Документ z0196-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2019, підстава - z0427-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012  № 44


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів№ 44 від 07.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1339 від 17.12.2012
№ 866 від 09.10.2013
№ 26 від 27.01.2014
№ 1207 від 17.12.2014
№ 289 від 04.03.2015
№ 1308 від 31.12.2015
№ 28 від 02.02.2016
№ 523 від 02.06.2016
№ 44 від 07.02.2017
№ 712 від 22.08.2017
№ 340 від 02.03.2018
№ 700 від 17.08.2018
№ 123 від 27.03.2019}

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1207 від 17.12.2014. № 44 від 07.02.2017}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за № 144/18882.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Перший заступник Міністра

А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.01.2012 № 44
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
07.02.2017 № 44)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 196/20509

ПОРЯДОК
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

{У тексті Порядку слова "Казначейство України", "Мінфін України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство" та "Мінфін" у відповідних відмінках; слово "квартальна" в усіх відмінках замінено словами "квартальна (проміжна)" у відповідних відмінках; слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України.

Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної (проміжної) і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів.

2. Бюджетна звітність має бути достовірною. Інформація, наведена у бюджетній звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

3. Бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства).

4. Бюджетна звітність має містити інформацію про виконання кошторисів та/або планів використання бюджетних коштів.

5. Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної (проміжної) бюджетної звітності є період, що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна (проміжна) бюджетна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев’ять місяців звітного року.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Звітним періодом для складання річної бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено іншого періоду у випадках, визначених законодавством.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені протягом звітного року, є період від їх створення до кінця звітного року.

Звітним періодом для бюджетних установ, що створені та припиняють свою діяльність у зв'язку із закінченням строку, на який вони створювались, протягом звітного року, є період від дати створення до дати припинення діяльності таких бюджетних установ.

Звітним періодом для бюджетних установ, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

6. Розпорядники бюджетних коштів, підпорядкованість яких згідно із законодавством України з початку нового бюджетного періоду та/або протягом звітного періоду була змінена, бюджетну звітність складають та подають за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, в обсязі річної звітності. За новою підпорядкованістю такі розпорядники бюджетних коштів складають і подають бюджетну звітність як новоутворені залежно від того, яка звітність складається та подається (місячна, квартальна (проміжна), річна).

7. Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня (далі - розпорядники вищого рівня), до мережі яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. У бюджетній звітності такими розпорядниками бюджетних коштів показники на початок звітного року не зазначаються.

Розпорядники вищого рівня, до мережі яких включені новоутворені розпорядники бюджетних коштів, у зведеній бюджетній звітності враховують дані бюджетної звітності таких розпорядників бюджетних коштів.

8. Розпорядники бюджетних коштів, які припинили свою діяльність згідно із законодавством України протягом звітного періоду, складають бюджетну звітність в обсязі річної і подають розпорядникам вищого рівня, до мережі яких вони були включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У бюджетній звітності таких розпорядників бюджетних коштів показників на кінець звітного періоду не повинно бути.

Розпорядники вищого рівня у разі виключення зі своєї мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) у зв'язку з припиненням їх діяльності у зведеній бюджетній звітності показники на початок року зазначають без змін.

9. Форми бюджетної звітності складаються у гривнях з копійками.

10. Форми бюджетної звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних у графах та рядках проставляються прочерки.

Додаткові показники у форми бюджетної звітності вводити забороняється.

При складанні звітів за формою № 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 - про заборгованість за бюджетними коштами у формі потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, зазначається фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт.

При складанні звітів за бюджетними програмами, кошториси за якими відповідно до законодавства не складаються, у формах бюджетної звітності показники «Затверджено на звітний рік» заповнюються відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених розписом бюджету.

{Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

11. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

12. Дані (показники) про операції, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом розпорядників бюджетних коштів (наприклад, розрахунки з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів, розрахунки за депонованою заробітною платою тощо), у звітах про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м), про надходження і використання коштів спеціального фонду (форма № 4д, № 4м), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) не відображаються.

13. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, включених до своєї мережі, додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію відповідно до законодавства України щодо виконання бюджетних програм, за якими вони включені до мережі.

До відокремлених структурних підрозділів розпорядника та одержувача бюджетних коштів, які не є юридичними особами та включені до мережі розпорядника бюджетних коштів, застосовуються положення, визначені для розпорядника та одержувача бюджетних коштів.

{Пункт 13 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац перший пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС «Є-Звітність»).

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації щодо порядку роботи в АС «Є-Звітність».

При поданні звітності до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС «Є-Звітність».

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС «Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.

{Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

15. Дані бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної бюджетної звітності, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, у терміни, встановлені Казначейством та органами Казначейства у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.

{Абзац перший пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Казначейства, вважаються остаточними.

Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

{Абзац третій пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС «Є-Звітність»);

{Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).

{Абзац пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

При перевірці Казначейством зведеної бюджетної звітності головних розпорядників, поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу, візуються (засвідчуються підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці) лише окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1.

{Абзац шостий пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї бюджетної звітності додають форми бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Зведена бюджетна звітність обласних державних адміністрацій перевіряється та візується відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку та подається Казначейству.

{Абзац восьмий пункту 15 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Віза органу Казначейства засвідчує, що бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

У разі неподання на звітну дату бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (далі - заходи ООС), до зведеної бюджетної звітності включаються показники бюджетної звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

{Абзац десятий пункту 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

У разі коли при складанні форм бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

Дані такої бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.

16. Зведена бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної бюджетної звітності окремо подають зведену бюджетну звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної (проміжної) та річної бюджетної звітності подають окремі зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів):

щодо розпорядників бюджетних коштів;

щодо одержувачів бюджетних коштів;

загальний зведений звіт.

17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби). За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи або уповноваженою особою та керівником самостійного структурного підрозділу. Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС «Є-Звітність» накладається кваліфікований електронний підпис.

{Абзац перший пункту 17 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Розпорядники бюджетних коштів, до мережі яких включені розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС, вносять в АС «Є-Звітність» наявні показники звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На форми бюджетної звітності та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності накладається електронний цифровий підпис, який підтверджує правильність внесення цих показників в АС «Є-Звітність».

{Пункт 17 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.

Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також номери додатків за формами, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС «Є-Звітність» кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.

{Абзац четвертий пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

{Пункт 17 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

{Пункт 18 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

18. Квартальна (проміжна) та річна бюджетна звітність подається до органів Казначейства в терміни, встановлені для фінансової звітності.

Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.

Терміни (графіки) подання бюджетної звітності встановлюються органами Казначейства із застосуванням АС «Є-Звітність».

{Пункт 18 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Головні розпорядники затверджують терміни подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами, включеними до їх мережі, з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання бюджетної звітності до органів Казначейства.

ІІ. Склад звітності та періодичність її подання за належністю

1. Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м) (додаток 3);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);

{Абзац сьомий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).

2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7);

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8).

3. Фондами складається та подається Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9).

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

4. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці (додаток 10) та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності.

5. Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у формах:

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11);

{Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами (додаток 12);

{Абзац третій пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 13);

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 14);

{Абзац шостий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 15);

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 16);

Довідка про депозитні операції (додаток 17);

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 18);

{Абзац одинадцятий пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 19);

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 20);

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 21);

Довідка про використання іноземних грантів (додаток 22);

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 23);

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 24);

Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 25);

{Абзац пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 26);

Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток 27).

{Абзац пункту 5 розділу II в редакції Наказів Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}

6. Розпорядниками бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:

1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 2-4, 6-8), визначеними абзацами третім - п'ятим, сьомим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.

Розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форми місячної бюджетної звітності (додатки 2-4) не складають та до органів Казначейства не подають.

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної (проміжної) бюджетної звітності не складаються та до органів Казначейства не подаються;

2) квартальна (проміжна) та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1 - 8), визначеними абзацами другим - дев'ятим пункту 1 цього розділу.

Елементи квартальної (проміжної) бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11, 15-17, 19-27) згідно з абзацами другим, шостим-восьмим, десятим-вісімнадцятим пункту 5 цього розділу.

{Абзац пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}

Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10) згідно з пунктом 4 цього розділу та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 11-27) згідно з абзацами другим - вісімнадцятим пункту 5 цього розділу.

{Абзац пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}

7. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, що включені до їх мережі, квартальну (проміжну) і річну зведену бюджетну звітність складають в обсязі, визначеному підпунктом 2 пункту 6 цього розділу.

8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами встановлені бюджетні призначення.

За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів головні розпорядники коштів державного бюджету складають та подають Казначейству Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) при складанні та поданні бюджетної звітності за своїми операціями.

{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

9. Головні розпорядники коштів державного бюджету зведену квартальну (проміжну) і річну бюджетну звітність подають:

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Казначейству;

Рахунковій палаті.

Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку Казначейством, подаються до Мінфіну у паперовому вигляді або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

{Абзац четвертий пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017, № 340 від 02.03.2018}

10. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квартальну (проміжну) і річну бюджетну звітність подають до органу Казначейства.

Копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку в органах Казначейства, подаються до відповідних фінансових органів.

{Абзац другий пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

11. Одержувачами бюджетних коштів бюджетна звітність складається та подається:

1) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 4, 6-8), визначеними абзацами четвертим - сьомим пункту 2 цього розділу.

Одержувачі бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями форму місячної бюджетної звітності (додаток 4) не складають та до органів Казначейства не подають;

2) квартальна (проміжна) та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 1, 3, 4, 6-8), визначеними абзацами другим - сьомим пункту 2 цього розділу.

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної (проміжної) бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.

12. Фондами складається та подається квартальна (проміжна) та річна звітність до Казначейства і Мінфіну за формою (додаток 9), визначеною пунктом 3 цього розділу, та з урахуванням вимог пункту 5 розділу I цього Порядку.

{Абзац перший-третій пункту 12 розділу II замінено абзацом першим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Показники квартальної (проміжної) та річної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 10).

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном.

ІІІ. Порядок заповнення форм бюджетної звітності

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів про отримані і використані бюджетні асигнування загального фонду державного або місцевих бюджетів згідно з кошторисом (планом використання бюджетних коштів) та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 2д, № 2м (додаток 1) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» у преамбулі форми не заповнюються.

Заповнення окремих граф форми № 2д, № 2м здійснюється у такому порядку:

у графі 4 «Затверджено на звітний рік» проставляється затверджена в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису (плану використання бюджетних коштів) протягом звітного періоду;

у графі 5 «Затверджено на звітний період (рік)» проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 «Видатки та надання кредитів - усього» цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 «Оплата праці», 2120 «Нарахування на оплату праці», 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали», 2230 «Продукти харчування», 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм», 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2700 «Соціальне забезпечення», 5000 «Інші видатки».

Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють;

у графі 6 «Залишок на початок звітного року» - залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

у графі 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображаються суми коштів загального фонду бюджету, які фактично надійшли на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки коштів на валютних рахунках;

у графі 8 «Касові за звітний період (рік)» відображається сума касових видатків та наданих кредитів загального фонду бюджету, тобто здійснення видатків та надання кредитів, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями. Суми касових видатків та наданих кредитів зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків та наданих кредитів, які були проведені в поточному році;

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

{Абзац дванадцятий пункту 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

у графі 9 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» квартальної (проміжної) бюджетної звітності записується залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

У річній бюджетній звітності залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок з реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1) і відображають відповідну інформацію у графах 7 та 9.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

2. Про надходження і використання коштів спеціального фонду розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) такі форми звітності:

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).

{Абзац шостий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів складають та подають у складі бюджетної звітності тільки ті форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6), за показниками яких затверджено кошториси (плани використання бюджетних коштів) та проведені відповідні господарські операції за відповідними джерелами надходжень та напрямами їх використання.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведених звітів форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» у преамбулі форми не заповнюються.

Форми звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються і заповнюються у такому порядку:

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) складається бюджетними установами, що мають право відповідно до законодавства України отримувати: плату за послуги, надання яких пов'язане з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 3) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують кошти, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти; кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки;

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій).

{Абзац дванадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

У разі наявності залишків коштів на особових рахунках та банківських рахунках для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів головні розпорядники коштів місцевих бюджетів та розпорядники коштів місцевих бюджетів нижчого рівня, що мають свою мережу, окремо складають Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4) і відображають відповідну інформацію у графах 9, 12 та 13;

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5) складається розпорядниками бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кредитами (позиками) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій. У звіт включаються також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

У разі якщо операції здійснюються за декількома видами іноземних валют, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається за кожним цифровим кодом валюти, а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

{Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

Окремі графи бюджетної звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 2-6) заповнюються у такому порядку:

у графах «Затверджено на звітний рік» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д (додатки 2-5) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів);

у графі «Затверджено на звітний рік, грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається річна сума планових показників, у тому числі за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, затверджених кошторисом (планом використання бюджетних коштів) у зведеному звіті, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.

Якщо протягом звітного періоду (року) до кошторису (плану використання бюджетних коштів) були внесені зміни, в цій графі проставляються бюджетні призначення з урахуванням унесених змін;

у графі «Затверджено на звітний період (рік)» за формами № 4-3д, № 4-3м (додаток 4) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 «Видатки та надання кредитів - усього» цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 «Оплата праці», 2120 «Нарахування на оплату праці», 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали», 2230 «Продукти харчування», 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм», 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2700 «Соціальне забезпечення», 5000 «Інші видатки».

Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють;

у графах «Залишок на початок звітного року, усього» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

у графах «Залишок на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У формі № 4-3д, № 4-3м (додаток 4) залишків грошових коштів на початок звітного року не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі «Залишок на початок звітного року» форми № 4-4д (додаток 5) наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графах «Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта» та «Залишок коштів на початок звітного року - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України.

Перерахування іноземної валюти у гривневий еквівалент здійснюється в установленому порядку;

у графі «Перераховано залишок» відображається сума коштів спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графах «Перераховано залишок - ін. валюта» та «Перераховано залишок - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі «Отримано залишок» (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2) відображається сума коштів минулого бюджетного періоду, що була отримана у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду (року). У формі така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

{Абзац тридцять другий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.

У цій графі наводиться також сума курсової різниці, визначена в установленому порядку на залишки коштів, розміщених на валютному рахунку;

у графах «Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта» та «Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума коштів, отримана відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у графі «Курсова різниця - грн» (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) довідково наводиться сума курсової різниці, на яку збільшилися або зменшилися надходження у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн»;

у графах «Касові за звітний період (рік)» форми № 4-4д (додаток 5) та «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, та/або з рахунків в установах банків. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки та/або на рахунки в установах банків на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;

у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, усього» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) відображається загальна сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету;

у графі «Касові за звітний період (рік) - у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, що була направлена на погашення заборгованості загального фонду бюджету, які перераховані з рахунків в установах банків у національній валюті;

у графі «Касові за звітний період (рік), усього» форми № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 4-3м (додатки 3, 4) відображається загальна сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих у органах Казначейства, та/або з рахунків в установах банків. Видатки та надані кредити зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки та/або на рахунки в установах банків на відновлення касових видатків та наданих кредитів поточного бюджетного року;

у графі «Касові за звітний період (рік), у тому числі перераховані з рахунків в установах банків» форм № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м (додатки 3, 4) відображається сума касових видатків та наданих кредитів спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків в установах банків у національній валюті;

у графах «Касові за звітний період (рік) - ін. валюта» та «Касові за звітний період (рік) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума касових видатків та наданих кредитів, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

{Абзац сорок другий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

{Абзац сорок третій пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

{Абзац сорок четвертий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

{Абзац сорок п'ятий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

{Абзац сорок шостий пункту 2 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 712 від 22.08.2017}

у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), усього» у формах № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) бюджетної звітності наводяться залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

у графах «Залишок на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м (додатки 2, 3) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;

у графі «Залишок на кінець звітного періоду (року)» у формі № 4-4д (додаток 5) бюджетної звітності залишки коштів наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графах «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - ін. валюта» та «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - грн» форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду відповідно в іноземній валюті та перерахована в національну валюту України;

у формах № 4-3д, № 4-3м та № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 4, 6) бюджетної звітності залишки коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У річній бюджетній звітності за формами № 4-3д, № 4-3м та № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додатки 4, 6) залишків грошових коштів на кінець звітного періоду не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом. У разі наявності такі залишки відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Обсяг залишків на звітну дату повинен відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних рахунків органів Казначейства та поточних рахунків в установах банків на відповідну звітну дату.

Показник за рядком 010 «Надходження коштів - усього» форм бюджетної звітності № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-4д (додатки 2, 3, 5) у графі «Затверджено на звітний рік» відображає загальну суму за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку «Фінансування» проставляються суми залишків грошових коштів, що склалися на спеціальних реєстраційних рахунках та/або на рахунках в установах банків на початок звітного року, за умови внесення на цю суму змін до кошторису. Обсяги фінансування враховуються у загальній сумі надходжень.

При перерахуванні власних надходжень, отриманих у звітному періоді, у частині плати за послуги у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень розпорядники бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) відображають їх у звіті форми № 4-1д, № 4-1м (додаток 2) як зменшення доходів.

Розпорядники бюджетних коштів, що отримують ці кошти, відображають їх як надходження доходів.

3. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 7) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д, № 7м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м (додаток 7) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Зведена бюджетна звітність складається за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих рядків та граф бюджетної звітності за формою № 7д, № 7м (додаток 7) здійснюється у такому порядку:

рядок 010 «Доходи» заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, та коштами, що отримуються вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти);

у рядку 010 «Доходи» відображається загальною сумою дебіторська, у тому числі нарахована сума відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги), та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету. У цьому рядку графа «кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» не заповнюється;

у рядку 020 «Видатки - усього на утримання установи» відображається загальна сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів);

рядки з 030 до 570 включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

рядки з 390 до 570 у місячній бюджетній звітності не заповнюються;

у графі 4 «Дебіторська заборгованість на початок звітного року, усього» наводиться сума дебіторської заборгованості, що відповідає даним графи «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» річної бюджетної звітності за формою № 7д, № 7м (додаток 7) за попередній звітний рік;

у графі 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;

у графі 6 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена» із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату;

у графі 7 «Дебіторська заборгованість, списана за період з початку звітного року» наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 8 «Кредиторська заборгованість на початок звітного року, усього» наводиться сума кредиторської заборгованості, що відповідає даним графи «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» форми № 7д, № 7м (додаток 7) річної бюджетної звітності за попередній звітний період;

у графі 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках;

у графі 10 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги;

у графі 11 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав;

у графі 12 «Кредиторська заборгованість, списана за період з початку звітного року» наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку.

Ця графа одержувачами бюджетних коштів не заповнюється;

у графі 13 «Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)» відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.

Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються.

Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні асигнування відповідно до встановлених законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) на поточний бюджетний період та/або переданих в установленому порядку бюджетних призначень відображається у звітності поточного бюджетного періоду за тими кодами бюджетної класифікації, в межах бюджетних асигнувань яких буде здійснюватись погашення такої заборгованості, згідно з рішенням, прийнятим головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом).

{Абзац двадцять четвертий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

До прийняття відповідного рішення бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м складається за тими кодами бюджетної класифікації, за якими виникла кредиторська заборгованість.

4. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 8) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за сумами заборгованості, що виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками на утримання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) рядки «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», «код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» у преамбулі форми не заповнюються.

Бюджетна звітність за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та за відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву тощо.

Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом виконавців бюджетних програм на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету, та за коштами, отриманими при реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву тощо.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, у бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, та зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

У бюджетній звітності за формою № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) у рядках з 020 до 140 відображається сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів) в частині видатків та надання кредитів.

У рядку 010 «Видатки та надання кредитів» відображається загальна сума заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на звітну дату.

Рядки з 020 до 140 включно розшифровують рядок 010 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

У рядках 020, 030, 060, 070 проставляються суми заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за звітний період за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву».

У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 графи 8 на кінець звітного періоду не заповнюються.

У графі 4 «Дебіторська заборгованість на початок звітного року» наводиться сума дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо, яка відповідає даним графи «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» бюджетної звітності за формою № 7 д.1, № 7м.1 (додаток 8) за попередній звітний рік;

у графі 5 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» відображається сума дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами, за вирахуванням сум погашення, за відпущеними матеріальними цінностями державного матеріального резерву тощо;

у графі 6 «Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, уточнюється сума заборгованості із простроченим терміном;

у графі 7 «Кредиторська заборгованість на початок звітного року» наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо, що відповідає даним графи «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)» форми № 7д.1, № 7м.1 (додаток 8) бюджетної звітності за попередній звітний рік;

у графі 8 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього» наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо;

у графі 9 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості із простроченим терміном;

у графі 10 «Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)» відображаються бюджетні фінансові зобов'язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.

5. Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9) складається Фондами про отримані надходження до бюджету та видатки на забезпечення виконання покладених функцій і утримання системи Фонду згідно з кошторисом.

У розділі I «Звіт про виконання бюджету Фонду» наводиться інформація про надходження до бюджету Фонду та видатки Фонду на забезпечення утримання системи Фонду і виконання покладених функцій, залишок коштів на початок звітного року та кінець звітного періоду (року).

У рядку 0100 «Залишок коштів на початок звітного року» наводиться залишок коштів на початок звітного року;

у рядку 0200 «Надходження до бюджету Фонду - усього» наводиться загальна сума надходжень до бюджету Фонду, яка включає доходи Фонду та отримані позики;

у рядку 0300 «у тому числі: Доходи» з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума доходів, отриманих за звітний період за власними надходженнями, трансфертами та іншими надходженнями;

у рядку 0400 «Власні надходження» з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума власних надходжень Фонду, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0410 «страхові внески» з усієї суми власних надходжень наводиться сума єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, отримана Фондом;

у рядку 0420 «кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду» з усієї суми власних надходжень наводиться сума коштів, сплачених банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду;

у рядку 0430 «інші власні надходження» з усієї суми власних надходжень наводиться сума інших власних надходжень, отриманих Фондом згідно із законодавством;

у рядку 0500 «Трансферти» з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума отриманих трансфертів;

у рядку 0510 «кошти Державного бюджету України» з усієї суми трансфертів наводиться сума коштів, отриманих із загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

у рядку 0520 «трансферти інших фондів загальнообов'язкового державного страхування» з усієї суми трансфертів наводиться загальна сума трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов'язкового державного страхування;

у рядку 0530 «трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій» з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій на видатки, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок цих трансфертів;

у рядку 0540 «інші трансферти» з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій на покриття витрат з виплати і доставки пенсій згідно із законодавством;

у рядку 0600 «інші надходження» із усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума інших надходжень, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0700 «у тому числі Позики отримані» з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума позик, отриманих за звітний період на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 1000 «Витрати бюджету - усього» наводиться загальна сума витрат бюджету Фонду;

у рядку 1100 «у тому числі Видатки на забезпечення утримання системи Фонду» з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення утримання системи Фонду, яка повинна відповідати показнику рядка 010 графи 5 розділу II цього Звіту;

у рядку 1200 «за рахунок власних надходжень» наводиться загальна сума поточних та капітальних видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень;

у рядку 1210 «Поточні» з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума поточних видатків;

у рядку 1211 «з них оплата праці з нарахуваннями» з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати праці з нарахуваннями;

у рядку 1212 «з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв» з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 1220 «Капітальні» з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума капітальних видатків;

у рядку 1300 «у тому числі Видатки на забезпечення виконання покладених функцій» з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій згідно із законодавством;

у рядку 1310 «у тому числі виплата пенсій та допомоги» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1320 «у тому числі інші виплати населенню» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1330 «у тому числі інші видатки» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума видатків, зменшена на суми видатків, наведених у рядках 1310, 1320;

у рядку 1400 «Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень» з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій за джерелами надходжень. Показник рядка повинен дорівнювати показнику рядка 1300;

у рядку 1500 «за рахунок власних надходжень» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснена за рахунок власних надходжень;

у рядку 1510 «з них виплата пенсій та допомоги» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1520 «з них інші виплати населенню» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1600 «за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1610 «з них виплата пенсій та допомоги» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1620 «з них інші виплати населенню» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1700 «за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1710 «з них виплата пенсій та допомоги» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1720 «з них інші виплати населенню» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1800 «за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов'язкового державного страхування;

у рядку 1810 «з них виплата пенсій та допомоги» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1820 «з них інші виплати населенню» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1900 «за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій;

у рядку 2000 «за рахунок інших трансфертів» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка покривається за рахунок трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій згідно із законодавством;

у рядку 3000 «за рахунок інших надходжень» з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснених Фондом та не наведених у рядках 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000;

у рядку 4000 «Погашення позик» з усієї суми витрат бюджету наводиться сума погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 5000 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» наводиться залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

У розділі II «Звіт про виконання кошторису Фонду»:

у графі 4 «Затверджено на звітний рік» проставляється затверджена в кошторисі Фонду річна сума планового асигнування з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду, на забезпечення утримання органу системи Фонду;

у графі 5 «Виконано за звітний (період) рік» відображається сума видатків кошторису Фонду, тобто здійснення видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків Фонду, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями;

у рядку 010 «Видатки - усього» наводиться загальна сума видатків на забезпечення утримання органу системи Фонду;

у рядку 020 «у тому числі: Поточні видатки» наводиться сума поточних видатків на утримання органу системи Фонду;

у рядку 350 «Капітальні видатки» наводиться загальна сума капітальних видатків на придбання основного капіталу та здійснення капітальних трансфертів;

рядки з 020 до 540 включно розшифровують рядок 010 і відображають у відповідних графах заплановані асигнування та здійснені касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

ІV. Порядок заповнення Пояснювальної записки та форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності

1. Пояснювальна записка (додаток 10) має містити таку інформацію про розпорядника бюджетних коштів:

найменування та місцезнаходження;

короткий опис основної діяльності;

найменування розпорядника вищого рівня.

2. У Пояснювальній записці зазначаються та описуються:

причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її стягнення та простроченої кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

{Абзац другий пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або зменшення;

{Абзац третій пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270;

причини наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності, за рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності);

причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет, та вжиті заходи;

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене;

інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів, невикористаних відкритих асигнувань, причини невикористання відкритих асигнувань;

дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу;

у зведеній бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці;

розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів;

інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

інше (пояснення причин відхилення показників «на початок звітного року» квартальної (проміжної) бюджетної звітності від аналогічних показників «на кінець звітного (періоду) року» річної бюджетної звітності за минулий рік, інформація про повноту включення до зведеної бюджетної звітності показників бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до мережі, у тому числі такі, що знаходяться на тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів ООС тощо).

{Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

3. Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11) складається головними розпорядниками коштів державного бюджету, яким відповідно до закону про Державний бюджет України встановлені обсяги залучення до спеціального фонду державного бюджету кредиту (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів. У довідці наводиться інформація у розрізі кредиторів, інвестиційних проектів та бюджетних програм.

Заповнення окремих граф довідки здійснюється у такому порядку:

у графі 5 «Обсяг залучення кредиту (позики) у звітному році з урахуванням змін» наводяться суми залучення кредиту (позики), затверджені у законі про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених до розпису;

у графі 6 «Залишок коштів на початок звітного року (код бюджетної класифікації 602100)» наводяться суми залишку коштів на початок звітного року;

у графі 7 «Перераховано залишок» відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була відповідно до законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена надавачу кредиту (позик) тощо) і не є касовими видатками та наданням кредитів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року;

у графі 8 «Отримано коштів кредитів (позик) за звітний період (рік) (код бюджетної класифікації 401201)» наводиться сума надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів;

у графі 9 «Використано коштів кредиту (позики) за звітний період (рік)» наводиться сума проведених з початку звітного року касових видатків та наданих кредитів;

у графі 10 «Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)» наводиться сума залишку на кінець звітного періоду.

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 11) подається розпорядниками нижчого рівня до розпорядників вищого рівня та головними розпорядниками бюджетних коштів до Казначейства у складі зведеної квартальної (проміжної) та річної бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів.

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

4. Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами (додаток 12) складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на особових рахунках, рахунках для обліку операцій за загальнодержавними видатками та кредитуванням, рахунках для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках, відкритих на їх ім’я в органах Казначейства. Установи банків надають такі довідки за встановленими ними формами.

У складі зведеної річної бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

{Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

5. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 13) складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на рахунках, відкритих на їх ім'я.

У складі зведеної річної бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, така довідка не подається.

6. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 14), складається розпорядниками бюджетних коштів за даними довідок про підтвердження залишків, завірених органами Казначейства та/або установами банків.

У складі зведеної річної бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, що мають свою мережу, такий реєстр не подається.

{Пункт 7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

7. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 16), відображає залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів.

8. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 17) відображає залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків.

9. Довідка про депозитні операції (додаток 18) відображає депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо), із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції.

10. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 19), містить інформацію про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної бюджетної звітності).

{Пункт 12 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

11. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 20) містить детальну інформацію про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства. Ця довідка складається за відповідними даними Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) за загальним фондом.

12. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 21), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 3 «Власні надходження, затверджено на звітний рік» зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 4 «Власні надходження, фактично надійшло» у рядку «Доходи» зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).

У графі 5 «Власні надходження, понадпланові надходження» зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

{Абзац четвертий пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}

У графі 6 «Спрямовано понадпланових надходжень, разом» відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суми, зазначеної в графі 5.

У графі 7 «Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього» із загальної суми касових видатків наводиться сума, спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно.

У графі 10 «Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього» із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12 відповідно.

13. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 22), складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, що підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, та додається до зведеної бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів.

14. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 23) відображає інформацію про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період, та які обліковуються у складі інших джерел власних надходжень.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

15. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 24) складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. У складі зведеної бюджетної звітності головних розпорядників довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків.

16. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 25), містить (за наявності) детальну інформацію про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, причини її виникнення і зменшення. Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства.

17. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26) складається головними розпорядниками, яким відповідно до Закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

{Пункт розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

18. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 27), включає інформацію про заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам; розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі запасів; розрахунками за депозитними операціями; іншу заборгованість; інші розрахунки, а також кредиторську заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

19. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток 27) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних судів та органів і установ системи правосуддя та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.

{Абзац перший пункту розділу IV в редакції Наказів Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}

У графі 2 «Загальний фонд, усього» у рядку «виконано за звітний період (рік) - усього» дані мають відповідати даним графи 8 «Касові за звітний період (рік)» рядка «Видатки та надання кредитів - усього» звіту за формою № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду».

У графі 7 «Спеціальний фонд, усього» у рядку «виконано за звітний період (рік) - усього» дані мають відповідати даним графи 10 «Касові за звітний період (рік), усього» рядка «Видатки та надання кредитів, усього» звіту за формою № 4 - 3д, № 4 - 3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

У графі 12 «Разом» проставляються суми даних графи 2 «Загальний фонд, усього» та графи 7 «Спеціальний фонд, усього».

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. Лозицький


{У тексті додатків до Порядку слова "оплата інших енергоносіїв" замінено словами "оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"; слово "квартальна" замінено словами "квартальна (проміжна)"; слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}


Додаток 1
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)


ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2д, № 2м)

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 2
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1м)

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 3
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м)

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 4
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4-3д, № 4-3м)

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 5
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(форма № 4-4д)

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 6
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
(форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

{Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}


Додаток 7
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м)

{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 340 від 02.03.2018}


Додаток 8
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами
(форма № 7д.1, № 7м.1)

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 9
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 10
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 4 розділу ІІ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 11
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}


Додаток 12
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.

{Додаток 12 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 123 від 27.03.2019}


Додаток 13
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 14
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

РЕЄСТР
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

{Додаток 15 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 123 від 27.03.2019}


Додаток 15
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 16
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 17
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про депозитні операції

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 18
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

{Додаток 20 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}


Додаток 19
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 20
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 21
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}


Додаток 22
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання іноземних грантів

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}


Додаток 23
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську заборгованість за видатками

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 24
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 25
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків Державного бюджету України на 20___рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}


Додаток 26
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}


Додаток 27
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018, № 123 від 27.03.2019}вгору