Документ z0225-00, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
01.10.1999 N 151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2000 р.
за N 225/4446
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Положення
про проведення планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
05.05.97 N 409 ( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності і
безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та з
метою дотримання вимог до планування, організації і звітності про
проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем
і споруд суб'єктами господарської діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд,
що додається, та подати його на державну реєстрацію в Міністерство
юстиції України. 2. Увести в дію Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд у
10-денний термін після державної реєстрації цього наказу. 3. Об'єднанню "Укрводексплуатація" забезпечити тиражування
зазначеного Положення в кількості 220 примірників та направити їх
облводгоспам, експлуатаційним організаціям. 4. Уважати таким, що втратило чинність "Положение о
проведении планово-предупредительного ремонта гидромелиоративных
систем и сооружений", затверджене 06.04.89 Мінводгоспом СРСР. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови комітету А.Вельбика.
Голова комітету В.Хорев
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по водному
господарству
01.10.1999 N 151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2000 р.
за N 225/4446
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення планово-попереджувальних
ремонтів меліоративних систем і споруд (далі - Положення) визначає
порядок планування, організації та фінансування системи
планово-попереджувальних ремонтів (далі - ППР) в організаціях,
підприємствах, селянських (фермерських) господарствах,
господарських товариствах, сільськогосподарських кооперативах,
інших суб'єктах господарювання, заснованих на приватній власності
(далі - приватні формування), а також у власників земельних часток
(паїв), на яких розміщені об'єкти інженерної інфраструктури
меліоративних систем і які здійснюють експлуатацію та ремонт
водогосподарських споруд і меліоративних систем. 1.2. Система планово-попереджувальних ремонтів є сукупністю
організаційно-технічних заходів з догляду, поточного і
капітального ремонту меліоративних систем і споруд у плановому
порядку. Основні завдання системи ППР - попередження передчасного
зносу окремих споруд і меліоративних систем у цілому, забезпечення
надійності їх роботи, зниження витрат та підвищення якості
проведення ремонтних робіт для забезпечення нормального їх
функціонування. 1.3. Об'єктом проведення системи ППР (далі - об'єкт) є
меліоративна мережа, гідротехнічні споруди та інші
водогосподарські об'єкти. Це Положення не поширюється на
виробничі, житлові та підсобні будівлі, системи водопостачання,
каналізації, їх приміщення, споруди і обладнання, компресорне,
енергетичне і насосне устаткування, лінії електропередач та
зв'язку, дощувальні машини та установки. 1.4. Положення розроблено у відповідності з Положенням про
безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд,
затвердженим Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України та Державним комітетом України по
нагляду за охороною праці від 27.11.97 за N 32/288 ( z0424-98 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за
N 424/2864. 1.5. Дотримання системи планово-попереджувальних ремонтів
забезпечує постійну справність усіх елементів меліоративних систем
і споруд, значно сприяє продовженню їх роботи без капітального
ремонту, запобігає виникненню аварійних ситуацій. При цьому
створюються оптимальні умови для сільськогосподарського
використання меліорованих земель і економії коштів при
експлуатації меліоративних фондів. 1.6. Система ППР передбачає проведення таких практичних
заходів: визначення переліку водогосподарських споруд, елементів
меліоративних систем, які належить ремонтувати; визначення видів
характеру ремонтних робіт та їх обсягів; планування ремонтних робіт; визначення джерел фінансування; організація проведення оглядів (обстежень) та ремонтних
робіт; забезпечення технічною та проектно-кошторисною документацією; забезпечення ремонтних робіт необхідними матеріалами,
запасними частинами; упровадження сучасних методів діагностики та ремонту з
використанням засобів механізації та методів відновлення зношених
споруд, обладнання та їх окремих елементів. 1.7. Відповідальність за виконання системи ППР на спорудах та
меліоративних системах покладається на керівника організації, що
здійснює експлуатацію цих об'єктів, приватні формування, власників
земельних часток (паїв), на яких розміщені об'єкти інженерної
інфраструктури меліоративних систем.
Нормативні посилання
Положення розроблено відповідно до таких нормативних актів: Водний кодекс України ( 213/95-ВР ); Закон України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ); Указ Президента України від 03.12.99 N 1529/99 "Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки"; Указ Президента України від 23.06.98 N 670/98 "Про заходи
щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного
комплексу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про
забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд
та інженерних мереж" ( 409-97-п ); Положення про склад, порядок розроблення, експертизу та
затвердження проектів ремонту водогосподарських і меліоративних
об'єктів (ВНД 33-3.1-01-98), затверджене наказом Державного
комітету України по водному господарству від 26.06.98 N 70; Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель і споруд, затверджене Державним комітетом будівництва,
архітектури та житлової політики України та Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 N 32/288
( z0424-98 ) і зареєстроване в Мін'юсті України 06.07.98 за
N 424/2864; Наказ Держводгоспу України від 02.03.99 N 24 "Про
затвердження Порядку визначення вартості ремонту меліоративних та
водогосподарських систем, об'єктів, споруд бюджетними
організаціями при господарському способі здійснення робіт"; Тимчасове положення про технічне обслуговування
внутрішньогосподарських меліоративних систем України, затверджене
Мінводгоспом України 03.09.74 за погодженням з Мінфіном України; Положення про проведення конкурсів (тендерів) на виконання
проектно-розвідувальних робіт водогосподарських об'єктів в Україні
(ВКД 33-Г.1-14-96), затверджене наказом Державного комітету
України по водному господарству від 06.04.96 N 43; Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Основні положення (ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ); Правила складання кошторисної документації і визначення
кошторисної вартості будівництва (ДБН IV-16-98 част.II)
( v0035241-98 ).
Терміни та визначення
Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює
на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я
людей і призводить до руйнувань будівель, споруд, обладнання і
транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного
процесу чи завдає шкоди довкіллю. Безпека за надзвичайних ситуацій - стан захищеності
населення, об'єктів довкілля від небезпеки за надзвичайних
ситуацій. Власник - будь-яка юридична та фізична особа, яка має право
власності на даний об'єкт. Діагностика споруди - процес визначення технічного стану
споруди. Дефект - відхилення якості, форми або фактичних розмірів
елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи
проектної документації, яке виникає при проектуванні,
виготовленні, транспортуванні та монтажі. Довговічність - властивість меліоративної системи, споруди
тривалий час зберігати працездатний стан при встановленій системі
технічного обслуговування і прийнятому порядку проведення
ремонтів. Надійність - властивість меліоративної системи, споруди
виконувати задані функції протягом необхідного проміжку часу. Обстеження - процес отримання якісних та кількісних
показників експлуатаційної придатності меліоративної системи,
споруди, її частин та конструкцій шляхом візуального огляду,
інструментальних вимірів у натурі та лабораторних визначень. Обстеження попереднє - вид обстеження, за якого як основний
метод визначення показників експлуатаційної придатності
використовують аналіз технічної документації та зовнішній огляд
меліоративної системи, споруди та їх елементів експертами. При
візуальному обстеженні визначають, головним чином, якісні
показники експлуатаційної придатності. Обстеження детальне - вид обстеження, за якого як основний
метод визначення показників експлуатаційної придатності
використовуються інструментальні тести конструкцій і споруд. Обстеження спеціальне - вид обстеження, за якого як основний
метод визначення показників експлуатаційної придатності
використовуються спеціальні вишукування, дослідження, натурні або
модельні випробування. Обстеження суцільне - вид обстеження, за якого обстеженню
підлягають усі конструктивні елементи меліоративної системи,
споруди. Обстеження вибіркове - вид обстеження, за якого обстеженню
підлягають тільки окремі, найбільш зношені конструктивні елементи
меліоративної системи, споруди. Обстеження планове - обстеження, яке виконується в строки, що
заздалегідь визначені регламентом експлуатації меліоративної
системи, споруди. Обстеження позачергове - обстеження, яке виконується як
наслідок виникнення будь-яких різних порушень експлуатаційного
регламенту. Пошкодження - відхилення від первісного рівня якості
елементів та конструкцій, яке виникає під час експлуатації або
аварії. Граничний стан - стан, за якого меліоративна система, споруда
перестають задовольняти задані експлуатаційні вимоги. Ремонт - комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та
збільшення його довговічності. Технічний стан системи, споруди - сукупність якісних та
кількісних показників, що характеризують експлуатаційну
придатність меліоративної системи, споруди в порівнянні з їх
граничнодопустимими значеннями. Технічне обслуговування - комплекс заходів щодо контролю та
підтримання у справному стані меліоративних систем та споруд. Експлуатація системи, споруди - використання меліоративної
системи, споруди згідно з функціональним призначенням та
проведенням необхідних заходів щодо збереження стану
конструктивних елементів, за якого вони здатні виконувати задані
функції з параметрами, що визначені вимогами технічної
документації.
2. Технічне обслуговування
2.1. Нагляд за технічним станом систем 2.1.1. Системи, їх обладнання в процесі експлуатації повинні
бути під постійним наглядом експлуатаційного персоналу,
відповідального за їх збереження і забезпечення технічно справного
стану. 2.1.2. Нагляд включає в себе систематичне спостереження,
періодичні й позачергові заміри, нівелювання та обстеження.
Перелік основних видів нагляду наведено в додатку 1. 2.1.3. Систематичне спостереження з метою забезпечення
проектного режиму роботи, своєчасного виявлення та усунення
пошкоджень здійснюється: за роботою міжгосподарської мережі, гідротехнічних споруд і
водогосподарських об'єктів - спеціалістами експлуатаційних
організацій, на балансі яких вони перебувають; за роботою внутрішньогосподарських систем -
землекористувачами і власниками землі або спеціалістами
експлуатаційних організацій при укладенні договорів з ними на
ремонт і технічне обслуговування систем. Дані спостереження заносяться до Журналу з нагляду за
технічним станом меліоративних систем та споруд (додаток 2) і
використовуються як первинні вихідні дані для прийняття рішень про
проведення ремонту. 2.1.4. Періодичні обстеження проводяться не рідше двох разів
на рік (до і після вегетаційного періоду) для визначення
технічного стану і уточнення видів та обсягів ремонтних робіт, а
також термінів їх виконання. 2.1.5. При періодичному обстеженні систем і споруд візуально,
а при потребі, інструментально перевіряють і визначають таке: стан каналів, дамб, експлуатаційних доріг, обсяги замулення
та заростання зрошувальних і осушувальних каналів та водоприймачів
з нанесенням фактичних відміток на поздовжні та поперечні профілі; стан залізобетонних, бетонних і металевих конструкцій та їх
елементів (наявність порожнеч за стінками споруд, тріщин,
розмивів, сповзання грунту); роботу затворів, підйомників, гідромеханічного і
вантажопідйомного обладнання. Особливу увагу звертають на стан
найбільш зношуваних деталей; обсяги руйнування кріплення укосів гребель, дамб, захисних
валів і каналів; наявність фільтрації через тіло греблі і дамби, під
флютбетами і за стінками споруд; наявність течі води в закритих і лотокових зрошувальних
системах, герметичність у напірних трубопроводах насосних станцій; справність закритих дренажних систем, наглядових і
поглинальних колодязів і гирл та обсяги їх замулення; наявність і роботу гідрометричних споруд і засобів
водообліку, їх комплектність; стан мостів та полотна експлуатаційних доріг, а також
наявність обладнання і дорожніх знаків; наявність та стан маркування гідротехнічних споруд,
кілометрових і пікетних знаків на каналах, дамбах, гирлах
дренажних колекторів; стан меліорованих площ, наявність місць застоювання води і
вимочення посівів, справність та необхідність створення
водостічних улоговин, воронок і борозен, поглинальних колодязів,
проведення експлуатаційного планування, глибокого розпушення та
інших видів робіт; інші показники технічного стану споруд, конструкцій,
обладнання, що входять до складу систем і гідротехнічних споруд
(запірна і регулювальна арматура в колодязях, колодязі, вантузи,
гідранти на закритих системах та інше). 2.1.6. Після стихійного лиха або аварій (повені, землетруси,
ураганні вітри та інше) проводиться позачергове обстеження
спеціально створеними при експлуатаційних організаціях комісіями.
До їх складу входять спеціалісти землекористувачів, проектних
організацій, власники землі, а також представники органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади. 2.1.7. На водосховищах і великих ставках, магістральних
закритих металевих і залізобетонних трубопроводах, гідротехнічних
спорудах та інших відповідальних об'єктах з підвищеною екологічною
небезпекою установлюється особливий режим нагляду і обстеження за
допомогою геодезичних та інших інструментів і приладів. Строки
спостереження і обстеження визначаються керівником експлуатаційної
організації на підставі правил експлуатації таких об'єктів. 2.1.8. Результати періодичних і позачергових обстежень
оформлюються актом. Акт обстеження технічного стану меліоративної
мережі і споруд (додаток 3) затверджується керівником
експлуатаційної організації або землекористувачем (у залежності
від того, на чиєму балансі перебуває об'єкт). 2.1.9. З метою забезпечення надійної та безпечної
експлуатації меліоративної системи, споруди її власник повинен за
підсумками обстеження вжити необхідних та своєчасних заходів щодо
ремонту, відбудови окремих конструктивних елементів або системи чи
споруди в цілому.
2.2. Технічний догляд 2.2.1. Технічний догляд - проведення невеликих обсягів робіт,
що виконуються в процесі поточної експлуатації і спрямовані на
підтримку систем і споруд у стані готовності виконання
функціональних завдань, пов'язаних з пропуском повені, підготовкою
систем і споруд до вегетаційного періоду та забезпечення їх
робочого стану протягом року. Перелік основних видів робіт при
технічному догляді наведено в додатку 4. 2.2.2. Технічний догляд за меліоративними системами і
гідротехнічними спорудами здійснюють оглядачі, машиністи насосних
станцій, бригади, ланки, які мають спеціальну підготовку і
відповідають за технічно справний стан закріплених за ними споруд,
агрегатів, елементів або системи в цілому.
3. Обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація
особливо відповідальних водогосподарських об'єктів
3.1. Водогосподарські об'єкти незалежно від їх призначення,
форми власності, класу капітальності, економічного стану власника,
технічних особливостей підлягають періодичним обстеженням з метою
оцінки їх технічного стану, а також ужиття обгрунтованих заходів
щодо забезпечення надійності та подальшої їх безпечної
експлуатації. 3.2. Власник меліоративної системи (споруди) у терміни і
випадках, зазначених у пунктах 3.6, 3.7, зобов'язаний забезпечити
обстеження об'єктів меліоративних систем (споруд). 3.3. Обстеження, оцінка технічного стану та діагностика
водогосподарських об'єктів, споруд як самостійний вид робіт
виконується спеціалізованими водогосподарськими організаціями, які
займаються експлуатацією цих об'єктів, споруд і на балансі яких
вони перебувають. Проведення обстежень та паспортизація особливо
відповідальних об'єктів, споруд (головних насосних станцій,
об'єктів інженерної інфраструктури загальнодержавних меліоративних
систем, водосховищ) проводиться водогосподарською організацією, на
балансі якої перебуває об'єкт, споруда із залученням
спеціалізованих організацій, право яких на виконання
спеціалізованих видів робіт у проектуванні та будівництві
підтверджене ліцензією з зазначенням у додатку до ліцензії саме
тих типів споруд та їх конструкцій, які в кожному конкретному
випадку необхідно обстежувати та паспортизувати. Перелік цих
об'єктів щодо кожної експлуатаційної організації визначається і
затверджується наказом організації вищого рівня. 3.4. З метою оцінки технічного стану та паспортизації
особливо важливих водогосподарських об'єктів рекомендується для
кожної споруди обстежувати (оцінювати): техногенні зміни навколишнього середовища; інженерно-геологічні умови; хімічний склад грунтових вод; конструкції та споруди, що захищають гідротехнічні об'єкти
від небезпечних геологічних процесів; підземні несучі, огороджувальні та гідроізолюючі конструкції; антикорозійний захист конструкцій; теплотехнічні, сантехнічні та вентиляційні системи й
обладнання. 3.5. Обстеження та паспортизація споруд повинні виконуватись
регулярно (планове обстеження), з періодичністю, яка
встановлюється у відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації
споруд. 3.6. Потреба в позачергових обстеженнях як самостійному виді
робіт визначається власником споруди, системи. Такі обстеження, як
правило, необхідно виконувати додатково до планових у таких
випадках: при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або
частин споруд; при суттєвих змінах, передбачених проектом навантажень та
впливів; при плануванні капітального ремонту, реконструкції або
технічного переозброєння; на вимогу представників органів державного нагляду. 3.7. Для проведення обстеження власник системи, споруди видає
наказ (розпорядження) по підприємству (організації) з визначенням
об'єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів обстеження;
джерела фінансування та осіб, які відповідають за
організаційно-технічне забезпечення зазначених робіт. 3.8. Власник меліоративної системи (споруди) при організації
та проведенні обстежень несе відповідальність за: дотримання термінів та видів обстежень; своєчасне укладення договорів та повне фінансування робіт з
обстеження меліоративних систем (споруд); повноту та достовірність представленої технічної
документації; своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих при
обстеженні меліоративної системи (споруди) організацією, яка
проводила обстеження. 3.9. Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих
випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень
недостатньо для прийняття обгрунтованих рішень про технічний стан,
функціональну придатність та безпечність споруди. 3.10. До спеціальних обстежень рекомендується зараховувати: складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування; тривалі високоточні геодезичні спостереження за просіданнями
та деформаціями; натурні випробування конструкцій та споруд (статичні,
динамічні, гідравлічні та ін.). 3.11. Результати обстежень і оцінки технічного стану
водогосподарських об'єктів (споруд) рекомендується подавати у
вигляді технічного звіту спеціалізованої організації, який
здається власнику споруди і використовується ним для заповнення
Паспорта технічного стану водогосподарського об'єкта (далі -
Паспорт) (додаток 5) та вжиття необхідних заходів для його
безпечної експлуатації. 3.12. Спеціалізована організація, що виконує обстеження
меліоративних систем (водогосподарських об'єктів), несе
відповідальність за якість і достовірність матеріалів обстежень та
оцінку технічного стану об'єкта, що обстежується, обгрунтованість
висновків та рекомендацій. 3.13. При організації та виконанні обстежень потрібно
користуватись технічною документацією на об'єкти, що обстежуються.
Власник меліоративної системи (водогосподарського об'єкта)
зобов'язаний протягом усього терміну його експлуатації зберігати
та надавати спеціалізованій організації технічну документацію, а
також: типові проекти і рішення, що використовувались; акти робочих та державних (технічних) комісій; проекти ремонтів та реконструкцій, що виконувались за цей
період; звіти про обстеження та випробування конструкцій (елементів)
водогосподарських об'єктів (споруд); паспорт технічного стану будівлі (споруди). 3.14. З метою забезпечення надійності та безпечної
експлуатації водогосподарського об'єкта (споруди) її власник
повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати
необхідних та своєчасних заходів з ремонту окремих її
конструктивних елементів, систем або споруди в цілому. Ремонт та
заміна несучих елементів, конструкцій споруд можуть виконуватись
тільки за проектом, розробленим спеціалізованою проектною
організацією, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт. 3.15. При виявленні споруд або їх конструктивних елементів в
аварійному або не придатному до подальшої експлуатації стані
організація, що виконує обстеження, зобов'язана зробити відповідні
записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення дефектів та
пошкоджень. Дані про технічний стан таких об'єктів за формою,
передбаченою Паспортом, подаються до організації вищого рівня для
внесення їх у державний реєстр аварійно небезпечних будівель та
споруд. 3.16. Фізико-механічні характеристики несучих конструкцій
споруд слід визначати: за допомогою стандартних неруйнівних методів (ультразвукових,
пластичних деформацій та ін.); шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних
лабораторних випробувань. Вилучення зразків матеріалів слід виконувати тільки з
другорядних та непорушених частин елементів споруди, конструкції.
Місця, з яких вилучені зразки, повинні бути надійно захищені і
зміцнені.
4. Проведення ремонтних робіт
4.1. Ремонт систем і споруд є комплексом технічних заходів,
спрямованих на підтримання чи відновлення початкових
експлуатаційних якостей як системи або споруди в цілому, так і їх
окремих елементів і частин. 4.2. Дані про обсяги виконаних ремонтних робіт заносяться до
Журналу з нагляду за технічним станом меліоративних систем та
споруд. 4.3. Відомості, уміщені в Журналі, відображають технічний
стан системи, споруди в даний час, а також історію її
експлуатації. Крім того, частина цих відомостей є вихідними даними
при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи. 4.4. Перелік основних робіт за видами ремонту, що виконуються
на меліоративних системах та спорудах, наведених у додатку 6, у
залежності від технічного стану поділяються на два види: а) поточний ремонт (за нормального і незадовільного стану); б) капітальний ремонт (за не придатної до нормальної
експлуатації системи, споруди або окремих елементів (конструкцій).
4.5. Поточний ремонт 4.5.1. До поточного ремонту належать роботи із систематичного
і своєчасного захисту елементів систем споруд та інженерного
обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних
заходів та усунення дрібних пошкоджень. 4.5.2. Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно
протягом року за графіками, що складаються фахівцями,
відповідальними за безпечність експлуатації системи, споруди,
обладнання, проведення поточних і позачергових оглядів, а також за
заявками персоналу, що експлуатує елементи системи, споруди.
4.6. Капітальний ремонт 4.6.1. До капітального ремонту систем і споруд належать
роботи, у процесі яких проводиться повне або часткове відновлення
споруди або окремих її елементів, заміна зношених конструкцій
споруд, трубопроводів, інженерного обладнання або заміна їх на
більш міцні й економічні, кошторисна вартість яких становить не
менше 20 відсотків від початкової балансової вартості об'єкта
ремонту. При цьому вартість повного відновлення окремих споруд,
які входять в об'єкт ремонту, може перевищувати їх початкову
вартість. 4.6.2. При капітальному ремонті не допускається зміна траси
каналу, трубопроводу, експлуатаційних доріг з твердим покриттям,
ліній зв'язку чи електросилових ліній без узгодження з проектними
організаціями. 4.6.3. У конкретних випадках терміни капітального ремонту
потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень,
кліматичних умов та інших факторів. 4.6.4. Капітальний ремонт може бути комплексним, що охоплює
систему чи споруду в цілому, або вибірковим - ремонт окремих
елементів системи, конструкцій споруди або окремого виду
інженерного обладнання. 4.6.5. Вибірковий капремонт проводиться у випадках: якщо комплексний ремонт системи, споруди може викликати
серйозні перешкоди в роботі землекористувачів, які займаються
виробництвом сільгосппродукції на меліорованих землях; при значній зношеності окремих елементів, конструкцій; при економічній недоцільності проведення комплексного
капітального ремонту. 4.6.6. При проведенні капітального ремонту системи (споруди)
за рахунок коштів, що виділяються на капітальний ремонт,
допускається будівництво окремих додаткових споруд (конструкцій),
потреба в яких виявлена в процесі експлуатації і спрямована на
підвищення технічного рівня та експлуатаційної надійності системи
і споруд (переїзди через канали, перегороджувальні підпірні та
водовипускні споруди, перепади і бистротоки, колодязі-поглиначі,
окремі дрени, водомірні пристрої та інші споруди).
4.7. Ремонтні роботи, які за своїм характером належать до
поточного ремонту, але виконуються в процесі капітального ремонту,
здійснюються за рахунок коштів на капітальний ремонт.
5. Планування заходів планово-попереджувальних ремонтів
5.1. Усі роботи, передбачені системою
планово-попереджувальних ремонтів на меліоративних системах і
спорудах, виконуються за річними планами (графіками),
затвердженими керівником (власником) організації (підприємства),
на балансі якої перебувають системи, споруди. 5.2. У річних планах (графіках) установлюються терміни
проведення планових технічних оглядів, експлуатаційних заходів,
поточних і капітальних ремонтів з розподілом їх за місяцями. Плани
капітальних ремонтів складаються на конкретні об'єкти (споруди)
або окремі їх елементи. 5.3. При розробці плану капітального ремонту враховується
періодичність його проведення (додаток 7) з поправкою на технічний
стан, кліматичні, гідрогеологічні та інші фактори. 5.4. Плани ремонтів складаються на підставі даних технічних
оглядів меліоративних систем і споруд, описів робіт, складених у
відповідності до Опису робіт з поточного (капітального) ремонту
(додаток 8), і проектно-кошторисної документації на об'єкти у
межах лімітів фінансування, передбачених у кошторисах бюджетних
експлуатаційних водогосподарських організацій та
виробничо-фінансових планах землекористувачів. 5.5. У планах поточного ремонту міжгосподарської мережі і
споруд на ній передбачається до 20% коштів для виконання
непередбачених (аварійних) робіт. 5.6. Для включення в річний план ремонтних робіт конкретних
об'єктів, які потребують капітального ремонту міжгосподарських
меліоративних фондів, водогосподарські організації у 15-денний
термін після одержання лімітів фінансування подають на
затвердження Держводгоспу пооб'єктні титульні списки капремонту. 5.7. Річні плани капітального ремонту конкретних об'єктів
складаються у грошовому еквіваленті та натуральних показниках і
повинні містити: затверджений керівником організації (підприємства) титульний
список об'єктів ремонту; найменування і обсяги робіт за кожним об'єктом; кошторисну вартість робіт; календарні графіки ремонтів; потребу в основних будівельних матеріалах, транспорті,
засобах механізації і трудових ресурсах. 5.8. У разі потреби дозволяється внесення змін у річні плани
ремонтних робіт на підставі додаткових угод між експлуатаційними
організаціями і замовниками, а також у зв'язку із зміною лімітів
фінансування, стихійними лихами, виникненням аварійних ситуацій. 5.9. Для ліквідації аварійних пошкоджень на системах,
спорудах створюється аварійний запас матеріалів. Норми аварійного
запасу матеріалів (додаток 9) розраховуються на 1 млн.грн. у
відсотках від балансової вартості основних меліоративних фондів. 5.10. Пошкодження непередбаченого чи аварійного характеру
ліквідуються у першу чергу, а в разі загрози для працюючого
персоналу - негайно з одночасним оформленням виконавчої і
подальшим оформленням проектно-кошторисної документації та
коригуванням плану ремонтних робіт.
6. Фінансування системи ППР
6.1. Джерелом покриття витрат на здійснення системи ППР
(нагляд, догляд, обстеження, проведення поточних та капітальних
ремонтів) є бюджетні асигнування та кошти власників меліоративних
об'єктів. 6.2. Розподіл видатків системи ППР здійснюється шляхом
планування комплексу витрат: на проведення капітального ремонту у відповідності із
затвердженою проектно-кошторисною документацією; на поточний ремонт на основі описів, поточних і позачергових
оглядів об'єктів, споруд та оцінних відомостей; на об'єктах внутрішньогосподарських меліоративних систем у
відповідності з Тимчасовим положенням про технічне обслуговування
внутрішньогосподарських меліоративних систем України. 6.3. Роботи з технічного обслуговування і ремонту
внутрішньогосподарської мережі та споруд, виготовлення
проектно-кошторисної документації здійснюються на підставі
договору між водогосподарською організацією і землекористувачами
за рахунок коштів замовника. 6.4. Видатки на проведення ремонтних робіт
(проектно-вишукувальні, технагляд, придбання устаткування та
матеріалів тощо) визначаються розрахунково в залежності від
способу їх виконання (господарський, підрядний). 6.5. При господарському способі виконання (власними силами
бюджетної водогосподарської експлуатаційної організації) оцінка
вартості робіт і формування витрат видатків проводиться згідно з
Порядком визначення вартості ремонту меліоративних та
водогосподарських систем, об'єктів, споруд бюджетними
організаціями при господарському способі здійснення робіт (далі -
Порядок), затвердженим наказом Держводгоспу України від 02.03.99
N 24, та доповненнями і змінами до нього від 25.03.99, а при
виконанні робіт із залученням підрядної організації вартість
витрат визначається згідно з узгодженими договірними цінами на
підставі загальнобудівельних норм (ДБН IV 16-98 част.II)
( v0035241-98 ). 6.6. Визначені вартісні величини витрат системи ППР
розписуються у межах доведених лімітів бюджетних витрат при
проведенні їх водогосподарськими експлуатаційними організаціями
згідно з кошторисами видатків. 6.7. Джерелами фінансування робіт з капітального ремонту
міжгосподарської мережі і споруд, розробки проектно-кошторисної
документації є бюджетні кошти. 6.8. Роботи з поточного ремонту міжгосподарської мережі і
споруд, розробка проектно-кошторисної документації, а також
технічне обслуговування фінансуються з відповідного бюджету -
державного чи місцевого, за рахунок якого утримується організація
в цілому. 6.9. Аварійний запас матеріалів і обладнання на
міжгосподарську мережу і споруди створюється за рахунок місцевого
та державного бюджетів, а на внутрішньогосподарську мережу - за
рахунок землекористувачів. Заміна і поповнення їх здійснюються у
відповідності з установленими термінами зберігання та
використанням за призначенням.
7. Порядок складання і затвердження проектно-кошторисної
документації на проведення ремонту
7.1. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
розробляється в одну стадію і повинна відповідати вимогам
ВНД-33-3.1-01-98 Положення про склад, порядок розроблення,
експертизу та затвердження проектів ремонту водогосподарських і
меліоративних об'єктів, затвердженого наказом Держводгоспу України
від 26.06.98 N 70. Згідно з цим Положенням проектно-кошторисна документація на
об'єкти капітального ремонту затверджується: Держводгоспом України - на особливо важливі об'єкти, перелік
яких щорічно визначається Держводгоспом, та на об'єкти
розрахунковою кошторисною вартістю ремонтних робіт 30 тис.грн. і
більше; Рескомводгоспом АР Крим, облводгоспами, басейновими
водогосподарськими об'єднаннями, управліннями каналів і
самостійними гідрогеолого-меліоративними експедиціями - на об'єкти
розрахунковою кошторисною вартістю ремонтних робіт до 30 тис.грн. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
складних та функціонально важливих об'єктів загальною вартістю
ремонтних робіт 250 тис.грн. і більше розробляється на конкурсній
(тендерній) основі. Проведення конкурсів на виконання проектно-розвідувальних
робіт здійснюється відповідно до Положення про проведення
конкурсів (тендерів) на виконання проектно-розвідувальних робіт
водогосподарських об'єктів в Україні (ВКД 33-Г.1-14-96),
затвердженого наказом Держводгоспу України від 06.04.96 N 43. 7.2. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути: коротка пояснювальна записка, яка містить обгрунтування
проектних рішень; основні техніко-економічні показники і положення щодо
організації проведення ремонтних робіт; необхідні схеми та робочі креслення (генплан, поздовжні та
поперечні профілі тощо), які дають уявлення про характер та обсяги
виконання тих чи інших видів ремонтних робіт; кошторисна документація. 7.3. Кошторисна документація складається на підставі робочих
креслень, фізичних обсягів робіт та актів обстеження технічного
стану меліоративної мережі і споруди згідно з Положенням про
склад, порядок розроблення, експертизу та затвердження проектів
ремонту водогосподарських меліоративних об'єктів. 7.4. Відповідальність за якість проектної документації,
правильність визначення кошторисної вартості ремонту, дотримання
вимог будівельних норм і правил несуть її розробники та замовник. 7.5. Розробка кошторисної документації здійснюється на
підставі діючих розцінок, тарифів, нормативів трудових і
матеріальних витрат у порядку і за формами, установленими ДБН
IV-16-98, част.I ( v0004241-98 ), з урахуванням відомчих
нормативів, що розробляються організаціями Держводгоспу України. 7.6. Кошторисна вартість ремонту міжгосподарських
меліоративних фондів, що здійснюється силами бюджетних
водогосподарських організацій, визначається згідно з Порядком. 7.7. Обстеження, розвідувальні роботи та складання
проектно-кошторисної документації входять до складу ремонтних
робіт. Витрати на проектно-розвідувальні роботи враховуються у
зведеному кошторисному розрахунку. 7.8. Розмір фінансування зменшується на суму вартості
матеріалів, які придатні для подальшого використання чи реалізації
і які одержані від розбирання конструкцій в процесі виконання
ремонтних робіт. Ці суми вказуються за підсумками кошторисів. 7.9. Описи робіт з поточного (капітального) ремонту
складаються за елементами систем і споруд з виконанням, у разі
потреби, замірів у натурі і приведенням розрахунків з обсягів
робіт. До опису робіт додається коротка пояснювальна записка і
викопіювання з тієї частини виконавчої (проектної) документації,
яка відображає технічні параметри об'єкта ремонту. При вартості
робіт з поточного ремонту до 5,0 тис.грн. виконання їх
здійснюється на підставі затверджених описів робіт. 7.10. При виконанні ремонтних робіт, які потребують наявності
робочих креслень, проектно-кошторисна документація складається
незалежно від вартості робіт. 7.11. Розроблення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт може здійснюватись як спеціалізованими
проектними організаціями, так і проектними групами облводгоспів,
басейнових водогосподарських організацій, управлінь експлуатації,
які мають відповідні ліцензії.
8. Організація проведення ремонтних робіт
8.1. Капітальний ремонт міжгосподарських меліоративних фондів
(очікуваною вартістю ремонтних робіт 200 тис.грн. та більше), які
передаються для виконання підрядним способом, повинен виконуватись
на конкурсній основі. Конкурси з визначення підрядника проводяться
замовником у відповідності до Положення про проведення торгів
(тендерів) у будівництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.09.98 N 1369 ( 1369-98-п ). 8.2. Виконання ремонтних робіт здійснюється у відповідності
до графіка робіт, який складає виконавець. 8.3. Ремонтно-будівельні роботи повинні проводитись з
додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної
охорони, виробничої гігієни та охорони навколишнього природного
середовища. 8.4. Якщо здійснюється ремонт великих чи складних об'єктів
або об'єктів, що перебувають в складних гідрогеологічних умовах,
то розробляється проект організації виконання робіт. Потребу його
розробки визначає виконавець ремонту. 8.5. Технічний контроль, нагляд за якістю і термінами
виконання ремонтних робіт здійснюються силами виконавця і
замовника. 8.6. У процесі капітального ремонту систем і споруд
проводиться проміжне приймання і огляд прихованих робіт, а також
робіт, від якості виконання яких залежить працездатність системи
або її конструктивних елементів. Проміжний огляд призначається також у разі виявлення дефектів
на об'єктах, які ремонтуються. Результати огляду оформляються
актами.
9. Приймання ремонтних робіт
9.1. Приймання в експлуатацію закінчених капітальним ремонтом
об'єктів здійснюють комісії, які призначаються замовником. Комісія
здійснює свою діяльність у відповідності до ДБН А.3.1-3-94
( v0048243-94 ) Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення. 9.2. На підставі огляду об'єкта в натурі комісія складає акт
прийняття об'єкта ремонту (додаток 11). 9.3. Виконавець при здачі капітально відремонтованих об'єктів
подає комісії технічну документацію, яка складається з: проектно-кошторисної документації (виконавчі креслення,
кошториси); журналу виконання робіт; актів проміжних приймань і оглядів; актів приймання прихованих робіт. 9.4. Технічна документація з виконаних робіт і акти приймання
відремонтованих об'єктів зберігаються в експлуатаційній
організації.
10. Організація постачання матеріалів і запасних частин
10.1. Відповідно до планів ремонтів розробляються плани
матеріально-технічного постачання, розраховується потреба в
матеріалах, устаткуванні, запасних деталях. 10.2. Потребу в запасних деталях і матеріалах для ремонтних
робіт визначають на підставі виробничих норм витрат матеріалів і
запасних частин. 10.3. Необхідні для виконання ремонтних і профілактичних
робіт матеріали, запасні частини й устаткування комплектуються
експлуатаційними водогосподарськими організаціями, як правило, за
прямими договорами з підприємствами-виготовлювачами і лише в
окремих випадках через посередницькі структури на тендерній
основі. 10.4. Для заміни зношених деталей та вузлів устаткування при
проведенні технічного обслуговування в організаціях створюється
технічний запас змінних частин і матеріалів та запас деталей,
устаткування, матеріалів, які використовують в аварійних випадках. 10.5. Замінені деталі, устаткування та матеріали з технічних
запасів і запасів, призначених для аварійних випадків, повинні
негайно поповнюватися.
Начальник Управління експлуатації
водогосподарських систем
Держводгоспу України В.Земба
Додаток 1
до пункту 2.1 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Перелік основних видів нагляду
------------------------------------------------------------------ N | Види робіт та заходів | Строки | з/п| | виконання | ----+----------------------------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | ----+----------------------------------------+-------------------| 1 |Охорона меліоративної мережі, гідротех- | | |нічних споруд, насосних станцій, став- | | |ків, водосховищ, трубопроводів, дощу- | | |вальних машин. Установлення й утримання | | |вказівних, попереджувальних, дорожніх і | | |геодезичних знаків, пояснювальних стен- | | |дів. Проведення роз'яснювальної роботи | | |з населенням про потребу бережливого | | |ставлення до меліоративних систем і во- | | |догосподарських об'єктів |постійно | | | | 2 |Огляд та інструментальна перевірка тех- |за 20-30 днів до | |нічного стану мережі і ГТС, складання |початку повені та | |дефектних актів та актів технічного |вегетаційного | |стану |періоду, а також | | |після пропуску | | |повені та | | |закінчення | | |поливного сезону | 3 |Контроль за меліоративним станом і ви- | | |користанням меліорованих земель відпо- | | |відно до рекомендацій. Ведення пооб'єк- | | |тних схем з нанесенням посівів, місць | | |вимочення культур і потреби проведення | | |ремонтних робіт. Заміри рівнів грунто- | | |вих вод у наглядових колодязях, витрат | | |води на гідромеліоративних створах, во- | | |логості грунту і спостереження на агро- | | |метеопостах |квітень - жовтень | 4 |Виконання контрольних нівелювань з на- | | |несенням на профіль проектних і фактич- | | |них відміток: | | | гребель і дамб |вересень - листопад| | водоприймачів і каналів |один раз на 5 років| | | | 5 |Спостереження за роботою дощувальних | | |машин і поливної техніки, забезпечення | | |їх якісної роботи (розподілення та по- | | |дання води, обстеження трас напірних | | |трубопроводів і відкритих каналів, | | |контроль за робочим тиском, строками і |постійно в період | |нормами поливів) |роботи | 6 |Контроль за додержанням протипожежних | | |заходів на осушуваних торф'яниках |квітень - жовтень | 7 |Забезпечення чергування експлуатаційно- | | |го персоналу і технічних засобів на |у період | |відповідальних спорудах |проходження повені | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 2.1 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Журнал з нагляду за технічним станом
меліоративних систем та споруд
Роз'яснення щодо заповнення форм обліку і контролю роботи
меліоративних систем та водогосподарських споруд
Загальні положення
Журнал з нагляду за технічним станом меліоративних систем та
водогосподарських споруд складається з форм обліку і контролю
роботи їх окремих елементів, дільниць, споруд, обладнання. При веденні журналу фіксується експлуатаційний режим роботи
меліоративної системи, її елементів, споруд, обладнання і
пошкодження, що виникають при цьому (деформації, відмови,
руйнування), які потребують капітального, поточного або аварійного
(непланового) ремонту. При заповненні журналу враховується наявна
документація про роботу меліоративних систем і споруд. Форми обліку і контролю заповнюють спеціально призначені
наказом працівники, які несуть відповідальність за підтримання
закріплених за ними споруд, ділянок, елементів чи в цілому
меліоративних систем в робочому стані. Ці особи керуються цим роз'ясненням та іншими наявними
матеріалами з цього питання і проходять інструктаж із заповнення
форм обліку. Облік експлуатаційного режиму роботи і контролю за
меліоративними системами і спорудами в залежності від їх
призначення здійснюється щоденно, за декадами, раз на місяць і
т.ін. Періодичність обліку встановлює керівник водогосподарської
експлуатаційної організації, землекористувач, на балансі якого
перебувають ці системи і споруди. Записи в журналі про пошкодження та руйнування повинні
використовуватись при періодичних обстеженнях гідромеліоративних
систем і споруд для планування капітального і поточного ремонтів
на наступні роки. У кінці звітного року журнал з нагляду за технічним станом
гідромеліоративних систем і водогосподарських споруд
комплектується формами обліку і контролю за ділянками, елементами
і т.ін. меліоративної системи чи споруди.
Порядок заповнення
1. Колонка 2. Указується найменування ділянки, споруди,
трубопроводу, елемента меліоративної системи і споруди або системи
в цілому, за якими ведеться нагляд. Наприклад, МК - 1 від ПК 0 до ПК 12;
дюкер N 1. 2. Колонка 3. Указується рік уведення в експлуатацію споруди
чи системи, об'єкта в цілому. 3. Колонка 4. Указується балансова вартість кожної споруди
(елемента) у відповідності з бухгалтерськими даними. 4. Колонка 5. Указується матеріал споруди. Наприклад, канал у земляному руслі, з/б плити, лотоки і т.ін.
насосна станція - цегляна, збірний залізобетон,
моноліт. 5. Колонка 6. Зазначаються протяжність, пропускна
спроможність, потужність (кВт), продуктивність та інші дані в
залежності від призначення даної споруди, ділянки, елемента. 6. Колонки 7, 8, 9, 10 заповнюються на підставі планових
даних на поточний рік. Наприклад, колонка 7 - 15 тис.грн.;
колонка 8 - заміна сталевої труби діаметром
700 мм - 540 м;
колонка 9 - 4 тис.грн;
колонка 10 - промивання трубопроводу, відриття
ділянок трубопроводу в місцях
протікання; заварювання 5 стиків
сталевих трубопроводів. 7. Колонки 11 і 12. Указуються місце і час руйнування
(пошкодження, деформації, відмови). 8. Колонка 13. Указуються зовнішні ознаки руйнування
(деформації, відмови). Наприклад, вимочування, припинення подачі води до дощувальної
машини "Фрегат" N 1. Імовірна причина - корозія
(запуск насоса здійснено при закритій засувці
і т.ін.). 9. Колонка 14. На підставі колонки 13 визначається склад
робіт та вид ремонту: поточний, капітальний, аварійний. Наприклад, заміна сталевої труби діаметром 300 мм, довжиною 3
м. Вид ремонту - поточний. 10. Колонки 15 і 16 заповнюються на підставі фактичних даних
виробничих форм звітності.
Облік і контроль роботи
__________________________________________________________________
(найменування дільниці, споруди і т.ін., меліоративної системи,
об'єкта, господарства) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування |Рік |Балансо-|Мате-|Парамет-| Плановий обсяг робіт | з/п|ділянки, спо-|уведення|ва вар- |ріал |ри за |---------------------------------------------------------------------------------------------| |руди, елемен-|в експ- |тість | |проек- |капітальний ремонт|поточний ремонт | Пошкодження і відмови | Фактичні дані про | |та, обладнан-|луатацію|(тис. | |том, |------------------+-----------------+-----------------------------------| виконані роботи | |ня і т.ін. | |грн.) | |тех.умо-|обсяг |основний |обсяг|основний |місце,|час |зовнішні |передбачу- |--------------------| | | | | |вами |(тис. |склад робіт|(тис.|склад робіт|N пі- |(мі- |ознаки та|ваний вид |дата за-|вид ремонту| | | | | | |грн.) | |грн.)| |кету, |сяць, |ймовірна |ремонту та |кінчення|та його | | | | | | | | | | |км і |число)|причина |склад робіт|ремонту |вартість | | | | | | | | | | |т.ін. | | | | | | ---+-------------+--------+--------+-----+--------+------+-----------+-----+-----------+------+------+---------+-----------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 2.1 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Затверджую ______________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові,
підпис)
"___"___________________ 200 р.
Акт обстеження технічного стану
меліоративної мережі і споруди
Комісія в складі ____________________________________________ __________________________________________________________________
"___"_______________ 200 р. провела обстеження технічного стану
меліоративної системи в сільськогосподарському підприємстві ______ _________________________________________________________________.
У результаті обстеження і контрольних вимірів у натурі встановлено
таке : --------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування|Рік |Перелік |Рік і вид |Опис |Найменуван-|Обсяг|Вид |Орієнтовні| об'єкта, |уведення в|оглянутих|попереднього|виявле- |ня робіт з |робіт|ремонту|строки | паспортна |експлуата-|споруд, |ремонту, |них |ліквідації | | |проведення| площа, |цію, поча-|конструк-|відновлю- |дефектів|дефектів | | |ремонту | господарст- |ткова ба- |цій, об- |вальна | | | | | | во, район |лансова |ладнання |вартість, | | | | | | |вартість |і місце- |(рік/ | | | | | | |(рік/ |знаход- |тис.грн.) | | | | | | |тис.грн.) |ження | | | | | | | ------------+----------+---------+------------+--------+-----------+-----+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Голова комісії __________________________
Члени комісії ___________________________
Примітка. Даний акт технічного стану є документом, на підставі
якого формуються плани проектно-розвідувальних робіт.
Щодо міжгосподарської мережі і споруд акт затверджується
керівником експлуатаційної організації, а щодо
внутрішньогосподарської - землекористувачем.
Акт складається в трьох примірниках і передається по одному
примірнику проектній групі, експлуатаційній організації,
господарству.

Додаток 4
до пункту 2.2 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Перелік основних видів
робіт при технічному догляді
------------------------------------------------------------------ N | Види робіт | Строки | з/п| | виконання | ---+-----------------------------------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | ---+-----------------------------------------------+-------------| 1 |Підготовка меліоративних систем до пропуску| | |весняної повені | | 1.1|Підготовка каналів і гідротехнічних споруд (да-|20-30 днів | |лі - ГТС) до пропуску весняної повені (очищення|до початку | |прольотів мостів і труб-переїздів на каналах|повені | |від льоду, снігу і сторонніх предметів, звіль-| | |нення від заторів у гирлах провідних каналів,| | |місцях можливого пошкодження каналів, дамб і| | |гребель, а також поблизу гідротехнічних споруд)| | 1.2|Підготовка польдерних насосних станцій (пере-|те саме | |вірка технічного стану споруд, каналів, решіток| | |усмоктувальних трубопроводів, очищення аванка-| | |мери та підвідного каналу від наносів та сміт-| | |тя) | | 1.3|Підготовка ставів і водосховищ до пропуску вес-|те саме | |няної повені. Зниження в разі потреби рівнів| | |води в них, випробування підйомно-щитового об-| | |ладнання, створення аварійного запасу матеріа-| | |лів | | | | | 2 |Пропуск весняної повені і скидання талих вод з|у період | |меліорованих земель (попередження розмивів ка-|проходження | |налів і дамб, підмивів і обходів повеневими во-|повені | |дами ГТС, ремонт воронок, інші заходи) | | | | | 3 |Підготовка споруд і каналів осушувально-зволо-|за 15-30 днів| |жувальних систем до вегетаційного періоду |до початку | | |сівби | 3.1|Підготовка до вегетаційного періоду водопідпір-|за 15-30 днів| |них і водорегулювальних споруд на каналах та|до початку | |дренажних лініях (очищення від сміття і мулу,|сезону | |змащування редукторів і гвинтів, перевірка ро-| | |боти підйомних механізмів, ущільнень щитів,| | |затворів та ін.) | | | | | 4 |Післяповеневе очищення каналів, ГТС (усунення|після | |перекатів, обвалів, сторонніх предметів, від-|проходження | |новлення працездатності гирл закритих систем,|повені | |зміна фільтрувальних пробок колодязів-поглину-| | |вачів та ін.) | | | | | 5 |Розконсервація, монтаж і випробування насосних|за 7-10 днів | |агрегатів, трубопроводів і споруд зрошувальних|до подачі | |систем (огляд трубопроводів, колодязів і арма-|води | |тури, рибозахисних споруд). Монтаж знятих на| | |зиму вимірювальних приладів, перевірка роботи| | |засувок, вантузів, гідрантів і т.ін. Очищення| | |та фарбування арматури, заміна сальників та| | |прокладок. Очищення від мулу і сміття водоприй-| | |мальних колодязів та інших споруд і т.ін.) | | | | | 6 |Розконсервація, монтаж і випробування поливного|те саме | |обладнання | | | | | 7 |Грейдерування проїжджої частини доріг, гребель|постійно | |і дамб |протягом | | |сезону | | | | 8 |Очищення каналів і ГТС від обвалів і сторонніх|те саме | |предметів | | | | | 9 |Фарбування (побілка) металоконструкцій, бетон-|те саме | |них, цегляних, дерев'яних поверхонь ГТС та ін-| | |ших споруд | | | | | 10 |Обкошування каналів, гребель, дамб і кюветів|у період | |доріг від рослинності |цвітіння і | | |серпень- | | |жовтень | | | | 11 |Нагляд за роботою зрошувальної і поливної тех-|постійно | |ніки в період поливу і забезпечення їх працез-| | |датності (розподіл і подача зрошувальної води,| | |підключення і відключення дощувальних машин,| | |обстеження траси напірних трубопроводів, конт-| | |роль за робочим тиском, контроль строків і норм| | |поливів) | | | | | 12 |Підтримання в справному стані споруд і поливної|постійно | |техніки на зрошувальній мережі, робочого стану| | |насосно-силового обладнання та ін. | | | | | 13 |Контрольне нівелювання споруд, гребель, дамб |серпень- | | |жовтень | | | | 14 |Демонтаж та консервація поливного обладнання і|жовтень- | |вимірювальних приладів |листопад | | | | 15 |Консервація ГТС на зиму |жовтень | | | | 16 |Обстеження меліоративної мережі і споруд на|до 15 | |ній, складання актів технічного стану |листопада | | | | 17 |Укладення договорів на ремонт, експлуатаційні|жовтень- | |та інші види робіт |грудень | | | | 18 |Підготовка систем до роботи в зимовий період| | |(позначення трас каналів і доріг, установлення|те саме | |віх на гідрантах, колодязях та інших відпові-| | |дальних спорудах) | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 3.11 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Паспорт
технічного стану водогосподарського об'єкта
------------------------------------------------------------ 01. |Назва |повна | |організації |---------------------------------------------| | |коротка | |----------------------------------------------------------| 02. |Назва об'єкта | ------------------------------------------------------------
1. Дані про організацію
1.1. Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади) _____________________________________________________________
1.2. Індекс і поштова адреса _____________________________________
1.3. Ідентифікаційний код ________________________________________
1.4. Форма власності _____________________________________________
2. Загальні відомості про об'єкт
2.1. Інвентарний номер об'єкта ___________________________________
2.2. Призначення _________________________________________________
2.3. Категорія об'єкта за надійністю _____________________________
2.4. Рік будівництва _____________________________________________
2.5. Проектна організація ________________________________________
2.6. Балансова вартість __________________________________________
2.7. Основні технічні дані і параметри ___________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
2.8. Дата складання паспорта _____________________________________
2.9. Організація, яка здійснювала будівництво об'єкта ____________ _____________________________________________________________
2.10. Організація, що провела обстеження для паспортизації: 2.10.1. Назва ______________________________________________ 2.10.2. Ідентифікаційний код _______________________________ 2.10.3. Ліцензія ___________________________________________
2.11. Періодичність планових обстежень, років ____________________
2.12. Останнє обстеження проведено: 2.12.1. Організація, що провела обстеження__________________ 2.12.2. Ідентифікаційний код _______________________________ 2.12.3. Ліцензія ___________________________________________ 2.12.4. Дата проведення обстеження _________________________
3. Технічний стан об'єкта та висновки
щодо його подальшої експлуатації
3.1. Технічний стан основ та конструктивних елементів за частинами
об'єкта: ------------------------------------------------------------------ Частина об'єкта, основи | Матеріал | Оцінка стану | та конструктивні елементи| | | ------------------------------------------------------------------ Дається одна з чотирьох оцінок стану: 1 - нормальний; 2 -
задовільний; 3 - не придатний для нормальної експлуатації; 4 -
аварійний.
3.2. Технічний стан споруди в цілому _____________________________
3.3. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення: ------------------------------------------------------------------ Виявлений дефект | Рекомендований | Відмітка про | |термін усунення | усунення | ------------------------------------------------------------------ 3.4. Оцінка потенційних наслідків можливих аварій:
3.4.1. Загроза життю та здоров'ю працюючих на об'єкті ___чол. 3.4.2. Загроза населенню, що мешкає поблизу об'єкта, ____чол. 3.4.3. Негативний вплив на прилеглу територію (затоплення,
недополивання та ін.)
4. Інші відомості
4.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи.
4.2. Конструктивна схема об'єкта (план, розріз).
4.3. Відомості про реконструкцію, технічне переозброєння.
4.4. Наявність підйомно-транспортних пристроїв та механізмів.
4.5. Проектні дані про допустимі корисні навантаження на основні несучі елементи споруди.
Власник споруди (керівник організації) (підпис)
Керівник групи обстеження (підпис)
Представник територіального органу
Держнаглядохоронпраці (підпис)
Дата обстеження
Паспорт технічного стану складається на водосховища, захисні
дамби, насосні станції з витратою понад 1 куб.м/с.
Додаток 6
до пункту 4.4 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Перелік основних робіт за видами ремонту, що
виконуються на меліоративних системах та спорудах
------------------------------------------------------------------ Поточний ремонт | Капітальний ремонт --------------------------------+--------------------------------- 1 | 2 ------------------------------------------------------------------ 1. Споруди на водосховищах та річках
1.1. Чаша водосховища Очищення від сплавин, Заміна зношених кріплень берегів
рослинності і сміття в обсязі понад 20% від загальної
площі кріплення Виправлення пошкоджень у
берегових кріпленнях в обсязі Заміна зношених біологічних,
до 20% від загальної площі дерев'яних, кам'яних кріплень
кріплення берегів на бетонні або
залізобетонні в обсязі понад 20%
(за один раз) від загальної площі
кріплення
Очищення ложа водосховища в
обсязі "мертвого об'єму"
1.2. Греблі та дамби
(земляні, залізобетонні, бетонні і кам'яні)
Усування тріщин, вимоїн, Ремонт дренажу з повною або
порожнеч у тілі гребель і дамб частковою заміною його елементів
Виправлення пошкоджень у Заміна зношених кріплень укосів
кріпленнях укосів і греблі в гребель в обсязі понад 20% від
обсязі до 20% загальної площі загальної площі кріплення
кріплення
Заміна зношених кріплень укосів
гребель з недовговічних
матеріалів (біологічних,
дерев'яних та інших) на бетонні
або залізобетонні
Ремонт водовипусків і водоскидних
споруд при греблях (труби,
запірна арматура і т.ін.)
Будівництво водозливної споруди
1.2.1. Земляні
Усунення деформацій на укосах і Проведення протифільтраційних
гребенях заходів (досипання, розширення
профілю греблі за допомогою
Досипка оплилих і деформованих призми, укладання поліетиленової
укосів гребель та дамб до плівки і т.ін.)
проектних відміток на площі не
більше 20% від загальної площі Кріплення верхнього б'єфу
укосів кам'яним накидом, залізобетонними
плитами на щебені та блоками Дернування та посів трав
Улаштування проїжджої частини
гребель і дамб
1.2.2. Залізобетонні, бетонні та кам'яні
Очищення і заміна решіток та Відновлення захисного шару
сіток (гідроізоляція, антикорозійний
захист і т.ін.) у підводних
Очищення колодязів і камер, частинах
закритого дренажу та оглядових
колодязів від сміття, наносів і
т.ін.
Ремонт службових містків та
решіток
Ремонт металевих та заміна
дерев'яних шандорів
Відновлення захисного шару
(гідроізоляція, антикорозійний
захист і т.ін.) у надводних
частинах
1.3. Водоприймачі осушувальних систем
Очищення русла від наносів, Приведення до потрібних розмірів
усунення перекатів, зсувів та водоприймачів з відновленням
завалів, видалення водяної поздовжнього і поперечного
рослинності профілів
Вирубування дерев і чагарників, Збільшення ухилу
що зменшують площу живого річки-водоприймача шляхом її
перерізу водоприймача спрямлення
Відведення поверхневих вод на Кріплення ділянок берегів
відрегульованих ділянках водоприймачів, що розмиваються:
водоприймачів шляхом створення а) заміна зношеного кріплення
воронок та їх закріплення більше 20% від загальної площі
кріплення;
б) заміна кріплення
(біологічного, дерев'яного,
кам'яного) на бетонне,
залізобетонне та інше,
влаштування кріплення в обсязі
20% (одноразово) від загальної
площі ділянок водоприймачів, що
розмиваються
1.4. Водозабірні споруди, водовипуски і водоскиди
Усунення тріщин, каверн та Видалення зруйнованих частин
вибоїн споруди
Виправлення пошкоджень у Відновлення споруд з необхідним
кріпленнях укосів їх розбиранням та випрямленням
основ і зворотних фільтрів Відновлення захисного шару в
надводній частині Заміна спрацьованих кріплень
залізобетонних та бетонних укосів більше 20% від загальної
споруд площі кріплення
Досипання грунту з трамбуванням Заміна кріплень укосів
за опори та відкрилки (біологічних, дерев'яних,
кам'яних) на бетонні, Заміна пошкоджених елементів залізобетонні та інші в обсязі
льодорізів більше 20% (одноразово) від
загальної площі кріплення Відновлення планування біля
споруди Відновлення захисного шару в
підводних частинах бетонних і
залізобетонних споруд
Ін'єкція розчином,
силікатизація, цементація
1.5. Тунелі
Очищення від наносів і сміття Цементація тріщин у стінах і
водовідвідних каналів, склепіннях, нагнітання
колодязів, штолень, лотоків і цементного розчину за
свердловин облицювання, силікатизація
прилеглого до облицювання
Розчищення і усунення тріщин, грунту для усунення фільтрації
каверн і вибоїн у блоках води
облицювання тунелю, тюбінгах і
порталах; торкретування
внутрішньої поверхні Часткове або повне перекладання
облицювання тюбінгів тунелю і блоків
порталів; забивання швів Очищення і дрібні виправлення розчином після перекладання
дренажних конструкцій блоків і тюбінгів;
торкретування внутрішньої Установлення на місце окремих поверхні
випалих блоків облицювання
тунелю і порталів Ремонт і заміна дренажних
конструкцій Ремонт гідроізоляції методом
ін'єкції на площі не більше 20 Ремонт гідроізоляції на площі
кв.м при кількості місць більше 20 кв.м при кількості
фільтрації не більше двох місць фільтрації більше двох
1.6. Відстійники
Очищення від наносів і сміття Відновлення (заміна) облицювання
на пошкоджених ділянках Відновлення захисного шару Відновлення захисного шару в
підводній частині споруди Замазування тріщин, каверн і Поліпшення конструкції
вибоїн регуляторів та скидних споруд
відстійників
2. Відкриті канали
(зрошувальна, осушувальна, колекторно-дренажна і скидна мережа)
2.1. Канали в земляному руслі
Очищення від рослинності і Надання каналам проектних
сміття розмірів і ухилів
Розбирання перемичок, видалення Зміна траси каналів (більше 20%
топляка від загальної довжини) на
окремих ділянках меліоративних Очищення від наносів: систем (спрямлення,
а) зрошувальних каналів - при закільцьовування, обхід
замуленні до 30% робочого несприятливих ділянок і т.ін.)
поперечного перерізу каналу; з ремонтом або переобладнанням
б) осушувальних каналів елементів системи (чеків,
- при замуленні до 10% споруд), яких зачепила зміна
робочого поперечного перерізу трас каналів за узгодженням з
каналу; землекористувачами
в) колекторно-дренажних каналів
- при замуленні до 20% робочого У разі складних інженерно-
поперечного перерізу каналу геологічних умов (зсуви, обвали,
виклинювання грунтових вод і Виправлення пошкоджень в укосах т.ін.) та з інших технічних
і їх кріпленні до 20% від причин допускається зміна
загальної площі кріплення проектних параметрів за
узгодженням із землекористувачами
Усунення зсувів з виправленням
укосів і закріплення їх дерном Улаштування перепадів або
чи засівом трави бистротоків у місцях розмивів
каналів Здійснення заходів до
скорочення витрат води на Заміна на міжгосподарських та
фільтрацію: ущільнення грунту, внутрішньогосподарських каналах
облицювання ложа глиною та ін. морально і фізично застарілих
споруд на споруди із Обкошування укосів берм каналів довговічних матеріалів з
від трав'яної рослинності, поліпшеними технічними
вирублення і зрізування параметрами
чагарників
Закріплення увігнутого берега Виправлення плотових, фашинних (укосу) або збільшення радіуса
та дощатих стінок заокруглення в разі розмиву
Переміщення та розрівнювання Заміна зношених кріплень укосів
кавальєрів більше 20% від загальної площі
кріплення Планування берм і смуг
відчуження у приканальний зоні Заміна кріплення (біологічного,
дерев'яного, кам'яного) на
бетонне і залізобетонне в
обсязі не менше 20% (одноразово)
від загальної площі кріплення
Улаштування додаткових
пішохідних містків, перегонів
для тварин, водопоїв і
переїздів з кріпленням при
потребі залізобетонними плитами
у верхньому і нижньому б'єфах
Очищення каналів від наносів:
а) зрошувальних каналів - при
замуленні більше 30% робочого
поперечного перерізу;
б) осушувальних каналів - при
замуленні більше 10% робочого
поперечного перерізу каналу;
в) колекторно-дренажних каналів
- при замуленні більше 20%
робочого поперечного перерізу
каналу
2.2. Канали облицьовані
Очищення каналів від наносів, Заміна зношеного облицювання
рослинності і сміття більше 20% від загальної площі
Перекладання в нормальне Розбирання дренажу, сортування,
положення просілих або зрушених промивання і укладання
плит облицювання збірної дренувальних матеріалів
конструкції
Відновлення захисного шару в Розчищення та замазування підводній частині
тріщин, каверн і вибоїн залізобетонного облицювання
залізобетонних та бетонних
облицювань Повне відновлення кам'яних,
глиняних та інших облицювань Заливання пошкоджених швів з
наступним торкретуванням Заміна облицювань з місцевих
матеріалів (кам'яних, глиняних Відновлення захисного шару в та ін.) на бетонні та
надводній частині залізобетонні в обсязі понад
залізобетонної конструкції 20% (одноразово) від загальної
площі кріплення Відновлення кам'яних, глиняних
та інших облицювань на
пошкоджених ділянках
Очищення дренажу
2.3. Лотокові канали
Очищення лотоків, поворотних Вирівнювання просілих опор та
колодязів, дюкерів та інших сідел з підсипанням при цьому
елементів лотокової мережі від землі
наносів, залишків водяної
рослинності, сміття, снігу і Перебірка лотоків
льоду
Заміна елементів лотокової Замазування невеличких тріщин мережі, які вийшли з ладу
та відколів
Обладнання при потребі Замазування цементним розчином водомірних пристроїв
оголеної арматури
Заливання швів для відновлення
водонепроникності
3. Рисові чеки
Видалення рослинності та сміття Експлуатаційне планування
поверхні чека з об'ємом Експлуатаційне планування земляних робіт більше 300
поверхні чека з об'ємом куб.м/га
земляних робіт до 300 куб.м/га
Ремонт поздовжніх та поперечних
валиків (підсипка, оправка) з Дрібний ремонт поздовжніх та об'ємом земляних мас більше 100
поперечних валиків (підсипання, куб.м/км.
оправлення) з об'ємом земляних
мас до 100 куб.м/км, закладання Збільшення площі окремих
кінців у хрестових валиків чеків до 5-10 га за рахунок
об'єднання декількох окремих Контрольне нівелювання невеличких (з ліквідацією при
потребі їх терасності і
влаштування окремих споруд)
4. Гідротехнічні споруди на каналах і чеках
4.1. Перегороджувальні споруди (регулятори-водовипуски,
перепади, бистротоки, трубчаті водовипуски, дюкери, труби-регулятори, труби-переїзди, труби-зливовипуски)
4.1.1. Залізобетонні і бетонні
Очищення споруд від наносів Перекладання і заміна
оголовків, заміна окремих ланок
Пофарбування металевих труб і блоків
поверхонь
Відновлення водобою з Виправлення оголовків у разі їх досипанням грунту замість
зрушення чи просадки вимитого водою і укладання плит
Перекладання і заміна окремих Повне розбирання рисберми,
блоків ланок (до 20% загального виправлення основи під нею із
об'єму) заміною зворотного фільтра та
відновлення конструкції Розчищення і замазування
тріщин, каверн і вибоїн у Заміна гідроізоляції
збірних залізобетонних та
бетонних конструкціях Відновлення захисного шару в
підводній частині споруди Відновлення захисного шару в
надводній частині споруд Улаштування трубчатих
водовипусків, труб-переїздів, Відновлення пошкоджених ділянок труб-регуляторів, труб-
кріплення укосів, вхідних і зливопропусків, дюкерів замість
вихідних ділянок каналів, існуючих або додаткових у разі
споруд складних інженерно-геологічних
умов та інших технологічних Засипання грунту в місцях причин
утворення порожнин навколо труб
Відновлення планування біля
споруди
Поновлення маркування споруди
4.2. Мости й акведуки
Видалення наносів, сміття з Заміна дорожнього настилу і
лотока акведука лотоків акведуків
Очищення, шпаклювання, Заміна окремих частин і блоків
пофарбування конструкцій споруди, а також окремих її
елементів Ліквідація дрібних пошкоджень
прогонів споруди, дорожніх Улаштування каркасів, стяжок і
покриттів, поручнів мосту та інших кріплень при виникненні
колесовідбійних брусів, а також похило розміщених тріщин у
пошкодження ізоляції під бетонних чи залізобетонних
лотоком акведука опорах і бичках
Ремонт кріплення конусів Повна або часткова заміна
дерев'яних мостів і акведуків Засипання камінням місць на залізобетонні чи металеві
розмиву річки або каналу біля або влаштування додаткових у
устоїв і бичків мосту акведука разі складних інженерно-
геологічних умов та інших
технічних причин
Ремонт опор з перекладенням
20% блоків від загальної
кількості
4.2.1. Залізобетонні
Розчищення і замазування Розбирання лотоків акведука чи
тріщин, каверн, вибоїн дорожнього полотна мосту,
заміна ізоляції і забивання Торкретування бетонних тріщин у бетоні з наступним
поверхонь відновленням конструкції
Улаштування дренажу за опорами
4.2.2. Металеві
Заміна слабих заклепок Ліквідація зміщення прогонів,
виправлення опор, їх укріплення
Постановка накладок у місцях або заміна
появи тріщин
Виправлення погнутих елементів Електронаплавлення металу в з розклепуванням і наступним
місцях появи корозії відновленням виправлених
елементів Виправлення котків
5. Закрита мережа
5.1. Трубопроводи з металевих, азбестоцементних,
залізобетонних і поліетиленових труб
Розкриття трубопроводів у Розкриття ділянок
місцях течі й усунення її трубопроводів, що підлягають
шляхом установлення ремонтних ремонту; ремонт або заміна
муфт, бандажів, хомутів, труб, у т.ч. на труби більшого
заварювання свищів, стиків, діаметра або з іншого
підчеканки розтрубів металевих матеріалу, за узгодженням з
труб, проконопачування стиків проектувальниками
азбестоцементних труб,
улаштування монолітних муфт на Заміна зношених фасонних частин
розтрубних з'єднаннях
залізобетонних труб і опор; Улаштування в місцях
обмотування поліетиленових труб вертикальних перегинів та
спеціальною стрічкою з поворотів трубопроводу (при
наступним розігрівом або потребі) вставок колін і упорів
контактним зварюванням
"у стик" за допомогою Заміна ізоляції трубопроводу
спеціальної металевої
муфти (у місцях з'єднання Ремонт трубопроводу методом
поліетиленових труб з внутрішньої цементно-піщаної
металевими частинами) ізоляції
Водолазний огляд підводних Підсипання грунту по трасі
переходів і усунення окремих трубопроводу в місцях
незначних пошкоджень залягання труб близько від
поверхні (для запобігання Відновлення знаків, у тому їхнім поривам при оранці
числі навігаційних, по трасі
дюкеру Зміна проходження траси
трубопроводу, викликана Контрольне опресування технічними і господарськими
відремонтованих ділянок, причинами
ізоляція і засипання траншеї
Ремонт бетонного облицювання Промивання трубопроводів каналів (лотоків) у їх головній
частині, біля виходу із
закритої частини трубопроводу
Електрохімзахист трубопроводів
5.2. Арматура
Частковий ремонт засувок, Заміна зношених засувок,
запобіжних клапанів, гідрантів, запобіжних клапанів, гідрантів,
регуляторів тиску, вантузів і регуляторів тиску, вантузів і
т.ін. т.ін. на нові вдосконалені
Набивання сальників, підтягання Улаштування додаткових засувок,
болтів, гайок та заміна окремих запобіжних клапанів, гідрантів,
сальників, прокладок в арматурі регуляторів тиску, вантузів і
т.ін. При потребі армування Заміна болтів і прокладок у спорудами кінців тимчасових
фланцевих з'єднаннях фасонних зрошувачів (крім тупикових для
частин та арматури скидання води в скидну мережу)
Пофарбування металевих частин Ремонт засувок, запобіжних
клапанів і т.ін. з їх повним Поновлення табличок-покажчиків розбиранням, очищенням,
та знаків змащуванням, заміною зношених
деталей, регулюванням,
наплавленням, проточкою,
шліфуванням ущільнювальних
поверхонь. Установлення
приладів водообліку
5.3. Колодязі і камери
Очищення колодязів від наносів Заміна пошкоджених бетонних або
і сміття залізобетонних кілець колодязів
та камер
Усунення свищів та Ремонт цегляної кладки
замуровування окремих місць колодязів і камер з розбиранням
пошкодження цегляної кладки і заміною перекриття цегляних
колодязів та камер склепінь та сталевих балок
Перекладання гирл колодязів та
камер
Установка блоків та кілець Ремонт настилів у камері із
колодязів у нормальне положення заміною засувок
в разі порушення їх положення в
просторі
Ремонт кришок колодязів Заміна зношених лотоків та кришок
Ремонт ходових скоб і драбин Повне відновлення гідроізоляції
колодязів
Відновлення порушеної ізоляції Заміна драбин та ходових скоб
Поновлення маркування колодязів Будівництво додаткових
та камер колодязів

6. Затвори, підіймальні механізми, решітки
Очищення від іржі та Витягування затворів і
пофарбування металевих розбирання підіймального
конструкцій механізму, випрямлення вузлів
Очищення сміттєзатримувальних Зварювання, клепання, заміна
решіток від іржі та виправлення деталей
погнутих металоконструкцій
Усунення течі в ущільненні Заміна пошкоджених
затворів шляхом підтягування сміттєзатримувальних решіток,
ущільнень з частковою заміною затворів та підіймальних
гуми, брусків механізмів на нові, більш
ущільнення, болтів, шайб, гайок сучасні

Заварювання тріщин затворів
Дрібний ремонт (без розбирання)
механізму затвора із заміною
зношених укладишів, підшипників
і болтів
Змащування частин, які труться
Заміна електротехнічних деталей
Виправлення пошкоджень та
пофарбування службових містків
7. Дренаж
7.1. Горизонтальний дренаж
Промивання та очищення Промивання та очищення
дренажних ліній і колекторів дренажних ліній і колекторів
при замуленні до 50% перерізу при замуленні більше 50%
труби перерізу труби. Розкриття та
перекладання окремих дрен,
колекторів, які вийшли з ладу
Засипання вимоїн та просідань Улаштування окремих додаткових
над дренажними траншеями дрен
Заміна окремих трубок
гончарного дренажу
Заміна до 20 м ділянки
пластмасового дренажу на
окремій дрені чи колекторі
7.2. Споруди на горизонтальному дренажі
7.2.1. Оглядові та відстійні колодязі-поглиначі
(відкриті колодязі)
Очищення від наносів Перекладання всього колодязя
відстійників колодязів, або його нижніх ланок з
дренажних гирл та лотоків відновленням з'єднань з
дренами, засипанням і
створенням замка
Ремонт дренажних гирл з Заміна несправних (розбитих)
відновленням з'єднання гирлової кілець
трубки з дренажною лінією
Засипання вимоїн, провалів біля Будівництво окремих додаткових
споруд з улаштуванням замка і поглинальних колодязів
трамбуванням
Усунення пошкоджень,
замазування зазорів і швів
цементним розчином. Виправлення
верхнього похиленого кільця
Заміна або ремонт кришок
Ремонт скоб і драбин
Заміна фільтрів-пробок
Поновлення маркування
7.2.2. Фільтрувальні колодязі
Підсипання піщано-гравійної Заміна фільтрувального матеріалу
суміші
Ремонт або відновлення огорож Повне перекладання колодязя
Будівництво окремих
фільтрувальних колодязів
7.2.3. Дренажні гирла, воронки, берегова обстановка
Підсипання грунту в місцях Перекладання колектора на
розмивів ділянці, що прилягає до гирла з
улаштуванням нового гирла та Видалення намулу оголовка з наступним засипанням
траншеї і з улаштуванням замка
та кріплення
Прочищення гирл, усунення Улаштування нових воронок у
розмивів та намивів з місцях розмивів з їх
улаштуванням глиняного замка закріпленням і відновленням
проектного профілю
каналу в місці розмиву Відновлення проектного
положення гирлової трубки
оголовка
Ремонт кріплення гирлової Установка додаткових знаків
частини берегової обстановки
Ремонт воронок з підсипанням
каміння або гравійно-піщаної
суміші
Ремонт кріплення воронок
Улаштування вивідних борозен
або труб до воронок
Очищення, пофарбування та
ремонт знаків берегової
обстановки
8. Свердловини вертикального дренажу
Прокачування і очищення Перебурювання свердловини
свердловин та колони
фільтрації Заміна старого фільтру
Підсипання гравію, планування Відновлення дебіту свердловини
навколо колонки пневмо-реагентним методом
Частковий ремонт арматури Заміна зношених деталей, вузлів
(вентилі, засувки і т.ін.) водопідйомного обладнання і
регулювальної арматури
8.1. Свердловини спостережної мережі
Очищення свердловин Перебурювання і влаштування
додаткових свердловин Виправлення дефектів захисного
кільця Обладнання свердловин більш
сучасними приладами, що Ремонт кришок підвищують точність вимірів
Влаштування глиняного замка
9. Обладнання для гідрометричних спостережень
Усунення дефектів та пошкоджень
для відновлення працездатності
гідрометричних споруд,
обладнання гідрометричних
створів, водомірних постів та
засобів водообліку
Відновлення зруйнованих
гідрометричних споруд, створів,
водомірних постів
10. Дороги та споруди на них
Усунення вибоїн, просідань і Виправлення земляного полотна
невеликих проломів малими з доведенням його геометричних
(площею до 3 кв.м) картами, при параметрів до норм, що
загальній площі ремонту до визначаються категорією
200 кв.м дороги, яку ремонтують
Усунення нерівностей та Усунення спучених, зсувових і
напливів обвальних ділянок, улаштування
дренажів, ізолюючих прошарків Ліквідація тріщин і швів та інші роботи, що забезпечують
стійкість земляного полотна Поверхнева обробка покриття з
обсягом робіт до 300 кв.м Відновлення існуючих
водовідвідних споруд Відновлення покриття на
проїжджій частині дороги Виправлення просідань і
проломів великими картами Часткове планування укосів (площею понад 25 кв.м) з
насипу та виїмок із засівом одночасним ремонтом (при
травою потребі) основи і земляного
полотна при площі ремонту понад
Підсипка, зрізування і 200 кв.м, поверхнева обробка
планування узбіччя на окремих покрить з обсягом робіт понад
ділянках 300 кв.м, відновлення дорожнього
покриття
Виправлення профілю грунтових Профілювання грунтових доріг
доріг на окремих ділянках без
введення добавок Зміна трас окремих доріг
(грейдерування)
Очищення кюветів
Додаток 7
до пункту 5.3 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Терміни періодичності капітального ремонту
------------------------------------------------------------------ Найменування споруд та робіт |Строк |Періодичність| |служби |капремонту | |(років)| (років) | -------------------------------------------+-------+-------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 1. Водосховища та річки
1.1. Водосховища Руслові:
при греблях залізобетонних, 70-50
бетонних та кам'яно-накидних;
земляних, дерев'яних
Кріплення берегів: залізобетонними плитами 10 фашинами 3 плотовими клітками із заповненням 4 камінням дротяними клітками із заповненням 6 камінням
Наливні:
при греблях залізобетонних, бетонних, 100-80
кам'яних, земляних і дерев'яних
Кріплення берегів:
залізобетонними плитами 10
фашинами 3
плетяними клітками із заповненням
камінням 4
дротяними клітками із заповненням
камінням 6
1.2. Водоприймачі осушувальних систем: у мінеральних грунтах 60 10 у торф'яних грунтах 40 6
1.3. Греблі: земляні греблі на ставках 60 8 земляні греблі на водосховищах та 80 9 польдерах кам'яні, накидні, бетонні, 100 10 залізобетонні греблі дренажні засоби високо- і 30 10 середньонапірних гребель залізобетонні і тонкостінні греблі 70 9
1.4. Струменеспрямівні, берегозакріпні
дамби і захисні пристрої:
дамби бетонні 50 10 дамби огороджувальні земляні без 50 10 облицювання дамби габіонні 10 2 дамби сипайні і кам'яно-хмизові 10 2 кріплення берегів залізобетонними 50 7 плитами кріплення фашинами 15 3 кріплення плотовими клітками із 5 2 заповненням камінням кріплення дернуванням у клітку 5 2 кріплення металевою сіткою із 30 6 заповненням камінням
1.5. Водозабірні споруди, водовипуски і водоскиди
Водоскидні споруди закритих типів: залізобетонні, бетонні і кам'яні 50 10 дерев'яні 10 5
Водоскидні і водозабірні споруди відкритих типів (водовипуски і водоскиди): залізобетонні, бетонні і кам'яні 80 8 залізобетонні тонкостінні 60 8 залізобетонні, бетонні і кам'яні при 40 8 водоймах дерев'яні 10 5
1.6. Тунелі
Без облицювання 100 20 З бетонним облицюванням у безнапірних 70 тунелях З бетонним облицюванням у напірних 40 тунелях
1.7. Відстійники
При греблевому водозаборі 80 При безгреблевому водозаборі: у земляному руслі 30 в облицьованому руслі 50 регулювальні споруди при відстійниках 40
2. Гідротехнічні споруди на каналах
Перегороджувальні споруди і
регулятори-водовипуски: залізобетонні, бетонні і кам'яні з витратою, куб.м/с: понад 50 60 від 10 до 50 50 від 1 до 10 40 менше 1 20 дерев'яні 10
Перепади і бистротоки:
залізобетонні, бетонні і кам'яні з
витратою, куб.м/с:
понад 10 50
від 1 до 10 40
менше 1 20 дерев'яні 10
Консольні перепади:
залізобетонні з витратами менше 10 20 7
куб.м/с
дерев'яні 10 5
Дюкери:
залізобетонні з витратами, куб.м/с:
понад 50 60 10
від 10 до 50 50 10
від 1 до 10 40 9
менше 1 20 7
дерев'яні 10 5
Труби зливопропускні:
залізобетонні, бетонні, металеві і 40 8
кам'яні
дерев'яні 10 5
2.1. Акведуки та мости Залізобетонні, бетонні і кам'яні з витратами, куб.м/с: понад 50 60 12 від 10 до 50 50 10 від 1 до 10 40 9 менше 1 20 7 Металеві 100 15
Дерев'яні 10 5
2.2. Труби-переїзди: діаметром до 0,5 м 20 3
більше 0,5 м 30 7
2.3. Затвори, підіймальні механізми,
решітки: Затвори плоскі, зварні 15 3
Решітки сміттєзатримувальні 5 2
Рибозахисні пристрої 5 2
3. Міжгосподарська і внутрішньогосподарська
зрошувальна мережа
3.1. Відкриті канали: канали в земляному руслі без облицювання 50 7 канали облицьовані: камінням з витратами менше 10 куб.м/с 40 5 залізобетоном, бетоном з витратами води, куб.м/с:
понад 10 50 8
від 2 до 10 50 7
менше 2 50 5 канали із залізобетонних лотоків 25 5 водозбірно-скидна мережа в земляному 50 6 руслі колекторно-дренажні канали в 50 10 земляному руслі
3.2. Закрита мережа: трубопроводи із азбестоцементних труб 20 5 із поліетиленових труб 40 10 із залізобетонних труб 30 5 із сталевих труб товщиною:
менше 2 мм 10 5
від 2 до 4 мм 15 5
більше 4,5 мм 20 5
3.2.1. Арматура 10-25 3-6
3.2.2. Колодязі залізобетонні, бетонні і цегляні 40-50 7-8 дерев'яні 20 5
4. Закрита колекторно-дренажна мережа канали із азбестоцементних труб 40 5 з гончарних труб 50 5 з пластмасових труб 30 7
5. Системи лиманного зрошення 50 5
6. Відрегульовані річки-водоприймачі,
міжгосподарські осушувальні,
магістральні канали:
у земляному руслі 50 7
з кріпленням плотом, фашинами, 50 8
дошками
7. Внутрішньогосподарські зрошувальні
канали:
без кріплення в земляному руслі, у 50 8
мінеральних грунтах
з кріпленням плотом, фашинами, 40 5
дошками і посівом трави в торф'яних
грунтах
8. Закритий горизонтальний дренаж: з азбестоцементних труб 40 10 з гончарних труб у мінеральних грунтах 60 10 з гончарних труб у торф'яних грунтах 50 10 з пластмасових труб 40 15
8.1. Дренажні гирла: бетонні і залізобетонні 25 8 пластмасові 20 6
8.2. Колодязі: оглядові, відстійні, вбирні (відкриті) 20 7 фільтрувальні 20 4
8.3. Свердловини вертикального дренажу: свердловини в нормальних умовах 15 2-4 свердловини в агресивних умовах 10 2 водоприймачі 25 10 водовипуски і скидні споруди 25 5
9. Свердловини спостережної мережі 15 3
10. Пристрої для гідрометричних
спостережень: гідрометричні водомірні станції на 20 3 річках водомірні пости на каналах 10 2 водомірні створи 10 2
11. Дороги експлуатаційні: асфальтовані 20-40 4-8 цементобетонні 60 10 бруковані 30 8 щебеневі і гравійні 30 3-6 чорні щебеневі і чорні гравійні 10 3 грунтові профільовані 10 2
12. Внутрішньогосподарські ЛЕП
(повітряні з напругою до 20 кВт): на дерев'яних опорах 7 на металевих опорах 10
13. Внутрішньогосподарські лінії
повітряного зв'язку 10
14. Засоби електрохімзахисту 5
Додаток 8
до пункту 5.4 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Затверджую ___________________________
(посада, П.І.Б.)
"___" ________________ 200 р.
Опис робіт
з поточного (капітального) ремонту
________________________________________
(найменування об'єкта ремонту, системи) _______________________________________________________________
(найменування експлуатаційної організації, землекористувача)
станом на "___"______________ 200 р.
------------------------------------------------------------------ Найменування |Одиниця |Кількість| Вартість|Вартість | Примітка | робіт |виміру | | одиниці |ремонту | | ---------------+--------+---------+---------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Зведений опис робіт
на поточний (капітальний) ремонт _________________________________
(найменування об'єкта ремонту, господарства)
станом на "___"_________________ 200 р.
------------------------------------------------------------------ Найменування |Опис |Одиниця |Кіль- |Вартість|Вартість|Примітка| об'єкта |робіт |виміру |кість |одиниці |ремонту | | --------------+-------+--------+------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------ Примітка. Графа 5 опису і графа 6 зведеного опису заповнюються на
підставі вартісних показників чи розрахунків у поточних
цінах.
Додаток 9
до пункту 5.9 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Норми аварійного запасу матеріалів
1. Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій (норма
аварійного запасу матеріалів) розрахована на 1 млн.грн. балансової
вартості у фізичних і вартісних одиницях. 2. Розрахунок аварійного запасу матеріалів виконується окремо
за елементами меліоративних систем у відповідності з нормами,
наведеними в таблицях 1-4. 3. За елементами, на які відсутні норми, виконується
індивідуальний розрахунок на підставі Розрахунку норм аварійного
запасу матеріалів для попередження та ліквідації аварійних
ситуацій на меліоративних системах України, розробленого
інститутом "Укрводпроект" (додаток 10), і визначається вартість
цього запасу. 4. Сумарна вартість матеріалів, розрахованих за пунктами 2 і
3, не повинна перевищувати вартості, визначеної шляхом множення
норми вартості аварійного запасу матеріалів, розрахованої на 1
млн. грн. балансової вартості міжгосподарських і
внутрішньогосподарських об'єктів, на балансову вартість цих
об'єктів (табл. 5).
Таблиця 1
Норма потреби в матеріалах для ліквідації аварій за
елементами міжгосподарської частини зрошувальних систем
------------------------------------------------------------------ Найменування матеріалу |Одиниця |Норма потреби в матеріалах| |виміру |для ліквідації аварій на | | |1 млн.грн. балансової | | |вартості елемента | -----------------------------+--------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 1. Закрита мережа Труби сталеві т 1,174
Кільця гумові шт. 5,977
Вставки ВВГ, ВРГ т 0,201
Електроди кг 19,484
Пиломатеріали м3 0,526
Пісок м3 2,840
Щебінь м3 2,127
Карбід кальцію кг 3,487
Труби азбестоцементні ум.км 0,015
Муфти азбестоцементні шт. 0,605
Муфти "Жібо" шт. 2,383
Болти кг 1,004
Труби обсадні кг 1,815
Цемент т 0,061
Гвіздки т 0,0007
Катанка кг 0,605
Гідрант шт. 0,071
Фланці шт. 0,071
Бензин л 0,658
Кисень балонів 0,071
2. Відкриті канали з бетонним облицюванням Цемент т 2,661
Плити НПК м3 1,164
Щебінь м3 3,238
Пиломатеріали м3 0,019
Пісок м3 1,178
3. Гідротехнічні споруди Цемент т 12,283
Масляна фарба т 0,270
Плити РП м3 7,330
Плити НПК м3 8,000
Щебінь м3 24,000
Пісок м3 12,000
4. Насосні станції Цемент т 0,067
Пісок м3 1,258
Фарба масляна т 0,098
Плити м3 0,623
Кабель км 0,020
Шифер м2 0,282
Гвіздки т 0,0001
Руберойд м2 26,044
Бітум т 0,046
5. Дороги Пісок м3 5,860
Плити м3 2,340
Щебінь м3 9,380
Асфальтобетон т 2,810
6. Лотоки Лотоки ЛР - 80,8м м3 8,706
Лотоки ЛР - 60,6м м3 6,342
Бітум т 0,106
Карболка кг 5,571
Пороізол кг 26,400
Таблиця 2
Норма потреби
в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
внутрішньогосподарської частини зрошувальних систем
------------------------------------------------------------------ Найменування матеріалів | Одиниця |Норма потреби в матеріалі| | виміру |для ліквідації аварії на | | |1 млн.грн. балансової | | |вартості елемента | -----------------------------+---------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 1. Закрита мережа Труби азбестоцементні ум. км 0,487
Труби сталеві т 1,011
Муфти "Жібо" шт. 51,422
Кільця гумові шт. 108,857
Засувки шт. 2,160
Вантузи ВМ - 100 шт. 0,310
Електроди кг 13,214
Вставки ВРГ, ВВГ т 0,135
Кисень балонів 0,099
Карбід кальцію кг 0,605
Пісок карбонатний м3 0,338
Щебінь м3 0,097
Муфти азбестоцементні шт. 7,535
Кільця САМ шт. 0,873
Цемент т 0,003
Пиломатеріали м3 0,243
Болти кг 32,890
Гідранти шт. 0,127
Пластина технічна кг 0,070
Фланці шт. 0,197
Кузбас - лак кг 0,423
Сталь листова кг 0,845
Труби нафтові кг 2,648
Труби обсадні кг 2,507
Запірні пристрої шт. 0,028
Набивка сальникова кг 0,190
Гвіздки т 0,0008
Азбест кг 0,070
Катанка кг 1,901
2. Лотокова мережа Лотоки Лр - 60,8 м м3 8,94
Лотоки Лр - 80,6 м м3 22,27
Лотоки Лр - 60,6 м м3 2,35
Лотоки Лр - 80,8 м м3 24,28
Лотоки Лр - 100,8 м м3 2,54
Стійки Р - 1,75 м3 1,14
Стійки Р - 1, 25 м3 0,18
Блоки фундаментні м3 2,35
Бітум т 0,27
Пороізол кг 458,03
3. Колекторно-дренажна мережа Труби азбестоцементні умов.км 0,039
Кільця залізобетонні м3 0,676
Плити РПУ 10х15 м3 0,176
Блоки БГ-1 м3 0,052
Таблиця 3
Норма потреби
в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
міжгосподарської частини осушувальних систем
------------------------------------------------------------------ Найменування матеріалу |Одиниця |Норма потреби в матеріалах| |виміру |для ліквідації аварії на | | |1 млн.грн. балансової | | |вартості елемента | -----------------------------+--------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 1. Гідротехнічні споруди Лотоки залізобетонні м3 1,86
Труби залізобетонні м3 1,47
Плити залізобетонні м3 4,22
Надовбні залізобетонні м3 0,027
Цемент т 7,32
Щебінь м3 2,42
Камінь бутовий м3 42,97
Гравій м3 35,4
Пісок м3 7,42
Лісоматеріали м3 7,44
Метал т 0,053
Хмиз м3 69,76
Дріт т 0,19
2. Мости Щебінь м3 2,55
Пісок м3 1,3
Цемент т 1,88
Плити залізобетонні м3 4,16
Камінь бутовий м3 13
3. Берегозахисні споруди Метал т 0,004
Камінь бутовий м3 7,45
Дріт т 0,04
Лісоматеріали м3 0,957
Хмиз м3 37,24
Гравій м3 3,87
Цемент т 0,038
Пісок м3 0,028
Щебінь м3 0,055
Плити залізобетонні м3 1,64
4. Канали відкриті Камінь бутовий м3 26,53
Хмиз м3 49,76
Дріт т 0,192
Лісоматеріали м3 6,92
Гравій м3 28,43
Цемент т 0,21
Пісок м3 0,138
Щебінь м3 0,275
5. Дамби обвалування Мішки, які раніше
використовувались шт. 3185
Таблиця 4
Норма потреби
в матеріалах для ліквідації аварій за елементами
внутрішньогосподарської частини осушувальних систем
------------------------------------------------------------------ Найменування матеріалу |Одиниця |Норма потреби в матеріалах| |виміру |для ліквідації аварій на | | |1 млн.грн. балансової | | |вартості елемента | -----------------------------+--------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 1. Гідротехнічні споруди Гравій м3 35,3
Плити залізобетонні м3 2,86
Цемент т 0,634
Пісок м3 1,47
Кільця залізобетонні м3 0,676
Катанка кг 1,901
Пластина технічна кг 0,070
Лісоматеріали м3 5,101
Засувки щитові шт. 2,2
Камінь бутовий м3 35,6
Таблиця 5
Норма вартості аварійного запасу матеріалів у
розрахунку на 1 млн.грн. у відсотках від балансової
вартості основних меліоративних фондів
1) Зрошувальні системи:
Міжгосподарські об'єкти - 0,056%
Внутрішньогосподарські об'єкти - 0,26%
2) Осушувальні системи:
Міжгосподарські об'єкти - 0,058%
Внутрішньогосподарські об'єкти - 0,056%
Додаток 10
до пункту 3 додатку 9 Положення про
проведення планово-попереджувальних
ремонтів меліоративних систем і споруд
Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів для
попередження та ліквідації аварійних ситуацій
на меліоративних системах України
Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів проведено на
підставі методичних указівок, розроблених інститутом
"Укрводпроект" для напірних трубопроводів, земляних та
облицьованих каналів, гідротехнічних споруд, колекторно-скидної
мережі, будівель, доріг, ліній зв'язку (на міжгосподарській
мережі) і закритої зрошувальної мережі, відкритих каналів,
гідротехнічних споруд, лотокових каналів, горизонтального дренажу
(на внутрішньогосподарських системах). Розрахунками слід користуватися при визначені норм аварійних
матеріалів для інших елементів меліоративних систем, які не
ввійшли в зазначений перелік. 1. Визначення норм аварійного запасу матеріалів здійснюється
за об'єктами-представниками. 2. За основу за роками розрахункового періоду (3-5 років)
беруться такі дані: загальна балансова вартість, млн.грн.; балансова вартість елементів меліоративних систем, млн.грн.; витрати матеріалів у фізичних одиницях на ліквідацію аварій
за кожним елементом; вартість аварійних матеріалів. 3. Усі дані беруться на 1 січня окремо для міжгосподарської
і внутрішньогосподарської частини системи у формі таблиць
(табл.1-3 додатка).
4. Розрахунок здійснюється для кожного елемента системи: 4.1. Підсумовуються витрати матеріалів на ліквідацію аварій
за весь досліджуваний період за елементами у відповідності з
номенклатурою ( Рі). 4.2. Визначається середня балансова вартість елементів за цей
же період:
Бср. = Бі/п, де Бі - балансова вартість елемента системи в і-му році;
п - кількість розрахункових років. 4.3. Норму витрат кожного виду матеріалів на 1 млн.грн.
балансової вартості елемента визначають з виразу
Н = Рі/п Бср, де Рі - витрати даного виду матеріалів на ліквідацію аварій в
і-му році за досліджуваним елементом системи. Розрахунок ведеться за формою таблиці 2.
5. Розрахунок вартості матеріалів на ліквідацію аварій
здійснюється в цілому по управлінню експлуатації. 5.1. За кожним роком розрахункового періоду підсумовується
вартість матеріалів, що були використанні на аварійні ремонти. 5.2. Визначається середня за розрахунковий період вартість
матеріалів на ліквідацію аварій:
С = Сі/п, де Сі - вартість матеріалів у і-му році;
п - кількість розрахункових років. 5.3. Визначається середньозважена вартість аварійних
матеріалів на 1 млн. грн. загальної вартості основних фондів
управління експлуатації. Розрахунок наводиться в таблиці 3.
Таблиця 1
Балансова вартість меліоративної
мережі по ____________________ управлінню
(за станом на 1.01.), млн.грн. ------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Роки |Середня | з/п| об'єкта системи | |за період| | | |Бі/п | ---+--------------------+------------------------------+---------| | | 1996 | 1997 |1998 |1999 |2000| | ---+--------------------+------+------+-----+-----+----+---------| |Загальна балансова | | | | | | | |вартість, | | | | | | | |у т.ч.за об'єктами | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Розрахунок норм аварійного запасу матеріалів
за ______________________ у ____________ управлінні
(найменування елемента) ------------------------------------------------------------------ Наймену-|Од. | Роки |Середні|Середня |Норма | вання |вимі-| |витрати|балан- |аварій- | матеріа-|ру | |матері-|сова ва-|них ма- | лів | | |алів |ртість, |теріалів| | | |Рі/п |млн.грн.|на 1млн.| | | | |(Бср) |грн. ба-| | | | | |лансової| | | | | |вартості| | | | | | (Н) | --------+-----+------------------------+-------+--------+--------| | |1996|1997|1998|1999|2000| | | | --------+-----+----+----+----+----+----+-------+--------+--------| ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Розрахунок норми вартості
аварійних матеріалів по ___________________управлінню
------------------------------------------------------------------ Роки розраху-|Вартість аварійних |Підсумко-|Загаль-|Норма | нкового пе- |матеріалів за елементами|ва вар- |на ба- |вартос- | ріоду |системи, млн.грн. |тість |лансова|ті ма- | | |матеріа- |варті- |теріа- | | |лів |сть |лів на | | |(2+3+4+ |основ- |1 млн. | | |+5+6) |них |грн. | | | |фондів | | -------------+------------------------+---------+-------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------+----+----+----+----+----+---------+-------+--------| 1996 | | | | | | | | | ..... | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | -------------+----+----+----+----+----+---------+-------+--------| Середня за | | | | | | | | | розрахунковий| | | | | | | | | період | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до пункту 9.2 Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів
меліоративних систем і споруд
Затверджую:
Начальник _______________________ _________________________________
"___"____________ 200__ р.
Акт
прийняття об'єкта ремонту __________________________________
(найменування споруд, __________________________________________________________________
конструктивних елементів, устаткування, закінченого поточним
капітальним ремонтом)
(підкреслити потрібне)
Комісія з прийняття у складі:
голови _______________________
членів комісії ___________________________________________________ __________________________________________________________________
провела в період з _____________ до ______________ прийняття
об'єкта ремонту __________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування споруд, конструктивних елементів, устаткування) __________________________________________________________________
1. Поточний, капітальний ремонт здійснюється ________________ __________________________________________________________________
(найменування організації, що здійснює ремонт) 2. Комісії була пред'явлена така документація (проектна,
виконавча, документація, акти, довідки та ін.) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Ремонт був виконаний за період з _________ до ____________
за _________________ календарних днів при терміні ________________ 4. Споруди, конструктивні елементи, устаткування об'єкта
ремонту відпрацювали з моменту закінчення попереднього ремонту до
початку цього ____________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Об'єкт ремонту було оглянуто і випробувано. При цьому
встановлено: ------------------------------------------------------------------ N |Найменування |Оцінка |Допускається |Кошторисна|Фактична | з/п |споруд, |стану на |до нормальної|вартість |вартість | |конструктивних|основі ог-|експлуатації |прийнятих |прийнятих| |елементів, |ляду і ви-|(термін) |робіт, |робіт, | |обладнання |пробування| | грн. |грн. | ------------------------------------------------------------------ Сумарна вартість прийнятих робіт ____________________________ 6. У процесі ремонту мали місце такі відхилення від проекту
та будівельних норм і правил _____________________________________ __________________________________________________________________
(перерахувати всі виявлені відхилення, указати, з яких причин ці
відхилення виникли, ким і коли погоджені) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Перелік документації, що додається до акта __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Рішення комісії:
Поточний, капітальний ремонт споруд, об'єкта ремонту,
перелічених (необхідне підкреслити) у зазначеному акті, вважати __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії __________________ (підпис)
Члени комісії __________________ (підпис) __________________ __________________
Здали (підпис, посада) (указуються представники організацій виконавців
при проведенні робіт підрядним способом;
при виконанні власними силами експлуатаційної організації -
керівник ремонтного підрозділу)вгору