Документ z0225-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.12.2016, підстава - z1454-16

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

31.01.2011  № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2011 р.
за № 225/18963

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 550 від 22.10.2016}

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки
№ 212 від 30.04.2014}

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статей 6, 8, пункту 9 частини третьої статті 9, статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою забезпечення захисту прав громадян і безпеки держави НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

2. Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Голова
Служби безпеки України


В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Голова ліквідаційної комісії - Перший заступник
Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Г.М. Яцишина

Ю.Г. Кравченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
30.01.2011  № 35


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2011 р.
за № 225/18963

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну таємницю", "Про оперативно-розшукову діяльність", Постанови Верховної Ради України від 17.06.92 № 2471-XII "Про право власності на окремі види майна", Указу Президента України від 13.04.2001 № 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", від 27.10.2001 № 1450 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації".

1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання, виконання яких є обов'язковим для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі - господарська діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ).

1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ або які мають намір її провадити у повному обсязі або частково та подали заяву про видачу ліцензії до органу ліцензування.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

1.4. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, керівництво щодо провадження ними зазначеної діяльності здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує відповідність філій, відокремлених підрозділів цим Ліцензійним умовам.

1.5. Приймання документів, що подаються для отримання ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, прийняття рішень про визнання ліцензій недійсними, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням цих Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюються Службою безпеки України як органом ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ (далі - орган ліцензування) у порядку і терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.6. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (СТЗ) - технічні, програмні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані, пристосовані) для негласного отримання інформації;

розроблення СТЗ - усі стадії робіт до серійного виробництва, а саме: прикладні наукові дослідження, ескізне (технічне) проектування і макетування, створення і виготовлення конструкторської та технологічної документації, створення та проведення випробувань макетів, дослідних зразків, створення схеми виробництва, користування конструкторською та технологічною документацією або доопрацювання макетів, дослідних зразків за результатами випробувань;

виготовлення СТЗ - діяльність, пов'язана з випуском СТЗ, яка включає всі стадії технологічного процесу зі створення СТЗ відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, приймання результатів робіт з проведенням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності;

торгівля СТЗ - операції, що здійснюються за договорами поставки відповідно до Цивільного кодексу України.

II. Особливості ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

2.1. Орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ у повному обсязі або частково.

У межах виду господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється частково:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

2.2. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ у повному обсязі або частково подає заяву про видачу ліцензії (додаток 1) до Служби безпеки України.

До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

2.3. У разі створення у ліцензіата нової філії, нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат зобов'язаний подати до Служби безпеки України заяву про видачу копії ліцензії (додаток 2), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.4. Заява про видачу ліцензії (її копії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ (додаток 3), копія якого направляється заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2.5. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату - фізичній особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

2.6. У разі ліквідації філії, відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії, відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією, відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.

2.7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2.8. У разі виникнення підстав для видачі дубліката ліцензії відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний подати органу ліцензування заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 5) разом із документом, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та непридатною для користування ліцензією (у разі її пошкодження).

2.9. Плата за видачу ліцензії (переоформлення, видачу копії та дубліката) вноситься суб'єктом господарювання (ліцензіатом) на відповідний рахунок територіального органу Державного казначейства України за місцезнаходженням суб'єкта господарювання. Розмір та порядок зарахування плати до Державного бюджету України визначаються Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

Оформлення (переоформлення) та видача ліцензії (копії, дубліката) здійснюються органом ліцензування після надходження від суб'єкта господарювання (ліцензіата), який подав заяву, документа, що підтверджує внесення плати за її видачу.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

3.1. Провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється суб'єктами господарювання з урахуванням вимог Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 № 1450.

3.2. Організаційні вимоги

3.2.1. Для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ ліцензіат зобов'язаний мати письмову домовленість (договір, протокол тощо) про співробітництво з державним (іноземним) замовником СТЗ з питань розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, а також затверджені керівником ліцензіата документи (далі - внутрішні документи), у яких визначені:

порядок організації та здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, місце їх виконання, забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при їх виконанні;

підрозділ (підрозділи) або група фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, його (їх) структура (склад) та завдання;

функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, їх обов'язки щодо збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі замовнику СТЗ, а також порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі замовнику технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної тощо) документації.

Внутрішні документи можуть бути об'єднані в один документ.

Кожен фахівець, який залучається до провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, зобов'язаний бути ознайомлений під підпис із внутрішніми документами у частині, що його стосується.

3.2.2. Для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ суб'єкт господарювання зобов'язаний мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.2.3. Провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється штатними або тимчасово найманими фахівцями, з якими укладені трудові договори відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та які мають допуск до державної таємниці, оформлений відповідно до статті 22 Закону України "Про державну таємницю".

Фахівці ліцензіата за кількісним складом, освітою, професійною підготовкою, кваліфікацією відповідно до внутрішнього документа мають забезпечувати здійснення розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ за отриманою ліцензією.

3.2.4. Порядок розроблення та виготовлення ліцензіатом СТЗ повинен відповідати вимогам стандартів системи розроблення і поставлення продукції на виробництво.

3.2.5. Ліцензіат зобов'язаний:

мати перелік СТЗ, які ним розроблені, виготовляються за період ліцензованої діяльності (додаток 6), підписаний керівником ліцензіата;

проводити перевірку наявності СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, вузлів та компонентів (складових) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ, технічної документації на СТЗ станом на 31 грудня поточного року комісією, яка призначається керівником ліцензіата, та оформляти результати перевірки актом у п'ятнадцятиденний термін після її завершення;

зберігати документи (журнали), за якими обліковувались СТЗ, макети, дослідні зразки СТЗ, вузли та компоненти (складові) СТЗ, технічна документація на СТЗ, протягом трьох років після їх закриття.

3.2.6. Ліцензіат зобов'язаний щокварталу до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця подавати до органу ліцензування відомості щодо виконання чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ (додаток 7) станом на останній день кварталу.

3.2.7. Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний письмово повідомляти орган ліцензування протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.3. Кваліфікаційні вимоги

3.3.1. Фахівці ліцензіата, які здійснюють розроблення та виготовлення СТЗ, зобов'язані (відповідно до їх функціональних обов'язків) забезпечувати:

проведення ліцензіатом всіх стадій розроблення СТЗ, що можуть включати або бути пов'язані з прикладними науковими дослідженнями, ескізним (технічним) проектуванням і макетуванням, створенням і виготовленням конструкторської та технологічної документації, створенням та проведенням випробувань макетів, дослідних зразків, створенням схеми виробництва, користуванням конструкторською та технологічною документацією або доопрацюванням макетів, дослідних зразків за результатами випробувань (для розроблення СТЗ);

проведення ліцензіатом всіх стадій технологічного процесу зі створення СТЗ, що можуть включати або бути пов'язані із впровадженням технології виробництва, комплектуванням, монтажем (у тому числі встановленням), виготовленням відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, прийманням результатів робіт з проведенням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності (для виготовлення СТЗ);

проведення налагодження, перевірки та технічного обслуговування відповідно до вимог технічної документації, ремонту СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ).

3.3.2. Фахівці ліцензіата, які здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, зобов'язані (відповідно до їх функціональних обов'язків) знати:

положення нормативно-правових актів та нормативних документів, що регламентують розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ (в обсязі, необхідному для їх виконання);

принципи роботи і технічні характеристики необхідної контрольної, вимірювальної апаратури, засобів і комплексів обчислювальної техніки, що використовуються під час розроблення та виготовлення СТЗ;

методи проектування, порядок розроблення та особливості виготовлення СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

положення експлуатаційної документації на СТЗ, документів щодо порядку організації їх експлуатації та забезпечення безпеки;

методики проведення випробувань СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

вимоги щодо порядку забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, встановлених у внутрішньому документі ліцензіата.

3.4. Технологічні та інші вимоги

3.4.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний мати в обсязі, що забезпечує здійснення розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ:

власні (або такі, що використовуються на інших законних підставах) службові, виробничі приміщення, необхідні для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, необхідні для забезпечення технологічного процесу розроблення та (або) виготовлення СТЗ, які відповідають стандартам або технічній документації на обладнання (паспорт, формуляр, технічні умови тощо), повірені (атестовані) або калібровані встановленим порядком та укомплектовані експлуатаційною документацією.

Службові приміщення, засоби обчислювальної техніки, що використовуються для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, повинні відповідати вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації.

3.4.2. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ зобов'язаний мати:

нормативно-правові акти, які регламентують господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

технічні завдання (далі - ТЗ) на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР) з розроблення нових або модернізації існуючих зразків СТЗ, погоджені органом ліцензування та затверджені державним (іноземним) замовником (для розроблення СТЗ);

програми та методики проведення випробувань СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

технічні умови на СТЗ, погоджені органом ліцензування (для виготовлення СТЗ);

експлуатаційну документацію на СТЗ;

нормативно-правові акти та внутрішні документи щодо забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом та порядку поводження з нею;

чинні нормативні документи у сфері стандартизації (ГОСТ, ДСТУ тощо), необхідні для виконання робіт з СТЗ.

IV. Особливості провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

4.1. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ здійснюються ліцензіатом у межах виду господарської діяльності лише для потреб державних органів, підрозділи яких провадять оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність (далі - державні замовники), міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав (далі - іноземні замовники).

4.2. Розроблення нових або модернізація існуючих зразків СТЗ здійснюється ліцензіатом (ліцензіатами) на замовлення державних (іноземних) замовників або в ініціативному порядку шляхом виконання НДДКР.

НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих СТЗ на замовлення державних (іноземних) замовників виконуються згідно з ТЗ, які погоджені органом ліцензування. Один примірник затвердженого державним (іноземним) замовником ТЗ протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

ТЗ на НДДКР розробляються ліцензіатом або спільно державним (іноземним) замовником і ліцензіатом на підставі вихідних вимог державного (іноземного) замовника.

Ініціативні НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих СТЗ виконуються після погодження з органом ліцензування ТЗ на ці роботи.

У ТЗ на розроблення СТЗ обов'язково визначається їх належність до СТЗ.

4.3. До виконання замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ ліцензіат може залучати співвиконавців робіт, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, за погодженням із замовником СТЗ.

4.4. Випробування створених в рамках ініціативних НДДКР макетів, дослідних зразків СТЗ проводяться ліцензіатом у терміни, за розробленими ним програмами та методиками, погодженими органом ліцензування, із залученням представників останнього.

За результатами випробувань складається акт випробувань у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата. Другий примірник акта випробувань надсилається до органу ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання.

Створені в рамках ініціативних НДДКР макети, дослідні зразки СТЗ на підставі спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування, прийнятого з урахуванням викладених в акті випробувань висновків, підлягають подальшому доопрацюванню, знищенню (розукомплектуванню тощо) у встановленому порядку.

4.5. Виготовлення СТЗ здійснюється ліцензіатом відповідно до розроблених ним технічних умов, погоджених органом ліцензування.

4.6. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ для потреб державних (іноземних) замовників здійснюються ліцензіатами на підставі відповідних договорів.

4.7. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюються ліцензіатами після письмового узгодження з органом ліцензування.

Торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці за наявності дозволу (висновку) на право здійснення міжнародних передач товарів, що видається Державною службою експортного контролю України відповідно до вимог Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

4.8. Надання ліцензіатами інформації про СТЗ, технічної документації на СТЗ потенційному державному (іноземному) замовнику здійснюється за умов узгодження з державним замовником, за замовленням якого розроблено ці СТЗ.

4.9. СТЗ та технічна документація на них передаються ліцензіатом представнику замовника за довіреністю, засвідченою гербовою печаткою, і видатковим документом (накладною).

4.10. Передача (прийняття) СТЗ та технічної документації на них супроводжується складанням відповідного акта про прийняття-передачу з обов'язковою перевіркою цілісності упакування та пломб СТЗ.

4.11. СТЗ повинні перебувати на обліку у ліцензіата під час розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації, зберігання. Обліку також підлягають макети, дослідні зразки СТЗ, вузли та компоненти (складові) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ. Облік здійснюється за серійними номерами.

{Пункт 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}

4.12. Зберігання СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ повинно здійснюватись ліцензіатом у місцях, які унеможливлюють несанкціонований доступ до них.

4.13. СТЗ, макети, дослідні зразки СТЗ, обліковані вузли та компоненти (складові) СТЗ знімаються ліцензіатом з обліку після їх передачі державному замовнику, відправлення іноземному замовнику, знищення, витрачання на випробуваннях, умонтування в інші технічні засоби відповідно.

Підставами для зняття з обліку є:

накладна (акт прийняття-передачі) з підписом державного замовника, засвідчена його печаткою;

вантажна митна декларація (при відправленні іноземному замовнику);

акт про знищення;

акт про витрачення на випробуваннях;

акт про умонтування в інші технічні засоби.

4.14. Знищення ліцензіатом СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ здійснюється у випадках:

вибракування під час виготовлення чи випробувань СТЗ;

мотивованої відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків СТЗ;

завершення НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих зразків СТЗ, у тому числі ініціативних;

анулювання ліцензії.

4.15. Відбір (вибракування) для знищення СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ та їх знищення здійснюються протягом п'яти робочих днів після настання випадків, зазначених у пункті 4.14 розділу IV цих Ліцензійних умов, спеціально створеною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох спеціалістів із залученням представника органу ліцензування.

За результатами знищення в той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата. Другий примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання.

Начальник Департаменту
охорони державної таємниці
та ліцензування
Служби безпеки України
О. Воронов
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(пункт 2.2)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

{Додаток 1 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(пункт 2.3)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

{Додаток 2 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(пункт 2.4)

ОПИС
документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

{Додаток 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(пункт 2.7)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

{Додаток 4 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(пункт 2.8)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцезії

{Додаток 5 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(підпункт 3.2.5)

ПЕРЕЛІК СТЗ,
які розроблені, виготовлені

___________________________________
(найменування ліцензіата)
за період ліцензованої діяльності

№ з/п

Найменування (шифр) СТЗ

Децимальний номер технічної документації на СТЗ

Дата присвоєння децимального номера

Призначення СТЗ

Найменування технічного документа, на підставі якого розроблено, виготовляється СТЗ (дата, номер)

Замовник розроблення СТЗ

Відомості щодо погодження технічного документа органом ліцензування (дата, номер)

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець


____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

{Додаток 6 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
(підпункт 3.2.6)

ВІДОМОСТІ
щодо виконання _______________________ чинних та укладання
(найменування ліцензіата)                  
нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ та стан виконання ініціативних НДДКР за ____ квартал 20__ р.

№ з/п

Замовник СТЗ, договір, дата його прийняття, номер/шифр, назва ініціативної НДДКР

Стан виконання договору, ініціативної НДДКР

Найменування (шифр) СТЗ, призначення

Кількість СТЗ (реалізовано/ зберігається), шт., серійні номери

Підстава для зняття з обліку СТЗ (найменування, номер, дата документа)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7
Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець


____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

{Додаток 7 в редакції Наказу Служби безпеки № 212 від 30.04.2014}вгору