Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин
Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 26.02.200342
Документ z0220-03, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 19.03.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2003 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 220/7541

Про затвердження Положення про Державний
реєстр заявок на сорти рослин

На виконання статті 9 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр заявок на сорти
рослин, що додається.
2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та опублікувати його в офіційному
бюлетені Держсортслужби.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
В. о. Міністра С.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
26.02.2003 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2003 р.
за N 220/7541

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр заявок на сорти рослин

Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), визначає порядок
ведення Державного реєстру заявок на сорти рослин.
1. Загальні положення
1.1. Державний реєстр заявок на сорти рослин (далі - Реєстр
заявок) є офіційним документом, призначеним для державної
реєстрації заявок на сорти рослин.
1.2. Реєстр заявок являє собою прошнуровані, пронумеровані
книги і ведеться Державною службою з охорони прав на сорти рослин
(далі - Держсортслужба), що діє у складі Міністерства аграрної
політики України.
1.3. Відомості про заявку заносяться до Реєстру заявок після
визначення дати, на яку заявка вважається поданою.
1.4. Унесені до Реєстру заявок відомості про сорт, заявлений
з метою набуття майнового права власника сорту, дають заявнику
право на тимчасову правову охорону в межах наданого із заявкою
опису сорту від дати подання заявки.
1.5. Після публікації інформації з Реєстру заявок в
офіційному бюлетені Держсортслужби будь-яка особа (далі -
зацікавлена особа) має право одержати витяг з Реєстру заявок.
1.6. Дії, пов'язані з веденням Реєстру заявок, виконує
Держсортслужба за наявності документа про сплату збору відповідно
до Порядку сплати збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням
та захистом прав на сорти рослин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183
( 1183-2002-п ) "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про
охорону прав на сорти рослин" (далі - Порядок).
2. Ведення Реєстру заявок
2.1. Після визначення дати, на яку заявка вважається поданою,
та при наявності документа про сплату збору за подання заявки
згідно з Порядком відомості про заявку заносять до Реєстру заявок.
2.2. До Реєстру заявок вносяться відомості згідно з
установленою формою (додаток 1), що містять: номер заявки; мету заявки (одержання патенту або визнання придатним для
поширення, або обидві разом); ботанічний таксон (вид) українською та латинською мовами; назву сорту рослин; ім'я та місце проживання автора (авторів); дату подання заявки; дату пріоритету (якщо заявлено пріоритет); ім'я (назву) та місце проживання (місцезнаходження) заявника; ім'я та місце проживання особи, яка є представником з питань
інтелектуальної власності на сорт рослин; опис сорту ( відмінності від подібного сорту); показники для визначення придатності сорту для поширення в
Україні; дату початку кваліфікаційної експертизи за заявкою; рішення за заявкою; підставу та дату реєстрації щодо змін складу заявника
(заявників); підставу та дату реєстрації щодо змін складу авторів сорту; відомості про виправлення і уточнення ознак, розкритих в
описі сорту; відомості про виправлення помилок; дату публікації відомостей про сорт; підставу та дату змін щодо представника з питань
інтелектуальної власності на сорт рослин.
2.3. Внесення записів до Реєстру заявок здійснюється за
наказом Держсортслужби.
2.4. У процесі ведення Реєстру заявок до нього вносять
додаткові записи відносно: змін щодо складу заявників та адреси; змін щодо складу авторів сорту; виправлення помилок ( граматичних, інформаційних тощо); змін щодо адреси для листування; змін щодо представника з питань інтелектуальної власності на
сорт рослин ( далі - представник).
2.5. Підставою для внесення додаткових записів, виправлень та
уточнень до Реєстру заявок є наказ Держсортслужби, підготовлений
на підставі клопотання заявника про відповідні зміни. Клопотання подається українською мовою від імені заявника
(заявників) сорту або представника, стосується одного сорту,
клопотання підписує заявник сорту або представник. Якщо заявником
є юридична особа чи представник, то клопотання підписує особа, яка
має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування
посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису,
ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
2.6. Внесення змін до Реєстру заявок щодо повного імені
заявника або його (їх) адреси, складу авторів, представника з
питань інтелектуальної власності на сорт рослин та виправлення
помилок і уточнень проводиться за наявності документа про сплату
відповідного збору відповідно до Порядку.
2.7. Відомості про записи та зміни, що вносяться до Реєстру
заявок, а також відомості про виправлення очевидних помилок
публікуються в офіційному бюлетені Держсортслужби.
3. Ознайомлення з матеріалами заявки на сорт рослин
3.1.Внесені до Реєстру заявок відомості відкриті для
загального ознайомлення та публікуються в офіційному бюлетені
Держсортслужби.
3.2. Відомості про автора (селекціонера) не подаються, якщо
він вимагає, щоб його не згадували як автора в будь-якій
публікації про заявку.
3.3. Після опублікування відомостей про заявку в Реєстрі
заявок в офіційному бюлетені Держсортслужби зацікавлена особа має
право ознайомитися з матеріалами заявки на сорт рослин, тобто
заявою, описом сорту та показниками для визначення придатності
сорту для поширення в Україні.
3.4. Після визначення дати подання та номера заявки на сорт
документи заявки передаються до Українського інституту експертизи
сортів рослин.
3.5. Зацікавлена особа має звернутися до Українського
інституту експертизи сортів рослин з письмовим клопотанням
(додаток 2) про ознайомлення з матеріалами заявки особисто або
поштою, після чого їй видається витяг відомостей, занесених до
Реєстру заявок, який стосується одного сорту та містить відомості,
зазначені у заявці. Витяг (додаток 3) видається зацікавленій особі
або надсилається за адресою, указаною у клопотанні на одержання
витягу.
3.6. Облік клопотань про ознайомлення з матеріалами заявки в
спеціальному журналі (додаток 4) веде Український інститут
експертизи сортів рослин, який виготовляє витяг затребуваних
матеріалів, засвідчує, передає або надсилає їх з повідомленням за
зазначеною у клопотанні адресою.
3.7. Для ознайомлення з матеріалами заявки на сорт рослин, що
внесений до Реєстру заявок, зацікавлена особа повинна подати
документ про сплату відповідного збору до Українського інституту
експертизи сортів рослин згідно з Порядком.
Заступник голови Державної служби з
охорони прав на сорти рослин А.Бочкарьов

Додаток 1
до пункту 2.2 Положення про
Державний реєстр заявок на
сорти рослин

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР, ВІДОМОСТІ
про заявку на сорт рослин

------------------------------------------------------------------------------ |Номер | Мета заявки | Ботанічний |Назва | Ім'я | Дата | Дата | |заявки| (одержання |таксон (вид) |сорту | та місце |подання| пріоритету | | | патенту або | українською |рослин|проживання|заявки |(якщо заявлено| | | визнання |та латинською| | автора | | пріоритет) | | |придатним для | мовами | |(авторів) | | | | |поширення, або| | | | | | | |обидві разом) | | | | | | |------+--------------+-------------+------+----------+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- | Ім'я (назва) та | Ім'я та місце | Опис | Показники | Дата | Рішення | | місце | проживання | сорту | для | початку |за заявкою| | проживання | особи, яка є |(відмінності |визначення |кваліфікаційної| | |(місцезнаходження)| представником |від подібного|придатності| експертизи | | | заявника | з питань | сорту) | сорту для | за заявкою | | | |інтелектуальної| |поширення в| | | | | власності на | | Україні | | | | | сорт рослин | | | | | |------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+----------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- |Підстава та дата|Підстава та дата| Відомості | Відомості | Дата | Підстава та | |реєстрації щодо |реєстрації щодо | про | про |публікації|дата змін щодо | | змін складу | змін складу |виправлення|виправлення|відомостей|представника з | | заявника | авторів |і уточнення| помилок | про сорт | питань | | (заявників) | сорту | ознак, | | |інтелектуальної| | | |розкритих в| | | власності на | | | |описі сорту| | | сорт рослин | |----------------+----------------+-----------+-----------+----------+---------------| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | --------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 3.5 Положення про
Державний реєстр заявок на
сорти рослин

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН _____________________________________________
(повне найменування юридичної особи _____________________________________________
або прізвище фізичної особи) _____________________________________________
від "______"_________________ 200___ р.

КЛОПОТАННЯ
Прошу ознайомити мене з матеріалами заявки на сорт
рослин____________________________________________________________
(номер заявки, дата подання) шляхом:
--- | | надання виготовленої копії матеріалів; --- --- | | пересилки виготовленої копії за адресою ______________________ --- (повна поштова адреса __________________________________________________________________
для пересилки матеріалів)

--- | | Документ про сплату збору за ознайомлення з відомостями про --- заявку додається.
______________________________ ____________________
(підпис керівника підприємства (ініціали, прізвище) або фізичної особи)

Додаток 3
до пункту 3.5 Положення про
Державний реєстр заявок на
сорти рослин
____________________________
(заявник) ____________________________
(адреса)

ПРО НАДАННЯ ВИТЯГУ ВІДОМОСТЕЙ,
занесених до Державного реєстру заявок на сорти рослин

На ваш запит повідомляємо: номер заявки ________________________________________________ таксон (вид) ________________________________________________ назва сорту рослин __________________________________________ дата подання заявки _________________________________________ мета заявки _________________________________________________ ім'я автора (авторів) _______________________________________ заявник та його адреса ______________________________________ ім'я представника ___________________________________________ дата пріоритету _____________________________________________ копія опису сорту додається на ________ аркушах; копія зазначення показників для визначення придатності сорту
для поширення в Україні додається на ________ аркушах.
Директор __________________ ____________________
(підпис керівника) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до пункту 3.6 Положення про
Державний реєстр заявок на
сорти рослин

ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань про
ознайомлення з матеріалами заявки

-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Таксон (вид),|Номер | Дата |Назва організації| Документ | Дата надання | Підтвердження про | | назва сорту |заявки| подання |(прізвище особи),|про сплату|(відправлення)|отримання документів| | | |клопотання| що подала | збору, N,| витягу |--------------------| | | | | клопотання |дата, сума| затребуваних |прізвище,| підпис | | | | | | | документів | посада | | |-------------+------+----------+-----------------+----------+--------------+---------+----------| |-------------+------+----------+-----------------+----------+--------------+---------+----------| |-------------+------+----------+-----------------+----------+--------------+---------+----------| |-------------+------+----------+-----------------+----------+--------------+---------+----------| --------------------------------------------------------------------------------------------------вгору