав -19 -7,3 0,2 167 1928 71342 1880 47562 23196* Велика Олександрівка -19 -7,8 -0,1 170 1996 73848 1908 49232 23160* Генічеськ -19 -6,3 0,6 163 1840 68069 1867 45379 23244* Гола Пристань -18 -6,2 0,9 162 1847 66485 1832 44323 23256* Каховка -19 -7,3 0,0 170 1985 73440 1935 48960 23160* Нова Каховка -18 -6,7 0,6 166 1925 69322 1871 46214 23208* Скадовськ -18 -5,9 1,0 164 1859 66912 1866 44608 23232* Херсон -19 -7 0,6 167 1885 69739 1860 46493 23296* Цюрупинськ -18 -6,3 0,8 163 1869 67286 1846 44858 23244* Чаплинка -18 -6,8 0,6 166 1925 69322 1863 46214 23208* У середньому по -19 -7 0,6 167 1885 69739 1860 46493 23296* області
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Віньківці -21 -9,8 -0,8 190 2198 85728 2056 57152 17544 Волочиськ -21 -9,2 -0,7 192 2209 86170 2112 57446 17587 Городок -21 -9,2 -0,7 188 2163 84374 2068 56250 17501 Дережня -21 -9,6 -0,9 191 2221 86638 2093 57758 17566 Дунаївці -21 -9,8 -1,0 190 2222 86640 2078 57760 17544 Ізяслав -21 -9,2 -0,7 191 2198 85721 2101 57147 17566 Кам'янець-Подільський -20 -8,6 -0,3 180 2080 79056 1981 52704 17328 Красилів -21 -9,2 -0,6 189 2163 84370 2068 56246 17522 Летичів -21 -9,4 -0,7 191 2198 85721 2086 57147 17566 Нова Ушиця -21 -9,2 -0,6 185 2117 82584 2024 55056 17436 Полонне -21 -9,5 -0,7 192 2209 86170 2089 57446 17587 Славута -21 -9,1 -0,6 190 2175 84816 2086 56544 17544 Стара Ушиця -20 -8,8 -0,4 182 2115 80371 1999 53581 17371 Стара Синява -21 -9,4 -0,8 190 2198 85728 2086 57152 17544 Старокостянтинів -21 -9,3 -0,7 190 2186 85272 2082 56848 17544 Теофіполь -21 -9,0 -0,4 193 2185 85229 2104 56819 17609 Чемерівці -21 -9,2 -0,6 188 2152 83923 2057 55949 17501 Хмельницький -21 -9 -0,6 191 2186 85262 2105 56842 17566 Шепетівка -21 -9,2 -0,7 191 2198 85721 2102 57147 17566 Ярмолинці -21 -9,2 -0,7 189 2175 84823 2079 56549 17522 У середньому по -21 -9 -0,6 191 2186 85262 2105 56842 17566 області
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Ватутіне -21 -9,2 -0,8 185 2140 83472 2046 55648 17436 Городище -21 -9,2 -0,8 181 2094 81667 2002 54445 17350 Жашків -22 -10,2 -1,3 190 2200 88008 2081 58672 17544 Звенигородка -21 -9,1 -0,8 184 2129 83021 2042 55347 17414 Золотоноша -21 -9,8 -1,4 185 2209 86136 2066 57424 17436 Кам'янка -21 -9,2 -0,9 184 2140 83462 2046 55642 17414 Канів -21 -9,8 -1,2 185 2186 85248 2044 56832 17436 Корсунь-Шевченківський -21 -9,2 -0,8 181 2094 81667 2002 54445 17350 Монастирище -22 -10,0 -1,3 187 2165 86618 2062 57746 17479 Сміла -21 -9,3 -1,0 183 2140 83448 2038 55632 17393 Тальне -21 -9,6 -1,2 188 2221 86630 2093 57754 17501 Умань -21 -9,6 -1,2 189 2233 87091 2104 58061 17522 Христинівка -22 -10 -1,3 187 2165 86613 2062 57746 17479 Черкаси -21 -9 -1,0 189 2155 86184 2129 57456 17522 Чигирин -21 -9,1 -0,9 180 2094 81648 2009 54432 17328 Шпола -21 -9,3 -0,8 186 2152 83923 2049 55949 17458 У середньому по -22 -9 -1,0 189 2155 86184 2128 57456 17522 області
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Берегомет -21 -9,3 -0,3 190 2140 83448 2038 55632 17544 Вашківці -20 -8,5 -0,2 181 2081 79061 1989 52707 17350 Вижниця -21 -9,3 -0,3 190 2140 83448 2038 55632 17544 Герца -20 -8,6 -0,2 179 2058 78187 1960 52125 17306 Глибока -22 -9,8 -0,5 189 2098 83916 2012 55944 17522 Заставна -21 -8,9 -0,5 184 2095 81696 2025 54464 17414 Кіцмань -20 -8,5 -0,2 182 2092 79498 2000 52998 17371 Новоселиця -20 -8,6 -0,2 179 2058 78187 1960 52125 17306 Путила -22 -10,4 -0,5 220 2442 97680 2293 65120 18192 Сокиряни -21 -9,1 -0,7 182 2094 81682 2009 54454 17371 Сторожинець -21 -9,3 -0,3 190 2140 83448 2038 55632 17544 Хотин -20 -8,6 -0,3 180 2080 79056 1981 52704 17328 Чернівці -20 -9 -0,2 179 2058 78187 1931 52125 17306 У середньому по -20 -9 -0,2 179 2058 78187 1931 52125 17306 області
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Бахмач -23 -11,3 -2,2 193 2282 93566 2129 62378 17609 Бобровиця -22 -10,4 -1,6 190 2234 89376 2098 59584 17544 Борзна -23 -11,0 -2,2 193 2282 93566 2151 62378 17609 Варва -22 -10,6 -1,7 192 2269 90778 2116 60518 17587 Городня -25 -10,8 -1,8 195 2155 92664 2145 61776 17652 Замглай -25 -10,8 -1,8 195 2155 92664 2145 61776 17652 Ічня -23 -11,1 -2 193 2259 92640 2122 61760 17609 Козелець -22 -10,4 -1,6 192 2258 90317 2120 60211 17587 Корюківка -23 -11,8 -2,3 198 2353 96466 2158 64310 17717 Мена -23 -11,2 -2,1 195 2294 94068 2148 62712 17652 Ніжин -22 -10,6 -1,8 192 2281 91238 2127 60826 17587 Новгород-Сіверський -23 -11,8 -2,3 198 2353 96466 2158 64310 17717 Носівка -22 -10,8 -1,8 192 2281 91238 2112 60826 17587 Остер -22 -10,0 -1,4 191 2223 88930 2117 59286 17566 Прилуки -22 -10,6 -1,7 192 2269 90778 2116 60518 17587 Ріпки -25 -10,8 -1,8 195 2155 92664 2145 61776 17652 Семенівка -26 -11,3 -2,1 199 2182 95998 2184 63998 17738 Сосниця -23 -11,2 -2,1 195 2294 94068 2148 62712 17652 Талалаївка -23 -11,1 -2,1 191 2247 92138 2111 61426 17566 Чернігів -23 -10 -1,7 191 2203 90305 2150 60203 17566 Щорс -25 -10,8 -1,8 195 2206 92664 2145 61776 17652 У середньому по -23 -10 -1,7 191 2202 90305 2150 60203 17566 області --------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Наведені дані взяті за Нормами та вказівками по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових
та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні (КТМ 204 України 244-94). 2. Коефіцієнт K' розрахований за формулою (6.3), K'' - за
о о формулою (6.6), K' - за формулою (6.11), K'' - за формулою
в в (6.14), К - за формулою (6.25).
г.в
3. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при умові, що t =
о о вн
18 град.C. Для будинків, де потрібно підтримувати внутрішню
температуру t вн вище або нижче + 18 град.C (18 град.C < t вн <=
= 22 град.C або 18 град.C > t вн >= 16 град.C), перерахунок
виконується за формулою (6.7). 4. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при t = 18 град.C і
в в вн z = 16 год. Для будов, де 16 год < z >= 24 год або 16 год > z>=
>= 8 год, перерахунок виконують за формулами (6.7) і (6.15). 5. Коефіцієнт K розрахований при таких даних: tх.з. = 5
г.в град.C; t = 15 град.C; b = 0,8; для курортних та південних
х.л. міст b = 1,5 та позначено знаком (*). При початкових даних, що
відрізняються від прийнятих, коефіцієнт Kг.в підлягає перерахунку. 6. Значення t стосується будівель, що споруджені до
р.в 1985 року. Для будівель, споруджених після 1985 року, t = t
р.в р.о.
Додаток 2
до розділу 6 Міжгалузевих норм
споживання електричної та теплової
енергії для установ і організацій
бюджетної сфери України
Питомі характеристики опалення капітальних будівель,
збудованих до 1930 р., ккал/(куб. м х год х град.C)
-------------------------------------------------------------------------- Об'єм будівель | Для районів із зовнішньою температурою повітря за зовнішнім |---------------------------------------------------------- обміром, куб. м| менше мінус |від мінус 20 град.C | більше мінус | 30 град.C |до мінус 30 град.C | 30 град.C -------------------------------------------------------------------------- 500 - 2000 0,37 0,41 0,45
2000 - 5000 0,28 0,3 0,38
5000 - 10000 0,24 0,265 0,285
10000 - 15000 0,21 0,23 0,25
15000 - 25000 0,195 0,21 0,23
Більше 25000 0,185 0,195 0,215 --------------------------------------------------------------------------
Примітка. Питомі характеристики опалення капітальних будівель
прийняті за даними "Норм и указаний по нормированию
расхода топлива и тепловой энергии на отопление жилых
и общественных зданий, а также на хозяйственно-бытовые
нужды по Украинской ССР", затверджених постановою
Держплану УРСР від 22 березня 1982 року N 25.
Додаток 3
до розділу 6 Міжгалузевих норм
споживання електричної та теплової
енергії для установ і організацій
бюджетної сфери України
Питомі характеристики опалення громадських будівель з
розрахунковою температурою приміщень + 18 град.C для
районів із зовнішньою температурою мінус 30 град.C,
ккал/(куб. м х год х град.C)
-------------------------------------------------------------------------- Об'єм будівель за | Споруджених зовнішнім обміром, |--------------------------------------------------- куб. м | до 1958 р. | після 1958 р. -------------------------------------------------------------------------- 100 0,74 0,92
200 0,66 0,82
300 0,62 0,78
400 0,60 0,74
500 0,58 0,71
600 0,56 0,69
700 0,54 0,68
800 0,53 0,67
900 0,52 0,66
1000 0,51 0,65
1100 0,50 0,62
1200 0,49 0,60
1300 0,48 0,59
1400 0,47 0,58
1500 0,47 0,57
1700 0,46 0,55
2000 0,45 0,53
2500 0,44 0,52
3000 0,43 0,50
3500 0,42 0,48
4000 0,40 0,47
4500 0,39 0,46
5000 0,38 0,45
6000 0,37 0,43
7000 0,36 0,42
8000 0,35 0,41
9000 0,34 0,40
10000 0,33 0,39
11000 0,32 0,38
12000 0,31 0,38
13000 0,30 0,37
14000 0,30 0,37
15000 0,29 0,37
20000 0,28 0,37
25000 0,28 0,37
30000 0,28 0,36
35000 0,28 0,35
40000 0,27 0,35
45000 0,27 0,34
50000 0,26 0,34 -------------------------------------------------------------------------- Примітка. Питомі характеристики опалення будівель прийняті за
даними довідкового посібника М.М.Апарцева "Наладка
водяных систем централизованного теплоснабжения".
Додаток 4
до розділу 6 Міжгалузевих норм
споживання електричної та теплової
енергії для установ і організацій
бюджетної сфери України
Норми споживання гарячої води споживачами, л/добу
-------------------------------------------------------------- Споживачі |Одиниця виміру | Норма -------------------------------------------------------------- Адміністративні будівлі 1 працюючий 5
Клуби 1 місце 2,6
Дитячі ясла-садки:
з денним перебуванням дітей:
з їдальнями, що працюють на 1 дитина 11,5
напівфабрикатах
з їдальнями, що працюють на - " - 25
сировині, та пральнями,
обладнаними автоматичними
пральними машинами
з цілодобовим перебуванням дітей:
з їдальнями, що працюють на - " - 21,4
напівфабрикатах
з їдальнями, що працюють на - " - 28,5
сировині, та пральнями,
обладнаними автоматичними
пральними машинами
Школи-інтернати з приміщеннями:
учбовими (з душовими при 1 учень і 1 2,7
гімнастичних залах) викладач у
зміну спальними - " - 30
Загальноосвітні школи з душовими - " - 3
при гімнастичних залах та
їдальнями, що працюють на
напівфабрикатах
Те саме з подовженим днем - " - 3,4
Лабораторії вищих та середніх 1 прилад у 112
спеціальних навчальних закладів зміну
Навчальні заклади (у тому числі 1 учень і 1 6
вищі та середні спеціальні) з викладач
душовими при гімнастичних залах
і буфетами, що реалізують готову
продукцію
Поліклініки та амбулаторії 1 хворий за 5,2
зміну
Лікарні:
з загальними ваннами та 1 ліжко 75
душовими
із санітарними вузлами, - " - 90
наближеними до палат
інфекційні - " - 110
Санаторії та будинки відпочинку:
з ваннами при всіх житлових 1 ліжко 120
кімнатах
з душами при всіх житлових - " - 75
кімнатах
Професійно-технічні училища з 1 учень і 1 8
душовими при гімнастичних залах викладач у
та їдальнями, що працюють на зміну
напівфабрикатах
Підприємства громадського харчування:
для приготування їжі:
що реалізується в обідньому 1 умовна 12,7
залі страва
що продається додому - " - 11,2
для приготування напівфабрикатів:
м'ясних 1 т 3100
рибних - " - 700
овочевих - " - 800
кулінарних - " - 1200 --------------------------------------------------------------вгору